Page 3

วัน เดือน ปี อา 14 ก.ย. 08.00 น.

รายการมิสซา ผู้ขอมิสซา อุทศิ แด่ ยอแซฟ ทิวากร รักคิด และบรรพบุรุษ วิภาวินี เปาโลต่าง, อักแนส ศรี เวียง เนียมวิวฒั น์ สุ นทรี คุณฬสฬัสษ์ วราเปล่งสิ นทวี อัญชลี บรรพบุรุษครอบครัวธนาพานิชย์ คค.ธนาพานิชย์ วิญญาณในไฟชําระและวิญญาณที่ไม่มีผใู ้ ดนึกถึง คค.ธนาพานิชย์ อา 14 ก.ย. สุ ขสํ าราญ โมทนาคุณพระเจ้าและพระแม่มารี ย ์ วิฑูรย์/อดิสัย 17.00 น. สัตบุรุษวัดแม่พระกุหลาบทิพย์ทุกท่าน คุณธนู อาจารี ย ์ ดอมินิก ภูวนัย หงษ์แก้ว และครอบครัว มารี อา ชัชวลี, มีคาแอล ชวลิต ไมตรี อัญชลี คุณพลพรรณ, คุณสาธิต พันธุ์โอภาส และญาติพี่นอ้ ง อัญชลี มารี อา ประภา ดีสุดจิตร มารี อา ภาณุมาศ พงศ์พนั ธุ์พฒั น์, มารี อา ปนัดดา ลี้ยาง เทเรซา ชนินทร์ มาศ พนพอําพน, มารี อา กรรณิ กา ลี้ยาง พ.อ.พิจิตร, คุณหญิง วิมล กุลละวณิ ชย์ คุณวิฑูรย์ ไชยเผือก คุณสัณหพล เหลืองอร่ าม คุณเกียรติศกั ดิ์ จิรังกุล คุณบุศรา จิรังกุล มารี อา ศุภอักษร, คุณพิสิษฐ์ คงสมพรต คุณโกศล จิรังกุล, คุณเมธาสิ ทธิ์ จิรังกุล คุณวิไลรักษ์ จิรังกุล ครอบครัวเตียวเจริ ญ วิไลวรรณ เปโตร ปรี ชา วงศ์ร่วมพิพฒั น์ ปราณี คุณอ้อย สายทิพย์ มาลินี อาจารย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และเกษตรศาสตร์ อัญชลี ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และเกษตรศาสตร์ อัญชลี

10

1. ชายทีถ่ ูกโจรปล้น เขามีนิสยั มุทะลุ บ้าระหํ่า และขาดความยัง้ คิด อย่างไม่น่าให้อภัยที่อาจหาญเดินทางพร้อมสินค้าและของมีค่าผ่านเส้นทางนี้ ตาม ลําพัง เพราะปกติชาวยิวจะคอยจนกว่าจะมีพ่อค้าหรือคนรูจ้ กั จํานวนมากพอ จึงออก เดินทางพร้อมกันเป็ นกองคาราวาน งานนี้เขาจึงต้องรับผิดชอบเต็มๆ ต่อชะตากรรมของตนเองที่ถูกโจร ปล้นและทําร้ายจนอาการปางตาย จะเทีย่ วโยนความผิดให้โจรหรือโทษเคราะห์กรรม อื่นใดไม่ได้ 2. สมณะ เขารีบเดินหลบไปอีกฟากหนึ่งโดยไม่แตะต้องชายที่ถูกโจร ปล้นเลย อาจเป็ นไปได้ว่าเขากําลังคิดถึงธรรมบัญญัตทิ ว่ี ่า “ผูท้ แี ่ ตะต้องศพของผูใ้ ดก็ ตามต้องเป็ นมลทินอยูเ่ จ็ดวัน” (กดว 19:11) หากชายผูน้ นั ้ เสียชีวติ แล้ว หรือเสียชีวติ ขณะให้ความช่ว ยเหลือ การสัมผัสตัว เขาย่อมทํา ให้ต นเองมีมลทิน และหมดสิท ธิ ์ ประกอบพิธกี รรมหรือถวายเครือ่ งบูชาใดๆ ในพระวิหารไปอีกเจ็ดวัน เขาไม่ยอมเสีย่ งเสียสิทธิ ์นี้ เพราะพระวิหารและพิธกี รรมมีความหมาย และเอือ้ ประโยชน์ต่อเขามากกว่าความเจ็บปวดของเพือ่ นมนุษย์ ! สําหรับเขา พิธกี รรมอยูเ่ หนือความรัก !! 3. ชาวเลวี ดูเหมือนจะเข้าใกล้ชายเคราะห์รา้ ยมากกว่าสมณะ แต่กเ็ ดิน ผ่านไปด้วยเกรงว่าชายผู้นัน้ อาจเป็ น “นกต่ อ” แกล้งบาดเจ็บ ล่อให้เหยื่อหลงหยุด เพื่อให้พรรคพวกทีแ่ อบซุ่มอยูเ่ ข้าจู่โจมทําร้ายและปล้นทรัพย์ ซึง่ เป็ นวิธกี ารทีน่ ิยมกัน มากในหมูโ่ จรสมัยนัน้ สําหรับชาวเลวีผนู้ ้ี คติพจน์ประจําตัวของเขาคือ “Safety First” หรือ “ปลอดภัยไว้ก่อน” เขาไม่พร้อมทีจ่ ะเสีย่ งหรือ “เปลืองตัว” เพือ่ ช่วยเหลือผูใ้ ดทัง้ สิน้ ! 4. ชาวสะมาเรีย มักถูกชาวยิวตราหน้าว่าเป็ น “คนเลว” เพราะเชื่อผิด สอนผิด และปฏิบตั ิผดิ แผกจากบัญญัติของโมเสส แม้พระเยซูเจ้าเองยังถูกพวกยิว กล่าวหาว่า “เป็ นชาวสะมาเรียและถูกปี ศาจสิง” (ยน 8:48) ชาวสะมาเรียผูน้ ้ีจงึ อาจเป็ นเพียงชาวยิวคนหนึ่งทีถ่ ูกตราหน้าว่าเป็ น “คนเลว” ไม่ใช่ชาวสะมาเรียโดยกําเนิด หาไม่แล้วเขาคงไม่สามารถติดต่อค้าขายกับ ชาวยิวและแวะพักแรมทีโ่ รงแรมแห่งนี้เป็ นประจํา จนกระทังรู ่ จ้ กั กันดีกบั เจ้าของ 3

สารวัดแม่พระกุหลาบทิพย์ ประจำวันอาทิตย์ ที่ 14 กรกฏาคม 2013  

สารวัดฯ วัดแม่พระกุหลาบทิพย์ ลาดพร้าว 124 ฉบับ ฉลองวัด อาทิตย์ที่ 14 กรกฏาคม 2013

สารวัดแม่พระกุหลาบทิพย์ ประจำวันอาทิตย์ ที่ 14 กรกฏาคม 2013  

สารวัดฯ วัดแม่พระกุหลาบทิพย์ ลาดพร้าว 124 ฉบับ ฉลองวัด อาทิตย์ที่ 14 กรกฏาคม 2013

Advertisement