Page 2

สั ปดาห์ ที่ 15 เทศกาลธรรมดา (ปี C) ลก 10:25-37

เส้นทางจากกรุงเยรูซาเล็มซึง่ อยูเ่ หนือระดับนํ้าทะเล 700 เมตร สูเ่ มืองเยรีโค ซึง่ อยูต่ ่ํากว่าระดับนํ้าทะเล 400 เมตร ได้ช่อื ว่าเป็ นเส้นทางอันตรายทีส่ ุดเส้นทางหนึ่ง ในปาเลสไตน์ เหตุว่าระยะทางเพียง 32 กิโลเมตร แต่ถนนกลับลาดชันต่างระดับกัน มากถึง 1,100 เมตร นอกจากถนนจะลาดชันแล้ว หนทางยังคับแคบ เต็มไปด้วยก้อนหินขรุขระ และมีทางเลีย้ วหักมุมมากมาย เหมาะแก่การซุ่มจูโ่ จมของพวกโจรเป็ นอย่างยิง่ ในศตวรรษที่ 5 นักบุญเยโรมถึงกับเรียกเส้นทางสายนี้ว่า “ถนนแดง” หรือ “ถนนเลือด” แม้ล่วงเลยมาจนถึงศตวรรษที่ 19 ผูเ้ ดินทางยังต้องจ่ายเงินให้ชาวอาหรับ พืน้ เมืองเพือ่ แลกกับความปลอดภัยในการใช้เส้นทางสายนี้ ก่อนสงครามโลกครัง้ ทีส่ อง ยังมีพวกโจร (Abu Jildah) คอยหยุดรถและปล้น คนเดินทางโดยไม่หวันเกรงตํ ่ ารวจ เพราะกว่าตํารวจจะมาถึงพวกเขาก็หนีขน้ึ ภูเขา ไปเรียบร้อยแล้ว นีค่ อื ความเหนือชัน้ ของพระเยซูเจ้าทีส่ ามารถนํ าเหตุการณ์ ซงึ ่ เกิดขึ้นเป็ น ประจําบนเส้นทางระหว่างกรุงเยรูซาเล็มกับเมืองเยริโค มาประยุกต์เป็ นคําสอนและ หลักการอันลึกซึ้ง !!! ในอุปมาเรือ่ ง “ชาวสะมาเรียผูใ้ จดี” มีตวั ละครสําคัญ 4 คนด้วยกัน กล่าวคือ 2

วัน เดือน ปี อา 14 ก.ย. 17.00 น.

อุทศิ แด่

รายการมิสซา หลุยส์ พิชยั เจริ ญสุ ข, อันตน สําเริ ง โกญจนาท เปาโล เต็กมั้ว แซ่ต้ งั , โรซา แสงจันทร์ แซ่ล้ ี โรซา ราตรี ลี้ยาง, อันนา ยีส่ ุ่ น พานิช คุณวิชยั สายแสง, คุณสอ ชูสอน, คุณพัฒนา ทองธิว เปาโล มงคล, เซซี ลีอา อรนุช สวีรวงศ์ อักแนส ลดาวัลย์, คุณกรรณิ การ์ สวีรวงศ์ คุณอรุ ณี เนตรวิจิตร, คุณสอางค์ ชุ่มชื่น ปังซิ โก ซาเวียร์, เฟนันโด ซาเวียร์ ยอแซฟ แท่ง, มีคาแอล มานิตย์ พงษ์พิศ ยอห์น บัปติสต์ มณี , มารี อา เทเรซา สุ มาลี กิจนิตย์ชีว์ คุณปัน, คุณคําผอง พันธุ์โอภาส มารี อา หมุย้ บี้, เบเนดิกโต จูยง้ , แอนนา ฮงซิ ม เปโตร ชิ้น ชาตรี , โรซา ลําดวน ยอแซฟ สุ ทิน, เซซี ลีอา สุ รัตน์ Roselyn, Martimiano, Justo Jr. ผูส้ ูงอายุที่ล่วงลับไปแล้วทุกท่าน ผูล้ ่วงลับครอบครัวพันธุ์โอภาส บรรพบุรุษครอบครัวลี้ยางและจุลละมณฑล วิญญาณในไฟชําระและวิญญาณที่ไม่มีผใู้ ดนึ กถึง

ผู้ขอมิสซา ชนันต์ธร/เริ งจิต กําชัย ลัดดา ลัดดา ลัดดา ลัดดา ชวิชญ์ อดิสยั ,สไบทิพย์ อัญชลี ก๊กฮุย สุ ดา สุ ดา ชมรมผูส้ ูงอายุ อัญชลี วิฑูรย์

ประกาศครั้งที่ 1 พิธีสมรส ณ วัดแม่ พระกุหลาบทิพย์ ยอแซฟ สุ รศักดิ์ กุลมาโนชวงศ์ บุตร ยอแซฟ เซี้ ยกุย แซ่หวม - มารี อา กิมง้อ แซ่ลิ้ม จะเข้ าพิธีสมรสกับ มารีอา สมใจ จิระธนานันท์ บุตรี เปโตร เอี้ยวฉัน - อากาทา ล้วน จิระธนานันท์ วันเสาร์ที่ 3 สิ งหาคม ค.ศ. 2013 เวลา 15.00 น. ** ผู้ใดพบข้ อขัดขวาง โปรดแจ้ งคุณพ่ อเจ้ าวัดทราบ ** 11

สารวัดแม่พระกุหลาบทิพย์ ประจำวันอาทิตย์ ที่ 14 กรกฏาคม 2013  

สารวัดฯ วัดแม่พระกุหลาบทิพย์ ลาดพร้าว 124 ฉบับ ฉลองวัด อาทิตย์ที่ 14 กรกฏาคม 2013

สารวัดแม่พระกุหลาบทิพย์ ประจำวันอาทิตย์ ที่ 14 กรกฏาคม 2013  

สารวัดฯ วัดแม่พระกุหลาบทิพย์ ลาดพร้าว 124 ฉบับ ฉลองวัด อาทิตย์ที่ 14 กรกฏาคม 2013

Advertisement