Page 1

ฉบับที่ 483 วันอาทิตย์ที่ 14 กรกฎาคม ค.ศ. 2013

ฉบับที่ 483 วันอาทิตย์ที่ 14 กรกฎาคม ค.ศ. 2013

สั ปดาห์ ที่ 15 เทศกาลธรรมดา (ปี C)

สั ปดาห์ ที่ 15 เทศกาลธรรมดา (ปี C)

ฉลองวัดแม่ พระกุหลาบทิพย์

ฉลองวัดแม่ พระกุหลาบทิพย์

โอกาสครบรอบ 12 ปี

โอกาสครบรอบ 12 ปี


สั ปดาห์ ที่ 15 เทศกาลธรรมดา (ปี C) ลก 10:25-37

เส้นทางจากกรุงเยรูซาเล็มซึง่ อยูเ่ หนือระดับนํ้าทะเล 700 เมตร สูเ่ มืองเยรีโค ซึง่ อยูต่ ่ํากว่าระดับนํ้าทะเล 400 เมตร ได้ช่อื ว่าเป็ นเส้นทางอันตรายทีส่ ุดเส้นทางหนึ่ง ในปาเลสไตน์ เหตุว่าระยะทางเพียง 32 กิโลเมตร แต่ถนนกลับลาดชันต่างระดับกัน มากถึง 1,100 เมตร นอกจากถนนจะลาดชันแล้ว หนทางยังคับแคบ เต็มไปด้วยก้อนหินขรุขระ และมีทางเลีย้ วหักมุมมากมาย เหมาะแก่การซุ่มจูโ่ จมของพวกโจรเป็ นอย่างยิง่ ในศตวรรษที่ 5 นักบุญเยโรมถึงกับเรียกเส้นทางสายนี้ว่า “ถนนแดง” หรือ “ถนนเลือด” แม้ล่วงเลยมาจนถึงศตวรรษที่ 19 ผูเ้ ดินทางยังต้องจ่ายเงินให้ชาวอาหรับ พืน้ เมืองเพือ่ แลกกับความปลอดภัยในการใช้เส้นทางสายนี้ ก่อนสงครามโลกครัง้ ทีส่ อง ยังมีพวกโจร (Abu Jildah) คอยหยุดรถและปล้น คนเดินทางโดยไม่หวันเกรงตํ ่ ารวจ เพราะกว่าตํารวจจะมาถึงพวกเขาก็หนีขน้ึ ภูเขา ไปเรียบร้อยแล้ว นีค่ อื ความเหนือชัน้ ของพระเยซูเจ้าทีส่ ามารถนํ าเหตุการณ์ ซงึ ่ เกิดขึ้นเป็ น ประจําบนเส้นทางระหว่างกรุงเยรูซาเล็มกับเมืองเยริโค มาประยุกต์เป็ นคําสอนและ หลักการอันลึกซึ้ง !!! ในอุปมาเรือ่ ง “ชาวสะมาเรียผูใ้ จดี” มีตวั ละครสําคัญ 4 คนด้วยกัน กล่าวคือ 2

วัน เดือน ปี อา 14 ก.ย. 17.00 น.

อุทศิ แด่

รายการมิสซา หลุยส์ พิชยั เจริ ญสุ ข, อันตน สําเริ ง โกญจนาท เปาโล เต็กมั้ว แซ่ต้ งั , โรซา แสงจันทร์ แซ่ล้ ี โรซา ราตรี ลี้ยาง, อันนา ยีส่ ุ่ น พานิช คุณวิชยั สายแสง, คุณสอ ชูสอน, คุณพัฒนา ทองธิว เปาโล มงคล, เซซี ลีอา อรนุช สวีรวงศ์ อักแนส ลดาวัลย์, คุณกรรณิ การ์ สวีรวงศ์ คุณอรุ ณี เนตรวิจิตร, คุณสอางค์ ชุ่มชื่น ปังซิ โก ซาเวียร์, เฟนันโด ซาเวียร์ ยอแซฟ แท่ง, มีคาแอล มานิตย์ พงษ์พิศ ยอห์น บัปติสต์ มณี , มารี อา เทเรซา สุ มาลี กิจนิตย์ชีว์ คุณปัน, คุณคําผอง พันธุ์โอภาส มารี อา หมุย้ บี้, เบเนดิกโต จูยง้ , แอนนา ฮงซิ ม เปโตร ชิ้น ชาตรี , โรซา ลําดวน ยอแซฟ สุ ทิน, เซซี ลีอา สุ รัตน์ Roselyn, Martimiano, Justo Jr. ผูส้ ูงอายุที่ล่วงลับไปแล้วทุกท่าน ผูล้ ่วงลับครอบครัวพันธุ์โอภาส บรรพบุรุษครอบครัวลี้ยางและจุลละมณฑล วิญญาณในไฟชําระและวิญญาณที่ไม่มีผใู้ ดนึ กถึง

ผู้ขอมิสซา ชนันต์ธร/เริ งจิต กําชัย ลัดดา ลัดดา ลัดดา ลัดดา ชวิชญ์ อดิสยั ,สไบทิพย์ อัญชลี ก๊กฮุย สุ ดา สุ ดา ชมรมผูส้ ูงอายุ อัญชลี วิฑูรย์

ประกาศครั้งที่ 1 พิธีสมรส ณ วัดแม่ พระกุหลาบทิพย์ ยอแซฟ สุ รศักดิ์ กุลมาโนชวงศ์ บุตร ยอแซฟ เซี้ ยกุย แซ่หวม - มารี อา กิมง้อ แซ่ลิ้ม จะเข้ าพิธีสมรสกับ มารีอา สมใจ จิระธนานันท์ บุตรี เปโตร เอี้ยวฉัน - อากาทา ล้วน จิระธนานันท์ วันเสาร์ที่ 3 สิ งหาคม ค.ศ. 2013 เวลา 15.00 น. ** ผู้ใดพบข้ อขัดขวาง โปรดแจ้ งคุณพ่ อเจ้ าวัดทราบ ** 11


วัน เดือน ปี อา 14 ก.ย. 08.00 น.

รายการมิสซา ผู้ขอมิสซา อุทศิ แด่ ยอแซฟ ทิวากร รักคิด และบรรพบุรุษ วิภาวินี เปาโลต่าง, อักแนส ศรี เวียง เนียมวิวฒั น์ สุ นทรี คุณฬสฬัสษ์ วราเปล่งสิ นทวี อัญชลี บรรพบุรุษครอบครัวธนาพานิชย์ คค.ธนาพานิชย์ วิญญาณในไฟชําระและวิญญาณที่ไม่มีผใู ้ ดนึกถึง คค.ธนาพานิชย์ อา 14 ก.ย. สุ ขสํ าราญ โมทนาคุณพระเจ้าและพระแม่มารี ย ์ วิฑูรย์/อดิสัย 17.00 น. สัตบุรุษวัดแม่พระกุหลาบทิพย์ทุกท่าน คุณธนู อาจารี ย ์ ดอมินิก ภูวนัย หงษ์แก้ว และครอบครัว มารี อา ชัชวลี, มีคาแอล ชวลิต ไมตรี อัญชลี คุณพลพรรณ, คุณสาธิต พันธุ์โอภาส และญาติพี่นอ้ ง อัญชลี มารี อา ประภา ดีสุดจิตร มารี อา ภาณุมาศ พงศ์พนั ธุ์พฒั น์, มารี อา ปนัดดา ลี้ยาง เทเรซา ชนินทร์ มาศ พนพอําพน, มารี อา กรรณิ กา ลี้ยาง พ.อ.พิจิตร, คุณหญิง วิมล กุลละวณิ ชย์ คุณวิฑูรย์ ไชยเผือก คุณสัณหพล เหลืองอร่ าม คุณเกียรติศกั ดิ์ จิรังกุล คุณบุศรา จิรังกุล มารี อา ศุภอักษร, คุณพิสิษฐ์ คงสมพรต คุณโกศล จิรังกุล, คุณเมธาสิ ทธิ์ จิรังกุล คุณวิไลรักษ์ จิรังกุล ครอบครัวเตียวเจริ ญ วิไลวรรณ เปโตร ปรี ชา วงศ์ร่วมพิพฒั น์ ปราณี คุณอ้อย สายทิพย์ มาลินี อาจารย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และเกษตรศาสตร์ อัญชลี ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และเกษตรศาสตร์ อัญชลี

10

1. ชายทีถ่ ูกโจรปล้น เขามีนิสยั มุทะลุ บ้าระหํ่า และขาดความยัง้ คิด อย่างไม่น่าให้อภัยที่อาจหาญเดินทางพร้อมสินค้าและของมีค่าผ่านเส้นทางนี้ ตาม ลําพัง เพราะปกติชาวยิวจะคอยจนกว่าจะมีพ่อค้าหรือคนรูจ้ กั จํานวนมากพอ จึงออก เดินทางพร้อมกันเป็ นกองคาราวาน งานนี้เขาจึงต้องรับผิดชอบเต็มๆ ต่อชะตากรรมของตนเองที่ถูกโจร ปล้นและทําร้ายจนอาการปางตาย จะเทีย่ วโยนความผิดให้โจรหรือโทษเคราะห์กรรม อื่นใดไม่ได้ 2. สมณะ เขารีบเดินหลบไปอีกฟากหนึ่งโดยไม่แตะต้องชายที่ถูกโจร ปล้นเลย อาจเป็ นไปได้ว่าเขากําลังคิดถึงธรรมบัญญัตทิ ว่ี ่า “ผูท้ แี ่ ตะต้องศพของผูใ้ ดก็ ตามต้องเป็ นมลทินอยูเ่ จ็ดวัน” (กดว 19:11) หากชายผูน้ นั ้ เสียชีวติ แล้ว หรือเสียชีวติ ขณะให้ความช่ว ยเหลือ การสัมผัสตัว เขาย่อมทํา ให้ต นเองมีมลทิน และหมดสิท ธิ ์ ประกอบพิธกี รรมหรือถวายเครือ่ งบูชาใดๆ ในพระวิหารไปอีกเจ็ดวัน เขาไม่ยอมเสีย่ งเสียสิทธิ ์นี้ เพราะพระวิหารและพิธกี รรมมีความหมาย และเอือ้ ประโยชน์ต่อเขามากกว่าความเจ็บปวดของเพือ่ นมนุษย์ ! สําหรับเขา พิธกี รรมอยูเ่ หนือความรัก !! 3. ชาวเลวี ดูเหมือนจะเข้าใกล้ชายเคราะห์รา้ ยมากกว่าสมณะ แต่กเ็ ดิน ผ่านไปด้วยเกรงว่าชายผู้นัน้ อาจเป็ น “นกต่ อ” แกล้งบาดเจ็บ ล่อให้เหยื่อหลงหยุด เพื่อให้พรรคพวกทีแ่ อบซุ่มอยูเ่ ข้าจู่โจมทําร้ายและปล้นทรัพย์ ซึง่ เป็ นวิธกี ารทีน่ ิยมกัน มากในหมูโ่ จรสมัยนัน้ สําหรับชาวเลวีผนู้ ้ี คติพจน์ประจําตัวของเขาคือ “Safety First” หรือ “ปลอดภัยไว้ก่อน” เขาไม่พร้อมทีจ่ ะเสีย่ งหรือ “เปลืองตัว” เพือ่ ช่วยเหลือผูใ้ ดทัง้ สิน้ ! 4. ชาวสะมาเรีย มักถูกชาวยิวตราหน้าว่าเป็ น “คนเลว” เพราะเชื่อผิด สอนผิด และปฏิบตั ิผดิ แผกจากบัญญัติของโมเสส แม้พระเยซูเจ้าเองยังถูกพวกยิว กล่าวหาว่า “เป็ นชาวสะมาเรียและถูกปี ศาจสิง” (ยน 8:48) ชาวสะมาเรียผูน้ ้ีจงึ อาจเป็ นเพียงชาวยิวคนหนึ่งทีถ่ ูกตราหน้าว่าเป็ น “คนเลว” ไม่ใช่ชาวสะมาเรียโดยกําเนิด หาไม่แล้วเขาคงไม่สามารถติดต่อค้าขายกับ ชาวยิวและแวะพักแรมทีโ่ รงแรมแห่งนี้เป็ นประจํา จนกระทังรู ่ จ้ กั กันดีกบั เจ้าของ 3


แม้จะถูกชาวยิวโดยเฉพาะพวกฟาริสดี ูหมิน่ เหยียดหยามว่าเป็ นคน เลวและไร้ค่าเพียงใดก็ตาม แต่เขายังมี “สิง่ ดี” ทีอ่ าจทําให้ผมู้ หี น้ามีตาในสังคมหลาย คนต้องอับอาย 4.1 เขาซือ่ สัตย์ เจ้าของโรงแรมจึงเชื่อใจและให้เครดิตเขาสูง มาก 4.2 เขาพร้อมช่วยเหลือผู้อนื ่ ความรักของพระเจ้าดํารงอยู่ใน หัวใจของเขา แม้บางครัง้ เขาอาจเชื่อหรือปฏิบตั ผิ ดิ ไปบ้างก็ตาม ทุกวันนี้ ไม่ใช่เรื่องยากเลยที่จะพบเห็นผูท้ ่สี งั คมยกย่องว่า เป็ นคนดีมวั สลวนอยูก่ บั ตํารา หรือชอบอ้างข้อความเชือ่ และบทบัญญัตมิ ากกว่าการให้ ความช่วยเหลือผูอ้ ่นื ส่วนผูท้ ถ่ี ูกตราหน้าว่าเป็ นคนเลวกลับรักและมีน้ํ าใจเผื่อแผ่ต่อ เพือ่ นมนุษย์มากกว่าเสียอีก ! ดัง นั น้ เพื่อ ไม่ ใ ห้ห ลงทางไปจากพระเยซู เ จ้า เราจึง ต้อ ง ตระหนักอยูเ่ สมอว่าในบัน้ ปลายชีวติ พระเจ้าทรงตัดสิ น มิ ใช่จากสิ ง่ ทีเ่ รารู้หรือเชือ่ แต่จากสิ ง่ ทีเ่ ราได้กระทําตลอดชีวิตของเรา ! เมื่อนักกฎหมายผูม้ เี จตนาร้ายทูลถามพระเยซูเจ้าว่า “พระอาจารย์ ข้าพเจ้า จะต้องทําสิง่ ใดเพือ่ จะได้ชวี ติ นิรนั ดร” พระองค์ทรงถามกลับว่า “ในธรรมบัญญัติมี เขียนไว้อย่างไร ท่านอ่านว่าอย่างไร” (ลก 10:26-27) สิง่ ทีช่ าวยิวผูเ้ คร่งครัดต้องอ่านทุกวันคือธรรมบัญญัตทิ ค่ี ดั มาจากพระคัมภีรส์ ่ี ตอนได้แก่ 1. อพยพ บทที่ 13 ข้อ 1–10 ว่าด้วยการเฉลิมฉลองเทศกาลขนมปงั ไร้ เชือ้ เพือ่ ระลึกถึงสิง่ ทีพ่ ระยาห์เวห์ทรงกระทําเพือ่ นําชาวยิวออกจากอียปิ ต์ 2. อพยพ บทที่ 13 ข้อ 11–16 ว่าด้วยการถวายบุตรคนแรกและสัตว์ตวั แรกแด่พระยาห์เวห์ เพราะพระหัตถ์อนั ทรงฤทธิ ์ของพระองค์ได้ประหารบุตรชายคน แรกของชาวอียปิ ต์ เพือ่ ทําให้ฟาโรห์ยอมปลดปล่อยชาวยิวจากการเป็ นทาส 3. เฉลยธรรมบัญญัติ บทที่ 6 ข้อ 4–9 กล่าวถึงพระยาห์เวห์ทรงเป็ น พระเจ้า จึงต้องรักพระองค์สดุ จิตใจ สุดวิญญาณ และสุดกําลังของเรา 4

มิสซาสั ปดาห์ ที่ 15 เทศกาลธรรมดา (ปี C) วันอาทิตย์ ที่ 14 กรกฎาคม ค.ศ. 2013 วัน เดือน ปี รายการมิสซา ผู้ขอมิสซา ส. 13 ก.ค. สุ ขสํ าราญ โมทนาคุณพระเจ้าและพระแม่มารี ย ์ 19.00 น. โมทนาคุณนักบุญเทเรซา, นักบุญยอห์น บอสโก สัตบุรุษวัดแม่พระกุหลาบทิพย์ทุกท่าน มาลินี เทเรซา เปรมปรี ดา ปฐมศิริ คุณยายเติม, คุณเง็บฮั้ว -/วชิรวิชญ์ อันนา อังคณา กําแพงแก้ว เรวนุช มารี อา ฮวย นงค์สวัสดิ์ สุ วารี อุทศิ แด่ ยอแซฟ เสถียร, มารี อา เสาวนีย ์ พงษ์เพิ่มมาศ วรัญญ์นิช อันตน สําเริ ง โกญจนาท เริ งจิต ผูล้ ่วงลับครอบครัวราชกิจ, มัน่ ศิลป์ , พานิชพงษ์ เทเรซา ผูล้ ่วงลับครอบครัวพุม่ ร่ มบุตร เทเรซา วิญญาณในไฟชําระและวิญญาณที่ไม่มีผใู ้ ดนึกถึง วรัญญ์นิช อา. 14 ก.ค. สุ ขสํ าราญ โมทนาคุณพระเจ้า และพระแม่มารี ย ์ 08.00 น. มารี อา เอื้อพันธ์ และครอบครัวศรี เจริ ญ คค.ศรี เจริ ญ มารี อา ยอแซฟ ณิ ชารี ย ์ ศรี เจริ ญ คค.ศรี เจริ ญ ครอบครัวธนะสาร, ครอบครัวสาธรกิจ ณัฐวรรณ ครอบครัวสุ ทธิโอภาส, ครอบครัวบรรณสกุล ณัฐวรรณ ครอบครัวเขม้นงาน, ครอบครัวเพียรช่างคิด ณัฐวรรณ ครอบครัวลิ้มจิตรกร, ครอบครัวเตรี ยมวิชานนท์ ณัฐวรรณ อุทศิ แด่ ยวง ใช้, มารี อา มักดาเลนา เง็ก เอี้ยพิน เทเรซา อํานวย โพธิมสั สา วิชชา คุณนวลจันทร์, ด.ช.ธงชัย ธนะสาร, คุณอุย้ นิ้ว แซ่เซี้ ยว ณัฐวรรณ ยวง บัปติสต์ เสมียน สาธรกิจ, มารี อา ฮุยเกียว แซ่โง้ว ณัฐวรรณ ผูล้ ่วงลับครอบครัวธนะสารและสาธรกิจ ณัฐวรรณ ยวง บัปติสตา ก๊กเคี้ยง แซ่แพ้, มารี อา กิมฮวย แซ่ต้ งั คค.ธนาพานิชย์ 9


จากข้ อคิดข้ อรําพึงตลอดปี ของนักบุญเทเรซาแห่ งกัลกัตตา

ความยิ่งใหญ่ของพระนางมารีอาอยู่ที่ความสุภาพถ่อมตนของพระนาง ไม่นา่ แปลกใจที่พระเยซูผเู้ จริญชีวิตใกล้ชดิ กับพระนางนัน้ ดูเหมือนจะปรารถนา อย่างยิ่งให้เราได้เรียนรูจ้ ากพระองค์และจากพระนางในบทเรียนเดียวกันนี้ คือ จงมีใจสุภาพอ่อนโยนและถ่อมตน พระนางผูเ้ ป็ นข้ารับใช้ของพระเจ้ายอมทําตัวพระนางให้ว่างเปล่า และ พระเจ้าก็ทรงทําให้พระนางเต็มเปี่ ยมด้วยพระหรรษทาน “เต็มเปี่ ยมด้วยพระ หรรษทาน” หมายถึง เต็มเปี่ ยมด้วยพระเจ้า ข้ารับใช้ก็คือผูพ้ ร้อมเสมอเพื่อผูอ้ ื่น เป็ นผูพ้ ร้อมที่จะให้ผอู้ ื่นเรียกใช้ดว้ ยความยินดีเต็มใจ พระนางมารีอาจะสอนเราเรื่องความสุภาพถ่อมตนของพระนาง แม้พระ นางเปี่ ยมด้วยพระหรรษทาน ถึงกระนัน้ พระนางก็ยอมเป็ นข้ารับใช้ของพระเจ้า แม้พระนางเป็ นมารดาพระเจ้า ถึงกระนัน้ พระนางก็ยอมเป็ นสาวใช้ในบ้านของ นางเอลิซาเบธ แม้พระนางทรงปฏิสนธินริ มล ถึงกระนัน้ พระนางยังพบกับพระ เยซูผถู้ กู สบประมาทต้องแบกกางเขน และพระนางยืนอยู่แทบเชิงกางเขนนัน้ เช่น คนหนึง่ ในพวกเรา ราวกับว่า พระนางก็เป็ นคนบาปที่ตอ้ งการการไถ่กนู้ นั้ เหมือนพระนาง ให้เราได้รับพระหรรษทานใหญ่ยิ่งเพียงใด เราก็ ตอ้ ง สัมผัสคนโรคเรื้อน คนที่กาํ ลังจะตาย คนโดดเดี่ยว คนที่ไม่เป็ นที่ตอ้ งการของ ใครๆ ให้นมุ่ นวลทนุถนอมให้มากยิ่งขึน้ เพียงนัน้ เหมือนพระนาง ให้เราน้อมรับ กางเขนในทุกรูปแบบที่จะมาหาเราเสมอ ขอการมีใจสุภาพถ่อมตนของพระนางมารีอาเต็มเปี่ ยมหัวใจของลูกเถิด โปรดสอนลูกดังที่พระแม่สอนพระเยซูเจ้าให้เป็ นผูม้ ีใจอ่อนโยนถ่อมตนนั้นเถิด เพื่อลูกจะได้ถวายสิริโรจนาการแด่พระบิดาเจ้าของเรา ให้เราวอนขอพระนางมารีอาโปรดทําให้ใจของเรานั้น “อ่อนโยน ถ่อม ตน” เหมือนดวงพระทัยของพระเยซู พระบุตรของพระนาง ถูกหล่อหลอมขึน้ มา จากพระนางและในพระนางนัน้ เถิด

8

4. เฉลยธรรมบัญญัติ บทที่ 11 ข้อ 13–20 กล่าวถึงความอุดมสมบูรณ์ท่ี ชาวยิวจะได้รบั หากรักและรับใช้พระยาห์เวห์โดยไม่หนั ไปนับถือพระเท็จเทียม รวมถึง คําสังให้ ่ ชาวยิวพรํ่าสอนเรือ่ งเหล่านี้แก่บรรดาบุตรหลานตลอดไป ข้อความเหล่านี้ได้รบั การจารึกลงบนม้วนกระดาษ ใส่ไว้ในกล่องหนังเล็กๆ สองใบ ใบหนึ่งห้อยไว้ท่ขี ้อมือ อีกใบหนึ่งคาดไว้ท่หี น้ าผาก ตามที่โมเสสสัง่ (ฉธบ 11:18) คําตอบของนักกฎหมายที่ว่า “ท่านจะต้องรักองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า พระเจ้าของ ั ญาของท่า น” คือ ส่ว นหนึ่ ง ของ ท่า นสุด จิต ใจ สุด วิญ ญาณ สุด กํ า ลัง และสุ ด สติป ญ ข้อความในกล่องหนัง ซึง่ ถือว่าสุดยอดแล้ว (ฉธบ 6:4 และ 11:13) แต่เพื่อความแน่ นอนสูงสุด เขาจึงเสริมข้อความจากหนังสือเลวีนิตเิ ข้าไปอีก ตอนหนึ่งว่า “ท่านจะต้องรักเพือ่ นมนุษย์เหมือนรักตนเอง” (ลนต 19:18) พร้อมกันนัน้ เขาได้ทูลถามพระองค์เพื่อความถูกต้องว่า “แล้วใครเล่าเป็ น เพือ่ นมนุษย์ของข้าพเจ้า” (ลก 10:30) อันที่จริง คําถามนี้เป็ นปญั หาของชาวยิวจริงๆ เพราะพวกเขาถือว่า “เพือ่ น มนุ ษ ย์” ได้แ ก่ ช าวยิว ด้ว ยกัน เองเท่ า นั น้ รับ บีบ างคนถึง กับ ห้า มช่ ว ยเหลือ หญิง ต่างชาติใกล้คลอด เพราะนันเท่ ่ ากับช่วยเพิม่ คนต่างศาสนาให้แก่โลกอีกคนหนึ่ง แต่สาํ หรับพระเยซูเจ้า “เพือ่ นมนุษย์” ของเราคือ 1. ทุก คนทีต่ ้อ งการความช่ว ยเหลือ แม้ต ัว เขาเองจะเป็ น ผู้ก่ อ ให้เ กิด ปญั หานัน้ ขึน้ มาดังเช่นชายทีถ่ ูกโจรปล้นก็ตาม 2. ทุกคนทีต่ กทุกข์ได้ยาก ไม่ว่าจะเป็ นชาวยิว ชาวสะมาเรีย หรือชน ชาติและศาสนาใดก็ตาม ความช่วยเหลือของเราต้องแผ่กว้างดุจดังความรักของพระ เจ้า อนึ่ง ความช่วยเหลือของเราต้อง “เป็ นรูปธรรม” ไม่ใช่แค่แสดงความเห็นอก เห็นใจเท่านัน้ เหมือนชาวสะมาเรียทีไ่ ม่เพียงรูส้ กึ สงสาร แต่ยงั เดินเข้าไปหาคนทีเ่ ป็ น ศัตรูโดยไม่หวันเกรงอั ่ นตรายใดๆ เพื่อเทนํ้ ามันและเหล้าองุ่นลงบนบาดแผลแล้วพัน ผ้าให้ พร้อมกับนํ าเขาขึน้ หลังสัตว์ของตนพาไปถึงโรงแรมและช่วยดูแลเขา เท่านัน้ ยังไม่พอ วันรุง่ ขึน้ เขายังมอบเงินสองเหรียญแก่เจ้าของโรงแรมกล่าวว่า5


“ช่วยดูแลเขาด้วยเงินทีท่ า่ นจะจ่ายเกินไปนัน้ ฉันจะคืนให้เมือ่ กลับมา” (ลก 10:35) เมื่อได้ฟงั อุปมาของพระเยซูเจ้า นักกฎหมายผูน้ นั ้ ตระหนักได้ทนั ทีว่า “เพือ่ น มนุ ษ ย์” ของคนที่ถู ก โจรปล้ น คือ “คนที แ่ สดงความเมตตา” ดุ จ เดีย วกับ ชาว สะมาเรียผูใ้ จดีคนนี้ ด้วยพระสุรเสียงทีห่ นักแน่ นแต่แฝงด้วยความเมตตา พระองค์ตรัสว่า “ท่านจง ไปและทําเช่นเดียวกันเถิด” (ลก 10:37)

“ท่านจงไปและทําเช่นเดียวกันเถิด” ! “ท่านจงไปและทําเช่นเดียวกันเถิด” !!

6

จากคําทํานายของประกาศกอิสยาห์ “หน่อหนึง่ จะ งอกขึ้นมาจากตอของเจสซี กิ่งหนึง่ จะเกิดผลจากรากของเขา” (อสย 11:1) ซึ่ งแตร์ ตุลเลี่ยนและนั กบุญ อัมโบรสอธิบายว่ า “ตอ” หรื อ “ราก” หมายถึงการสืบเชื้อพระวงศ์จากกษัตริย์ดาวิด, “หน่อ” หรือ “กิ่ง” หมายถึงพระนาง มารีย์ และ “ผล” คือพระเยซูคริสตเจ้ าผู้ทรงเป็ นดอกกุหลาบ (ตัง้ แต่โบราณ กุหลาบ เป็ นสัญลักษณ์ถึงความลํา้ ลึ ก ต่ อมาคริ สตชนยุคแรกใช้ดอกกุหลาบเพื ่อหมายถึง สวรรค์และการเป็ นมรณสักขี) และจากหนังสือบุตรสิราซึ่งกล่าวถึงพระพรแห่งความ อุดมสมบูรณ์และการเจริญเติบโตไว้ ว่า “ข้าพเจ้าเติ บโตดุจต้นปาล์มทีเ่ อนเกดดี ดุจ ต้นกุหลาบทีเ่ มืองเยรีโค” (บสร 24:14) นักประพันธ์ในยุคกลางจึงนําความคิดทั้ง สอง คือพระนางมารีย์ทรงเป็ นกิ่งที่เติบโตดุจต้ นกุหลาบที่เมืองเยรีโคและให้ กาํ เนิด กุหลาบแห่ งความอุดมสมบูรณ์ซ่ึงได้ แก่องค์พระเยซูคริสตเจ้ ามารวมกัน และเรียก ขานพระนางมารีย์ในบทเร้ าวิงวอนแห่ งเมืองลอเรโต (Litaniae Lauretanae) ว่ า Rosa Mystica หรือ Mystical Rose ซึ่งเราแปลว่า “กุหลาบสวรรค์” หรือ “กุหลาบ ทิพย์” บทเร้ า วิ ง วอนซึ่ ง ถือ กํา เนิ ด ที่เ มื อ งลอเรโตในประเทศอิต าลี น้ ี ได้ รั บ การ รับรองโดยสมเด็จพระสันตะปาปาซิกซ์ตูสที่ 5 ในปี ค.ศ. 1587 ให้ ใช้ เป็ นบทสวด ทางการทั่วพระศาสนจักรเพื่อเทิดเกียรติและถวายความศรัทธาต่อพระแม่มารีย์ตราบ จนถึงทุกวันนี้ Mystical rose

pray for us

กุหลาบสวรรค์

ช่วยวิงวอนเทอญ

แม่พระกุหลาบทิพย์

ช่วยวิงวอนเทอญ 7


“ช่วยดูแลเขาด้วยเงินทีท่ า่ นจะจ่ายเกินไปนัน้ ฉันจะคืนให้เมือ่ กลับมา” (ลก 10:35) เมื่อได้ฟงั อุปมาของพระเยซูเจ้า นักกฎหมายผูน้ นั ้ ตระหนักได้ทนั ทีว่า “เพือ่ น มนุ ษ ย์” ของคนที่ถู ก โจรปล้ น คือ “คนที แ่ สดงความเมตตา” ดุ จ เดีย วกับ ชาว สะมาเรียผูใ้ จดีคนนี้ ด้วยพระสุรเสียงทีห่ นักแน่ นแต่แฝงด้วยความเมตตา พระองค์ตรัสว่า “ท่านจง ไปและทําเช่นเดียวกันเถิด” (ลก 10:37)

“ท่านจงไปและทําเช่นเดียวกันเถิด” ! “ท่านจงไปและทําเช่นเดียวกันเถิด” !!

6

จากคําทํานายของประกาศกอิสยาห์ “หน่อหนึง่ จะ งอกขึ้นมาจากตอของเจสซี กิ่งหนึง่ จะเกิดผลจากรากของเขา” (อสย 11:1) ซึ่ งแตร์ ตุลเลี่ยนและนั กบุญ อัมโบรสอธิบายว่ า “ตอ” หรื อ “ราก” หมายถึงการสืบเชื้อพระวงศ์จากกษัตริย์ดาวิด, “หน่อ” หรือ “กิ่ง” หมายถึงพระนาง มารีย์ และ “ผล” คือพระเยซูคริสตเจ้ าผู้ทรงเป็ นดอกกุหลาบ (ตัง้ แต่โบราณ กุหลาบ เป็ นสัญลักษณ์ถึงความลํา้ ลึ ก ต่ อมาคริ สตชนยุคแรกใช้ดอกกุหลาบเพื ่อหมายถึง สวรรค์และการเป็ นมรณสักขี) และจากหนังสือบุตรสิราซึ่งกล่าวถึงพระพรแห่งความ อุดมสมบูรณ์และการเจริญเติบโตไว้ ว่า “ข้าพเจ้าเติ บโตดุจต้นปาล์มทีเ่ อนเกดดี ดุจ ต้นกุหลาบทีเ่ มืองเยรีโค” (บสร 24:14) นักประพันธ์ในยุคกลางจึงนําความคิดทั้ง สอง คือพระนางมารีย์ทรงเป็ นกิ่งที่เติบโตดุจต้ นกุหลาบที่เมืองเยรีโคและให้ กาํ เนิด กุหลาบแห่ งความอุดมสมบูรณ์ซ่ึงได้ แก่องค์พระเยซูคริสตเจ้ ามารวมกัน และเรียก ขานพระนางมารีย์ในบทเร้ าวิงวอนแห่ งเมืองลอเรโต (Litaniae Lauretanae) ว่ า Rosa Mystica หรือ Mystical Rose ซึ่งเราแปลว่า “กุหลาบสวรรค์” หรือ “กุหลาบ ทิพย์” บทเร้ า วิ ง วอนซึ่ ง ถือ กํา เนิ ด ที่เ มื อ งลอเรโตในประเทศอิต าลี น้ ี ได้ รั บ การ รับรองโดยสมเด็จพระสันตะปาปาซิกซ์ตูสที่ 5 ในปี ค.ศ. 1587 ให้ ใช้ เป็ นบทสวด ทางการทั่วพระศาสนจักรเพื่อเทิดเกียรติและถวายความศรัทธาต่อพระแม่มารีย์ตราบ จนถึงทุกวันนี้ Mystical rose

pray for us

กุหลาบสวรรค์

ช่วยวิงวอนเทอญ

แม่พระกุหลาบทิพย์

ช่วยวิงวอนเทอญ 7


จากข้ อคิดข้ อรําพึงตลอดปี ของนักบุญเทเรซาแห่ งกัลกัตตา

ความยิ่งใหญ่ของพระนางมารีอาอยู่ที่ความสุภาพถ่อมตนของพระนาง ไม่นา่ แปลกใจที่พระเยซูผเู้ จริญชีวิตใกล้ชดิ กับพระนางนัน้ ดูเหมือนจะปรารถนา อย่างยิ่งให้เราได้เรียนรูจ้ ากพระองค์และจากพระนางในบทเรียนเดียวกันนี้ คือ จงมีใจสุภาพอ่อนโยนและถ่อมตน พระนางผูเ้ ป็ นข้ารับใช้ของพระเจ้ายอมทําตัวพระนางให้ว่างเปล่า และ พระเจ้าก็ทรงทําให้พระนางเต็มเปี่ ยมด้วยพระหรรษทาน “เต็มเปี่ ยมด้วยพระ หรรษทาน” หมายถึง เต็มเปี่ ยมด้วยพระเจ้า ข้ารับใช้ก็คือผูพ้ ร้อมเสมอเพื่อผูอ้ ื่น เป็ นผูพ้ ร้อมที่จะให้ผอู้ ื่นเรียกใช้ดว้ ยความยินดีเต็มใจ พระนางมารีอาจะสอนเราเรื่องความสุภาพถ่อมตนของพระนาง แม้พระ นางเปี่ ยมด้วยพระหรรษทาน ถึงกระนัน้ พระนางก็ยอมเป็ นข้ารับใช้ของพระเจ้า แม้พระนางเป็ นมารดาพระเจ้า ถึงกระนัน้ พระนางก็ยอมเป็ นสาวใช้ในบ้านของ นางเอลิซาเบธ แม้พระนางทรงปฏิสนธินริ มล ถึงกระนัน้ พระนางยังพบกับพระ เยซูผถู้ กู สบประมาทต้องแบกกางเขน และพระนางยืนอยู่แทบเชิงกางเขนนัน้ เช่น คนหนึง่ ในพวกเรา ราวกับว่า พระนางก็เป็ นคนบาปที่ตอ้ งการการไถ่กนู้ นั้ เหมือนพระนาง ให้เราได้รับพระหรรษทานใหญ่ยิ่งเพียงใด เราก็ ตอ้ ง สัมผัสคนโรคเรื้อน คนที่กาํ ลังจะตาย คนโดดเดี่ยว คนที่ไม่เป็ นที่ตอ้ งการของ ใครๆ ให้นมุ่ นวลทนุถนอมให้มากยิ่งขึน้ เพียงนัน้ เหมือนพระนาง ให้เราน้อมรับ กางเขนในทุกรูปแบบที่จะมาหาเราเสมอ ขอการมีใจสุภาพถ่อมตนของพระนางมารีอาเต็มเปี่ ยมหัวใจของลูกเถิด โปรดสอนลูกดังที่พระแม่สอนพระเยซูเจ้าให้เป็ นผูม้ ีใจอ่อนโยนถ่อมตนนั้นเถิด เพื่อลูกจะได้ถวายสิริโรจนาการแด่พระบิดาเจ้าของเรา ให้เราวอนขอพระนางมารีอาโปรดทําให้ใจของเรานั้น “อ่อนโยน ถ่อม ตน” เหมือนดวงพระทัยของพระเยซู พระบุตรของพระนาง ถูกหล่อหลอมขึน้ มา จากพระนางและในพระนางนัน้ เถิด

8

4. เฉลยธรรมบัญญัติ บทที่ 11 ข้อ 13–20 กล่าวถึงความอุดมสมบูรณ์ท่ี ชาวยิวจะได้รบั หากรักและรับใช้พระยาห์เวห์โดยไม่หนั ไปนับถือพระเท็จเทียม รวมถึง คําสังให้ ่ ชาวยิวพรํ่าสอนเรือ่ งเหล่านี้แก่บรรดาบุตรหลานตลอดไป ข้อความเหล่านี้ได้รบั การจารึกลงบนม้วนกระดาษ ใส่ไว้ในกล่องหนังเล็กๆ สองใบ ใบหนึ่งห้อยไว้ท่ขี ้อมือ อีกใบหนึ่งคาดไว้ท่หี น้ าผาก ตามที่โมเสสสัง่ (ฉธบ 11:18) คําตอบของนักกฎหมายที่ว่า “ท่านจะต้องรักองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า พระเจ้าของ ั ญาของท่า น” คือ ส่ว นหนึ่ ง ของ ท่า นสุด จิต ใจ สุด วิญ ญาณ สุด กํ า ลัง และสุ ด สติป ญ ข้อความในกล่องหนัง ซึง่ ถือว่าสุดยอดแล้ว (ฉธบ 6:4 และ 11:13) แต่เพื่อความแน่ นอนสูงสุด เขาจึงเสริมข้อความจากหนังสือเลวีนิตเิ ข้าไปอีก ตอนหนึ่งว่า “ท่านจะต้องรักเพือ่ นมนุษย์เหมือนรักตนเอง” (ลนต 19:18) พร้อมกันนัน้ เขาได้ทูลถามพระองค์เพื่อความถูกต้องว่า “แล้วใครเล่าเป็ น เพือ่ นมนุษย์ของข้าพเจ้า” (ลก 10:30) อันที่จริง คําถามนี้เป็ นปญั หาของชาวยิวจริงๆ เพราะพวกเขาถือว่า “เพือ่ น มนุ ษ ย์” ได้แ ก่ ช าวยิว ด้ว ยกัน เองเท่ า นั น้ รับ บีบ างคนถึง กับ ห้า มช่ ว ยเหลือ หญิง ต่างชาติใกล้คลอด เพราะนันเท่ ่ ากับช่วยเพิม่ คนต่างศาสนาให้แก่โลกอีกคนหนึ่ง แต่สาํ หรับพระเยซูเจ้า “เพือ่ นมนุษย์” ของเราคือ 1. ทุก คนทีต่ ้อ งการความช่ว ยเหลือ แม้ต ัว เขาเองจะเป็ น ผู้ก่ อ ให้เ กิด ปญั หานัน้ ขึน้ มาดังเช่นชายทีถ่ ูกโจรปล้นก็ตาม 2. ทุกคนทีต่ กทุกข์ได้ยาก ไม่ว่าจะเป็ นชาวยิว ชาวสะมาเรีย หรือชน ชาติและศาสนาใดก็ตาม ความช่วยเหลือของเราต้องแผ่กว้างดุจดังความรักของพระ เจ้า อนึ่ง ความช่วยเหลือของเราต้อง “เป็ นรูปธรรม” ไม่ใช่แค่แสดงความเห็นอก เห็นใจเท่านัน้ เหมือนชาวสะมาเรียทีไ่ ม่เพียงรูส้ กึ สงสาร แต่ยงั เดินเข้าไปหาคนทีเ่ ป็ น ศัตรูโดยไม่หวันเกรงอั ่ นตรายใดๆ เพื่อเทนํ้ ามันและเหล้าองุ่นลงบนบาดแผลแล้วพัน ผ้าให้ พร้อมกับนํ าเขาขึน้ หลังสัตว์ของตนพาไปถึงโรงแรมและช่วยดูแลเขา เท่านัน้ ยังไม่พอ วันรุง่ ขึน้ เขายังมอบเงินสองเหรียญแก่เจ้าของโรงแรมกล่าวว่า5


แม้จะถูกชาวยิวโดยเฉพาะพวกฟาริสดี ูหมิน่ เหยียดหยามว่าเป็ นคน เลวและไร้ค่าเพียงใดก็ตาม แต่เขายังมี “สิง่ ดี” ทีอ่ าจทําให้ผมู้ หี น้ามีตาในสังคมหลาย คนต้องอับอาย 4.1 เขาซือ่ สัตย์ เจ้าของโรงแรมจึงเชื่อใจและให้เครดิตเขาสูง มาก 4.2 เขาพร้อมช่วยเหลือผู้อนื ่ ความรักของพระเจ้าดํารงอยู่ใน หัวใจของเขา แม้บางครัง้ เขาอาจเชื่อหรือปฏิบตั ผิ ดิ ไปบ้างก็ตาม ทุกวันนี้ ไม่ใช่เรื่องยากเลยที่จะพบเห็นผูท้ ่สี งั คมยกย่องว่า เป็ นคนดีมวั สลวนอยูก่ บั ตํารา หรือชอบอ้างข้อความเชือ่ และบทบัญญัตมิ ากกว่าการให้ ความช่วยเหลือผูอ้ ่นื ส่วนผูท้ ถ่ี ูกตราหน้าว่าเป็ นคนเลวกลับรักและมีน้ํ าใจเผื่อแผ่ต่อ เพือ่ นมนุษย์มากกว่าเสียอีก ! ดัง นั น้ เพื่อ ไม่ ใ ห้ห ลงทางไปจากพระเยซู เ จ้า เราจึง ต้อ ง ตระหนักอยูเ่ สมอว่าในบัน้ ปลายชีวติ พระเจ้าทรงตัดสิ น มิ ใช่จากสิ ง่ ทีเ่ รารู้หรือเชือ่ แต่จากสิ ง่ ทีเ่ ราได้กระทําตลอดชีวิตของเรา ! เมื่อนักกฎหมายผูม้ เี จตนาร้ายทูลถามพระเยซูเจ้าว่า “พระอาจารย์ ข้าพเจ้า จะต้องทําสิง่ ใดเพือ่ จะได้ชวี ติ นิรนั ดร” พระองค์ทรงถามกลับว่า “ในธรรมบัญญัติมี เขียนไว้อย่างไร ท่านอ่านว่าอย่างไร” (ลก 10:26-27) สิง่ ทีช่ าวยิวผูเ้ คร่งครัดต้องอ่านทุกวันคือธรรมบัญญัตทิ ค่ี ดั มาจากพระคัมภีรส์ ่ี ตอนได้แก่ 1. อพยพ บทที่ 13 ข้อ 1–10 ว่าด้วยการเฉลิมฉลองเทศกาลขนมปงั ไร้ เชือ้ เพือ่ ระลึกถึงสิง่ ทีพ่ ระยาห์เวห์ทรงกระทําเพือ่ นําชาวยิวออกจากอียปิ ต์ 2. อพยพ บทที่ 13 ข้อ 11–16 ว่าด้วยการถวายบุตรคนแรกและสัตว์ตวั แรกแด่พระยาห์เวห์ เพราะพระหัตถ์อนั ทรงฤทธิ ์ของพระองค์ได้ประหารบุตรชายคน แรกของชาวอียปิ ต์ เพือ่ ทําให้ฟาโรห์ยอมปลดปล่อยชาวยิวจากการเป็ นทาส 3. เฉลยธรรมบัญญัติ บทที่ 6 ข้อ 4–9 กล่าวถึงพระยาห์เวห์ทรงเป็ น พระเจ้า จึงต้องรักพระองค์สดุ จิตใจ สุดวิญญาณ และสุดกําลังของเรา 4

มิสซาสั ปดาห์ ที่ 15 เทศกาลธรรมดา (ปี C) วันอาทิตย์ ที่ 14 กรกฎาคม ค.ศ. 2013 วัน เดือน ปี รายการมิสซา ผู้ขอมิสซา ส. 13 ก.ค. สุ ขสํ าราญ โมทนาคุณพระเจ้าและพระแม่มารี ย ์ 19.00 น. โมทนาคุณนักบุญเทเรซา, นักบุญยอห์น บอสโก สัตบุรุษวัดแม่พระกุหลาบทิพย์ทุกท่าน มาลินี เทเรซา เปรมปรี ดา ปฐมศิริ คุณยายเติม, คุณเง็บฮั้ว -/วชิรวิชญ์ อันนา อังคณา กําแพงแก้ว เรวนุช มารี อา ฮวย นงค์สวัสดิ์ สุ วารี อุทศิ แด่ ยอแซฟ เสถียร, มารี อา เสาวนีย ์ พงษ์เพิ่มมาศ วรัญญ์นิช อันตน สําเริ ง โกญจนาท เริ งจิต ผูล้ ่วงลับครอบครัวราชกิจ, มัน่ ศิลป์ , พานิชพงษ์ เทเรซา ผูล้ ่วงลับครอบครัวพุม่ ร่ มบุตร เทเรซา วิญญาณในไฟชําระและวิญญาณที่ไม่มีผใู ้ ดนึกถึง วรัญญ์นิช อา. 14 ก.ค. สุ ขสํ าราญ โมทนาคุณพระเจ้า และพระแม่มารี ย ์ 08.00 น. มารี อา เอื้อพันธ์ และครอบครัวศรี เจริ ญ คค.ศรี เจริ ญ มารี อา ยอแซฟ ณิ ชารี ย ์ ศรี เจริ ญ คค.ศรี เจริ ญ ครอบครัวธนะสาร, ครอบครัวสาธรกิจ ณัฐวรรณ ครอบครัวสุ ทธิโอภาส, ครอบครัวบรรณสกุล ณัฐวรรณ ครอบครัวเขม้นงาน, ครอบครัวเพียรช่างคิด ณัฐวรรณ ครอบครัวลิ้มจิตรกร, ครอบครัวเตรี ยมวิชานนท์ ณัฐวรรณ อุทศิ แด่ ยวง ใช้, มารี อา มักดาเลนา เง็ก เอี้ยพิน เทเรซา อํานวย โพธิมสั สา วิชชา คุณนวลจันทร์, ด.ช.ธงชัย ธนะสาร, คุณอุย้ นิ้ว แซ่เซี้ ยว ณัฐวรรณ ยวง บัปติสต์ เสมียน สาธรกิจ, มารี อา ฮุยเกียว แซ่โง้ว ณัฐวรรณ ผูล้ ่วงลับครอบครัวธนะสารและสาธรกิจ ณัฐวรรณ ยวง บัปติสตา ก๊กเคี้ยง แซ่แพ้, มารี อา กิมฮวย แซ่ต้ งั คค.ธนาพานิชย์ 9


วัน เดือน ปี อา 14 ก.ย. 08.00 น.

รายการมิสซา ผู้ขอมิสซา อุทศิ แด่ ยอแซฟ ทิวากร รักคิด และบรรพบุรุษ วิภาวินี เปาโลต่าง, อักแนส ศรี เวียง เนียมวิวฒั น์ สุ นทรี คุณฬสฬัสษ์ วราเปล่งสิ นทวี อัญชลี บรรพบุรุษครอบครัวธนาพานิชย์ คค.ธนาพานิชย์ วิญญาณในไฟชําระและวิญญาณที่ไม่มีผใู ้ ดนึกถึง คค.ธนาพานิชย์ อา 14 ก.ย. สุ ขสํ าราญ โมทนาคุณพระเจ้าและพระแม่มารี ย ์ วิฑูรย์/อดิสัย 17.00 น. สัตบุรุษวัดแม่พระกุหลาบทิพย์ทุกท่าน คุณธนู อาจารี ย ์ ดอมินิก ภูวนัย หงษ์แก้ว และครอบครัว มารี อา ชัชวลี, มีคาแอล ชวลิต ไมตรี อัญชลี คุณพลพรรณ, คุณสาธิต พันธุ์โอภาส และญาติพี่นอ้ ง อัญชลี มารี อา ประภา ดีสุดจิตร มารี อา ภาณุมาศ พงศ์พนั ธุ์พฒั น์, มารี อา ปนัดดา ลี้ยาง เทเรซา ชนินทร์ มาศ พนพอําพน, มารี อา กรรณิ กา ลี้ยาง พ.อ.พิจิตร, คุณหญิง วิมล กุลละวณิ ชย์ คุณวิฑูรย์ ไชยเผือก คุณสัณหพล เหลืองอร่ าม คุณเกียรติศกั ดิ์ จิรังกุล คุณบุศรา จิรังกุล มารี อา ศุภอักษร, คุณพิสิษฐ์ คงสมพรต คุณโกศล จิรังกุล, คุณเมธาสิ ทธิ์ จิรังกุล คุณวิไลรักษ์ จิรังกุล ครอบครัวเตียวเจริ ญ วิไลวรรณ เปโตร ปรี ชา วงศ์ร่วมพิพฒั น์ ปราณี คุณอ้อย สายทิพย์ มาลินี อาจารย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และเกษตรศาสตร์ อัญชลี ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และเกษตรศาสตร์ อัญชลี

10

1. ชายทีถ่ ูกโจรปล้น เขามีนิสยั มุทะลุ บ้าระหํ่า และขาดความยัง้ คิด อย่างไม่น่าให้อภัยที่อาจหาญเดินทางพร้อมสินค้าและของมีค่าผ่านเส้นทางนี้ ตาม ลําพัง เพราะปกติชาวยิวจะคอยจนกว่าจะมีพ่อค้าหรือคนรูจ้ กั จํานวนมากพอ จึงออก เดินทางพร้อมกันเป็ นกองคาราวาน งานนี้เขาจึงต้องรับผิดชอบเต็มๆ ต่อชะตากรรมของตนเองที่ถูกโจร ปล้นและทําร้ายจนอาการปางตาย จะเทีย่ วโยนความผิดให้โจรหรือโทษเคราะห์กรรม อื่นใดไม่ได้ 2. สมณะ เขารีบเดินหลบไปอีกฟากหนึ่งโดยไม่แตะต้องชายที่ถูกโจร ปล้นเลย อาจเป็ นไปได้ว่าเขากําลังคิดถึงธรรมบัญญัตทิ ว่ี ่า “ผูท้ แี ่ ตะต้องศพของผูใ้ ดก็ ตามต้องเป็ นมลทินอยูเ่ จ็ดวัน” (กดว 19:11) หากชายผูน้ นั ้ เสียชีวติ แล้ว หรือเสียชีวติ ขณะให้ความช่ว ยเหลือ การสัมผัสตัว เขาย่อมทํา ให้ต นเองมีมลทิน และหมดสิท ธิ ์ ประกอบพิธกี รรมหรือถวายเครือ่ งบูชาใดๆ ในพระวิหารไปอีกเจ็ดวัน เขาไม่ยอมเสีย่ งเสียสิทธิ ์นี้ เพราะพระวิหารและพิธกี รรมมีความหมาย และเอือ้ ประโยชน์ต่อเขามากกว่าความเจ็บปวดของเพือ่ นมนุษย์ ! สําหรับเขา พิธกี รรมอยูเ่ หนือความรัก !! 3. ชาวเลวี ดูเหมือนจะเข้าใกล้ชายเคราะห์รา้ ยมากกว่าสมณะ แต่กเ็ ดิน ผ่านไปด้วยเกรงว่าชายผู้นัน้ อาจเป็ น “นกต่ อ” แกล้งบาดเจ็บ ล่อให้เหยื่อหลงหยุด เพื่อให้พรรคพวกทีแ่ อบซุ่มอยูเ่ ข้าจู่โจมทําร้ายและปล้นทรัพย์ ซึง่ เป็ นวิธกี ารทีน่ ิยมกัน มากในหมูโ่ จรสมัยนัน้ สําหรับชาวเลวีผนู้ ้ี คติพจน์ประจําตัวของเขาคือ “Safety First” หรือ “ปลอดภัยไว้ก่อน” เขาไม่พร้อมทีจ่ ะเสีย่ งหรือ “เปลืองตัว” เพือ่ ช่วยเหลือผูใ้ ดทัง้ สิน้ ! 4. ชาวสะมาเรีย มักถูกชาวยิวตราหน้าว่าเป็ น “คนเลว” เพราะเชื่อผิด สอนผิด และปฏิบตั ิผดิ แผกจากบัญญัติของโมเสส แม้พระเยซูเจ้าเองยังถูกพวกยิว กล่าวหาว่า “เป็ นชาวสะมาเรียและถูกปี ศาจสิง” (ยน 8:48) ชาวสะมาเรียผูน้ ้ีจงึ อาจเป็ นเพียงชาวยิวคนหนึ่งทีถ่ ูกตราหน้าว่าเป็ น “คนเลว” ไม่ใช่ชาวสะมาเรียโดยกําเนิด หาไม่แล้วเขาคงไม่สามารถติดต่อค้าขายกับ ชาวยิวและแวะพักแรมทีโ่ รงแรมแห่งนี้เป็ นประจํา จนกระทังรู ่ จ้ กั กันดีกบั เจ้าของ 3


สั ปดาห์ ที่ 15 เทศกาลธรรมดา (ปี C) ลก 10:25-37

เส้นทางจากกรุงเยรูซาเล็มซึง่ อยูเ่ หนือระดับนํ้าทะเล 700 เมตร สูเ่ มืองเยรีโค ซึง่ อยูต่ ่ํากว่าระดับนํ้าทะเล 400 เมตร ได้ช่อื ว่าเป็ นเส้นทางอันตรายทีส่ ุดเส้นทางหนึ่ง ในปาเลสไตน์ เหตุว่าระยะทางเพียง 32 กิโลเมตร แต่ถนนกลับลาดชันต่างระดับกัน มากถึง 1,100 เมตร นอกจากถนนจะลาดชันแล้ว หนทางยังคับแคบ เต็มไปด้วยก้อนหินขรุขระ และมีทางเลีย้ วหักมุมมากมาย เหมาะแก่การซุ่มจูโ่ จมของพวกโจรเป็ นอย่างยิง่ ในศตวรรษที่ 5 นักบุญเยโรมถึงกับเรียกเส้นทางสายนี้ว่า “ถนนแดง” หรือ “ถนนเลือด” แม้ล่วงเลยมาจนถึงศตวรรษที่ 19 ผูเ้ ดินทางยังต้องจ่ายเงินให้ชาวอาหรับ พืน้ เมืองเพือ่ แลกกับความปลอดภัยในการใช้เส้นทางสายนี้ ก่อนสงครามโลกครัง้ ทีส่ อง ยังมีพวกโจร (Abu Jildah) คอยหยุดรถและปล้น คนเดินทางโดยไม่หวันเกรงตํ ่ ารวจ เพราะกว่าตํารวจจะมาถึงพวกเขาก็หนีขน้ึ ภูเขา ไปเรียบร้อยแล้ว นีค่ อื ความเหนือชัน้ ของพระเยซูเจ้าทีส่ ามารถนํ าเหตุการณ์ ซงึ ่ เกิดขึ้นเป็ น ประจําบนเส้นทางระหว่างกรุงเยรูซาเล็มกับเมืองเยริโค มาประยุกต์เป็ นคําสอนและ หลักการอันลึกซึ้ง !!! ในอุปมาเรือ่ ง “ชาวสะมาเรียผูใ้ จดี” มีตวั ละครสําคัญ 4 คนด้วยกัน กล่าวคือ 2

วัน เดือน ปี อา 14 ก.ย. 17.00 น.

อุทศิ แด่

รายการมิสซา หลุยส์ พิชยั เจริ ญสุ ข, อันตน สําเริ ง โกญจนาท เปาโล เต็กมั้ว แซ่ต้ งั , โรซา แสงจันทร์ แซ่ล้ ี โรซา ราตรี ลี้ยาง, อันนา ยีส่ ุ่ น พานิช คุณวิชยั สายแสง, คุณสอ ชูสอน, คุณพัฒนา ทองธิว เปาโล มงคล, เซซี ลีอา อรนุช สวีรวงศ์ อักแนส ลดาวัลย์, คุณกรรณิ การ์ สวีรวงศ์ คุณอรุ ณี เนตรวิจิตร, คุณสอางค์ ชุ่มชื่น ปังซิ โก ซาเวียร์, เฟนันโด ซาเวียร์ ยอแซฟ แท่ง, มีคาแอล มานิตย์ พงษ์พิศ ยอห์น บัปติสต์ มณี , มารี อา เทเรซา สุ มาลี กิจนิตย์ชีว์ คุณปัน, คุณคําผอง พันธุ์โอภาส มารี อา หมุย้ บี้, เบเนดิกโต จูยง้ , แอนนา ฮงซิ ม เปโตร ชิ้น ชาตรี , โรซา ลําดวน ยอแซฟ สุ ทิน, เซซี ลีอา สุ รัตน์ Roselyn, Martimiano, Justo Jr. ผูส้ ูงอายุที่ล่วงลับไปแล้วทุกท่าน ผูล้ ่วงลับครอบครัวพันธุ์โอภาส บรรพบุรุษครอบครัวลี้ยางและจุลละมณฑล วิญญาณในไฟชําระและวิญญาณที่ไม่มีผใู้ ดนึ กถึง

ผู้ขอมิสซา ชนันต์ธร/เริ งจิต กําชัย ลัดดา ลัดดา ลัดดา ลัดดา ชวิชญ์ อดิสยั ,สไบทิพย์ อัญชลี ก๊กฮุย สุ ดา สุ ดา ชมรมผูส้ ูงอายุ อัญชลี วิฑูรย์

ประกาศครั้งที่ 1 พิธีสมรส ณ วัดแม่ พระกุหลาบทิพย์ ยอแซฟ สุ รศักดิ์ กุลมาโนชวงศ์ บุตร ยอแซฟ เซี้ ยกุย แซ่หวม - มารี อา กิมง้อ แซ่ลิ้ม จะเข้ าพิธีสมรสกับ มารีอา สมใจ จิระธนานันท์ บุตรี เปโตร เอี้ยวฉัน - อากาทา ล้วน จิระธนานันท์ วันเสาร์ที่ 3 สิ งหาคม ค.ศ. 2013 เวลา 15.00 น. ** ผู้ใดพบข้ อขัดขวาง โปรดแจ้ งคุณพ่ อเจ้ าวัดทราบ ** 11


15.30 น. 17.00 น.

สวดภาวนา / ฟัง “เสี ยงวรสาร” ศีลอภัยบาป พิธีบูชาขอบพระคุณ โดย พระอัครสังฆราช ฟรังซิสเซเวียร์ เกรี ยงศักดิ์ โกวิทวาณิ ช แห่พระรู ปแม่พระกุหลาบทิพย์ และถวายช่อดอกไม้ (หลังมิสซา เชิญรับประทานอาหารร่ วมกัน) ** มีมิสซาเช้ า 8.00 น.ตามปกติ งดมิสซาสาย 10.00 น.**

ฉบับที่ 483 วันอาทิตย์ที่ 14 กรกฎาคม ค.ศ. 2013

สั ปดาห์ ที่ 15 เทศกาลธรรมดา (ปี C)

“เล่ าเรื่องพระคัมภีร์” นิทานพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาเดิม ตั้งแต่สร้างโลกถึงสร้างชาติอิสราเอล

บทเพลงศักดิ์สิทธิ์ ชุด “วิถชี ุมชนวัด” 15 บทเพลงศักดิ์สิทธิ์ เหมาะสําหรับใช้ประกอบ การภาวนาและการแบ่งปันพระวาจาตามแนวทาง วิถีชุมชนวัด

12

ฉลองวัดแม่ พระกุหลาบทิพย์ โอกาสครบรอบ 12 ปี

สารวัดแม่พระกุหลาบทิพย์ ประจำวันอาทิตย์ ที่ 14 กรกฏาคม 2013  

สารวัดฯ วัดแม่พระกุหลาบทิพย์ ลาดพร้าว 124 ฉบับ ฉลองวัด อาทิตย์ที่ 14 กรกฏาคม 2013

สารวัดแม่พระกุหลาบทิพย์ ประจำวันอาทิตย์ ที่ 14 กรกฏาคม 2013  

สารวัดฯ วัดแม่พระกุหลาบทิพย์ ลาดพร้าว 124 ฉบับ ฉลองวัด อาทิตย์ที่ 14 กรกฏาคม 2013

Advertisement