Page 1

กลุ่มสงเสริมความศรัทธา แบ่งปันพระวาจา ประจำวันศุกร์ที่ 15 มิถุนายน และวันอาทิตย์ที่ 17 มิถุนายน 2012

โดย. ออกัสติน ภาณุฉัตร สัมภวะผล ถ้า ท่า นเชื่อฟังพระสุร เสียงขององค์พระผู้เ ป็นเจ้า พระเจ้า ของท่า น พระองค์จ ะ ประทานพระพรเหล่านี้แก่ท่าน (ฉธบ.28:2) 1


1. บทเพลงเปิด (ใช้บทเพลงเดียวกันกับบทเพลงปิด หน้า 7..)

2. ภาวนาเปิด

_____________________________________________ _____________________________________________ _____________________________________________

3. บทนำ ข้าฯแต่พระบิดา ยามนี้ข้าพเจ้าจิตใจท้อแท้ และห่อเหี่ยวมาก ขอพระองค์ได้ทรงเป็นพละกำลังให้กับจิตใจข้าพเจ้าด้วยเถิด ตามพระประสงค์นิรันดรที่ทรงกระทำให้สำเร็จไป ในพระ คริสตเยซู องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา 12 เดชะพระคริสตเจ้าและ ด้วยความเชื่อในพระองค์ เราจึงกล้าเข้าไปเฝ้าพระเจ้าด้วยความ มัน่ ใจ 13 ดังนั้น ข้าพเจ้าจึงวอนขอท่านทั้งหลาย อย่าได้ท้อใจ เพราะความยากลำบากต่าง ๆ ที่ข้าพเจ้าสู้ทนเพื่อท่าน ความ ยากลำบากเหล่านี้เป็นเกียรติยศของท่าน (อฟ.3:11-13) ไม่เพียงแต่จิตใจของข้าพเจ้าเท่านั้น ที่ท้อแท้ ยังมีอีกที่ สุขภาพข้าพเจ้าอีกด้วย ขอพระองค์โปรดทรงเยียวยาข้าพเจ้า ด้วยเถิด พี่น ้อ งทั้ง หลาย ข้า พเจ้า ขอร้อ งท่า น จงเป็น เหมือ น


ข้าพเจ้าเช่นเดียวกับที่ข้าพเจ้าเป็นเหมือนท่าน ท่านไม่ได้ทำผิด อะไรต่อข้าพเจ้าเลย 13 ท่านทั้งหลายรู้อยู่แล้วว่า เพราะความ เจ็บป่วย ข้าพเจ้าจึงประกาศข่าวดีแก่ท่านเป็นครั้งแรก 14 แม้ว่า ความเจ็บป่วยของข้าพเจ้าจะเป็นภาระหนักสำหรับท่าน ท่านก็ ไม่ได้รังเกียจหรือขับไล่ ตรงกันข้าม ท่านต้อนรับข้าพเจ้าเหมือน ต้อนรับทูตสวรรค์ของพระเจ้า เหมือนต้อนรับพระคริสตเยซู (กท.4:12-14) ข้า พระองค์พร้อมที่จ ะปฏิบัติตามที่พ ระองค์ท รงสั่ง สอน ขอ พระองค์โปรดนำทางข้าพเจ้าด้วยเถิด เมื่อพระจิตแห่งความจริงเสด็จมา พระองค์จะทรงนำท่าน ไปสู่ความจริงทั้งมวล พระองค์จะไม่ตรัสโดยพระองค์เอง แต่ จะตรัสทุกสิ่งที่ทรงได้ฟังมา และจะทรงแจ้งให้ท่านรู้เหตุการณ์ ที่จ ะเกิด ขึ้น 14 พระองค์จ ะทรงให้เ ราได้ร ับ พระสิร ิร ุ่ง โรจน์ เพราะพระองค์จะทรงแจ้งให้ท่านรู้คำสอนที่ทรงได้รับจากเรา 15 ทุกสิ่งที่พระบิดาทรงมีนั้นก็เป็นของเราด้วย ดังนั้น เราจึงบอก ว่า พระจิตเจ้าจะทรงแจ้งให้ท่านรู้คำสอนที่ทรงรับจากเรา (ยน.16:13-15)


4. พระวรสาร

นานาชาติประกาศวาจา ด้วยศรัทธาและใจเปรมปรีด์ พระวาจาพระคือชีวี เปล่งวจีโมทนา อัลเลลูยา อัลเลลูยา อัลเลลูยา อัลเลลูยา

พระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก (มก.4:26-34) ขอถวายพระเกียรติแด่พระองค์พระเจ้าข้า เวลานั้น พระเยซูเจ้าตรัสกับประชาชนว่า "พระอาณาจักร ของพระเจ้า ยังเปรีย บเสมือนคนที่นำเมล็ดพืช ไปหว่า นในดิน 27 เขาจะหลับหรือตื่น กลางคืนหรือกลางวัน เมล็ดนั้นก็งอกขึ้น และเติบโต เป็นเช่นนี้ได้อย่างไรเขาไม่รู้ 28 ดินนัน้ มีพลังให้เกิด ผลในตนเอง ครั้งแรกก็เป็นลำต้น แล้วก็ออกรวง ต่อมาก็มีเมล็ด เต็มรวง 29 เมื่อข้าวสุก เกิดผลแล้ว เขาก็ใช้คนไปเก็บเกี่ยวทันที เพราะถึงฤดูเก็บเกี่ยวแล้ว" 30 พระองค์ตรัสอีกว่า "เราจะเปรียบพระอาณาจัก รของ พระเจ้า อย่า งไร หรือ จะใช้อ ุป มาอะไรอธิบ ายเรื่อ งนี้ 31 พระ อาณาจักรเปรียบเหมือนเมล็ดมัสตาร์ดซึ่งเมื่อหว่านในดิน ก็เป็น เมล็ดเล็กกว่าเมล็ดทัง้ ปวงทั่วแผ่นดิน 32 แต่ครั้นได้หว่านแล้วก็ งอกขึ้นและกลายเป็นต้นไม้ใหญ่กว่าพืชผัก ทุก ชนิด มีก ิ่งก้าน ใหญ่โตจนบรรดานกในอากาศมาพักอาศัยร่มเงาได้"


พระองค์ตรัสเป็นอุปมาเช่นนี้อีกมากตามที่เขาเหล่านัน้ ฟังเข้าใจได้ 34 พระองค์มิได้ตรัสกับเขาโดยไม่ใช้อุปมา แต่เมื่อ ทรงอยู่เ ฉพาะกับบรรดาศิษ ย์ก ็ท รงอธิบ ายทุก เรื่อ งให้ก ับ เขา เหล่านั้น 33

(พระวาจาของพระเจ้า) ขอพระคริสตเจ้าทรงพระเจริญเทอญ

5. แบ่งปันพระวาจา

โปรดใช้เวลาช่วงหนึ่งสงบใจ แล้วคำนึงถึงพระวาจาทีไ่ ด้ ฟังมาจากตอนต้น... W : WORD - หาพระวาจาข้อที่ดลใจท่านมากที่สุด _____________________________________________ _____________________________________________ ___________________________________________ O : ORDER

- คิด และไตร่ตรองว่าพระวาจานั้นสอน ให้เราปฏิบัติอย่างไร? _____________________________________________ _____________________________________________ _____________________________________________


R : REALITY

- เปรียบเทียบสิ่งที่พระวาจานั้นสอนว่า เหมือนหรือต่างจากชีวิตจริงของเรา อย่างไร? และทำไม? _____________________________________________ _____________________________________________ _____________________________________________ D : DIRECTION - หาข้อตั้งใจที่จะปฏิบัติเพื่อให้บรรลุผล ตามพระวาจานั้น _____________________________________________ _____________________________________________ _____________________________________________

6. แบ่งปันพระพรที่ได้ประจักษ์กับตัวของท่าน

____________________________________________ _____________________________________________ _____________________________________________

7. ภาวนาปิด

_____________________________________________ _____________________________________________ _____________________________________________


8. บทเพลงปิด

1.

2.

ขอเทิดเกียรติ (Blessed be God)

ถวายพระพร แด่พระเป็นเจ้า ถวายพระพร นิรันดร อาแมน ขอเทิดเกียรติแด่องค์พระเจ้าแห่งสิ่งสรรพ์ พระผู้ครบครันประทานปัง ซึ่งเราถวายจากแผ่นดิน งานจากใจจิตกลายกลับเป็นปังบันดาลชีวิต (รับ) ถวายพระพร แด่พระเป็นเจ้า ถวายพระพร นิรันดร อาแมน ถวายพระพร แด่พระเป็นเจ้า ถวายพระพร นิรันดร อาแมน ขอเทิดเกียรติแด่องค์พระเจ้าแห่งสิ่งสรรพ์ พระผู้ครบครันประทานเหล้า ซึ่งเราถวายจากแผ่นดิน งานจากใจจิต กลายกลับเป็นเหล้าองุ่นทรงฤทธิ์


ขอเชิญร่วมแบ่งปันพระพร กับทางกลุ่มส่งเสริมความศรัทธา ได้เป็นประจำ วันศุกร์ หลังมิสซาค่ำ และ วันอาทิตย์ หลังมิสซาสาย

สารส่งเสริมความศรัทธา  
สารส่งเสริมความศรัทธา  

สารส่งเสริมความศรัทธา ประจำวันศุกร์ที่ 15 มิถุนายน และวันอาทิตย์ที่ 17 มิถุนายน 2012