Page 1

ПРАВО

Працевлаштування іноземців в Україні: що слід знати роботодавцям Останнім часом українські підприємства дедалі частіше запрошують на роботу іноземних фахівців, які живуть на території України. Однак працевлаштування іноземців має певні особливості й потребує оформлення низки документів та дотримання правил укладання з ними трудових договорів. Про важливі аспекти роботи з іноземцями – далі.

Олена Ткаченко, експерт з трудового права

КАТЕГОРІЇ ІНОЗЕМЦІВ Іноземців можна умовно поділити на дві категорії. До першої належать ті, хто має право на зайнятість на підставах і в порядку, установлених для громадян України. До неї належать іноземці та особи без громадянства: ȤȤ які постійно проживають в Україні; ȤȤ яких визнано в Україні біженцями; ȤȤ яким надано притулок в Україні; ȤȤ яких визнано особами, що потребують додаткового захисту; ȤȤ яким надано тимчасовий захист; ȤȤ які одержали дозвіл на імміграцію в Україну. До другої категорії входять іноземці та особи без громадянства (далі – іноземці), які прибули в Україну для працевлаштування на визначений строк. Такі особи приймаються роботодавцями на роботу на підставі дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства, виданого в порядку, визначеному Законом України «Про зайнятість населення» від 5 липня 2012 р. № 5067-VI (далі – Закон № 5067),

108 | Аудитор України | www.auditorukr.com.ua

якщо інше не передбачено міжнародними договорами Украї­ ни, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України (далі – ВРУ) (ч. 4 ст. 3 Закону № 5067). Трудові відносини іноземних громадян, які працюють на підприємствах, в установах, організаціях України, регулюються законодавством держави, у якій здійснене працевлаш­ тування (найм) працівника, та міжнародними договорами України (ст. 8 Кодексу законів про працю; далі – КЗпП). УМОВИ ОТРИМАННЯ ДОЗВОЛУ НА ЗАСТОСУВАННЯ ПРАЦІ ІНОЗЕМЦІВ Дозвіл на працевлаштування отримує роботодавець, який має намір укласти з іноземцем трудовий договір (п. 1 ст. 42 Закону № 5067). Такий дозвіл також потрібен (якщо інше не встановлене міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана ВРУ) для (ст. 1, ч. 1 ст. 421 Закону про зайнятість): ȤȤ іноземних відряджених пра­ цівників – іноземців, які направлені іноземним роботодавцем в Україну для вико-

нання певного обсягу робіт (послуг) на підставі договорів (контрактів), укладених між українським та іноземним суб’єктами господарювання; ȤȤ внутрішньокорпоратив­ них цесіонаріїв – іноземців, визнаних такими відповідно до графіка специфічних зобов’язань у секторі послуг Протоколу про вступ Украї­ ни до Світової організації торгівлі; ȤȤ іноземців та осіб без грома­ дянства, щодо яких прийнято рішення про оформлення документів для вирішення питання про надання статусу біженця або особи, що вимагає додаткового захисту. Дозвіл видається на певний термін і на визначену посаду. Праця іноземців може застосовуватися на різних посадах в одного або декількох роботодавців за умови отримання дозволу на кожній посаді. Дозвіл на посаду за сумісництвом іноземних високооплачуваних професіоналів можна не отримувати, якщо строк дії трудового договору на посаді за сумісництвом не перевищує термін дії дозволу за основним місцем роботи. № 7–8 (284–285), 2019


Працевлаштування іноземців в Україні: що слід знати роботодавцям | Олена Ткаченко

Іноземний найманий працівник може суміщати роботу на посаді, визначену дозволом, з роботою на посаді тимчасово відсутнього працівника, за умови, що суміщення триває не більше 60 календарних днів протягом календарного року. Іноземці також мають право провадити в Україні інвестиційну, зовнішньоекономічну та інші види діяльності відповідно до законодавства. Іноземці та особи без громадянства не можуть призначатися на посаду або займатися трудовою діяльністю у разі, коли відповідно до законодавства призначення на відповідну посаду або провадження відповідного виду діяльності пов’язане з належністю до громадянства України, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана ВРУ. Роботодавець може отримати дозвіл за умови виплати заробітної плати в розмірі не менше, як: ȤȤ п’ять мінімальних заробітних плат (20 865 грн – у 2019 р.) – іноземним найманим працівникам у громадських об’єднаннях, благодійних організаціях та навчальних закладах; ȤȤ 10 мінімальних заробітних плат (41 730 грн – у 2019 р.) – для всіх інших категорій найманих працівників. Вимоги до мінімальної заробітної плати не застосовуються в разі отримання дозволу на застосування праці особливих категорій іноземців. ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ІНОЗЕМЦІВ БЕЗ ДОЗВОЛУ Без дозволу здійснюється працевлаштування: ȤȤ іноземців, які постійно проживають в Україні; № 7–8 (284–285), 2019

ȤȤ іноземців, які набули статусу біженця відповідно до законодавства України або одержали дозвіл на імміграцію в Україну; ȤȤ іноземців, яких визнано особами, що потребують додаткового захисту або яким надано тимчасовий захист в Україні; ȤȤ представників іноземного морського (річкового) флоту та авіакомпаній, які обслуговують такі компанії на території України; ȤȤ працівників закордонних засобів масової інформації, акредитованих для роботи в Україні; ȤȤ спортсменів, які набули професійного статусу, артистів і працівників мистецтва для роботи в Україні за фахом; ȤȤ працівників аварійно-рятувальних служб для виконання термінових робіт; ȤȤ працівників іноземних представництв, які зареєстровані на території України в установленому законодавством порядку; ȤȤ священнослужителів, які є іноземцями й тимчасово перебувають в Україні на запрошення релігійних організацій для провадження канонічної діяльності лише в таких організаціях з офіційним погодженням з органом, який здійснив реєстрацію статуту (положення) відповідної релігійної організації; ȤȤ іноземців, які прибули в Україну для участі в реалізації проектів міжнародної технічної допомоги;

ȤȤ іноземців, які прибули в Україну для провадження викладацької та/або наукової діяльності у вищих навчальних закладах на їх запрошення; ȤȤ інших іноземців у випадках, передбачених законами та міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана ВРУ. СТРОК ДІЇ ДОЗВОЛУ НА ЗАСТОСУВАННЯ ПРАЦІ ІНОЗЕМЦІВ Дозвіл видається: ȤȤ для особливих категорій іно­ земців – на строк дії трудового договору (контракту), але не більш як на три роки; ȤȤ для відряджених іноземних працівників – на строк дії договору (контракту), укладеного між українським та іноземним суб’єктами господарювання, але не більш як на три роки; ȤȤ для внутрішньокорпора­ тивних цесіонаріїв – на строк дії рішення іноземно­ го суб’єкта господарювання про переведення іноземця на роботу в Україну та конт­ ракту про переведення на роботу в Україну; ȤȤ для всіх інших іноземних найманих працівників – на строк дії трудового договору (контракту), але не більш як на один рік. Роботодавець може зазначити в заяві про видачу дозволу на менший строк. Дія дозволу може продовжуватися необмежену кількість разів.

ВАЖЛИВО Під час укладення трудового договору з нерезидентом, умови якого передбачають отримання останнім доходу з джерелом його походження в Україні, резидент зобов’язаний зазначити в договорі ставку податку, яку буде застосовано до таких доходів (пп. 170.10.3 Податкового кодексу України).

Іноземець – це особа, яка не перебуває в громадянстві України і є громадянином (підданим) іншої держави або держав (п. 6 ч. 1 ст. 1 Закону України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства» від 22.09.2011 р. № 3773-VІ ).

www.auditorukr.com.ua | Аудитор України | 109


ПРАВО

Дозвіл на застосування праці іноземця або особи без громадянства видає Державна служба зайнятості (територіальний орган – Центр зайнятості) ДОКУМЕНТИ ДЛЯ ОТРИМАННЯ ДОЗВОЛУ НА ЗАСТОСУВАННЯ ПРАЦІ ІНОЗЕМЦІВ Дозвіл на застосування праці іноземця або особи без громадянства видає Державна служба зайнятості (територіальний орган – Центр зайнятості). Для отримання такого дозволу роботодавець має надати такі документи: ȤȤ заяву за формою, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 15.11.2017 р. № 858 (додаток 1), де роботодавець підтверджує, що посада, на якій застосовуватиметься праця, відповідно до законів України не пов’язана з належністю до громадянства України й не потребує надання допуску до державної таємниці; ȤȤ копії сторінок паспортного документа з особистими даними разом з перекладом українською мовою, засвідченим в установленому порядку; ȤȤ кольорову фотокартку розміром 3,5 × 4,5 см;

ȤȤ копію проєкту трудового договору (контракту), посвідчену роботодавцем. Для окремих категорій іно­ земців додатково передбачено надання таких документів: ȤȤ для випускників університе­ тів, що входять до першої сотні у світових рейтин­ гах університетів, – копію диплома про вищу освіту відповідного університету, визнаного в Україні в установленому порядку; ȤȤ для іноземних працівників творчих професій – нотаріально засвідчені копії документів, що ідентифікують об’єкт авторського права та/або суміжних прав автора та засвідчують авторство (авторське право); ȤȤ для відряджених іноземних працівників – копії договору (контракту), укладеного між українським та іноземним суб’єктами господарювання, яким передбачено застосування праці іноземців та осіб без громадянства, які направлені іноземним роботодавцем в Україну для виконання пев-

ного обсягу робіт (надання послуг); ȤȤ для внутрішньокорпора­ тивних цесіонаріїв – рішення іноземного суб’єкта господарювання про переведення іноземця або особи без громадянства на роботу в Україну та копії контракту, укладеного між іноземцем або особою без громадянства та іноземним суб’єктом господарювання, про переведення на роботу в Україну з визначенням строку роботи в Україні; ȤȤ для осіб, стосовно яких при­ йнято рішення про оформ­ лення документів для ви­ рішення питання щодо ви­ знання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, – копії рішення про оформлення документів для вирішення питання щодо визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, та довідки про звернення за захистом в Україні. Крім того, Центр зайнятості додатково самостійно отримує відомості: ȤȤ для працевлаштування за­ сновників та/або учасників, та/або бенефіціарів (конт­ ролерів) юридичної особи – відомості про закінчення формування статутного капіталу товариства на момент подання заяви про видачу дозволу;

Таблиця

РОЗМІР ПЛАТИ ЗА ВИДАЧУ АБО ПРОДОВЖЕННЯ ДОЗВОЛУ Строк, на який видається дозвіл

Розмір плати за видачу або продовження дозволу

Сума в 2019 році, грн

Від 1 до 3 років

Шість прожиткових мінімумів для працездатних осіб, установлених на 1 січня календарного року, у якому подані документи

11 526

Від 6 місяців до 1 року включно

Чотири прожиткових мінімуми для працездатних осіб, установлених на 1 січня календарного року, у якому подані документи

7 684

До 6 місяців

Два прожиткових мінімуми для працездатних осіб, установлених на 1 січня календарного року, у якому подані документи

3 842

110 | Аудитор України | www.auditorukr.com.ua

№ 7–8 (284–285), 2019


Працевлаштування іноземців в Україні: що слід знати роботодавцям | Олена Ткаченко

ȤȤ для працевлаштування іно­ земних ІТ-професіоналів – відомості про наявність у роботодавця зареєстрованого виду діяльності – комп’ютерне програмування. Центр зайнятості приймає рішення з дня отримання заяви: ȤȤ про видачу дозволу – протягом семи робочих днів; ȤȤ про продовження дії дозволу – протягом трьох днів (подається не пізніше як за 20 календарних днів до закінчення строку дії такого дозволу). ПЛАТА ЗА ДОЗВІЛ Розмір плати за видачу або продовження дії дозволу наведені в Таблиці. Унести плату потрібно протягом 10 робочих днів з дня отримання рішення про видачу або продовження дії дозволу, яке надсилається Центру зайнятості поштою з повідомленням про вручення. Якщо роботодавець не вніс плату протягом цього строку, рішення скасовується. Видача та продовження дії дозволу на застосування праці осіб, стосовно яких прийнято рішення про оформлення документів для вирішення питання щодо визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, здійснюються безоплатно. ПОРЯДОК ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ Якщо роботодавець вирішив працевлаштувати іноземця, насамперед потрібно підготувати проєкт трудового договору, адже він знадобиться для отримання дозволу. Тому трудовий договір з іноземцем укладається в письмовій формі. Крім того, строк № 7–8 (284–285), 2019

трудового договору обмежено терміном дії дозволу, тож трудовий договір повинен бути строковим. Складаючи договір, слід звернути увагу на дотримання необхідного розміру зар­ плати для отримання дозволу (ч. 3 ст. 421 Закону № 5067). Після отримання дозволу можна оформити трудові відносини: підписати договір, видати наказ про прийняття на роботу (ст. 24 КЗпП) та подати до Державної фіскальної служби (далі – ДФС) повідомлення за формою, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 17.06.2015 р. № 413. Перед початком роботи необхідно провести інструктаж з охорони праці, ознайомити новачка з правилами внут­ рішнього трудового розпорядку, колективним договором, посадовою інструкцією. Також про початок роботи потрібно повідомити до Центру зайнятості. Для іноземця слід завести трудову книжку на загальних підставах. Згідно зі ст. 48 КЗпП трудові книжки ведуться на всіх без винятку працівників, які працюють на підприємстві більше п’яти днів (ст. 48 КЗпП та п. 1.1 Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників, затвердженої наказом Мінпраці, Мін’юсту і Мінсоцзахисту від 29.07.1993 р. № 58). Трудові книжки працівників-іноземців ведуть у такому самому порядку, що й трудові книжки працівників – громадян України.

Український роботодавець може використовувати трудову книжку (або інший аналогічний документ), видану іноземному працівникові в іншій державі, лише з метою підтвердження досвіду роботи за відповідною спеціальністю. Розірвання трудового договору з іноземцем здійснюється на загальних підставах, якщо інше не встановлено умовами договору (контракту). Якщо трудовий договір (контракт) з іноземцем припинено, роботодавець зобов’язаний повідомити про це до Центру зайнятості для скасування дозволу (ст. 4210 Закону № 5067). ОПЛАТА ПРАЦІ ІНОЗЕМЦІВ Згідно із загальним правилом на підставі ст. 23 Закону України «Про оплату праці» від 24.03.1995 р. № 108/95-ВР (далі – Закон № 108) заробітна плата працівників підприємств на території України виплачується в грошових знаках, що мають законний обіг на території України. Відповідно до ч. 1 ст. 5 Закону України «Про валюту і валютні операції» від 21.06.2018 р. № 2473-VIII (далі – Закон № 2473) єдиним законним засобом платежу на території України, який приймається без обмежень для проведення розрахунків, є валюта України, за винятком розрахунків за операціями, передбаченими ч. 2 цієї статті, які можуть проводитися не тільки в гривнях, але й в інвалюті. Зокрема, до таких операцій належать повернення

ВАЖЛИВО Роботодавець зобов’язаний укласти з іноземцем чи особою без громадянства трудовий договір (контракт) не пізніше як за 90 календарних днів з дати видачі дозволу. Упродовж 10 днів після укладення трудового договору (контракту) роботодавець засвідчує копію трудового договору й надає її до Центру зайнятості, що видав дозвіл.

Іноземні високооплачувані професіонали – іноземці або особи без громадянства, заробітна плата яких становить не менше ніж 50 мінімальних заробітних плат (у 2019 р. – 208 605 грн).

www.auditorukr.com.ua | Аудитор України | 111


ПРАВО прибутків, доходів (у т. ч. дивідендів) та інших коштів, одержаних унаслідок здійснення іноземних інвестицій, операцій з виплати грошового доходу та погашення облігацій, казначейських зобов’язань України, номінованих в іноземній валюті тощо. Про виплату зарплати у ч. 2 ст. 5 Закону № 2473 не йдеться. Отже, зарплату працівникам, як резидентам, так і нерезидентам, виплачують у гривнях. Водночас закон хоч і передбачає обов’язковість здійснення платежів на території України в національній валюті, однак він не містить заборони використовувати в розрахунках розміру грошових зобов’язань іноземну валюту або інші розрахункові величини. Тому сторони трудового договору можуть визначити розмір заробітної плати працівника у гривнях із зазначенням еквівалента суми в іноземній валюті. Це не суперечить ст. ст. 192, 533 Цивільного кодексу Украї­ни (далі – ЦКУ). Тож роботодавець може встановити розміри зарплати працівників у прив’язці до інвалюти в договорі. Винятком є дипломатичні представництва, консульські установи іноземних держав в Україні та представництва міжнародних організацій на території України, які мають право здійснювати роз­ р ахунки в

готівковій іноземній валюті, одержаній із власних поточних рахунків, для оплати праці (уключаючи доплати, надбавки, премії, інші заохочувальні та компенсаційні виплати) співробітників, якщо останні не є громадянами України або не проживають у ній постійно та акредитовані в Міністерстві закордонних справ України (п. 52 р. VI Положення «Про здійснення операцій із валютними цінностями», затвердженого постановою Правління Нацбанку від 02.01.2019 р. № 2). Відповідно до п. 124 р. Х Положення про заходи захисту та визначення порядку здійснення окремих операцій в іноземній валюті, затвердженого постановою Правління НБУ від 02.01.2019 р. № 5, за поточними рахунками в іноземній валюті офіційних представництв, представництв юридичних осіб – нерезидентів, які не займаються підприємницькою діяльністю, установ здійснюються операції, що не суперечать вимогам законодавства, зокрема, з оплати праці (уключаючи доплати, надбавки, премії, інші заохочувальні та компенсаційні виплати) працівникам офіційних представництв, якщо вони не є громадянами України/не проживають в ній постійно та акредитовані в Міністерстві закордонних справ України і працюють

якщо роботодавець працевлаштовує іноземців або осіб без громадянства на умовах трудового або іншого договору без дозволу на застосування праці іноземця, за кожну особу йому загрожує штраф 112 | Аудитор України | www.auditorukr.com.ua

в Україні згідно з укладеними трудовими договорами (контрактами) методом переказу на рахунки цих осіб, відкриті в банках України, або виплати готівкою. Під час нарахування (отримання) доходів, отриманих у вигляді валютних цінностей або інших активів, вартість яких виражена в іноземній валюті, такі доходи перераховують у гривні за валютним курсом НБУ, що діє на момент нарахування (отримання) таких доходів (п. 164.4 ПКУ). Про це зазначає ДФС у консультації у підкатегорії 103.02 «ЗІР». ОПОДАТКУВАННЯ ЗАРПЛАТИ ІНОЗЕМЦЯ Відповідно до пп. 170.10.1 ПКУ доходи з джерелом їх походження в Україні, що нараховуються (виплачуються, надаються) на користь нерезидентів, оподатковуються за правилами та ставками, визначеними для резидентів (з урахуванням особливостей, визначених деякими нормами р. IV ПКУ для нерезидентів). У разі якщо доходи з джерелом їх походження в Украї­ ні виплачуються нерезиденту резидентом – юридичною або самозайнятою фізичною особою, такий резидент вважається податковим агентом нерезидента щодо таких доходів (пп. 170.10.3 ПКУ). ПДФО та ВЗ Згідно з п. 164.6 ПКУ для обчислення бази оподаткування податком на доходи фізичних осіб (далі – ПДФО) і військовим збором (далі – ВЗ) використовується саме нарахована заробітна плата. Тобто, якщо вона нарахована в іноземній валюті, то для оподаткування цю суму пере№ 7–8 (284–285), 2019


Працевлаштування іноземців в Україні: що слід знати роботодавцям | Олена Ткаченко

раховують у гривні за валютним курсом Нацбанку, що діє на момент нарахування (підкатегорія 103.02 «ЗІР»). Відповідно до п. 167.1 ПКУ ставка податку становить 18% бази оподаткування щодо доходів, нарахованих (виплачених, наданих) у тому числі, але не виключно у формі заробітної плати, інших заохочувальних та компенсаційних виплат або інших виплат і винагород, які нараховуються (виплачуються, надаються) платнику у зв’язку з трудовими відносинами та за цивільно-правовими договорами. Тому доходи у вигляді заробітної плати, нараховані (виплачені) фізичній особі – нерезиденту, оподатковуються за ставкою 18% (підкатегорія 103.18 «ЗІР»). У Податковому розрахунку за формою № 1 ДФ зарплату працівника-іноземця слід відображати з ознакою доходу «101». Також із зарплати іноземця утримується й військовий збір за ставкою 1,5%. Отже, заплата, нарахована працівнику-іноземцю, оподатковується ПДФО та ВЗ на загальних підставах відповідно до р. IV ПКУ (пп. 170.10.1 ПКУ). ЄСВ Роботодавці нараховують єдиний соціальний внесок (далі – ЄСВ) на суму нарахованої кожному працівнику зарплати за видами виплат, які включають основну та додаткову заробітну плату, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, у тому числі в натуральній формі, що визначаються відповідно до Закону України «Про оплату праці від 24.03.1995 р. № 108/95-ВР, та суму вина№ 7–8 (284–285), 2019

городи фізичним особам за виконання робіт (надання послуг) за цивільно-правовими договорами в розмірі 22% від бази нарахування (п. 1 ст. 4, п. 1 ч. 1 ст. 7, п. 5 ст. 8 Закону України «Про збір та облік єдиного внеск у на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 08.07.2010 р. № 2464-VI). Отже, роботодавець повинен нарахувати ЄСВ і на зар­п лат у працівника-іноземця. Але т у т є винятки. Оскільки на іноземних громадян, які працюють у представництвах іноземних підприємств, розташованих на території України, не поширюються норми ст. 253 КЗпП, вони не підлягають загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню. Відповідно, зазначені представництва не є страхувальниками для іноземців у разі нарахування та виплати їм на терито-

рії Украї­ни доходу у вигляді заробітної плати. При цьому заробітна плата таких громадян не є базою нарахування ЄСВ (лист ДФС від 15.04.2016 р. № 8520/6/9999-17-03-03-15, підкатегорія 301.03 «ЗІР»). ШТРАФНІ САНКЦІЇ Відповідно до ч. 5 ст. 53 Закону № 5067, якщо роботодавець працевлаштовує іноземців або осіб без громадянства на умовах трудового або іншого договору без дозволу на застосування праці іноземця, за кожну особу йому загрожує штраф у 20-кратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої на момент виявлення порушення (у 2019 р. – 83 460 грн). Якщо праця застосовується на інших умовах, ніж ті, що передбачені дозволом, – стягується штраф за кожну особу в 10-кратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої на момент виявлення порушення (у 2019 році – 41 730 грн). АУ

ВАЖЛИВО Оскільки іноземці, які працюють в Україні, отримують оподатковуваний дохід з джерелом його походження з України, вони повинні мати реєстраційний номер платника податків.

Особливі категорії іноземців � Іноземні високооплачувані професіонали � Засновники та/або учасники, та/або бенефіціари (контролери) юридичної особи, створеної в Україні � Випускники університетів, що входять до першої сотні у світових рейтингах університетів, відповідно до переліку, визначеного Кабміном � Іноземні працівники творчих професій – іноземці та особи без громадянства, які обіймають посади, що передбачають створення об’єктів авторського права та/або суміжних прав як основний трудовий обов’язок � Іноземні ІТ-професіонали – іноземці або особи без громадянства, які обіймають посади, пов’язані з розробленням та упровадженням результатів комп’ютерного програмування (операційної системи, комп’ютерних програм та їх компонентів, вебсайтів, онлайн-сервісів) і криптографічних засобів захисту інформації в юридичних особах, що займаються комп’ютерним програмуванням як основним видом економічної діяльності за Національним класифікатором видів економічної діяльності.

www.auditorukr.com.ua | Аудитор України | 113

Profile for Admin

108-113  

108-113  

Profile for 308883
Advertisement