Page 1

D E T

D A N S K E

S P E J D E R K O R P S

Gruppehåndbog 3. Vesterbro Vildgæssene Absalon Division


Forord

Du sidder nu med 3. Vesterbro Vildgæssenes Gruppehåndbog. Håndbogen giver svar på alle praktiske spørgsmål store som små om gruppens traditioner, regler og andet. Den er bygget op som en A til Z liste med relevante emner. Håndbogen henvender sig til ledere, forældre og bestyrelsesmedlemmer. Hvis det, du ønsker at vide om gruppen, ikke er med i håndbogen, så kontakt Gruppelederen på gl@3vv.dk eller gennem vores grenledere på leder@3vv.dk. Hvis du har kommentarer eller forslag til ændringer bedes du kontakte gruppelederen. Håndbogen opdateres løbende af gruppens ledere. Den seneste version er altid tilgængelig på gruppens hjemmeside www.3vv.dk. God fornøjelse med håndbogen :-)

Spejderhilsner

Lederne i 3.V.V. August 2011

3.Vesterbro Vildgæssene Azeleavej 26, baghuset 2000 Frederiksberg

Gruppehåndbog for 3. Vesterbro Vildgæssene

side 2


Adresseændringer

Sker til den enkelte grenleder, der sørger for at opdatere Blåt Medlem.

Afmelding til møder

Afmelding til møder kan ske via telefon/mail/SMS til de respektive ledere.

Aldersinddeling/grene

Mikro: 6-8 år Mini: 8-10 år Junior: 10-12 år Spejder/Trop: 12-16 år Senior: over 16 år

Alkoholdning

Spejdermøder: Ingen alkohol Ledermøder: Alkohol tilladt med måde, så længe ingen spejdere er til stede. Ture/Lejre: Kun om aftenen, når spejderne er kommet i seng og da kun med måde. Der skal være minimum én leder ”uden alkohol”, såfremt man skal på skadestue e.l. Senior arrangementer: Alkohol tilladt med måde. Klanleder (over 18 år) har ansvaret for seniorer under 18.

Allergi og lign.

Har spejderen allergi oplyses dette i indmeldelsesblanketten. Oplyses desuden på tilmeldingsblanketten til ture.

Arbejdsweekend i spejderhuset

Minimum 1 gang om året. Forslag til forbedringer og idéer kan afleveres til hytteridderen på mail hytteridder@3vv.dk, som prioritere de indkommende forslag i samarbejde med ledergruppen. Alle forældre, ledere og spejdere opfordres til at deltage i denne weekend som ligger i april, men altid så det ikke rammer ind i påsken.

Gruppehåndbog for 3. Vesterbro Vildgæssene

side 3


Badning

Badning foregår efter korpsets regler se nedenfor. Via indmeldelsesblanketten oplyses om spejderen kan svømme. Det oplyses desuden på tilmeldingsblanketten til ture, hvor dette er aktuelt. Korpsets baderegler: Det er vigtigt at have respekt for vandet, og derfor må badning kun foregå på sikre steder, som i forvejen er undersøgt, og som er under omhyggeligt opsyn. 1. Inden badningen må lederne sikre sig, at det er forsvarligt at bade det pågældende sted. 2. Badningen må kun foregå inden for et afgrænset område. Området skal være let at overskue, og alle børn skal kunne bunde. 3. Der skal være mindst to voksne ledere til stede. Den ene leder skal befinde sig på land på et sted, hvorfra han/hun har et sikkert overblik over alle de badende. Den anden leder deltager i badningen og markerer ydergrænsen for det tilladte område. Mindst én af lederne skal kunne svømme og kunne foretage livredning. 4. Der må ikke være flere i vandet ad gangen, end at lederen på land kan holde øje med alle. 5. Bliv kun i vandet, så længe det er rart. Gå op, når du begynder at fryse, også selv om de andre stadig morer sig i vandet 6. Ved badning på lejre og ture bør forældrene forinden have tilladt badning. 7. Spring kun på hovedet, når du selv har undersøgt, at vandet er dybt nok. 8. Lad luftmadrasser og legetøj blive på stranden - og ikke i vandet. 9. Bad sikkert på de strande, som er godkendt med det internationale Du må ikke bade: - I havne, i nærheden af moler, bølgebrydere eller fiskernes bundgarnspæle. - I moser og småsøer. Her står vandet næsten altid stille og kan være meget, meget koldt lige under overfladen. - I søer og åer med andemad og vandplanter. - Alle de steder hvor der står: Badning forbudt.

Bestyrelse

Bestyrelsens sammensætning fastsættes på gruppens årlige grupperådsmøde. Som oftest vil bestyrelsen bestå af lige mange medlemmer og forældre. Bestyrelsen har den endelige beslutningskompetence på alle sager og godkender drift og regnskab. Bestyrelsen skal godkende evt. større tilskud til lejre eller arrangementer.

Bestyrelsesmøder

Ansvarlige: Bestyrelsesformand (BSF). Afholdes ca. én gang i kvartalet eller efter behov. Indkaldelsen skal e-mailes/ sendes 2 uger før afholdelse og skal indeholde en dagsorden. Forslag til dagsorden og gode ideer kan sendes til BSF på formand@3vv.dk senest dagen før mødet.

Blåt Medlem

DDS’s medlemssystem. Den enkelte grenleder har ansvaret for indmeldelser og opdateringer af information (adresse, tlf. nr., e.mail) om den enkelte spejder.

Brandmateriale

Der hænger en pulverslukker i entreén samt i køkkenet. Der er opsat fire røgalarmer, en i det store rum, en i entréen, en på gangen på første salen og en i værkstedet. HUSK at slå dem fra ved optænding i pejsen.

Gruppehåndbog for 3. Vesterbro Vildgæssene

side 4


Budget

Budget for gruppen laves af kassereren årligt og fremlægges på gruppestyrelsesmødet. Budget for den enkelte gren udarbejdes af lederne ligeledes på årsbasis.

Børneattest

Alle ledere og spejdere, som har kontakt med børn under 16 år udfylder en børneattest. Den underskrevne attest indsendes til korpskontoret via GL. GL er samtidig ansvarlig for at ledere og spejdere har udfyldt attesten. Attesten kan downloades via DDS' hjemmeside.

Datoplan

Se gruppens kalender på www.3vv.dk

Division/korps

Absalon Division/ Det Danske Spejderkorps

Divisionsarrangementer

Arrangementer for alle divisionens spejdere. Der er ca. 2 årlige arrangementer for hver gren (se aldersinddeling). Grenen deltager så vidt muligt det er muligt.

Divisionsrådsmøde

Afholdes en gang om året. Er i princippet det samme som vores Grupperådsmøde, blot for divisionen. Der udvælges 5 spejdere/forældre fra gruppen, på grupperådsmødet, som har stemmeret til divisionsrådsmødet.

El/strøm

Måleren i hytten aflæses en gang om året af hytteridderen, når brevet fra Frederiksberg forsyning kommer.

Ferielukning

Generelt følger vi skoleferierne. Se i øvrigt gruppens kalender. Ofte bruges efterårsferien (uge 42) samt påskeferien til længerevarende arrangementer for storspejdere/ ledere/ seniorer.

Flagregler

På ture hvor der er en flagstang hejses flaget inden kl. 8.00 og nedtages senest kl. 20, eller ved solnedgang hvis det er før kl. 20:00.

Forkortelser

Egern = Mikro = mikrogrenen Ulve = Mini = minigrenen Junior = juniorgrenen Trop/storspejder = spejdergrenen Klan/senior = seniorgrenen

GL = Gruppeleder GA = Gruppeassistent BSF = Bestyrelsesformand PL/PA = Patruljeleder/assistent MIKL/MIKLA = Mikroleder/assistent ML/MA = Minileder/assistent JL/JA = Juniorleder/assistent TL/TA = Tropsleder/assistent KL/KA = Klanleder/assistent GK = Gruppe kasserer DC = Divisionschef DLM = Divisionsledelsesmedlem

FOS = Kultur og fritid (før Folkeoplysnings-sekretariatet) GLBDT = Gruppe Ledelse og Bestyrelse Divisions Turnering. Forsikring

Korpset, DDS, har kollektivt tegnet: - en ansvarsforsikring - en arbejdsskadeforsikring - en ansvarsforsikring for søspejderfartøjer Korpset har desuden et abonnement på Falckassistance.

FOS

Gennem Kultur og Fritid får vi tilskud til blandt andet aktivitetstimer og tilskud til hytteleje mm. Ansøgningsfrister: Tilskud næste regnskabsår: 1. juli året inden (Dvs. at hver gren skal aflevere budget, medlemstal, mødeantal, drift mm. og den seddel får man af kasseren) Regnskabsaflæggelse: 1. juli året efter (Dvs. at hver gren skal aflevere skemaer retur med deltagelse). Kassereren er ansvarlig (sammen med GL)

Gruppehåndbog for 3. Vesterbro Vildgæssene

side 5


Fotos

Via indmeldelsesblanketten tager forældrene stilling til om de ønsker at billeder af deres børn må offentliggøres på vores hjemmeside. Billeder fra ture og arrangementer vil som hovedregel være tilgængelige via hjemmesiden www.3vv.dk. Hvis man ikke ønsker billeder af en selv, eller ens børn på hjemmesiden, skal man henvende sig til lederen og/eller webmaster. Ved valg af foto der vises på hjemmesiden skal lederen vurdere billedet ud fra følgende regler:  Fotoet må ikke vurderes som ydmygende eller krænkende på barnet eller pårørende.  Fotoet må ikke kunne skade barnet nu eller på længere sigt.  Der skal tages hensyn til familiens religion og kultur. Alle portræt billeder der ligger på vores hjemmeside, har forældreunderskrift for tilladelse hertil. Det betyder også, at ingen billeder fra denne hjemmeside, må bruges i andre sammenhænge. Hertil kommer at gruppen følger DDS’s retningslinier for offentliggørelse af billeder. De udførlige regler kan findes på www.dds.dk.

Fælles gruppe ture

Oprykningstur: Lørdag til søndag sidst i august. Juletur: Sidste weekend i november.

Førstehjælp

Der er en førstehjælpskasse pr. gren i patruljekasserne. Førstehjælpskasse skal medbringes på alle ture. Der ligger en fælles førstehjælpskasse på hylden bag trappen. Denne må ikke fjernes fra huset. Det bestræbes at lederne gennemfører et førstehjælpskursus hvert 2. år.

Gaver

Gruppen giver normalt ikke gaver til medlemmer i gruppen. Hvis gruppen skal give gave/blomster tages det op i ledelsen/bestyrelsen fra gang til gang.

Gren

Fællesbetegnelse for de forskellige aldersafdelinger, altså mikro (Egern), mini (Ulve), junior, storspejder og senior.

Grenleder

Lederen i de enkelte grene, altså mikroleder, minileder, junioleder ovs.

Grillaften

1. fredag i juni holder hele gruppen den årlige grillaften for alle med tilknytning til gruppen og deres familier.

GRO

Gruppe af kvindelige ledere, tidligere kvindelige medlemmer og mødre til spejdere.

Grund

3. Vesterbro Vildgæssene ejer 60 % af matriklen, Azaleavej 26, Frederiksberg, hvilket omfatter baghuset og førstesal på forhuset. Gården mellem forhuset og baghuset er til fælles brug og efterlades ryddelig.

Gruppekalender

Laves af lederne på lederweekenden hvert år, og findes på hjemmesiden www.3vv.dk

Gruppens forventninger til Gruppen forventer at alle spejdere overholder spejderloven som er: spejderne - at finde sin egen tro og have respekt for andres - at værne om naturen - at være en god kammerat - at være hensynsfuld og hjælpe andre - at være til at stole på - at høre andres meninger og danne sine egne - at tage medansvar i familie og samfund

Gruppehåndbog for 3. Vesterbro Vildgæssene

side 6


Grupperådsmøde

Ansvarlige: BSF + GL. Mødet er for alle med tilknytning til gruppen, spejdere over 15, ledere og forældre har stemmeret. Afholdes hvert år inden den 15. marts. Indkaldelse skal udsendes 3 uger før. Regnskab og budget for gruppen det kommende år godkendes på mødet. Der afleveres beretning for det forgangne år og næste år planlægges. Denne skriftlige beretning afleveres til GL senest en uge før mødet. Styrelsesmedlemmer/formand/kasserer/revisor vælges.

Gruppe ture

Se ”Fælles gruppe ture”

Helligdage

Generelt er der ikke spejdermøder på helligdage. Tjek altid op med Gruppens kalender.

Hjemmesiden-www.3vv.dk Ansvarlig: Webteamet. Kontakt webmaster@3vv.dk Hyttefortegnelser

Kan findes via www.dds.dk – står også i ”hard copy” under trappen i hytten.

Hytteindkøb

Køkkenruller, toiletpapir, affaldsposer/sække, pærer, kaffe, sukker mv. købes hvis man syntes at det mangler. Regning afleveres til kassereren penge@3vv.dk

Hyttenøgler

Lederne samt patruljelederne hos storspejderne har nøgler til hytten. Disse personer er ansvarlige for nøglerne og hæfter for dem. Nøglerne udleveres af hytteridderen mod underskrift.

Hytteridder

Hytteridderen er ham der passer på vores hytte og materialer, sørger desuden for at lånt materialet efter brug, er afleveret tilbage i god stand. Kontakt: hytteridder@3vv.dk

Indmelding

Spejderen skal indmeldes senest efter 1 måneds prøvetid. Indmeldelsesblanketter udleveres af grenlederen. Udfyldt indmeldelsesblanket afleveres til grenlederen. Grenlederen sørger for at oprette spejdere i Blåt Medlem.

Kalender

Se ”Gruppens kalender”.

Kontingent

Opkræves via girokort. Alle opfordres til at tilmelde betalingen til PBS. Aktive medlemmer:100 kr. pr måned Søskende: 50% rabat Passive medlemskab.: 50% rabat Møderne den første måned er prøvetid og derfor gratis. .

Korpsrådsmøde

Afholdes i november og svarer til gruppens grupperådsmøde. Gruppen betaler for deltagelsen. Deltagere: 2 deltagere vælges hvert år på grupperådsmødet.

Kursus

Lederne bør årligt deltage i min. 1 relevant kursus afholdt af divisionen og/eller korpset. Seniorer, bestyrelsesmedlemmer og tropsspejdere kan også deltage i de for dem relevante kurser. Man tilmelder sig til kurser igennem GL. Information om diverse kurser findes via divisionens eller korpsets hjemmesider, www.absalondivision.dk og www.dds.dk. Gruppen betaler for deltagelse i kurser for ledere og bestyrelsesmedlemmer.

Kursus – Bestyrelsen

Det anbefales at alle forældre og unge i Bestyrelsen deltager i Divisionens ”rejepiller-kursus”, som er et kursus om hvad det vil sige at være i bestyrelsen m.m. Kurset er hvert år i april.

KVÆK

KVÆK’erne er en gruppe af mandlige ledere, tidligere leder samt fædre til spejdere i 3.V.V., og andre ”hankøn” med tilknytning til 3.V.V. se også KVÆK’ernes hjemmeside www.kvaek.3vv.dk

Gruppehåndbog for 3. Vesterbro Vildgæssene

side 7


Leder weekend

Afholdes for alle ledere, assistenter og medhjælpere 1 gang om året i marts-april. Arrangeres af GL.

Lederbetaling ture/lejre

Prisen for ture og lejre for leder og hjælpere modsvarer prisen for maden.

Ledermøder

Afholdes ca. hver måned. Datoerne for det kommende ½ år meldes ud af GL ved opstart efter sommerferien og jul. Dagsorden for møderne varierer alt efter behov. Det forventes at alle aktive ledere deltagerer så vidt det er muligt.

Grenhylder

Hver gren har en hylde sektion inde i materialerummet. Her har den enkelte gren deres egne ting. Her kan også ligges evt. information fra korpset til grenen og mellem grenene. Information til lederne fra forældre eller andre foregår via mail, telefon eller mundtligt.

Lejr kasse

Bruges på længerevarende turer og alle har ansvaret for de redskaber der er i kassen og kan bruge dem frit.

Lodsedler

Lillebrorlodder/Spejderlotteriet sælges for så vidt muligt hvert år. Overskuddet går til gruppen, f.eks. som opsparing til udlandsture.

Løbstilladelse i skove

Man skal have en tilladelse for at lave løb i en skov. Den får man på følgende side. http://www.skovognatur.dk/Service/Tilladelser/Aktiviteter/ Den skal søges 14 dage før aktiviteten

Mailadresser

Der findes en række mailling lister i gruppen: mikro@3vv.dk – mikro forældre mini@3vv.dk – mini forældre junior@3vv.dk – junior forældre trop@3vv.dk – trops forældre leder@3vv.dk - lederne mail@macpherson.dk – klanen nyhedsbrev@3vv.dk - alle i gruppen, der har opgivet en mail. bestyrelsen@3vv.dk – gruppestyrelsen mikl@3vv.dk - mikrolederne ml@3vv.dk – minilederne jl@3vv.dk – juniorlederne tl@3vv.dk – tropslederne kvaek@3vv.dk – KVÆK’erne penge@3vv.dk – kassereren formand@3vv.dk - gruppestyrelsesformanden hytteridder@3vv.dk – hytteridderen gro@3vv.dk – GRO formandinden webmaster@3vv.dk – webmaster prik@3vv.dk – PRIK-redaktionen gl@3vv.dk - gruppelederen Alle mailadresserne kan også findes på www.3vv.dk Rettelser/tilføjelser sker ved henvendelse til webmasteren.

Materialeforvalter

Se Hytteridder

Materialer

Ved lån af fælles materiale forventes det, at man leverer det retur i samme stand som ved udlån. Materialer udlånes kun til spejderarrangementer. Ved lån af andre grenes materialer skal dette aftales med lederen af den enkelte gren. Indkøb af nye materialer står hytteridderen for og ved fejl/mangler kontaktes hytteridderen.

Gruppehåndbog for 3. Vesterbro Vildgæssene

side 8


Mærker til uniform

Udleveres af leder når barnet har fået uniform. Divisionsmærke, gruppemærke, grenmærke og duelighedstegn betaler gruppen. Mærker fra ture betales af spejderne selv evt. via deltagerbetalingen.

Mødetider

Som hovedregel har de enkelte grene følgende mødetider: Mikro: torsdag kl. 17:30 – 18:45 Mini: mandag kl 18:00 – 20:00 Junior: torsdag kl. 18.30 – 20.15 Trop: torsdag kl. 18:00 – 20:00 Senior: mandag kl 19.45 – Ved specielle arrangementer, f.eks. oprykning vil der forekomme andre tider.

Oprykning

Der afholdes oprykningsmøder 1 gange årligt efter sommerferien, typisk sidst i august. Her deltager alle grenene, også selvom der ikke er nogen oprykning til/fra den pågældende gren.

Opslagstavle

I gangen: Her hænger relevant information til spejdere og forældre.

Passivt medlemskab

Er ikke medlem af korpset. Passive medlemmer er selv ansvarlige for at holde kontakt til gruppen. Kontakt kasseren, ved start/ophør af passivt medlemskab.

Patruljekasser

Kassen indeholder de redskaber som skal bruges på en weekendtur. Det er de enkelte grene, har brugt kasserne og indholdet der har ansvaret for at vedligeholde dem. Dette gælder også slibning samt oliering af materiel. Ved mangler i kassen kontaktes hytteridderen.

Pjecer – velkomst, PR brochurer, gruppeblad og lign.

Forefindes ved opslagstavlen i indgangen.

Rabatkort til SpejderSport Kontakt grenlederen/ gruppelederen. Rafter

Står i skuret. Skal altid sættes ordentligt på plads efter brug.

Regninger/udlæg

Afregnes med kassereren. Der skal hver gang bruges regneskabsarket, som kan hentes på 3vv.dk under download. Alle bonner skal vedhæftes ved aflevering til kasseren.

Regnskab ture mv.

Regnskab afregnes med kassereren penge@3vv.dk hurtigst muligt efter turen vha. gruppens regnskabsark. Denne findes på hjemmesiden.

Regnskabsark

Kan hentes på www.3vv.dk og bruges ved regnskab fra alle ture og arrangementer, og sendes til kasserne vedlagt evt. bilag – se Regninger/udlæg.

Rengøring – efter møder

Efter brug rydder man lokalet så det kan bruges af andre. Vasker op efter sig og tømmer skraldespanden såfremt fordærvelige varer er smidt heri, samt fejer gulvet.

Rengøring i Spejderhytten Der fejes efter hvert møde. Månedsrengøring går på tur mellem grenene. Huset rengøres efter udlån af låner. Kontaktperson: hytteridder. Renovation

Skraldebøtter findes ved forhuset. Tømmes ugentligt.

Rygepolitik

Der må ikke ryges indendørs i Spejderhytten.

Spejder Sport

Her købes uniform og tilbehør. Rabatkort på 10% til Spejdersport til spejderne. Kontakt grenlederen for udlevering.

Gruppehåndbog for 3. Vesterbro Vildgæssene

side 9


Spejderbetaling ture/lejre

Spejderne kan ikke deltage i et arrangement, hvis ikke deltagerbetaling foreligger inden.

Spejderblade

Broen: ledere, seniorer og bestyrelsesmedlemmer. Spejdersnus og Track kommer per post til Spejderhytten og udleveres til spejderne på møderne og lægges i hytten på Azaleavej. DDS nyhedsbrev ses på www.dds.dk og kan tilmeldes på samme side.

Spejderideen

Spejderidéen er det grundlag, som vi bygger spejderarbejdet i Det Danske Spejderkorps (DDS) i grupper, divisioner og korps på. Med Spejderidéen får spejdere i DDS et værktøj, der kan være med til at udvikle os som spejder, patrulje, gruppe og korps. Se mere på www.dds.dk/spejderideen

Spejderloven

Se: ”Gruppens forventninger til spejderne”

Spejderløftet

Løftet om at holde spejderloven

Spejdernavn

Gives ved et lille ritual i den pågældende gren. Kan først fås når man har en uniform.

Stormøde i Divisionen

Møde i Divisionen for alle ledere/seniorer, gerne med forskellige temaer og aktiviteter. Her holdes der også møder kun for de enkelte grene. Afholdes 1 om året. Det tilstræbes at der kommer minimum en leder pr. gren + seniorer. Invitation kommer via divisionens nyhedsbrev.

Styrkeliste

Adresseliste over samtlige medlemmer i gruppen inklusive indmeldelsesdato, fødselsdato og funktion i gruppen. Styrkelisten styres via Blåt Medlem. Den enkelte grenleder har ansvaret for at holde listen opdateret med hensyn til adresseændringer og lignende.

Telt/rep. mv.

Telte repareres ved at kontakte hytteridderen hytteridder@3vv.dk.

Telttørring

Fugtige telte hænges op umiddelbart efter hjemkomst. Husk at fjerne det tørre telt inden der kommer spejdere i hytten til de ugentlige møder.

Tilskud

Grenlederen kan aftale et tilskud til arrangementer med kassereren forud for turen i forbindelse med indsendelse af budgettet. Større tilskud skal godkendes af bestyrelsen

Traditioner

Vi har mange traditioner i 3.V.V. Her er de fleste af dem Arbejdsweekend i Spejderhuset Fælles juletur Lederweekend Oprykningstur i august Salg af lodsedler Spejdernavngivning Tænkedag, 22.februar Grillfest, 1. fredag i juni

Tur budget/regnskab

Når der lægges budget for ture/lejre skal alle udgifter også for transport og kørsel deles ud på spejdernes betaling. For lederne: se lederbetaling. Følgende priser er vedtaget for ture og lejre. Weekendtur kr. 125,00 Regnskabet udarbejdes af den ansvarlige leder og skal indeholde: - Udfyldt regnskabsark (som findes på hjemmesiden) - Kvitteringer for samtlige udgifter (originaler) - (Turindbydelse)

Gruppehåndbog for 3. Vesterbro Vildgæssene

side 10


Tørklæder

Ved første spejdermøde får den nye spejder et prøve-tørklæde, hvidt med en blå kant. Dette byttes til et blåt tørklæde når spejderen bliver meldt ind. Mistede tørklæder skal man selv erstatte, de kan købes i Spejdersport. Farve: Mellemblå.

Udgifter/indtægter

Der skal afleveres regnskab for alle indkøb af materialer/aktiviteter/arrangementer/ture som der afholdes/deltages i.

Udlandsrejser

Det tilstræbes, at storspejderne tager på lejr udenlands 1 gang mellem hver Blå Sommer, som er hvert 5 år. Tilskud skal søges hos bestyrelsen mindst et halvt år i forvejen. Husk at det også er muligt at søge støtte fra fonde og legater fx Sct. Georgs gilderne

Udlån af hytten

Udlån af Spejderhytten: kontakt hytteridderen hytteridder@3vv.dk . Spejderhytten lånes kun ud til spejdere i gruppen, matriklen og vejlauget. Alle udlån skal godkendes af hytteridder og GL. Ved tvivlspørgsmål træffes afgørelsen af ledergruppen og bestyrelsen, Dokument for regler ved udlån forefindes på www.3vv.dk

Udlån af telte

Teltene udlånes ikke ud til festivalbrug eller lignende.

Udmeldelse

Udmelding skal altid ske til kontingent@3vv.dk den enkelte grenleder. Udmeldelsen gælder fra modtagelsen af mailen hos kontingent kasseren.

Uniformer

Alle – også ledere/assistenter – bærer uniform ved alle møder, arrangementer og ture, som minimum et tørklæde.

Vedligeholdelse

Ved ønske til vedligeholdelse kontaktes hytteridderen hytteridder@3vv.dk

Økonomi

Bestyrelsen har det økonomiske ansvar. I det daglige styres dette af kassereren. Ledere kan godkende udlæg. Større beløb skal godkendes af bestyrelsen.

Gruppehåndbog for 3. Vesterbro Vildgæssene 11

side

/Gruppehaandbog  

http://www.3vv.dk/userfiles/Gruppehaandbog.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you