Page 1

November 2019

Udviklingsrådet - Arven efter Hans Jensen + Borgerbudget Velkomstgruppen - Velkommen i fællesskabet Kaptajngården - Efterårets og julens glæder Multihuset Fyn - Forrygende sæsonstart Lokalhistorisk Arkiv - Vester Hæsinge anno 1799 Skovsøgruppen - Efterår ved Skovsøen Mænds Mødesteder - Svampe- og stupatur Pensionistforeningen - Sæsonstart i Paradiset + program


Nyttige numre 3. Halvleg

Udgives af Vester Hæsinge-

Broby IF Hanne Duus

60 19 67 85 formandbrobyif@outlook.dk

Birkevej 15B

Brobyskolerne Anja Thorup Vinther

72 53 31 44 thorup_1982@hotmail.com

FC Broby Fodbold Kurt Hansen

62 64 12 19 kh.kphansen@gmail.com

egnens Udviklingsråd. 5672 Broby

www.vesterhaesinge.dk

Forsamlingshuset Sandholt Lyndelse Sara Emilie Aagaard

3. Halvleg udkommer 4

gange årligt og distribueres

Kaptajngården Ulrik Klitgaard Tofte

rådet. Bladet kan desuden

Lokalhistorisk forening Marie Kallehauge

gratis til alle husstande i omhentes i X-Huset.

Madklubben VH og omegn Eva Andresen

Alle borgere, foreninger og

Menighedsrådet Ellen Pedersen

organisationer er velkomne til at få indlæg i 3. Halvleg.

Multihuset Højgård Poul Bengt

Redaktion og annoncer

Mænds Mødesteder Bjarne F. Knudsen

Helle Rosenkilde Thygesen driftsleder@x-huset.dk

Ny Stenderup Beboerforening Bjarne Brøndgaard

Telefon 61 41 67 77

22 72 74 10 sh.huset@gmail.com 23 29 27 82 ub@foodsafe.dk 62 68 12 58 mariekallehauge@hotmail.dk 20 66 02 00 eva@vhm.as 62 63 17 06 emp@digpost.dk 21 23 46 21 poulbengt@gmail.com 51 88 34 31 bjarnefknudsen@gmail.com 23 62 96 03 broendgaard@mail.com

Pensionistforeningen Lilly Rasmussen

29 82 16 14 lilly.rasmus1@gmail.com

1/8 side kr. 150

Udviklingsrådet Hans Christian Balle

42 25 34 04 hans.balle@hotmail.com

1/2 side kr. 400

Vester Hæsinge Jagtforening Erik Stage Jørgensen

40 83 37 69

Vester Hæsinge Petanque Ib Nielsen

23 42 97 24

X-Huset, udlejning Helle Rosenkilde Thygesen

61 41 67 77 driftsleder@x-huset.dk

Annoncepriser 2020 1/4 side kr. 250

Priserne er ekskl. moms men inkl. annonce på

www.vesterhaesinge.dk

Næste nummer: 1. februar Deadline: 10. januar

Forsidefoto: Helle R. Thygesen

1/1 side kr. 700

Mangler din forening ovenfor, så tøv ikke med at kontakte redaktionen.

2


Leder Vester Hæsingeegnen er et aktivt lokalområde. En stor flok af dedikerede og visionære folk arbejder til stadighed på at gøre området mere og mere spændende, båret af ønsket om fællesskab og fælles ansvar for det, der giver indhold i livet. og skønt er det, at vi i disse år oplever en aktiv bosætning, som ikke er set i mange år.

Af Hans Christian Balle, formand for Vester Hæsingeegnens Udviklingsråd/X-huset

TILFLYTNING OG FÆLLESSKAB Vester Hæsingeegnen placerede sig sidste år som tredje bedste, hvad angår nettotilflytning - ca. 5 % stigning i beboertallet. Dette skyldtes en særdeles aktiv tilflytning, og det er især glædeligt, at unge mennesker og børnefamilier fylder betragteligt i statistikken. Velkommen til alle jer, som flytter til og som også udtrykker ønsker om at tage aktivt del i fællesskabet.

velkomstarrangement i X-huset. Læs mere om dette inde i bladet. PROCES - UDARBEJDELSE AF UDVIKLINGSPLAN FOR VESTER HÆSINGE-EGNEN Området har mange muligheder for at gøre tanken om fællesskab til virkelighed. Vi har alle vores projekter, som konstant opstår, igangsættes og afsluttes. Når et projekt er færdiggjort, opstår der oftest et nyt. For nogle år siden var det bygningen af Det nye X-Hus. Nu er det projektet med at skabe indhold og drifte huset, der fylder. Ny Stenderup Beboerforening har over en årrække arbejdet med projektet ”Levende landsby” og er stadig i gang.

Det er vigtigt for tilflytterne og for alle os andre mere eller mindre etniske lokale, at vi lærer hinanden at kende, at vi knytter bånd og danner fællesskaber - både kulturelt og som naboer - med alt, hvad det indebærer. Chancen for at være med i et stort arrangement for tilflyttere og de, der har boet her længe, byder sig allerede den 21. november, hvor Udviklingsrådets velkomstgruppe slår dørene op for et spændende

3


komme med deres bud på, hvordan vi skaber indhold lokalt. 100 borgere deltog - børn og voksne sammen. Der blev ikke talt så meget i plenum, men der blev snakket og skrevet ved bordene, og frem for alt lærte mange af os nogle nye at kende på dagen. Arrangementet var kort sagt en succes.

Skovsøens renovering og udbygning er ved at være i mål. En Brugs lukker, og et nyt tankanlæg og pizzeria opstår. Masser af idéer fødes, realiseres og bliver en del af områdets ramme og tilbud. Sideløbende kører en række opgaver, der kræver drift og vedligeholdelse. Udviklingsrådet har igangsat en proces, som handler om at skabe en udviklingsplan for lokalområdet. Vi er helt bevidste om, at alle de kræfter, som arbejder i området, ikke nødvendigvis sker i samspil med Udviklingsrådet, men at alt har sit eget liv. Udviklingsrådet ønsker blot, at vi alle sammen i fællesskab kaster lys over de ting, som vi har gang i, hvad de rummer af muligheder, hvordan de kan spille sammen, og hvordan vi kan tænke en fremtid ind i hele palletten.

I skrivende stund er planlægningen af et stort borgermøde for alle i gang. Den 31. oktober samles alle, der vil give deres besyv med til grundlaget for en udviklingsplan. Madklubben står for maden. Det er vores håb at rigtigt mange møder op og kommer med overvejelser, idéer, forslag til forbedringer, forslag til hvordan man selv kan bidrage osv. Vi er stærke sammen. Set i forhold til at vi kun er godt 1.000 beboere i vores lokalområde, er det lykkedes at fastholde og skabe udvikling, så det kan høres og ses langt ud over sognegrænsen. Det skal vi blive ved med.

Vi har taget det første skridt i processen med afholdelsen af Familiebrunch i X-huset den 6. oktober. Vores ønske var at få børnefamilierne i tale - lade dem

4


VHE Udviklingsråd Arven efter Hans Jensen

Af Hans Christian Balle, formand for Vester Hæsingeegnens Udviklingsråd/X-huset

P

for anvendelsen af arven efter Hans Jensen. Principperne er godkendt enstemmigt af Udviklingsrådet. Der er i principperne søgt at dække støtteområderne så bredt som muligt.

å generalforsamlingen i Vester Hæsingeegnens Udviklingsråd i marts kunne formand Hans Christian Balle offentliggøre, at afdøde gårdejer Hans Jensen i sit testamente havde tilgodeset lokalområdet med ikke mindre end 900.000 kr. Pengene skulle indgå i en fond, som skulle tilgodese idrætslige, kulturelle og kirkelige formål.

PRINCIPPER FOR ANVENDELSEN ARVEN EFTER HANS JENSEN Godkendt af Vester Hæsingeegnens Udviklingsråd den 19. september 2019

Hans Jensen havde i sit testamente bestemt, at der skulle oprettes en fond, som skulle tilgodese idrætslige, kulturelle og kirkelige formål i Vester Hæsinge sogn. Det var dog ikke muligt med denne beløbsstørrelse at oprette en fond, så der blev ansøgt om at dele beløbet ligeligt mellem kirken og X-huset. Ansøgningen blev godkendt af advokaten, og efterfølgende er pengene så tilfaldet kirken og Udviklingsrådet, som er X-husets ejer i dag. Udviklingsrådet har for sin del formuleret principper

Formål: Formålet er at støtte sportslige, kulturelle og sociale formål og aktiviteter. Tilskud kan ydes til fysiske og juridiske personer, herunder foreninger. Anvendelsen af arven skal tage udgangspunkt i den motivation, som blev grundlaget for tildelingen af arven (se bilag nedenfor). Dvs. pengene skal anvendes til projekter i vid forstand, men ikke til den daglige drift.

5


Hans Jensen

Proces: Bestyrelsen i Vester Hæsingeegnens Udviklingsråd har under ansvar over for generalforsamlingen den endelige beslutningsret i forhold til anvendelsen af arven.

PENGENE TÆNKES ANVENDT PÅ FØLGENDE MÅDE: 1. Årlig udlodning: Udviklingsrådet vil uddele en sum på 30.000 kr. en gang årligt med ansøgningsfrist 1. februar. Dette beløb kan søges til sociale og kulturelle aktiviteter. Alle borgere og/eller foreninger bosat i lokalområdet kan sende en motiveret ansøgning. Beløbet kan deles mellem flere ansøgninger. Der doneres ikke mere end 50 % af en aktivitet. Udlodningen skal annonceres i 3.Halvleg samt på hjemmesiden.En ansøgning skal indeholde beskrivelse af projektet,

Bestyrelsen træffer beslutning om midlernes anvendelse ved investering hhv. udlodning i overensstemmelse med ovenstående formål. Investeringer og udlodning kan ske løbende over et kalenderår. Bestyrelsen fastsætter og offentliggør en årlig ansøgningsfrist for udlodningen.

6


målgruppe samt et kvalificeret budget. 2. En enig bestyrelse kan investere i ting/udstyr, som støtter sportslige, kulturelle eller sociale aktiviteter i X-Huset. 3. En enig bestyrelse kan vælge at tildele en aktivitet en underskudsgaranti. Der skal foreligge kvalificeret budget.

Udviklingsrådet ønsker med principperne at sikre, at arven efter Hans Jensen kommer lokalområdet til gode i så mange kulturelle og sportslige/fritidslige aktiviteter som muligt. Det er allerede nu muligt at ansøge om midler fra arven efter Hans Jensen. Se opslag herunder.

Nu åbnes der for ansøgning om midler til kulturelle og sportslige aktiviteter i Vester Hæsinge-området

V

Ansøgningsfrist: 1. februar 2020

ester Hæsingeegnens Udviklingsråd udlodder op til 30.000 kr. fra puljen ”Arven efter Hans Jensen”.

Ansøgningen sendes på mail til Hans Christian H. Balle, formand for Vester Hæsingeegnens Udviklingsråd, hans. balle@hotmail.com

Beløbet kan ansøges med motivation af alle borgere og/eller foreninger bosat i lokalområdet. Beløbet kan deles mellem flere ansøgere.

Spørgsmål vedrørende ansøgning rettes til: Hans Christian Balle, mobil 42253404 mail: hans.balle@hotmail.com eller Laurits Knudsen, mobil 24276754 mail: lk@komit.nu

Der doneres ikke mere end 50 % af budgettet til en aktivitet. Ansøgningen skal indeholde en beskrivelse af projektet, målgruppe samt et kvalificeret budget.

7


VHE Udvik

Information om

Den 8. oktober blev der i Faaborg-Mi årets Borgerbudget. 500.000 kr. skal områder Årslev, Ringe og Faaborg. Af Jørgen Fristoft

S

• Initiativet skal have et generelt sigte og være rettet mod borgere i al almindelighed. • Kommuner er en forening, hvor alle borgere medvirker til at løfte fælles opgaver. Initiativet skal derfor ind i denne foreningsramme. (Kultur, idræt, rekreative formål og lignende). • Initiativet skal etableres inden for kommunegrænsen.

å er processen om årets Borgerbudget skudt i gang.

BORGERBUDGET KORT FORTALT I 2015 besluttede politikerne at afsætte 2 millioner kr. fordelt over fire år til at eksperimentere med nye måder at skabe projekter sammen på. Efterfølgende er det blevet vedtaget, at borgerbudgettet bliver permanent med en årlig pulje på 500.000 kr. Året 2018 var dermed det sidste prøveår, hvor der igennem de sidste fire år er blevet afprøvet forskellige modeller. HVILKE PROJEKTER KAN FÅ STØTTE? Det er styregruppen, der afgør, hvilke kriterier projekterne i den enkelte egn bliver målt op imod. Men lovgivning siger også noget om, hvilken type projekter en kommune må støtte. Derfor skal projektet leve op til nedenstående:

8


klingsråd

m Borgerbudget

idtfyn Kommune afholdt møde om l fordeles ligeligt mellem de tre

• Initiativet må hverken direkte eller indirekte give enkeltpersoner en fordel. Eksempelvis må initiativet ikke være knyttet til en privat ejendom på en måde, der kan give grundejer en fordel.

I 2018 fik følgende projekter i Vester Hæsinge og omegn tildelt midler fra Borgerbudget: • Etablering af nyt gyngestativ og sandkasse ved Skovsøen i Vester Hæsinge: 13.872 kr. • Byens Plads - for alle generationer - Ny Stenderup: 13.872 kr.

Alle Borgerbudgetprojekter skal igangsættes indenfor et år og afsluttes indenfor to år.

Udviklingsrådet opfordrer alle til at komme med forslag, der kan indgå i konkurrencen om at deltage i uddelingen af støtte fra kommunen til virkeliggørelse af projektet. Sammen med forslaget skal vi have en projektbeskrivelse (gerne med fotos) og et budget. Forslag skal være Udviklingsrådet i hænde senest 15. januar 2020. I løbet af marts måned vil det blive bekendtgjort hvilke forslag, der får tildelt midler.

9


Velkomstgruppen Workshop med Tyge Mortensen Velkomstgruppen har fået Tyge Mortensen til at komme og holde foredrag samt lave en form for workshop, der skal munde ud i fælles gode ideer, tanker og konkrete tiltag til, hvordan vi her i vort lokalområde kan tiltrække nye borgere – og især fastholde disse. Af Inge Christensen

V

i er denne aften vært ved en gratis fællesspisning i X-huset, som bliver en lidt anderledes madklub-aften. De økonomiske midler til at kunne afholde dette arrangement har vi fået fra en pulje udloddet af Faaborg-Midtfyn kommune og Fynsland.

bla. været højskoleforstander på Ryslinge Højskole, forretningsfører i ex-DDR, projektmanager i Cambodia, guldgraver i Amazonas, uddannelsesleder på Tietgenskolen - for at nævne nogle. Opvokset på Gråsten Landsbrugsskole i et højskolemiljø.

Nytilflyttere vil få en personlig invitation uddelt.

I 2015 stiftede han sin egen højskole, Landsbyhøjskolen. Han er fungerende generalsekretær i Selskabet for Fremtidsforskning, galleriejer sammen med sin kone på Galleri Svinestien og lokalrådsformand i sin landsby, Rudme.

I hele november måned vil der hænge billeder i X-huset, som er malet af Karsten Auerbach. Billedserien omhandler: Integration af tilflyttere og mødet med det lokale fællesskab. HVEM ER TYGE MORTENSEN? Overskrifterne, man kan sætte på Tyge Mortensen, er mange: Erfaren innovationsrådgiver, inspirerende foredragsholder, garvet facilitator, iværksætter, grundtvidianer, netværker, blogger er blandt nogle af dem. Han har

Men dertil kommer også: Altid nytænkende, stolt landsby-beboer, modig mønsterbryder, far til fem og meget meget mere. Tyge Mortensen overrasker, inspirerer og får dig med ud over kanten på en god måde. Se aftenens program i opslaget til højre.

10


Torsdag den 21. november kl. 17.00 – 20.00 i X-Huset

Tyge Mortensen

VELKOMMEN I FÆLLESSKABET Kære alle borgere i Vester Hæsinge, Sh. Lyndelse, Ny & Gl. Stenderup Velkomstgruppen vil hermed gerne invitere jer til en hyggelig og anderledes aften i Madklubben i X-huset, Birkevej 15 B, Vester Hæsinge. Kl. 17.00 - Tyge Mortensen er vores guide og inspirator omkring det at blive budt velkommen som tilflytter og at blive en del af fællesskabet for på den måde at fastholdes i lokalområdet, så alle vore 4 små landsbysamfund kan være endnu mere attraktive at bosætte sig i for kommende tilflyttere. Kl. 18.00 - Velkomstgruppen er vært ved varm aftensmad. Maden er gratis – drikkelse kan købes i caféen. Efter maden er der kaffe/the og kage, mens vi sammen med Tyge Mortensen laver en afrunding af aftenen, inden vi slutter omkring kl. 20.00. Der vil være plads til max. 100 personer og tilmelding foregår på samme måde, som til en almindelig madklub-aften. Vi håber, at rigtig mange har lyst til at deltage i dette arrangement. Vi ses - Med venlig hilsen Velkomstgruppen

11


Kaptajngården Efterårets og julens glæder Efteråret er over os, og i mange små huller er vandpytterne et bevis på, at efteråret ligeledes er under os. Vandpytter er sjove – at hoppe i vandpytter til regntøjet ikke længere har nogen funktion er rigtig sjovt. Der er derfor meget – ja rigtig meget – tøj i brug i disse dage på den gamle gård. Af Allan Rørdahl Borgstrøm

S

om læseren måske kan erindre, skrev vi sidste gang om vores løbeænder, der var blevet lukket ud af andefolden. For at slå en krølle på historien (apropos krølle, så slagter vi snart vores 2 grise), men altså… Det endte med, at andefar og andemor nød tilværelsen i ”det fri” så meget, at de ganske hurtigt fik andre lyster. Fire æg blev klækket ud under stor bevågenhed af børnene. To af ællingerne har desværre måtte lade livet. De sidste to har det godt, og vi har nu i alt fire løbeænder! Når vi taler om æg, så fandt vi en dag en høne, der kom spankulerende med 13 (!) små kyllinger. Sikke et syn – men hønemor klarer det godt.

Kartoffelfesten for børn og deres familier står for døren, og vi glæder os meget. De ældste børn er begyndt at forfatte et kartoffelteater, som de denne aften vil fremvise for alle børnehavens børn og forældre. Udover kartoffelfesten er de første forberedelser til julemarkedet i gang. Vi har syltet asierne (tak for levering af lækre asier Uffe), og rødbederne står snart for tur. Hertil kommer bolsjer, marmelade, småkager og så videre. I år kan vi – med hjælp fra Jørn Bertelsen og Torben fra Thorslund – præsentere noget ganske nyt: små havreneg til fuglene skåret med le i samarbejde mellem børn og Michael (vores nye pædagog). Så sæt X i kalenderen den 7. december.

12


13

Der er ikke mangel på små hjælpende hænder.


Et ordentligt transportmiddel er vigtigt, når der skal arbejdes.

Når vi er ved julen, kommer her en meddelelse til Skovsøens folk. Vi vil selvfølgelig gerne pynte op ved søen igen i år. De ældste har jo for nyligt øvet sig og pyntede kirken til høstgudstjenesten i september. Snart er vores shelter og udetoilet færdigt. Det kunne overhovedet ikke lade sig gøre uden hjælp fra vores ihærdige forældre og hjælp fra Vester Hæsinge Maskinstation – rigtig stor TAK til jer! Shelteren er finansieret af friluftsrådet, og alle er velkomne til at overnatte i den, når den er færdig (husk at booke plads på nettet).

I begyndelsen af september var flere lokale politikere til spisning sammen med flere forskellige interessenter af en vuggestue på Kaptajngården. Det blev til en god og inspirerende aften, hvor der blev talt om mange visioner og tanker for fremtidens pasningsmuligheder i vores dejlige lokalområde. Med disse ord ønskes i alle et herligt efterår af Kaptajngårdsdamer og -mænd

Visioner og tanker drøftes med de lokale politikere. 14


FOLK, AMERICANA & JAZZY BLUES FAZE’N’MIR har i de forløbne år spillet mange liveevents på spillesteder, caféer og festivaller i Danmark og Sverige. I flæng kan nævnes Industrien i Årup, Mariefestival ”Marie Allstars”, Jazzhus Dexter i Odense, Strib Vinterfestival, hovedscenen på Uldum gadefestival, Tøjhuset Fredericia, Århus festuge, Back to the Roots Festival, Visor i Vittsjö m.fl. Kom og mød dem i X-Huset.

15


Multihu Forrygende

Af Poul Bengt, formand

Det løvfald, som vi kom så altfor nær, bedrog os med de ting, vi havde kær: Den strenge, hvide sol. En sløret regn. Et gult forundringssmil i Nyrup Hegn. Tony Vejslev 1953 - Frank Jæger 1948

S

å smukt skriver Frank Jæger, og Tony Vejslev sætter musik til, som han har gjort til mange af Frank Jægers digte. Frank Jæger debuterede i 1948 som en ny, ung og inspirerende digter, der var vokset ud de mørke skygger, krigen havde lagt. Det, Frank Jæger beskriver i sin digtning, er de indtryk han får på sin vej. I dette tilfælde er det en efterårstur i det nordsjællandske løvfald som efteråret byder.

SÆSONSTART At kæde dette sammen med Multihuset er jo helt naturligt, da vi starter vores sæson i efteråret. På denne måde er efteråret jo ikke en afslutning men en begyndelse, det er forløberen for vinteren, og vinteren er jo kun en overgang til, at vi kan byde foråret velkommen igen. Det at sætte Frank Jægers indtryk af efteråret sammen med Multihuset er jo også det, at i Multihuset får man

16


uset Fyn sæsonstart

Gang i den åbne scene ved Multihusets sæsonstart

mulighed for at samle indtryk – tage indtrykkene til sig, tage oplevelserne med sig. I Multihuset ”spiller” vi jo på mange strenge og i mange forskellige kunstarter. Ved vort arrangement, der startede sæsonen, havde vi fornøjelsen af en udstilling af den lokale kunstner Anja Leach, som også var tilstede for at fortælle om sine smukke billeder.

TAK TIL ALLE HJÆLPERE Denne aften som sæsonstart var også der, vi fik muligheden for at sige tak til alle de hjælpere, der gennem året har givet en hånd i forbindelse med vores arrangementer, hvilket vi gjorde med ”bobler” og lidt sødt. Så var der skudt i gang, og fra scenen lød skønne fynske toner fra Mollevit, der har specialiseret sig i netop fynsk spillemandsmusik. De blev fulgt op af det forrygende bigband ”No Name”,

17


der hensatte publikum til en tid med bigband og swingmusik. Så blev der åbent på scenen, og alle kunne komme til at vise lidt af, hvad de hver især pusler med – så alt i alt en forrygende sæsonstart. NOVEMBER OG DECEMBER Vi kommer igen i november, hvor der vil være et foredrag med Thomas

18


No Name fik Multihuset til at swinge

Møller (den lurendrejer), der fortæller om sit spændende liv og samtidigt viser lidt af den billedkunst, han også har haft tid til at dyrke. Musikalsk vil vi denne aften bliver beriget med toner fra bandet Alivan og fra Frence Connection, og så er der jo åben scene.

I december bliver det julebord og med det, der hører til og musikalsk bliver det Multihusets Jazzband, der spiller op til lidt ”motion”; altså kridt danseskoene, og Ninna Aasen og Torben Nikolajsen vil divertere os med lækre toner.

19


ET MUSIKALSK FOREDRAG

20


21


Lokalhistorisk Arkiv Model af Vester Hæsinge anno 1799 Udført i 1984-85 af 7. klasse på Vester Hæsinge Skole På arkivet har vi hængende på væggen en model af Vester Hæsinge, som byen så ud i 1799 inden udskiftningen. I byen var der dengang 26 gårde og 23 huse/husmandssteder. Af Marie Kallehauge

I

1984 kom lærer Linda Lund op til os på arkivet, da vi havde til huse på 1. sal på Birkevej 19. Linda ville gerne have undertegnede til at fortælle eleverne i 7. klasse om Vester Hæsinge i gamle dage. Det ville jeg gerne, og jeg kan huske, at jeg startede med at sige: Hvis man for 200 år siden kom vandrende fra Faaborg til Vester Hæsinge, så man ingen bebyggelse, kun skov, indtil man kom til Ny Stenderup, hvor der lå et par gårde foruden Trente Mølle. Når man gik videre gennem bakkerne, dukkede der pludselig en landsby frem med gårde, der lå tæt sammen. Børnene var meget optaget af fortællingen, og på et tidspunkt ret derefter må Linda og jeg være blevet enige om, at børnene skulle lave et projekt om Vester Hæsinge. Vi fik fremskaffet en stor plade, og jeg fik savet nogle lister til, så de kunne

bruges til gårde og huse, og så gik børnene ellers i gang. På det gamle udskiftningskort kunne vi se, hvor gårdene havde ligget, og vi kunne se hvilke gårde, der skulle flyttes væk fra landsbyen. De var nemlig markeret med et kryds. Da det store projekt i løbet af vinteren var gennemført, blev forældrene indbudt, så de kunne se resultatet. Der blev vist lysbilleder af processen, og eleverne havde indtalt kommentarer til. En meget vellykket aften. Lysbillederne har vi på arkivet, og for nylig fik vi dem alle 42 scannet ind, så de nu er digitale. Kvaliteten lader meget tilbage at ønske efter 35 år, men de fortæller os alligevel, hvor optaget eleverne var af projektet.

22


Pladen er blevet malet grøn. Nu er den klar, og eleverne har markeret vejene med klisterbånd, så de kan blive tegnet nøjagtigt op. Det ser ud til, at eleverne er tilfredse.

Listerne saves ud i passende stykker. Der skal måles på det gamle kort, så bygningerne kan blive nøjagtige. De allerfleste er firlængede gårde, og de er de23 sværeste, for længerne skal skæres i smig.


Alle huse og gårde skal have bindingsværk påmalet. Det er et større arbejde, og helt let er det heller ikke at lime dem sammen. Koncentration må der til, og det har børnene.

Efter at bygningerne er limet sammen, skal de ”tækkes”. Det skete ved at tagene blev dyppet i en blanding af lim og savsmuld. Godt arbejde, stråtaget holder endnu. Nu skal bygningerne placeres.

Lærer Linda Lund tegner og fortæller. Der mangler gårdnavne og matr. nr. ud for de enkelte gårde. 24 Eller gør han? Det kan han ikke huske. En tilbagelænet Michael glæder sig til den opgave.


Det færdige værk beundres. Godt gået. Nu mangler der bare at få sat en tydelig seddel på med oplysninger om, at det er 7. klasse, der har lavet modellen i 1984-85.

Pigerne er ved at indtale deres tekst til lysbillederne, der skal vises, 25 når forældrene skal se deres børns mesterværk. Det bliver rigtig spændende.


2019 - Billedet af modellen er lige fotograferet.

Sidste år fik vi på arkivet besøg af Michael Hartmann og hans mor, Birte. Kurt og Birte Hartmann overtog købmandsforretningen på Rolighedsvej 21 i 1978 og drev den med stor dygtighed de næste 10 år. Nu havde Michael lyst til at se sin gamle skole, og i den forbindelse kom de tilfældigvis også ind til os og vi fik en interessant snak. Her fortalte Michael, at han havde været med til at lave en model af byen i sin skoletid, og den ville han lige vise mig. Så hentede han billedet på sin mobiltelefon sammen med en liste over de forskellige gårde.

Jeg blev meget overrasket over, at han i 35 år havde gemt det gamle billede tillige med den liste, hvor jeg havde noteret gårdenes matrikelnumre, gårdnavne osv. ”Nu skal du se, Michael, modellen har vi stadig, den er fulgt med os, hver gang vi er flyttet fra et arkivlokale til et andet, og den er stadig lige så fin, som da I lavede den. Den er endda blevet hængt op på væggen nu”, sagde jeg. Det var han meget imponeret over, og så blev den fotograferet igen. Jeg var glad for, at projektet åbenbart havde gjort et stort indtryk på de 14-årige elever.

26


RETTELSE I sidste nummer af 3. Halvleg er der en fejl, som jeg iler med at få rettet, og jeg takker opmærksomme læsere for at have påpeget, at det ikke helt forholder sig sådan, som jeg har skrevet. I slutningen af historien om Niels på Palleshave skrev jeg: Poul Hau sælger Højgaard til Anne-Lise og Benny Mack, og nu kommer der ro på. Efter 13 ejere siden 1895 var det også på tide. Anne-Lise og Benny har frasolgt jorden. Der skal stå: Enken Kirsten Haue sælger Højgaard til Mogens Andersen, som lægger jorden ind til sin gård på Rolighedsvej 20, og derefter sælger han bygningerne til Annelise og Benny Mack. Nu kommer der ro på og efter 14 ejere var det også på tide. Marie Kallehauge

TELEFON: 22 11 63 10 VI STØTTER LOKALT DE LOKALE STØTTER OS 27


Skovsøgruppen Efterår ved Skovsøen Efter en dejlig og velbesøgt forårs- og sommersæson ved Skovsøen, er vi nu ved at være klar til efterårets og vinterens kulde og regn.

Af Karen Møller

D

et blev der sørget for på en dejlig varm og solrig arbejdsdag, nemlig den 21. september. Stor tak til alle jer, der beredvilligt stillede op tidligt lørdag morgen - ikke kun for kaffen og rundstykkernes skyld, men var villige til at knokle med såvel græsarmering, spuling af borde, brændekløvning og meget andet. Uden jeres store arbejdsindsats gik det ikke. Også en stor tak til flittige børnehænder, som aktivt hjalp til den ganske dag. GRÆSARMERING OG BORDE Græsarmeringen skulle vise sig at være et kæmpe arbejde, men nu er den der og gør det muligt at køre med alt, lige fra barnevogn til rollator uden at synke i. Der er lagt sand ovenpå armeringsmaterialet, og vi håber, at det og græsset med tiden vil gøre bunden endnu mere fast. Græsarmeringen er 4 meter bred og er placeret fra broen og hen til platformen i søen og videre derfra til bålhuset.

Alle borde og bænke blev spulet, væk kom algebelægningen og på kom lærketræsolie, så nu holder bordene meget længere. Hvor er det dejligt at se, at ikke et af bordene har været udsat for hærværk i form af f.eks. knive, der lige skulle snitte eller skrive lidt i bordpladen. BRÆNDETYVERI Vi har desværre haft problemer med, at det brænde, vi møjsommeligt har kløvet og anbragt i brændeskuret, bliver stjålet, hvilket må siges at være rigtig meget øv øv. Derfor har vi været nødsaget til at låse brændet inde og vil i fremtiden lægge brænde i brændekassen, når ”shelterfolket” eller andre brugere af området ønsker at købe brænde. Det giver noget arbejde, men vi slipper for at ærgre os over, at nogen ødelægger det for andre. Vi kløvede ca. 8 rummeter brænde på arbejdsdagen, det var fast arbejde og meget varmt! Nu har vi det i ly

28


Udlægning af græsarmering

for regn og kan tilbyde Skovsøens fremtidige gæster at bestille og købe det brænde, de skal bruge, imens de opholder sig ved Skovsøen. De penge vi tjener på brændet, håber vi kan betale vand og strømforbruget ved søen. A pro pos strømforbrug vil I måske bemærke, at en ny lampe er opsat inde i bålhuset, den nøgne pære pyntede absolut ikke.

I løbet af efteråret eller i begyndelsen af foråret håber vi at få lukket brændeskuret, så det kan anvendes til materialerum. I det nuværende materialerum mellem shelterne kan man ikke stå oprejst, og det er svært at få et overblik over materialerne. Vi er så heldige, at to aktive herrer har lovet os at omdanne brændeskuret til et materialeskur – tak for det.

VINTERHI Kassen med insektfælder vil I måske også bemærke er taget ind for vinteren og kommer frem til foråret, hvor insekterne vågner af deres vintersøvn igen.

UDEN MAD OG DRIKKE Men tro nu ikke, at der kun blev knoklet igennem på arbejdsdagen. Tid til kaffe-, øl- og vandpauser blev der også, for slet ikke at tale om frokostpausen, hvor Stefan havde

29


Spuling af borde og bĂŚnke

30


sponsoreret skinke, flødekartofler, salat og flute. Tak til Stefan for en skøn frokost, den blev nydt i fulde drag. KLAR TIL JULEHYGGE Nu falmer skoven ved Skovsøen, lad vinteren komme og med den også de små ”julelys”, der efterhånden – traditionen tro igen i år vil blive sat op i bålhuset. De lys, som skinner på Kaptajngårdens granguilander samt små og store nisser, som vi håber atter i år lister sig ind i bålhuset og sikrer at julestemningen indfinder sig i bålhuset. De mest aktive måneder ved Skovsøen er ved at være slut for i år, og når vi kigger tilbage, kan vi kun være glade. Rigtig mange gæster fra både nær og fjern har booket vores sheltere og givet udtryk for stor tilfredshed med de faciliteter, vi kan tilbyde. Vand og strøm er virkelig noget, alle nævner som en stor nydelse (også selv om livet i naturen bør være ret så primitivt). Tømmerflåden er og bliver et hit. Måske var der nogen, der en tidlig sommermorgen sidst i juli så det dejlige syn af to mennesker, der sad på tømmerflåden midt ude på

søen og sugede solens første stråler samt morgenens fred og ro til sig. Et syn som taget ud af en Morten Korch roman og så lige midt i Vester Hæsinge. BYENS OASE Skovsøområdet er blevet til det sted, hvor mange ”dumper ind” blot for at drikke en kop kaffe, lave bål, grille, osv. Kort sagt så er ”Skovsøområdet” blevet til det, vi så gerne ville – en lille oase, som mange ville gøre brug af. NYT ÅR - NYE OPLEVELSER Vi glæder os til sæson 2020, hvor vi på et tidspunkt atter kalder til årets første arbejdsdag. OG LAD OS LIGE GENTAGE: Børnene kan sagtens være med på en arbejdsdag, det er jo også deres værested, hvor de kan få mange gode, sjove og spændende oplevelser. Naturoplevelser kan under tiden godt slå diverse spil på en i-Pad, tablet, computer eller telefon! Det handler bare om at komme derud og allerbedst er det sammen med mor og far Vi vil så gerne have, at skovsøområdet bruges af børnene og deres forældre ( det var så et lille opråb!) Mange efterårshilsner fra Søudvalget

31


Mænds Mødesteder Svampetur - Sacha - Vildmandskurser Den første mandag i oktober, hvor det undtagelsesvis var herligt vejr, havde vi en pragtfuld natur- og kulturoplevelse.

Af Bjarne Knudsen

F

ørst var det spisesvampe vi var ude efter i skovene vest for Trente Mølle. Der var specielt gode muligheder for at finde rørsvampe, champignoner og de sidste kantareller. De mange giftige svampe fik vi også et kig på. Der var masser af svampe i skoven, som er helt ufarlige og meget lækre.

Vi endte så ved Sacha stupaen, hvor Mayi Lone Gregersen gav os en varm velkomst og indføring i stedets filosofi om ”Den gudommelige sandhed, som ikke kan benægtes”, og nede i stupaen rundt om ”Livets Træ”, en egestolpe, der rejser sig indvendigt fra bunden til toppen af Sachaen, fortaltes der om meditation, bønner og mantraer for fred og fordragelighed på jorden. Vi gjorde os derved mere klar til at byde ”Vildmandskursisterne”

velkomne hos Mænds Mødesteder ved afslutningen af det kommunale rehabiliteringstilbud, der foregår i naturen, og hvor kurset varer i 9 uger, som slutter 11. november. Deltagerne er mænd, der gerne vil tilbage til hverdagen efter en langtids-sygemelding som følge af en livskrise efter diagnoser som diabetes, kræft, hjertekar-sygdom, lunger med KOL, smerte, stress, angst, depression, overvægt eller apnø og snorken. Sammen med naturvejleder og sundhedsvejleder udforsker og oplever de naturen, bl.a. gennem fællesskab, kroppen, bål og opmærksomhedstræning. Den sidste gang efter 9 uger mødes holdet med os i Mænds Mødesteder, hvor nye medlemmer foruden NATUR- og LIVSKVALITETS SELVHJÆLPSGRUPPEN kan

32


Mænds Mødesteder på svampe- og stupatur

beslutte hvilke andre aktiviteter, man ønsker at være med i. Fællesskab er en vigtig faktor i forhold til at opbygge en mental styrke og forebygge ensomhed. Vi vil så fortsætte med at tage på ture i naturen og udføre øvelserne og aktiviteterne, som man har lært på vildmandskurset. Indholdet af kurset er baseret på et videnskabeligt projekt og bygger på en metode med 4 søjler: • Natur og naturvejledning • Spontanopmærksomhed • Kropsbevidsthed • Fællesskab, fortællinger og bålterapi

33


VH Pensionistforening Sæsonstart i Paradiset Pensionistforeningen startede op efter sommerferien mandag den 2. september med en bustur til Olsens Paradis i Bramming nær Esbjerg.

Af Lilly Rasmussen

D

e 51 deltagere havde en rigtig god tur. Det er ikke så tit, at man drikker kaffe og spiser kringle i Paradiset, men det gjorde vi, og vejret var også med os. PROGRAM Torsdag den 14. november kl. 14.00 Bankospil i X-Huset. Mød op til en hyggelig eftermiddag med spil, lotteri, kaffe og kage.   Mandag den 2. december kl. 12.00 Julefrokost I X-Huset. 3  friske herrer fra Hårby Musikanterne kommer og underholder

Haarby Musikanterne underholder til årets julefrokost

Menu: Sild, æg, karrysalat, 2 stk. smørrebrød, ris a la mande med kirsebærsovs, kaffe og småkager Drikkelsen købes i huset Bindende tilmelding senest den 25. november til Ib Nielsen på tlf. 23429724 Bestyrelsen håber på god tilslutning. Torsdag den 9. januar 2020 kl. 14.00 - Generalforsamling i X-Huset.   På bestyrelsens vegne vil vi ønske alle en glædelig jul og et godt nytår og sige tak for året, der er gået og på gensyn i det nye år. 

34


Gågruppen Hvad med en frisk gå-tur? Vi er stadigvæk nogle, der går en tur sammen en gang om ugen. Nogle gange er vi få – andre gange lidt flere! Alle er velkomne – ung som ældre, mænd og koner.

Mød op ved X-huset lørdage kl. 9.30 Vi går i al slags vejr – det handler blot om den rette påklædning! Vi ses :-) Karen Boman, Mette Henningsen og Inge Christensen

35


Dialogmøde i X-Huset

Kom og debattér med dine lokale politikere Tirsdag den 12. november bliver kommunalbestyrelsens møde afholdt i X-huset i Vester Hæsinge. Inden mødet vil der være et åbent dialogmøde med lokalområdet. Emnet er ”Seniorboliger og bofællesskaber” og alle er velkomne. Dialogmødet starter 15.30 og varer en time.

Kommunalbestyrelsens møde starter kl. 17 og er også åbent for alle. Vi håber på at se dig!

36


Søndag den 17. november afholdes der ”Søndagsrestaurant” i X-Huset. Vi spiser kl. 18.00, og efter spisningen vil der være et spændende foredrag med Thomas Bjørneboe Berg fra Gl. Stenderup.

overflødighedshorn af personlige oplevelser .

Thomas er ansat som seniorforsker ved Naturama i Svendborg og er en ivrig naturfotograf. I aftenens foredrag bliver der sat fokus på aktørerne i det arktiske økosystem og dets dynamik. Foredraget ledsages at et væld af egne billeder, film og et

• Nakkesteg med tilbehør • Smørrebrød med ribbenssteg • Smørrebrød med æg og rejer • Smørrebrød med leverpostej

Bestilling af menu foregår online på vesterhaesinge.dk, og der kan den 17. november vælges imellem:

Foredraget er gratis og også åbent for dem, som ikke spiser med.

37


LOKALE NYHEDER

Nyhedsbrev fra Vester Hæsinge og omegn Der sker rigtig meget på vores egn, og ind imellem kan det være svært at følge med. Du kan hjælpe dig selv ved at tilmelde dig nyhedsbrevet fra Vester Hæsinge og omegn. Det gør du på hjemmesiden www.vesterhaesinge.dk, hvor du udfylder formularen med din e-mail adresse. Nyhedsbrevet vil så lande i din indbakke hver gang, der er nyt.

Kvalitet betaler sig... AutoGaarden

Sh. Lyndelse Sinaivej 5 - 5672 Broby Tlf. 6263 2560 Mobil 2033 1560

Service og reparation af alle bilmærker og selvfølgelig bevarer du bilens nyvognsgaranti ! 38

- bare bedre bilværksted


BYGADEN 10 HÅSTRUP 5600 FAABORG TELEFON 62 68 10 85

GODE TILBUD HVER UGE Benyt vores BUSKØRSEL Fra Vester Hæsinge HVER FREDAG FRA KL. 10.00 Ring til os angående stoppesteder

Ind- og udlevering af pakker Fra POSTNORD, GLS, DAO Fra kl. 07.00-20.00 HVER DAG

Vi bringer varer ud HVER ONSDAG Vi kører i HELE SOGNET Det koster 30 kr. Ring mandag eller tirsdag formiddag

Skal du holde fest og bruge DRIKKEVARER, leverer vi gerne. Vi tager alt RETUR, som ikke er brugt Vi har en stor VINAFDELING, Så vi er din LOKALE vinhandler

HUSK AT HANDLE LOKALT

PÅ GENSYN HOS 39ANNE OG KENT


40

3. november 7. november 13. november 13. november 14. november 17. november 24. november 28. november 30. november 2. december 6. december 15. december 24. december 24. december 26. december 31. december 9. januar 24. januar 20. februar

16:00 19:30 14:00 19:00 14:00 18:00 10:30 19:30 10:30 12:00 17:00 11:00 14:30 16:00 10:00 14:00 14:00 16:00 19:30

Vester Hæsinge Kirke X-Husets store sal Vester Hæsinge Præstegård X-Husets store sal X-Husets lille sal X-Husets store sal Vester Hæsinge Kirke Vester Hæsinge Kirke Vester Hæsinge Kirke X-Husets lille sal Multihuset Sh. Lyndelse Kirke Sh. Lyndelse Kirke Vester Hæsinge Kirke Sh. Lyndelse Kirke Vester Hæsinge Kirke X-Husets lille sal Vester Hæsinge Præstegård X-Husets store sal

Kirken – Aller Helgen gudstjeneste (oplæsning af navne på årets døde) X-Huset – Koncert med Faze’n’mir Kirken – Eftermiddagsmøde med Anne Jørgensen (foredrag om Lyø) X-Huset – Koncert med Anders Blichfeldt Pensionistforeningen – Banko X-Huset – Søndagsrestaurant med foredrag af Thomas B. Berg Kirken – Gudstjeneste med Fynbokoret Kirken – Gudstjeneste med lokale prædikanter (Niels Jørgen Langkilde) Kirken – Krybbespil med juniorkonfirmanderne Pensionistforeningen – Julefrokost Multihuset – Julefest Kirken – Festgudstjeneste Kirken – Julegudstjeneste Kirken – Julegudstjeneste Kirken – Vælg en julesalme Kirken – Nytårsgudstjeneste med champagne Pensionistforeningen – Generalforsamling Kirken – Cafémøde – Kirker under verdens tag/Lars Storm Kristensen Kirken – Sønderjyllands genforening v René Karpantschof

KALENDER NOVEMBER 2019 - FEBRUAR 2020 Dato Tid Sted Arrangør/arrangement


DET SKER I

EVENTS 2019/2020

BILLETKØB x-huset.dk FOREDRAG/KONCERT

KONCERT

ANDERS BLICHFELDT

FAZE’N’MIR

Torsdag den 7. november kl. 19.30

Onsdag den 13. november kl. 19.00

FOREDRAG

FOREDRAG

THOMAS BJØRNEBOE BERG

METTE POULSEN

Søndag den 17. november kl. 19.00

Onsdag den 8. januar kl. 19.00

FOREDRAG/KONCERT

THOMAS BUTTENSCHØN Torsdag den 5. marts kl. 20.00

FOREDRAG/KONCERT

41

HISTORIEN OM KIM LARSEN Onsdag den 18. marts kl. 19.30


42


Vi ønsker Broby fri- og Efterskole tillykke med de 100 år. En lokal samarbejdspartner i alt indenfor murer og entreprenørarbejde

Brdr. Møller

Murer & Entreprenører ApS Aut. kloakmester Gl. Stenderupvej 7 - 5672 Broby Tlf. 62 68 12 44 Fax 62 68 21 44 Bil 20 15 18 41

43


Bøgebjergvej 56, 5672 Broby Telefon 62 63 22 90 - www.dit.as

44

Profile for 3. Halvleg Vester Hæsinge

3. Halvleg - November 2019  

3. Halvleg - November 2019  

Profile for 3-halvleg
Advertisement