{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 1

Februar 2020

Velkomstgruppen - Velkommen i fællesskabet Lokale ildsjæle - Portræt af en frivillig Kaptajngården - Lidt om julen og en flot gave Multihuset Fyn - Tilbageblik på julen, der gik Lokalhistorisk Arkiv - Manden med de mange kasketter Mænds Mødesteder - Sammen skaber vi det bedste sted Broby IF - Motion på nye måder Foreningerne -Nyt fra Hjertestarter- og Pensionistforeningen


Nyttige numre 3. Halvleg

Udgives af Vester Hæsinge-

Broby IF Hanne Duus

60 19 67 85 formandbrobyif@outlook.dk

Birkevej 15B

Brobyskolerne Anja Thorup Vinther

72 53 31 44 thorup_1982@hotmail.com

FC Broby Fodbold Kurt Hansen

62 64 12 19 kh.kphansen@gmail.com

egnens Udviklingsråd. 5672 Broby

www.vesterhaesinge.dk

Forsamlingshuset Sandholt Lyndelse Sara Emilie Aagaard

3. Halvleg udkommer 4

gange årligt og distribueres

Kaptajngården Kim Pedersen

rådet. Bladet kan desuden

Lokalhistorisk forening Marie Kallehauge

gratis til alle husstande i omhentes i X-Huset.

Madklubben VH og omegn Eva Andresen

Alle borgere, foreninger og

Menighedsrådet Ellen Pedersen

organisationer er velkomne til at få indlæg i 3. Halvleg.

Multihuset Højgård Poul Bengt

Redaktion og annoncer

Mænds Mødesteder Bjarne F. Knudsen

Helle Rosenkilde Thygesen driftsleder@x-huset.dk

Ny Stenderup Beboerforening Bjarne Brøndgaard

Telefon 61 41 67 77

Annoncepriser 2020 1/4 side kr. 250 1/2 side kr. 400 1/1 side kr. 700 Priserne er ekskl. moms men inkl. annonce på

www.vesterhaesinge.dk

Næste nummer: 9. maj Deadline: 20. april

Forsidefoto: Skovsøen i vinterkæder/Leif Henningsen

1/8 side kr. 150

22 72 74 10 sh.huset@gmail.com 61 77 48 76 kimsmoller@gmail.com 62 68 12 58 mariekallehauge@hotmail.dk 20 66 02 00 eva@vhm.as 62 63 17 06 emp@digpost.dk 21 23 46 21 poulbengt@gmail.com 51 88 34 31 bjarnefknudsen@gmail.com 23 62 96 03 broendgaard@mail.com

Pensionistforeningen Lilly Rasmussen

29 82 16 14 lilly.rasmus1@gmail.com

Udviklingsrådet Hans Christian Balle

42 25 34 04 hans.balle@hotmail.com

Vester Hæsinge Jagtforening Erik Stage Jørgensen

40 83 37 69

Vester Hæsinge Petanque Ib Nielsen

23 42 97 24

X-Huset, udlejning Helle Rosenkilde Thygesen

61 41 67 77 driftsleder@x-huset.dk

Mangler din forening ovenfor, så tøv ikke med at kontakte redaktionen.

2


Leder Et nyt år er begyndt, og gamle som nye opgaver trænger sig på. Udviklingsrådet har i 2019 arbejdet målrettet på udviklingen af X-huset, hvilket forhåbentligt har været synligt for alle i form af en lang række arrangementer af forskellig art. Man kan vist med rette sige, at der har været noget for en hver smag - og sikkert nok har der også været områder, der ikke har været dækket. Af Hans Christian Balle, formand for Vester Hæsingeegnens Udviklingsråd/X-huset

D

et er fortsat en stor opgave at få X-Huset i god og holdbar drift. Forholdene omkring planlægning, drift og økonomi adskiller sig ikke væsentligt fra en hvilken som helst anden virksomhed. Vi har derfor brug for alle gode kræfter, som kan spille professionelt ind med løsning af afgrænsede opgaver omkring X-Huset.

aktiviteter, som huset kan tilbyde, og det giver lyst til at gøre ting sammen. Der er stor bevågenhed fra alle sider på X-Huset. En af de ting der bliver nævnt som bemærkelsesværdige (red. misundelsesværdige) er det, at et så lille lokalområde har viljen og lysten til at drive et samlingssted som X-Huset. Det har vi grund til at være stolte over.

DRIFT OG UDVIKLING Og netop opgaven med at drive et Kultur- og medborgerhus er afhængig af, at vi hele tiden finder en fin balance mellem lønnet og ulønnet indsats. Det ligger udenfor enhver tvivl, at vi har brug for faste folk på opgaven til at sikre kontinuitet og stabilitet i driften og udviklingen af huset, men samtidig er vi afhængig af at lokalområdets borgere bidrager med frivillig indsats til en lang række opgaver. Alle disse bidrag er med til at give huset sjæl og karakter. Det skaber fællesskab omkring de

ALS-FYN FORBINDELSEN Et af tidens store opmærksomhedspunkter er den fremtidige infrastruktur i Danmark. For vores kommune handler det i særdeleshed om forslaget om en Als-Fyn broforbindelse med tilhørende ikke nærmere defineret vejforbindelse. Som det måske er de fleste bekendt, vil vejforbindelse komme til at påvirke Faaborg-Midtfyn Kommune væsentligt. FMK er en væsentlig bidragyder til processen

3


for etableringen af forbindelsen, dog uden at borgerne i kommunen på noget tidspunkt er blevet inddraget. Det er ikke min opgave som medlem af Udviklingsrådet at trække stemningen i en bestemt retning, men jeg vil blot gøre opmærksom på, at vi som borgere i en kommune, som borgere på Faaborg-egnen og som borgere på Vester Hæsinge-egnen står overfor et anlægsprojekt, som

vil få meget store konsekvenser for hverdagen lokalt, både æstetisk, naturmæssigt og praktisk. Jeg kan kun opfordre alle til at interessere sig for dette projekt og selv danne sig en mening om dette. Tilbage er kun, at jeg vil ønske alle et godt nytår og håber, at vi går et nyt år i møde med lyst til fællesskab og samvær.

4

X-Huset i smuk aftenbelysning


VH Hjertestarter Ny hjerteløber-app Fra 1. maj 2020 har RegionSyd valgt at bruge TrygFondens HjerteløberApp i stedet for ”Danmark redder Liv”, som Region Syd bruger nu med navngivne hjerteløbere. Af Gurli Rindebæk

M

Derfor gå ind og download Apps allerede nu, hvis du ikke har gjort det.

ed TrygFondens HjerteløberApp, Hjertestart-App og 112App, kan du og din mobiltelefon være med til at redde menneskeliv. Der bliver kaldt 20 løbere i 1.800 meters afstand fra hjertestoppet.

Læs også selv mere om det på Google, der kan du også se, at du kan taste nej, hvis det ikke er et belejligt tidspunkt, du kaldes på.

Det nye er også, at man ikke behøver et HLR-kursus, det tilrådes dog stærkt.

Ligeledes er der en HLR-vejledning, som kan anbefales at opfriske tit. Vi afholder igen et hjertestarterkursus for 6 personer i 2021, kurset følger den nye hjertestarter ved X-Huset. Denne Hjertestarter passes af Trygfonden i 3 år.

Hvis du tilmelder dig nu, vil du blive kontaktet, hvis du opholder dig i Region Hovedstaden, Region Midtjylland og snart Region Nordjylland også.

O BS ! lder en afho Forening g orsamlin generalf .00 9 1 ordinær l. k . m ar t s 1 3 n e d ale tirsdag mødelok i de t lille se t u en i X-H i k ælder

5


Velkomstgruppen Velkommen i Fællesskabet Med disse ord indledtes et arrangement i X-huset den 21. november 2019. Der var mødt 60 mennesker op for at deltage i denne workshop med Tyge Mortensen som tovholder og inspirator. Af Inge Christensen

T

tavle, hvor alle forslagene blev sat op. Efter tur gennemgik hver enkelt gruppe foreslåede ideer/tiltag for os alle.

yge fortalte lidt om, hvordan man i andre landsbyer griber det an med at danne et fælleskab og inkludere nytilflyttere – hvordan man byder dem velkommen. Ligeledes kom han med bud på, hvordan man kan fastholde fælleskabet og dermed gøre lokalområdet til et godt sted at være.

Der kom mange gode forslag frem. Der var især et forslag og opfordring, som stort set alle grupper kom frem til – nemlig at vi alle som naboer skal blive bedre til at tage kontakt til hinanden. Være nysgerrige på den gode måde, vise interesse. Byde nye naboer velkommen og drage dem med ind i fælleskabet ved f.eks. at spørge om man skal følges ad til et arrangement, i madklub eller andet.

Derefter blev vi alle ”sat i sving”! Først skulle vi være to og to sammen om en opgave. Derefter var det i små grupper med 8 personer omkring et bord. På skift skulle alle komme med et forslag/en ide til, hvordan vi her i lokalområdet kunne videreudvikle integrationen af nytilflyttere og dermed øge fastholdelsen og styrke fællesskabet. Hver gruppe skulle ende ud med at tegne/skrive 3 prioriterede forslag.

ANDRE GODE FORSLAG Kalender-vandring i f.eks. december måned. Ideen stammer fra en landsby i Tyskland, hvor der er et par og tyve familier, der tilbyder at åbne deres dør for alle, der har lyst i december måned. Så kan man gå på ”nabo-vandring”. Der kan f.eks.

Afslutningsvis skulle alle samles stående i en stor gruppe ved en stor

6


Workshop med Tyge Mortensen

7


blev bedre til at udbrede kendskabet til vort område, at fortælle om de gode ting, og alt det vi kan byde på her - blandt andet mhp. tiltrækning af nye tilflyttere. Der var to personer, der meldte sig til at ville prøve at udvikle ideen.

bydes på en kop kaffe eller en øl. Man skal ikke stille an med det helt store. Hvert hus eller lejlighed, der er tilmeldt, får et skilt at sætte i vinduet med den pågældende dato, hvor man har åbent hus. Hensigten er, at man mødes og lærer hinanden at kende. Der var tre personer, der meldte sig til at ville prøve at få noget lignende op at stå her i lokalområdet.

Arrangementer for børn. Her er BUG (børn og unge gruppen ) allerede godt i gang.

Love-storm. At få oprettet en platform – et forum hvor alle de gode historier om lokalområdet kan komme frem. Nogle folk på LollandFalster har opfundet love-storm som det modsatte af shit-storm. Man har oprettet en gruppe på Facebook til dette. Måske kan vi gøre noget lignende her i området? Måske på en anden måde?!

Genoptage gammel tradition med at gå festklædt Nytårsaften rundt til naboerne i byen, hilse på og ønske godt Nytår. En Nytilflytterfest. Sammenskudsgilde. Fredagsbar/-café, så man kan mødes uforpligtende på kryds og tværs, ny som gammel, ung som ældre.

På Borgermødet i efteråret 2019 kom det også frem som et ønske, at vi

8

Gruppernes forslag gennemgås ved tavlen


Arrangere vejfester. Der er kun få, der gør det nu. Opfordring til at flere gør det.

hinanden. På demokratisk vis skulle alle fremkomme med hver sin gode ide til, hvordan vi kan blive bedre til at integrere nytilflyttere, byde dem velkommen i fællesskabet.

Blive bedre til at tilbyde nabohjælp til ældre, flygtninge, børnefamilier.

Der var desværre under 10 nytilflyttere tilmeldt til aftenen, men dem der var kommet, gav udtryk for, at det havde været en god aften. Til gengæld er mange af dem, der har boet her i lang tid, blevet inspireret til, at vi alle kan blive bedre naboer. Være nysgerrige på den gode måde - både huske og turde at inddrage såvel nye som gamle naboer i fælleskabet her i lokalområdet.

Lave guidede ture rundt i lokalområdet. Fortælle om husenes historier: Hvem har boet der førhen, hvad er bygningen blevet brugt til osv. Lade ”væggene tale”. Turene skal være for alle – det kan foregå på cykel eller til fods. Ud over personer i Lokalhistorisk Arkiv har vi også andre i lokalområdet, der ville kunne byde ind med historisk viden. KONKLUSION En god workshop-aften der bl.a. har styrket det bestående fælleskab. Nye som gamle fik lært hinanden at kende på en anden måde, idet man ved hvert bord skulle fortælle om

Mon ikke en lille, lokal ”kulturændring” er på vej? Det tror vi på! Der er i hvert fald kommet nogle gode forslag frem, som der kan følges op på.

VELKOMSTGRUPPEN: Gurli Rindebæk Telefon: 22 61 37 05 Mail: rindebaekgurli@gmail.com

Eva Ladefoged Telefon: 62 63 10 09 Mail: evl@km.dk

Inge Christensen Telefon: 51 23 24 59 Mail: christenseninge@mail.dk

Bjarne Brøndgaard Telefon: 23 62 96 03 Mail: broendgaard@gmail.com

Bodil Pedersen Telefon: 51 72 05 05 Mail: bodil.peder.p@gmail.com

Claus Hansen Telefon: 20 99 12 14 Mail: claushansen@smilemail.dk

9


Lokale ildsjæle Portræt af en frivillig ”Mit hjerter smiler”. Det er disse ord, der bedst beskriver den følelse, Bent Pedersen går hjem med efter en dag, hvor han har udført et stykke frivilligt arbejde og hygget sig med andre frivillige i lokalområdet. Af Helle R. Thygesen

B

flere spændende projekter til, og Bent blev involveret både her og der.

ent er udlært kleinsmed og maskintekniker, og arbejdslivet har budt på så forskellige jobs som mech fitter på boreplatformen Gormfeltet i Nordsøen, rejsemontør og supervisor samt lærer på Teknisk Skole. De håndværksmæssige kompetencer er noget, som lokalområdet i Vester Hæsinge nyder godt af, for Bent er en af de trofaste og ihærdige frivillige, som stiller op med både energi, godt humør og en kæk bemærkning, når der indkaldes til arbejdsdag i X-Huset, ved Skovsøen, i den gamle Brugsbygning eller hvor som helst, der er brug for frivillige hænder. Bent havde boet i Vester Hæsinge i nogle år, inden han kom på idéen at melde sig under de frivilliges faner. I starten var det i forbindelse med det gamle X-Hus, hvor der ofte var ting, som skulle fikses. Senere kom der

”Jeg kendte ikke så mange mennesker i lokalområdet, da jeg begyndte som frivillig, men det skal jeg love for, at jeg kom til”, fortæller Bent. ”Det er en af de bedste måder at blive integreret i lokalsamfundet på, for der er plads til alle, og man bliver taget imod med åbne arme og en god portion nysgerrighed”. Der er mange måder at være frivillig på – f.eks. i en af de mange velgørenhedsorganisationer, i sportsklubber osv., men ”at være frivillig i sit eget lokalområde giver så meget mening, da man med det samme kan se resultatet af de ting, der bliver lavet, og man er med til at sørge for udvikling af de mange spændende projekter, der bliver sat i gang”, siger Bent.

10


Det er nu ikke fordi, at Bent ikke kan få tiden til at gå. Som en af de lokale vinbønder med hus og have, der skal passes og vedligeholdes og børn og børnebørn er der nok at se til, men de timer, der bliver brugt som frivillig, er givet rigtig godt ud. Bent fortæller, at han i virkeligheden synes, at han får mere med sig hjem, end han selv giver, fordi tilfredsheden med et stykke vel udført arbejde og glæden ved samværet med en masse rare mennesker i det sociale fælleskab er så stort. Hvis man ikke lige er på toppen, når man kommer, så varer det ikke længe, før smilet er tilbage på ansigtet, og man kan mærke den gode energi, som kommer strømmende.

I løbet af den seneste tid er Bent også begyndt at være en del af Mænds Mødesteder (se artikel side 28-30), som holder til i X-Huset. Mænds Mødesteder har mange forskellige aktiviteter, og en af dem er et velfungerende værksted i kælderen, hvor der bliver arbejdet med både træ og metal; lige noget for en handyman som Bent. VIL DU OGSÅ VÆRE FRIVILLIG? Kunne du også tænke dig at være en del af et frivilligteam, er du altid velkommen i fællesskabet. Hold øje med, når der indkaldes til arbejdsdag de forskellige steder og meld dig til. Du vil ikke fortryde det.

11


Kaptajngården Godt nytår fra gården Mange, mange tak for et fantastisk fremmøde til vores julemarked i december. Det var traditionen tro en hyggelig dag med et stort flot fremmøde fra nuværende og tidligere børn og forældre samt et stort udsnit fra nær og fjern. En stor tak skal samtidig lyde til alle der gav os en hånd med i dagene før, under og efter julemarkedet samt til vores sponsorer til tombolaen! Af Allan Rørdahl Borgstrøm

K

ort tid efter julemarkedet fik vi atter en gang besøg af pædagogstuderende fra seminariet i Jelling. De kommer to hold på to dage for at opleve en hverdag på vores lille gård. Disse dage har vi Danmarks – uden tvivl – bedste normering – vi taler om én voksen pr. barn. Børnene får vist deres børnehave frem, og nogle ser et forretningspotentiale: ”Det koster 5 kr.”, sagde et barn, da en af de studerende bad om at få en rundvisning.

Eva præst fortæller om, hvorfor vi holder jul.

FEJRING AF JULEN Disse dage fik vi slagtet alle vores moskusænder og et par høns. Hønsene ligger i fryseren og venter på at blive brugt til suppe, tarteletter eller andet godt. Ænderne blev brugt til vores traditionsfyldte julemiddag, hvor alle børn og voksne sammen spiser julens gode mad. Her spiste vi vores nyligt slagtede ænder, flæskesteg fra vores egne grise og slagterens gode medister. En stor tak til Søren for lækre kartofler til julemaden.

12


35.000 kr. til færdiggørelse af friluftsstedet!

Til julemiddagen havde vi i år fået en gæst med til spisningen… Eva (præst) kom, inden vi spiste, og kunne fortælle børn og voksne om, hvorfor vi egentlig holder jul. Tak for en spændende fortælling! FLOT JULEGAVE I december fik vi desuden en tidlig julegave – vi har fået 35.000 kr. fra Albanifonden til at bygge vores lille friluftssted med shelter, udetoilet og køkken færdigt. Vi glæder os over den gode hjælp fra vores forældre til at fuldføre dette projekt – og ikke mindst lån af Berthelsens store maskiner! Hvis alt går efter planen, er der indvielse af hele herligheden

i forbindelse med børnehavens 30-års fødselsdag, som vi afholder lørdag den 4. april, med et større arrangement, hvor alle er velkomne! Nu skriver vi 2020, og sommerens lam er netop sendt til slagteren for at lade livet. Børnene har allerede spurgt til, hvornår vi kan få lov at smage dem. I skrivende stund er vi 55 børn. To er startet her i januar, og én starter i marts, inden vi sender alle de ældste børn videre til mange af vores omkringliggende skoler i Forårs-SFO. De bedste hilsner og godt nytår ønskes I alle her fra Kaptajngården!

13


Skovsøen Nytårshilsen fra ”Søens Folk” Af Karen Møller

I vintermånederne har der naturligt nok været stille ved ”Skovsøen”. Vi har modtaget opgørelsen af bookinger af shelterne i løbet af året. Omkring 170 personer har overnattet i shelterne i 2019. Og på trods af regn og kulde har shelterne også været booket flere gange i årets sidste tre måneder. I tilbagemeldinger fra vores sheltergæster fremgår det, at der er stor glæde og tilfredshed med, at området fremstår meget indbydende og velholdt. De mange muligheder - sejle på tømmerflåde, fiske, botanisere, osv. og at der er rindende vand, mulighed for at købe brænde

og sidst men ikke mindst strøm, får vi også rosende ord for. Så alle til jer der har været med til at forskønne og gøre ”Skovsøområdet” endnu bedre i 2019 skal lyde et kæmpe tusind tak. Mange har bemærket, at armeringsnettet ligger løst mange steder. Det har Jørgen Berthelsen styr på og lovet at fikse, så snart det bliver mere tørt. I forlængelse af det vil vi lige annoncere forårets arbejdsdag lørdag den 16. maj. Vi starter med morgenmad kl 9.00. Så sæt endelig kryds i kalenderen allerede nu. Vanen tro byder vi på god forplejning dagen igennem som tak for hjælpen.

14

Skovsøens shelters har været flittigt brugt i 2019


Har du s prøvet vore

EDE

HJEMMELAV

burgere?

750 gr. Luxusburger fra 80 kr.

25 15 03 03

Åbningstider:

Mandag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . lukket Tirsdag-fredag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 .00-21 .00 Lørdag-søndag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 .00-21 .00 Åbent mandag 2. påskedag og 2. pinsedag . 16 .00-21 .00

www.vhpizza.dk ·15 Birkevej 57 · 5672 Broby


Multihuset Jul i traditionens tegn Hvad er det, der gør jul til noget særligt, gør stuen lys og hjertet varmt og kærligt? Er det med jul og krybben julenat mon ingenting, når stjernen skinner mat? Nej, julens stjerne lyser, når jeg ser, det barn i krybben er så meget mer. Sangskriver: Svend Erik Petersen

Af Poul Bengt, formand

JUL I MULTIHUSET Julen er jo traditionernes tid, hvilket også gør sig gældende i Multihuset. Man kan jo stille sig selv spørgsmålet - hvad er det, der gør jul til noget særligt? Og hvad betyder det for mig? Det er jo den tid, hvor vi samles for at fejre, det være sig i familiære, kollegiale, interesse sammenhæng og mange andre relationer. Det er den tid på året ,hvor vi kryber lidt sammen for at være nærværende, måske en af de ting vi glemmer i den travle hverdag. På denne tid gør vi med en fællesnævner og med mange traditioner, der kan være forskellige fra person til person, men vi ligesom stopper lidt op og reflekterer på omgivelserne. Det er også på denne tid af året, vi under os selv lidt tid til refleksion og ikke mindst til nærhed.

Som en præst engang sagde ved sin julegudstjeneste til os alle ”vend jer rundt og ønsk hinanden en glædelig jul, da ingen må gå herfra uden det ønske”. Traditionen tro starter ethvert arrangement i Multihuset med en fernisering i Galleriet, og denne gang var det med Rikke Holler. Rikke er jo kendt af mange både som billedkunstner, som musiker og har med sin lyriske åre begået mange super tekster, som hun så har sat i musik. Vi kan vist godt kalde Rikke for et multimenneske, og hun viste denne aften blandt andet noget, hvordan hun arbejder med sine billeder, som vi så efterfølgende kunne betragte ophængt på væggene i Multihuset.

16


glade minder om dengang, vi fik læst op af denne skønne historie af vore bedsteforældre eller vore forældre. Det er jo bl.a. her man har mulighed for at glemme og glide ind i en tankeverden med mange gode minder – og som Eva sagde ”har vi alle behov for at gemme os engang imellem” hvilket vi jo netop har mulighed for i en sådan situation.

Der var indbudt med en fin julebuffet med de traditionelle ting som sild, leverpostej, ribbensteg og meget mere. Denne fine buffet blev leveret af lokale kræfter nemlig Anja og Lasse Leach, Nørregades Udekøkken.

Så blev det tid for at igangsætte det musikalske, hvilket skete med fælles sang i iscenesat af Kirsten Mougaard.

Anja og Lasse Leach

Efter den fine bespisning var det blevet tid til en anden af de tilbagevendende traditioner nemlig juletalen ved Eva Ladefoged. Her fik vi indsigt i juletraditioner, og hvordan julen kom fra land til by, og hvor der kom lidt andre værdier i spil i forbindelse med afholdelse af julen – dog uden at forglemme hvad det egentlig er, vi fejrer ved denne højtid Jesus fødsel. Herefter gled vi tilbage til manges mindefulde stunder, hvor der blev læst op af ”Peters Jul”. Eva såvel som mange af vi andre har

Aftenens første indledere var Aasen, Nikolajsen & Peter, der førte os landet rundt med folkemusik. Der blev spillet såvel gamle kendte og nyere stykker, som var skrevet af Ninna Aasen, og på denne fornøjelige måde kom vi landet rundt. På den åbne scene er der som vanligt trængsel, det er jo her man kan få lov at afprøve sine evner, sine ideer og sit værd. Det er jo netop en af grund tankerne i Multihuset – at give plads – dialog og kultur på tværs af skel. Denne aften blev vi beriget med sang og musik fra solo og trio, heriblandt en ny julesang som Kirsten Mougaard har begået. Som anden indleder var det Multihusets jazzband, der fik lov at tage over. Det er jo en remisens

17


Lystig folkemusik på den åbne scene

fra en svunden tid men med saft og kraft til at levere traditionel jazz, når det er bedst. Det er glad musik, og der skulle ikke mange toner til, før de første par var på gulvet og svingede sig lystigt til disse glade toner. Jazzbandet har jo næsten samme alder som Multihuset, og der har selvfølgelig været udskiftninger undervejs, men dog stadig en af de oprindelige, og det er bandets alderspræsident nemlig ”Møller” – Thomas Møller!, ham med de mange historier. De øvrige musikere i bandet er et sammenrend fra forskellige steder blandt andet Uldum Højskole. Alt i alt et bundt af spilleglæde, der forplantede sig til de glade dansesko. På den åbne scene blev der lukket af med folkemusik spillet af ensemble sammensat til lejligheden. Der blev spillet fra hjertet, og man fik hurtigt association til folkemusikkredse/dansekredse hvor men oftest

afslutter med Thomas Kjellerups kendte sang: Det ´ så svært at si´ farvel, skønt vi ses om et par dage. Ha´ det godt, pas på dig selv. Kom sikkert hjem – og snart tilbage. Men som andre har sunget ”alting har en ende…” således også denne fornøjelige aften på den åbne scene. Som traditionen byder blev der selvfølgeligt fortsat jammet videre i galleriet med glade toner og nye konstellationer. På den måde fik vi alle ønsket hinanden en god jul og på gensyn. Vi ser frem til at mødes igen til kommende arrangementer i Multihuset. Der vil være arrangementer den 7. februar, den 7. marts og den 3. april og vi glæder os til at ses igen.

18


19


Lokalhistorisk Arkiv

Hans Jensen - manden med de mange kasketter Hans Jensen har doneret næsten en million til gavn for Vester Hæsingeområdets foreninger og kirke. Men hvem var egentlig Hans Jensen, som forærede hele sin formue til sin barndomsegn og brugte al sin fritid på forskellige foreninger og institutioner især i nærområdet? Det vil jeg prøve at redegøre for. Af Marie Kallehauge

H

ans blev født den 27. december 1937. Forældrene, Anna og Rasmus Jensen, var kommet til egnen i 1933, da Rasmus købte en landejendom beliggende Birkevej 3. Ejendommen lå gemt mellem bankerne et godt stykke fra alfarvej, men det betød ikke, at Rasmus og Anna holdt sig for sig selv. De deltog

aktivt i forenings- og kirkelivet og Hans’ far var formand for friskolen. Hans har været ventet med længsel, hans forældre var sidst i 30’erne, da han blev født, og han blev deres eneste barn. Hans var en lille splejs, og som barn var han ofte syg og indlagt i lange perioder. Efter sin

Da Rasmus Jensen købte Birkevej 3, så ejendommen sådan 20 ud.


1952. Hans med sine forældre til sin konfirmationsfest

skolegang på Vester Hæsinge Friskole kom han på efterskole i Nr. Broby. Han boede ikke på skolen, men cyklede sammen med et par kammerater fra Vester Hæsinge frem og tilbage hver dag. UNGDOM Hans havde ikke den store lyst til landbruget, han havde mere lyst til handel, og derfor startede han i Jordløse Brugsforening, men det var alligevel ikke noget for ham, og snart var han igen hjemme og hjælpe med landbruget. En tid var Hans karl hos sin onkel i Horne og derefter på svineavlscentret Hvidkær i Håstrup, men han drømte om at komme på højskole, og i 1958 blev drømmen til virkelighed, da han blev elev på Vallekilde Højskole. Syv af den vinters elever blev uddannet delingsførere, (gymnastikinstruktører)

deriblandt Hans. Da Hans var kommet hjem fra højskolen, blev han headhuntet som leder af et pigehold til håndbold om sommeren og et drengehold til gymnastik om vinteren. Hans blev i 1959 valgt ind i gymnastikforeningens bestyrelse, hvor han blev kasserer, og det blev starten på Hans’ mange tillidshverv. TILLIDSPOSTER Bortset fra et landbrugsskoleophold var Hans siden hjemme og hjælpe med landbruget, men der blev også tid til at deltage i det lokale foreningsliv. Det første formandshverv, Hans varetog, var posten som formand for gymnastikforeningen, og det absolutte højdepunkt for Hans var gymnastikforeningens 100 års jubilæumsfest i 1966 med gymnastikopvisninger og en stor fest.

21


Hans ude at høste sammen med sin far omkring 1956. Det er Hans, der er ved at sætte korn sammen

I 1969 var Hans med til at sammenlægge Vester Hæsinge Gymnastikforening med Vester Hæsinge Boldklub, Vester Hæsinge Badmintonklub og Sh. Lyndelse Gymnastik- og Idrætsforening. Sammenslutningen fik navnet Vester Hæsinge Idrætsforening, og Hans var både formand og kasserer i foreningen og i bestyrelsen i 27 år. I 1970 købte idrætsforeningen den nylig nedlagte friskole på Jordløsevej 13 og omdannede den til klubhus. Der var et lokale, som kunne udlejes til mindre fester, og nu fik Hans skudt i skoene, at formanden for forsamlingshuset (som også var Hans) lavede konkurrerende virksomhed. Det ville Hans ikke have siddende på sig, så han gik ud af forsamlingshusets bestyrelse. Når Hans syntes, at han blev behandlet

uretfærdigt, handlede han straks og trak sig. STENDERUP VANDFORSYNING OG HUSMANDSFORENINGEN Sommeren 1976 blev usædvanlig tør, og i Ny- og Gl. Stenderup arbejdede man på at få vand fra Vester Hæsinge vandværk, hvilket var meget besværligt, da de ikke ønskede os med. Der blev oprettet en forening, og Hans blev kasserer. Det lykkedes på meget særlige betingelser at få vand, og Hans sad i vandværkets bestyrelse i 26 år, hvor han naturligvis de fleste af årene varetog posten som kasserer. Hans blev valgt ind i bestyrelsen for den lokale husmandsforening i 1983, og to år efter blev han kasserer, og året efter blev han formand for foreningen. Hans blev også formand for sammenslutningen

22


af husmandsforeninger på Faaborgegnen og havde flere tillidshverv i denne forening. BRUGSEN OG KIRKEN I 1985 blev Hans valgt ind i Brugsens bestyrelse og med det samme valgt til formand. Mange forbedringer blev foretaget, nævnes kan rampe op til forretningen, nyt gulv i butikken, tilbygning til lageret, nyt tag, kasseterminaler osv. I 1996 opfordrede FDB de enkelte brugsforeninger til at genindføre dividenden, det mente Hans ikke at der var råd til. Han blev nedstemt og forlod bestyrelsen ved den næste generalforsamling. De skulle ikke have en formand siddende, der var imod den beslutning, der var blevet vedtaget. Det viste sig hurtigt, at Hans fik ret, der var ikke

råd til dividenden, og et billigere bonussystem blev indført. I 1988 blev Hans valgt ind i menighedsrådet, og i 1992 blev han kasserer, hvor han varetog økonomien for kirke og præstegård. Hans førte regnskab på den gode gamle måde, men det varede ikke ved. Tove Fergo blev kirkeminister i 2001, og så begyndte udfordringerne med helt nyt kontosystem, og Hans måtte sætte sig ind i EDB. Systemet var fire år om at virke, og Hans gav skiftende kirkeministre deres glatte lag. Det gik så vidt, at han meldte sig ud af Venstre, det parti han havde stemt på i 50 år. I 2008 havde Hans været med i menighedsrådet i 20 år, og nu syntes han, at det var på tide at

1950’erne. Birkevej 3 i sommersol. Ejendommen har fået fast tag, og der er bygget til og opført svinestald og 23 vognport. Ejendommen i baggrunden er Birkevej 5.


stoppe. Nævnes skal også, at Hans i en lang årrække var medlem af provstiudvalget og dermed i 2013 med til at bevillige penge til renovering af Vester Hæsinge Kirke. Så var der også lige det første X-Hus, hvor Hans havde en central rolle som medlem af bestyrelsen, og han var kasserer både der og i madklubben. Men det var på ingen måde Ebberød Bank. Hans kunne holde orden på sine mange kasser, han havde flair for tal og var redelig og påpasselig. Hans var desuden revisor i mange foreninger og en skattet dirigent ved adskillige generalforsamlinger. I en halv snes år hjalp Hans til på arkivet. Når det drejede sig om kirken, Brugsen og foreningerne var Hans ekspert. Der kunne nævnes mange flere aktiviteter, som Hans deltog i.

1995. Hans Jensen ved Skovsøens indvielse

1989. Et af utallige bestyrelsesmøder omkring opførelsen af X-Hus. Hans ses som nr. to fra venstre.

24


Blandt andet var han medvirkende i mange dilettantstykker som regissør eller medvirkende i stykkerne. Det var også Hans, der i mange år donerede byens store juletræ, som stod på hjørnet af Birkevej og Rolighedsvej. Hans passede sin ejendom, og med tiden blev køerne afløst af svineproduktion, og da han havde afviklet husdyrholdet blev han gravermedhjælper ved kirken.

I 2002 solgte Hans han sit fødehjem og købte et hus på Engbækvej 1. De seneste år levede han med meget svær KOL, og han døde i sit hus den 7. november 2014. Som det fremgår af ovenstående, lagde Hans mange kræfter i diverse foreninger, og hans store indsats for foreningslivet kendetegnede hans liv, og for ham var der ingen tvivl om, at arven efter ham skulle tilfalde nærområdet.

25

Portræt af Hans Jensen


Mænds Mødesteder Godt i gang med 2020 Sammen skaber vi det bedste sted

Af Bjarne Knudsen

Det våde vejr var en hindring for arkæologiplanerne, men det klør i fingrene med metaldetektoren bl.a. at få gennemtravet den mark, hvor 1,5 kg guld stammende fra Romerriget i 300-tallet er fundet. Vi har nu alt udstyr og rigtig gode planer for naturoplevelser, hvor vi har tilbudt deltagerne i det kommunale projekt ”Vildmandskurser” at deltage.

Efter en hyggelig julefrokost sluttede vi året med vores nye aktivitet: Virksomhedsbesøg i en moderne SPF (specifik patogen fri) svineproduktion. En af årets store milepæle i FaaborgMidtfyn Kommune bliver at føre den nye udviklingsstrategi ”Sammen skaber vi det bedste sted” ud i livet med en konkret målsætning om at styrke borgernes tilfredshed med livet. GANG I AKTIVITETERNE Allerede fra starten af året er der godt gang i værkstedet med træarbejder, og nogle er fundet sammen omkring metalarbejder. Et fint fællesprojekt er total renovering af vores billardbord med nyt klæde etc., så det forbedrer betragteligt vore spillemuligheder, men bordtennis vil nok fortsat være i høj kurs.

SAMMEN NÅR VI LANGT Der er rigtigt mange faktorer, der spiller ind i den enkeltes tilfredshed med livet, og Mænds Mødesteder har naturligvis kun indflydelse på nogle af disse. Vi kan naturligvis ikke løfte opgaven alene. Men vi er jo heller ikke alene. Det er godt at mærke, hvordan vi med et godt fællesskab og sammenhold når de mål, vi har sat os! Og alligevel er det de mange entusiastiske og givende ildsjæle,

26


Mænds Mødesteder på virksomhedsbesøg

som driver med alle mulige projekter og tiltag, som skaber tilfredshed og værdi i Mænds Mødesteder. HJÆLP TIL SELVHJÆLP Med alderen og fra arbejdslivet opstår der mange forskellige skavanker, der udfordrer vores sundhed. Så selvom vi i foreningen ikke ønsker al for meget snak om sygdom, så er vi bevidste om, at mænd er langt dårligere end kvinder til at tage vare på kroppens signaler, når noget er i optræk. Derfor har vi opbygget et informationsprogram, der skal bidrage til ved selvhjælp at forbedre livskvaliteten. Vi samarbejder med kommunen, som i den nye strukturreform lægger op til en fundamental ændring af behandling/pleje tilbud med nye

27

tiltag for at forbedre sundheden og sygdomsbehandlingen. Mænds Mødesteder indgår aktivt i den proces og er kommunens høringspartner. Det drejer sig f.eks. om vores deltagelse i opfølgningen til ”vildmandskurser”, om læring om selvmedicinering ved lettere/middelsvære sygdomme, om prostata problematikker, om kost/motion og kontrol ved type 2-diabetes og om generelle/specifikke informationer om sundhed og sygdom. Selvom vi har god tilgang af nye medlemmer, så ser vi frem til sammen at tage endnu flere skridt frem. Vi vil således gerne have flere yngre medlemmer, og da mange heldigvis er ”arbejdsramte” vil vi åbne op for nye


tiltag sent på dagen og om aftenen. For dem der har været så uheldige at mistet jobbet kan vi fungere som mentorer ved ansøgning om nye jobmuligheder.

MÆNDS MØDESTEDER KONTAKTINFORMATION Troels Kildegaard (formand) Telefon: 40 36 56 86 Mail: troelskirsten@os.dk Bjarne F. Knudsen (næstformand) Telefon: 51 88 34 31 Mail: bjarnefknudsen@ gmail.com

til et navneskilt, så det letter det for nye medlemmer lære navnene på os alle sammen. Vi ser frem til, at vi kan tage endnu flere skridt sammen – og hver for sig – som bidrager til udbredelsen og deltagelsen til styrkelse af de mange dejlige steder, man kan bo i vores kommune.

Vi har også planer om samarbejder med andre foreninger, der Ole Bach hver dag arrangerer (værkstedsansvarlig) fantastiske aktiviteter Telefon: 26 60 15 97 for kommunens Mail: olebach@galnet.dk borgere. Vi har således startet op med Hjemstavnsgården i Gummerup GENERALFORSAMLING i nabokommunen og med Faaborg Mænds Mødesteder afholder Kanonérlaug; men vi indleder gerne Generalforsamling mandag den 9. andre alliancer. marts kl. 19:00 i vores mødelokale ”Hulen”, i X-Husets 1.sal, Birkevej 15, Nogle af vores kreative sjæle har nu Vester Hæsinge, 5672 Broby udviklet vores eget logo (se øverst i denne artikel). Det tjener samtidig

En pot ved det nyrenoverede billardbord

28


Årligt kontingent for hele husstanden kun 300 kr.

Kunne du tænke dig at være en af X-Husets Venner, så send en mail til: driftsleder@x-huset.dk eller ring på 61416777

TELEFON: 22 11 63 10 VI STØTTER LOKALT DE LOKALE STØTTER OS 29


VH Pensionistforening Seneste nyt fra foreningen Af Lilly Rasmussen

Året startede med generalforsamling i X-Huset den 9. januar 2020 Bestyrelsen blev sammensat således: Formand Lilly Rasmussen Næstformand Hans Pedersen Kasserer Ib Nielsen Bestyrelsesmedlem Birgit Jørgensen Bestyrelsesmedlem Ketty Mathiesen Suppleant Maria Pedersen Suppleant Ester Jacobsen Hele bestyrelsen har smøget ærmerne op for at komme i gang med at arbejde for foreningen i Året 2020. Program for 1. kvartal 2020 Bankospil Torsdag den 13. februar kl. 14.00 i X-Huset Pris 50.00 kr. for kort, kaffe og brød. Der vil være salg af lotteri. Alle er velkommen. Kaffebord og fremvisning af forårstøj fra Damernes Butik

Tirsdag den 25. februar kl. 14.00 i X-Huset Pris 30.00 kr. Vi starter med kaffe og kage, og bagefter vil der være salg af herreog dametøj. Alle er velkommen til at komme og se , hvad der er på mode til foråret. Vi håber på godt fremmøde.   Spisning og underholdning Tirsdag den 24. marts kl. 12.00 i X-Huset Pris 100.00 kr. Per og Birgit fra Bjergbankens Jubilæumscabaret underholder med sjove indslag. Menuen er kokkens hemmelighed. Der vil også være kaffe og kage. Drikkelsen er for egen regning. Bindende tilmelding til Ib Nielsen på telefon 23429724 senest 16. marts Bankospil Torsdag den 26. marts kl. 14.00 i X-Huset Pris 50.00 kr. for kort, kaffe og brød. Der vil være salg af lotteri. Alle er velkommen.

30


SØNDAGSRESTAURANT OG -FILM MED ITALIENSK TEMA Søndag den 16. februar 2020 afholder X-Huset søndagsrestaurant og filmaften. Temaet er italiensk, hvilket vil fremgå af både maden, vinen, musikken og aftenens film. Menu • Bruschetta • Osso buco med risotto, puré de patate og gremolata • Cantucinni (italienske småkager)

Spisning starter kl. 18.00 og filmvisning kl. 19.30 Pris Kr. 75 Bordbestilling senest onsdag den 12. februar her: vesterhaesinge.dk eller på telefon 61416777. Inviter kæresten, ægtefællen og/ eller den gode ven på en hyggelig aften med lækker mad og god underholdning.

31


LOKALE NYHEDER

Nyhedsbrev fra Vester Hæsinge og omegn Der sker rigtig meget på vores egn, og ind imellem kan det være svært at følge med. Du kan hjælpe dig selv ved at tilmelde dig nyhedsbrevet fra Vester Hæsinge og omegn. Det gør du på hjemmesiden www.vesterhaesinge.dk, hvor du udfylder formularen med din e-mail adresse. Nyhedsbrevet vil så lande i din indbakke hver gang, der er nyt.

Kvalitet betaler sig... AutoGaarden

Sh. Lyndelse Sinaivej 5 - 5672 Broby Tlf. 6263 2560 Mobil 2033 1560

Service og reparation af alle bilmærker og selvfølgelig bevarer du bilens nyvognsgaranti ! 32

- bare bedre bilværksted


33


BYGADEN 10 HÅSTRUP 5600 FAABORG TELEFON 62 68 10 85

GODE TILBUD HVER UGE Benyt vores BUSKØRSEL Fra Vester Hæsinge HVER FREDAG FRA KL. 10.00 Ring til os angående stoppesteder

Ind- og udlevering af pakker Fra POSTNORD, GLS, DAO Fra kl. 07.00-20.00 HVER DAG

Vi bringer varer ud HVER ONSDAG Vi kører i HELE SOGNET Det koster 30 kr. Ring mandag eller tirsdag formiddag

Skal du holde fest og bruge DRIKKEVARER, leverer vi gerne. Vi tager alt RETUR, som ikke er brugt Vi har en stor VINAFDELING, Så vi er din LOKALE vinhandler

HUSK AT HANDLE LOKALT

PÅ GENSYN HOS 34ANNE OG KENT


Vi ønsker Broby fri- og Efterskole tillykke med de 100 år. En lokal samarbejdspartner i alt indenfor murer og entreprenørarbejde

Brdr. Møller

Murer & Entreprenører ApS Aut. kloakmester Gl. Stenderupvej 7 - 5672 Broby Tlf. 62 68 12 44 Fax 62 68 21 44 Bil 20 15 18 41

35


Kom til naturmotion i Brobyværk NYT TILBUD - DGI og Broby IF vil gerne have motionister ud i naturen. Et tilbud til alle i Brobyværk og omegn, der har lyst til at bevæge sig i naturen. Af Inge Larson

N

aturtræning består af forskellige aktiviteter ude i naturen. Vi skal ud at gå og nyde naturen, og der vil være indlagt aktiviteter undervejs f.eks. balance, styrkeøvelser og konditionstræning, men det vigtigste er, at vi hygger os og har det sjovt sammen i naturen. ALLE KAN VÆRE MED Det er træning med mild til moderat intensitet, og træningen tilpasses, så alle deltagere kan være med. Vi vil prøve kræfter med de muligheder, naturen giver os. Det er godt for vores sundhed at blive rørt i naturen, hvor vi får frisk luft og får skærpet vores sanser. Naturmotion er godt for din fysiske og mentale sundhed, så kom og vær med! Træningsdage er torsdage klokken 10.00-11.30 Mødested ved Brobyværk Hallen

PRAKTISK INO Du skal have gode sko på samt tøj, der passer til vejret, så du ikke fryser. Efter træningen vil der være mulighed for lidt hyggeligt samvær i hallens cafeteria. De første to gange du kommer, er træningen åben, så du har mulighed for at komme og prøve om naturtræning passer til dig. Derefter koster det 175 kr. for 12 gange. Vil du høre mere om naturtræning i Brobyværk, er du velkommen til at kontakte Inge Larson på telefon 28188433. Vi glæder os til at komme ud i naturen – vi ses. Hilsen Ann, Flemming og Inge Broby IF

36


Opvarmning ved BrobyvĂŚrkhallen

TrĂŚning i den dejlige natur

37


Nyt motionsform i Brobyværkhallen I øjeblikket arbejdes der på muligheden for at tilbyde en ny motionsform - nemlig helkropstræning og/eller restorativ (yin) yoga.

Øvelserne har en vis konditionselement, idet der laves mest muligt på tid. Det er styrketrænende øvelser i form af armbøjninger, squats, planke og andre mere eller mindre kendte øvelser. Der er ingen øvre aldersgrænse, men man bør minimum være 13 år for at deltage. Synes du, at det lyder spændende, så følg med på Facebook-siden Broby IF, hvor der vil komme flere informationer snarest.

38


Ryes Plantage Gårdbutik er fyldt op med sæsonens friske varer. På hylderne finder du frugt, grøntsager samt egen æblemost og honning. Vi sælger hovedsageligt æbler, pærer, kartofler, æblemost og honning, men vi har også et sæsonbetonet salg af f.eks. jordbær, ærter, blommer, kål, gran og juletræer.

ÅBNINGSTIDER

Faaborgvej 10,Nr. Broby 5672 Broby

Der forhandles kun egne produkter i butikken.

Mandag-søndag kl. 10.00-18.00

KONTAKT

Følg Ryes Plantage på Facebook - her lægger vi løbende nyheder op om gårdbutikken og frugtplantagen.

Telefon 31 16 57 82

www.ryesplantage.dk

39


40


VI HAR RAMMERNE I FYLDER DEM UD

MØDE-, KURSUS- OG FESTLOKALER STORE SAL – op til 150 personer LILLE SAL – op til 80 personer MØDELOKALER – fra 8-25 personer VELUDSTYRET KØKKEN – mad udefra eller egen kok GYMNASTIKSALEN – indendørs leg eller overnatning BÅLPLADS MED SHELTERS OG BOLDBANE – udendørs leg, teambuilding og overnatning

For fremvisning og priser kontakt driftsleder Helle Thygesen på telefon 61416777 eller driftsleder@x-huset.dk

41


42


13. februar 16. februar 20. februar 23. februar 23. februar 25. februar 5. marts 10. marts 18. marts 24. marts 24. marts 26. marts 31. marts 4. april 13. april 2. maj 3. maj

10:30 10:30

14:00 18:00 19:30 10:00 10:00 14:00 20:00 19:00 19:30 12:00 14:00 14:00 19:00

X-Huset X-Huset X-Husets store sal Vester Hæsinge Kirke X-Huset X-Huset X-Huset X-Huset X-Huset X-Huset Vester Hæsinge Præstegård X-Huset X-Huset Kaptajngården Lokalområdet Sh. Lyndelse Kirke Vester Hæsinge Kirke

KALENDER FEBRUAR-MAJ 2020 Dato Tid Sted

43

Pensionistforeningen/Banko X-Huset/Søndagsrestaurant og -film Kirken/Sønderjyllands genforening v René Karpantschof Kirken/Fastelavnsgudstjeneste m. Broby Børnekor Kirken + X-Huset/Fastelavn tøndeslagning Pensionistforeningen/Tøjdemonstration X-Huset/Thomas Buttenschøn – Doin’ my drugs Udviklingsrådet/Generalforsamling X-Huset/Steffen Jungersen - Historien om Kim Larsen Pensionistforeningen/Middag og underholdning Menighedsrådet/Foredrag og film om Island v. Kjartan Simonsen Pensionistforeningen/Banko VH Hjertestarter/Generalforsamling Kaptajngården/Fejring af børnehavens 30-års fødselsdag Kirken/Påskevandring – mere info i Nyhedsbrevet Kirken/Konfirmation Kirken/Konfirmation

Arrangør/arrangement

Profile for 3. Halvleg Vester Hæsinge

3. Halvleg - Februar 2020  

3. Halvleg Udgives af Vester Hæsinge- egnens Udviklingsråd. Birkevej 15B 5672 Broby www.vesterhaesinge.dk

3. Halvleg - Februar 2020  

3. Halvleg Udgives af Vester Hæsinge- egnens Udviklingsråd. Birkevej 15B 5672 Broby www.vesterhaesinge.dk

Profile for 3-halvleg
Advertisement