Page 1

20 1 0 P r o j e c t S pa r kTr act i onCont r ol

RC DI MENS I ON e s r o C


20 1 0 P r o j e c t S pa r kTr act i onCont r ol

. . a nAma z i n g2 00 9 I l2009i ni zi anelnomediGi anl ucaBoni f azi ,unodeipi ùf or t iM3delCent r oI t al i a,dal l ’ esper i enzadecennal enel l ecor sei nMTB, nuovoacqui st oi nf or zealBi kePl us99Raci ngTeam. Lasuast agi onepar t econunoschi acci ant esuccessonelCampi onat oRegi onal eI nver nal eXC“ Tr i t t i coLazi al e” ,i nsel l aal l asua SCOTTSpar k10,appunt ament oi ncuisir i pet ecomedomi nat or ei ncont r ast at odaanni .Lasuast agi onecont i nuaconpodia ar af f i ca,t r avi t t or i eesecondipost i ,chel opor t anoacandi dar sidasubi t ocomeuomodabat t er esi anel l egar ediqual i f i cazi one agl ii t al i ani TOPCLASS,chenelci r cui t oMar at honLazi o,chenelci r cui t oAgr oPont i noeperf i ni r enelCampi onat oRegi onal e XC“ Gi r odel l eAbbazi e” . Edèpr opr i oi lnuovomezzodal l eal t i ssi mepr est azi onici cl i st i chear appr esent ar eunmaggi or est i mol operconsegui r el ’ uni co obi et t i vof i nal eperungr uppodiat l et id’ el i t e,l avi t t or i a.LaSCOTTSpar khaaccompagnat oBoni f azinel l eci r ca30gar e af f r ont at edur ant et ut t al ast agi onedi most r ando,assi emealbi ker ,unasconcer t ant ecapaci t àdiadat t ar siadognit i pol ogi a dit er r enoodigar a,si aMar at honcheXC,senzamaimost r ar ei lpr opr i ol i mi t eedaccompagnadoi nmodosempr epi ùf l ui do i lpr opr i or i deral l ’ aument ar edel l avel oci t àedel l osf or zo. Conl asuaSCOTTSpar k10Gi anl ucaèr i usci t oavi ncer ei l“ Tr i t t i coLazi al e”,conqui st ar e46punt ii nsol edueTOPCLASS, di vent ar eVi ceCampi oneRegi onal eM3delCampi onat oMar at honLazi o( t i t ol oper soacausadiuner r or edisegnal azi onenel per cor sodel l apr i magar adiBr acci anochehapor t at oi lr omanoeadal t r icor r i dor ii nt est aaper cor r e20Km i npi ùr i spet t oal l a nor mal el unghezzadelt r acci at o) ,epoiadai ut ar eipr opr icompagninel l aconqui st adelt i t ol onelCampi onat oRegi onal eXC “ Gi r odel l eAbbazi e” .Unpr ot agoni st adal l ’ i ni zi oal l af i nedel l ast agi one,si aperl apr opr i asquadr a,chepert ut t iicor r i dor idelLazi o, pi azzandosist abi l ment enel l epr i medi eciposi zi oniassol ut ei nognigar a.


20 1 0 P r o j e c t S pa r kTr act i onCont r ol

G.M o t t i r o n i

I l2009vedel ’ esor di onel l ecor seanche delMast erSpor tGi or gi oMot t i r oni ;un’ avvent ur a i ni zi at aquasipergi ocomachel ohapoivi st o di veni r eassi emeal l asuaSCOTTSpar k10 i lsecondoat l et api ùf or t edicat egor i adi et r o aCapponi ,at t ual eCampi oneI t al i ano. Senzaal cunapr epar azi onespeci f i cama sol ament eseguendol epr opr i esensazi oniel e i ndi cazi onii ngar adelpr opr i ocapi t anoBoni f azi , èr i usci t oadi vent ar eVi ceCampi oneRegi onal e Mar at honLazi o,eCampi oneRegi onal eXC concl udendopr i monel“ Gi r odel l eAbbazi e” , nonost ant ei nent r ambiici r cui t oabbi asubi t o unr i t i r operr ot t ur at ot al i zzandozer opunt i . I nol t r enel l aTopCl assdiNemihaconcl uso2° subi t odi et r oalCampi oneI t al i anoCapponi , di most r andedipot err appr esent ar eunaval i da al t er nat i vaperi lpr ossi moannoalPRO BI KE Ri di ngTeam (CANNONDALE) . Unannochel ohavi st oancher i cever ei nvi t i daal t r esquadr eperpar t eci par eacompet i zi oni dil i vel l onazi onal ecomel a24hMTBdiRoma, dovegr azi ealsuopr i mar i ocont r i but o ( cost ant ement ei lpi ùvel ocei nt ut t al adur at a del l agar a) ,l asquadr acompost adasol i Mast erSpor tdelLazi oèr i usci t aapi azzar si6a sul l eol t r e180alvi a. Unast agi onequi ndii ni zi at ai nr i t ar doma t er mi nat aconuncost ant ecr escendochel o vedecandi dar sii lpr ossi moannocome r i f er i ment odicat egor i anelLazi oenelCent r o I t al i a.

p e r s o n a l l ys p o n s o r e db y:


20 1 0 P r o j e c t S pa r kTr act i onCont r ol

RC DI MENS I ON Wi n n i n gFo r mu l a


20 1 0 P r o j e c t S pa r kTr act i onCont r ol

Conf er mat iidueat l et idipunt aGi anl ucaBoni f azi( M3) ,capi t anodel l af or mazi one,eGi or gi oMot t i r oni( MS) ,per r af f or zar eul t er i or ment el apr opr i aposi zi onealver t i cedel l aMTBdelLazi oedelCent r oI t al i a,sièdeci so dii ngaggi ar eunal t r ogi ovaneMast erSpor t ,Donat oD’ Aur or a,Abr uzzese,chei nquest o2009appenat er mi nat o èr i usci t oaconqui st ar ei lt i t ol odiCampi onenelMar at honLazi o;unacqui st ocher appr esent aunul t er i or e segnodel l avol ont àdigui dar eiver t i cidel l acat egor i api ùcombat t ut a,quel l adeipi ùgi ovani ,ol t r echedir af f or zar e i lr uol odir i f er i ment odiunasquadr acompost adapochiat l et i ,masel ezi onat i ssi miedal l ei mpor t ant ipr est azi oni . Ovvi ament ei lpr oget t opr evedel ’ i ngr essodial t r iat l et idicat egor i aM1edM2,conl aconf er madiGi ovanniMer cant i , edi lr i t or nodiGi anf r ancoI acobi ni ,perannii ndi scussol eaderdel l aMTBl azi al e,pi ùvol t ecampi oner egi onal e, epr ont operun2010dif uocoedisuccessi .

g n i v i G

M

n o i s s a P e r o

e s r Co


20 1 0 P r o j e c t S pa r kTr act i onCont r ol


20 1 0 P r o j e c t S pa r kTr act i onCont r ol

RC

DI MENS I ON

RC

DI MENS I ON

RC

DI MENS I ON


20 0 9 S p o n s o r S pa r kTr act i onCont r ol

TI TLE Sponsor

GOLD Sponsor

SI LVER Sponsor

e s r o C

2010 SCOTT RC Project  

Presentation for 2010 Team "SCOTT Seipa Corse"

2010 SCOTT RC Project  

Presentation for 2010 Team "SCOTT Seipa Corse"

Advertisement