__MAIN_TEXT__

Page 1


OFERUJEMY PAÑSTWU WYKONANIE WIRTUALNEGO SPACERU PO MIEŒCIE DO PUBLIKACJI NA STRONIE WWW I W FORMIE PREZENTACJI NA CD/DVD.

NAJCZÊSTSZE PYTANIA DOTYCZ¥CE OFERTY: CZY MO¯EMY U¯YWAÆ PANORAM DO INNYCH CELÓW? TAK, ZAMAWIAJ¥CEMU PRZEKAZUJEMY WSZYSTKIE PANORAMY W PLIKACH JPG W BARDZO WYSOKIEJ JAKOŒCI, KTÓRE MO¯E WYKORZYSTYWAÆ NA WSZELKICH POLACH PUBLIKACJI, NP. WYKORZYSTAÆ W SWOICH FOLDERACH, ULOTKACH, MATERIA£ACH REKLAMOWYCH. JAKOŒÆ PANORAM POZWALA NAWET NA DRUKI WIELKOFORMATOWE.

CZY MAMY DOSTARCZYÆ WYKONAWCY ZDJÊCIA?

INFORMACJE TECHNICZNE: 1. PREZENTACJA ZOSTANIE WYKONANA W TECHNOLOGII FLASH I NIE BÊDZIE POTRZEBOWA£A DO DZIA£ANIA ¯ADNYCH SPECJALISTYCZNYCH PLUGIN'ÓW ABY MO¯NA J¥ ZOBACZYÆ W INTERNECIE. 2. PREZENTACJA ZOSTANIE WYKONANA W WERSJI NA CD I W WERSJI NA STRONÊ WWW 3. ZAMAWIAJ¥CY OTRZYMA RÓWNIE¯ WSZYSTKIE PANORAMY W WERSJI 5000PIKSELI SZEROKOŒCI DO DOWOLNEGO WYKORZYSTANIA. 4. PREZENTACJA JEST INDYWIDUALNYM PRODUKTEM, DO KTÓREGO PRZEKAZUJEMY PRAWA AUTORSKIE I KTÓRY MO¯E BYÆ DOWOLNIE KOLPORTOWANY I U¯YWANY PRZEZ ZAMAWIAJ¥CEGO. 5. ZAMAWIAJ¥CY NIE PONOSI ¯ADNYCH OP£AT ABONAMENTOWYCH

NIE, WSZYSTKIE ZDJÊCIA WYMAGANE DO WYKONANIA WIRTUALNEGO SPACERU I PANORAM MUSIMY WYKONAÆ SAMI SPECJALISTYCZNYM SPRZÊTEM. W PRZYPADKU GDYBYŒCIE PAÑSTWO CHCIELI DO£¥CZYÆ DO SPACERU GALERIÊ ZDJÊÆ MIASTA, WTEDY ZDJÊCIA BY£YBY PRZYDATNE. MO¯EMY JE RÓWNIE¯ POBRAÆ ZE STRONY INTERNETOWEJ.

CZY BÊDZIEMY MOGLI SAMI ZARZ¥DZAÆ PANORAMAMI? TAK, POPRZEZ SYSTEM ZARZ¥DZANIA TREŒCI¥ JEST MO¯LIWOŒÆ ZMIAN OPISÓW I TYTU£ÓW PANORAM JAK RÓWNIE¯ DODAWANIE ZDJÊÆ I PODDZIA£ÓW DO GALERII ZDJÊÆ. ZMIANY W PREZENTACJI S¥ WIDOCZNE OD RAZU PO ZAPISANIU.

CHCIELIŒMY POKAZAÆ W ŒRODKU 10 OBIEKTÓW. ILE TO BÊDZIE PANORAM? 10 OBIEKTÓW NIE JEST RÓWNE 10 PANORAMOM. ABY WYKONAÆ 10 SPACERÓW PO OBIEKTACH POTRZEBNE BÊD¥ PANORAMY POŒREDNIE, 1 LUB 2 PANORAMY PRZED OBIEKTEM I ZAZWYCZAJ KILKA PANORAM W OBIEKCIE, CO JEST ZALE¯NE OD WIELKOŒCI I RÓ¯NORODNOŒCI OBIEKTU. PRZYK£ADOWO NA 1 KOŒCIÓ£ POTRZEBA OK. 5 PANORAM, A STADION ŒL¥SKI WYMAGA£ 120 PANORAM.

CZY MO¯NA WYKONAÆ 2 WERSJE SPACERU NP: ZIMOW¥ I LETNI¥? TERMIN REALIZACJI: DO 2 MIESIÊCY OD DATY PODPISANIA UMOWY.

OCZYWIŒCIE, MO¯EMY WYKONAÆ DLA PAÑSTWA WIRTUALNY SPACER PO MIEŒCIE W RÓ¯NYCH PORACH ROKU: ZIMA,LATO, JESIEÑ. MO¯NA RÓWNIE¯ WYKONAÆ WERSJÊ NOCN¥.

CO MUSIMY PRZYGOTOWAÆ DLA WYKONAWCY? OD ZAMAWIAJ¥CEGO OCZEKUJEMY LISTY OBIETÓW JAKIE MAJ¥ BYÆ UKAZANE Z ZEWN¥TRZ I WEWN¥TRZ, PLANU MIASTA W WERSJI ELEKTRONICZNEJ, ORIENTACYJNEGO OBSZARU SPACERU.

KOSZT: KOSZT WYKONANIA PREZENTACJI UZALE¯NIONY JEST OD ILOŒCI PANORAM. DO OBLICZEÑ PRZYJMUJE SIÊ OGÓLN¥ ICH LICZBÊ: ILOŒÆ PANORAM

CENA ZA SZT.

KOSZT CA£KOWITY

KIEDY MO¯NA WYKONYWAÆ ZDJÊCIA DO PANORAM? ZAZWYCZAJ JEST TO ZALE¯NE OD POGODY. STARAMY SIÊ UKAZAÆ MIASTA W JAK NAJ£ADNIEJSZEJ FORMIE, WIÊC CZEKAMY NA NAJLEPSZ¥ POGODÊ, NIEBIESKIE PRZEJRZYSTE NIEBIO Z PIÊKNYMI CHMURAMI. PRZY TAKIEJ POGODZIE NAWET MA£O ATRAKCYJNE BOCZNE ULICZKI BÊD¥ WYGL¥DAÆ ŒLICZNIE.

A GDY NIE MAMY PLANU MIASTA W WERSJI ELEKTRONICZNEJ? MO¯EMY WYKONAÆ TAKI PLAN NA PODSTWAWIE MATERIA£ÓW OTRZYMANYCH OD PAÑSTWA ZA DODATKOW¥ OP£AT¥.

50 SZT.

150 z³

7 500 z³

100 SZT.

120 z³

12 000 z³

JAK D£UGO TRWA WYKONANIE ZDJÊÆ I GOTOWEGO SPACERU? PRZY SPRZYJAJ¥CEJ POGODZIE ŒREDNIO WYKONUJE SIÊ 30-60 PANORAM DZIENNIE. PO ZAKOÑCZENIU ZDJÊÆ SPACER MO¯E BYÆ ZAKOÑCZONY W CI¥GU 1 MIESI¥CA.

200 SZT.

110 z³

22 000 z³

300 SZT.

100 z³

30 000 z³

500 SZT.

90 z³

45 000 z³

1000 SZT.

80 z³

80 000 z³

CENY NETTO. DODATKOWE WERSJE JÊZYKOWE +10% ZA KA¯D¥ Z WERSJI KOSZT PROJEKTU GRAFICZNEGO, ZDJÊÆ, ANIMACJI, DYNAMICZNEGO PLANU JEST WLICZONY I WKALKULOWANY W CENÊ PANORAM. MINIMALNA ILOŒÆ PANORAM WYNOSI 50 SZT. NIE WYMAGAMY ¯ADNYCH OP£AT ABONAMENTOWYCH, ZAMAWIAJ¥CY OTRZYMUJE PE£NY PRODUKT NA W£ASNOŒÆ. ZAMAWIAJ¥CY OTRZYMUJE RÓWNIE¯ WSZYSTKIE ZDJÊCIA DO WYKORZYSTANIA W POLIGRAFII LUB DO INNYCH CELÓW.

2M SYSTEM UL. LEGIONÓW POLSKICH 1/103 32-065 KRZESZOWICE NIP: 664-167-69-41 REGON: 292456021 WWW.PREZENTACJEMIAST.PL WWW.2MSYSTEM.PL

CZY S¥ JAKIEŒ DODATKOWE KOSZTY B¥D• OP£ATY ABONAMENTOWE? NIE MA ¯ADNYCH, PRZEKAZUJEMY PRODUKT NA W£ASNOŒÆ.

NASZE MIASTO NIE JEST ZBYT ATRAKCYJNE I NIE MA W NIM WIELE CIEKAWYCH OBIEKTÓW CZY PREZENTACJA NIE BÊDZIE JEGO ANTYREKLAM¥? WPROST PRZECIWNIE, MIASTO W PREZENTACJI WYGL¥DA BARDZO ATRAKCYJNIE, KOLORY S¥ SOCZYSTE A NIEBO TWORZY NIEPOWTARZALNY KLIMAT. MIASTO WYGL¥DA DU¯O BARDZIEJ ATRAKCYNIE NI¯ WYGL¥DA£OBY W RZECZYWISTOŒCI.

CZY MAMY WYKONAWCY PRZEKAZAÆ DOK£ADN¥ LISTÊ PUNKTÓW LOKALIZACJI PANORAM NA PLANIE? NIE, WYSTARCZY LISTA OBIEKTÓW, MIEJSC, OBSZARÓW I ULIC.

CZY DA SIÊ OKREŒLIÆ DOK£ADN¥ ILOŒÆ PANORAM? RACZEJ NIE, ILOŒÆ PANORAM TRZEBA OSZACOWAÆ W PRZYBLI¯ENIU.

CZY WIRTUALNY SPACER MO¯E BYÆ W WERSJI CD LUB DVD? OCZYWIŒCIE, WIRTUALNY SPACER OPRÓCZ WERSJI INTERNETOWEJ MO¯E BYÆ RÓWNIE¯ PRZYGOTOWANY W WERSJI CD/DVD BEZ ¯ADNYCH DODATKOWYCH KOSZTÓW. TYLKO KOSZT T£OCZENIA P£YT POKRYWA ZAMAWIAJ¥CY.

CZY INTERNAUTA MUSI INSTALOWAÆ JAKIEŒ PLUG'INY? NIE, I TO JEST JEDN¥ Z WA¯NIEJSZYCH ZALET NASZEGO ROZWI¥ZANIA. ZAMAWIJ¥C U NAS WIRTUALNY SPACER MACIE PAÑSTWO CA£KOWIT¥ PEWNOŒÆ, ¯E KA¯DY INTERNAUTA ZOBACZY WASZE MIASTO.

MASZ WIÊCEJ PYTAÑ: ZADZWOÑ 012 257 90 06 , 513 189 519


Wirtulne wycieczki po miastach OFERUJEMY PAÑSTWU MO¯LIWOŒÆ PRZEDSTAWIENIA WASZEGO MIASTA W SPOSÓB NOWOCZESNY I BARDZO INNOWACYJNY.

WIRTUALNY SPACER. JEST TO ROZWI¥ZANIE DZIÊKI KTÓREMU POTENCJALNI TURYŒCI BÊD¥ MOGLI WIRTUALNIE ZWIEDZIÆ MIASTO, PRZEJŒÆ SIÊ ULICAMI, POZNAÆ ZABYTKI I NAJCIEKAWSZE MIEJSCA W MIEŒCIE. JE¯ELI SPODOBA IM SIÊ WIRTUALNA PREZENTACJA NA PEWNO SK£ONI ICH TO DO PRZYJAZDU W CELACH TURYSTYCZNYCH. W PREZENTACJACH MIAST WYKONANYCH PRZEZ NAS STARAMY SIÊ POKAZAÆ MIASTO Z JAK NAJLEPSZEJ STRONY POPRZEZ BARDZO STARANN¥ OBRÓBKÊ ZDJÊÆ, DZIÊKI CZEMU MIASTA WYGL¥DAJ¥ JESZCZE £ADNIEJ NI¯ W RZECZYWISTOŒCI. BARDZO DU¯¥ WAGÊ PRZYWI¥ZUJEMY DO PROJEKTÓW GRAFICZNYCH, UK£ADU PREZENTACJI I NAWIGACJI. JEŒLI BYLIBY PAÑSTWO ZAINTERESOWANI DO£¥CZENIEM DO GRONA NASZYCH ZADOWOLONYCH KLIENTÓW CHÊTNIE PRZYGOTUJEMY SZCZEGÓ£OW¥ OFERTÊ NA WYKONANIE WIRTUALNEJ WYCIECZKI PO PAÑSTWA MIEŒCIE. LICZ¥C NA TO, ¯E NASZA OFERTA SPOTKA SIÊ Z PAÑSTWA ZAINTERESOWANIEM ZACHÊCAMY PAÑSTWA DO KONTAKTU Z NAMI.

DLACZEGO WARTO NAM ZAUFAÆ? ! DZIA£AMY OD 2001R. STALE SIÊ ROZWIJAJ¥C I DOPRACOWUJ¥C

! ! ! !

ROZWI¥ZANIA INFORMATYCZNE. MAMY RÓWNIE¯ DU¯E DOŒWIADCZENIE W TWORZENIU STRON WWW I MARKETINGU INTERNETOWYM DO KA¯DEGO ZLECENIA PODCHODZIMY INDYWIDUALNIE I DBAMY O NAJMNIEJSZE SZCZEGÓ£Y PRZYK£ADAMY OGROMN¥ WAGÊ DO SZATY GRAFICZNEJ POKA¯EMY PAÑSTWA MIASTO TAK, ¯E KA¯DY INTERNAUTA BÊDZIÊ CHCIA£ ZOBACZYÆ JE W RZECZYWISTOŒCI FOTOGRAFUJEMY PROFESJONALNYM SPRZÊTEM, PRIORYTETEM DLA NAS ZAWSZE JEST JAKOŒÆ ZDJÊÆ


Wypromujemy Twoje

Miasto, Region, ...

PROFESJONALNE ZDJÊCIA I OBRÓBKA CYFROWA

NIE WYMAGA DODATKOWYCH PLUG-IN’ÓW

WSZYSTKIE ZDJÊCIA U¯YTE DO PANORAM S¥ WYKONYWANE NA JNOW OCZEŒNIE JSZYM SPECJALIST YCZNYM SPRZÊTEM. PODDAJEMY JE RÓWNIE¯ ZAAWANSOWANEJ OBRÓBCE CYFROWEJ. MIASTA W PREZENTACJI WYGL¥DAJ¥ BARDZO ATRAKCYJNIE, KOLORY S¥ SOCZYSTE, A NIEBO TWORZY NIEPOWTARZALNY KLIMAT. MIASTA WYGL¥DAJ¥ DU¯O BARDZIEJ ATRAKCYJNIE NI¯ WYGL¥DA£YBY NA AMATORSKICH ZDJÊCIACH.

WYKONANE PRZEZ NAS WIRTUALNE SPACERY NIE WYMAGAJ¥ INSTALOWANIA ¯ADNYCH DODATKOWYCH PLUG-IN'ÓW. PO OPUBLIKOWANIU NA STRONIE INTERNETOWEJ MACIE PAÑSTWO CA£KOWIT¥ PEWNOŒÆ, ¯E PREZENTACJÊ MIASTA OBEJRZY KA¯DY INTERNAUTA.

JEDEN PRODUKT - KILKA FUNKCJI NASZ PRODUKT TO NIE TYLKO WIRTUALNY SPACER. W PREZENTACJI MO¯E SIÊ ZNALE•Æ RÓWNIE¯ GALERIA ZDJÊÆ MIASTA, REJESTR ZABYTKÓW ZE ZDJÊCIAMI I OPISAMI Z MO¯LIWOŒCI¥ ICH WIRTUALNEGO ZWIEDZANIA, MULTIMEDIALNY PLAN MIASTA Z BAZ¥ OBIEKTÓW, INFORMACJE O MIEŒCIE ORAZ BAZA HOTELOWO-TURYSTYCZNA.

ATRAKCYJNY PROJEKT GRAFICZNY PREZENTACJE MAJ¥ BARDZO ATRAKCYJN¥ FORMÊ GRAFICZN¥.

WERSJA NA STRONÊ WWW I CD/DVD WIRTUALNY SPACER JEST WYKONYWANY W FORMIE POZWALAJ¥CEJ JEGO PUBLIKACJÊ W INTERNECIE. MO¯EMY RÓWNIE¯ PRZYGOTOWAÆ SPACER W POSTACI PREZENTACJI MULTIMEDIALNEJ ZAPISANEJ NA P£YCIE CD LUB DVD.


MIELIŒMY PRZYJEMNOŒÆ PRACOWAÆ DLA URZÊDU MIASTA W CHORZOWIE PRZY REALIZACJI NAJWIÊKSZEJ JAK DO TEJ PORY MULTIMEDIALNEJ WYCIECZKI PO MIEŒCIE. REALIZACJA TA UMO¯LIWI£A INTERNAUTOM POZNANIE NOWOCZESNEGO MIASTA JAKIM JEST CHORZÓW, ZWIEDZENIE NAJWA¯NIEJSZYCH OBIEKTÓW, ZABYTKÓW I ATRAKCJI TURYSTYCZNYCH. NA REALIZCJÊ SK£ADA£O SIÊ WYKONANIE A¯ 500 UJÊÆ PANORAMICZNYCH , KTÓRE UMO¯LIWI£Y SPACER PO MIEŒCIE, JAK I WEJŒCIE DO 50 NAJWA¯NIEJSZYCH OBIEKTÓW, TAKICH JAK STADIONY, WESO£E MIASTECZKO, ZOO, OBIEKTY SPORTOWE, MUZEA, KOŒCIO£Y, ITP. W KA¯DYM MOMENCIE NA PLANIE UKAZANA JEST NASZA LOKALIZACJA I BEZPOŒREDNIO Z PLANU MIASTA MO¯EMY PRZEMIEŒCIÆ SIÊ DO WYBRANEJ PANORAMY.

NAJWA¯NIEJSZE CECHY WIRTUALNEGO SPACERU PO CHORZOWIE

500 PANORAM NAJWIÊKSZY WIRTUALNY SPACER PO POLSKIM MIEŒCIE

50 OBIEKTÓW

STADION ŒL¥SKI, WESO£E MIASTECZKO, PLANETARIUM, ZOO, KOŒCIO£Y,

MUZEA, SKANSEN, TEATR ROZRYWKI, CENTRA KULTURY - PE£NE ZWIEDZANIE OBIEKTÓW

PE£NY EKRAN PANORAMY MO¯NA OBEJRZEÆ RÓWNIE¯ W WYSOKIEJ ROZDZIELCZOŒCI

RÓ¯NE KOLORYSTYKI PANORAM MO¯LIWOŒÆ WYBORU KOLORYSTYKI PANORAM: KOLOR, CZARNO-BIA£Y, SEPIA

ZAPRASZAMY: WWW.CHORZOW.EU/SPACER


PONI¯EJ PRZEDSTAWIAMY PAÑSTWU KILKA NAJWA¯NIEJSZYCH WIZUALIZACJI OBIEKTÓW W MIEŒCIE CHORZÓW. £¥CZNIE DLA MIASTA CHORZÓW WYKONALIŒMY OK. 50 WIRTUALNYCH SPACERÓW PO OBIEKTACH MIEJSKICH. W PÓ•NIEJSZYM OKRESIE PLANUJEMY WSPÓLNIE Z URZÊDEM MIASTA ZWIÊKSZYÆ MO¯LIWOŒÆ SPACERU PO OBIEKTACH KOMERCYJNYCH CHORZOWA: HOTELE, RESTAURACJE, BARY, ITP.

STADION ŒL¥SKI

120 PANORAM ZWIEDZANIE CA£EGO OBIEKTU - MURAWY, TRYBUN, SZATNI, £A•NI, SAL KONFERENCYJNYCH, SAL GIMNASTYCZNYCH, BOISK POMOCNICZYCH, OKOLIC STADIONU,..

ŒL¥SKI OGRÓD ZOOLOGICZNY

42 PANORAMY

ŒL¥SKIE WESO£E MIASTECZKO

KOŒCIO£Y W CHORZOWIE

46 PANORAM

WYCIECZKI PO 14 KOŒCIO£ACH, £¥CZNIE 68 PANORAM W KA¯DYM OD 1 DO 12 PANORAM

CHORZOWSKIE CENTRUM KULTURY

15 PANORAM

GÓRNOŒL¥SKI PARK ETNOGRAFICZNY SKANSEN

13 PANORAM

WWW.CHORZOW.EU/SPACER


PREZENTACJA MULTIMEDIALNA WYKONANA DLA URZÊDU MIASTA W WODZIS£AWIU ŒL¥SKIM ZAWIERA WIRTUALNY SPACER PO£¥CZONY Z PLANEM MIASTA, GALERI¥ ZDJÊÆ I BAZ¥ ZABYTKÓW. WYKONANA PRZEZ NAS PREZENTACJA ZOSTA£A BARDZO POZYTYWNIE PRZYJÊTA PRZEZ MIESZKAÑCÓW I INTERNAUTÓW. CIESZY SIÊ BARDZO DU¯YM ZAINTERESOWANIEM INNYCH URZÊDÓW MIAST Z CA£EGO ŒL¥SKA. ROZWI¥ZANIE TO BY£O RÓWNIE¯ OPISYWANE W MEDIACH. 150 UJÊÆ PANORAMICZNYCH NIE STARCZY£O JEDNAK DO POKAZANIA WSZYSTKICH UROKÓW TEGO PIÊKNEGO I ZABYTKOWEGO MIASTA ZWANEGO PO£UDNIOW¥ BRAM¥ POLSKI. DLATEGO TE¯ WSPÓLNIE Z UM PLANUJEMY ROZBUDOWAÆ WIRTUALNY SPACER O NOWE FUNKCJE I PANORAMY.

NAJWA¯NIEJSZE CECHY WIRTUALNEGO SPACERU

150 PANORAM POZWOLI£O PRZEDSTAWIÆ NAJWA¯NIEJSZE MIEJSCA W MIEŒCIE

GALERIA ZDJÊÆ MIASTA ZDJÊCIA NAJCIEKAWSZYCH MIEJSC Z PODZIA£EM NA KATEGORIE PREZYDENT MIASTA - MIECZYS£AW KIECA SPYTANY „CZYM NAS JESZCZE URZÊDNICY ZASKOCZ¥ NA STRONIE? WSZYSTKO PRZED NAMI, ABY ZOBACZYÆ WIELKOŒÆ, CZ£OWIEK MUSI TWORZYÆ A NIE ODTWARZAÆ ... ZAPRASZAMY WSZYSTKICH INTERNAUTÓW DO ODWIEDZANIA PORTALU MIASTA I ZAK£ADKI WIRTUALNY SPACER PO MIEŒCIE. GRATULUJEMY JESZCZE RAZ POMYS£U I ZACHÊCAMY INNE MIASTA DO WIRTUALNYCH WYCIECZEK WZOREM WODZIS£AWIA ŒL¥SKIEGO.

PRZYK£ADOWE PANORAMY

FIRMA WYKAZA£A SIÊ OGROMNYM DOŒWIADCZENIEM I SZYBKOŒCI¥ DZIA£ANIA PRZEZ CO WYWI¥ZA£A SIÊ ZNAKOMICIE Z PODJÊTEGO ZLECENIA. Z PRZYJEMNOŒCI¥ MO¯EMY POLECIÆ WSZYSTKIM URZÊDOM MIAST I GMIN WYKONANIE PROFESJONALNEGO WIRTUALNEGO SPACERU PO MIASTACH PRZEZ FIRMÊ 2M SYSTEM, KTÓRA OKAZA£A SIÊ BARDZO SOLIDNYM I SPRAWDZONYM PARTNEREM. PREZYDENT MIASTA MIECZYS£AW KIECA

ZAPRASZAMY: WWW.2MSYSTEM.PL/WODZISLAW


UDA£O NAM SIÊ STWORZYÆ PRODUKT, KTÓRY P O P R Z E Z S W O J ¥ I N N O WA C YJ N O Œ Æ I OGÓLNODOSTÊPNOŒÆ PRZEDSTAWI£ MIASTO S£UPSK Z NAJLEPSZEJ STRONY, JAKO MIASTO PIÊKNE I ROZWOJOWE, Z PIÊKNYMI ZABYTKAMI, BARDZO DU¯¥ ILOŒCI¥ ZIELENI I MIEJSC DO ODPOCZYNKU. PREZENTACJA DOSTÊPNA NA STRONIE INTERNETOWEJ CIESZY SIÊ NIESAMOWIT¥ OGL¥DALNOŒCI¥ INTERNAUTÓW. J E S T E Œ M Y P E W N I , ¯ E P R E Z E N TA C J A UMO¯LIWIAJ¥CA WIRTUALNE ZWIEDZANIE S £U P S K A S TA N I E S I Ê J E D N Y M Z NAJWA¯NIEJSZYCH MECHANIZMÓW JEGO PROMOCJI ZWIÊKSZAJ¥C ILOŒÆ TURYSTÓW JAK RÓWNIE¯ ICH WIEDZÊ O TYM PIÊKNYM MIEŒCIE.

NAJWA¯NIEJSZE CECHY WIRTUALNEGO SPACERU

260 PANORAM KTÓRE POZWOLI£Y PRZEDSTAWIÆ NAJWA¯NIEJSZE MIEJSCA W MIEŒCIE

INTERAKTYWNY PLAN MIASTA NA PLANIE PRZEDSTAWIONO LOKALIZACJÊ PANORAM, W KA¯DEJ CHWILI INTERNAUTA WIDZI, W KTÓRYM MIEJSCU SIÊ ZNAJDUJE

BAZA ZABYTKÓW I OBIEKTÓW LISTA OBIEKTÓW Z OPISAMI I ZDJÊCIAMI

WERSJA WWW / CD WIRTUALNY SPACER WYKONANY RÓWNIE¯ W WERSJI NA CD

PRZYK£ADOWE PANORAMY

ZAPRASZAMY: HTTP://PANORAMY.SLUPSK.EU


DLA DOLNOŒL¥SKIEGO MIASTA KAMIENNEJ GÓRY WYKONALIŒMY WIRTUALNY SPACER PRZEDSTAWIAJ¥CY MIASTO JESIENI¥. JEST TO NASZA PIERWSZA PREZENTACJA ZROBIONA JESIENN¥ POR¥. EFEKT OKAZA£ SIÊ ZASKAKUJ¥CY. ZADOWOLENIE ZAMAWIAJ¥CEGO PRZED£O¯Y£O SIÊ NA ZAMÓWIENIE DODATKOWYCH WERSJI SPACERU W PORZE ZIMOWEJ I LETNIEJ, KTÓRE S¥ OBECNIE WYKONYWANE. DOSTAJEMY LICZNE MAILE OD INTERNAUTÓW I OSÓB, KTÓRE KIEDYŒ MIESZKA£Y W KAMIENNEJ GÓRZE Z P O D Z I Ê K O WA N I A M I ZA MO¯LIWOŒÆ OBE JRZENIA ICH MIASTA I PRZYPOMNIENIA SOBIE DAWNYCH MIEJSC.

NAJWA¯NIEJSZE CECHY WIRTUALNEGO SPACERU

150 PANORAM W WERSJI JESIENNEJ, DODATKOWE PORY ROKU W TRAKCIE REALIZACJI

SPACERZ PO OBIEKTACH

MO¯LIWOŒÆ WIRTUALNEGO ZWIEDZANIA MUZEUM TKACTWA, KOŒCIO£ÓW, RESTAURACJI, HOTELI, TERENÓW INWESTYCYJNYCH

PE£NY EKRAN PANORAMY MO¯NA OBEJRZEÆ RÓWNIE¯ W WYSOKIEJ ROZDZIELCZOŒCI

RÓ¯NE KOLORYSTYKI PANORAM MO¯LIWOŒÆ WYBORU KOLORYSTYKI PANORAM: KOLOR, CZARNO-BIA£Y, SEPIA

PRZYK£ADOWE PANORAMY

ZAPRASZAMY: WWW.KAMIENNAGORA.PL/SPACER


Z DU¯¥ DOZ¥ NIESKROMNOŒCI PRAGNIEMY ZWRÓCIÆ PAÑSTWA UWAGÊ NA GMINÊ BOLKÓW, WYRÓ¯NION¥ W TEGOROCZNYM KONKURSIE "INTERAKTYWNA GMINA" ZA NAJLEPSZY WIRTUALNY SPACER NA DOLNYM ŒL¥SKU. INTERAKTYWNA WYCIECZKA PO BOLKOWIE PRZYPAD£A DO GUSTU NIE TYLKO JURY KONKURSU ALE TE¯ TYSI¥COM U¯YTKOWNIKÓW Z CA£EJ POLSKI. DZIÊKI NOWATORSKIEMU ROZWI¥ZANIU SPACER PO BOLKOWIE ODBYWA MIESIÊCZNIE KILKA TYSIÊCY LUDZI, ZNACZNIE WIÊCEJ OD RZECZYWISTEJ LICZY MIESZKAÑCÓW TEGO MALUTKIEGO I UROKLIWEGO MIASTECZKA, NA CODZIEÑ OMIJANEGO PRZEZ T£UMY TURYSTÓW.

PRZYGOTOWANA ZOSTA£A INTERAKTYWNA MAPA GMINY I MIASTA ORAZ WIRTUALNY SPACER PO NAJCIEKAWSZYCH ZAK¥TKACH GMINY BOLKÓW. W RAMACH PROJEKTU ODBY£O SIÊ RÓWNIE¯ SEMINARIUM POŒWIÊCONE PREZENTACJI JEGO EFEKTÓW, NA KTÓRE ZAPROSZONO PRZEDSTAWICIELI WSZYSTKICH MIAST PARTNERSKICH. PROJEKT SPE£NI£ OCZEKIWANIA POTENCJALNYCH TURYSTÓW NIE TYLKO Z POLSKI ALE PRZEDE WSZYSTKIM Z ZAGRANICY, DOSTARCZAJ¥C IM PODSTAWOWYCH INFORMACJI O GMINIE BOLKÓW, W PRZYSTÊPNEJ DLA NICH WERSJI JÊZYKOWEJ. ZGROMADZONE INFORMACJE O GMINIE, HISTORII MIASTA ORAZ ATRAKCJACH TURYSTYCZNYCH PRZYBLI¯¥ POTENCJALNYM TURYSTOM WALORY GMINY I ZACHÊC¥ DO JEJ ODWIEDZENIA.

SPACER PO BOLKOWIE I ZAMKACH MO¯LIWOŒÆ ZWIEDZENIA ZAMKU W BOLKOWIE I ŒWINACH

4 WERSJE JÊZYKOWE DOSTÊPNY RÓWNIE¯ W JÊZYKACH: NIEMIECKIM, CZESKIM, ANGIELSKIM

PRZYK£ADOWE PANORAMY

FIRMA DO ZLECENIA PODESZ£A BARDZO PROFESJONALNIE. FACHOWOŒÆ WYKONANIA ZADANIA ZOSTA£A DOCENIONA NIE TYLKO PRZEZ ZLECENIODAWCÊ. POTWIERDZENIEM TEGO JEST FAKT, ¯E STRONA INTERNETOWA NASZEJ GMINY ZOSTA£A WYRÓ¯NIONA W RANKINGU SERWISÓW GMIN DOLNEGO ŒL¥SKA W KATEGORII INTERAKTYWNOŒÆ, ZA NAJLEPSZY NA DOLNYM ŒL¥SKU WIRTUALNY SPACER. BURMISTRZ MGR JAROS£AW WROÑSKI

ZAPRASZAMY: WWW.BOLKOW.PL/SPACER


Profile for 2M SYSTEM

VTOUR - Katalog 2008  

Katalog reklamowy na rok 2007 przedstawiający ofertę firmy 2M SYSTEM dla Urzędów Miast i Gmin. Oferujemy w nim wykonanie wirtualnych spaceró...

VTOUR - Katalog 2008  

Katalog reklamowy na rok 2007 przedstawiający ofertę firmy 2M SYSTEM dla Urzędów Miast i Gmin. Oferujemy w nim wykonanie wirtualnych spaceró...

Profile for 2msystem
Advertisement