Page 1

W ENTYLATORY PRZECI W W YBUCHOW E

VENTURE I NDUSTRI ES


wentylatory przeciwwybuchowe

Spis treナ田i

Charakterystyka i zastosowanie wentylatorテウw przeciwwybuchowych

2

EGM

4

HCTT EX

42

ELF

7

TCDH EX

48

EAC

15

HDT, HDB

50

SEAT EX

22

RL EX

52

STORM EX

24

BFN EX

52

EMT

26

BL EX

55

HCBT EX

29

PB EX

56

TCBT EX

36

PH EX

56

Ankieta wykonaテア wentylatorテウw przeciwwybuchowych

57

www.venture.pl

1


wentylatory przeciwwybuchowe

CHARAKTERYSTYKA I ZASTOSOWANIE WENTYLATORÓW PRZECIWWYBUCHOWYCH Wentylatory w wersji przeciwwybuchowej przeznaczone s¹ do pracy w miejscach, w których istnieje prawdopodobieñstwo pojawienia siê atmosfer wybuchowych powsta³ych w wyniku istnienia mieszanin powietrza z gazami, parami, mg³ami i py³ami szkodliwych substancji emitowanych w pomieszczeniu. Mo¿e to byæ zarówno wentylacja pomieszczeñ jak równie¿ odci¹g mieszanin gazowych lub py³ów wybuchowych. Wentylatory s¹ produkowane wed³ug takich samych schematów aerodynamicznych jak standardowy typoszereg z zachowaniem warunków bezpieczeñstwa przeciwwybuchowego (przy konstrukcji wentylatorów zastosowano dodatkowe œrodki zapewniaj¹ce zwiêkszone bezpieczeñstwo wobec mo¿liwoœci powstania nadmiernej temperatury, wystêpowania ³uków elektrycznych i iskier elektrycznych zarówno wewn¹trz jak i na elementach zewnêtrznych w czasie normalnej pracy). Stosowane s¹ specjalne materia³y o odpowiednio dobranym sk³adzie chemicznym, silniki elektryczne przystosowane do pracy w strefach zagro¿onych wybuchem, itp.

KLASYFIKACJA MIEJSC NIEBEZPIECZNYCH (ZAGROZONYCH WYBUCHEM) (wg PN-EN 1127-1)

STREFY DLA GAZÓW:

STREFY DLA PY£ÓW:

Strefa 0:

Strefa 20:

Miejsce, w którym atmosfera wybuchowa zawieraj¹ca mieszaninê substancji palnych w postaci gazu, pary albo mg³y z powietrzem wystêpuje stale lub przez d³ugie okresy lub czêsto. Zasadniczo te warunki, w przypadku ich wyst¹pienia, pojawiaj¹ siê wewn¹trz pojemników, ruroci¹gów i zbiorników itd... W strefie zagro¿enia wybuchem 0 i 20 nie mo¿na stosowaæ jakichkolwiek urz¹dzeñ elektrycznych.

Miejsce, w którym atmosfera wybuchowa w postaci ob³oku palnego py³u w powietrzu wystêpuje stale lub przez d³ugie okresy lub czêsto. Zasadniczo te warunki, w przypadku ich wyst¹pienia, pojawiaj¹ siê wewn¹trz pojemników, ruroci¹gów i zbiorników itd.

Strefa 1:

Strefa 21: Miejsce, w którym atmosfera wybuchowa w postaci ob³oku palnego py³u w powietrzu mo¿e czasami wyst¹piæ w trakcie normalnego dzia³ania. Strefa ta mo¿e obejmowaæ m.in.:

Miejsce, w którym atmosfera wybuchowa zawieraj¹ca mieszaninê substancji palnych w postaci gazu, pary albo mg³y z powietrzem mo¿e czasami wyst¹piæ w trakcie normalnego dzia³ania. Strefa ta mo¿e obejmowaæ m.in..: - bezpoœrednie otoczenie strefy 0; - bezpoœrednie otoczenie miejsc zasilania surowcem; - bezpoœrednie otoczenie miejsc nape³niania i opró¿niania;

Strefa 2: Miejsce, w którym atmosfera wybuchowa zawieraj¹ca mieszaninê substancji palnych w postaci gazu, pary albo mg³y z powietrzem nie wystêpuje w trakcie normalnego dzia³ania, a w przypadku wyst¹pienia trwa krótko.

- miejsca w bezpoœrednim otoczeniu punktów nasypywania i wysypywania py³u - miejsca gdzie wystêpuj¹ warstwy py³u zdolne tworzyæ z powietrzem paln¹ mieszaninê

Strefa 22: Miejsce, w którym atmosfera wybuchowa w postaci ob³oku palnego py³u w powietrzu nie wystêpuje w trakcie normalnego dzia³ania, a w przypadku wyst¹pienia trwa krótko. Strefa ta mo¿e obejmowaæ miejsca w bezpoœrednim otoczeniu urz¹dzeñ, systemów ochronnych, czêœci o podzespo³ów zawieraj¹cych py³, z których mo¿e dojœæ do uwolnienia i gromadzenia siê py³u (np. pomieszczenia z m³ynami).

KLASYFIKACJA URZADZEN GRUPY II STOSOWANYCH W ATMOSFERACH ZAGROZONYCH WYBUCHEM (wg PN-EN 11271 oraz PN-EN 13463-1) Kategoria 1: Urz¹dzenia tej kategorii s¹ przeznaczone do u¿ytku w przestrzeniach, w których atmosfery wybuchowe s¹ obecne stale, przez d³ugie okresy lub czêsto. Urz¹dzenia te powinny zapewniaæ wymagany poziom zabezpieczenia nawet w przypadku rzadko wystêpuj¹cej awarii urz¹dzenia i charakteryzuj¹ siê takimi œrodkami zabezpieczenia przeciwwybuchowego, ¿e: - w przypadku uszkodzenia jednego ze œrodków zabezpieczaj¹cych, przynajmniej drugi, niezale¿ny œrodek zapewni wymagany poziom zabezpieczenia; - wymagany poziom zabezpieczenia pozostanie w przypadku wyst¹pienia dwóch niezale¿nych od siebie uszkodzeñ.

Kategoria 2: Urz¹dzenia tej kategorii s¹ przeznaczone do u¿ycia w przestrzeniach, w których jest prawdopodobne pojawienie siê atmosfer wybuchowych, powsta³ych w wyniku istnienia mieszanin powietrza z gazami, parami, mg³ami lub mieszanin py³owo- powietrznych. Œrodki zabezpieczenia przeciwwybuchowego dotycz¹ce urz¹dzeñ kategorii 2 zapewniaj¹ wymagany poziom zabezpieczenia nawet w przypadku czêstych zak³óceñ lub uszkodzeñ, jakie zwykle nale¿y braæ pod uwagê.

Kategoria 3: Urz¹dzenia tej kategorii s¹ przeznaczone do u¿ycia w przestrzeniach, w których nie przewiduje siê pojawienia atmosfer wybuchowych, a je¿eli one rzeczywiœcie wyst¹pi¹, to jest to prawdopodobnie tylko rzadko lub w ci¹gu krótkiego przedzia³u czasu. Urz¹dzenia kategorii 3 zapewniaj¹ wymagany poziom zabezpieczenia podczas normalnego dzia³ania.

Wytyczne do konstrukcji: Przy projektowaniu i konstruowaniu wentylatorów stosowanych w przemyœle w wykonaniu przeciwwybuchowym stosuje siê normê:

2

Venture Industries Sp. z o.o. ul. Mokra 27, 05-092 £omianki - Kie³pin

PN-EN 14986

tel. +48 22 751 95 50, 751 20 31 fax +48 22 751 22 59, 751 12 02

e-mail: venture@venture.pl


wentylatory przeciwwybuchowe

PODZIA£ ORAZ ZALEZNOSCI POMIEDZY STREFAMI I KATEGORIAMI URZADZEN kategoria

zaprojektowane dla rodzaju atmosfery wybuchowej

1

gaz / para / mg³a

0

1i2

1

py³

20

21 i 22

2

gaz / para / mg³a

1

2

2

py³

21

22

3

gaz / para / mg³a

2

-

3

py³

22

-

w strefie

zaprojektowane dla strefy

do zastosowania równie¿ w strefie

odpowiednia kategoria

je¿eli zaprojektowano dla:

0

1G

gaz / para / mg³a

1

1G lub 2G

gaz / para / mg³a

2

1G lub 2G lub 3G

gaz / para / mg³a

20

1D

py³

21

1D lub 2D

py³

22

1D lub 2D lub 3D

py³

Oznaczenia spotykane w urz¹dzeniach przeciwwybuchowych: np..

II 2G EExde IIB T4

, gdzie:.

II - urz¹dzenia tej grupy przeznaczone s¹ 2 G Ex d, e fr d c b p k g i e o q IIB

-

T4 -

do instalowania w pomieszczeniach i przestrzeniach pozakopalnianych. (Grupa I - wyrobiska górnicze) kategoria urz¹dzenia rodzaj atmosfery wybuchowej; G - gaz, para, mg³a; D - py³ oznaczenie urz¹dzenia elektrycznego przystosowanego do pracy w strefie zagro¿onej wybuchem symbol rodzaju ochrony przed zap³onem (dotyczy urz¹dzeñ elektrycznych): obudowa z ograniczon¹ wentylacj¹ obudowa ognioszczelna bezpieczeñstwo konstrukcyjne kontrola Ÿróde³ zap³onu os³ona gazowa z nadciœnienie os³ona cieczowa bezpieczeñstwo wewnêtrzne os³ona iskrobezpieczna obudowa wzmocniona os³ona z wype³nieniem cieczowym os³ona z wype³nieniem piaskowym podgrupa mieszaniny wybuchowej (podzia³ na podgrupy dotyczy tylko gazów). Urz¹dzenia oznakowane symbolem IIB s¹ odpowiednie do zastosowañ wymagaj¹cych urz¹dzeñ grupy IIA. Podobnie, urz¹dzenia oznakowane symbolem IIC s¹ odpowiednie do zastosowañ wymagaj¹cych urz¹dzeñ grupy wybuchowoœci IIA i grupy wybuchowoœci IIB klasa temperaturowa urz¹dzenia lub maksymalna temperatura powierzchni urz¹dzenia.

www.venture.pl

3


wentylatory przeciwwybuchowe EGM

Zastosowanie Komory lakiernicze, laboratoria chemiczne, przemys³ chemiczny, petrochemia itp. Wentylatory promieniowe EGM produkowane s¹ zgodnie z miêdzynarodowym standardem ISO 9001 i PN-EN 13980. Zaprojektowane do u¿ytku w strefach zagro¿enia wybuchem poza kopalniami i wyrobiskami górniczymi. Spe³niaj¹ wymogi grupy II kategorii 2G/3G – strefa 1 i/lub 2 (Z1 i/lub Z2) oraz kategorii 2D – strefa 21 i/lub 22 (Z21 i/lub Z22), lub dla kategorii 2G/D. Posiadaj¹ znak CE i odpowiadaj¹ wymaganiom Dyrektywy ATEX 94/9/EC.

Konstrukcja Wentylatory EGM posiadaj¹ wirniki wykonane ze stopów aluminium lub wirniki spawane z blachy stalowej, samoczyszcz¹ce, malowane proszkowo. Niezale¿nie od kategorii, wirniki wywa¿ane zgodnie z ISO 1940-1. Obudowa spawana z blachy stalowej, malowana proszkowo na kolor RAL 9005 czarny. Obudowa wyposa¿ona jest w otwór inspekcyjny i drena¿owy. Konstrukcja zawiera detale wykonane z blachy mosiê¿nej minimalizuj¹ce ryzyko zaiskrzenia. Wirniki i obudowa wykonane ze stali galwanizowanej, ocynkowanej lub nierdzewnej dostarczane na ¿yczenie.

Silnik elektryczny Wyposa¿one w silniki elektryczne trójfazowe 230/400V lub 400V 50Hz, przystosowane do pracy w strefach zagro¿onych wybuchem. Silniki o innej klasie temperaturowej, ró¿ne formy zabezpieczenia budowy (np. nA, d, de itp.) dostarczane na specjalne ¿yczenie. o o Wentylatory EGM przystosowane s¹ do transportu medium o temperaturze w zakresie –20 C do +60 C,gdzie o o otoczenie silnika elektrycznego nie mo¿e przekraczaæ –20 C do +40 C. Transportowane medium, w zale¿noœci od kategorii, to: opary gazów, mg³y, a tak¿e py³y. Standardowo wykonane w figurze LG 270, na ¿yczenie klienta istnieje mo¿liwoœæ zamówienia wentylatora w innej figurze. Wybrane modele mog¹ byæ dostarczone w wersji przystosowanej do regulacji falownikiem. Wykonania niestandardowe i specjalne wymagaj¹ ustaleñ z Venture Industries Sp. z o.o.

Wyposa¿enie dodatkowe

redukcja, dyfuzor

os³ona wylotu

wibroizolator

UWAGA Instalator i u¿ytkownik urz¹dzenia jest zobowi¹zany przestrzegaæ wymagañ okreœlonych w dyrektywie 99/92/EC (tzw. „ATEX USERS”) (89/391/EWG) w zakresie zapewnienia minimalnych wymagañ dotycz¹cych bezpieczeñstwa i ochrony zdrowia personelu w strefach zagro¿onych wybuchem. Dla wentylatorów kategorii 2D obowi¹zkowe jest zastosowanie wibroizolatorów oraz systemu monitorowania wibracji (wyposa¿enie dodatkowe dostêpne u specjalistycznych dostawców). Zalecamy równie¿ stosowanie os³on na otwór wlotowy i wylotowy wentylatora, uk³adów monitorowania wibracji i temperatury oraz wibroizolatorów dla urz¹dzeñ wszystkich kategorii.

Dane techniczne typ

zasilanie

wydajnoœæ ciœnienie max max 3

[m /h]

[Pa]

moc pr¹d znam. silnika przy 400V [kW]

obroty znam.

czas tE *

masa oko³o

[A]

[obr./min.]

[s]

[kg]

nr artyku³u

o

Silnik: II 2GD EExe IIT3 T125 C EGM 80 II 2G Ex ce IIB T3

230VD /400VY, 50Hz

1100

1200

0,55

1,40

2720

12,00

25

45511200

EGM 100 II 2G Ex ce IIB T3

230VD /400VY, 50Hz

1300

1800

0,75

1,80

2760

10,50

25

45511210

EGM 130 II 2G Ex ce IIB T3

230VD /400VY, 50Hz

1500

2000

1,10

2,40

2780

7,20

30

45511220

EGM 200 II 2G Ex ce IIB T3

230VD /400VY, 50Hz

2200

2150

1,50

3,50

2850

10,00

40

45511230

EGM 300 II 2G Ex ce IIB T3

230VD /400VY, 50Hz

3400

2400

2,40

4,80

2905

6,00

55

45511240

EGM 500 II 2G Ex ce IIB T3

400VD /690VY, 50Hz

6500

2450

5,50

10,40

2915

9,00

80

45511250

EGM 700 II 2G Ex ce IIB T3

400VD /690VY, 50Hz

7600

3400

7,00

12,70

2920

7,00

130

45511260

o

Silnik: II 2D IP6X T125 C o

EGM 80 II 2D Ex tD A21 IP6X T125 C

230VD /400VY, 50Hz

1100

1200

0,55

1,36

2800

-

25

45511400

o

230VD /400VY, 50Hz

1300

1800

0,75

1,73

2855

-

25

45511410

o

230VD /400VY, 50Hz

1500

2000

1,10

2,40

2845

-

30

45511420

o

230VD /400VY, 50Hz

2200

2150

1,50

3,25

2860

-

40

45511430

o

230VD /400VY, 50Hz

3400

2400

3,00

6,10

2890

-

55

45511440

o

400VD /690VY, 50Hz

6500

2450

5,50

10,30

2925

-

80

45511450

o

400VD /690VY, 50Hz

8200

3400

7,50

13,80

2930

-

130

45511460

EGM 100 II 2D Ex tD A21 IP6X T125 C EGM 130 II 2D Ex tD A21 IP6X T125 C EGM 200 II 2D Ex tD A21 IP6X T125 C EGM 300 II 2D Ex tD A21 IP6X T125 C EGM 500 II 2D Ex tD A21 IP6X T125 C EGM 700 II 2D Ex tD A21 IP6X T125 C

Silnik: II 2G EEx d/de IIC T4 EGM 80 II 2G Ex cd/de IIB T4

230VD /400VY, 50Hz

1100

1200

0,55

1,38

2790

-

25

45511500

EGM 100 II 2G Ex cd/de IIB T4

230VD /400VY, 50Hz

1300

1800

0,75

1,75

2840

-

25

45511510

EGM 130 II 2G Ex cd/de IIB T4

230VD /400VY, 50Hz

1500

2000

1,10

2,45

2835

-

30

45511520

EGM 200 II 2G Ex cd/de IIB T4

230VD /400VY, 50Hz

2200

2150

1,50

3,30

2850

-

40

45511530

EGM 300 II 2G Ex cd/de IIB T4

230VD /400VY, 50Hz

3400

2400

3,00

6,20

2885

-

55

45511540

EGM 500 II 2G Ex cd/de IIB T4

400VD /690VY, 50Hz

6500

2450

5,50

10,50

2925

-

80

45511550

EGM 700 II 2G Ex cd/de IIB T4

400VD /690VY, 50Hz

8200

3400

7,50

14,00

2930

-

130

45511560

* - okreœla siê jedynie dla silników budowy wzmocnionej EExe

4

Venture Industries Sp. z o.o. ul. Mokra 27, 05-092 £omianki - Kie³pin

tel. +48 22 751 95 50, 751 20 31 fax +48 22 751 22 59, 751 12 02

e-mail: venture@venture.pl


wentylatory przeciwwybuchowe EGM

Charakterystyki pracy

Wymiary

EGM 80

[

[ [

[

EGM 100 *

[

[ [

[

EGM 130 *

[

[ [

[

* - wymiar zale多ny od typu silnika

www.venture.pl

5


wentylatory przeciwwybuchowe EGM

Charakterystyki pracy

Wymiary

EGM 200

[

[ *

[

[

EGM 300

[

[ [

[

*

EGM 500

[

[ *

[

[

EGM 700

[

[ *

[

[

* - wymiar zale¿ny od typu silnika

6

Venture Industries Sp. z o.o. ul. Mokra 27, 05-092 £omianki - Kie³pin

tel. +48 22 751 95 50, 751 20 31 fax +48 22 751 22 59, 751 12 02

e-mail: venture@venture.pl


wentylatory przeciwwybuchowe ELF

Zastosowanie Wentylatory promieniowe ELF produkowane s¹ zgodnie z miêdzynarodowym standardem ISO 9001 oraz zgodnie z norm¹ o systemie zapewnienia jakoœci w przypadku produkcji wyrobów przeznaczonych do u¿ycia w przestrzeniach zagro¿onych wybuchem - PN-EN 13980. Odpowiadaj¹ wymaganiom Dyrektywy ATEX 94/9/EC, zaprojektowane do u¿ytku w strefach zagro¿enia wybuchem poza kopalniami i wyrobiskami górniczymi. Spe³niaj¹ wymogi grupy II kategorii 2G/3G - strefa 1 i/lub 2. Przeznaczone s¹ do monta¿u wewn¹trz, w instalacji (tj. kana³y na wlocie i/lub wylocie z wentylatora). o Temperatura transportowanego medium nie mo¿e przekraczaæ 60 C (wersje specjalne na wy¿sz¹ temperaturê transportowanego medium dostêpne na ¿yczenie), gdzie otoczenie silnika elektrycznego nie mo¿e przekraczaæ o o -20 C do +40 C.

Konstrukcja Obudowy wentylatorów ELF standardowo s¹ spawane z blachy stalowej (dla wersji SSI stal nierdzewna), malowane farb¹ proszkow¹ poliestrow¹. Standardowo wykonane w figurze LG 90, na ¿yczenie klienta istnieje mo¿liwoœæ zamówienia wentylatora w innej figurze. Podstawa stalowa spawana wyposa¿ona w zacisk uziemienia - standardowo dla modeli od wielkoœci 160, dla wielkoœci od 97 do 146 podstawa dostêpna na ¿yczenie. W konstrukcji zastosowano elementy wykonane z blachy mosiê¿nej minimalizuj¹ce ryzyko zaiskrzenia. Wirniki z ³opatkami zagiêtymi typu F s¹ spawane/zgrzewane z blachy stalowej (dla wersji SSI stal nierdzewna), wywa¿ane s¹ dynamicznie wg ISO1940 w klasie dok³adnoœci G2.5.

Silnik elektryczny Wentylatory ELF wyposa¿ane s¹ w silniki indukcyjne elektryczne trójfazowe 230/400V lub 400V 50Hz przystosowane do pracy w strefach zagro¿onych wybuchem. Silniki o innej klasie temperaturowej, ró¿ne formy zabezpieczenia budowy (np. nA, d, de itp.) dostarczane na specjalne ¿yczenie. Silniki wyposa¿one s¹ w czujniki pozystorowe PTC - które nale¿y pod³aczyæ do uk³adu zabezpieczenia - specyfikowane przez instalatora/klienta.

Wyposa¿enie dodatkowe

króciec prosty

wibroizolator

króciec prosty z ko³nierzem

króciec wylotowy - redukcja

UWAGA Instalator i u¿ytkownik urz¹dzenia jest zobowi¹zany przestrzegaæ wymagañ okreœlonych w dyrektywie 99/92/EC (tzw. „ATEX USERS") (89/391 /EWG) w zakresie zapewnienia minimalnych wymagañ dotycz¹cych bezpieczeñstwa i ochrony zdrowia personelu w strefach zagro¿onych wybuchem. Zalecamy równie¿ stosowanie os³on na otwór wlotowy i wylotowy wentylatora, uk³adów monitorowania wibracji i temperatury oraz wibroizolatorów dla urz¹dzeñ wszystkich kategorii.

os³ona wylotu

Dane techniczne typ

moc silnika

wydajnoϾ max

[kW]

[m /h]

3

ciœnienie max

pr¹d znam. przy 400V

obroty znam.

czas tE *

[Pa]

[A]

[obr./min.]

[s]

[kg]

[Ia/In]

masa krotnoœæ pr¹du nr artyku³u oko³o rozruchowego

Silnik: 400V 50Hz II 2G EExe II T3 Ip55 ELF-2-108 II 2G c T3 IP5X

0,09

390

320

0,33

2800

50

5,0

3,70

45517000

ELF-4-108 II 2G c T3 IP5X

0,06

200

80

0,27

1400

80

5,0

3,25

45517005

ELF-2-120 II 2G c T3 IP5X

0,12

560

410

0,47

2810

40

6,0

3,90

45517010

ELF-4-120 II 2G c T3 IP5X

0,06

280

105

0,27

1400

80

6,0

3,25

45517015

ELF-2-133 II 2G c T3 IP5X

0,18/0,25

700/900

550

0,50/0,70

2710/2770

39,5/25,8

7,8/8,6

4,00/4,40

45517020/22

ELF-4-133 II 2G c T3 IP5X

0,06

420

145

0,27

1400

80

6,9

3,25

45517025

ELF-2-146 II 2G c T3 IP5X

0,25/0,37

800/1100

720

0,70/1,0

2770/2680

25,8/18,2

8,5/10,5

4,40/4,00

45517030/32

8,0

ELF-4-146 II 2G c T3 IP5X

0,06

530

400

0,27

1400

80

ELF-2-160 II 2G c T3 IP5X

0,37/0,55

850/1450

870

1,00/1,40

2680/2720

18,2/12,0

ELF-4-160 II 2G c T3 IP5X

0,12

680

220

0,50

1380

50,3

ELF-2-180 II 2G c T3 IP5X

0,75

1800

1050

1,80

2760

10,5

ELF-4-180 II 2G c T3 IP5X

0,25

950

260

0,80

1350

41,7

ELF-2-200 II 2G c T3 IP5X

1,50

2350

1300

3,5

2850

ELF-4-200 II 2G c T3 IP5X

0,37

1400

400

1,30

ELF-2-225 II 2G c T3 IP5X

2,40

3500

1600

ELF-4-225 II 2G c T3 IP5X

0,55

2100

ELF-2-250 II 2G c T3 IP5X

5,50

ELF-4-250 II 2G c T3 IP5X

3,25

45517035

2,04,0

45517040/42

9,0

3,40

45517045

16,0

4,70

45517050

13,0

3,70

45517055

10,0

33,00

6,00

45517060

1350

20,4

28,0

3,60

45517065

4,80

2905

6,0

55,0

8,30

45517070

400

1,60

1370

16,5

39,0

3,40

45517075

6100

1750

10,40

2915

9,0

95,0

7,10

45517085

0,75

3300

470

2,10

1370

20,0

50,0

4,60

45517090

ELF-4-315 II 2G c T3 IP5X

3,00

6700

750

6,90

1415

9,0

115,0

5,75

45517090

ELF-6-315 II 2G c T3 IP5X

0,75

4400

350

2,10

915

32,0

65,0

3,70

45517092

ELF-4-400 II 2G c T3 IP5X

7,50

11600

1200

14,60

1450

50

140,0

7,00

45517095

ELF-6-400 II 2G c T3 IP5X

2,20

800

2080

5,10

960

19,0

102,0

5,90

45517097

ELF-6-450 II 2G c T3 IP5X

5,50

14500

6,40

11,60

950

8,0

155,0

6,40

45517098

* - okreœla siê jedynie dla silników budowy wzmocnionej EExe

www.venture.pl

7


wentylatory przeciwwybuchowe ELF

Dane techniczne - wersja ze stali nierdzewnej ALSI304 (1.4301) typ

moc silnika

wydajnoϾ max

ciœnienie max

pr¹d znam. przy 400V

obroty znam.

czas tE *

[kW]

[m /h]

[Pa]

[A]

[obr./min.]

[s]

[kg]

[Ia/In]

ELF-2-108(97) II 2GcT3IP5XSSI

0,09

305

280

0,33

2800

50,0

5,0

3,70

45517100

ELF-4-108(97) II 2GcT3IP5XSSI

0,06

155

70

0,27

1400

80,0

5,0

3,25

45517110

ELF-2-120 II 2GcT3IP5XSSI

0,12

560

410

0,47

2810

40

6,0

3,90

45517120

ELF-4-120 II 2GcT3IP5XSSI

0,06

280

105

0,27

1400

80

6,0

3,25

45517130

ELF-2-160 II 2GcT3IP5XSSI

0,37/0,55

850/1450

870

1,00/1,40

2680/2720

18,2/12,0

4,00/4,40

45517140/42

ELF-4-160 II 2GcT3IP5XSSI

0,12

680

220

7150

1380

50,3

9,0

3,40

45517150

ELF-2-180 II 2GcT3IP5XSSI

0,75

1800

1050

1,80

2760

10,5

16,0

4,70

45517160

ELF-4-180 II 2GcT3IP5XSSI

0,25

950

260

0,80

1350

41,7

13,0

3,70

45517170

3

masa krotnoœæ pr¹du nr artyku³u oko³o rozruchowego

Silnik: 400V 50Hz II 2G EExe II T3 IP55

* - okreœla siê jedynie dla silników budowy wzmocnionej EExe

Charakterystyki pracy

Wymiary

Ciœnienie statyczne [Pa]

ELF 97 (SSI)

[

[

Ciœnienie statyczne [Pa]

ELF 108

8

[

[

Venture Industries Sp. z o.o. ul. Mokra 27, 05-092 £omianki - Kie³pin

tel. +48 22 751 95 50, 751 20 31 fax +48 22 751 22 59, 751 12 02

e-mail: venture@venture.pl


wentylatory przeciwwybuchowe ELF

Charakterystyki pracy

Wymiary

Ciœnienie statyczne [Pa]

ELF 120 (SSI)/120

[

[

Ciœnienie statyczne [Pa]

ELF 133

[

[

Ciœnienie statyczne [Pa]

ELF 146

[

[

www.venture.pl

9


wentylatory przeciwwybuchowe ELF

Charakterystyki pracy

Wymiary

Ciœnienie statyczne [Pa]

ELF 160 (SSI)

[

[

Ciœnienie statyczne [Pa]

ELF 180 (SSI)

[

[

Ciœnienie statyczne [Pa]

ELF 200

10

[

[

Venture Industries Sp. z o.o. ul. Mokra 27, 05-092 £omianki - Kie³pin

tel. +48 22 751 95 50, 751 20 31 fax +48 22 751 22 59, 751 12 02

e-mail: venture@venture.pl


wentylatory przeciwwybuchowe ELF

Charakterystyki pracy

Wymiary

Ciœnienie statyczne [Pa]

ELF 225

[

[

Ciœnienie statyczne [Pa]

ELF-2-250

[

[

Ciœnienie statyczne [Pa]

ELF-4-250

[

[

www.venture.pl

11


wentylatory przeciwwybuchowe ELF

Charakterystyki pracy

Wymiary

Ciœnienie statyczne [Pa]

ELF 315

[

[

Ciœnienie statyczne [Pa]

ELF 400

[

[

Ciœnienie statyczne [Pa]

ELF-6-450

12

[

[

Venture Industries Sp. z o.o. ul. Mokra 27, 05-092 £omianki - Kie³pin

tel. +48 22 751 95 50, 751 20 31 fax +48 22 751 22 59, 751 12 02

e-mail: venture@venture.pl


wentylatory przeciwwybuchowe ELF - akcesoria

Króciec prosty

typ

Wymiary (mm)

D

D1

D2

N

d

L

nr artyku³u

ELF 108 (97 SSI)

98

125

135

8

5,0

50

45517204

ELF 120 (SSI)

123

138

150

8

5,0

50

45517205

ELF 133

123

150

160

8

5,0

50

45517206

ELF 146

123

165

175

8

5,0

50

45517207

ELF 160 (SSI)

158

180

194

8

6,1

50

45517208

ELF 180 (SSI)

158

205

220

8

6,1

50

45517209

ELF 200

198

222

235

8

6,1

50

45517210

ELF 225

223

250

265

8

7,1

50

45517211

ELF 250

248

290

310

8

7,1

50

25513265

ELF 315

313

360

383

8

7,1

50

45517213

ELF 400

398

450

470

8

9,2

50

45517214

ELF 450

448

500

520

8

9,2

50

45517215

Króciec prosty z ko³nierzem

typ

Wymiary (mm)

D

D1

D2

D3

D4

N1

d1

N2

d2

L

nr artyku³u

ELF 108 (97 SSI)

96

125

135

132

152

8

5

4

9,5

50

45517224

ELF 120 (SSI)

121

138

150

157

177

8

5

4

9,5

50

45517225

ELF 133

121

150

160

157

177

8

5

4

9,5

50

45517226

ELF 146

121

165

175

157

177

8

5

4

9,5

50

45517227

ELF 160 (SSI)

156

180

194

192

212

8

6,1

6

9,5

50

45517228

ELF 180 (SSI)

159

205

220

192

212

8

6,1

6

9,5

50

45517229

ELF 200

196

222

235

223

253

8

6,1

6

9,5

50

45517230

ELF 225

219

250

265

257

277

8

7,1

6

9,5

50

45517231

ELF 250

244

290

310

283

303

8

7,1

6

9,5

50

25513266

ELF 315

307

360

383

352

378

8

7,1

8

9,5

50

45517233

ELF 400

392

450

470

438

464

8

9,2

8

9,5

50

45517234

ELF 450

442

500

520

488

514

8

9,2

8

9,5

50

45517235

www.venture.pl

13


wentylatory przeciwwybuchowe ELF - akcesoria

Króciec wylotowy - redukcja

Wymiary (mm)

D1

D2

D3

N1

d1

N2

d2

L

nr artyku³u

90

96

132

152

4

9,5

4

6,1

50

45517244

114

123

157

177

4

9,5

4

7,1

50

45517245

120

123

157

177

4

9,5

4

7,1

50

45517246

105

120

123

157

177

4

9,5

4

7,1

50

75517247

107

120

140

156

192

212

6

9,5

4

7,1

50

45517248

155

122

130

155

156

192

212

6

9,5

4

7,1

50

45517249

143

163

135

160

180

194

233

253

6

9,5

4

7,1

50

45517250

136,5

161

181

148,5

173

193

221

257

277

6

9,5

4

11

50

45517251

ELF 250

171

210

235

189

230

255

245,5

283

303

6

9,5

4

11

50

25513267

ELF 315

243

281

315

233

271

305

311

352

378

8

9,5

8

11

100

45517253

ELF 400

275

315

349

292

332

366

395

438

454

8

9,5

8

11

100

45517254

ELF 450

300

260

385

323

270/369

409

445

488

514

8

9,5

12

11

100

45517255

typ

A1

B1

ELF 108 (97 SSI)

64

76

ELF 120 (SSI)

79

96

ELF 133

90

115

ELF 146

90

ELF 160 (SSI)

A2

B2

90

6

76

114

479

96

130

86

105

115

130

86

91

110

126

ELF 180 (SSI)

101

130

ELF 200

118

ELF 225

C1

C2

Podstawa pod silnik Wymiary (mm)

14

typ

A1

A2

B1

B2

N

d1

H

nr artyku³u

ELF 97 AP SSI

163

183

70

95

4

7,1

102

45517261

ELF 120 AP SSI

163

183

70

95

4

7,1

102

45517261

ELF 108 (97 SSI)

163

182

70

95

4

7,1

102

45517262

ELF 120

163

182

70

95

4

7,1

102

45517263

ELF 133

197

216

81

106

4

7,1

162

45517264

ELF 146

197

216

81

106

4

7,1

162

45517265

typ

A1

A2

B1

ELF 97 AP SSI

76

90

ELF 120 AP SSI

96

114

ELF 160 AP SSI

120

ELF 180 AP SSI

130

ELF 108

B2

N

d1

nr artyku³u

76

90

4

6,1

25513209

96

114

4

7,1

45517271

140

110

126

4

7,1

25513228

155

130

155

4

7,1

45517273

76

90

76

90

4

6,1

25513209-02

ELF 120

96

114

96

114

4

7,1

25513218-10

ELF 133

105

120

115

130

4

7,1

25513218-12

ELF 146

105

120

115

130

4

7,1

25513218-12

ELF 160

120

140

110

126

4

7,1

25513228-10

ELF 180

130

155

130

155

4

7,1

25513238-10

ELF 200

160

180

143

163

4

7,1

25513248

ELF 225

161

181

173

193

4

11,0

25513258

ELF 250

230

255

210

235

4

11,0

25513268

ELF 315

281

315

271

305

8

11,0

25513278

ELF 400

315

349

332

366

8

11,0

25513288

ELF 450

260/345

385

270/369

409

12

11,0

25513298

Venture Industries Sp. z o.o. ul. Mokra 27, 05-092 £omianki - Kie³pin

Os³ona wylotu Wymiary (mm)

tel. +48 22 751 95 50, 751 20 31 fax +48 22 751 22 59, 751 12 02

e-mail: venture@venture.pl


wentylatory przeciwwybuchowe EAC

Zastosowanie Wentylatory osiowe kana³owe i œcienne typu EAC s¹ produkowane s¹ zgodnie z miêdzynarodowym standardem ISO 9001 oraz zgodnie z norm¹ o systemie zapewnienia jakoœci w przypadku produkcji wyrobów przeznaczonych do u¿ycia w przestrzeniach zagro¿onych wybuchem - PN-EN 13980. Odpowiadaj¹ wymaganiom Dyrektywy ATEX 94/9/EC, zaprojektowane do u¿ytku w strefach zagro¿enia wybuchem poza kopalniami i wyrobiskami górniczymi. Spe³niaj¹ wymogi grupy II kategorii 2G/3G - strefa 1 i/lub 2. Przeznaczone do monta¿u w kanale, b¹dŸ na œcianie dostêpne w wersji obudowy krótkiej - typ KO i d³ugiej - typ DO. Temperatura transportowanego medium oraz otoczenia powinna zawieraæ siê pomiêdzy o o -20 C a +40 C.

Konstrukcja Obudowy wentylatorów EAC standardowo s¹ spawane z blachy stalowej, malowane farb¹ proszkow¹ poliestrow¹ obudowa kolor czarny (RAL 9005), wirnik kolor ¿ó³ty (RAL 1016). W konstrukcji zastosowano elementy wykonane z blachy aluminiowej minimalizuj¹ce ryzyko zaiskrzenia. Wirniki z ³opatkami aluminiowymi, wywa¿ane s¹ dynamicznie wg ISO1940 w klasie dok³adnoœci G2.5.

Silnik elektryczny Wentylatory EAC wyposa¿ane s¹ w silniki indukcyjne elektryczne trójfazowe 230/400V lub 400V 50Hz przystosowane do pracy w strefach zagro¿onych wybuchem. Silniki o innej klasie temperaturowej, ró¿ne formy zabezpieczenia budowy (np. nA, d, de itp.) dostarczane na specjalne ¿yczenie. Silniki wyposa¿one w czujniki pozystorowe PTC - które nale¿y pod³aczyæ do uk³adu zabezpieczenia - specyfikowane przez instalatora/klienta.

Wymiary EAC DO

EAC KO

A

B

C dla KO*

C dla DO*

D

E

liczba otworów

EAC/x-315-xxx

375

345

140

360

315

8

8

EFC/x-355-xxx

426

395

200

360

355

8

8

EAC/x-400-xxx

500

450

250

380

400

10

8

EAC/x-450-xxx

250

500

250

380

450

10

8

EAC/x-500-xxx

600

550

275

500

500

12

12

EAC/x-560-xxx

660

610

275

550

560

12

12

EAC/x-630-xxx

736

690

400

800

630

12

12

EAC/x-710-xxx

810

760

275

550

710

12

12

EAC/x-800-xxx

900

850

400

800

800

12

12

EAC/x-900-xxx

1000

950

400

800

900

12

12

EAC/x-1000-xxx

1100

1050

430

850

1000

12

12

EAC/x-1250-xxx

1350

1310

430

850

1250

12

16

typ

* - KO - krótka obudowa, DO - d³uga obudowa

www.venture.pl

15


wentylatory przeciwwybuchowe EAC

Dane techniczne typ

16

specyfikacja

wydajnoœæ ciœnienie prêdkoœæ max max obr.

moc pr¹d znam. silnika (400V)

czas tE

krotnoœæ nr artyku³u pr¹du rozr.

[m /h]

3

[Pa]

[obr./min.]

[kW]

[A]

[s]

[Ia/In]

EAC/2-315-025xO II2GcT3IP5x

400V 50Hz II 2G Ex ce II T3IP5x

2800

500

2770

0,25

0,7

25,8

4,4

42550010

EAC/4-315-012xO II2GcT3 IP5x

400V 50Hz II 2G Ex ce II T3IP5x

2450

75

1380

0,12

0,5

50,3

3,4

42550011

EAC/2-355-055xO II2GcT3 IP5x

400V 50Hz II 2G Ex ce II T3 IP5x

3600

600

2720

0,55

1,4

12

4,4

42550020

EAC/4-355-012xO II2GcT3 IP5x

400V 50Hz II 2G Ex ce II T3 IP5x

2800

95

1380

0,12

0,5

50,3

3,4

42550021

EAC/2-400-110xO II2GcT3 IP5x

400V 50Hz II 2G Ex ce II T3IP5x

6400

700

2780

1,1

2,4

7,2

5,5

42550030

EAC/4-400-025xO II2GcT3IP5x

400V 50Hz II 2G Ex ce II T3IP5x

4750

110

1350

0,25

0,8

41,7

3,7

42550031

EAC/2-450-110xO II2GcT3IP5x

400V 50Hz II 2G Ex ce II T 3 IP5x

7300

600

2780

1,1

2,4

7,2

5,5

42550040

EAC/4-450-037 xO II2GcT3 IP5x

400V 50Hz II 2G Ex ce II T 3 IP5x

6000

160

1350

0,37

1,3

20,4

3,6

42550041

EAC/2-500-220xO H2GcT3 IP5x

400V 50Hz II 2G Ex ce IIT3 IP5x

10000

800

2860

2,2

4,7

5

7,1

42550050

EAC/2-500-220xO H2GcT4 IP5x

400V 50Hz II 2G Ex cd IIB T4 IP5x

10000

800

2870

2,2

4,5

-

7,5

42552050

EAC/4-500-055xO H2GcT3 IP5x

400V 50Hz II 2G Ex ce IIT3 IP5x

8000

150

1370

0,55

1,6

16,5

3,4

42550051

EAC/4-500-075xO H2GcT4 IP5x

400V 50Hz II 2G Ex cd IIB T4 IP5x

8600

170

1430

0,75

1,9

-

5,3

42552051

EAC/6-500-018xO H2GcT3 IP5x

400V 50Hz II 2G Ex ce IIT3 IP5x

5900

60

890

0,18

0,8

4,9

2,8

42550052

EAC/2-560-400 xO H2GcT3 IP5x

400V 50Hz II 2G Ex ce IIT3 IP5x

14000

1100

2875

4

7,5

8

7,8

42550060

EAC/2-560-400 xO H2GcT4 IP5x

400V 50Hz II 2G Ex cd IIB T4 IP5x

14000

1100

2890

4

7,5

-

7,5

42552060

EAC/4-560-110xO II2GcT3IP5x

400V 50Hz II 2G Ex ce IIT3 IP5x

11200

200

1405

1,1

2,7

12,7

4,7

42550061

EAC/4-560-110xO II2GcT4IP5x

400V 50Hz II 2G Ex cd IIB T4 IP5x

11200

200

1405

1,1

2,8

-

5

42552061

EAC/6-560-025 xO H2GcT3 IP5x

400V 50Hz II 2G Ex ce IIT3 IP5x

7700

70

870

0,25

1

5,8

2,8

42550062

EAC/2-630-700xO H2GcT3 IP5x

400V 50Hz II 2G Ex ce IIT3 IP5x

22000

1200

2920

7

12,7

7

7,7

42550070

EAC/2-630-750xO H2GcT4 IP5x

400V 50Hz II 2G Ex cd IIB T4 IP5x

22000

1200

2920

7,5

14

-

6,8

42552070

EAC/4-630-150xO H2GcT3 IP5x

400V 50Hz II 2G Ex ce IIT3 IP5x

14800

250

1415

1,5

3,7

13

5,3

42550071

EAC/4-630-150xO H2GcT4 IP5x

400V 50Hz II 2G Ex cd IIB T4 IP5x

14800

250

1415

1,5

3,6

-

5,5

42552071

EAC/6-630-037xO H2GcT3 IP5x

400V 50Hz II 2G Ex ce IIT3 IP5x

10200

90

910

0,37

1,3

7,5

3

42550072

EAC/6-630-037 xO H2GcT4 IP5x

400V 50Hz II 2G Ex cd IIB T4 IP5x

10200

90

910

0,37

102

-

4,5

42552072

EAC/4-710-400xO II2GcT3IP5x

400V 50Hz II 2G Ex ce IIT3 IP5x

24000

300

1430

4

8,3

7

6,9

42550080

EAC/4-710-400xO II2GcT4IP5x

400V 50Hz II 2G Ex cd IIB T4 IP5x

24000

300

1430

4

8,4

-

6

42552080

EAC/6-710-055xO II2GcT3IP5x

400V 50Hz II 2G Ex ce IIT3 IP5x

12000

120

880

0,55

1,7

22

3,1

42550081

EAC/6-710-055xO II2GcT4IP5x

400V 50Hz II 2G Ex cd IIB T4 IP5x

12000

120

880

0,55

1,8

-

4

42552081

EAC/8-710-037xO II2GcT4 IP5x

400V 50Hz II 2G Ex cd IIB T4 IP5x

11200

40

690

0,37

1,9

-

2,8

42552082

EAC/4-800-550xO H2GcT3 IP5x

400V 50Hz II 2G Ex ce IIT3 IP5x

32000

400

1445

5,5

11,1

7

6,8

42550090

EAC/4-800-550xO H2GcT4 IP5x

400V 50Hz II 2G Ex cd IIB T4 IP5x

32000

400

1445

5,5

11,1

-

6,8

42552090

EAC/6-800-150xO H2GcT3 IP5x

400V 50Hz II 2G Ex ce IIT3 IP5x

20000

170

945

1,5

4,1

17

4,5

42550091

EAC/6-800-150xO II2GcT4 IP5x

400V 50Hz II 2G Ex cd IIB T4 IP5x

20000

170

945

1,5

4,3

-

4,5

42552091

EAC/8-800-075 xO II2GcT4 IP5x

400V 50Hz II 2G Ex cd IIB T4 IP5x

17500

100

700

0,75

2,6

-

3

42552092

EAC/4-900-750 xO H2GcT3 IP5x

400V 50Hz II 2G Ex ce IIT3 IP5x

38000

500

1450

7,5

14,6

5

7

42550100

EAC/4-900-750 xO H2GcT4 IP5x

400V 50Hz II 2G Ex cd IIB T4 IP5x

38000

500

1450

7,5

14,8

-

7

42552100

EAC/6-900-300 xO H2GcT3 IP5x

400V 50Hz II 2G Ex ce IIT3 IP5x

29000

220

945

3

6,8

18

5,3

42550101

EAC/6-900-300 xO II2GcT4 IP5x

400V 50Hz II 2G Ex cd IIB T4 IP5x

29000

220

945

3

6,9

-

6

42552101

EAC/8-900-150xO II2GcT4 IP5x

400V 50Hz II 2G Ex cd IIB T4 IP5x

25000

120

710

1,5

5,3

-

3,5

42552102

EAC/4-1000-1100 xO H2GcT3 IP5x

400V 50Hz II 2G Ex ce IIT3 IP5x

49000

440

1460

11

21,2

9

7,2

42550110

EAC/4-1000-1100 xO H2GcT4 IP5x

400V 50Hz II 2G Ex cd IIB T4 IP5x

49000

440

1460

11

20,5

-

7,5

42552110

EAC/6-1000-400 xO H2GcT3 IP5x

400V 50Hz II 2G Ex ce IIT3 IP5x

38500

200

950

4

8,5

14

6,1

42550111

EAC/6-1000-400 xO II2GcT4 IP5x

400V 50Hz II 2G Ex cd IIB T4 IP5x

38500

200

950

4

9,4

-

5,5

42552111

EAC/8-1000-220xO II2GcT4IP5x

400V 50Hz II 2G Ex cd IIB T4 IP5x

34000

110

710

2,2

5,7

-

4,7

42552112

EAC/6-1250-1100 xO II2GcT3 IP5x

400V 50Hz II 2G Ex ce IIT3 IP5x

59000

400

960

11

22

8

6,8

42550120

EAC/6-1250-1100 xO II2GcT4 IP5x

400V 50Hz II 2G Ex cd IIB T4 IP5x

59000

400

960

11

24

-

7

42552120

EAC/8-1250-750 xO II2GcT4 Ip5x

400V 50Hz II 2G Ex cd IIB T4 Ip5x

64000

220

720

7,5

17

-

5,5

42552121

Venture Industries Sp. z o.o. ul. Mokra 27, 05-092 £omianki - Kie³pin

tel. +48 22 751 95 50, 751 20 31 fax +48 22 751 22 59, 751 12 02

e-mail: venture@venture.pl


wentylatory przeciwwybuchowe EAC

Charakterystyki pracy

Ciœnienie statyczne [Pa]

EAC 315 - 2770 obr.

[

[

[

Ciœnienie statyczne [Pa]

EAC 355 - 2720 obr.

[

[

[

Ciœnienie statyczne [Pa]

EAC 400 - 2780 obr.

[

[

www.venture.pl

[

[

Ciœnienie statyczne [Pa]

EAC 400 - 1350 obr.

[

Ciœnienie statyczne [Pa]

EAC 355 - 1380 obr.

[

Ciœnienie statyczne [Pa]

EAC 315 - 1380 obr.

17


wentylatory przeciwwybuchowe EAC

Charakterystyki pracy EAC 450 - 1350 obr.

EAC 450 - 2780 obr.

300

Ciœnienie statyczne [Pa]

Ciœnienie statyczne [Pa]

250

200

150

100

50

0 3000

[

4000

5000

6000

[

[

2000

Ciœnienie statyczne [Pa]

EAC 500 - 1370 obr.

[

[

[

Ciœnienie statyczne [Pa]

[

[

[

18

EAC 560 - 870 obr.

Venture Industries Sp. z o.o. ul. Mokra 27, 05-092 £omianki - Kie³pin

tel. +48 22 751 95 50, 751 20 31 fax +48 22 751 22 59, 751 12 02

[

Ciœnienie statyczne [Pa]

EAC 500 - 2860 obr.

[

Ciœnienie statyczne [Pa]

EAC 500 - 890 obr.

[

1000

e-mail: venture@venture.pl


wentylatory przeciwwybuchowe EAC

Charakterystyki pracy EAC 560 - 1410 obr.

EAC 560 - 2875 obr. 1600

1400

Ciœnienie statyczne [Pa]

Ciœnienie statyczne [Pa]

1200

1000

800

600

400

200

0 4000

6000

8000

[

[

EAC 630 - 910 obr.

10000 12000 14000

[

2000

[

EAC 630 - 1415 obr. 500 450

Ciœnienie statyczne [Pa]

Ciœnienie statyczne [Pa]

400 350 300 250 200 150 100 50 0 4000

6000

8000 10000 12000 14000 16000

[

[

EAC 630 - 2920 obr.

[

2000

[

EAC 710 - 690 obr. 160

2000 1800

140

1600

Ciœnienie statyczne [Pa]

Ciœnienie statyczne [Pa]

120 1400 1200 1000 800 600

100

80

60

40

400 20

200 0

0 15000

[

20000

25000

[

10000

www.venture.pl

1800

3600

5400

7200

[

9000

10800 12600

[

5000

19


wentylatory przeciwwybuchowe EAC

Charakterystyki pracy EAC 710 - 880 obr.

EAC 710 - 1430 obr. 600

Ciœnienie statyczne [Pa]

Ciœnienie statyczne [Pa]

500

400

300

200

100

4000

6000

8000

10000 12000 14000

0 5000

10000

20000

25000

EAC 800 - 945 obr.

Ciœnienie statyczne [Pa]

EAC 800 - 700 obr.

Ciœnienie statyczne [Pa]

15000

[

[

[

[

2000

1800 3600 5400 7200 9000 10800 12600 14400 16200 18000

[

[

EAC 800 - 1445 obr.

[

[

EAC 900 - 710 obr.

1000 900

700

Ciœnienie statyczne [Pa]

Ciœnienie statyczne [Pa]

800

600 500 400 300 200 100 0 10000 15000 20000 25000 30000 35000

20

3600

7200 10800 14400 18000 21600 25200 28800

[

[

[

Venture Industries Sp. z o.o. ul. Mokra 27, 05-092 £omianki - Kie³pin

tel. +48 22 751 95 50, 751 20 31 fax +48 22 751 22 59, 751 12 02

[

5000

e-mail: venture@venture.pl


wentylatory przeciwwybuchowe EAC

Charakterystyki pracy EAC 900 - 1450 obr.

500

1000

450

900

400

800

350

700

Ciœnienie statyczne [Pa]

[Pa]

300 250 200 150

600 500 400 300

100

200

50

100 0

0 10000

15000

20000

[

25000

5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000 40000

30000

[

[

5000

Ciœnienie statyczne [Pa]

EAC 1000 - 950 obr.

Ciœnienie statyczne [Pa]

EAC 1000 - 710 obr.

[

10000

15000

20000

[

25000

30000

40000

5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000 40000

[

[

5000

EAC 1000 - 1460 obr.

EAC 1250 - 720 obr.

[

Ciœnienie statyczne [Pa]

EAC 900 - 945 obr. [Pa]

EAC 1250 - 960 obr.

1000 900

600 500

Ciœnienie statyczne [Pa]

Ciœnienie statyczne [Pa]

700

5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000 40000 45000 50000

10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000

[

[

[

[

www.venture.pl

10000

20000

30000

40000

[

50000

60000

[

Ciœnienie statyczne [Pa]

800

21


wentylatory przeciwwybuchowe SEAT EX

Przeciwwybuchowe chemoodporne promieniowe wentylatory SEAT EX s¹ to specjalne wykonania wentylatorów typu VISP zgodne z wymaganiami Dyrektywy 94/9/EC dotycz¹cej urz¹dzeñ przeznaczonych do u¿ytku w przestrzeniach zagro¿onych wybuchem.

Wentylatory SEAT EX dostêpne s¹ w wersji EX II 3G c IIB T4.

Obudowy wykonane s¹ z wzmacnianego promieniami UV polipropylenu z domieszk¹ grafitu. Wentylatory standardowo dostarczane bez podstawki pod silnik.

Dane techniczne typ

moc silnika

napiêcie

prêdkoœæ obrotowa

odpowiednik VISP

[kW]

[V]

[obr./min.]

SEAT 15 Ex

0,18

230/400V

1400

VISP/4-15-025T

SEAT 15 Ex

0,37

230/400V

2800

VISP/2-15-037T

SEAT 20 Ex

0,18

230/400V

950

VISP/6-20-018T

SEAT 20 Ex

0,25

230/400V

1400

VISP/4-20-025T

SEAT 20 Ex

0,75

230/400V

2800

VISP/2-20-075T

SEAT 25 Ex

0,25

230/400V

950

VISP/6-25-018T

SEAT 25 Ex

0,37

230/400V

1400

VISP/4-25-073T

SEAT 30 Ex

1,10

230/400V

1400

VISP/4-30-150T

SEAT 35 Ex

2,20

230/400V

950

VISP/6-35-220T

SEAT 35 Ex

5,50

230/400V

1400

VISP/4-35-550T

Wymiary (mm)

typ

A

B

C

D

E

F

G

H

L

M

P

Y

Y1

Z

X

SEAT 15 Ex

170

240

203

125

100

32

115

30

70

80

360

180

160

340

240

71

SEAT 20 Ex

208

303

240

160

100

57

143

32

84

94

390

180

160

340

240

71/80*

SEAT 25 Ex

248

365

310

200

103

92

165

35

95

105

415

180

160

420

300

71/90*

SEAT 30 Ex

300

450

373

250

117

112

198

35

110

120

505

240

220

460

270

80/90*

SEAT 35 Ex

370

570

450

315

130

170

255

60

150

170

730

350

314

600

468

112

X1

* - w zale¿noœci od wielkoœci mechanicznej silnika

22

Venture Industries Sp. z o.o. ul. Mokra 27, 05-092 £omianki - Kie³pin

tel. +48 22 751 95 50, 751 20 31 fax +48 22 751 22 59, 751 12 02

e-mail: venture@venture.pl


wentylatory przeciwwybuchowe SEAT EX

Charakterystyki pracy

Ciœnienie ca³kowite [Pa]

SEAT 20 Ex

[

[

[

Ciœnienie ca³kowite [Pa]

SEAT 30 Ex

[

[

[

[

Ciœnienie ca³kowite [Pa]

SEAT 25 Ex

[

Ciœnienie ca³kowite [Pa]

SEAT 15 Ex

Ciœnienie ca³kowite [Pa]

SEAT 35 Ex

[

[

www.venture.pl

23


wentylatory przeciwwybuchowe STORM EX

Przeciwwybuchowe chemoodporne promieniowe wentylatory STORM EX s¹ to specjalne wykonania wentylatorów typu VASP zgodne z wymaganiami Dyrektywy 94/9/EC dotycz¹cej urz¹dzeñ przeznaczonych do u¿ytku w przestrzeniach zagro¿onych wybuchem.

Wentylatory STORM EX dostêpne s¹ w wersji EX II 3G c IIB T4.

Obudowy wykonane s¹ z wzmacnianego promieniami UV polipropylenu z domieszk¹ grafitu. Wentylatory standardowo dostarczane bez podstawki pod silnik.

Dane techniczne typ

moc silnika

napiêcie

prêdkoœæ obrotowa

[kW]

[V]

[obr./min.]

STORM 10 Ex

0,06

230/400V

1400

VASP/4-10-006T

STORM 10 Ex

0,12

230/400V

2800

VASP/2-10-012T

STORM 12 Ex

0,25

230/400V

1400

VASP/4-12-025T

STORM 12 Ex

0,37

230/400V

2800

VASP/2-12-037T

STORM 14 Ex

1,1

230/400V

2800

VASP/2-14-110T

STORM 16 Ex

2,2

230/400V

2800

VASP/2-16-220T

odpowiednik VASP

Wymiary (mm)

typ

24

A

B

C

D

E

G

H

L

M

N

P

STORM 10 Ex

115

135

127

75

STORM 12 Ex

145

175

163

90

158

97

32

48

57

137

212

130

45

80

72

152

STORM 14 Ex

188

232

227

125

218

170

55

110

83

STORM 16 Ex

235

288

278

160

262

205

40

100

97

Venture Industries Sp. z o.o. ul. Mokra 27, 05-092 £omianki - Kie³pin

Y

Y1

Z

X

295

12

100

165

135

350

180

160

340

240

71

193

433

180

160

340

240

80

197

477

240

160

420

300

90

tel. +48 22 751 95 50, 751 20 31 fax +48 22 751 22 59, 751 12 02

X1

e-mail: venture@venture.pl


wentylatory przeciwwybuchowe STORM EX

Charakterystyki pracy

Ciœnienie ca³kowite [Pa]

STORM 12 EX

[

[

[

Ciœnienie ca³kowite [Pa]

STORM 16 EX

[

[

www.venture.pl

[

[

Ciœnienie ca³kowite [Pa]

STORM 14 EX

[

Ciœnienie ca³kowite [Pa]

STORM 10 EX

25


wentylatory przeciwwybuchowe EMT

Zastosowanie Komory lakiernicze, laboratoria chemiczne, przemys³ chemiczny, petrochemia itp. Wentylatory promieniowe EMT produkowane s¹ zgodnie z miêdzynarodowymi standardami zachowania jakoœci ISO 9001 i PN-EN 13980. Zaprojektowane do u¿ytku w strefach zagro¿enia wybuchem poza kopalniami i wyrobiskami górniczymi. Spe³niaj¹ wymogi grupy II kategorii 2G/3G – strefa 1 i/lub 2 (dawniej Z1 i/lub Z2) oraz kategorii 2D – strefa 21 i/lub 22 (dawniej Z21 i/lub Z22), lub dla kategorii 2G/D. Posiadaj¹ znak CE i odpowiadaj¹ wymaganiom Dyrektywy „ATEX” 94/9/EC, w tym normy EN 14986:2007.

Konstrukcja Wentylatory EMT posiadaj¹ malowane wirniki aluminiowe. Niezale¿nie od kategorii, wirniki wywa¿ane zgodnie z ISO 14694. Obudowa wykonana ze stopów aluminium, malowana na kolor RAL 9005 (czarny). Konstrukcja zawiera detale wykonane z blachy mosiê¿nej i/lub aluminiowej minimalizuj¹ce ryzyko zaiskrzenia. Wentylator wyposa¿ony jest standardowo w os³onê na wlocie i wylocie, oraz w dodatkowy zacisk uziemienia g³ównego.

Silnik elektryczny Wyposa¿one w silniki elektryczne budowy wzmocnionej EExe, trójfazowe 230/400V lub 400/690V 50Hz, przystosowane do pracy w strefach zagro¿onych wybuchem, w klasie temperaturowej T3 dla gazów (kategoria o 2G i 3G) lub T125 C dla py³ów (kategoria 2D i 3D) . Silniki o innej klasie temperaturowej, ró¿ne formy zabezpieczenia budowy (np. nA, d, de itp.) dostarczane na specjalne ¿yczenie. Wentylatory EMT przystosowane o o s¹ do transportu medium o temperaturze w zakresie -20 C do +60 C, gdzie otoczenie silnika elektrycznego o o nie mo¿e przekraczaæ –20 C do +40 C. Transportowane medium, w zale¿noœci od kategorii, to: opary gazów, mg³y, a tak¿e py³y. Standardowo wykonane w figurze LG 270, wykonanie urz¹dzenia w innej figurze wymaga wczeœniejszych uzgodnieñ z Venture Industries Sp. z o.o. W wentylatorach EMT-160 i EMT-290 istnieje mo¿liwoœæ zmiany figury. Wybrane typy mog¹ byæ dostarczone w wersji przystosowanej do regulacji falownikiem. Wykonania niestandardowe i specjalne wymagaj¹ ustaleñ z Venture Industries Sp. z o.o.

UWAGA Instalator i u¿ytkownik urz¹dzenia jest zobowi¹zany przestrzegaæ wymagañ okreœlonych w dyrektywie 1999/92/WE (tzw. „ATEX-USERS”) (89/391/EWG) w zakresie zapewnienia minimalnych wymagañ dotycz¹cych bezpieczeñstwa i ochrony zdrowia personelu w strefach zagro¿onych wybuchem. Dla wentylatorów kategorii 2D obowi¹zkowe jest zastosowanie wibroizolatorów oraz systemu monitorowania wibracji (wyposa¿enie dodatkowe dostêpne u specjalistycznych dostawców). Zalecamy równie¿ stosowanie os³on na otwór wlotowy i wylotowy wentylatora, uk³adów monitorowania wibracji i temperatury oraz wibroizolatorów dla urz¹dzeñ wszystkich kategorii.

Dane techniczne typ

wydajnoϾ max

ciœnienie max

obroty znam.

moc znam.

pr¹d znam. (400V)

masa

[m /h]

[Pa]

[obr./min.]

[kW]

[A]

[kg]

EMT-03 II 3G c T3 IP5X

2800

500

2770

0,25

0,7

4,4

42550010

EMT-25 II 3G c T3 IP5X

2450

75

1380

0,12

0,5

3,4

42550011

EMT-50 II 3G c T3 IP5X

3600

600

2720

0,55

1,4

4,4

42550020

EMT-90 II 3G c T3 IP5X

2800

95

1380

0,12

0,5

3,4

42550021

EMT-160 II 3G c T3 IP5X

6400

700

2780

1,1

2,4

5,5

42550030

EMT-290 II 3G c T3 IP5X

4750

110

1350

0,25

0,8

3,7

42550031

EMT-03 II 2G c T3 IP5X

7300

600

2780

1,1

2,4

5,5

42550040

EMT-25 II 2G c T3 IP5X

6000

160

1350

0,37

1,3

3,6

42550041

EMT-50 II 2G c T3 IP5X

10000

800

2860

2,2

4,7

7,1

42550050

EMT-90 II 2G c T3 IP5X

10000

800

2870

2,2

4,5

7,5

42552050

EMT-160 II 2G c T3 IP5X

8000

150

1370

0,55

1,6

3,4

42550051

EMT-290 II 2G c T3 IP5X

8600

170

1430

0,75

1,9

5,3

42552051

EMT-03 II 2G c T4 IP5X

5900

60

890

0,18

0,8

2,8

42550052

EMT-25 II 2G c T4 IP5X

14000

1100

2875

4

7,5

7,8

42550060

EMT-50 II 2G c T4 IP5X

14000

1100

2890

4

7,5

7,5

42552060

EMT-90 II 2G c T4 IP5X

11200

200

1405

1,1

2,7

4,7

42550061

EMT-160 II 2G c T4 IP5X

11200

200

1405

1,1

2,8

5

42552061

EMT-290 II 2G c T4 IP5X

7700

70

870

0,25

1

2,8

42550062

EMT-03 II 2G c T4 IP5X

22000

1200

2920

7

12,7

7,7

42550070

EMT-25 II 2G c T4 IP5X

22000

1200

2920

7,5

14

6,8

42552070

EMT-50 II 2G c T4 IP5X

14800

250

1415

1,5

3,7

5,3

42550071

EMT-90 II 2G c T4 IP5X

14800

250

1415

1,5

3,6

5,5

42552071

EMT-160 II 2G c T4 IP5X

10200

90

910

0,37

1,3

3

42550072

EMT-290 II 2G c T4 IP5X

10200

90

910

0,37

102

4,5

42552072

o

24000

300

1430

4

8,3

6,9

42550080

o

24000

300

1430

4

8,4

6

42552080

o

12000

120

880

0,55

1,7

3,1

42550081

o

12000

120

880

0,55

1,8

4

42552081

o

11200

40

690

0,37

1,9

2,8

42552082

o

32000

400

1445

5,5

11,1

6,8

42550090

3

EMT-03 II 2D c T110 C ATEX EMT-25 II 2D c T110 C ATEX EMT-50 II 2D c T130 C ATEX EMT-90 II 2D c T130 C ATEX EMT-160 II 2D c T125 C ATEX EMT-290 II 2D c T125 C ATEX

26

Venture Industries Sp. z o.o. ul. Mokra 27, 05-092 £omianki - Kie³pin

tel. +48 22 751 95 50, 751 20 31 fax +48 22 751 22 59, 751 12 02

nr artyku³u

e-mail: venture@venture.pl


wentylatory przeciwwybuchowe EMT

Specyfikacja typ

specyfikacja

oznacz.went. wg ATEX

EMT-03 II 3G c T3 IP5X

230D/400YV, 50Hz, II 2G EExe II

II 3G Ex c e IIB T3

EMT-25 II 3G c T3 IP5X

230D/400YV, 50Hz, II 2G EExe II

II 3G Ex c e IIB T3

EMT-50 II 3G c T3 IP5X

230D/400YV, 50Hz, II 2G EExe II

II 3G Ex c e IIB T3

EMT-90 II 3G c T3 IP5X

230D/400YV, 50Hz, II 2G EExe II

II 3G Ex c e IIB T3

EMT-160 II 3G c T3 IP5X

230D/400YV, 50Hz, II 2G EExe II

II 3G Ex c e IIB T3

EMT-290 II 3G c T3 IP5X

400D/690YV, 50Hz, II 2G EExe II

II 3G Ex c e IIB T3

EMT-03 II 2G c T3 IP5X

230D/400YV, 50Hz, II 2G EExe II

II 2G Ex c e IIB T3

EMT-25 II 2G c T3 IP5X

230D/400YV, 50Hz, II 2G EExe II

II 2G Ex c e IIB T3

EMT-50 II 2G c T3 IP5X

230D/400YV, 50Hz, II 2G EExe II

II 2G Ex c e IIB T3

EMT-90 II 2G c T3 IP5X

230D/400YV, 50Hz, II 2G EExe II

II 2G Ex c e IIB T3

EMT-160 II 2G c T3 IP5X

230D/400YV, 50Hz, II 2G EExe II

II 2G Ex c e IIB T3

EMT-290 II 2G c T3 IP5X

400D/690YV, 50Hz, II 2G EExe II

II 2G Ex c e IIB T3

EMT-03 II 2G c T4 IP5X

230VD/400VY, 50Hz, EEx de IIC

II 2G Ex c de IIB T4

EMT-25 II 2G c T4 IP5X

230VD/400VY, 50Hz, EEx de IIC

II 2G Ex c de IIB T4

EMT-50 II 2G c T4 IP5X

230VD/400VY, 50Hz, EEx de IIC

II 2G Ex c de IIB T4

EMT-90 II 2G c T4 IP5X

230VD/400VY, 50Hz, EEx de IIC

II 2G Ex c de IIB T4

EMT-160 II 2G c T4 IP5X

230VD/400VY, 50Hz, EEx de IIC

II 2G Ex c de IIB T4

EMT-290 II 2G c T4 IP5X

400VD/690VY, 50Hz, EEx de IIC

II 2G Ex c de IIB T4

EMT-03 II 2G c T4 IP5X

230VD/400VY, 50Hz, EEx d IIC

II 2G Ex c d IIC T4

EMT-25 II 2G c T4 IP5X

230VD/400VY, 50Hz, EEx d IIC

II 2G Ex c d IIC T4

EMT-50 II 2G c T4 IP5X

230VD/400VY, 50Hz, EEx d IIC

II 2G Ex c d IIC T4

EMT-90 II 2G c T4 IP5X

230VD/400VY, 50Hz, EEx d IIC

II 2G Ex c d IIC T4

EMT-160 II 2G c T4 IP5X

230VD/400VY, 50Hz, EEx d IIC

II 2G Ex c d IIC T4

EMT-290 II 2G c T4 IP5X

400VD/690VY, 50Hz, EEx d IIC

II 2G Ex c d IIC T4

o

230D/400YV, 50Hz, Ex tD A21 IP65

II 2D Ex tDA21 IP6X T110 C

o

230D/400YV, 50Hz, Ex tD A21 IP65

II 2D Ex tDA21 IP6X T110 C

o

230D/400YV, 50Hz, Ex tD A21 IP65

II 2D Ex tDA21 IP6X T130 C

o

230D/400YV, 50Hz, Ex tD A21 IP65

II 2D Ex tDA21 IP6X T130 C

o

230D/400YV, 50Hz, Ex tD A21 IP65

II 2D Ex tDA21 IP6X T125 C

o

400D/690YV, 50Hz, Ex tD A21 IP65

II 2D Ex tDA21 IP6X T125 C

EMT-03 II 2D c T110 C ATEX EMT-25 II 2D c T110 C ATEX EMT-50 II 2D c T130 C ATEX EMT-90 II 2D c T130 C ATEX EMT-160 II 2D c T125 C ATEX EMT-290 II 2D c T125 C ATEX

Wymiary (mm)

o

o

o

o

o

o

H

I

A d3 A d4

A

B

A d2

A d5 A d6

C

A d1

A d7

E

G

J

K

D

L M

N

O

P

typ

A

B

C

D

EMT 03

152

333

174

327

115

139

100

165

65

95

14

EMT 25

152

333

174

327

115

139

100

165

65

95

14

EMT 50

205

464

246

433

130

139

107

165

112

80

EMT 90

208

486

261

453

160

182

138

200

100

EMT 160

224

595

342

506

200

220

170

250

EMT 290

264

708

410

617

260

217

180

245

A d1 A d2 A d3 A d4 A d5 A d6 A d7 E

F

G

H*

I

J

K

L

160

115

10

182

62

120

80

19

160

115

10

194

62

120

80

19

13

200

178

10

221

77

190

140

20

45

135

13

210

179

10

256

85

190

140

20

168

125

13

220

215

12

344,5 107

210

180

230

170

13

280

240

13

389,5 133

215

180

M

N

O

P

29,5 77,5

51

180

29,5 77,5

51

180

100

60

230

45

-

-

240

20

16

-

-

250

20

16

-

-

250

* podany wymiar H zale多ny od wersji silnikowej

www.venture.pl

27


wentylatory przeciwwybuchowe EMT

Charakterystyki pracy EMT-03

EMT-25

Ciœnienie ca³kowite [Pa]

[

[

[

Ciœnienie ca³kowite [Pa]

EMT-90

[

[

[

Ciœnienie ca³kowite [Pa]

EMT-290

28

[

[

[

Venture Industries Sp. z o.o. ul. Mokra 27, 05-092 £omianki - Kie³pin

tel. +48 22 751 95 50, 751 20 31 fax +48 22 751 22 59, 751 12 02

[

Ciœnienie ca³kowite [Pa]

EMT-160

[

Ciœnienie ca³kowite [Pa]

EMT-50

[

Ciœnienie ca³kowite [Pa]

0,18 kW

e-mail: venture@venture.pl


wentylatory przeciwwybuchowe HCBT EX

Specjalne wykonanie wentylatorów typu COMPACT HCBT zgodne z wymogami Dyrektywy 94/9/EC „ATEX” dotycz¹cej urz¹dzeñ przeznaczonych do u¿ytku w przestrzeniach zagro¿onych wybuchem. Dostêpne wersje przeciwwybuchowe wentylatorów COMPACT zgodne z dyrektyw¹ „ATEX”: - obudowa wzmocniona

II 2G EExe ll T3

- obudowa ognioszczelna II 2G EExd ll B T5 lub EExd ll C T4 (tylko dla modeli HCBT/...-800 i /...-1000/).

Wentylatory typu COMPACT w wersji przeciwwybuchowej s¹ produkowane w œrednicach standardowych od 315 mm z silnikami trójfazowymi 230/400V, 50Hz, 4-, 6- i 8-biegunowymi. Stopieñ ochrony IP 55, klasa izolacji F.

Silniki wentylatorów w wersji przeciwwybuchowej nie s¹ przystosowane do regulacji prêdkoœci obrotowej. o

o

Dopuszczalny zakres temperatury pracy: od -30 C do +40 C. Wszystkie wentylatory typu COMPACT w wykonaniu przeciwwybuchowym s¹ oznaczone symbolem „EX” wystêpuj¹cym w nazwie danego wentylatora, na przyk³ad: HCBT/4-400/HA EX. Wentylatory mog¹ byæ instalowane w dowolnej pozycji. Instalacjê nale¿y przeprowadziæ z uwzglêdnieniem obowi¹zuj¹cych przepisów i warunków okreœlonych w Dokumentacji Techniczno-Ruchowej.

LOM 03ATEX2082 X

Wymiary (mm) typ

A

C

B

F E A D A /4 /6

/8

J A G /4 /6

K

L

68

12

75

12

78

12

91

12

97

12

/8

315

400

330

280

315

10

122

329

32

355

450

380

315

355

10

129

129

371

45

400

500

420

355

400

10

129

129

422

450

560

480

400

450

10

150

150

150

476

500

630

560

450

500

10

150

150

150

536

560

710

630

510

560

10

218,5 150

150

596 110,5 42

42

98,5

12

630

800

710

580

630

12

218,5 150

150

674 110,5 41

41

103

12

710

900

800

636

710

12

218,5 218,5 218,5 733

typ

A

B

G A D J E A /4 L H

800

1000 800 800 92 189 926

900

1120 900 900 120

1060

C /6 L

40,5 40,5 48

L

48

48

44,5 44,5 44,5

134

/8 H

45

134

/4 H

L

H

134 91,5 16,5

A F /6 /8 L H L H

345 380 310 345 310 345 181 203 162 181 162 181 439

306

1000 1250 1000 1000 110 174 1154 380 380 345 380 345 380 203 203 181 203 181 203 * - k¹t pochylenia ³opatek L - ma³y H - du¿y

www.venture.pl

29


wentylatory przeciwwybuchowe HCBT EX

Dane techniczne typ

prêdkoœæ obrotowa

max moc absorbowana

natê¿enie pr¹du 230V 400V

poziom ciœn. akustycznego

wydajnoϾ max

masa

[obr./min.]

[W]

[A]

[dB (A)]

[m /h]

3

[kg]

HCBT/4-315/H

1300

150

0,6

0,3

54

2350

7

41520055

HCBT/4-355/H

1260

200

0,8

0,5

58

3490

8

41520095

HCBT/4-400/H

1350

300

1,4

0,8

60

5070

9

41520131

HCBT/4-450/H

1230

500

1,7

1,0

65

6760

13

41520171

HCBT/4-500/H

1350

660

2,7

1,6

68

9200

16

41520215

HCBT/4-560/H

1320

1210

3,9

2,3

71

12480

22

41520251

HCBT/4-630/H

1420

1550

5,2

3,0

72

17060

25

41520291

HCBT/4-710/H

1350

2200

7,0

4,0

75

22150

27

41529330

HCBT/4-800/L-X (1,5kW)

1420

2300

6,6

3,8

79

24960

37

42020055

HCBT/4-800/H-X (3kW)

1430

4200

12,6

7,3

82

32600

52

42929965

HCFT/4-900/L-X (3kW)

1400

4400

11,3

6,5

83

35000

96

42020026

HCFT/4-900/H-X (5,5kW)

1400

7200

12,0

87

45000

112

42020028

HCBT/4-1000/L-X (3kW)

1400

4400

12,3

7,1

84

42000

67

42020072

HCBT/4-1000/H-X (5,5kW)

1460

7200

20,5

12,0

87

54000

95

42020077

nr artyku³u

4-biegunowe

6-biegunowe HCBT/6-355/H

875

90

0,5

0,3

50

2210

8

41520475

HCBT/6-400/H

830

110

0,5

0,3

52

3400

9

41520515

HCBT/6-450/H

835

190

0,8

0,5

53

4550

13

41520555

HCBT/6-500/H

840

250

0,9

0,5

56

5820

16

41520595

HCBT/6-560/H

900

410

1,6

0,9

59

8260

22

41520635

HCBT/6-630/H

810

460

2,0

1,2

60

11000

25

41520675

HCBT/6-710/H

920

1100

4,9

2,8

66

16500

27

41520710

HCBT/6-800/L-X (0,55kW)

900

1180

3,9

2,2

70

19370

31

42020035

HCBT/6-800/H-X (0,75kW)

940

1220

4,3

2,5

72

22000

36

42929945

HCFT/6-900/L-X (1,1kW)

950

1400

5,7

3,3

74

23500

88

42020044

HCFT/6-900/H-X (1,5kW)

950

2330

7,0

4

78

30000

95

42020048

HCBT/6-1000/L-X (1,1kW)

940

1400

5,6

3,2

75

28000

54

42020085

HCBT/6-1000/H-X (1,5kW)

950

2330

7,6

4,4

78

35400

62

42020095

8-biegunowe

30

HCBT/8-450/H

660

130

0,7

0,4

46

3500

13

41520755

HCBT/8-500/H

625

150

0,7

0,4

49

4660

16

41520795

HCBT/8-560/H

610

230

1,0

0,6

52

5990

22

41520835

HCBT/8-630/H

635

310

1,3

0,8

53

8340

25

41520875

HCBT/8-710/H

970

150

2,0

1,2

59

11960

27

41520915

HCBT/8-800/L-X (0,25kW)

710

580

2,2

1,3

63

14000

63

42020055

HCBT/8-800/H-X (0,37kW)

690

700

3,0

1,7

65

17160

64

42020065

HCBT/8-900/L-X (0,37kW)

700

720

2,8

1,6

69

22500

85

42020066

HCBT/8-900/H-X (0,75kW)

750

1100

4,5

2,6

72

22500

92

42020068

HCBT/8-1000/L-X (0,37kW)

700

720

3,0

1,7

68

20490

68

42020105

HCBT/8-1000/H-X (0,75kW)

725

1100

4,6

2,7

72

27040

71

42929115

Venture Industries Sp. z o.o. ul. Mokra 27, 05-092 £omianki - Kie³pin

tel. +48 22 751 95 50, 751 20 31 fax +48 22 751 22 59, 751 12 02

e-mail: venture@venture.pl


wentylatory przeciwwybuchowe Compact HCBT EX

Charakterystyki pracy 4-315

4-355

[Pa] mm H2O

[Pa] mm H2O

3

3

[m /h]

[m /h]

3

3

[m /s]

[m /s]

4-400

6-355

[Pa] mm H2O

[Pa] mm H2O

3

3

[m /h]

[m /h]

3

3

[m /s]

[m /s]

6-400

4-450

[Pa] mm H2O

[Pa] mm H2O

[m /h]

3

[m /s]

[m /s]

www.venture.pl

3

3

[m /h]

3

31


wentylatory przeciwwybuchowe Compact HCBT EX

Charakterystyki pracy 4-500

6-450

[Pa] mm H2O

[Pa] mm H2O

3

3

[m /h]

[m /h]

3

3

[m /s]

[m /s]

6-500

8-450

[Pa] mm H2O

[Pa] mm H2O

3

3

[m /h]

[m /h]

3

3

[m /s]

[m /s]

8-500

4-560

[Pa] mm H2O

[Pa] mm H2O

3

[m /h]

3

[m /h]

3

[m /s]

3

[m /s]

32

Venture Industries Sp. z o.o. ul. Mokra 27, 05-092 ÂŁomianki - KieÂłpin

tel. +48 22 751 95 50, 751 20 31 fax +48 22 751 22 59, 751 12 02

e-mail: venture@venture.pl


wentylatory przeciwwybuchowe Compact HCBT EX

Charakterystyki pracy 4-630

6-560

[Pa] mm H2O

[Pa] mm H2O

3

3

[m /h]

[m /h]

3

3

[m /s]

[m /s]

6-630

8-560

[Pa] mm H2O

[Pa] mm H2O

3

3

[m /h]

[m /h]

3

3

[m /s]

[m /s]

8-630

4-710

[Pa] mm H2O

[Pa] mm H2O

3

[m /h]

3

[m /s]

[m /s]

www.venture.pl

3

[m /h]

3

33


wentylatory przeciwwybuchowe Compact HCBT EX

Charakterystyki pracy 4-800

6-710

[Pa] mm H2O

[Pa] mm H2O

3

3

[m /h]

[m /h]

3

3

[m /s]

[m /s]

6-800

8-710 [Pa] mm H2O

[Pa] mm H2O

3

3

[m /h]

[m /h]

3

3

[m /s]

[m /s]

8-800

4-900

[Pa] mm H2O

[Pa]

mm H2O

900/H

900/L

3

[m /h]

3

[m /h]

3

[m /s]

3

[m /s]

34

Venture Industries Sp. z o.o. ul. Mokra 27, 05-092 ÂŁomianki - KieÂłpin

tel. +48 22 751 95 50, 751 20 31 fax +48 22 751 22 59, 751 12 02

e-mail: venture@venture.pl


wentylatory przeciwwybuchowe Compact HCBT EX

Charakterystyki pracy 6-900

8-900

[Pa] mm H2O

[Pa] mm H2O

900/H 900/H 900/L

900/L

3

3

[m /h]

[m /h]

3

3

[m /s]

[m /s]

4-1000

6-1000

[Pa] mm H2O

[Pa] mm H2O

3

[m /h] 3

[m /s]

3

[m /h] 3

[m /s]

8-1000 [Pa] mm H2O

3

[m /h] 3

[m /s]

www.venture.pl

35


wentylatory przeciwwybuchowe Compact TCBT EX

Specjalne wykonanie wentylatorów typu COMPACT TCBT zgodne z wymogami Dyrektywy 94/9/EC „ATEX” dotycz¹cej urz¹dzeñ przeznaczonych do u¿ytku w przestrzeniach zagro¿onych wybuchem. Dostêpne wersje przeciwwybuchowe wentylatorów COMPACT zgodne z dyrektyw¹ „ATEX”: - obudowa wzmocniona

II 2G EExe ll T3

- obudowa ognioszczelna II 2G EExd ll B T5 lub Eexd ll C T4 (tylko dla modeli TCBT/4-710 /, /4-800/, /6-800/, /8-800/).

Wentylatory typu COMPACT w wersji przeciwwybuchowej s¹ produkowane w œrednicach standardowych od 315 mm z silnikami trójfazowymi 230/400V, 50Hz, 4-, 6- i 8-biegunowymi. Stopieñ ochrony IP 55, klasa izolacji F.

Silniki wentylatorów w wersji przeciwwybuchowej nie s¹ przystosowane do regulacji prêdkoœci obrotowej. o

o

Dopuszczalny zakres temperatury pracy: od -30 C do +40 C. Wszystkie wentylatory typu COMPACT w wykonaniu przeciwwybuchowym s¹ oznaczone symbolem „EX” wystêpuj¹cym w nazwie danego wentylatora, na przyk³ad: TCBT/4-400/H EX. Wentylatory mog¹ byæ instalowane w dowolnej pozycji. Instalacjê nale¿y przeprowadziæ z uwzglêdnieniem obowi¹zuj¹cych przepisów i warunków okreœlonych w Dokumentacji Techniczno-Ruchowej.

LOM 03ATEX2082 X

Wymiary (mm)

36

typ

B A A

315

386

355

170

315

10

8

355

426

395

170

355

10

8

400

487

450

170

400

12

8

450

537

500

180

450

12

8

500

595

560

180

500

12

12

560

655

620

240

560

12

12

630

725

690

240

630

12

12

710 (6 i 8 bieg.)

806

770

240

710

12

16

typ

B A A

C

C

A D A E liczba otworów N

A D 4 bieg.

E 6 bieg.

8bieg. -

710/L (4 bieg.)

806

770

350

710

405

-

710/H (4 bieg.)

806

770

350

710

426

-

-

800/L

896

860

350

800

419

398

398

800/K

896

860

350

800

415

419

398

800/G

896

860

350

800

471

415

419

800/H

896

860

350

800

471

415

419

Venture Industries Sp. z o.o. ul. Mokra 27, 05-092 £omianki - Kie³pin

tel. +48 22 751 95 50, 751 20 31 fax +48 22 751 22 59, 751 12 02

e-mail: venture@venture.pl


wentylatory przeciwwybuchowe Compact TCBT EX

Dane techniczne typ

prêdkoœæ obrotowa

max moc absorbowana

natê¿enie pr¹du 230V 400V

poziom ciœn. akustycznego

wydajnoϾ max

masa

[obr./min.]

[W]

[A]

[dB (A)]

[m /h]

3

[kg]

TCBT/4-315/H

1300

150

0,6

0,3

54

2340

11,0

41520075

TCBT/4-355/H

1260

200

0,8

0,5

58

3470

13,2

41520116

TCBT/4-400/H

1360

300

1,4

0,8

60

5100

15,5

41520155

TCBT/4-450/H

1400

630

2,7

1,6

62

7100

21,0

41520195

TCBT/4-500/H

1340

880

2,9

1,7

66

9710

25,0

41520235

TCBT/4-560/L

1320

1210

3,9

2,3

67

11750

33,0

41520275

TCBT/4-560/H

1370

1520

4,9

2,8

69

13780

34,7

41520276

TCBT/4-630/L

1330

1900

5,6

3,2

69

16100

39,0

41520315

TCBT/4-630/H

1360

2200

7,1

4,0

70

18200

40,0

41520316

TCBT/4-710/L (1,5kW)

1420

2500

8,4

4,8

73

21590

46,0

41520345

TCBT/4-710/H (3kW)

1450

3400

11,1

6,4

76

25500

54,0

41520346

TCBT/4-800/L (3kW)

1450

3700

11,2

6,5

82

29200

65,0

42020155

TCBT/4-800/K (4kW)

1450

5000

-

9,0

84

33300

68,0

42020156

TCBT/4-800/G (5,5kW)

1460

6900

-

11,6

87

38400

81,0

42020157

TCBT/4-800/H (7,5kW)

1460

8800

-

15,0

89

43200

89,0

42020158

nr artyku³u

4-biegunowe

6-biegunowe TCBT/6-355/H

875

90

0,5

0,3

50

2220

13,2

41520495

TCBT/6-400/H

830

110

0,5

0,3

52

3240

15,5

41520535

TCBT/6-450/H

890

200

0,9

0,5

53

4590

20,7

41520575

TCBT/6-500/H

870

270

1,0

0,6

57

6100

24,8

41520615

TCBT/6-560/L

900

410

1,6

0,9

58

7400

33,0

41520655

TCBT/6-560/H

870

470

1,7

1,0

60

8680

33,5

41520656

TCBT/6-630/L

890

620

2,2

1,3

60

10600

38,0

41520695

TCBT/6-630/H

950

860

4,9

2,8

62

13000

38,5

41520696

TCBT/6-710/L

900

1080

5,7

3,3

66

15800

46,0

41520735

TCBT/6-710/H

910

1300

5,2

3,0

69

17800

46,0

41520730

TCBT/6-800/L (1,1kW)

950

1500

5,7

3,3

74

20700

57,0

42020165

TCBT/6-800/K (1,5kW)

965

1800

7,1

4,1

76

23100

64,0

42020166

TCBT/6-800/G (2,2kW)

960

2500

9,0

5,2

79

26100

68,0

42020167

TCBT/6-800/H (3kW)

980

2900

10,7

6,2

80

29800

80,0

42020168

TCBT/8-450/H

665

140

8-biegunowe 0,5 0,8

47

3450

20,7

41520775

TCBT/8-500/H

615

165

1,0

0,6

50

4750

24,8

41520815

TCBT/8-560/H

595

250

1,2

0,7

52

6620

33,0

41520856

TCBT/8-630/H

980

380

1,9

1,1

57

8730

38,5

41520896

TCBT/8-710/H

920

540

2,1

1,2

63

11000

46,0

41520936

TCBT/8-800/L (0,37kW)

700

650

3,1

1,8

67

14000

54,0

42020175

TCBT/8-800/K (0,55kW)

710

870

4,3

2,5

69

16600

57,0

42020176

TCBT/8-800/G (0,75kW)

720

1100

4,8

2,8

72

19500

61,0

42020177

TCBT/8-800/H (1,1kW)

720

1340

6,2

3,6

74

22500

64,0

42020178

www.venture.pl

37


wentylatory przeciwwybuchowe Compact TCBT EX

Charakterystyki pracy 4-315

4-355

[Pa] mm H2O

[Pa] mm H2O

3

3

[m /h]

3

[m /s]

[m /h]

3

[m /s]

4-400

6-355 [Pa] mm H2O

[Pa] mm H2O

3

3

[m /h]

[m /h]

3

3

[m /s]

[m /s]

6-400

4-450 [Pa] mm H2O

[Pa] mm H2O

3

3

[m /h]

3

[m /s]

[m /h]

3

[m /s]

38

Venture Industries Sp. z o.o. ul. Mokra 27, 05-092 ÂŁomianki - KieÂłpin

tel. +48 22 751 95 50, 751 20 31 fax +48 22 751 22 59, 751 12 02

e-mail: venture@venture.pl


wentylatory przeciwwybuchowe Compact TCBT EX

Charakterystyki pracy 4-500

6-450

[Pa] mm H2O

[Pa] mm H2O

3

3

[m /h]

[m /h]

3

3

[m /s]

[m /s]

6-500

8-450 [Pa] mm H2O

[Pa] mm H2O

3

3

[m /h]

[m /h]

3

3

[m /s]

[m /s]

8-500

4-560

[Pa] mm H2O

[Pa]

3

3

[m /h]

3

[m /s]

[m /h] [m /s]

www.venture.pl

mm H2O

3

39


wentylatory przeciwwybuchowe Compact TCBT EX

Charakterystyki pracy 4-630

6-560

[Pa] mm H2O

[Pa] mm H2O

3

3

[m /h]

[m /h]

3

3

[m /s]

[m /s]

6-630

8-560/H [Pa] mm H2O

[Pa] mm H2O

3

3

[m /h]

[m /h]

3

3

[m /s]

[m /s]

8-630/H

4-710

[Pa] mm H2O

[Pa]

mm H2O

3

3

[m /h]

3

[m /s]

[m /h]

3

[m /s]

40

Venture Industries Sp. z o.o. ul. Mokra 27, 05-092 ÂŁomianki - KieÂłpin

tel. +48 22 751 95 50, 751 20 31 fax +48 22 751 22 59, 751 12 02

e-mail: venture@venture.pl


wentylatory przeciwwybuchowe Compact TCBT EX

Charakterystyki pracy 4-800

6-710

[Pa] mm H2O

[Pa] mm H2O

3

3

[m /h]

[m /h]

3

3

[m /s]

[m /s]

6-800

8-710/H [Pa] mm H2O

[Pa] mm H2O

3

[m /h] 3

[m /s]

3

[m /h] 3

[m /s]

8-800 [Pa]

mm H2O

3

[m /h] 3

[m /s]

www.venture.pl

41


wentylatory przeciwwybuchowe Compact HCTT EX

Specjalne wykonanie wentylatorów dachowych typu HCTT zgodne z wymogami Dyrektywy 94/9/EC „ATEX” dotycz¹cej urz¹dzeñ przeznaczonych do u¿ytku w przestrzeniach zagro¿onych wybuchem.

Dostêpne wersje przeciwwybuchowe wentylatorów HCTT zgodne z dyrektyw¹ „ATEX”: - obudowa wzmocniona

II 2G EExe ll T3

- obudowa ognioszczelna II 2G EExd ll B T5 lub EExd ll C T4 (tylko dla modeli HCTT/4-800/, /4-900/, /4-1000/, oraz HCTT-/6-800/, /6-900/, /6-1000/).

Wentylatory typu HCTT w wersji przeciwwybuchowej s¹ produkowane z silnikami trójfazowymi 230/400V, 50Hz, 4-, 6- i 8-biegunowymi. Stopieñ ochrony IP 55, klasa izolacji F.

Silniki wentylatorów w wersji przeciwwybuchowej nie s¹ przystosowane do regulacji prêdkoœci obrotowej.

Wszystkie wentylatory typu HCTT w wykonaniu przeciwwybuchowym s¹ oznaczone symbolem „EX” wystêpuj¹cym w nazwie danego wentylatora, na przyk³ad: HCTT/4-400/-B EX. Instalacjê nale¿y przeprowadziæ z uwzglêdnieniem obowi¹zuj¹cych przepisów i warunków okreœlonych w Dokumentacji Techniczno-Ruchowej.

Dane techniczne - dla wentylatorów wywiewnych (typ B) typ

prêdkoœæ obrotowa

max pobór mocy

[obr./min.]

[W]

[A]

HCTT/4-315-B

1300

150

0,34

1930

1500

59

58

14,4

43525730

HCTT/4-355-B

1260

200

0,46

2680

2000

56

55

15,8

43525740

HCTT/4-400-B

1350

300

0,80

3700

2900

59

58

16,5

43525750

HCTT/4-450-B

1230

500

1,00

5600

4500

63

61

23,5

43525760

HCTT/4-500-B

1350

660

1,60

7100

5850

69

67

25,4

43525770

HCTT/4-560-B

1320

1210

2,30

9820

7600

73

69

40,0

43535780

HCTT/4-630-B

1290

1600

3,20

13000

9800

74

70

42,6

43535790

HCTT/4-710-B

1300

2200

4,00

17400

-

82

80

60,0

43535800

HCTT/4-800-B

1400

3 kW**

7,30

23800

-

89

86

67,0

43535810

HCTT/4-900-B

1400

4 kW**

9,50

30000

-

92

89

77,0

43535820

HCTT/4-1000-B

1450

5,5 kW**

12,00

38500

-

93

90

123,0

43525610

natê¿enie pr¹du poziom ciœn. akust.* wydajnoœæ max max wlot wylot wy¿sza prêdk. ni¿sza prêdk. 3

nr artyku³u

[kg]

[dB (A)]

[m /h]

masa

4-biegunowe

6-biegunowe HCTT/6-450-B

835

190

0,48

3900

3000

53

62

23,5

43525830

HCTT/6-500-B

830

250

0,57

4600

3500

56

54

25,4

43525840

HCTT/6-560-B

850

410

0,93

6850

5400

60

58

40,0

43525850

HCTT/6-630-B

810

600

1,18

8400

6400

64

61

42,6

43525860

HCTT/6-710-B

900

1100

3,30

12700

-

72

70

54,0

43525870

HCTT/6-800-B

930

0,75 kW**

2,50

15800

-

79

76

57,0

43525880

HCTT/6-900-B

930

1,1 kW**

3,50

20000

-

82

79

67,0

43525890

HCTT/6-1000-B

930

1,5 kW**

4,50

-

83

80

108,0

43525900

HCTT/8-710-B

670

370

1,20

9500

-

64

62

52,0

43525910

HCTT/8-800-B

700

370

1,90

11900

-

71

68

57,0

43525920

HCTT/8-900-B

700

550

2,30

15000

-

74

71

67,0

43525930

HCTT/8-1000-B

700

750

2,80

18600

-

75

72

108,0

43525940

24700 8-biegunowe

* wentylator umieszczony na dachu. Pomiar w odleg³oœci 1,5 m., ** moc absorbowana.

42

Venture Industries Sp. z o.o. ul. Mokra 27, 05-092 £omianki - Kie³pin

tel. +48 22 751 95 50, 751 20 31 fax +48 22 751 22 59, 751 12 02

e-mail: venture@venture.pl


wentylatory przeciwwybuchowe Compact HCTT EX

Dane techniczne - dla wentylatorów nawiewnych (typ A) typ

prêdkoœæ obrotowa

max pobór mocy

[obr./min.]

[W]

poziom ciœn. akust.* wydajnoœæ max natê¿enie pr¹du wlot wylot wy¿sza prêdk. ni¿sza prêdk. max [dB (A)]

[m3/h]

[A]

masa

nr artyku³u

[kg]

4-biegunowe HCTT/4-315-A

1360

150

0,34

2150

1820

58

64

14,4

43525730-01

HCTT/4-355-A

1350

200

0,46

3250

2520

59

61

15,8

43525740-01

HCTT/4-400-A

1380

300

0,80

4720

3900

64

68

16,5

43525750-01

HCTT/4-450-A

1350

500

0,95

6670

5250

68

71

23,5

43525760-01

HCTT/4-500-A

1380

660

1,60

8440

7000

72

76

25,4

43525770-01

HCTT/4-560-A

1380

1210

2,30

11400

9800

75

80

40,0

43525780-01

HCTT/4-630-A

1360

1600

3,00

15300

12500

79

84

42,6

43525790-01

HCTT/4-710-A

1300

2200

4,00

20500

-

80

85

60,0

43525800-01

HCTT/4-800-A

1400

3 kW**

7,30

26600

-

85

90

67,0

43525810-01

HCTT/4-900-A

1400

4 kW**

9,50

35900

-

88

94

77,0

43525820-01

HCTT/4-1000-A

1400

5,5 kW**

12,00

44900

-

89

95

123,0

43525610-01

6-biegunowe HCTT/6-450-A

835

190

0,48

4400

3600

56

60

23,5

43525830-01

HCTT/6-500-A

830

250

0,57

5500

4500

60

63

25,4

43525840-01

HCTT/6-560-A

850

410

0,93

7900

6700

64

68

40,0

43525850-01

HCTT/6-630-A

810

600

1,18

9900

7800

66

70

42,6

43525860-01

HCTT/6-710-A

900

1100

3,30

14200

-

69

75

54,0

43525870-01

HCTT/6-800-A

930

0,75 kW**

2,50

17700

-

75

80

57,0

43525880-01

HCTT/6-900-A

930

1,1 kW**

3,50

23800

-

78

84

67,0

43525890-01

HCTT/6-1000-A

930

1,5 kW**

4,50

-

79

85

108,0

43525900-01

HCTT/8-710-A

670

370

1,20

10600

-

61

67

52,0

43525910-01

HCTT/8-800-A

700

0,37 kW**

1,90

13300

-

67

72

57,0

43525920-01

HCTT/8-900-A

700

0,55 kW**

2,30

18000

-

70

76

67,0

43525930-01

HCTT/8-1000-A

700

0,75 kW**

2,80

21700

-

71

77

105,0

43525940-01

28800 8-biegunowe

* wentylator umieszczony na dachu. Pomiar w odleg³oœci 1,5 m.,

** moc absorbowana.

Wymiary (mm)

A D

A E

F

G

H

450

315

12

40

70

341

535

355

12

40

80

361

630

535

400

12

40

80

361

895

710

590

450

14

40

110

410

500

895

710

590

500

14

40

110

410

560

1150

905

750

560

14

50

185

488

630

1150

905

750

630

14

50

185

488

710

1350

1100

840

710

14

50

200

551

800

1350

1100

840

800

14

50

200

732

900

1560

1250

950

900

14

50

200

756

1000

1580

1250

950

1000

14

50

200

756

typ

A A

315 355

B

C

640

560

760

630

400

760

450

www.venture.pl

43


wentylatory przeciwwybuchowe Compact HCTT EX

Charakterystyki pracy - wywiew (typ B) 315-355 – 4 bieguny

400 – 4 bieguny

[Pa] mm H2O

[Pa] mm H2O

3

3

[m /h]

[m /h]

3

3

[m /s]

[m /s]

450 – 4 i 6 biegunowy

500 – 4 i 6 biegunowy [Pa] mm H2O

[Pa] mm H2O

3

3

[m /h]

[m /h]

3

3

[m /s]

[m /s]

560 – 4 i 6 biegunowy

630 – 4 i 6 biegunowy

[Pa] mm H2O

[Pa] mm H2O

3

3

[m /h]

[m /h]

3

3

[m /s]

44

Venture Industries Sp. z o.o. ul. Mokra 27, 05-092 £omianki - Kie³pin

[m /s]

tel. +48 22 751 95 50, 751 20 31 fax +48 22 751 22 59, 751 12 02

e-mail: venture@venture.pl


wentylatory przeciwwybuchowe Compact HCTT EX

710 – 6 i 8 biegunowy

800 – 4, 6 i 8 biegunowy

[Pa] mm H2O

[Pa] mm H2O

3

3

[m /h]

[m /h]

3

3

[m /s]

[m /s]

900 – 4, 6 i 8 biegunowy

1000 – 4, 6 i 8 biegunowy [Pa] mm H2O

[Pa] mm H2O

3

[m /h] 3

[m /s]

www.venture.pl

3

[m /h] 3

[m /s]

45


wentylatory przeciwwybuchowe Compact HCTT EX

Charakterystyki pracy - nawiew (typ A)

46

315-355 – 4 bieguny

400 – 4 bieguny

450 – 4 i 6 biegunowy

500 – 4 i 6 biegunowy

560 – 4 i 6 biegunowy

630 – 4 i 6 biegunowy

Venture Industries Sp. z o.o. ul. Mokra 27, 05-092 £omianki - Kie³pin

tel. +48 22 751 95 50, 751 20 31 fax +48 22 751 22 59, 751 12 02

e-mail: venture@venture.pl


wentylatory przeciwwybuchowe HCTT EX

Charakterystyki pracy - nawiew (typ A) 710 – 6 i 8 biegunowy

800 – 4, 6 i 8 biegunowy

900 – 4, 6 i 8 biegunowy

1000 – 4, 6 i 8 biegunowy

www.venture.pl

47


wentylatory przeciwwybuchowe TCDH EX

Zastosowanie Wentylacja ogólna i przemys³owa, Wentylatory dachowe TCDH EXD s¹ przeznaczone do wentylacji przestrzeni zagro¿onych wybuchem, o Temperatura pracy do 40 C, Wykonanie zgodne z dyrektyw¹ „ATEX” 94/9/CE, II2G do strefy 1 i 2.

Konstrukcja Napêd bezpoœredni, wirnik z ³opatkami pochylonymi do ty³u, wykonane z galwanizowanej stali, piasta aluminiowa. Podstawa wykonana z galwanizowanej stali z mosiê¿nym pierœcieniem. Os³ona wykonana z galwanizowanej stali, szara, malowana farb¹ epoksydow¹, Siatka ochronna, zabezpieczenie zgodne ze standardem EN 09-010

Silnik elektryczny - silnik trójfazowy, B5 EExd II BT4, IP 55, klasa F, 230/400V 50 Hz - silnik trójfazowy, B5 EExd II CT4, IP 55, klasa F, 230/400V 50 Hz

48

Venture Industries Sp. z o.o. ul. Mokra 27, 05-092 £omianki - Kie³pin

tel. +48 22 751 95 50, 751 20 31 fax +48 22 751 22 59, 751 12 02

e-mail: venture@venture.pl


wentylatory przeciwwybuchowe TCDH EX

www.venture.pl

49


wentylatory przeciwwybuchowe HDT, HDB

Zastosowanie Wentylatory HDT/HDB s¹ stosowane do wentylacji ogólnej, gdzie mo¿e wyst¹piæ zagro¿enie wybuchem.

Konstrukcja Wentylatory osiowe przeciwwybuchowe HDB, HDT wykonane s¹ zgodnie z dyrektyw¹ 94/9/EC „ATEX”. Przeznaczone s¹ do monta¿u œciennego. P³yta monta¿owa aluminiowa, wirnik aluminiowy wywa¿any dynamicznie wg ISO 1940. Wentylatory przeznaczone do u¿ytku w przestrzeniach zagro¿onych wybuchem. Dostêpne wersje przeciwwybuchowe wentylatorów HDB, HDT zgodne z dyrektyw¹ „ATEX”. - HDB - W II2G EExdllBT4 lub II2G EExdllCT4 - HDT - W II2G EExdllBT5 lub II2G EExdllCT4

Silnik elektryczny Silniki wentylatorów HDB, HDT s¹ produkowane w klasie izolacji F i stopniu ochrony IP 55. Silniki wentylatorów przeciwwybuchowych nie s¹ przystosowane do regulacji prêdkoœci obrotowej.

50

Venture Industries Sp. z o.o. ul. Mokra 27, 05-092 £omianki - Kie³pin

tel. +48 22 751 95 50, 751 20 31 fax +48 22 751 22 59, 751 12 02

e-mail: venture@venture.pl


wentylatory przeciwwybuchowe HDT, HDB

Charakterystyki pracy HDT/4

HDT/6

HDT/8

www.venture.pl

51


wentylatory przeciwwybuchowe RL EX, BFN EX

Specjalne wykonanie wentylatorów typu RL zgodne z wymogami Dyrektywy 94/9/EC „ATEX” dotycz¹cej urz¹dzeñ przeznaczonych do u¿ytku w przestrzeniach zagro¿onych wybuchem. Spe³niaj¹ wymogi grupy II kategorii 2G/3G - strefa 1 i/lub 2 oraz kategorii 2D - strefa 21 i/lub 22, lub dla kategorii 2G/D.

Zastosowanie Do przet³aczania czystego powietrza. Zapewniaj¹ niewielkie wydajnoœci przy wysokich ciœnieniach.

Konstrukcja Wentylatory wysokociœnieniowe o napêdzie bezpoœrednim. Obudowy spawane z blachy stalowej, malowane. Wirniki z ³opatkami prostymi w w¹skie obudowie, wywa¿ane dynamicznie wg ISO1940.

Wentylatory dobierane wg ¿¹danego przez Klienta punktu pracy.

52

Venture Industries Sp. z o.o. ul. Mokra 27, 05-092 £omianki - Kie³pin

tel. +48 22 751 95 50, 751 20 31 fax +48 22 751 22 59, 751 12 02

e-mail: venture@venture.pl


wentylatory przeciwwybuchowe BFN

Specjalne wykonanie wentylatorów typu BL zgodne z wymogami Dyrektywy 94/9/EC „ATEX” dotycz¹cej urz¹dzeñ przeznaczonych do u¿ytku w przestrzeniach zagro¿onych wybuchem. Spe³niaj¹ wymogi grupy II kategorii 2G/3G - strefa 1 i/lub 2 oraz kategorii 2D - strefa 21 i/lub 22, lub dla kategorii 2G/D.

Zastosowanie Wentylatory przystosowane do transportu czystego i lekko zapylonego powietrza. Znajduj¹ zastosowanie w instalacjach wentylacyjnych, wykorzystywane do nadmuchu powietrza w procesach technologicznych.

Konstrukcja Wysokociœnieniowe wentylatory o napêdzie bezpoœrednim (typ BL) lub poœrednim pasowym (typ BFN). Wirnik z ³opatkami pochylonymi do ty³u spawany z blachy stalowej. Obudowa spawana z blachy stalowej, wzmocniona k¹townikami stalowymi i po³¹czona ze statywem pod silnik elektryczny. Ca³oœæ malowana farb¹ proszkow¹. Wysoko sprawne wentylatory serii BL przeznaczone s¹ do transportu powietrza czystego, BFN do transportu powietrza z zawartoœci¹ zanieczyszczeñ. Wysok¹ sprawnoœæ wentylatory te zawdziêczaj¹ specjalnej konstrukcji obudowy. Wersje specjalnie przystosowane do pracy z medium o wysokich temperaturach do 1000°C. Wentylatory serii BL i BFN wystêpuj¹ w szerokiej gamie wielkoœci od najmniejszych BLX do najwiêkszych BLW o œrednicach wirnika od 315 mm do 3000 mm.

Silnik elektryczny Asynchroniczny, trójfazowy 380-420V, 50Hz. Silniki s¹ wykonane zgodnie ze standardem IEC 72 i IEC 34-1. Klasa izolacji F, stopieñ ochrony IP 55. Silniki na inne napiêcie i czêstotliwoœci, o podwy¿szonym stopniu ochrony, mog¹ byæ dostarczone na ¿yczenie.

Wyposa¿enie dodatkowe Króæce wlotowe i wylotowe, t³umiki ha³asu, obudowy dŸwiêkoch³onne silników, wibroizolatory. T³umik w wykonaniu standardowym obni¿a poziom ha³asu o ca 6-8 db (A).

Wentylatory dobierane wg ¿¹danego przez Klienta punktu pracy.

www.venture.pl

53


wentylatory przeciwwybuchowe BFN

Specjalne wykonanie wentylatorów typu PB i PH zgodne z wymogami Dyrektywy 94/9/EC „ATEX” dotycz¹cej urz¹dzeñ przeznaczonych do u¿ytku w przestrzeniach zagro¿onych wybuchem. Spe³niaj¹ wymogi grupy II kategorii 2G/3G - strefa 1 i/lub 2 oraz kategorii 2D - strefa 21 i/lub 22, lub dla kategorii 2G/D.

Zastosowanie

PB

Wentylatory przeznaczone do transportu zanieczyszczonego powietrza o ró¿nej granulacji i koncentracji masowej zaczynaj¹c od zanieczyszczeñ py³owych do odpadów zgrubnych w przemyœle drzewnym.

Konstrukcja Wentylatory wysokociœnieniowe z napêdem pasowym lub bezpoœrednim. Wirniki z ³opatkami prostymi, samoczyszcz¹ce, obudowy spawane z blachy stalowej, malowane. Wirnik wywa¿any dynamicznie wg ISO1940. Wirnik i obudowa mog¹ byæ wykonane z ró¿nego rodzaju materia³ów w zale¿noœci od wymagañ klienta.

Silnik elektryczny Asynchroniczny, trójfazowy 380-420V, 50Hz. Silniki s¹ wykonane zgodnie ze standardem IEC 72 i IEC 34-1. Klasa izolacji F, stopieñ ochrony IP 55. Silniki na inne napiêcie i czêstotliwoœci, o podwy¿szonym stopniu ochrony, mog¹ byæ dostarczone na ¿yczenie.

Wentylatory dobierane wg ¿¹danego przez Klienta punktu pracy.

PH

54

Venture Industries Sp. z o.o. ul. Mokra 27, 05-092 £omianki - Kie³pin

tel. +48 22 751 95 50, 751 20 31 fax +48 22 751 22 59, 751 12 02

e-mail: venture@venture.pl


wentylatory przeciwwybuchowe BL

Specjalne wykonanie wentylatorów typu RL zgodne z wymogami Dyrektywy 94/9/EC „ATEX” dotycz¹cej urz¹dzeñ przeznaczonych do u¿ytku w przestrzeniach zagro¿onych wybuchem. Spe³niaj¹ wymogi grupy II kategorii 2G/3G - strefa 1 i/lub 2 oraz kategorii 2D - strefa 21 i/lub 22, lub dla kategorii 2G/D.

Zastosowanie Do przet³aczania czystego powietrza. Zapewniaj¹ niewielkie wydajnoœci przy wysokich ciœnieniach.

Konstrukcja Wentylatory wysokociœnieniowe o napêdzie bezpoœrednim. Obudowy spawane z blachy stalowej, malowane. Wirniki z ³opatkami prostymi w w¹skie obudowie, wywa¿ane dynamicznie wg ISO1940.

Wentylatory dobierane wg ¿¹danego przez Klienta punktu pracy.

www.venture.pl

55


wentylatory przeciwwybuchowe PB, PH

Specjalne wykonanie wentylatorów typu BFN zgodne z wymogami Dyrektywy 94/9/EC „ATEX” dotycz¹cej urz¹dzeñ przeznaczonych do u¿ytku w przestrzeniach zagro¿onych wybuchem. Spe³niaj¹ wymogi grupy II kategorii 2G/3G - strefa 1 i/lub 2 oraz kategorii 2D - strefa 21 i/lub 22, lub dla kategorii 2G/D.

Zastosowanie Wentylatory przystosowane do transportu czystego i lekko zapylonego powietrza. Znajduj¹ zastosowanie w instalacjach wentylacyjnych, wykorzystywane do nadmuchu powietrza w procesach technologicznych.

Konstrukcja Wysokociœnieniowe wentylatory o napêdzie bezpoœrednim (typ BL) lub poœrednim pasowym (typ BFN). Wirnik z ³opatkami pochylonymi do ty³u spawany z blachy stalowej. Obudowa spawana z blachy stalowej, wzmocniona k¹townikami stalowymi i po³¹czona ze statywem pod silnik elektryczny. Ca³oœæ malowana farb¹ proszkow¹. Wysoko sprawne wentylatory serii BL przeznaczone s¹ do transportu powietrza czystego, BFN do transportu powietrza z zawartoœci¹ zanieczyszczeñ. Wysok¹ sprawnoœæ wentylatory te zawdziêczaj¹ specjalnej konstrukcji obudowy. Wersje specjalnie przystosowane do pracy z medium o wysokich temperaturach do 1000°C. Wentylatory serii BL i BFN wystêpuj¹ w szerokiej gamie wielkoœci od najmniejszych BLX do najwiêkszych BLW o œrednicach wirnika od 315 mm do 3000 mm.

Silnik elektryczny Asynchroniczny, trójfazowy 380-420V, 50Hz. Silniki s¹ wykonane zgodnie ze standardem IEC 72 i IEC 34-1. Klasa izolacji F, stopieñ ochrony IP 55. Silniki na inne napiêcie i czêstotliwoœci, o podwy¿szonym stopniu ochrony, mog¹ byæ dostarczone na ¿yczenie.

Wyposa¿enie dodatkowe Króæce wlotowe i wylotowe, t³umiki ha³asu, obudowy dŸwiêkoch³onne silników, wibroizolatory. T³umik w wykonaniu standardowym obni¿a poziom ha³asu o ca 6-8 db (A).

Wentylatory dobierane wg ¿¹danego przez Klienta punktu pracy.

56

Venture Industries Sp. z o.o. ul. Mokra 27, 05-092 £omianki - Kie³pin

tel. +48 22 751 95 50, 751 20 31 fax +48 22 751 22 59, 751 12 02

e-mail: venture@venture.pl


wentylatory przeciwwybuchowe BFN

ANKIETA

www.venture.pl

57


wentylatory przeciwwybuchowe BFN

REKLAMA

58

Venture Industries Sp. z o.o. ul. Mokra 27, 05-092 ÂŁomianki - KieÂłpin

tel. +48 22 751 95 50, 751 20 31 fax +48 22 751 22 59, 751 12 02

e-mail: venture@venture.pl


wentylatory przeciwwybuchowe BL

REKLAMA

www.venture.pl

59


wentylatory przeciwwybuchowe Compact HCTT EX

Charakterystyki pracy - nawiew (typ A) 315-355 – 4 bieguny

400 – 4 bieguny

[Pa] mm H2O

[Pa] mm H2O

3

3

[m /h]

[m /h]

3

3

[m /s]

[m /s]

450 – 4 i 6 biegunowy

500 – 4 i 6 biegunowy

[Pa] mm H2O

[Pa] mm H2O

3

3

[m /h]

[m /h]

3

3

[m /s]

[m /s]

560 – 4 i 6 biegunowy

630 – 4 i 6 biegunowy

[Pa] mm H2O

[Pa] mm H2O

3

3

[m /h]

[m /h]

3

3

[m /s]

46

Venture Industries Sp. z o.o. ul. Mokra 27, 05-092 £omianki - Kie³pin

[m /s]

tel. +48 22 751 95 50, 751 20 31 fax +48 22 751 22 59, 751 12 02

e-mail: venture@venture.pl


wentylatory przeciwwybuchowe HDT, HDB

Zastosowanie Wentylatory HDT/HDB s¹ stosowane do wentylacji ogólnej, gdzie mo¿e wyst¹piæ zagro¿enie wybuchem.

Konstrukcja Wentylatory osiowe przeciwwybuchowe HDB, HDT wykonane s¹ zgodnie z dyrektyw¹ 94/9/EC „ATEX”. Przeznaczone s¹ do monta¿u œciennego. P³yta monta¿owa aluminiowa, wirnik aluminiowy wywa¿any dynamicznie wg ISO 1940. Wentylatory przeznaczone do u¿ytku w przestrzeniach zagro¿onych wybuchem. Dostêpne wersje przeciwwybuchowe wentylatorów HDB, HDT zgodne z dyrektyw¹ „ATEX”. - HDB - W II2G EExdllBT4 lub II2G EExdllCT4 - HDT - W II2G EExdllBT5 lub II2G EExdllCT4

Silnik elektryczny Silniki wentylatorów HDB, HDT s¹ produkowane w klasie izolacji F i stopniu ochrony IP 55. Silniki wentylatorów przeciwwybuchowych nie s¹ przystosowane do regulacji prêdkoœci obrotowej.

Dane techniczne typ

prêdkoœæ obrotowa

moc

natê¿enie pr¹du 230V 400V

wydajnoϾ max

poziom ciœn. akustycznego

masa

[obr./min.]

[kW]

[A]

[m /h]

[dB (A)]

[kg]

HDB/4-315

1300

0,12

0,90

-

2240

56

11

42026015

HDB/4-355

1310

0,18

1,14

-

3120

60

12

42026025

HDB/6-355

920

0,12

1,02

-

2100

52

12

42026065

HDT/4-315

1300

0,12

-

0,52

2240

56

9,5

42026010

HDT/4-355

1340

0,18

-

0,66

3120

60

11

42026020

HDT/6-355

950

0,12

-

0,59

2100

52

11

42026060

HDT/4-400

1370

0,37

-

0,10

4780

65

15

42026030

HDT/6-400

900

0,15

-

0,65

3140

56

15

42026070

HDT/4-450

1380

0,55

-

1,50

8000

66

20

42026040

HDT/6-450

900

0,25

-

1,00

5300

58

16

42026080

HDT/8-450

670

1,11

-

0,62

4100

52

16

42026100

HDT/4-560

1390

1,00

-

2,90

13700

73

29

42026050

HDT/6-560

920

0,75

-

1,80

9300

65

29

42026090

HDT/8-560

680

0,26

-

1,02

7250

59

20

42026110

3

nr artyku³u

Wymiary (mm) typ

A

B /4

50

C /6

/8

F A E A D

A G

HDT-315

400

330

323

-

-

315

10

85

239

HDT-355

450

380

325

325

-

355

10

87

371

HDT-400

500

420

336

336

-

400

10

90

422

HDT-450

560

480

360

349

349

450

10

106

476

HDT-560

710

630

435

435

368

560

10

112

596

Venture Industries Sp. z o.o. ul. Mokra 27, 05-092 £omianki - Kie³pin

tel. +48 22 751 95 50, 751 20 31 fax +48 22 751 22 59, 751 12 02

e-mail: venture@venture.pl


wentylatory przeciwwybuchowe HCTT EX

Charakterystyki pracy - nawiew (typ A) 710 – 6 i 8 biegunowy

800 – 4, 6 i 8 biegunowy

[Pa] mm H2O

[Pa] mm H2O

3

3

[m /h]

[m /h]

3

3

[m /s]

[m /s]

900 – 4, 6 i 8 biegunowy

1000 – 4, 6 i 8 biegunowy [Pa] mm H2O

[Pa] mm H2O

3

[m /h] 3

[m /s]

www.venture.pl

3

[m /h] 3

[m /s]

47


wentylatory przeciwwybuchowe TCDH EX

Zastosowanie Wentylacja ogólna i przemys³owa, Wentylatory dachowe TCDH EXD s¹ przeznaczone do wentylacji przestrzeni zagro¿onych wybuchem, o Temperatura pracy do 40 C, Wykonanie zgodne z dyrektyw¹ „ATEX” 94/9/CE, II2G do strefy 1 i 2.

Konstrukcja Napêd bezpoœredni, wirnik z ³opatkami pochylonymi do ty³u, wykonane z galwanizowanej stali, piasta aluminiowa. Podstawa wykonana z galwanizowanej stali z mosiê¿nym pierœcieniem. Os³ona wykonana z galwanizowanej stali, szara, malowana farb¹ epoksydow¹, Siatka ochronna, zabezpieczenie zgodne ze standardem EN 09-010

Silnik elektryczny - silnik trójfazowy, B5 EExd II BT4, IP 55, klasa F, 230/400V 50 Hz - silnik trójfazowy, B5 EExd II CT4, IP 55, klasa F, 230/400V 50 Hz

Dane techniczne typ

prêdkoœæ obrotowa

max pobór mocy

[obr./min.]

[kW]

natê¿enie pr¹du

poziom ciœn. akustycznego*

masa

[A]

[dB (A)]

[kg]

4-biegunowe TCDH EX 010-4

1500

0,25

0,77

47

22

TCDH EX 020-4

1500

0,25

0,77

54

25

TCDH EX 030-4

1500

0,37

1,1

57

32

TCDH EX 040-4

1500

0,55

1,6

59

35

TCDH EX 060-4

1500

0,75

2

61

57

TCDH EX 080-4

1500

1,5

3,6

68

68

TCDH EX 105-4

1500

2,2

5,1

69

90

6-biegunowe TCDH EX 020-6

1000

0,18

1,1

43

25

TCDH EX 030-6

1000

0,18

1,1

45

32

TCDH EX 040-6

1000

0,26

1,2

50

35

TCDH EX 060-6

1000

0,26

1,2

52

57

TCDH EX 080-6

1000

0,37

1,6

56

68

TCDH EX 105-6

1000

0,75

2,2

59

90

TCDH EX 110-6

1000

1,1

3,2

67

96

TCDH EX 140-6

1000

2,2

5,5

70

110

TCDH EX 195-6

1000

3

TCDH EX 250-6

1000

5,5

8,5

73

126

12

76

150

TCDH EX 060-8

750

0,15

0,57

43

57

TCDH EX 080-8

750

0,18

0,86

48

68

TCDH EX 105-8

750

0,37

1,3

51

90

TCDH EX 110-8

750

0,55

1,9

60

96

TCDH EX 140-8

750

1,1

3,1

63

110

TCDH EX 195-8

750

1,5

4,4

66

126

TCDH EX 250-8

750

3

8

69

150

* - wartoœæ poziomu ciœnienia akustycznego mierzona na wylocie, z odleg³oœci 6 m.

F

B

Wymiary (mm)

ØD E A

48

8-biegunowe

typ

A1

A2

B1

B2

B2

TCDH EX 010

430

405

181

344

30

TCDH EX 020

430

430

217

344

30

TCDH EX 030

540

539

256

450

30

TCDH EX 040

540

562

294

450

30

TCDH EX 060

660

650

326

570

30

TCDH EX 080

660

662

362

570

30

TCDH EX 105

800

726

399

668

30

TCDH EX 110

800

759

444

668

30

TCDH EX 140

946

876

490

830

30

TCDH EX 195

946

900

537

830

30

TCDH EX 250

1030

940

581

830

40

Venture Industries Sp. z o.o. ul. Mokra 27, 05-092 £omianki - Kie³pin

tel. +48 22 751 95 50, 751 20 31 fax +48 22 751 22 59, 751 12 02

e-mail: venture@venture.pl


wentylatory przeciwwybuchowe TCDH EX

Charakterystyki pracy 4 bieguny mm H2O

500

50

400

40

300

[Pa]

040 030

30

70 68

65 64

71

020

70

61

200

20

100

10

0

0

mm H2O

1000 100

Ciœnienie akustyczne z 1,5 m

Ciœnienie akustyczne z 1,5 m

[Pa]

4 bieguny

59 010 57 56

67 66 62 61

58 58

64 64

60 60

0

1000

0

0.2

2000

0.4

3000

0.6

0.8

74

72

68 69

4000 1

80

600

60

080

400

1.6 [m

75

060 73 74

80

77 81 77

40

74

20

0

0

78

3

/s]

0.5

[m /s]

1

800

80

300

30

700

70

250

25

600

60

200

20

100

10

50 0

Ciœnienie akustyczne z 1,5 m

Ciœnienie akustyczne z 1,5 m

35 65 67 060 63 64 67 69 61 63

51 52 54

5

59 52

56

0 0

64 66

57

54

65 64 68 67

61 59

69

71

1000 2000 3000 4000 5000 6000

0

0.3

0.6

0.9

1.2

1.5

1.8

500 400

250

110 105

300

30

200

20

100

10

0

0

76 78 74 69

73

[m /h] 3

[m /s]

45

400

40

Ciœnienie akustyczne z 1,5 m

Ciœnienie akustyczne z 1,5 m

450

105

100

60 61 57 59 54

62 63 59

10

56

61

57

50 0

5 59

0 0 0

58

63

61

65 64

1000 2000 3000 4000 5000 6000 0.3

0.6

0.9

73

71 75 76

79

80

82

82

85

84

0

5000 10000 15000 20000 25000

0

1

2

3

4

5

6

7

3

[m /h]

8 [m

3

/s]

8 biegunów

25

55

83

80

67 68

70

3

250

060

3

82 79

72

40

mm H2O

15

3.5

77 78 75 76 71

140

50

[Pa]

150

3

80

8 biegunów

080

2.5

81 195

mm H2O

20

2

mm H2O

[Pa]

200

1.5

6 biegunów [Pa]

020 56

3

0

350

15

83

[m /h]

mm H2O

150

84

79

2000 4000 6000 8000 1000012000

[Pa]

60 040 030 55 61

81

77

0

6 biegunów

080

79

76

200

[m /h]

1.4

78 80

3

5000

1.2

105

800

1.2

1.5

1.8

www.venture.pl

3

[m /h] 3

[m /s]

350 300

250

73 76

195

35

63 6064

140

30

250

25

200

20

150

15

100

10

50

5

0

0

75

61 56

110

76 65

58

66 62 58

63

60

62

0 0

4000 1

61

65

65

8000

12000

2

3

68

67

78

3

16000 4

77

[m /h]

5

3

[m /s]

49


wentylatory przeciwwybuchowe HDT, HDB

Charakterystyki pracy HDT/4

HDT/6

HDT/8

www.venture.pl

51


wentylatory przeciwwybuchowe RL EX, BFN EX

Specjalne wykonanie wentylatorów typu RL zgodne z wymogami Dyrektywy 94/9/EC „ATEX” dotycz¹cej urz¹dzeñ przeznaczonych do u¿ytku w przestrzeniach zagro¿onych wybuchem.

Spe³niaj¹ wymogi grupy II kategorii 2G/3G - strefa 1 i/lub 2 oraz kategorii 2D - strefa 21 i/lub 22, lub dla kategorii 2G/D.

Wentylatory dobierane wg ¿¹danego przez Klienta punktu pracy.

Charakterystyka pracy

Dane techniczne typ

wydajnoϾ

sprê¿. max.

3

[m /s]

[kPa]

RL0

0,5 - 6

20

RL1

0,1 - 18

20

RL0 / RL1

m3/s

Specjalne wykonanie wentylatorów typu BFN zgodne z wymogami Dyrektywy 94/9/EC „ATEX” dotycz¹cej urz¹dzeñ przeznaczonych do u¿ytku w przestrzeniach zagro¿onych wybuchem.

Spe³niaj¹ wymogi grupy II kategorii 2G/3G - strefa 1 i/lub 2 oraz kategorii 2D - strefa 21 i/lub 22, lub dla kategorii 2G/D.

Wentylatory dobierane wg ¿¹danego przez Klienta punktu pracy.

Dane techniczne typ

52

prêdkoœæ obrotowa

max pobór mocy

napiêcie

masa

[obr./min.]

[kW]

[V]

[kg]

BFN-4-800-1850T

1470

18,5

400

750

BFN-6-800-550T

960

5,5

400

650

BFN-4-900-3000T

1470

30,0

400

820

BFN-6-900-1100T

970

11,0

400

750

BFN-4-1000-5500T

1480

55

400

1150

BFN-6-1000-1500T

970

15

400

950

BFN-8-1000-750T

720

7,5

400

900

Venture Industries Sp. z o.o. ul. Mokra 27, 05-092 £omianki - Kie³pin

tel. +48 22 751 95 50, 751 20 31 fax +48 22 751 22 59, 751 12 02

e-mail: venture@venture.pl


wentylatory przeciwwybuchowe BFN EX

Charakterystyki pracy BFN-4-800-1850T 696

120

643

560

120

643

380

126

724

640

126

724

535

718

783

542

686

800 Dia

784

m3/h

BFN-6-800-550T 696

718

783

542

686

800 Dia

784

m3/h

BFN-4-900-3000T 783

808

881

610

772

900 Dia

882

m3/h

BFN-6-900-1100T 783

808

881

610

772

900 Dia

m3/h

www.venture.pl

882

53


wentylatory przeciwwybuchowe BFN EX

Charakterystyki pracy BFN-4-1000-5500T

870

140

804

790

140

804

560

140

804

535

898

979

678

858

1000 Dia

980

3

m /h

BFN-6-1000-1500T 870

898

979

678

858

1000 Dia

980

m3/h

BFN-8-1000-750T

870

898

979

678

858

1000 Dia

980

m3/h

Pe³en zakres pracy wentylatorów BFN 8000 6000 4000 2000 0 0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

110

m3/h

54

Venture Industries Sp. z o.o. ul. Mokra 27, 05-092 £omianki - Kie³pin

tel. +48 22 751 95 50, 751 20 31 fax +48 22 751 22 59, 751 12 02

e-mail: venture@venture.pl


wentylatory przeciwwybuchowe BL EX

Specjalne wykonanie wentylatorów typu BL zgodne z wymogami Dyrektywy 94/9/EC „ATEX” dotycz¹cej urz¹dzeñ przeznaczonych do u¿ytku w przestrzeniach zagro¿onych wybuchem.

Spe³niaj¹ wymogi grupy II kategorii 2G/3G - strefa 1 i/lub 2 oraz kategorii 2D - strefa 21 i/lub 22, lub dla kategorii 2G/D.

Wentylatory dobierane wg ¿¹danego przez Klienta punktu pracy.

Dane techniczne typ

wydajnoϾ

sprê¿anie

3

[kPa]

[m /s] BLT

0,3 - 10

20

BLV

1 - 100

20

BLX

2 - 150

20

BLZ

3 - 200

20

BLN

1 - 300

6

BLW

1 - 400

3

Charakterystyki pracy Pe³en zakres pracy wentylatorów BL 20000

18000

16000

14000

12000

10000

8000

6000

4000

2000

0 0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

110

m3/s

www.venture.pl

55


wentylatory przeciwwybuchowe PB EX, PH EX

Specjalne wykonanie wentylatorów typu PB i PH zgodne z wymogami Dyrektywy 94/9/EC „ATEX” dotycz¹cej urz¹dzeñ przeznaczonych do u¿ytku w przestrzeniach zagro¿onych wybuchem.

Spe³niaj¹ wymogi grupy II kategorii 2G/3G - strefa 1 i/lub 2 oraz kategorii 2D - strefa 21 i/lub 22, lub dla kategorii 2G/D.

Wentylatory dobierane wg ¿¹danego przez Klienta punktu pracy.

PB

Dane techniczne typ

PH

wydajnoϾ

sprê¿anie

[m3/s]

[kPa]

PB1

0,1 - 12

4

PB2

0,2 - 24

3

PB3

0,3 - 25

2

PH1

0,2 - 25

20

PH2

0,4 - 40

20

Charakterystyki pracy PB1, PB2, PB3

PH2, PH3

10000

20000

9000

18000

8000

16000

7000

14000

6000

12000

5000

10000

4000

8000

3000

6000

2000

4000

1000

2000

0 0

10

20

30

40

50

60

70

80

0 0

10

20

Venture Industries Sp. z o.o. ul. Mokra 27, 05-092 £omianki - Kie³pin

40

50

60

m /s

m /s

56

30

3

3

tel. +48 22 751 95 50, 751 20 31 fax +48 22 751 22 59, 751 12 02

e-mail: venture@venture.pl


wentylatory przeciwwybuchowe

Do: .................................................................................................. Od: .................................................................................................. Dotyczy wykonañ wentylatorów przeciwwybuchowych. Prosimy o wype³nienie poni¿szych tabel. Informacje te s¹ niezbêdne by wyspecyfikowaæ wykonanie zgodne z dyrektyw¹ ATEX 94/9/EC

Okreœlenie œrodowiska pracy wentylatora: Medium wybuchowe

GAZ q PY£ q

Czy mog¹ siê pojawiæ cia³a sta³e w transportowanym medium (dot. gazów)

TAK q NIE q ............... mm Ochrona przed zassaniem cia³ obcych (PN-M-43026)

Jeœli tak, to jaka œrednica

Strefa*

Kategoria**

wewn¹trz

0q 1q 2q

na zewn¹trz

0q 1q 2q

wewn¹trz

1q 2q 3q 1q 2q 3q

na zewn¹trz

IIA q IIB q IIC q

Klasyfikacja atmosfery wybuchowej*** Klasa temperatury (dotyczy tylko gazów) (wg EN 13463-1, Tabela 1)

T1 q T2 qq T3 T4 q T5 q T6 q gdzie: 450oC > T1 > 300oC > T2 > 200oC 200oC > T3 > 135oC > T4 > 100oC > T5 > 85oC >T6

Temperatura zap³onu atmosfery wybuchowej [oC] (jeœli znana)

Okreœlenie warunków pracy wentylatora: Sposób pracy wentylatora (np. praca na ssaniu z otwartym wylotem wentylatora) Wystêpowanie szczególnie nieprzyjaznych warunków (np. wysoka temperatura otoczenia, agresywne œrodowisko powoduj¹ce przyspieszon¹ korozjê itd.)

* - Czêstotliwoœæ wystêpowania atmosfery wybuchowej, gdzie 0 - sta³e; 1 - czêsto; 2 - rzadko, wg PN-EN 1127-1. W strefie zagro¿enia wybuchem 0 i 20 nie mo¿ne stosowaæ jakichkolwiek urz¹dzeñ elektrycznych. ** - Urz¹dzenie zapewniaj¹ce pewien poziom bezpieczeñstwa, gdzie 1 > 2 > 3, wg EN 13463-1 oraz PN-EN 1127-1. *** - Urz¹dzenia oznakowane symbolem IIB s¹ odpowiednie do zastosowañ wymagaj¹cych urz¹dzeñ grupy wybuchowoœci IIA. Podobnie, urz¹dzenia oznakowane symbolem IIC s¹ odpowiednie do zastosowañ wymagaj¹cych urz¹dzeñ grupy IIA i IIB. Je¿eli nieznane, to nale¿y okreœliæ wstêpnie na podstawie podobieñstwa struktury chemicznej, wg PN-EN 13463-1 oraz PN-84/E-08119.

CZYTELNY PODPIS: .................................................

www.venture.pl

57


Venture - Wentylatory przeciwwybuchowe  

Katalog Venture Industries - Wentylatory przeciwwybuchowe

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you