Page 1

i

_e

zAsM

ftnffirT ruKovanle lo

.^?

}

i oilsrtavanle


2ASTfrUA {{k. i., '*"r '

TnENT

EDodara"=i333 +5 Rukovanie OdrZa,wanie Karakteristlke


identifikaciiu

Po daci -a

i broj motora Tip (116.003)

l.rt'li( i! sa podacima za identifikacilr' 'rxrl(n'd i Sasije.

Tip i broj

Sasije (2t7 H)


GARANCIJA

REZERVNI DELOVI

Uz svako vizilo Zastava daje Servis-

Garancija za besprekoran rad vozi

nuknjizicu u kojusuunete sveus-

:?Jr'"tffj",JfjlTil*"

luge koje

prolzilaze iz garancije.

pored,toga,knjizicasadrzii jedan

::"TtHtTilj"ii":Tlu

I\:upon koji daje pravo na besplatno

Prl|lkom porudrblne navesti:

izvottenjeoperacija,podmazivanja, provera i podelavanja, na vozilu izvrliti

koje treba

u nekom od ovlas-

;;:1il,"?

nih rezervnih relova TZASTAVA<, u

Tip vozila, Broj motora,

ienih Servisa Zastava (iz garancije

Broj sasije,

su iskljudena mazivna sredstva).

KataloSki broj dela.

i sa origi-

potrebno

je


PREDOSTROZNOSTZA PRVI PERIOD KORISCENJA VOZIL]T Ilirrvoj projektne i proizvodne teh-

duze vreme u istom polozaju i da se, pri upotrebi niiih stepena prenosa, motor ne dovodi na jako visok broj obrtaja.

rik(: omoguiava

vam da odmah vo/ile vaSe vozilo, bez potrebe da se j)r i(lrzavate suvise strogih pravila u l()liu prvog perioda upotrebe. lprk je-' potrebno pridrzavati se po-

-

lL.rlirrihjednostavnih pravita bar za pr v i l r 1. 500km ; L,l)cgavati nagla /,r'r\.vanju

motora

ubrzanja posle

pri

pokreta-

r ri: r t t rt : r\ ilo k og a se tre ba uvek pr ir l r, / i r\ lrli). V(xlili raduna da se pedala gasa, f,f ilisnuta do kraja, ne zadrZava

-

Voziti promenljivom brzinom i to narodito na dugim stazama. Zato izbegavati dugu voZnju konstantnom brzinom, bilo veiom ili manjom. Prelaziti, povremeno, u niti stepen prenosa, zavisno od uslova puta. Tako ie se izbeii zamaranje motora suvi3e niskim rcZi. mom obrtaja.

-

Izbegavati, ako je moguie, suviSe energidnakoienja na prvim slotinama kilometara. Koaioni materijal ie se bolje razraditi i poboljsati svoju trajnost i efikasnost.

Najzad, sestite se da dobra efikasnost i trajnost motora, kao i raznih mehanidkih gmpa, zavise, najveiim delom, od umerenosti kojom ie vozilo biti korisieno tokom prvih hiljada kilometara.


R

u

1(

o

Y

A

J

N

E OTVARANJE POKLOPCA PROSTORA MOTORA

VRATA

Vrata Da strani vozaia su sa sigurt ) u\ t )uIr bta \on t nn 'ln,l jnjoi r ( 1i( i. Za olvaran.ie vlata pritisnuti dugme na ruaici. Desna botna

ponriaDa vrata su sa

sigulnosnon

bravom na spoljnjo.i

Zadnja dvokrilna vrata su sa sigur no\ r r onr br at u m n a s p u l j n i c , i r u r i r i . Ur r ut r : r ir r jt r u r " i rr ' : u / r r u t \ J r i l t l i \ ' svakog krila.

Prilaz notoru

Vrata na suprotnoj strar)i vozaaa su sa sigurnosnim zartvarart;cm na unutraiD ioi strani ponroau ruaice:

olsta_

A: .

I u iici.

6" ,r

r. E, t1 _

I

B zatvofeno ot v or en o C blokilnt-to

jc nogui

sa unutrai-

njc slrane kabinc, uklanianjcm

po-

klopca postavljcnog izmcdu oba se-

Dve prcdnjc zakaike i plorcz omo!rLraujLr liksiranc

poklopca.


SIiDISTA

Sediste sc moZe pomerati i obarati unapred.

Promena poloiaja svakog sediSta posliie se okrctanjem odgovarajucc poiugc ragore.


KONTROI-NI INS'I'I{L \IIF]NTI I KO\II\)']DF,

''aJ


I NSTRUMENT

TABLA

l) Taster sirene. 2) Instrument, il) Termometar

za vodu:

Kada kazaljka termometra stoj i ' )a s vetlom d clu skale to j e z nak da je radna temperatura motoTa normalna. Metlurim, kada kazalika prede na cr-veni deo ska le, to je opomena da postoji pregrejavanja motomoguinost ra. Ako se ovo dogodi za vremc loZnje pri velikoj brzini, vozilo treba odmah zaustaviti i otklo.

niti uzrok. Kazaljka moZe, u izuzetnom sludaju, ostati na crvenom delu skale, ako se vozilo krcie u gradu malom brzinorrr, pri demu j; provetravanje hladnjaka osetno smanjeno. b) Svetlosni slgnal nedovounog napona dlnama za punjenje akurnulatora. c) Brzlnomer. d) Svetlosni signal nâ&#x201A;Źdovoljnog prltlska ulja.

7) GreJaC. 8) Rudna komanda gasa. 9) Pedala gasa. l0) Pedala noine kodnice. ll) Pedala spojke. 12) Komanda karburatorovog uredaja za pokretanJe: za upotrebu videti na strani 13. 13) Poluga rudne kodnice. 14) Svetlosni signal pokazivata pravca (zeleni).

e) Pokazlvad irlvoa gorlva.

15) Svetlosni signal (zeleni) pozi. clonog i srednjeg svetla: pali se kada se ukljudi prekidad spoljnjeg svetla.

f) Svetlosnl slgnal rezer:ve gorlva. 3) Komandna poluga menjada: upotrebu videti na str. 13,

za

4) Prekidad brisada stakla sa 2 polozaja: nagorc brisaii stakla iskljudeni, nadole brisadi u radu. 5) Prâ&#x201A;Źkldai za pauenje molora i razru slgnallzaclju! za upotre. bu videti na strani 12. !la) PrekidaC sa kfuaem i urealajem za zakljuiavanje upravlJaCa (samo na vozilima namenjenim za prevoz putnika). 6) Prekidat za ukljuiivanje tora.

ventlla-

16) Svetlosni

signal dugog svetta.

U) Prekidai svetla za lnstrumenata.

osvetUenje

18) Prekidad spoljnjeg svetla: sa ukljudenim prekidadem pale se prcdnja svetla, zadnja poziciona svetla i svetlo registarske tablice. 19) Poluzni prekidad pokazlvada pravca: (funkcionise samo kada je ukljudeno paljenje motora). L skretanje ulevo; D skretanje udesno.


"-i*rtd|rrigFllFlGF-

LL) t.6_

I


2(t) Poluzni prekldad za promenu prednjeg spoljnjeg svetla (fun. kcionile samo kada je ukljuden pr-ckidai 18). Poloiaj gornji: upal.iena poziIiona svetla; srednji: upaljeno ()boreno svetlo; donii: !lpaljeo dugo svetlo. lll

titikai

za prenosnu lampu.

VODA ZA HLADENJE Nivo vode mora od gornjeg

MOTORA

biti na oko 3 crn

ol'rora z,a punjenje.

Za ispustanje

vode iz sistema za hladenje, potrebno je otvoriti slavlnu na dcsnoj strani hladnjaka

i slavinu na levoj strani bloka cilindara.

-'.lr Pumpa uredaja za pranje vozatkog stakla.

Pulr ( bno je t ak o d c i s p u s t i t i \ o d u i / sistema za grejanie unutrasnjosti

).1) ilparat

vozila prena uputstvima

za gaienje

pozara.

Konlrolisati nivoa ulja u koritu molora pomuiu Sipke na lcvoj slrani bloka cilindara. Nivo ne sme biti nikada ispod donie granice "Min< oznaiene na konlrolnoj Sipci.

datim na

s t r ani 15.

.:-l) Rukohyat. .:5) I'rekidai

ULJE ZA FODMAZIVANJE MOTORA

svetla u vozilu.

16) I'rekldad svetla za maglu. I'It IJ POKRETANJA

MOTORA

1.,\ (ili proveru nivoa ulja u koritu ri ,' r, , r' a i teino sti za h lad enie u jaku. Skidanjem poklopca moI LLrirr t , , r . r. Prilazi se otvoru na hla dnjak u ,.1 rorlu i otvoru za sipanjc ulja u ,\ ll (

Otvor za sipanje ulja u motor. s ipka za kon trolu rrivo c ulja. Otvor za sipanje vodc u hladI tak. I1


I

PREKIDAC SA KIJUCEM

0-Sva elektridna kola su prekinuta. Moguie je izvaditi kljud. I - Paljenje motora ukljuceno, potrosadima ima struje.

u

2 - Pokretanje motora.

PR-EKIDAC SA KIJUCEM I T'REDiUEM ZA ZAKIJUCAVANJE UPRAVIJACA

3 - Upravljad zakljuden kljud se moze izvuii) dena poziciona svetla.

(samo na vozilima namenjenim za prevoz putnika) 0 - Sve iskljudeno (rcarage., sa slobodnim upravlj adem, kljud se moZe izvaditi). I -Paljenje motora ukljudeno, u potrosadima ima struje ('Marcla.)' 2 - Elektropokretad ukljuden ('Awc).

NAPOMENA: Da bi se olaklalo otktjudavanje upravljada treba lagano okretati tocak upravljada u oba pravca, da bi se oslobodio kljud. V.TZ\0 TJI'OZOITENJE: \i(tzilr kod kojih je u8r:rdeniisigrrr r l {'s , }i rh r i r L . r i U p r a r l j a c u I | c vo zi ti, ni u kol|r sludaju, sa lskljuaenim

,; , , ' s FOKRETiINIE

12 g',

MOfi'RA

Pokretanje hladtrog motora Postaviti komarde na sledeii nadin: -

3-Poziciona s!â&#x201A;Źtla upaljena, sa polugom 20 (str. 10) u polq laju gore i sa ukljudenim pre kidadem spoljnjeg svetla 17 (str. 10) - mogude je izvadi. ti kljud.

('Stop", i uklju-

-

Rudicu menjada postaviti na neutralan poloraj. Povudi navise rudicu (A) karburatorovog uredaja za pokretanje Staviti kljuC u glavni prekidad paljenja i okrenuti ga udesno (polotaj 1).


Pokretanje toplog motora Okrenuti kljui udesno, do kraja, (poloZaj 2) i pokrenuti motor. Posle pokretanja pustiti kljud, koji se automatski vraia u polotaj l.

Kada je motor normalno zagrejan, ncma potrebeda se,prilikom paljenja motora, koristi karburatorov uretlaj za pokretanje, Ako je motor previse zagrejan, moze se desiti da bude potrebno da se pedala za gas pritisne do kraja. Cim motor prlhvati, pedalu lagano pustiti.

c) Potpuno otpustiti rudnu kodDicu. Za oslobatlanje kodnice treba ruiicu 13 (str.8) lako povuii, okrcnuli za 90" udesno i pustiti je do kraja. d) Polako otpustiti pedalu spojke r postepeno davati gas.

POKRETANJE VOZI.IT a) Do kraja pritisnuti pedalu spoj ke. b) Ukljuditi prvi stepen prenosa.

e) Zatim izmenjati sa do detvrtog.

ZA I'REME

Apsolutno ne prltiskatl pedalu Airsa sve dok motor pravilno ne lrroradi. \/tirtiti postepenou podetni p(> l,,z;ri rudicu (A) uredaja za pol.r,.tirnje,tako da se taj poloZaj t,,,tignc kada je motor dovoljno , . , , ' r, i a n .

stepene preno.

VOZNJE

Nikada, pa ni na nizbridici, ne smeiu se prekoraditi maksimalne brzine prva tri stepena prenosa, koje su oznadenena brzinometru, a isto tako ni maksimalno dopustena brzina. Ako su uslovi rada normalni, signalna svetla (crvena) na bloku instrumenata - treba da su ugaie. na.


VENTILACIJA

UNUTRASNJOSTI VOZILA

Provetravanje

leti

Ubacivanie spoljnjeg vazduha u u' vozila postize sc zaonutrasnjost kr. tanjem lcpliraste navrlkc (C) obaranjem polugc (B) u horizontalan poloZaj. Moguie ie poveiati koubaienog vazduha, ukljuiivaniem prckidaia (A), koji stavlja u P r e ki d a .l pukrcr elcklro!enlilator. ic pod naponom samo kada jc ukIiiinu

ljLrieno paljcnjc.

Prelazna godisnja doba Da bi se upustio

topao vazduh u jc, u to

pravcu vetrobrana, dovoljno

hladan vazduh ponagore polugu (B). Takct

cloba, ubacivati meranjem

ubaden vazduh upravljen velrobranu

l4

jc prema

kroz dva difuzora.


ZAGREVANJE ZIMI Da bi se upustio topao vazduh u uJrutrainjost vozila u cilju grejanja, kao i za spredavanje zamrzavanja vetrobrana, potrebno je: -

Odviti slavinu (E);

-

Zaokrenuti leptirastu navrtku (C) (zatvoriti proreze);

-

PodiCi poluge (B);

-

Pustiti elektroventilator u rad ukljudivanjem prekidada (A).

U sludaju da u zimsko doba vozilo treba da za neko vreme ostane van upotrebe, a u instalaciji za hlatlenje motora nema meSavine protiv za-

mrzavanja vode, potrebno je, pre ispustanja vode iz hladnjaka i motora, otvoriti takode i slavinu (E), radi isputtanja vode iz uretlaja za grejanje.

Napomena: U sluiaju da grejanje nije zadovoljavajuie, potrebno je dati ovlaiienom servisu da kontroliSe funkcic nisanje termostata, postavljenog na spoljnoj cevi izmedu bloka cilinda. ra i hladnjaka.


ZAMENA

TOEKOVA Po moguil-losti,

desnc stranc).

ispod jcclnog od loakova koji os-

Za zermenu totka, trcba izvriiti

na ll, . bcz I r i g i l )

i\la\ili

klin

ta.ju na zcmlii.

sle'

dcie operacije: -

Skinuti poklopac toika

i otPus-

t it i, z a ie d a n k r u g , 4 v i i k a z a P ivrsiivanje

-

toaka, pomocu klju-

-

ciizalicu, na

Postaviti

s t r ir ni. i\ f'u ( l v ilju( k c

tlonic

P|ednoi ustilttiut:e

u \isirri s(diita

dvriiivaDic

z i r 1 1 r 'i

amorlizera, a na za'

dn.ioj strani, isPod

dunjc Plui.'

gibnja. -

Odvrnuti 4 vijka za pridvriaila' nje i skinuti toiak.

-

Ugraditi

'!

rtltltrr llllrE

aa iz opr-cmc.

lltltF at)rrt

,

/

;

-.*4

r

*F,gs,'

]

:?ri: S

rczcrvni loaak, vodecr

-aauna da se vijci

Pritezu P()tt-

lcdnako i to unakrsnim

l6

S p u s t i t i v o z i l o , s l c g n u t i v i i kc d o k.aia i posti,rviti poklopac toaka.

postaviti lozilo

Rezcrvni toi'ak smestcn je u unu kabine, iza sediita (sa trainjosti

rcdom.

,..

,i


PODIZANJE

VOZILA

Racli podizanja prednjeg dela vozi Ier, postaviti dizalicu ispod predllie travcrze, Pri podizaD.ju prcdnjcg clcla vozila. preporutljivo ie staviti, izmedu di/ i l i (c

ilra\(.r2 ...

debljine nekoliko

dr\ \'n i n oLlnt c t aa santimetara.

{

@

Podizanje

prednjeg

dela vozila

t7


Radi podizania zadnieg dela vozila, posta\,iti dizalicu ispod ferenciiala,

vodeii laiuna

obloge di'

I

l

i

i

I

da ne do-

J r (lo oslec(njr tcna l 7 it i{ pu! lat li( u l ia.

PodizaDje zadnjeg tlela vozila

t6

I


o

SERVISI

2

R

D

A

ODRZAVANJA

Y

A

N

E

a,

FODMAZIVANJE MOTORA

Operacije koje su previilene za odrZa].tanje vozila u toku prvog perioda eksploatacije, knjtttcl,

date su u Servlsnoj

a iste se mogu obavljati

kljutivo

u

ovlasienim

rs-

servisima

Razne operacije

Svakth 500 km, ili nedeuno proverrti nivo ulja, koji uvek treba da se nalazi izmealu repera oznadenih sa

ZASTAVA.

koie

Korlto motora

odrZavanja

treba obavljati

vozila

periodidno

zavisnosti od pretlenih

lqr

u

date su

ri tabelama. Z a rrstu i kvalite t mazira iulja deti tabelu Pogonska sredstva.

rmin< na mernoj sipci. "max" i Svakih S.fiX)km:

promeniti ulje u

koritu motora, dok ie motor topao, Kod novog motora, promenu

v i-

ulja

treba izvrsiti na servisnom pregledu A, l9


PREGLED OPRACIJA SERVISNIH PREGLEDA Red. br.

Naziv operacije

. vozlla . l. Spouno pranje t CiS6enJe unutrainjostl 2, Z^menai - Dredistada za vazduh 3. Prliezanle slave cillndara, nosada klackalica, kudlsta brega' sle osovioe-l usisnog i lzduvnog kolektora (servis "A") ' 4. Provera stanja I zatezanje:.. - remena za pt-rkretanjc dinama i pumpc za vodu 5. Pode5avanjet - nivo qoriva u karburaloru, servis "A" provera i obuhvaiena - zazori elektroda na sveiicama disicnie sveiica) - zazora na platinskim dugmadima (obuhvaieno podmazivanie razvodnika) - DretDalicnia zagrevanja mo - iada niot,jra na minimurnu tprilikom lora proveriti rad svih agregala pri svim reiimima rada motora)

6. Cisdenle: - kar6uratora (obuhvaieno podesavanje plovka - nivoa gonva) - iretlaj za provetravanje bloka motora - predistada za vazduh - ientrifuealnoc predistaeaza ulie 7. Pritezanie i,tlata - navrtki, odnosno prikljudka: - na v66aniima i urrrar'liackom mchanizmu - na sooievimahidrarrlidneinstalacijespojke i koinice . za hladenjc i napajanje motora - na insr-alaciiama 8, Provera i po potrebl podesavanJe - zalnenal - slobodnog hoda pedale spojke - slobodnoghoda poluga ruine kodnice 9. z'amen i - masti u slaviinama predniih todkova (obuhvadenaprove' ra leZaiela i podesavanjeTazorau glaveinama). 20

tft

+r

20

na: Servisni presledi '50-

60 70 80

30 40

hiliada predenih kilometara

+++

.f++++++++ +++++++++

90 100

+

++

t-+

+

++

++

+

++ +lff

+

+ -+ +-

+

+1

+ +

+

+ l-

+


Red. br.

Naziv operacije

l0

10.UnakrsnazamenatoCkova. tl. rrovera i po poii"uipoa"i.i,."i",

- priltsKa u pneumattclma - zazora u mehanjzmu za upravljanje - zazofa u glavctnamit tockova uglova vesanja (konvcrgencija, nagib i zatur tockova) = -- Ci3denJe l podmazivanje: 12. - akumulatora (po potrebi dolivanje destilisane vode) - elektropokretaca (po potrebi zamena detkica) - dinama (po potrebi zamena eelkica) - zadnii gibnjevi toprali i podmazati) 13, Opsti pr-egleq elektridne lnitalaclje i po potrebl uavrscivanJe prtklJucaka 14. Podesavanje svetlosnog snopa farova 15. Zamena: - predistada za ulle - uJja u koritu motora : glja u ](uiistu menjada stepena prenosa i diferencijala . -_ 16. Podmazati: - osovinu pedale spojkc i koanice - lezilte komandne poluge- menjaca: (zavili mazalicu) - osc uluca ramcnc prcdnjeg vesanja. - pokretni prednii rukavac kardanske osovine - prenosnu osovlnu . , . 17. Prov,era nivoa I po potrebi dotlvanje: - uUa u.mcnjaeu stepena prenosa, diferenciju i u kuiiSlu upravl.laca - tctnost u hid rau liino i jns t alac iii s poik e ik oc nic e ( ') . - lcinosti u uredaiu za pranie v<jzaikoe stakla {,) . . - tecnosti u sistemu za hladenje motori (') . , . (l) . . - elektrolita u ielijama aku[rirlatora

Serrisni presledi na: 's020 30 40 60 7o 80 hiljada prettenih kilometara

90 t00

+ + + + +

11 -+

11

+

++ ++ ++ ++ ++ LJ

++

* Servlsnl pregled koji se vrsl na 5.000,15.@0,25.000 . 85.fit0,95.000ttd. prertenth km. (r) Navedene provere kod vozila treba obavrjatl svakrh 500 pretrenlh km. lll petnaestodnevno.

2l


CENTRIFUGALNI PREEISTAC

JXAU{r'ODNI MEHANIZA"ITT

trua

Svaklh 30,0fi1 km: skinuti poklopac centrifugalnog predistada ulja i dobro odistiti unutra{nj ost predistada, PREEISTAC UIJA Svakth 10.000km. odnosno kod svake druge zamqre uUa, izvrsiti zamenu predistada, odvijajuii ga sa bloka motora,

22

Zazor lzmeatu klackallca I stabala ventlla Dok je motor nov, na svim servis. nim pregledima, kontrolisati zazor izmedu klackalice i stabla ventila, koji treba da iznosi 0,20 mm, kako za usisne tako i za izduvne ventile (na hladnom motoru). Kasnlje azor 5.000 km.

kontrollsatl

svaklh

Stavuanje razvoda u fazu Razvodni mehanizam je u fazi ako su reperi orijentisani kao na slicr. Svakth 20J00 km: dati vozilo u neki od ovlaSdenih sereisa ,Zastava< radi kontrolisanj a celokupnog razvodnos meharfzma.


NAPAJANJE

UREDAJ

ZA DOVOD

TOPLOG

HLADNOG PREEISTAC

VAZDUHA KARBURATOR

VAZDUHA

ILI

U

Svakih 5.000 km:

vrSeno

Odviti leptirasru n a v rlku C , skin uli p ollo pa c pr eais .

Preiistad

r ri a

jednom

i izrad ili u lozak. Ulo ) ak oiis .

liti uzastopnim treienjem

i produ,

vavnjem vazduhom niskog pritiska. Svakih

10.000 km: zamcniti uloiak preiistada. Ako se vozilo kreie po putevima, disienje vrlo prainjavim i zamenu uloSka

preaistata

treba

vazduha rudicom,

slor,om D, koja

je

snabdeven

na slici oznaiena reguliSe ulaz hlad-

iskljudivo

produvavanjcn-r

vazduha. Ukoliko karburelor ne lunkciunii( rspravno, potrebno je dati ga na re\'iziju nekom od ovlaSicnih servisar

nog vazduha, leti i toplog vazduha,

>Zastava< koji raspolaie potrcbninr

zimi. Leti: pomcriti ruiicu D u polu-

ureclajima

2a.i E. Zimil pomeriti

za opravku.

rudicu D u po-

loia.j I.

vrsiti ielie. KARBURATOR Alo

m oLor ' , ia k u i <. z a g r r . j a n . r t . z i

da sc zaustavi pri radu na prazlto, otvor leptira

trcba malo po\'eiati,

jenr r,ijka A. pocle(av:Ln Viiak B sluii za rc-qulisan.iesasta, !a smeic. Naibolie jc da podclava njc ovog vijka izvrii Evcr'rtualno iilicnie

struino

Iicc.

siskova ili

u

nutrain.jeg prcdistata mora biti rz-

23


H LA DE NJE

REMEN ZA POGON DTNAMA I VENTILATORA

PUMPA ZA VODU Povremeno provcriti stanjc zaptivavada pumpe i kuglianih lezaia u nekom ocl servisa >ZASTAVA<. lstov r cmeno p ror crili ispr av nos t lc f . mostata. HLADNJAK

ZA VODU

Svakih 500 km, ili nedeljno: prover-iti nivo vode i, ako je potrebno, dopuniti ga distom vodom. Kad se spoljainja lcmpcralura prrblizava 0'C, zameniti vodu tccnoi!u

Pr wUv

/-J,'Lrz-rrdr,,d.

Ako se vrsi potpuna zamena vode u sislcmu za hladcnje, polrcbno jc n a lluniLi h lad nja k do no r m alnog nivoa, a zatim pustiti motor da radi n a malom ga su n ekolik o I nir r ula i ponovo doliti !odu. Pri tom ne treba zaboraviti da se otvori slavina za dovod tople vode u grejno teloDa bi se ispustila voda, trcba otvoriti obe slavine, dole, sa leve strane na hladnjaku i pozadi, sa levc strane na bloku motora. Zimi je takode potrebno ispustiti vodu iz grejnog tela.

24

Svakih 5.000 km: proveriti zatcgnutost remena. Remen je ispravno zatcgnut ako je pod pritiskom ruke od ok o l0 k p u g i b n a 'r c t l i n i A : 1-1,5 cm. Pri zatezanju rcmcna, postupjti na slcdc6i naiin: - O t pLr s r ili n a \ r t k u B k o j a p r i ( v r s iuie dinamo za driai. - Otpustiti navrtku C na noseio.i osovini dinama.

-

Dinamo povr.rii upolje i pomeDute navrtkc zaviti. Treba voditi raiuna da suvise jako zatezanJe remena nc rzazove pretera no optcreienje lezaja.

P A LJE N JE RAZVODNIK PALJENJA Svakih 5.000km: kontrolisati zazor platinskih dugmadi B prekidada, koii treba da iznosi 0,42 do 0,48 mm. Podesavanje se vrsi kada se otpusti vijak C, koii pridvriiuje plodicu sa nepokretnim kontaktom.


Posle visc ponovljenih podesavanja ili kada je to potrebno, platinsku dugrnad treba zameniti.

-

Okretati

radilicu

ru sve dok centrifugalnog

smepoklopcu

predistada

ne dode na 16 mm ispred repera na poklopcu kutije razvoda, vo-

Svakih 5.000km: naliti u mazalicu A nekoliko kapi mt-rtornog ulja.

-

Udvrstiti razvodnik u njcgovo leziste pomoiu stegice i navrtke.

Skinuti kapu razvodnika i rukom

-

Namestiti kapu razvodnika.

okretati

-

Proverili da li su pruvodnici povezani sa sveiicama.

deii

raduna da klip

prvog cilin-

dra bude u fazi kompresije,

SVECICE

pretpaljenja bude okrenut upo. lie od motora, tako da se izbeg. ne eventualni dodir drugih de. lova motora sa regulatorom.

u radnom

reper na

tj.

da su oba ventila zatvorena.

Svakih 5,000km: odistiti sveiica I proveriti razmak elektroda, koji mora da iznosi 0,5 do 0,6 mm za sveiice Marelli i KLG, a 0,6 {,7 rnm za sveeice Bosna, Shampion i A.C. Delco.

-

sve

razvodne detkice ne doalc naspram kontakta na kapi razvodnika

za prvi

nake za spajanje utisnute

PODESAVANJE PALJENJA Podeiavanje paljenja je potrebno izvesti svaki put kada sc skida pogonska osovina razvodnikapaljenja ili brcgasta osovina. Ako se skida samo razvodnik, a pri tome se ne okreie radilica, tada, pri ponovnom ugrailivanju, nije potrebno podesavati paljenje. PodeSavanjese vrii na sledeii naa in:

osovinu razvodnika

dok kontakt

vodnika).

cilindar

(oz-

sa cilindrima

su na samoj kapi poloZaju U tom

raz. pla.

tinska dugmad prekidaia moraju da budu n a p u e e t k u o t r a r a n j a (prethodno podesiti da zazor platinskih dugmadi bude 0,,f2 0,48 mm). -

Posle toga, ne menjajuii polozaj razvodnika, postaviti razvodnik u odgovarajuii nosad, ukljuduju. ii nazubljeni kraj osovine u pc gonski zupdanik. Pri ukljudiva. nju razvodnika, treba voditi ra. iuna da depresioni regulator

25


UREDAJ ZA RUENU PROMENU PRETPAIJENJA U sludaju da se oktanska vrednost goriva, sa kojim se momentalno raspolaze, razlikuje od oktanske vrednosti preporudenog goriva, pretpaljenje treba korigovati pomoiu uredaja za rudnu promenu pretpaljenja. Kada je oktanska vrednost goriva manja od one koja se prepc rucuje. dato podelno pretpaljenjE moie se smanjiti za najviSe 5', dok ako je oktanska vrednost veia, pret paljenje se moze poveiati za najvl" 5e 5'.

Oznake A (ranije) i R (kasnije), koje su utisnute na nosadu depresionog regulatora pretpaljenja, oznadavaju smer u kome treba da se kreie reper na osovini todkiia, kako bi se postigla Zeljena promena: okretati nareckani todkii u smeru okretanja kazaljke na satu za kas" nije palt'enje (reper se pomera pre. ma oznaci (R), a u smeru suprot' nom okretanju kazaljke na satu za ranije paljenje (reper se pomera prema oznaci (A). Parnlai za podesavanje pretpaljenja koristiti ovaj uredaj samo u sluiaju promene vrste goriva.

TR A N S MIS IJA REZERVOAR TEENOSTI ZA KOMANDU SPIOJKE Svakth 500 km: proveriti nivo teinosti u rezervoaru i eventualno clopuniti ga. Upotrebljavati specijalnu tednost za hidraulidne koinice "uKA-2" ili "AT-2.. SLOBODAN HOD PEDALE SPOJKE Svakih 5.000km: proveriti slobodan hod pedale spojke koji mora rznositi oko 45 mm. Isti se moze podesiti pomoiu zatezada (A), i udvrstiti u odredenompoloiaju pomtru osiguravajuie navrtke. Za eventualno ispuStanje vazduha iz hidrauliine instalacijeza kc,manduspoj. kc, odviti vijak (B) i postupiti kako je opisano na strani 30, za ispustanje vazduha iz instalacije kodnica.


OSOVINICA PEDALE SPOJKE I KOCNICA Svakih 5.000km: ubrizgati pod pritiskom, mast 'Lis 1( u mazalice. NOSAE LEZISTA KOMANDE P1OLUGEMENJAEA Svakih 5.000 km: zaviti, za dva do tri obrta, poklopac mazalice na nosadu lezista komande poluge menjada. Za pristup mazalici potrebno je skinuti predniu masku.

Svakih 5.fi)0 km: napuniti mazalicu masiu >Lls l" u odgovarajuii pokropac. MENJAE STEPENA PRENOSA Svakih 5.000 km: proveriti nivo u' lja koji mora da dostigne donju ivicu otvora za nalivanje ulja. Na servisnom pregledu A, a kasnije svaklh 20,000km: promeniti ulje.

Pre punjenja novim uljem, kutiju menjada treba isprati petroleumom koji treba, posle ispiranja, potpuno ispustiti. P1OKRETNI PREDNJI RUKAVAC PRENOSNE OSOVINE Svaklh 5.000km: ubrizgati, pod priliskom, mast "Lis l" u mazalicu.

27


PItI]NOSNA

OSO\TINA

Svakih 5.000 km: Lrbrirgali pod prit i sk()nt , Lr nra za licrrka rcla r r s k ogz qloba, rDilst ,Lis 1". Mol-a sc ltapLutiti rulik,i In. r .li .1 ,,k n . p ,,.r r e r l. r iz l. r z i rl i l vcfllil sa s|cd inc krsta. ZADNJI MOST S vakih 5. 000krn : plu rlr ir r ni\ , , Lr liir . k o ji mora da clo slisDc d ( ) nju iv ic ll ()t lof a ra na liVilnjc. N i r . . r' ri' rrurrr p .r"ltrlrr A . a k as nije rv a ! ih 20.0 00ktn: l)rL ,llt .r it i lr ljI

I ' r c punieo. ia n o v i n t L r l i c n r , p a 7 i i i \ o

c l o p L r D i l ii h . U p o L r c l ) l i r \ '! r 1 i s p e ci i i i l -

oprllli kLrL'iatcdiiercrtci.jala. Za or,o upolr c bit i pe t r o l c u n r , k o j i t r c b a c l a

r[l lciu()st za hidraulitr]c

k {Ji n i r !

"UKA 2. iii ,AT-2.

sc LI()br'()isccdi. IIIDRAULICNA KOCNICA

Islot't crDcro, pr()\,crili zitrl)f irlttc r lr : Lunr r . r r , r , . i t . r r r j i l r r r u r ' z r r p . r r r i .

INSTALACIJA

k a, k ao i z az o r l c T . a j ac l i l e l c n c i j a l a ,

S v a k i h 1 0 . 0 0 0k r n : p r {) \ c r i t i ( ( 'l u

u nck{)nl od scr\'isa "ZAS'I'AVA..

strlacijLl za koierric u nel(()nr orl

KO CNI CE

s c r \ i s a " Z A S T A V A ( . U s r a k o n sl u ( i r i r . L l . r i ( . r ) r ,L , r . r l . r l i L , n i \ u t \ . r 'i 1 \i i r

REZERVOAR KOCNICE

TEENOSTI

in

k o j c t r c b a i z v r ! i t i , k a k o b i k o li sn i k

ZA

bio upozrral sa

rliiho\.iln

izlo(lc'

n.lcrr. Sr r r k ih 500 k m : I r 'o \ . j i t i | | r \ , ' t . \ ' nosti u aczer\ul| inril i cvcntLlalD()

'"1

F

r

i!


SEMA KOMANDE

HIDRAULICNIH

KOCNICA,

l. Poluga mdne kodnice - 2. Ekscentri za podeSava3. Prckidri nie z3'zot'^ izm.du pirpuia i duboia. * i o p-sv,.tla. - 4 . Re ucrvo ar t c anos li / a pr t dnje k oc nice. - 5. Rezervoar tcanosti za komandu spojkc. - 6. 7. Eksccntriana Rczervoar tednosti zadnie koinice. {rsovina papuia kodlrice. - 8. Prikliuiak za ispustanie vazduha iz instalacii.t koanica. - 9. Zadni^ stop-svet'

SPOJKE I MEI{ANIEKE

RUENE KOCNICE

la. - 10. Kotione poluge na zadnjim toikovima, pokretane polugonl l.-- ll, Uie rutne kodnice. - 12.Viiak za zatcza-nieuieta rudne koinice - 13. Hiclrauliini cilindar komande spojke. - 14. Hidraulidni cilin' dar oapuic kodnice. - i5. Glavni cilindar za komandLl srxrike. - 15. Glavni cilindar za komandu kodnica. li. Z^tezat uicta r-uine kc-rdtice.


ZAZOR PAPUEA KOCNICA

ISPUSTANJE

Ako bi rrcki od todkova pokazao /rrl r.r |ilzliku u kodenju u odnosu nrr tlltrgc, ili prazan hod papuce bio suviir. vcliki, potrebno je pristupiti pr lirv.f n.iu tazora na sledeii na'(l(

Ako je hidraulidna instalacija bila isplaZnjena, posle ponovnog punjenja tednoSiu, dejstvovati vise puta na pedalu i izvriiti ispustanje vaz" duha iz cele inslalacije. Najbolje je prepustiti da to uradi neki od servisa 'ZASTAVA..

ir) llr'ilisruti clo kraja pedalu kodnrcr., uslcd lega ie papuia kodnr((. biti ptitisnuta uz dobos. l)) /ir(lr'rnli pcdalu u ovom polo/aju i(lkrcDuli navrtku za podesava, rrjr. (A) tkrk ekscentar ne dodc u r lrxliI sa njegovom papudom. Zrli||t (,krcnuti navrtku za oko l0' .* ()otl, l| slili p ed alu kod nic e i pr o, lr,r iti clt li todkovi mogu slobodrxr rlrr sc okreiu.

Navodimo, ukratko, nadin na koji se vrsi ova operacija: -

-

-

* 'lrrrlt zuzrrt izmealu papuda kodnir r. I rkrlrolit u visini' ekscentra lr qlrr (ln bude 0,25 mm Sto se mo)r,|Irve|iti, kada se skine toiak, krr/ l| lv (|c za p od esav anje, k oji rl rrrluzc rra dobbSu. ll

VAZDUHA

Odistiti pazljivo od svakog tra' ga blala i praaine kraj prikljui(B), ka za ispu3tanje vazduha postavljen na gomjoj strani sva kog cilindra todka i odistiti ne' distoiu iz srednje rupice. Prikljuiiti na kraj prikljudka gumeno crevo za odvod tctnosti, zatim odviti za pola obrtaja sam prikljudak. Potopiti drugi kraj creva u staklenu providnu posudu, vei du' limiano napunjenu tednosiu. Dejstvovati viSe puta na peda. lu kodnice, tako da tednost izlazi kroz crevo u posudu. Pojaviie se istovremeno vazdusni mehu" riii. Prekinuti dejstvo na peda lu kada bude isticala tednost bez mehuriia,

-

Pri pritisnutoj pedali, pritegnuti prikljudak za ispustanje vazduha i odistiti ga. Navedeni nadin ispuitania vazduha mora se izvrsiti i kod t-rstalih kodionih cilindara. Pri tome voditi raduna da u rezervoaru bude dovoljno tednosti. Posle ispuatanja vazduha rezcrvoar dopuniti do propisanog nivoa. Tednost ispustena kroz crevo ne pre sme se ponovo upotreblti, nego Sto se prethodno brtzuivo filtrira,


ZADNJI

RUENA KOCNICA koanice Ukoliko je poluga rudne povudena do kraja, a vozilo nije do-

potrebe

dejstvovati

na zatezaa (17,

Svakih

LISNATI

GIBNJEVI

10.000 km: briiljivo

opruge petroleumom

Sema kodnica).

voljno ukoceno, treba izvrsiti njcno podesavanje na sledeii nadrn: poslavili polugu u pocctni pololaj,

Posle podesavanja, proveriti da li zazor, sa polugom u otpustenom polozaju, izmedu papuia i dobu(a iz-

poruci je za dta zuba: zalim dejproleriti, stovati na z-atezaL (A)l

nosi 0,25 mm, meren u visini

i staviti

oprati gra-

fitnu mast sa 32-34o lo pahuljidas, tog grafita izmedu listova.

eks-

ccnlara.

u isto vreme, zatcgnutost uzeta vezanog 7c polugu ko(nice i u sluiaju VESANJ E OSCILUJUCE

RAME PREDNJEG

VESANJA Svakih 5.000 km: ubrizgati

pod prr-

1< u 6 mazalica "Lis kod svakog prednjeg toaka. liskom,

nast

HIDRAULIENI

AMORTIZERI

Svakih 10.000 km: (ili dim se primcti anomalija) dati amortizer nekom od servisa ,ZASTAVA.

na ispitiva-

nJe.

3l


MEHANIZAM TOEKOVI

ZA UPRAVLJANJE

I

KudiSte upravljada Svakih 5.000 km: proveriti nivo ulia kojc mora bili I cm ispod donje ivrce depa. Za pristup depu, potrebno ie skinuti prednju masku. Zazor u mehaDizmu za upravuanje Ako se primcti poveian zazor ili kakva neispravnosl u mehaniznu za upravljanje, prcgledat i poclesiti ga u nckom od servisa "ZASTA-

VA". Pri tomc treba izvrsiti dva podeSavanja:

SPONE MEHANIZMA UPRAVLJANJE

a\ Zazot izmedu upravuaca i lura:

Glave spona su samopodmazujuie - bez prikljudka za mazalice (For

ko-

Podesiti prema potrebi, vijak za p o d e i a \arti e (A ) { pu.l e ski dani i r zastitnc kape koja sc nalazi sa stranc kutije).

ZA

lifc), tc se u toku eksploatacije podmazuju.

b) Zazor vauiastog puZa: skinuti jcdnu ili viic podloiki (B) izmedu kuiista i donjeg poklopca-

Izgled prednjeg veSanja.

ne


UGLOVI Svakih

TOCKOVA

PREDNJIH 10.fi)0 km:

Potrebno je,

u

Po zavrScnom podeiavanju,

prove-

prorez

nekom od servisa ,ZASTAVA., pro'

riti da se ekspanzioni

veriti svc spone upravljada. Koman'

sponi poklapa sa otvorom stege

de spona snabdevene su rukavcima

da ova poslednja zauzima prvobitan

za podeiavanjr' Loji \c o.iuuravajtr

poloiaj, radi spredavanja udara

( l a stienim

druge delove vozila.

stegc

stcg ama .

moguie

je podesiti

spone, okretanjem dcla.

Pupus t aiuc i

njcnog

duzinu cevasto-g

na

lstovremeno, proveriti konvcrgencl_ iu i nagib prcdnjih todkova.

I

u

Proveru trcba vrSiti na vozilu Pod punim optercienjem.

iivanja, pomcriti vozilo za nekoliko m(lara

Poslc stezanja stege, proveriti

da

njeni krajevi nisu dosli mealusobno u dodir.

Posle opterc-

kako bi (iementi

v t i cn j a

zauzeli svoj ravnotczni polozaj. Mercnja radi odredivanja vrcdnosti konvergencije moraju biti izvedcna u isloj tacki naplalka tuika:

i zm ( '

riti u (A), zatim porneriti vozilo tako da tadka (A) dode u PoloZaj (B) pa izmeriti ponovo. Mera u (A) mo' ra biti veia od mcre u PoloZaju (B)

MilD A \Jrffi

/,a 2+4 mm. Sliano mercnje vrsi se za Proveru nagiba, vodeii

raduna da mera

(D) bude veia od mere u (C)

u za

5 +6 m m .

J3


LEZAJI

PREDNJIH

TOCKOVA

Svakih 20.000 km: U nckom od servisa ,ZASTAVA.

izvrSiti

nje zazora prednjih zati ih masiu

lciaja

podesavai podma-

'Lis 3 EP(.

ELEKTRIENA

DTNAMO (*)

INSTALACIJA

Tj,LEKTROPOKRETAE Svakth 20.fl)0 km:

podmazati

trasnjost slobodnog todkiia

unumaicu

"Lis 3 EP<. Dobro odistiti

kolcktor,

prc'\'criti

PNEUMATICI

stanje istroicnosli

Svakih 500 km, ili nedeljno:

kica i, ako je potrebDo, zameniti ih.

prove-

i naleganja dct-

l u pneumatiku

rezervnog

i z mcniali tocko \\' aujuii

i rezervni

p ot r ebno je

un akrs no, uk liutodak.

5lx) km:

mulatoru

doliti inosti

na hladnom

proveriti

u svakoj ieliji

ia.

i, ako je

destilisanu

aku-

nivo elektrolita potrebno,

vodu dok nivo re-

ne bude na 5 mm iznad plo-

Leti provcravanje

vrsite

desce.

Srakih 5.000 km: Oai\riri poluve prikljudke

i proveriti

i

da li su avrs-

to stegnuti; potom ih namazati dis, tim vazelinom.

34

stanje istroSenosti i nalegai, ako je potrebno, za-

meniti ih.

Svakih l roE enia p n(u malika

vcriti

AKUMULATOR

todka.

Svakih 10.fi)0 km: radi ravnomernots

Odistiti kolektor suvom krpom, pro, nje ictkica

ri l i prit isak ra zd uh a u p nuum alic ima. U isto vreme, provcriti pritisak

Svaklh 10.000 km: podmazati, maliu rl-is-3 EP", kuglidni leiaj na strani pogona. Osim toga, istom maSiu napuniti prostor izmeatu taure i unutra{njeg kraja kuiiSta na str.ani kolektora. Izvaditi fitilj za podmazivanje iz ulja, pokvasiti ga gu, stim uliem i tada ponovo staviti.

(*) Za diname sa ugraalenim otvo" renim leZajem.


O S VE T L J E NJE

Grupa za regulaciju

(D) Vijci

za oslobadanje nosada op-

tidke grupe.

Ovu grupu ne sme, ni u kom sludaiu, da

popravlja

nestrudno licc.

Stoga savetujemo da se za pregled i popravku ove grupe obratire iskljudivo nekom od servisa ,ZASTA-

FAROVI

(E) Optiika

(A) Opruge (3) za pridrzavanje okvira.

(F) Nosad si.ialice.

(C) Vijci za podeiavanje svetla u horizontalnom pravcu. Prilikom ugradivanja radieprijcmnikakav

nika ne sme se ukljuditi kondenzator za otklanjanje

smet-

nji, bilo kakvog kapaciteta, izmedu mase i pirkljudka DF, kako grupe za regulaciju, tako i dinama. Ovo bi izazvalo lxzo

trosenje

kontakta

grupe, koja, obidno, ne prouzrokuie nikakve radio-smetnje. Dalje, treba paziti da se prikljudci DF i D+ ne zamene, jer bi to izazvalo momen. lalno oSreieniegrupe za regulaciju.

(H) Opruge

(B) Viiak za podeiavanje svetla u \lertikalnom pravcu.

grupa.

za

prdvriiivanje

saaa sijalice. (G) Sijalica, dvopolna. (I)

Sijali, a pozicionog svetla.

no


OriJentlsanje farova sa asfunetrltnlm snopom oborenog svetla Preporudljivo je da se ova operacija obavi u nekom od ovlaSdenihser\dsa DZASTAVA(.

-

Obeleziti na ekranu dva krstiia

koji odgovaraju centrima dvaju farova.

Ukoliko korisnik vozila Zeli sam da izvrSi orrr operaciju, postupiti na sledeii nadin: - Postaviti neoptereieno vozilo, sa propisanim pritiskom u pneumaticima, na ravan teren, ispred belog ekrana postavljenog u sencii za to moze da posluzi i svetao kudni zid.

36

Udaljiti vozilo za pet metara i ukditi oborena svetla; reperne tadke P-P treba da se nadu na 5 cn ispod krstiia.

Za eventaualno podesava-

nje svetlosnog snopa, treba delovati na vijke B i C.


Prednje svetlo pokazivada pravca (A) Vijci za priivriaivanjc rcnt a.

transpa-

BodDi pokazivaa pravca

Zadnje poziciono, stop i svctlo pokazivada pravca

( A) Opr-uga ZL\ p I i ! '\ r i i i \ a l r i c

(A) Viici za pralliii\an.ic

( B) Sii. r lic a s a ba.ionctninr prikl jui' 1 t r1 S iirlita k()m.

t r a Dsf,..

I Clt lit.

l)ciu n\'( rinr t ) rik lir i -.r

k()In.

(B) Mcsl() siiillice pokazivaia pra\

(C) Katacliopter. (Dl \1, slu .iirrli..

z.r p,,zi.iorru

i

stop svc o.

'f

l

-'t7


Svcllo registarske tablice I

( A) Viic i z a p r i a v r S c i v a n j c z . r ! t i l n i Ka svc a. (B) Si.ialica sa biljonctnim prikl.iLtck om . Topljivi

Nisu zastiieni

osiguradima: stlLr.inal k()lar za pun.jcni! akumulatora

sa signalnin] svetlonl, slrujna kol za pokactilnje motora i clcklropok r r 't i r r '. r ; . i r : r r r l r r a s \ r 'l l i r r t i . k L r S I) r i

osiguraei

ll:rzni clcklriini urctlaji za!tiicni su sa 4 lopliiva osiguraaa od pc' 8 A koji sc nalazc ispod iDstrurncr)t tal)le. Pre zancne prceorcloq osierr rita'a, trcba pr\o pr:onaai uzrok kt.r-

t i s k a u l i a z a p o d m a z i Y a n i c , ka o n :

fil_

rriir \'ode.

pokaziYaa nivoa goriva sa

signal'

nirrr sretlunt rczertc Burira, uplir' ki pokzrzivai prckomcrnog zagrcva-

7-ASTICENA STRUJNA KOLA

Osir3ureiA (b r.3 0 )

Osi-eurai B (br'. l5l51)

Osig L lr a i

C

(b''. 54/ I )

Osirnrai' D ( br : . 5, 1/ 2)

33

-

I lnulrain ie svctlo kabinc. Unulra(n.ic s\el lo vozila. Sirena. Pr-ikljrrtak prenosn!' siialicc.

'E l c k t r o v c n l i l a t o r . Stop svetla. Pokazivzrii pravca i slellosDi :ji,rnal. Svctlo insl rurrcnata. - Brisai stakla. -

l-cvo dugo svetlo. ()borcna s\,etla. Pozicior]o svctlo, predn jc (lesllo. Poziciono svcllo, zaalnic lcvoDesno duco svctlo. S ! ( l i , , \ n i \ r ! 'n a l u n . r l i t r r u r : p r , / i \ 'i , , ) r u ! . \ , . r li r . 5\ ct lu ruei\tarskc tablieu. P.)ziciono svctlo, predn je lcYo. Poziciono svetlo, zadn.jc dcsn().


l'(arakteristike MOTOR Tip 116.003 B r, ri i p o l o z aj c ilindar a 4 u l i n i j i Prednik i hod klipa . mm 72x79,5 Ukupna radna zaprcmina cilindra cm' 1295 Stepen kompresije 7,6 Maksimalna snasa (Din) pri 480o/min . i . KS 48

Sa venlilima Lr glavi pod uglom i bregastom osovinom u bloku m(rtora. I Podclak pre GVT. 9" Usisavanie { Zavr6etakposle I DMT. 61" f PocL.takprL.DMT 49" Izduvavarrjel Zalrsetak poslc I GMT . 21. Zazor izmedu ventila i klackalica za kontrolu stavlianja u fazu razyoda . 0,45 mm Normalni racTnizazor izme, tlu vcntila i klackalice pri -

PALJENJE

Pod pritiskom, pomoiu zupiaste pumpe i sa ventilom za ogranidenie

Red pal.icrria

mo t o r l r :

Usisni i zduvni

0,20 mm

I

prltlsKa.

Podctno prctp.rl.icri(,

Pre('iicavalt ie. ulja ie centrilugalnlm nr c c r s t ac e m u g l a v n o m \ o d u I dodainim sa papirni-m uloskom.

Ruanapromcni| p(r(\cl ||lrll prcdpaljcnja

\ of m af ni pr it i s a k u l i a z a r o d m a z l vanje: 4 do 4,5 kp/cm'.

Karburator urcilajem

Dc'prcsionircgul!tl(,r' prctpal i en.i a

I .l l l.)' , I | 5 l\

l'

C entri tugal niaut()| l tnl skl regulator prctpalic||ilt ,)tl' r ] Zazol izmccluplatirr

NAPAJANJE

RAZVOD

hl a dnom

PODMAZIVANJE

SOLEX

C 32 BIC, sa pokretanie za na hladno.

||l|r 0,41 (l( 0,.11t '

SVECICE

Podaci o karburatoru: Preanik difuzora Prednik glavnog siska

mm

1,05

Preinik siska za minimum

mm

0,,10

P).eanik siska za pokretanje

mm

1,25

Prednik siska pumpe za prihvatanie

mm

0,90

Prednik glavnog siska za vazdLth

skih clugmacli

mm 22,00

mm Preaistad vazduha sa papirnim uloikom.

I,80

/ Bornn lfl.: 80 l C hrnrpftrrrN 9Y { A. C. l)clco 44 Xl. I Murclll CW 240l.P \ Kl.(; lrli 6t P

Tip

Z^zor elektro

/ I ( | I

Kl,(; Matclli A . ( ', l ) r , h r r ( ll:trrrlli0rr Hosrrlr

| | [ r l l , \ l ) {) l l l l r r 0 ,5 l l ,( J r | l r t {t ,l 'r ) .7 | | r r | |l ) .1 ,1 r .7 l r .( 'r r / ||


TRANSMISIJA

AKUMT'I.IITOR Kapacitet (pri prainjenju od

MenJaC I dlferenclJal

Todkovl I pneumadcl

Prenosni odnosi u menjadu:

Todkovi sa diskom i naplatkom 4r/z K-14 Pneumatici (Tigar) 6,70-14 p Pritisak u pneumaticima kp/cm: prednjim zffi - zadnjim 3,25

U I st.p renos a

l :4 ,7 2 2

U II st. prenosa

| : 2i730

U III st. prenosa .

l : 1,609

U IV st. prenosa .

I : 1,000

U hodu unazad

| | 4J22

Odlos redukcije hipoidnog para zupaanika diferencijala . 'l /43

ELEKTRICNA Napon

UPRAVIJAC I TOCKOVI

20 dasova)

INSTALACIJA 12 V

UpravuaC

DINAMO

Normalan poloZaj upravljada je sa leve strane.

Stalna snaga 400w Maksimalna snaga 500 W Podetak punjenja akumulatora: pri 1000o/min. motora, ili pri brzini od 15 km/h u IV stepenu prenosa.

Prenos pomoiu puza i puznog todka 1 | 16l Minimalni poluprednik okretanja vozila 5,80 m 40

48 Ah

ELEKTROPIOKRETAC Snaga

1,50kW

Ukljudivanje direktno pomodu elek. tromagneta i zupdanika slobodnog todka.


PERFORM A NS E BRZINE Maksimalna, pod punim optereie. njem, posle perioda razrade (3.000 km); U I stepenu prenosa 20 km/h U II stepenu prenosa 40 km/h U III stepenu prenosa 65 km/h U IV st. prenosa preko 100 km/h U hodu unazad . oko 20 km/h

UREDAJ ZA PRANJE VOZACKOG STAKI.iT Da bi se odistile dizne i sito filtra u posudi, treba postupiri na sledeii nadin: -

Skinuti Sestougaonunavrtku koja priivrSiuje diznu i paZljivo odistiti rupicu brizgaljke;

-

Odistiti sito filtra na cevdici za odvod tednosti iz posude.

USFONI Maksimalni, koje vozilo moie savladati pod punim opteretenjem: U I stepenu prenosa 26r/o U II stepenu prenosa .14,50,,0 U III stepenu prenosa . 7,50/0 U IV stepenu prenosa 4olo U hodu unazad 260lo TEZINE Tezina vozila spremnog za vainJu (sa gorivom i mazivom, rezervnim todkom, alatom i priborom): Furgon 1.270kp. Korisna nosivost sa vozaiem 1.230kp. Ukupna teZina pod punim optereienjem - . 2.500kp.

OPREMA VOZILA Pribor, kljuCevi i alar, predvidenrza obiine operacije kontrble i podesavanj-akoje moZe da izvrSi k6risnik, smcstenisu u torbi na podu kabrne, rza tevog sedista. Torba za alat sadrA: -

Cevasti kljud za sveiice

-

Dvostrani otvoreni kliua 8xl0

U slueaiu pogresneorijentacije dizni, izvrsiti podesavanjena sledeii nadin:

-

Dvostrani otvoreni kliud 12x14

-

Dvostrani otvoreni kliud

-

-

Dvostrani otvoreni kliua 19x22

-

Kombinovana kljesta

-

Odvijad za normalne viikc i za vijke s krstatim urezom

-

Probojac Kljut za vijke za priivrscivarric

-

Dizalica vozila sa produznom SipKom

Olabaviti vijak na nosadu dizre i okrenuti Sestougaonu navrtku tako, da mlaz tednosti za pranje pada u vrh luine povrsine koju na vozadkom staklu opisuje melrica brisada, a zatim ponovo pritegnuti vijak.

tocKova

Uz vozilo se isporuCuie aDarat za gaSenje poiara i kutija rezervnln sllattca. 4l


SEMA ELEKTRICNE INSTAI-ACIJE 1. Farovi (dugo i oboreno svetlo) i poziciona svetla 2. Prednja svetla pokazivada pravca 3, Sirena 4. Indukcioni kalem 5. Razvodnik paljenja 6. Sve6ice 7. Prekidad pokazivaia nedovoljnog pririska ulja 8. Termidki prekidad 9. Prekidadstop-svetla

23. Svetlosni signal dugog svetla

10. Dinamo

30. Poluini prekidad pokazivada pravca

ll. Prekidad elektropokrctaia

31. Taster sirene

12. Osiguradi od 8 A

32. Poluzni prekidad spoljnjeg sl'etla

13. Gn-rpaza regulaciju

33. Prekidad brisaia stakla

14. Motor ventilatora llrcjada

34. Prekidad za paljenje, pokretanje motora i signalizaciju

15. Eelektropokretad 16. Boini pokazivadi pravca 17. Zrrligavac 18. Motor brisada stakla

24. Svetlo instrumenata 25. Svetlosni signal rezerve goriva (crveni) 26. Pokazivad nivoa goriva 2?. Prekidad spoljnjeg svetla 28, Svetlosnisignal upaljenih pokazi\ata pravca (zeleni) 29. Prekidad svetla instrumenata

35. Prekidad elektroventilatora 36. Akumulator 37. Svetlo kabine sa ugradenim prekidadem

19. Prikljuaak za prenosnu lampu

38. Svetlo, sa ugraalenim prekidadem, za osvetljenje unutraSnjosti vozila.

20. Termometar za vodu

39. Prekidadpokazivala nivoa goriva

21. Svellosnisignal nedovoljnognaponadinama za punienie akumulatora (crveni) 22. Svetlosni signal nedovoljnog pritiska ulja (crveni) 42

40. Zadnje poziciono, stop i svetlo pokazivada pravca 41. Svctlo regisrarsketablice


S I J A LI CE Snagau W (12 Volti)

Na pom ena

-

Farovi - dugo i oboreno svetlo

-

Zadnje stop i poziciono svetlo

- Prednie svetlo Dravca - Svetlo regis-laraketablice ._ zacnJe sveflo pravca Svetlo unutrasniosti vozila (turgon) - Sve o unutrasnjosti kabine - Prednje poziciono svetlo -

-

Okrugla sa dva vtakna ] I I I I I |

Okruela sa dva vlakna

)

13

)

,i

Otrugla

Okrueta -

Okrugla Bodna svetla pravca Svetlo instrumenata Svetlosni signal pokazivada pravca Svetlosni signal nedovoljnog na- | ^ pona ornama za punJenje aku- ) Uevasta mulatora

2l

l_ It

3 (2J)

Sletlosni signal nedovoljnog priusKa utja Svel.losni signal rezerve goriva Svetlosni signal spoljnjeg svetlal

4.1


DIMENZIJE VOZILA

E ro

44

ffi,i


ZASTAUA 1300TK


46


l-l00 T K r a z l i l i u i c s c o cl ( ,\(Ll,r\lrr:r ,,1 ,.\.U ir r l r,'ttr, ' r' t , , z i l . r u (l al. ic rrr lck s l L r ; / a s \ e ostitl( ) \a )c o lt is i iilu s t l a c i . i c d a t e L r ,Up u r ,r\ rt , , , , t lk ' r \ . u r i r ' i , , , I L l .I\.I| | i\' . Vo zi lo

KAR O ST. RI JA UnLlt raill j o s L r ( ) z i l a t a z likL lic ()c l s larr. l a r ( l D ( ) ! \ o z i h 130(l T

ZADNJA SEDISTA Nir l( ) t ( ) 9r ; l l i i : u n : r s u l ) r 'i k a , / : u r . r r r , , r. r . . , l r r , , r r r1 ', 1 , , 2 : , i r rr - . 1i. , \r

ie( lf ilt l p ( x l i g n u t i n t s c ( l j i t e r r it . li t . r i1. , ,/ , rt ) , r r r r i k . r r . r / . r r l | | t . l s ( c lr \ I a-

K om bi brrs s(,trl rr/r pl -(t\()l i ti l ur'!]() (Jent()||l l c(l ()sl l t\n{)nr /' )nr \e(l i str, rxl vi j arrl crrr ri i r rt.r ra rrosai tr A _ r' ,1,.r2r.,. rr r,,. ., l \t,,.rr,trj i, ,, .. k,'..,, .,r ,, r t,r. t,\, .tr, r... trl () i \u \p()l i e sl rrne, l )tc k () zarl rj i l r rrar;r.

:e Ll

t, u ac ln jcm ( l e l L l ! ( r r i l i t u sl a lle rrl s Ll al| i l I c d a s c c l i i l a zlr sl| . !l i li plrt n i k a . P r i l a z z e dlljtr r r r .

.*--.:-

drr s c c liila t n o g u a . i c p ( r p lcth ( r ( l norrr Pocl i z a D j r r p | v o g se d iita . I I rrLrlraS D j ( ) s t r o z i l a

je

ta p a cir l-

lllt.

P ocl ie ob loTcn liloru cr r ont . l l . t t , , 1',,11 ';,,'" rt:'kr', z : ' l, , , li, r \ errI ilirr' iiu v()zila.

SPOLJASNJOST VOZILA: [ . k r asrr

nra ska

\a

Il ()\'| |lL,

lr '

li{ ) n ) Z i l s l i r! l t.

I ' t cclnli iza cln ji br-riri(i ht 1) nr i |ani. t l li rasne la jsra Po 0l)(xlLl I\r1r\l

1i


BOCNI PROZORT

PERFIORMANSE

PNET'MATICI

Radi bolje ventilacije vozilo je snabdeveno sa bodnim pomiduim prG zorima.

IGADe

Pritisak u pireumaticima.

Otvaranje ladenjem ce, posto vinica sa

prozora mogude je povrudice B, u pravcu strelise prethodno odvije osq dugmetom ,iL

Tezina vozila spremnog za kp. 1360 volnju Nosivost

8 osoba + 500 kp.

Tezina potpuno opteredekp,2420 nog voziLa

,- prednjim ..... zadnjim -

zadnjin(*)

e) Za vodla 1300T SaDltct

kp/crf . 2N 230 1J0


ZASTAUA

1300TR


Vozilo 1300 TR razlikuie se od osn o\nog vozila 1 30 0Tu dc lor im a opisanim u daljem tekstu; za sve osL c le dclov c \azc o pisi i ilus t r ac ije date u Uputstvu za rukovanje i odrZavanie. KAROSERIJA Karoserija

je otvorenog

kanatama

i

zadnjom

tipa, sa stranicom

koje se otvaraju nadole. Sa obe strane, bodno, kao i zadnje

strane,

spremista

izvedena

za utovar

tri stvari, a po-

klopci istih se otvaraju

nadole.

Takode je promenjen i poloiaj tiranja

zadnje

registarske poklopca

tj. na sedi5tu

sa

su

mon-

tablice, zadnjeg

spremiSta. TEZINE

VOZILA

Te'Zina vozila nju

spremnog

za roi1310 k p

2 osobe + 1060kp TeZina potpuno optereienog vozr2510kp. la Nosivost

50

ELEKTRIENA INSTALACIJA Na vozilu ie ukinuto unutrasnje svetlo sa prekidadem i sijalicom tovarnog sanduka (pozicija 38 na

Semi elektridne instalacije). Promenjeno je takotle meatusobno rastojanje tala.

zadnjih

pozicionih

sve-


POGONSKA SREDSTVA N^ziv deta

ti t.

55

Rezervoar za gorivo Hladnjak, motor i uretlaj za zagteyar\)e Korito

motora

Kutija

menjada

Kolidina

(o)

Benzin: 86 oktana Cista voda (') Ulje za motor (')

6300 3,500 1,9

Ulje hipoidno SAE 90 CZ

1,0'15 I hipoidno SAE 90 0,235 lUIje

Kutiia diferencijla Kuii{te upravljada Hidrar idna instalacija: Prednjih kodnica

0,200 0,260 0,220

Zadnjih kodnica Komandne spojke

I t"uno.,,url"-z [ "Ar.-2(-) I

(*) MoZe se koristiti tednost UKA-2 ili AT-2. Meianje ovih tednosti je dozvoljeno.

Spoljasnja temperatura

' ortr*oro, I

izmcclu -15'C i 0'C IN A D IL T A T L X r ll isood 35oC GALAXGLX iznad 0'C tTnad

JJ"L

(o) Korito motora, preSistad i vodovi sadrie 3,9 l. Gore navedene kolidine,raie za periodidno menlanle urla. (') Kada se spoljna temperatura pribliii 0'C, zameniti vodu rastvorom specijalne mesavine prc tiv zamrzavanja ANTIKOR ANTIFRIZ.

(']) Upotrebljavati sledede gradacije ulja:

Isp95l lslc

i

B

+ z0 ?0

-no

NAPO\iENA: Ulja za motor se mG gu mealusobno mesati i pri prelasku sa jddnog na drugi tip ulja nije potrebno ispiranje. JI


.

Str

S A DRZ A J

Str.

Podaci za identifikaciju 4

korisdenja vozila

5

instrumenti

i koman-

de

Motor

- 39 40

Upravljad i todkovi

.. .

40

22

Elektridna instalaciia

..

40

Napajanje

t7

Performanse

Hladenje

24

Tetine

R""uodni

mehanizam

1t .11

Pranje vozadkog stakla

Transmisija

26

Sema elektridne instalacije .

42

Kodnice

)R

Sijalice

43

Vesanje

31

Pribor

4l

Pokretanje motora

12

Pokretanje vozila

13

Mehanizam za upravljanje

14

dkovi

Zame.ra toCkova

16

Elektridna instalacija

Podizanje vozila

t7

Osretljenje

unotralnj osti vozila

Str.

KARAKTERISTIKE

20

Paljenje

SediSta

.,.

Transmisija

Pregled operacija servisnih pre gleda

RUKOVANJE

Ventilacija

l9

Podnazivanje motora . .

Garancija i rezervni delovi Predostroznost za prvi period

Kontrolni

ODRZAVANJE

t

i to

Dimenzije vozila

32 35

.M

Dodatak 1300 TK .

45

Dodatak 1300 TR

49

Pogonskh lredstva

.51


,i

" ,.J:', .|t 1,

Opisi i ilushacije, date u ovoj publikaciji, ne treba smatrati obaveznim: prema tome, Zastava zadrtava pravo da; u bilo kom momentu i bez obaveze da blagovremeno arirrira olar publikaciju, izvrsi' modifikaciju delo-va,pribora .lli opreme, 'u cilju poboljsauja konsimktivnih karakteristika ili iz komercijalnih ia4loga, pri demu Ce bitne karakterigtike ovog tipa ostati nepromenjene. . ,.;,..X,i_

,

:., 'ti-tot..a,o,". .,.,, tt4

,;i :.,..- 'ti .!,',.-

) ZAVODI ZASTAVAc - (X)UR "CRVENA

ZASTAVA RAZVOJ


l

f--l ar I

4,, L.l

i

I -.o e.. lI

-l_ }TT

et s

(i"_ _

.Et -\L

I

-3 l -s

L-

l-,!^ro -f-

i r.to

i

I

@*Eis==

zastava 1300 t  

navodila za uporabo

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you