Page 1

"'i

t\

'il rl

\t ,l

l

VOZILA VTSA ctMos 542si88

i@crMos

1\M0E-KOPEB TEHNIiNO SEFy'S,VASLUZBA, u!. 15.maia 18, tel.: (066) 33-

navbdilo za uporabo

@cIMos , :'

,/' ,.^

'l


v Navodil.u za up6rP.bo so tri gLavna pog:l-avja, kl zdru;uieio neobhodne, uporaurre in tehnj.dne podatke o va5en vozi]u.

ffi ,,#t :\ \\ l\


VSEBIIIA

PRVIH 1OOOKILOMETRoV

2

Me d pP v lm i 100 0 k m ( +500) voZnje - d o prvega s ervi snegrl vel j a za voz I l r I preSleda naj notor ne preseZe 4000 vrtl mi nhi trostl t : a 1 i s p o d ai navedene hl im a. lo S t ev ec v rtl j a j e v ) ,]1 RE 't7D-l7 RD GT 14 TF 11 E- t1 RE 145 pr. H P"' 6iT-;resE:

t. 2.

n

4.

80 1&

{0 o) 85 1',10

30 I

p 40

a

of

80 't0

65 90

1n

x

Aq

30 50 85 la

a,

6 7 8 9 10 11 12

A

!q

7O orl

'|l0 1n olja za celo Zivljenslo dobo vozila. I'la gradJa in svi-sd trlgted Ob pr€vzeru vozila prejrEte od prodaialca Gamrniisko lanii-iico, v kateri sta txll l{)pon Obvezd pregled l00Okn(+500) ir C€r'anciJdd list. Fo prcvoienih 1@Olfi(+500) r|arnbo vsal€ pooblaiiena servisrE delavnica za vozila CI"mCIIFOB'Iob predloiibvi e€rarcijske hlJi;ice opravi.b tre4lainr 6€('\'i,5rd prcgled.Delo ie br€zpta&p, stro6ki pobro6negarEta"ial-a Sredo v brslE bstnl,.a vozila.ServlsrE delamlca zadrii l{uponobvezd pr€8led 1m0 Isn(+500) 'de} pa potrdi. CamnclJsko l{xiizico hranite,ka" Iarpors, ki ostane v ktii;ici, bolte le z nJo uveljavliali g?vico do Sararciie,rEvedsle v Car.hjiiici. Ypfiv radina rrc&1p ra strEnc pcabe I'b6in voznje wliva rB stro6ke norabe, posebtc rB strc6ke 8cr1\4, olja in pogosto in dolgg izrabljemsti pn-.vtEtik. Strqiki se ve6aio s hitrstio, voforjo v nid<jh pr€stavrdh razErijh, rnglim pospeSerranidnin zavbar\jdn, na pedal za plin, hitro voitio v ovirkih in rEpranepou€brdn pritiskanJ vilrdr tlakcm v zadnicah.P-i zaganjanju hla&Ega mltorja ne pmpeduJte noto.ja rts visdG vrdJaje, ko vozilo stoii. Voz1lo speliite z m$r|c hitrc8tJo, da se celotrli lEhansld sklop segr€va prcgr€sivtp in erEkcntrrrJ.opl€rc vozila (zgrnica, varorrallce,trll(otnik, pn|a pornd) mi bo vedp kocpletna in brEzhj-tina' voA&, ki pcrEnlJo obv..z.DaPO@GIID: de s9 priige& rdede op.Iu&e 'red vozilo.Redp kontroliraJie tlak v pnevnBzatEtavite ustavljanje vozila, taloJ lahko: rDtorrEga olia berpirsici rotor:o,5 1rn til€h in nivo olja.Poraba ie 1@0 lcl; diesel rDtor: 1 I na 1m0 kn.

15 'lb

b, c

19 odpiranje in zaklepanje pncstor in n wata,prtljazni rezen/cr odplranje pokrcva rDtoria polozaj pri voznii 2\ zadnja polica prektapljanje zad.sede;rE klopi preklapljar\je zad.lodenih sedeZev 26 28 vzwalna ogledala pasovi €rncstni JI arnaturre p1o66a opozorilre ludke 3l

x

lFl.

v'zezev{r&,

9 40 42 44 46 47

58 60 6? OJ

64

popt'iavila

oDt r B€nz

48

hi w ^i i

vdrovalke zArwljaua iarYnc )l Zar"cnEtov signa-lizaciia-spredai 53 si€nalizaciia-zdai 54 lzdrZevanje notrcniosti 55 v-zdrierrdnjekancseri je

k \ n t rn l e

rDtor Diesel kontrole nivoji, vbrizgav"anje Diesel akurnlator pnevlBtike vleka voz1la tdni;ni

Y

opozorilre ludke signalizaciia, osveUlitev vidulvost, plalnj]( 51pe za€anjanje: Berz konbkL kl jr.ravnica ganjanje: Diesel kdltakt kljuiavnica p|€stave, ro6rn zavora zra6enJe, gr€tje prsnidni del str€he 11 REs platreno str€ho dodatki

zaJrsrjav-a kol@

n

lozila

po(btld

spto6nl @atki: Beru splo6ni podatki : Diesel prlkl jr.tcitev radla vozila ldentifllcacija porErdni podatki: Benz

za uveliavlianie laxjlZici. a

8ar€nciie se €vrEjte

65 ponerbrii podatki: Di€eI

po rEvodilih v CaJanciiski

I


ttr 1f

fl

c+bc V pryan poglavllu bost€ spozEli \€se vozilo, rE da bi odpiEl.i pdcsrt rDtorja. g<ice ln stlgrE so lahlo m-z.rulve, za bolj5e raaerranje Je tuan h"atd( td€f. SEri @tuEn ia. I

zapimnJa,vleaerfain p"ti"r.ru""J

I

ozadgesrlr;drcad.

t V

E


\IN PRTLJAZNI PROSTOR VNATA, REZERVOAR

ODPINAI{JEIII ZAKLEPANJE V8a vrata se odklepaJo z 7st-7mklJuden, kot tudi nallvka Soriva in vraba prLljaznega prostora.

pokrov

OdklepanJe

Varnostna klJudavnica na zadnjih vratihZad,nja v"ata lahko odpirate le z z unanje s trani.

Elektridno (istodasno) (odvisno od oprene)

zaklepanJe vseh Yrat

vr at a, ist o6asno vsa St ir i de Zel i te zakl enl ti ali odkleniLi vr at ' ali pr it ianj. t e voznikovih kl j ud v klju6avnici obrni te gunb na not r an. ji st r ani vr at . islih ozi roma i zvl eci te V z aielk u 2

ol

i ^ a F i hnm

h l a d n e . s e z o n e p re rn a Zi i e kl j udavnl ce i g 1 i k o 1 o m. ^l

D IE S E L:v hl adni h sezonah, proti zmrzovani u.

ko zm r zuie,

dodait e

Sor ivu

sr edst vo


POLOZAJPRI VOZNJI Naslon za Alavo .ie odvlsen oC opreme

}IOTORJA ODPIRAI{JEPOKROVA

Odplranje najprej izvl ec i te kI j ukl co pod armaturno pl osco

--,t potegnite Jezidek na sredini pokrova, nato dvignite pokrov do konca i n ga spustite, da se zaskodi. I

ZapiranJe Pokrov nalahno dv i g n i te , da se podporna Eipka s pros ti in ga spustite, da prosto pade.


t0

ZADNJESEDEZ}IEKLOPI PREKLAPLJANJE

SNB.IANJE ZADNJE POLICE

ie Zelite Odprlte prlljaZnik. Drost r . Dr it r diLegn ezmaidt n .i i d e 1 e' Da bredn i' del

vecj i vra!a prt l j aZni ka,

P ovl ec i Le pas ob desni st r ani pr ot i sedeZa i n sede Z naslonit e ^'o.rhiim

to6ke pri trj evanj a

--r1a4am

sedeZne Nanestitev klopi da ne st isnet e P azi te, pasov. Pr evarnostni h prl 6aj te se, de je nasl on b Loki ra n.

,-.SP*_ |

\ -----sr__

ii I

, , , I

Zadnji del police j e ae n a s l o n z a d nj ega sedeZa spu56en, (ki na te6aj a pol i ce z a p n i te v rv i c i j e p r-i L rj e n a na vrati h prtl i azni ka)

P rednj i del pol i ce P re d n ji de1 pol l ce l ahko sprav i L e p od prekl opl .i en nasl on zad . sed

I I

,

1'l


12

LodE[A SEDEZALAHKOTZVLEEETEIZ UOZILA Odvisno od opreme

LoEENA ZADNJASEDEZ^ - PREKLAPLJAI{JE 0dvisno od opreme

Denontaia sedeZa Sedez dviEniLe na stranl in

E a i zvl eci te

iz

13

vrat

vozila-

poloZaJu SedeZ v vodoravnen Ta poloZaj sedeZa, nam enjen podit *u lahko upor abljat e le, ko je vozilo us t av 1j eno. 0d st r a. ni ta

Nanestitev PaziLe, da ne st isnete v a rn o s l n i h pasov. Prepnidaite se, c e j e n a s l o n blokiran.

nrp.l n

ii

dFl

nnl

i ^A

P rernak .

nit e kljukico za b- [ okir anje se. deZa, naslon sedeia na lahno nagnit e napr ej , kljukico za pot isnlle do konca blokir anje in naslon pr ek lopi Le nazaj. ZaLi6 na naslonu zapnit e v pas.


14

VAR OST}II PASOVI

VZVRATNAOGLEDALA odvisno od opreme

15

Stati6ni Pasovi Varnostnl Pas mora biti prilrjen tako, da ne sliska prsnega kosa. DolZino Pasu nastavliaLe v sponki.

ZunanJe o8ledalo-

NotranJe ogledalo. Mozna sta dva pol ozaJa.

Nastavitev notranje strani

Avtonatski varnostni pasovi Zapenjanje: pasu ne smete vledi sunkovito, da se ne blokira. odpenjanje: pas f,rZite vse dokler se ne navije v navojni.co.

a5i

*/> &-

tako' da van teZi Ko zapnete pas, 3a zaradi varnosLi +ovl-ecite l't.d uporabo pasovi ne-smeio biti zviti'prav n. podkodovani' "i"gnu. "pont. 9:-"g^9l.li Lako ne smeio drgnjtl. ob.ostre robove' tocKe' pritrdllne llii- z'jil"n.iait. ii kontrolirajLe


16

INSTRUMENTINA ARMATURNIPLOSEI

ARMATUR A PLOSdA

Opozorilne Ludke (glej str.l8-23)

Meri l ni k

17

hi tro sli

Stevec vrtlJa.jev VISA 14TRS,GT)

Ura z 8unbotr za nastavitev

gtevec kilonetrov

Nivo goriva

Dnevni Stevec kilonetrov nastavljate 8a z gum bom .

ura (n a VI SA 14 TRS in G T) D i gi l atna plo6di nad pepelnikom N ameS 6ena j e na ar m alur ni se l e p r i vkliudener n kont akt u. Osvetl l

F II

t

Reostat Jakost os ve i l i tve armaturne p l o5d e nastavl j ate z gumD Omreostaf,a, K l j e namei den v s tebru krml l a.

0

0

Nastavitev ure Ure nastavljate pa s tipko M.

( glei

st r . 34-

s tiPko H, minute

na inst r um ent ni Opozori l ne fu6ke in inst r um ent l l e prl vk1iudener n kont akt u del uj ej o

ploEdi


FI

FiTru--W

Gunb za zagon hladre8a (sL".22)

lotorJa

PoziclJske

ludl

-IEIFjl

Tmr PredgretJe (str.24)

19

oPozoRrLNELUCKE

OPOZORILI{ELUEKE

18

IGatke lu61

( Diesel )

r

M

Snernl kazalci (str. 20)

/-B-1 3lunkcije: l -Ro6na zavora je zategnjena 2-f,ivo zavorne tekodG se op.1u6ka priae oEd vozrUo,rEtavite vozilo ln poldilite pom6 iz poobf. senr. delavni ce-KontroIirajte,6e op.Lud!€ delu.je nomalno, ko je nccrn za\lc'r., aL"gt.joJr6, YodIo ustavl.Jeno, kontakt vk1ju6en. zarrcr,3.(tr.ab f€(l|jih nih proEiic Ce se op.luila prii,ge, ko pritisrEte na pedal. pi-o66ice 6i rDrej "avor€,

FoJnjenje domrlatd..F Ce se op.ludka priiige, ko zagan,jate trDtor.na] ahno pospdu.jte in op.ludka rD" ra r€a,sni-ti. fu pu op. lu6lca sveti 5e rraprej, peljite vozi l o v najbl iZ" jo servisno delavnico.

Itini.Glna bLidir|a gfl{va - rezerve ie Dribhzrn 5 I

DoIAe lu6i

( str.20 )

@,€-, nd< FtdrEga

olir

Teeeilahta

t ode

te se op.ruEta prifoe nrd voirjo, tzkoJ rsta-

G se op.rir6le prii@,takoJ zaustavite vozil"o, IDtor rEJ

vite rDtor.Kfitrplirajte nivo (str.38 ali q0) (odvlsrD od rDde]a). fu op.1d6.lca wetj kl.iub prdv4edr nivoju,pokli:ite pcrD6 iz naJbl izje poob-laiiqre serv.del-

DToat€o f"e tede relo.i iasa tcr.G pa op. rwif<a weti Ee rEpr€J tBtavlte rDtor In kdtr. nivo vodFLpo5te Jte rBvodila s str. 38 ali 40 (odvjsnc od rncdela) ali pdd-j.61te pcnld iz rB.jbliZje pooblaidere servisrE delavnice.


SIGNALTZACIJA,OSVETLITEV

20

2',1

VIDLJIVOST, PNALNIKSIPE

Brisafnik, pralnlk zadnje 51pe ( odvisno od opreme)

ZadnJe neSlenke

OdmrzovanJe, razneql itev zadnje ;ipe

vse 4 utripalke

Pralntk vetrob.5ipe Snerni kazalci

vlecit e

r odico

Brisalnik vetrob. Sipe Ro6ica ima 3 polozaje: -.6:

Svetlobni signal : pri tj s ni le Po i l c o

I . lzm enidno 2. nor nal na hilr ost

na I evo snopa glede ( str. 51 )

NastaviCev svetlobnega vozila na obrenenitev

Osvetlitev R o a i co obrni te 1n dobi te p o l o ;a.j pozi ci j ske l udi , h^t

^

Vr ^r Vp- d^

I oa

P o z r ci j ske l udi P o v l e ci te rocl co s v e L l obni s i gnal

l

,^ i

za

Kratke-dolae lud i Po v l e ci LP Fod j co,. da dobj te k ra tk e a1t dol ge l udi

3. pospeSeno br isanje

Lise na vetrobranski SiPi hFiii<hiaim brisalnik raznaLe umazaniio po vetrobranski iini te vedkrat zaporedomagumb pral-nlka. Sipo perite s sredstvi za pran.je 51p, 6isto6a .ie vel ikokr a t odvisna od stanja :Ln 6istode metl,ic brlsani4


ZAGAI{JANJE

22

KONTAKTKLJUEAVNTCA

23

BENZ

-S = Zaklepanje voLana in ist o6asno Kr m ilo nalahno obr a6ajt e kt jud, da ga odkleneLe. Kr nilo vr t lt e zaklenet e t ako, da nalahno izvleaet e kljud in ga nat o obr net e. -A : Dodatki Ko je kljud v t em po] ozaju, pr ikt judkl. et ekt r i6ni

Zae'anJanJe hladnega notorja Gunb za zagon hladnega moLorja izvleclte do konca, vklJudite zaganjalnlk. Motor naj tede nekal trenutkov v prostem teku, brbz pospeievanja. Gumbpotiskajte postopoma. V zelo hladnem vremenu pritisnite pedal sklopke, ko urv ! ur

&d6arrJ

s us.

ZaganjanJe toplega mtorja P e d a l p l i n a p o ti s n i te d o konca i n zaganj aj te m o to r, p e d a l d rz i te v tem pol ozaj u dokl er m o to r n e s te d e . e i m n o tor ste6e, spusti te p e d a .l p ti n a . C e p a mo tor ne stede D ri prvem p e d a l a p l j n a nâ&#x201A;Ź spusti te zaganjanju, in p o n o v n o z a 8 a n .i a i te . Mo to r n a j p ro s to ru .

n e te d e v z a p rtem,

nezradnem

EI

deluieio

-M = Kontakt Ko je klju6 v t em poLoZaju, se pr iigeio op. ludke polnen. ja akum ul- at or . Ja j- n t laka ol ja. -D = ZaganJalnlk Kljud spust it e, 61m not or st e6e. pr eden izvledi, K1. ju6a ne sm et e nlkolj Pr eden popolnom a ust avlieno. n: vozilo podakajt e, pr vo pr est avo pr est avit e v da ugasnejo op. I udke r odne zavor e' polin t laka olja. nenJa akum uf at t r ja


A

KTIITIKTKJIiA\INICA

ZAGAIIJANJE

25

DIESEL

-S = Zddep4je voJarn Krnilo nalahrp obra6ajte in istodasto vrtite kLju6, da ga odklenet€. Krrnilo zaklenete bko' da nalahnc izvledete kljud in ga mto obrnebe. -A = Do(btki Ko je kUu6 v tem polozaiu, priJ<tjudld .

ZaAanJanJe hladnega [otorJa Klju6 obrnite v polozaj M in podakajte, da ludka predSretja ugasne, nato vklju6lte zaganjalnik. Motor naj tede nekal 6asa v prostem teku. Pri. hudem mrazu potisnite ned zaganjanJem oedal sklopke do konca. ZaganJanJe toplega rotorJa VklJudite zaganJalnik. de motor ne ste6e, ali,ugasne, ponovno zaganjaJte motor s predgretjem. Motor naj ne teie v zaprten, nezradnen prostoru.

g

rfi-l

delujeJo eleldridni

-l,l = Kcntakt, g€dgr€t& Ko je kl.jud v tern poloZaju, se prj.;€e,Jo op. ludke polnjenja akumlatorja, tlale olja l-n predgrelja. Op. ludka F€dgretja ugasre 6ez neliaj lr€rutkov. -D = Zaganjfnik Kljud spustite, 6im rDtor stede. K,r-juda rE snEte nikoll izvle6i, Dr€den ni vozilo p@o]IooE pr€stavite ustavl.jem. Preden v prvo prestavo podal a.jt€, da ugasrEjo op.lu6ke polqjenja atoFja, .t t aka olja in prEdgr€tJa. ai<Lm-Ll


n

noexAzAvoRA

PRES?AVE odvisno od oDreme DIESEL

hoblllzacua z ncdlco. vozllo i-rcbllizfatâ&#x201A;Ź je Ze zaustavlJern ko

@

spustite menJalnik s 4 grest

j al . nik s nen.j

n

ll

.^, a

I

3

^,

I

E

I ll

TTI vvv 2ai

men-jalnik It

s 5 prest

t

Vzv"att?a prestava P ri vzdi gni te obro6ek, ro d l co potl snl te v l evo, _ - nato D aD r' e.i . men.l atnl K s ) prest.

2aR V vzvratno voinj o lahko prestav i.te vozilo popolnomaustavl j eno.

R

4,,,

dico latt<o uporabl.tste hdi ned vcZqjo (prltisnite na gLd)

n


RAZIEGLTTEV,ODURZOVANJE

ZNAEEIJE, GRETJE

28

4t

Strsd'.a zrddle Z.mk rurEnJe teQe-ratur€,rEventlur"n

0

fl

kaLE z:a&til€ Zrak Je lahlo verF tltiran in segrel.

dovod zmla Mlitee

".'i

zd.a

usrErit€v tk

jmJb zda

d|lfntu

troti mksinBi

H

T

?

nogan

lbstavitev 6voda z"}a l]aksirElrr3 odprt zaprL

lbstavitev tqeralrl€

liffiilatc Pospe&rje dovod zrEka' nrcZni sta dve hitrosti.

zaprt.

RazDeglitev, odnrzovanJe ?,ap"j"te centralna zradnlka, vzvod za razdelitev zraka pobisnite navzqor ln nastavlte vzvod za dovod zraka glede na ZelJeno ko116ino. Po potnebi usnerite topel zrak na prednJe Sipe in vkl.jud ite gretje zadnje sipe.

Hr EE


30

II

PRET'IEXTDEL STNEHE Odvisno od oDreme

S treho l ahko ko j e vozl l o ko odsl rani te

STREHO RE S PLATTETIO

31

od pr ele le, ln ust avlieno ant eno. '

Vnesnl poloZaj obrnite gumb

Snenanje prenidnega dela strehe Z notrznJe strani r guob obmi te do konca, istoda.srD pritisdtâ&#x201A;Ź ob rde& gurba in prsllidni del strche nalahno odprite navzgor.

P repogni te zadn jo Sipo, z lepi lnin .j e pri trj ena trakom.

ki.

Odpnlte prednj i de1 st r ehe.

Nat z zr\'Enje su?ni: pritrzdiâ&#x201A;Źnite kl.jtiavnico, del strdre narestite v navpider poloZaj in ga izvl-ecite 12 te6aJev. ZaS6itrB prevleka.se prostoru. nalEja v prtljaiEm


32

IINESPLTTEOSTREHO

Streho postopona zviJaJte proti zadnJemu delu vozi la.

11 RE S PLATNEIIOSTNEHO

3it

napnit e d P negri nj ato zl oi eno streho i n 8a spni te na obeh s t r aneh.

OdblokiranJe naslona sedeza Povleclte gumb in tako odblonaslon zadniega sedezakirajle nagnite 8a malo naprei'da lahko pritrdite sponke Pregrinial-a, nato ga namestite na svoie mesto.

V prLijainlku je pregrinjalo, s ka t er lh zl oz eno

pr ek r i J e te s t r eho .

Zapiranje strehe Poitopajte v obratnem \irstnem redu; prepridajte streha dobro zaprta.

se, da Je


u

DODATKT odvisno od opreme

I ,

I

35

StncFrB lua Prj Zge se, ko odpret€ erla od

oo o oo o o oo o oo oo'

, Sendnika NastavlJajte ju l ahko tudi vzdolz stranske 5i D e.

Stilcalo z. eldftridrD @ir"n.je/zapturan&

#p#tr Pr€daldd< na fr€drJih vratih

t-l

Fepelnik SlenPte .9a t:ko, da pritisne+e r)a .jeziael pod pepel,ni-komin ga izvle6ete. vtigafnik PrGtor za tadio rc. sL".62. hikljuditev

I-uda za traqie lbhri so 3 poloZaii

sta lb zadnjih vratii rE nasloni,h rok vgra.jern dva pepelni.la. $IerFte ju tako, da ju izv leaete navz€cr.


VZDRZEVANJE

I"'AIAPOPRAVIIA

Tekode vzdrZevanje vozlla in nE-l"apopmvila, kot so: zartrliava kolesa, zannnjarra Zarni6e ...., lahko opravile sami. Seaam vsâ&#x201A;Źh teh na,svetov je r]a strani 3.


38

11E,1lRE,14TRS,GT

39 nezenerid< zavwYE tdrcifuE (ffIAL N,IIIDESY) Nivo kontnctimjte redb. Ce se op.ludca prifue ned voAfo, takoj Btavit€ vozilo ln pokli6ite pornd iz poobfaidspga servi.sa.

MOTORBENZ ivo rnd rp tdrciire H1adenrl|]tor: nivo nDra segati rEd ploddico v d<spanzijski korDri ' kl ie vidrla, ko odstranite 6ep. ?opel nDtor: 6e se prifoe op..r-u6l€tenperatru"e vode @akait€ nairBn.i 10 min preden odvijete 6ep. V topel, [Dtor ne snbte doliti ved kot 1/2 1it€ hladne vode. & nr:rate dolibi ve6 vooe podat<aJte,da se lrDt'r ohladi '

ChG.ie varovalk

i:ladil-rn teloairD rBj van zar€nJaJovsak! 2 ieti v D@blaE6en€nservist. nezerlmri€k pralnila vet{lb.siDe UpoEbl,Jajte 6isto vodo z dodatkt

Fo vsaldn dotfi/anju vode kdltrbliraite korrc€ntrBcj-jo sl€d,gt1ra prDti zro\|a-

z

nJu. Dolivarue vode opouria rB napako, kdltrol-o rnj cpravi poobla'56en ,

i{h

nearerid< frafri*a Ade Sfpe I{ata}r se v prt}jrZren pllstoru, na zad\jem de$an rDtranjen blatnilqr.

serr,rlgE delavnica.

A?&d

^Eh'ta

lkmdatcr

dishflec

\ncrzd( zra;rcga 6istllca odistite vsakih 15"00o,2arEl.lrjte vsakih X.00o kr.

lbtcm

ofi:

- rLl-iigj:Edrp

splj 15 ll 40 (

DELTA5)

Roini rerilrrik rctcrpga oljr Kontrolo cpravite rts ravnill tleh, ko je nDtor l€a.snjen r€.j[Enj 10 nin. Fozor: nivo olja rDra segati rlEd oaa]qfiE mini irl mxi. Razlil€ r€d ozEkaI|E je I liter. Nivo kdtrolj ra.jte r€dr3 in pr€d vsakim daljgin potovan ien.

p

il5


40

17D,17RD

tekoEine llivo hladilne Hladen motor:rrl,vo nora segati nad plosdico v ekspanziiski konori, ki Je vidna, ko odstranite dep' iopet motori 6e se priZge op.lu6ka temperaiure ali op'lucka ntvoJa vode po6akaite naimani lO min preden odviiete 'ep" V toDel motor ne smete dolitl ve6 kbt pol Iitra hladne ve6 vode poiakaJte, da se motor ohlavode. 6e morate doliti

41 nezsrer6a< zalure tdodire Nivo kontnclirajte rednc. & se op.tu6lca pri74e ned vo&tjo taloJ zallstavite vozilo in pd<lidite pcnp6 iz pmbtaEiene servrsrE de lavnice.

Chl-ije varvnalk str.50

Hl a d i l no tekodino nai vam za m enJ ajo v s ak i 2 l e L i

Dooblasdenemservisu. Po vsakem dolivaniu vode kontroliraJte koncentracl Jo sredstva proti zmrzovanJu. Dol ivan.je vode opozarJa na napako, kontr olo nai opra Dooblagdena servisna de1av n1ca.

nezerlwt€k p"atnitca vetoO.lipe Upoiabr.jajt€ disto vodo z dodatki za pranje iip (str. 65) kzeneliek Sfpe falrdtca dtje I{atBja se v prtljazrHn prrostom, rE zadrjsn de$)sn ncbarUem blatnilo. floDtatcr

Zra&ri 6i,st'irec floZd< zra6rega distilca oiistite vsakih 15.0@, zarGnjaJte vsakih 30-000 lxn.

goriva distilec Prezradevanie s tr.

42-

Motorno olje-mu 1t iSradno SAE 15 W n e s me te n o beni h (I NA S UP E R 5) . D o l i v a ti p o v s a k e m dol i vani u' d odat k ov . de p d o b r{ z a p ri te

Ro&ri rer{lnik ofJa (ontrolo opravile na ravnih tleh, ko je mrtpr uga^snjen najlEnj 10 nin. Pozor: nivo olja llDra sqgati rll3d ozlal(ana nirri in ntsksi. ll,izlil€ |IEd oznal,.afiaje 1,5 litra. Nivo kontrcl-jIajte r€dno jn pr€d vsakim daljiim Irolovan 'le{n.


42

VBNIZGAVAIIJEDIESEL

43

odvisno od oPreme dbtokov Prezra6evanJe p""r"";uJ ete, 6e zmanika goriva ali 6e pride zrak 6ii"t" podu' vkliudite v obtok: vozilo nai oo na 6imboll ravnem vliJte haimanJ 2 IiLYa Soriva v rezervoar --ce 6rpalko Je zmanJkalo Soriva- Z ro6no odpor' da zaautite 3rpaJle toliko 6asa, (po navodilih nato zagan3ajte notor za zagailanie bladnela motorja sLr'24) ' pedal plina' isto6asno pritisnite da motor vzge' 6asa, toli ko Vztrajajte

eistilec

Rlrflw Gd'ivo la'istauzaciJl Da bi se izognlli parafirpv v Diesel gorivil in nDtnJam v napaJanju je vozilo oprsnljeno z gr€lcetn^goPiva. ki te@erabnah pod - 5"c LpoEbljajG sredstvo prcti zn"zor€nJu goriva. IzJglDrIB lahko upolabite rB den bencln do 15 % all pelrol, do I %. NU@IJ pa ne srEte upoEbljati b€rF srcdcjra nsuper.". lbJpl€j rdljte sbvo prcfi zw2n\ranJ]u, nato Sorivo.

Roto-Diesel

Na6in pr€zaderrar.Ja obtolov Je erEk s alstilcern Roto-diesel kot s 6i€t!.lce4nd]ux-

drpalka (l rpal ka

vbrizgavanja j e pl omb ir ana in v nobenem pr r m er u Je ne sm et e odplom bilahko povzr odi raLi , da bi j o n ast avljali. Vsako nast avljanje okvaro motorj a i n vozilo izgubi gar ancijo.


AKT'MI'LATON

4

do-Drlatar.F trr'.tzia (Benz in Diesel) tako da Alaml1ator odkliudile ' vedrn zadnele z negatiwfm Prikl judkom (-); odPnite sporke in ga izvlecite.

VZIG s PO OZXfi AKT,MULATORJEM

45

iice naJpreJ na pomoien I'r'iporo6amovarn, da priklju6ite rkumulator, da ne bi prl5to do el.ektrldnih lokov zaradl t)l i ;ine napoln.ienega akunulatorJa.

do.Eiatcir l@itw rB Pazita Pravil-no narFstile'v za6nite vedrF s prikliikov, pozitivnirn Prikliu&dn.

Tip ds.n.tlatcil Frrvt '12V, '175129Alh Dlesel: 12 V, 2fr142 Alh

v#rl;rz:3e j-n Pazita tB 6isto6o prjkl'iudkov odsdfatiziraio, fu iih sponk. Ne odkloplte ,rljt" i.t o6idtit". pri-kfjudkov rEd del-olanjdn lrDtorja. H Pol.nenien alamr'r'ato!"ia odklopite obe kabelski spont<I.

G se je alamrlator L4raznl ' lahko voziio viA)t'- z drtlgim akmlatorJâ&#x201A;Źn z enakonapetasLio (12 V).

tu

aku7a zag;Ir.liu{\ie ne uporabljajte od napetostio viSjo z m)lstor.ia 12 V, ker bj Iatko nastale d{vare v elelrbridrem obtd(l. Pazile r)a pravilnc prikl. iu6ltev kablov' da. ne poskodu.jeie sisLdra za po Lnen.le akmnatoria.

t,r a Kl l u ca D e :

rde6i kabel na pozitivna priklJudka, zelen ali 6rn kabel na negatlvna priktju6ka. Vkljudite zaganJalnik 1n podakajtei da notor normalno stede v prostem leku preden odklJu6ite kabla.


VLEKA VOZILA

46

Prenalo napolnJene pnevEatlke

: tlEVAnNoST.

Zaradl vaie varnosti in manJSeobrabe pnevnatik..iih nedno kontroliraJte. Ne pozabite kontrollrati rezervnega kolesa. TIak v barlh na hladnih pnevoatikah (velJa za prazno ln obremenJenovozilo, na cesti in na avto.. cestl). Hladne pnevnatike so pnevnauike, s katerlml nlste voz1li naJmanJl uro ali ste voziLi zelo nafo (2 do 3 ksr z naJhno hltrostJo). Med voZnjo se tlak zvi5a, kar Je norralno. N1koL1 ne spu56a1te ropiih pnevnatik. Pri topllh ,pnevrnatikah upoSteva.Jte 30 KPa viSji tlak kot pri hladnih. Seri.iska nonLaZa

11E-l1RE l4TRS

MichelinTubeless 145SR 13 XZX

PR ZA

145R 13 MX

nLl,

tEz PR

7,4

l{ontaia speclalnih Pnevnatlk. P1ati56a iz lahke litine. Prepovedanaje montaZa zra6nlc na olati56a 1z lahke l"iti.ne s pnevmatlkaml Tubeless. Opomba:de zamenjate platiSda iz lahke litine s plat1561 12 plodevine (in obratno) morate zameniatl tudi vlJak za prl trdltev kolesa in montirati odgovarjaJo6e pnevmatike. pnevnatlk Znaki lzrabljenosti izrabiJo, Ko se znaki izrabljenosti morabe pnevmaliko takoi zarrleniaLi.

t7D-17RO

GI

z\

RE PR

zt

2X

tt

180M ? 190 i9c 21C

T 95 /11 0 R 14'

R9?.

600

155/70SR 13 MXL

19C 190

180 19C

160/65R 340 TRX 135SR 13 XZXou MX hvol*rE

47

PI{BYHATIG

L)o

2n

urtata

14 5 R1 3 ( M +S ) 155/70SR 13 (XM + S) 160/65R 340 (i\,1+ S)

xx)24

22C)vn

190i90

r80 190

vleka vozila Vozilo lahko vpnebe le v namenjene vle6ne obrode. ,//

r rez€rno l(olo ( lzvedba za rujrE prirEr€ (glej str. 49) R€z€nrt] kolo s platis;en iz pLodevfuelahko uporabljate le za6asrD. Ib vt)odtrvoztjl<ovih wat je naled{a z navedenimi tlaki. Ce i€1ite rpntiraLi drune pnevralike, se posvetl{te v poobla.S6enem seavuiu. -----------


48

ZAUEIIJAVA KOLESA ( odv:r'sno od onreme)

49 Okrasni pokrov (17 RD) Pri6vrE6en je s kolesnlmi' viJakl. na fokrovu Namestitev pokrova: 4 izvrtlne vljake,nato kolesne namestite na blokirane udarile z dtanJo po poknovu, da se zaskodke zaskodi jo. Vellk okrasnl pokrov ( 17 D) Namestite .o3 lsto6asno kog koLesne vi.Jake.

De[ontaZa

vtsA 14TRS.

vrsA11E,11R8.

S nemi te centra Lni pokrovdek okras nega pokrova, nal o S e okrasni pokrov

Snemite zaiditne pokrov6ke, naio 5e okrasni po!<rov.

1. vozllo rBJ bo rB rawEn in trtrsrn podu 2. 2at,€sltE rnirn zavoro, vst vlte pno eli \rzvrat^ tD pr€sta\ro 3. rB vozllu IIISA 14 TRSde df lraJt€ d{.asri polcov, rts vozilih VISA 1l E, 11 odstr€nlte za5;itrE pa<rovA<e

r€zeruD kolo (izvedbe za n:.jne

T

rczervm kolo rErEstlt€ ga rs pesto rElrhrn zatagdte lBtlce ali vljrl(e spustit€ dvigalo ln ga oclstrznite dd@rirD zategnlte ctice ali kolesrE vUake

M. ZaEr\jarEg4 kol6a rE m€te spravlti pod pdix\'l/ mtorja - v je emvuerB pr€vlel€ lolo. Z r€zervrdn koLesdr rE ve6 kot s k/h.

4. dvlga-lo in rc6ica sta v: Benz: pod pdqlvcrn tlDtor Diesel: v prtfjazrEfit prrJstoru

dvtgalo racstite v ZIeb od@\4r-Flodsm kotesu z r€cico rawi jte dvi€a-Io do tal, odblddraJte 3 kotesrE rBtice (Berz) rli 4 kolesrE vijake (Diesel)

tffi l. izvlecite

dvigalo 5e toliko 6asa, da 7. raaijajtr' je kolo dvignjeno nel.aj crn iz nad lal. 8. snernite kolo


50

ZAMEITJAVA zlnnrce TlnomTA

VAROVALKE odvisno od opr eme

Zamenj avo H al ogen Zar nice opr aviLe, nekaj mj nut. Zarn ico dr Zit e za gr lo r-ol K rpo.

Varovalke varoval k sta ohi 5j i pod pokrovom motorj a, prena l evi sl rani atene. S radne

Xi

i

ih

ko so 1u6i ugasnjene 1n je ne br151te s pliSas-

DemontaZa Izvlecite prikljuiek, nato gumiiasti 5 6 i tnik. snemite A \E\RazS i ri te vzmeti in lzvleclte \Zarnico 1z Darabole.

DenontaZa Sqemite pokrova ^hi

51

irwla^ita

varoval ko.

MontaZa Larnico vstavile i

I - Zelena oznaka lO A Po z ic ir js k e 1u 6 1 (p re d n j e i n z a d n i e ) z op. Iucko,osvetl i tev tabl i ce. re g l s l e rs k e ko nlak t k 1. ju6a , o s v e tl -i te v

,.^ni

ta

tako, da se \rtmal.

i

tite gurnijasti Sditnik, namestite prikl ju6ek.

l

2 - RdeEa oznaka 16 A L e v i in des nl s m e rn i k a z a ).e c z o p .L u6ko, op.Iudka vseh 4 pr al n i k ;i p e , b ri s a l n i k z adni e S i pe' rel e el eku tripalk , 5 i p e , i -ndi kator ni voj a 01j a, tri dnega odpl ra n J a / z a p i ra n i a vzvodovi a S rel i a, o sv et liiev ar ma tu rn e p 1 o 5 d e , o s v e tl i . tev ye nt ilat or , op .l u d k a z a v o r, o p .l u d k a pol nenj a akumul atori a, i g o ri v a z op.1u6ko, op.l udka n e ri l n i k :tev ec v r lljajev, o p .l u d k a g u mba za zagon hl adnega notor..i t],ak a not or neg a o l j a , j a , quar t z ur a , o p .l u i k e n i v o j a i n temperal ure vode, op. l tu d k a ninim alne k o j .l 6 i n e v o d e , o p .l u dka predgreti e I ozrraka 20 A J - l{odra I g re l .j e z a d n i e Si pe, mol oventrl ator,sti Zadnje z av or ne l u d i , | v e tro b ra nske !i pe. i n p ra l n i k a ka lo br is alnik a I 4 - Runena oznaka 16 A si gnal , radi o,zvodni I V;1 ga1nik , notra n j a o s v e t., D ri k l i .z a ur a. d i git alna 5 - Z elena oz n a k a l O A -z a d n j e me S lenke i n op.l udka 6 - Rde6a oznaka lo A -1u6 za vzvraLno voznjo 7 - Hodr a oz n a k a 2 0 A -e l - . o d p . / z a p . predni i h S l p,i stodasno el. z ak lepa n i e v s e h v ra t

11E-17O : 12V, R2 45140W. 11RE-14TRS-GT-17RO : 12V, H4 55/60W. NasLavitev ZaromeLov I'eriodidno in po vsaki men.javi i,arnice fervi su nastavi j o Lar om eLe.

na.j vam v poobla5denem

llastavitev svetlobnega snopa Zaronetov ned voZnjo p1o56i ( st r . 20) Z gumbom na arnat ur ni lanko nast avl. jat e no snopa kratki h ki r nor a bit , i r ned 30 in 50 m . ludi,

dolzi-


52

SIGNALIZACIJA - ZADAJ

SIGNALIZACIJA - SPREDAJ

Pozicijske 1u6i S peni Le nos i l -ec i n i zvl ec i te Zarni co.

5:t

Zndnj e l u6i N rrri rE i ene so v dveh s i m et r idnih ,rl ri S j i h v prt l j aZnem pr ost or u.

r 8 / 4 ,1 2 V - 4 W

Osvetlitev registerske V rt i te gunb, da lahko i zvl e6ete Zarni co: H 19/5, 12V -5W .

SDerni kazalec S s t nanl m ot o rn e g a p ro s l o ra Su m b in ga is to d a s n o v rti l e ,

tablice

MontaZa Pazite, da se pri klJucki dobro zaskocrJo.

v l e c i te da

izvledele Zarnico, ali (odvisno od tlpa), stlsnite dva jeziika in aarnico i zvleci te.

H

LuA ze vzvratno voznJo P 25t1. 12V - 21 W. Snerni

P 25t1,12V - 21 W Montaza:postopajte po obratne m vrsLnen

r edu,

d a s e Z a rn i c a

zaskoci.

kazalec

P 25/1.12 V-21 W

M0glenka

t, ?5/1, 12 V,21 W PoziciJska luE R 19/5,12V-5W

Zavorna lud P 25t1.12 V - 21 W


54

VZDRZEVANJE T(AROSENIJE

NOTNAN,IOSTI VOZILA VZDRZEVANJE

55

OdstranJevanJe nadeiev sredstev. vedno upostevajte navodjla proizvajalca clstilnih preizkusite na ne6istilo naiprei vam, da Prl poro6amo vidnem delu sedeza ali na vzo!'clr.

ne upor ablJajt e suhe kar oser ije in nikoli N l koLi ne brl ;i te t r iklor et ilena ali alkohola za 615denje bar l l ..nci na, petrol a, ( okvir i pr av t ako ne upoludi) , vo i n del ov i z plexi st ekla mocni h pr alnih sr edslev. r' {tbl j aj te

materi al e, Po zor : Raz r ed6 i l a l a h k o p o 5 k o d u j e J o sj .nteti 6ne prj . morai e bi ti p re v l e d e n i z a f ,o sedeij, i z k at er ih so p ri p o ro;ano D nedvsem p re v i d n i : vA m u p o r abi 1e- t eh z e l o skri a;i te u p o r abo m ilnic e .P re d 6 i !6 e n .j e rn s e d e ze naj prei l pos es aj t e. M ate ri a 1i

Prfnje karoserije vendar 6e vozilo vedkr at per ele, l l i rrva vozi l a se b ol. je ohr ani, na m odnem soncu, pa t udi na hudem m r azu vozi l a ne smete p r at i Dobr o ga obr it oplo poEakajt e, da se ohladi. ne. C e.j e vozi l o ' ,/.F,a.)Le dr uSo 6iz vodo: de upor abf jat e lam pon ali kakr inokoli po pr anju 5e enkr at dobr o sper it e. Po vozilo nt j .l no sredsl vo, da s 6j. sLo in ozet o jelenovo kozo; pazit e, t)ranj u ga obri si te nekajkr at Ko po pr anju odpelJet e, fre D rrsl i te vodni h kapljic. posusit e zavor ne obloge. ni r krai ko zavri Le in t ako

l4adezi

Usnja 1n plastificfanl rlBte]'ial.i

Cd<olada Bonbdd. Sd,(ovi.-sadrd sd<ov: l,h drla 6rni.la I'bsha drnila (k&i6ni.. . ) Ibtorrrc ol.je A^sfalt, ko-t-drEz Kri

Blagg

3-4 3-4 3-4 3-4 1-3-4

1-3-4 3'4 3-4 2-3-4 3-4-7

1-4-6 3-4 3-4 2-3-4 'l -3-4

4-8 4-'1 0

4-8 4-9-10 4-11 1-3-4

4-8 4-9-10 4-11 1-3-4

3-4

Vodrc razstopire: 1 . razstopirn atrrfnaka 6 % 2 - vcda z 20 - delnim kisikqn 3 - ni.lnica (uporabljajte mladrrc, pri bl iZrn pri 5Oo) 4 - distilrp sredstvo. ki je v redni pr,odaji 5 - soLE kislirB 6-ne,Isanicazborcksom 7 - var"iki,ra pri l2o s 5O % rode Raz.r€d;j.1a 8 - 6isti atkotrol. 90o 9 - trikloretan 10 - berci n C (brez svinca) 11 - terpenLin

Gmi.jaste DOVI'S]'rte

f ri6en.le iip {)dsvetuj emo uporabo silikonEkih

dist ilnih

sr edst ev.

Pol iranJe pr ej pa ga nor ale l l vetuj emo varn, da na pom lad spolir ale vozilo, {i obro oprati m o6nih sr edst ev. i n posusit i. Ne upor abljajt e Zunanji l '^r i t6

okrasni iih

r

kovinski

ni l ni ^^

,)brLi -i te .i i h ,rhranl 1esk.

ih

lahko

deli . l ^ h r^

nat r et e

a h a ri i a

7

z zas6it nim

v^.1^

K^

iih

sr edst vom ,

. l ^ h F^

da se

Asfaltni nadeii na karoseriji i l sfal tne madeze mor at e dim pr ej odst r anit l. Ne sm et e jlh st r gat i jih s posebn im i ,' povr5i ne al i i i st it i z bencinom , odst r anit e , i sti 1i za asl al t. nadeZi na odbiJa6u lsfaltni ali bencinski l ' 4;l deZe6i mprej od st r anit e s specjalnim i sr edslvi. l'odkodbe na barvi t)i ,,naka barve se n ahaja

na pr ednjem not r anjem

desnem blalniku.


TE H l tr dr r

II

il

i,l llIlr

lli ir

lr

PoD A?Kr

Tehnldne karakterlstlke vozlla val! onogodaJo, da obSlrneJe apoznate vaie vozl]o. V ten poglavJu so zbrani podatkl o dltrenziJah, ln prlnclplh delovanJa. oznakah, [iater1allh Seznao Je podan tudl na str. 3.


50 SPLOSNIPODATKI

58

Prednji

z

GT.

M5

Dr- M4

t*bn i-4 Dr. l,bjli-5

4 val-jli ]lrg@t 0a@t

l'{f,tor N

14TR8

tlE-l1RE flE-l1R8

po8on

1$0 cnF

I l2ll crF

Prostornlr)a Kapaciteta rezenroaria

q0 1

51

Kolicir]a olja -Oblacanje koles nEd zidovi

tlSt

5l

9,89

9 ,89

51 1.') /ln

Clavna zavora

hidravliana z dvoirrim obld{om, deluJe na vsa l.l kolesa

Rodna zavora

nEhanska, deluje

140

hiLrost 'I''rie in rlazdelitev

1jr3

bobne

rE zdnie

156

l) J

168

obtezit ve

Prazrn vozilo obr€nEnjero voziLo l4aks.obrern.rla pred.osi l4aks.obr€m.na zad.osi

S{upna teZa priq-voz-za v. Pri-kolica z Tavore +*x ttiko-L1ca btez zavo? ++r

810

1235 630 625 1850 750 405

830 1250 635 635 1890 750

830 'I170 635 635 1890 750

415

415

+ Koflpenzator zavirania deluie na zadrije zavore glede na obreflF-nrtev vozila (razen rn 11 E). F**11 RE s platr€rn streho:l4enjalnjk s 4 prestavarni 137 knlh l"lenjalnik s 5 presta\€mi 140 kn/h x x rr. Vrcdnostl veljajo za Francijo 'V tuiini nnraL upo5levali Lokatrn dovoliene ob!€nenitve- Glede npZrpsli posvetujte v pooblaSdeni servisni dela\'nici ' vtetJ z valim ,1orilot "u l,rz1la CbrrGlit€v teZo in prilrFrr]o Ko vozilo obrefiEniujete s tefuimi predlEti razdelite prtliago. pritrdite

(Y)

-(! F.

(.)

1 2 9 2 -t 1 E . 1 1 R E 1 3 0 2 -1 4 T R S - G T

1 2 4 r- 1 1 E- 1 1R E 1251- 14TRS- GT


00

61

SPLOSXTPODATKT

Prednji pogon-berline 5 sedezev,vkljuino z voznlkon

l7 D-r7 RD 4 valjni

M otor

vrstni

motor

1769 cm3

Prostornina Kapaciteta rezervoaria

43 l Diesel Boriva 51

Kol16ina olja Premen obradanja koles t

Glavna zavora

me d z i d ovi : 10,60 m P ri bl . m P ri bl me d p l odni l i :10,10 z dvoi ni n obh i d ra v l i dna to k o m.del u.i e na vsa 4 kol e na zad. bob

Rodna zavora

me h a n ska, del ui e

Teoreti6na maksimalna

154kn/h l4eni.s 2 Isn/hlbnj.s - 5 pnestar/ani prsstavarni

hllro s!

TeZe in razdelitev

obtezitve

Prazno voz i Io

890 kg

0 b r em enjeno v o z l Io

1300k9

Maksim.obrern.na pred. os i Ma k s im . obr em . n a

;1

z a d .o s i "

So-rprateUa priprzv.voz.za, v&tjo zavo?o

**r

P" it of i" "

z

Pr ik olic a

br e z z a v o r * * '

)aKompenzatorzavirania dbremenitev vozi la.

680 kg

630 kg 2050kg 750kg 445 kg

del.uie na zadnie zavore 81ede na

za Franc i io Yeljajo ft{vredftosti l o k a l n o d ovol i ene obremeni l ve. m or ate u p o i te v a ti V t ujini Cl e de m oinos bi v l e k e z v a 5 i m v o z i l o m se posveLuj te v poodelavnici ' b 1 a56eni s er v isn i Obrenenitev vozila

i te terazde1 53 i3i'.ti"3P{35Fli,,lfff" "pffifJgj. o""o'"tt


IDENTIFIKACIJA VOZILA

PRIKLJUEITEVRADIA ( odvisno oC rnodela)

e@@

REZERVNIDELI

@

l' I o56ica konstruktoria N ,rnrr.56enaj e pod pokr ovon m ot or ja, na pr ednjem desnem r lot r anjem l ' l r?tni ku i n vsebu je naslednie podat ke: - ri L. i denti fi kaci j e - (j ovol j eno cel otno obr em enit ev vozlla za voinjo - dovol j eno cel otno t eio pr ipr avljenega osi - naj ve6j o dovofj eno Leio na pr ednii - naj ve6j o dovol j e no Le1o na zadnii osi 5L.sasi je ori gi nafna j e na p r ednjem desnem not r anjem l ol aena' , ', i n oznaduj e nasl e dnje podat ke: - bi p vozi l a - seri j o - 3t. ti pa v seri j i

1. 2. 3. ll.

K oak s ialna a n ! e n a p ri k l j u d e k n a rumenl Zi ci M as a av t o-ra d i a , raven pri kl j ui ek Napajanje a v to -ra d i a , " ;e n s k i " p o v e z a v o zvodnikov Lic a z a

Zv o6nik a s t a n a v s a k i v am , da v am a v to -ra d i o d elav nic i,

63

P ri poroi amo z a d n i e pal i ces tra n i v poobl aS 6eni servi snl m o n ti ra i d

blat niku

Plo5dica notorja l l cnz: na gornj i f evi st r ani m ot or ja l ,ese-L: na prednj em delu m olor ja - na sr edini h2

c I adh

ia

r\^.1.

- v ilebu

in vsebuje

ilza'

- l i p motor j a - tovarni - ; ko 5t . liezervni deli je, da zar adi vase var nost i in po8oiev gar anV val em i nteresu , i i a ,rn^rrl rl i ^f.p lp or isinalne r ezer vne dele CI M O S- CI TR0EN. ' /, nanLaZo neori gi n alnih ne gar anlir ezer vnih delov pr oizvaialec vseh in se s lem r azr eiuje delovanja vozlla | i l pravi l nega ,,dgovornosti . To se nanasa pr edvsem na: - el emente za zav ir anje in siSnalizaclio - opremo za osveL lit ev - opremo motorJa i zpusni si stem vol anski sk-I op vzmetenj e vozl la


PO!!E}tsNI PODATKI

POMEMBiITPODATKT

64

65

DTESEL

REIIZ

a glej

Pnevmatike Gorivo

M^f^Fh^

bencin

ia^1

),lazanle

nenjalnlku - 51v prestavami

-TorAL

s 5

za;olffi Pralnik 5 ipe

--li5t-12-v -

- 175/29 Ah

11 EJ 1 R-EJ-a rnb-cr s 281 YCIBN9 Y HTDC 755 LJS elej str.51-5 3

Pre d odhodom na p o t o p ra v i te vo zi lu Dies el.

e n a k e k ontrol e

i o t 'l v o

kapacit et a Lorno ol j e

)l Je v menj al n motorj a

lovi"rna-iii<oil-na ,t.a

k umulator ,itrnlce

S 279 YCIBN 7 Y H6DC 803 LJS -

kot

prr

l ' r' ed odhodon na p ot fl I voje -r,lel:trolita v al nllat. -Alrr!a -nDtor!%a olja v -hladilnega sr€dst I rI adilnik-r -1..'ko6he v pralnil<u iip -;,;rvome tdcodine

tabelo str.46

Diesel r ezer voar ja:

43 I __

sAE 15 W 40 ( rNA SUPER5 ) luttieradno kolidina: 5 1 | rr\ ' I A I

l l aj enj e

MuLTls 2, Lrs 2

sredstvo proti zmrzovanJu I koli6ina:6,5 I ToTAL FLUID ESY-kol icina:0 , 29--...'.1-.. cfscenJe za sredstvo 6ista voda al"i 5ip - kolidina: 1,5 I alej str.38-39

Hla jen.Je motorja

i;vecKe CHAMPION BOSCH EYQUEM

re zerv o3l=leip_l

mut-tieradno SAE 15'I,l 40 (INA DELTA5) koliEina: 4,5 1 v menJalniku s 4 pres lavami

ol.Je v nenjalniku

Akunulator

S upgr

kapaciteta

glej

cvmati ke

tabelo str.46

MI I I ' TTE

I TA

2

'

EP 80 INA HYPENOL koti6lna: 1,8 I sredatvo proti zmrzovanju :':__t_--,:ji:_:__:

' -

_

TOTALFLUIDESY I Kolidina:0,29 Aista voda ati sredstvo za 6i5denje 5ip - kolidina: 1,5 I ale i str. 40-l.l1 _,Lip 12 v-?50 /,42 A\ elej str.51-53 I/^hf

F^l

iF.

ifa.

Delovarue -svetlobnega si€rEla -zvodnega sigrrala -snErrdl kaza\cev -znranje osvetlitve luci -zavornih -op.luak

ostalo -vtrmstrE p€,sove -vzvratrE qgleda-la -tlak v pn-.watilGh -nastavitev sedezev

CIMOS VISA 1988  

NAVODILA ZA UPORABO

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you