Page 1

SPACEK 2 CV 6


Y

SPACEK 2 CV6 NAVODILO

rN

ZA

UPORAE}O

vzDR2=vANJE


K AZAIO: 4 5 6 9 10 l1

12 11

t6 17

Zna6,ilnostivozi,la in nastavitve Mere in teze Elektriena,napeljava Svedke Oznake vozila Vaina rnavodila Utetkaqje Jamstvo in servisni pregledi VOZ,NJLA Vrata Odpiranje pokrova motorja Prtljai'ni prosto,r Kontrole ,pred voEnjo G,ladinaolja v m,otorrju Glad,inazai/onnetekodine Gladina tekodine za pranje Sip Instrumentnaplo5da Kljudavnica rproti lkraji z viigom Zaganjanje motorja Zaustavlj'anjemotorja ,in zaklepanje krmila Bavnanje Lpri garazi,ranju Zagan'1anjemotorja Pri hladnem motorju Pri toplem m'otorjlu Speljavanjev rklancu,ie je motor miroval le ,kratek das

19

20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

31 32

Sklopka Pretirkanje Zav'ore Ro6na zavora Reg,uliranjeZarometov Zamenjava koles VZDRZEVANJE Mazanje u,prli,njad Aku,mulator e,i'stil,ni,kza zrak Pla56i Tabela iarnic Skatla z va,rova,ltkami Demon'taEasvedke Zavore Kadar morate vozi,lo vledi Ob,remenitevvozila Pranje in 5;5ienje NOTBANJA OPREMA SedeZ,i Zadn[a sedeZna klorp Pri,trjwanjevarnostnih,pasov Prezradwanje Gretje Zavesa za mreio ventilatorja ZloZljiva streha

Sezna,mvzdrZevalnih del za modele A na ,straneh 65-72


ZNAEILNOSTIVOZILA IN NASTAVITVE Koli6ine (v litrih) Rezervoarza gorivo Menjalnik (olje) Karter motorja (olje) - po izpraznitvi - po demontaZi (prazen karter in pokrov) Zavore (specialnatekodina)

25 0,9 2,5 2,3 2,5 0,5

Mere in teZe Medosje DolZina Sirina ViSina praznegavozila TeZaobremenjenegavozila Tela praznegavozila Nosilnost ETEKTRIENANAPELJAVA 12V, akumulator30 A/h

2,400m 3,830m 1,500m 1,600m 895 kg 560 kg 335 kg


Sveike AC 42FF Marchal 35 AET S 260 E2 Lahko montirate tudi: Eyquem755 Oddaljenostmed elektrodama:0,6 do 0,7mm Ventili (Nastavitvepri hladnem motorju) 0,15 do 0,20mm - sesalni 0,15 do 0,20mm - izpu5ni OZNAKE VOZILA Pfo5dicaz nazivom izdelovalcain Stevilko vozila je pritrjena na desni strani pregradnestene za motorjem. Stevilkamotorjaje vtisnjenana plo56icina levi strani ohiSjamotorja. Stevilka Sasijeje vtisnjena na desnem nosilcu za desno polosjo. Stevilka barvnegaodtenkaje vpisana ob plo5dici izdelovalca. VAZNA NAVODILA KOLIEINOOLJA V MO. 1. MED PRVIMI5OOO KILOMETRIKONTROTIRAJTE TORJUVSAKIH250 KILOMETROV 2. NIKOLINE MAZITEgumastegaprstanana vzvoduza pretikanjepod pokrovom motorja 3. NIKOLINE MAZITEpretidnegadroga


4. Ne uporabljajte brez potrebe gumba za mrzli vZig 5. Ne silite mrzlega motorja na visoke vrtljaje Vozilo je opremljenoz alternatorjem,ki napajaelektridnonapeljavoz napetostjo 12 voltov: Ne odklapljajteakumulatorjaali alternatorjatadas,ko motor deluje. Ne prikljudujteuporabnikaelektridnegatoka neposrednona sponkeakumulatorja,de kablov,ki povezujetaakumulators tokokrogomna vozilu, niste prej odklopili. UTEKANJE Med prvimi 1000 kilometri naj kazalecna merilniku hitrosti v nobeni prestavi ne seZedisto do rdedeoznake. Med 1000in 2000kilometrivozilu 5e zmerajprizanaSajte. Po 2000km je motor uteden,vendar med voZnjoupo5tevajteslededemejne hitrosti: I prestava 30 km/h ll prestava 60 km/h lll prestava 90 km/h

s

JAMSTVO IN SERVISNIPREGLEDI Pri nakupuvozila vam prodajalecizrobi jamstveni list. Slehernapoobla5denadelavnicaTomos za vozila Citrodn vam je ob pred-


loZitvi tega dokumentadolZna opraviti brezpladniservisni pregled 1000 kilometrov. Dela tega pregleda so brezpladna,vendar gredo stro5ki za potroSnimaterial in olje za motor in menjalnikv va5e breme. Servisnadelavnicavam bo nato potrdilaJAMSTVENILIST,odrezekServisni pregfed pa bo zadrlala. JAMSTVENILIST hranite, saj je v primeru, de boste zahtevali popravilo vozila pod pogoji JAMSTVA,ki jih vsebuje besedilona hrbtni strani, dokument, s katerim se edino lahko izkaZete. POZOR! Predservisnimpregledom1000kilometrovvedkratkontrolirajtegladinoolja v koritu motorja. ee je gladina 2e blizu oznake MlNl na merilni palici, dolijte sveZeolje SAE20 W 40. To opravite na vodoravnihin kar se da ravnih tleh. Motor mora biti ustavljen vsaj 5 minut. Dva ali trikrat zaporedomaizmerite in po vsakokratnemmerjenju dodobra obri5itemerilno palico.


3 t,:l

\

i L

/ r'.; . ' : " ' / '"

;;,

e_

t' 7

8f'

-rcrr


I F

i.f,

:.* -t{

.€DANGER

Q)-


v

SPACEK 2CV 6

VO Z NJA


V OZ N J A

VRATA S kljudemza kontaktlahkozaklepateprednjaleva vrata. Troje drugih vrat lahko zapahneteznotraj vozila tako, da varovalnijezicek na kljucavniciporinete navzdol. ODPIRANJEPOKROVAMOTORJA(sl. 1 in 2) ee hocete odpreti pokrov motorja,sezite z roko pod odbijac, in potegnite za vzvod A. Pokrovse nekolikodvigne.Nato ga dvignite in podprites podpornopalico tal<o,da gornji konec palice vtisnete do konca v gumijasto kapico B. ee je potrebno,pritisnite. Zapiranie Preden zaprete pokrov motorja, zataknitepodpornopalico v plocevinasti nastavekC. PRTLJAZNIPROSTOBfsl. 3-s) Zaklepanjein odklepanjes kljucem za kontakt IkljudavnicaA sredi rodice B). Odklenitein zasuditerodico;vrata se bodo odprla. Vzdignitevrata in vtal<nitepodpornopalico C v kovinski nastavekD. Pri morebitnemprevozu predmetov,ki so daljSi od prtljaZnegaprostora, snametevrata tako, da jih dvignetedo konca in porinetev levo ali desno.


Kadar vrata prtljalnega prostora spet name5datena vozilo, pazite, da njih zgornji rob skrbno zataknete v oZlebljeni nosilec pod spodnjim robom zadnjegaokna. KONTROTEPREDVOZNJO(sl. 6, 7, 8, 9) l. Gladina olja v motorju Gladinoolja kontrolirajtele tedaj, de stoji vozilo v popolnomavodoravnem poloZajuin na ravnih tleh. Motor mora biti ustavljen5-10 minut, da se olje dodobrascedi v korito motorja. Gladina olja se ne sme nikoli zniZatipod spodnjo oznako MlNl. Med oznakamaMAXI in MlNl na merilni palici je nekako pol litra olja. Ko ste opravili merjenje gladine olja, ne pozabite zapreti pokrovdkana polnilnem grlu B. Gladinazavornetekodine Gladinazavornetekodinene sme nikoli pasti pod oznakoDANGER,vendar ne dez oznakoNIVEAU. ee je potrebno,nemudomadolijte. Ne uporabfjajtedrugih tekodin,razenzavornetekodine (UK 2 ali ustrezno). GladinatekoEineza pranje 5ip Redno preverjajte gladino tekodine v rezervoarjuD pod pokrovom motorja.

,IJ


ee je treba, dolijte diste vode. Vodi lahko dodaste raztopino,ki prepreEuje zmrzovanjetekodine na vetrni Sipi. INSTRUMENTNA PLOSeA (sl. 10) 1. Stikalo smernih ludi- utripalk Kadar Zelite spremeniti smer voZnje,premikajte rodico v smer, v katero boste zasukalikrmilo: - navzgor,de zavijete v desno, - navzdol,de zavijete v levo. Ves 6as delovanjasmernih ludi je sliSati znadilenzvok in utripa zelena kontrolnaludka na okrovu merilnikahitrosti. Kadarpa Zelite izkljuditi smerne ludi, premakniterodico v srednji poloZaj. ee zvodnegain svetlobnegasignala delovanjasmernih ludi ni sliSati, pomeni, da ena smerna lud ne deluje. ZamenjajtepregoreloZarnico. 2. Merilnik koliEine goriva Vsebina rezervoarja: 251 3. Merilnik hitrosti 4. Stevec kilometrov 5. Kontrolnik polnjenja akumulatorja Kadar se akumulatorpolni, mora biti kazalecna belem polju. ee se kazalec med voZnjo pomakne na rdede polje se posvetujte s pooblaSde'nimTomosovim servisom za vozila Citrodn.


nl


ee pri delujodem motorju kazalec obtidi na drtkastem belem polju tadas, ko so priZganiZarometi,pomeni,da akumulatorni dovolj nabit. Normalnomora generatormed voZnjopolniti akumulatorin najkasneje po dveh urah se mora kazalecpopolnomapomaknitina belo polje. ee ne, se posvetujte s poobla5denimTomosovim servisom za vozila Citrodn. 6. Gumb za vklju6itev zaganjalnika 7. Pretikalo parkirnih ludi ee obrnete gumb v levo ali desno, priZgeteparkirni ludi spredaj in zadaj na strani vozila, ki jo hodeteoznaditimed parkiranjem. 8. Gumb za elektriEni brisalnik vetrne Sipe Kadar hodete brisalnikavkljuditi, potegniteza gumb, de pa ju hodete ustaviti, gumb pritisnite. Brisalnikovne vkljudujte,dokler vetrna Sipa ni dovolj mokra. 9. Stikalo za iaromete in trobljo S kombiniranimstikalom pod krmilom,z desne strani, priZigateludi in vkljudujetezvodni signal. - Troblja,pritisnite na glavico rodice. - Prednje in zadnje ludi priZigatein uga5atez vrtenjem glavice rodice v tri poloZaje: - O - ludi niso priZgane


V O? NJA

14

-V-pozicijskeluci -R-dolgeluci. lz polo2ajaV ali R lahko vkljudite zasendenokratko lud tako, da vzvod porinete do krmila. Modra signalnaludka na okrovu merilnikahitrosti vas opozarja,da so priZganedolge ludi. 10. Gumb pralnika vetrne Sipe Kadarho6etezmociti vetrno 5ipo, pritisnite na gumb. Ne brizgajtepreved vode na vetrno 5ipo. Po enem ali dveh pritiskih na gumb vkljucite brisalnika.Delujetanaj do trenutka,ko je 5ipa malodanesuha. ee je treba, postopek ponovite. 11. Gumb lopute za prezradevanje 12. Shema Drestav 13. Pretidnarodica 14. Gumb za uravnavanjegretja 15. Gumb za uravnavanjeZarometov 16. Gumb zradne lopute za mrzli vZig 17. Kljudavnicaproti kraji 18. Roina zavora 19. Rodica za usmerjanje toplega zraka 20- Rdeia kontrolna lu6 pritiska olja v motorju


V OZ N J A

Se priZge,ko zalenemomotor Ko pricne motor delovati,ugasne.ce se priZge,kadarvozite,takoj ustavite in kontrolirajtegladino olja. ee je treba, nemudomadolijte. V primeru,da ostane priZgana,najsi bo kadar motor deluje na mestu ali med voZnjo,se zglasite v najbliZjemservisu Tomosa za vozila Citro6n. KLJUCAVNICAPROTIKRAJI Z vZlcOM (sl. 11) OhiSje kljucavniceproti kraji je prigrajenona levo stran krmilnegaciroga pod instrumentnoploSco 17 (sl. 10). Omogoca vZig ali zaustavljanjedelovanja motorja in zaklepanjekrrn)la. Zaganianie motoria Kljud vtaknite v ohi5je kljucavnice(slika A), zasuditega v smeri urinega kazalca.Ko zasli5ite kovinski zvok (slika B), je krmilo odklenjeno.Nato zavrtite kljuc v isti smeri do naslednjestopnje (slika C). Tokokrogza vZig je sklenjen. Zaustavljanje motorja in zaklepanje krmila Motor zaustavitetako, da kljuc zasucetev nasprotnosmer vrtenja urinih kazalcev(slika D) do prve stopnje (slika E), nato pocasi vlecite za kljut, (slika F) in ga vrtite v isti smeri do druge stopnje (slika G). Kljuc nato izvlecite.Krmilo je zaklenjeno.

ts


VOz NJ A

Ravnanjepri garaZiranju ee Zelite ustaviti motor ne da bi zaklenili krmilo, podasi obrnite kljud,za nekaj milimetrov v nasprotno smer do poloZajana sliki H in ga nato izvlecite. Opomba: Kadar med odklepanjemkrmila kljuca ne morete zasukati,premaknitekrmilo nekolikov levo ali v desno in hkrati zasucitekljuc. ZAGANJANJEMOTORJA[sl. 12) Prepricajtese, de je vZig 17, vkljucen in 6e je rodica za pretikanje 13 v prostem teku.

.6

Pri hladnem motorju Potegnitedo konca gumb zracne lopute 16, nato vkljucite zaganjalnik6. Ne pritiskajtena stopalkoza plin. Ko motor stede, spustite rodico za hladni vZig, ki se samodejnovrne v srednji poloZaj.Motor naj se eno ali dve minuti greje, nato porinite gumh zrad,nelopute do konca. ee se motor ustavi, ga nanovo za2eniIe,vendar mora gumb zrad,nelopute dalj casa ostati v srednjem poloZaju. Oponnba:Kadarvozilo zelo dolgo stoji, ali kadarje temperaturazelo nizka, priporodamo,da pred zaganjanjemmotorja z rodico za zaganjanjezavrtite motor pribliZnodesetkrat.Pri tem naj bosta izkljudenavZig in gumb zradne fopute za mrzlo zaganjanje.


11


ffiih


Pri toplem motoriu: Ne uporabljajtegumba zralne lopute za mrzli vZig. Pritisnite do kraja stopalko za plin in jo zadrlite v tem poloZaju.Vkljudite zaganjalnik.Ko motor stede, odmaknitenogo. Popustitedo konca stopalkoza plin. Speljavanje v klancu, 6e ie motor miroval le kratek 6as. Vkljudite zaganjalnik,ne da bi pritisnili stopal,koza plin. Ko motor ste8e v prostem teku, dodajajteplin postopoma,da ne ugasne. Ce motor v prostem teku ne steEe,naravnajtegumb zradne lopute za mrzli vZig v srednji poloZaj. SKLOPKA Sklopka deluje prek stopalke za sklopko. Sklopka je pri tem vozilu normalnegatipa. (sl. 13-14) PRETIKANJE Shema pretikanjaje narisanana instrumentniplo56i. - Pritisnitestopalkosklopke do konca. - Pretikajtehitro, vendar ne sunkovito. - Pretikajte do konca. - Pretaknitev hipu, ko kazalecdoseZerdedo drto na merilniku hitrosti. S tem prepredite prehiter tek motorja.

17'


-

V klancu pretikajte iz vi5je v niZjo prestavo,da ne utrujate motorja z nizkim Stevilomvrtljajev. PoloZajprostega teka je na pretidni rodici oznaden z narebridenim vencem.

Pretikanje iz prostega teka v 1. prestavo Zasukajterodico v levo in potegnitek sebi do konca. lz 1. v 2. prestavo Potisnitez dlanjo rodico ki se samodejnovrne v desno; potisnitedo konca. ,lz 2. v 3. prestavo Potegniterodico naravnostproti sebi. lz 3. v 4. prestavo Potisnitez dlanjo rodico,zasuditev desno in potisnitedo konca. Vzvratna voZnja Zasukajterodico v levo, nato pa potisnite disto proti instrumentniplo5di Pretikanje iz 4. v 3. prestavo Potegniterodico naravnostproti sebi. ZAVORE (sl. ts in 16) Ne zavirajte sunkovito. Zavirajte podasi; prizana5ajte pla5dem. Ne po-


V O Z NJ A

zabite redno kontroliratigladino zavornetekocine v rezervoarjuC (sl. 8) pod pokrovom motorja. Ro6na zavora Zavrele tako, da potegneteza rodico 18 (s1.10). Ko hocete zavoro popustiti, potegnitenajprej rahlo za rodico in pritisnite gumb 2 s palcem, rodico pa porinite do konca. Zategnjenorodno zavoro zavarujtetako, da potegneteza gumb 2, in ga zasudeteza eno detrtino kroga v desno ali levo, dokler grebenT ne vskodi v Zleb v rodici. Odvrete jo lahko le tedaj, de spet dvignete gumb T, ga zavrtite v levo ali v desno,da grebenT spet sede v Zleb3. REGULIRANJE ZAROMETOV(sl. 17) Zarometasta opremljenaz dvema napravamaza reguliranje.Eno uporabljamo takrat, kadar hocemo regulirati svetlobni snop med voZnjo,drugo pa tedaj, kadar stoji voz na mestu. Polo2ajZarometovna vozilu se spreminja z obrenrenitvijo.Zato morate reguliratidolZinosvetlobnegasnopa v skladu s Stevilompotnikov ali kolidino prtljage. Da Zarometane bosta s lepila nasproti prihajajocihvozil, svetlobnisnop kratkih luci ne sme biti dalj5i od 50 metrov.

re


Da bo osvetlitev kar se da udinkovita.morate Zarometanaravnatina daljavo med 30 in 40 metri. Med voZnjo regulirateZarometaz vrtenjem rebrastega koleidka 16. DolZino svetlobnegasnopa zmanjSatez vrtenjem kole5dka16 v smeri urinega kazalca,povedatepa jo z vrtenjem v nasprotno smer. Kadar vozilo stoji, lahko naravnatedolZino in smer svetlobnega snopa tako, da odvijate Sesterorobomatico, ki drZi ohi5je Zarometana nosilcu. Vse te nastavitveje treba opraviti vestno in natandno,zato jih prepustite roki strokovnjaka. ZAMENJAVAKOTES (sl. 18)

20

Vozilo namestite v vodoravenpoloZaj.Pritegniterodno zavoro. Pod kolo, diagonalnonasprotitistemu, ki ga nameravatezamenjati,podloZiteleseno zagozdo.ee je cesti5denagnjeno,potem podloZitekolo na strani strmine. Postaviterodno dvigalo pod za to dolodenomesto na karoseriji: A - pod prednjimivrati B - pod zadnjimivrati Postavitedvigalo nekolikopo5ev pod vozilo. Rezervnokolo je spravljeno v prtljaZnemprostoru zadaj. Tam je tudi dvigalo, rodica in lesenazagozda.


13

Leerlauf

3. Gang

2. Gang

RW-Gang


15

16

gesichert 24

entsichert


Y.

SPACEK

zCV6

vzDRZ=VANJE


MAZANJE Pri mazanju ne delajte eksperimentov.Tudi mazalnih meSanicse izogibajte! UpoStevajtenavodila Tomosovegaservisa za vozila Citrodn. Poleti in pozimi uporabljajteza motor olje SAE20 W 40. Odsvetujemovam omenjenimoljem dodajati kakr5nekolidodatke,saj ute.' gne sprido tega priti do teZkih mehanidnihpo6kodb. UPLINJAC(sl. 19) Na uplinjadunikoli ne spreminjajteoriginalnenastavitve.Uplinjadne terja nobeneposebnenege, le distilnik goriva v njem od dasa do 6asa odistite, operite v bencinski kopeli, nato pa spihajte s curkom stisnjenegazraka. Zavoljo diSdenjalahko prav tako demontirate Sobi prostega teka B. Opomba:V rezervoarjuza gorivo je podaljSek-filtrska glava, ki se tudi da demontirati. Priporodamovam, da izprazniterezervoarza gorivo enkrat na leto in odistite 6istilnik za gorivo. To delo naj opravijo strokovnjaki servisa Tomos za vozila Citrodn. AKUMULATOR(s|.20) Akumulator leZi pod pokrovom motorja, oznaka A. Posebnopoleti kontrolirajtekolidinoelektrolita.Elektrolit mora segati dez


gornje robove plo5d od 1 do 2cm, vendar ne ved. ee je treba, dolijte destiliranovodo, nikoli pa kisline. Sdasomaprikljudkana akumulatorjusulfatizirata.Odvijte prikljudka,odistite ju, zamenjajteizolacijskipodloZki,ki ste ju Ze prej navlaZiliz ricinuso' vim ali pa premazali z vazelinskimoljem, in zopet privijte prikljudka. NajboljSa zaSdita pred zmrzovanjemelektrolita je pravilno nabit akumulator: Normalnopofnjenakumulator- gostota elektrolita 1,25do 1,27zdrZi temperaturo tudi do -500 C. Napol nabit akumulator- gostota elektrolita 1,17 do 1,19 zdrZi 5e do -150 C. 'Prazen- gostota elektrolita 1,07do 1,09pa zmrzne2e pri -50 C. Poienega akumulatorjani modi popraviti. CISTILNIKZA ZRAK (s|.21) eistite 6istilnik pogosteje,de vozite po zelo praSnih cestah, pri demer upo5tevajtenavodilana pokrovu distilnika.


PLASCI ObrabljenostplaSdevje odvisnatudi od tlaka v pnevmatikah. Tlaki, ki jih morate upo5tevatipri hladnihgumah v kp/cm2 Dimenzijapla5da Prednje Zadnje Rezervnokolo (1)

135 x 380X 1,2 1,7 1,9

(1) Kontrolirajte tlak v rezervnem kolesu pred montalo, ali takoj zatem. ee je va5e vozilo opremljeno s pla5di z vgrajeno zradnico,morate pri morebitnihpo5kodbahimeti na voljo specialnoorodje. Zato naj popravilo opravi servisna delavnicaTomos za vozila Citro6n. Opomba: Upo5tevajterazlikov tlaku v prednjih in zadnjihgumah,saj se bo vozilo le tako dobro drlalo na cesti. Priporodamovam, da ne uporabljatedrugih plaSdev.


TABELAZARNIC Zarometi 12V 4S/4OW p 45t - dolge,kratkeludi - pozicijskeludi 12V 4 W BA9s Smerneludi prednjein zadnje 12V 21W BA 15s Pozicijskeludi zadaj,Stop 12V 21/SW BAy 1Sd Osvetlitevregistrsketablice 12V S W BA 15s O svetl i te vnotranjosti 12V ZW S7 OsvetlitevStevcakilometrov 12V 2W BA9s opomba:Zarnice- v zadnjihsvetilnihblokihlevo in desnood registrske tabliceso razporejene takole: 1. Zarnicapozicijskeludi in osvetlitveregistrsketablice 2. Zgoraj: ZarnicaStop ludi 3. Spodaj:2arnicazadnjesmerneludi


SKATLAZ VAROVALKAMI(s1.22) Skatla z varovalkami je pritrjena pod pokrovom motorja, desna stran. Zaprta je z pokrovom. Skatla vsebuje 3 varovalke: 1 16- ampers ka 2 10- ampers ki Rde6aiica (10 Amp): Pozicijskeludi, spredaj in zadaj Osvetlitev reg. tablice Osvetlitev Stevca kilometrov,in merilnika hitrosti Modra iica (16Amp): Smerne ludi Motordek brisalnikavetrne Sipe Merilnik koli6ine goriva Vzbujanjealternatorja RumenaZica (l0Amp): Stop ludi Parkirneludi


, p, ( '

',',,\,'l,',..,

27


18

@)

x;s


DEMONTAZASVEEKE s cevnim kljudem deblokirajtein nekoliko odvijte svedko.Gumijastocev, ki je priloZenaorodju, nataknitena svedko in jo odvijte. - Svedko namestite tako, da porcelanasti del vtaknete v gumijasto cev in sveEko uvijete v glavo motoria. Nato jo s cevnim kljudem dokondno privijte. ZAVOBE ee ugotovite da je hod stopalke predolg, 6,e zaviranje ni udinkovito, de se gladina zavorne tekodine nepridakovanozmanj5a,se nemudomazglasite v najbliZjiservisni delavniciTomos za vozila Citrodn, KADAR MORATEVOZILO VTEEI Pod vzdolZnimnosilcem spredaj, levo in desno sta dva kovinskaobroda. Vpnite vledno vrv v oba kovinska obroda hkrati. Nikoli ne uporabljajte odbijadev!

27


Kadar Zelite vledi prikolico: Posvetujte se poprej v Tomosovem servisu za vozila Citrodn, kjer boste zvedeli kakbne previdnostneukrepe morate upo5tevati. Lahkovledete prikolico,katere teZa ie le do 400 kg in je opremljenavsaj z eno naletnozavoro. (Speljavav strmini 11 %). VOZILA OBREMENITEV PrtljaZnikane smemo obremenitiz ved kot 50 kg. Kadarpa prevaZatesamo tovor, smete naloZiti ob vozniku 5e 250 kg. ee prevaiate manj5e toda teZje predmete,tedaj poloZitena dno prtljaZnegaprostora desko ali vezano ploSdo. PRANJEIN EISCENJE

28

Streho in notranje obloge vrat 6istimo kot karoserijo.Ne uporabljajteza di5denjemadeZevkateregakoliiistilnega sredstva. Posvetujte se s servisno delavnico Tomos za vozila Citrodn. ee hodetepri 6i56enjuodstranitipreprogo,vzdignitestopalkoza plin tako, da jo potegneteza zgornji del, potem pa jo zapognitenazaj.


v

SPACEK 2CV 6

NO T RA N J A .

OP R E M A


SEDEZI(sl.23,24) Prednja sedeina klop NastavljanjesedeZneklopi v poloZaj,ki vam najbolj ustreza,opravitetako, da zasudeterodico A ob srednji predki okvira klopi. SedeZnoklop je modi zdaj potisniti naprej ali nazaj,hkrati pa jo lahko demontiratetako, da jo iztakneteiz vodil na levi in desni strani. Zadnia sedeZna klop Zadnjo sedeZnoklop snamete tako da zavrtite rodico B, nagnete klop naprej in izvledeteiz leZiSdapritrdilne 6epe. Ne pozabiteje pri ponovnemnastavljanjuspet pritrditi. PRITRJEVANJE VARNOSTNIHPASOV Vozilo je opremljenoz ojaditvami in navojnimi izvrtinamiza pritrjevanje kovinskih6epov,kamor pritrdite varnostnepasoveza prednjesedeZe. (sl. 25-26) PREZRACEVANJE

30

Z vrtenjem koleSika 11, v smeri urinegakazalcabolj ali manj odpirate loputo pod vetrno Sipo. Prezradevanje dobro d6 tudi tedaj, kadar je vkljugretje. deno


Pri vedji vrodini lahko odprete gibljivi del Sipe prednjih vrat in ga zataknete v drZalnikB. ee ga ne zataknete,ostane le priprto. ee Zelite zapreti gibljivo Sipo, potisnite varovalnorodico iz polo?aja1 v poloZaj2 in potegniteSipo tako, da sprostite pritrdilni zati6. GRETJE(sl.2s) Prepridajtese,6e je gumb 19 potisnjendo konca. Premaknitev desno rocico za uravnavanjegretja 14. Gretje s polovidno zmogljivostjo Po lastni presoji premikajtev levo in v desno rodico 14. Prenehanjegretja. Porinite disto v levo rodico 14. Gretje vetrne Sipe (sl. 25) Def toplega zraka, ki segreva notranjostvozila, je modi usmeriti na notranjo stran vetrne 5ipe, namesto k nogam voznika. ee Zelite preprediti oro5enje ali zaledenitevvetrne 5ipe, se prepri6ajte, 6e je rodica 14 porinjenadisto v levo. lzvlecitegumb 19. Opomba: ee postavite.gumb19 v srediS6nipoloZaj,je topel zrak razdeljen v dve smeri: na vetrno Sipo in k nogamvoznika.

31


zAvESA zA MREZO VENTILATOBJA(sl. 27) Zaveso pritrjujete na okrasnomreZoventilatorjatakole: zavesozataknetez eno kljukico na gornjo in z dvema kljukicamana spod- ' njo predko okrasne mreZe. Zavesomorate obesiti na mreZoventilatorja,kadar je zunanjatemperatura niZja od 100C. Ce je temperatura nad 150G, odstranite zaveso. Med 10 in 150C nameSdajtezaveso po Zelji. ZLOZLJIVASTREHA(sl. 28)

32

Streha na tem vozilu ima lahko dva poloZaja:lahko jo zvijete samo do polovice ali pa disto do konca. Kadar hodete odpreti streho, potegnite obrodekA, s katerim izvledeteiz predke trak. Trak potegnete proti prednji strani vozila. S tem iztaknete kljukico.Enakoravnajtena drugi strani; nato zvijte streho. Kadar hodete streho pritrditi, se morate prepridati,de sta kljukici dobro legli v leZi5dinad vetrno Sipo. ee je streha mokra, je nikar ne zvijajtel Prej se mora dodobra posuSiti.


47


26

W#,o


33


34


S A DRZ A J : 37 Karakteristike vozila i pode5enja 38 39 40 41

42 43 40

47 48

Mere i tei'ine Elelktridnainrs1s1u.;r, Sve6i,ce Oznake vozila VaZne napomene Bazradjirvanje Garanoirja.i servisn,i pregledi VOZNJA Vrata Poklorpac,motora Zalvarantle Vrata prtlljaZnika Kontrole ,pre voZnje Nivo ,nlljau motoru Nivo tkodione teen,osti Nivo tednosti za rpranjestakla Arrmatur,naploda B,ravaproti,v kradje sa kontaktom Pokretanljemotora Za'ustavljanjelmotora i brava protiv kradje GaraZiranje PolkretanJemotora Kod hladno,g'motora Kod toplog m,otora Porkretanjem,otora,na uzbrdici rposle vrlo kratkog ,postanlka

49 ,Kva6ilo 'Pnomenabrzina 50r Voirlja una.zad Kodnice 5 1 Rudna koinica Regu,l,i'ranije farova 52 Zamena to'dka 53 ODRZIAVANJE Pod,maziva'nje Karburartor 54 Alkumu,lator 55 Pre'dista6 za vazduh Gume JO Tab,ela,s,ijalica 57 Kutirja s,a osiguraiima De,monrtaZa s've6ice 58 Kodnice Vudenje vozitla Optereienje vozi,la Pra'nJei di56enje 6 1 UIN'UTR,ASNJA OPREMA SediSta Pridvr5civanjeza5t'itnogkaiSa Pnovetravanje 62 Greljanje Grdjaniievetrohranskog s,takla 63 Zaves'ica za ,mreZuventilatora Pomirdnikrov

Uputs,tvaza odrZavanjeza modele A na stranicama 65-72

35


KARAKTERISTIKE VOZILAI PODESENJA Koli6ine (u litrima) Rezervoarza gorivo 25 Men ja d( u lje ) 0,9 Karter motora (ulje) 2,5 2,3 - posle praZnjenja - posle demontiranja (prazankarter i poklopacglave) 2,5 Kodnice(specijalna tednost) 0,5 Mere i teiine Medjuosje DuZina Sirinai Visinapraznogvozila vozila TeZinaoptere6enog praznog TeZina vozila Nosivost ETEKTRIENA INSTALACIJA 1 2 vo lti , a ku mulator 30A /h

2,400m 3,830m 1,500 m 1,600 m 895kg 560kg 335kg

37


svEcrcE AC 42FF AET S 260 E2 Marchal 35 MoZete montirati i: Eyquem755 Udaljenostelektroda:0,6 do 0,7 mm Ventili (podeSenjekod hladnog motora) Usisni: 0,15 do 0,20mm lzduvni: 0,15 do 0,20mm OZNAKE VOZILA Plodicasa nazivom proizvodjadaibrojem vozila je pritvrdjenana desnoj strani pregradnestene iza motora. Broj Sasije utisnut je na desnom nosadu iza desne poluosovine. Broj farbne nianse upisanje uz plodicu proizvodjada. VAZNE NAPOMENE: 38

U toku prvih 5000 kilometara kontrolirajte kolidinu ulja u motoru svakih 250 kilometara.


Ne podmazujte nikad gumeni prsten ispod poklopca na rudici za promenu brzina. Ne podmazujte nikad stablo komande brzina. Ne upotrebljavajtebez potrebe dugme za hladno startovanje. Ne prisiljavajte nezagrejanmotor na visoki broj obrtaja. Vozilo je opremljeno alternatoromkoji napaja elektridnu instalacijuvozila napeto56uod 12 volti. - Ne smete odklopiti akumulatorili alternatorkada motor radi. - Ne priklju6ujtepotro5adastruje direktno na stezaljkeakumulatoraako niste pre odvojili kablove koji povezuju akumulator sa krugotocima na vozilu. RAZRADJIVANJE U toku prvih 1.000 kilometaravozite malo ispod krajnjih brzina koje su oznadenecrvenim crtama na broja6u kilometara. 'lzmedju 1.000i2.000 kilometaravozilo duvajte ine vozite isuviSevelikom brzinom. Posle 2000km motor je razradjenali za vreme voZnje vodite raduna o slede6im brzinama: I brzina 30 km/h ll brzina lll brzina

60km/h 90 km/h

3S


GARANCIJAI SERVISNIPREGLEDI Kod kupovinevozila dobijeteGarancijskikarton. Svaka ovla5tenaservisna radionicaTomos za vozila Citrodn, uz predloZenje tog dokumenta, dulna je obaviti na vaSem vozilu besplatni servisni pregled 1-000KM. (TroSkoviza utro5eni materijal i za ulje zara-. dunavajuse vama). Posleobavljenogservisnogpregleda,servisnaradionica zadrZavaotsecak Servisni pregled a vama vraia GARANCIJSKILIST koji radionicaposle pregledavozila potvrdi Zigom. GARANCIJSKILISTcuvajte jer ce vam biti potrebanu slucaju ako budete 2eleli koristiti mogucnostza garancijskuopravku prema uslovima navedenim na poledjini dokumenta. Pa2nial Pre servisnog pregleda 1.000 kilometara vi5e puta kontrolirajtekolicinu ulja u motoru. Ako se nivo jako pribliZi oznaci MlNl na mernom Stapu. dopunitesveZim uljem 5ireg podrudjaSAE20 W 40. Tu operacijuobavite na koliko je moguie ravnoj povr5ini.Motor mora biti ustavljenbar 5 minuta. Dva ili tri puta uzastopceizmerite koli6inu ulja: 40

lzvucitemerni Stap iz motora i svaki put ga dobro obri5ite.


VRATA Levaprednjavrata:vrata se otkljudavaju sa spoljnestranepomodukljuda za kontakt. Ostala troja vrata mogu se blokirati iz unutra5njostivozila pomeranjem sigurnosnepolugicenadole. POKLOPAC MOTORA(sl. 1 i 2) Ako ho6eteotvoriti poklopacmotora,rukom povucitekukicu A koja se nalazipod branikom. Poklopacse malo podigne.Zatim ga podignitei podupritepotpornim Stapomtako, da gornji kraj Stapado kraja utisneteu gumenukapicu B. Ako je potrebno,dobropritisnite. ZATVARANJE Pre nego sto zatvorite poklopacmotora,umetnite potporni Stap u metalni nosadC. VRATAPRTLJAZNIKA (sl. 3-5). Zakljudavanje i otkljudavanje kljudemza kontakt(bravaA u sredini rudice B.) Otkljudajtei okreniterudicu;vrata 6e se samaod sebe otvoriti. Podignitevrata i umetnitepotporniStapC u metalnukapicuD. Ako prevozite predmeteduZe od osnoviceprtljaZnogprostora,moZetepotpuno

4'


V OZN JA

skinuti vrata prtljalnika, i to tako da ih do kraja podignetei pomicanjem ulevo ili udesnoona sama skliznu iz leZi5ta. Kod name5tanjapoklopcavodite raduna da gornja ivica bude dobro zakadenau nosad-Zlebispod donje ivice zadnjegprozora. KONTROLEPRE VOZNJE(sl. 6, 7, 8, 9) 1. Nivo ulja u motoru Nivo ulja se mora kontroliratikada vozilo stoji u potpunovodoravnompolo2aju.Vozilo mora biti ustavljenobar 5 minuta, da se ulje dobro iscedi u karter motora. Nivo ulja mora dopirati do gornje oznake MAXI na mernom Stapu A, ali ne preko.Nivo ulja ne sme nikadapasti ispod donje oznakeMlNl. lzmedju oznake MAXI i MlNl na mernom Stapu ima odprilike 0,5 | ulja. Kadaste izvr5ili merenjenivoa ulja, ne zaboravitedobro zatvoritipoklopac na grlu za punjenje B. Nivo ko6ione te6nosti

42

Nivo kodionetednosti ne sme nikad spasti ispod oznakeC DANGER,niti preko oznake NIVEAU.Ako se nivo osetno snizi, odmah dopunite potrebnom kolicinom. Dopunjavajteuvek specijalnomtecnoSiu za hidraulicne kocnice UK 2 ili slidnom.


Nivo tednosti za pranje stakla Redovno proveravati nivo tednosti u rezervoaru D ispod haube motora. Ako je potrebno,dodajte 6iste vode. Osim toga moZetedodati vodi otopinu koja spredavasmrzavanjetednosti na vetrobranskomstaklu. ARMATURNAPTOCA (sl. 10) 1. PrekidaEpokazivaEapravca Kada ne dujete zvudni znak rada imigavca, a ne radi ni svetlosni pokoji 6ete okrenutivolan: - gore, ako kredeteudesno; - dole, ako kre6eteulevo. e itavo vreme rada Zmigavcaduje se zvudni znak a svetli i zeleni svetlosni pokazivad.Kada Zelite iskljuditi Zmigavce,pomerite ru6icu u srednji poloZaj. Kada ne dujete zvudni znak rada Zmigavca,a ne radi ni svetlosni pokazivad,znadi da jedan od Zmigavacane radi. Zamenite pregorelu sijalicu. 2. Mera6 koli6ine goriva (SadrZinarezervoara:25 l) 3. Merad brzine 4. BrojaE kilometara


V OZNJA

44

5. Kontrola punjenja akumulatora Kada se akumulatorpuni, igla mora biti na belom polju. Ako se za vreme voZnje igla pomeri na crveno polje, posavetujtese sa strudnjakom u Tomosovomservisu za vozila Citrodn. MoZe se desiti da za vreme rada motora igla ostane na crtastom belom polju ak o su farovi upaljeni.To znadi da akumulatornije dovoljno napunjen. Normalnoza vreme voZnjegeneratormora puniti akumulator,i otprilike za dva sata, lgla se mora potpunopomeriti na belo polje. Ako se igla ne vrati natrag na belo polje, posavetujtese u Tomosovom servisu za vozila Citro6n. 6. Dugme za uklju6ivanje pokreta6a Pritisnitega. 7. Prekidad parkirnih svetla Ako okrenete dugme ulevo ili udesno upalite jedno parkirno svetlo napred i jedno crveno na zadnjoj strani vozila koju hoiete oznaiiti za vreme parkiranja. 8. Dugme elektridnog brisaia stakla Kada Zelite ukljuciti brisade,povucite za dugme, ako 2elite ustaviti, dugme pritisnite. U slucaju da vetrobranskostaklo nije jo5 dovoljno mokro, ne ukljudujte brisace. Pridekajtenekoliko trenutaka da staklo bude dovoljno mokro.


9. Prekida6za svetla i zvudni signal Kombinovanomrudicom ispod upravljada,na desnoj strani, uklju6ujete svetla,a upotrebljavase takodjer i za ukljuEivanje zvudnogsignala. - Zvudni signal - dovoljnoje pritisnuti na rudicu. - Prednja i zadnja svetla ukljudujete i gasite okretanjem kraja rudice u tri poloZaja: - O - svetla nisu upaljena -V-pozicionasvetla -R-dugasvetla - lz polozajav ili R moZeteukljuditi oborenasvetla tako da rudicu pomerite od upravljada. Plavi svetlosni pokazivad na okrovu merada brzine s'kre6e vam paZnjuda su upaljenaduga svetla. 10. Dugme peraia vetrobranskogstakla Kada hoiete smoditi vetrobranskostaklo pritisnite na dugme. Visina mlazatednosti zavisi od jadine pritiskivanjana dugme. Na vetrobranskostaklo nemojte pustati prevelikekolidinevode. posle jednog ili dva pritiska na dugme, ukljudite brisade.Brisadi neka rade do momentakada je vetrobranskostaklo skoro suho. Ako je potrebno, postupakponovite.

45


11. Dugme zaslona za provetravanje 12. Shema brzina 13. Poluga za promenu prenosa 14. Dugme za pode6avanjegrejanja 15. Dugme za podeSavanjefarova 16. Dugme za startni zaslon (hladno startovanje) 17. Brava proti kradje i kontakt 18. Ru6na kodnica 19. Dugme za usmeravanjetoplog vazduha 20. Grveno kontrolno svetlo pritiska ulia u motoru. Kada pokrenemo motor, svetlo se upali. eini motor podne da radi, svetlo se ugasi. Ako se upali za vreme voZnje,odmah ustavite i kon' trolirajte nivo ulja. Ako je potrebno,odmah dolijte. U sludajuda svetlo ostane idalje upaljeno,bilo da motor radi u mestu bilo u voZnji javite se u najbliZemTomosovomservisu za vozila CitroEn. BRAVA PROTIVKRADJESA KONTAKTOM(sl. 11) Ku6iStebrave protiv kradje sme5teno na levoj strani stabla upravljadapod policom f 7, (sl. 10), omogu6avakontakt ili zaustavljanjemotora,kao i za' kljuEavanjeupravljada.


V OZ N J A

Pokretanje motora Kljud postavite u kuci5te brave, (shema A) okrenite ga u smeri kazaljki na satu. Kadadujete metalnizvuk (shemaB) vaS upravljadje odkljucan.posle okreiite kljuc u istom pravcu do sledecegstepena (shema c). Kontaktje uspostavljen. Zaustavljanjemotora i brava protiv kradje Kadazelite iskljuditi kontakt,okrenite kljuc u suprotnomsmeru od kazaljki na satu (shemaD) do prvog stepena (shema E), zatim polakovucite kljud (shema F) i okrecite ga u istom pravcu do drugog stepena (shema G). Zatim kljud izvucite.Upravljacje zakljudan. GaraZiranje Ako zelite ustaviti motor bez zakljudavanjaupravljada,polako pokrenite klju6,za nekoliko milimetara u suprotnojsmeri, i vucite kljuc prema sebi do poloZajana slici H. Nakon toga ga izvucite. Napomena: Kada pri odkljucavanjuupravljacaosetite lagano zapinjanjedok okreiete kljuc u smeru kazaljki na satu, okrecite kljuc, a istovremenoi upravljac udesno i ulevo. POKRETANJE MOTORA (sl. 12) Uverite se da li je kontakt 17 ukljudenida li je polugaza promenustepena prenosa 13 u mrtvoj tadki.


V AZNJA

Kod hladnog motora Povucitedo kraja dugme za hladno pokretanje16, pritisnite dugme pokretaca 6 brez dodiravanjapedale za gas. Kad motor proradi, spustite oba dugmeta. Dugme za hladno startovanje automatskise vrati u srednji poloZaj.Posle jednog ili dva minuta vratite dugme za hladno startovanjesasvim do kraja. Ako motor u tom trenutku prestanesa radom postupakponoviteali ostavite dugme za hladnostartovanje neko vreme u srednjem poloZaju. Napomena: Ako vozilo duZevreme stoji ili kod niske temperaturepreporucujese (pre stavljanja motora u rad prema vec opisanom postupku) da rudicom za pokretanjenekolikoputa okrenetemotor ali bez ukljucivanjakontaktaibez dodirivanjadugmeta za hladno startovanje.

48

Kod toplog motora Kod toplog motora ne upotrebljavajtedugme za hladno startovanjeali pritisnite nogom do kraja pedalu za gas. lzvucite dugme za hladno startovanje i kad motor proradi, uklonite nogu sa pedale za gas. Pokretanje motora na uzbrdici posle vrlo kratkog postanka Povucitedugme pokretacabez upotrebepedaleza gas. Kad motor proradi, pritisnite nogom na pedaluza gas do kraja da se ne ugasi.Ako pak motor


u slobodnomhodu prestanesa radomili uop5tene "zahvati(,povucite dugmeza hladnostartovanje u srednjipoloZaj. KVACILO Kvadiloaktiviramoprekopedaleza kvadilo.Kvadiloje kod tog vozilanorm aln o gti pa . PRO M ENA BRZINA(sl. 13 i 14) Shemapromenabrzina- nacrtanana instrumentnojploEidesnood dugmetaza ukljudivanje brisadavetrobranskog stakla. Kod promenebrzinapritisnitepedalukvadilado kraja.Menjajtebrzo ali ne trzaju6e.Menjajtepravilnoi potpuno.Rudicuza promenubrzinegurnite od sebe ili je povucitepremasebi,uveksasvimdo kraja. Promenaiz M. T.u I brzinu 'Okreniterudicuulevo i povucitepremasebi. l zlu 2 h r zin u Gurnitedlanomrudicukoja se automatski vrati udesno;gurnitedo kraja. l z 2u Sbr zin u Povuciterudicupravopremasebi.

49


lz3u4brzinu:.

I

r '

Gurnitedlanom rudicudo poloZajaS. H., okreniteudesnoi gurnite do kraja. VoZnja unazad Okrenite rudicu'ulevo,zatim je gurnite sasvim do armaturneplode. Pedalusklopke pritisnite do kraja. Menjajte brzo ali ne trzajuie. Menjajte pravilno i potpuno. lz4u3brzinu Povucitepolugu pravo do sebe. Menjajte odgovoraju6eskazaljci meraca brzine i crvenim oznakamana meradubrzine.Ne vozite nikada sa tsuvrse velikim brojem obrtaja motora. Motor istotako ne opteredujte sa niskim brolem obrtaja kada vozite uzbrdo.Ne dekajte sa menjanjemiz viSe u niZu brzinu KOGNICE(sl. 15 i 16)

s0

e uvajte se naglog kodenja* Kodite polagano jer na taj nadin Stedite gume. Ne zaboraviteda redovno kontroliratekolidinu kodione tednosti u rezervoaru C (sl. 8) ispod haube motora.


V O Z NJ A

Ruina ko6nica Kada hoiete upotrebiti rudnu kocnicu povucite rudicu 18 [sl. 10). Kada hocete kodnicu pustiti, najpre lagano povucite rudicu ipritisnite dugme 2 palcem,zatim rudicu gurnite do kraja. Zategnuturudnu kodnicu osigurate tako, da povudete dugme 2 i ga za jednu detvrtinu kruga udesno ili ulevo,dok greben T u pocetkuotpu5ten,ne uskodi u Zleb u rucici. Otkodite je tako, ako potegnetedugme 2, vrtite ga ulevo iudesno, dok greben T opet sedne u Zleb 3. REGULIRANJE FAROVA (sl. 17) Farovi su opremljenisa dva uredjajaza reguliranje.Jedan upotrebljavamo u sludaju kada hoiemo podesiti farove za vreme voZnje,a drugi, kad vozilo stoji u mestu. Poloiaj farova na vozilu menja se sa optereienjem. Zato morate regulirati svetlosni snop u odvisnostiod broja putnika ili tezine prtljaga.Da oborena svetla ne bi bacala zaslepljujucusvetlost na vozilo koje dolazi iz suprotnog pravca,svetlosni snop ne sme biti duZi od 50 metara. Da bi osvetljenjebilo efikasno,treba podesiti farove na odstojanjeizmedu 30 ili 40 metara.Za vreme voZnje mogu se farovi pode5avatiokretanjem todkica 16. DuZinusvetlosnogsnopa smanjujemookretanjemtockiia u pravcusatne skazaljke,a poveiavamoje okretanjemu suprotnompravcu.


Kad vozifo stoji, moZete bodno pode5avatifarove zatezanjemili popuStanjem navrtke kojom je ku6i5te fara pridvr56enona nosad. Sva ta podeSavanjatreba obaviti savesno i precizno zato ih poverite rukama strudnjaka. ZAMENA TOCKA (sl. 18) Vozilo postaviteu vodoravnipoloZaj.Zategniterudnu kodnicu.Podmetnite drveni klin pod todak, dijagonalanonome koji hoiete zameniti.Ako je kolovoz nagnut,podmetnitekolo s one strane koja je viSe nagnuta.

52

Podmetniterudnu dizalicupod zato odredjenamesta na karoseriji: - A ispred prednJihvrata. - B iza zadnjih vrata. Postavitedizalicu malo ukoso pod vozilo, podizanjemsama se ispravlja. Rezervnitodak, dizalica,drveni klin kao irudica su smeSteniu prtljaZnik.


PODMAZIVANJE Pri podmazivanju ne pravite nikakve eksperimente. lzbegavajte takodje me5avine za podmazivanje.PridrZavajtese uputstava Tomosovog servisa za vozila Citrodn. Leti i zimi, isto kao i u zemljamagde je temperaturavi5a od 300C, upotrebljavajteza motor ulje Sireg podru6jaSAE20 W 40. Ne savetujemovam da propisanimvrstama ulja dodajete bilo kakve dodatke, jer moZe zbog toga do6i do te5kih o5tedenjamotora. KARBURATOR(sl. 19) Na karburatorunikada ne treba niSta prepravljati,narodito ne originalno reguliranje. Karburatorne zahteva nikakvu posebnu negu, u krajnjem sludaju filter i sito u njemu s vremenana vreme operite u benzinskojkupki, zatim osu'5ite komprimiranimvazduhom. Ako Zelite odistiti, isto tako moZetedemontiratisisk slobodnoghoda B. U rezervoaruza gorivo se nalazi produZetak- filterska glava koju je mogu6e demontirati.Preporudujemovam da jedanput na godinu ispraznite rezervoar za gorivo, i odistite filter za gorivo. To 6e vam napraviti u Tomosovomservisu za vozila Citrodn.

53


AKUMULATOR(s1.20) Akumufator oznadenslovom A, nalazi se ispod haube motora, uz pregradnu stenu na levoj strani. S vremenana vreme, a naroditoleti proveritekoli6inuelektrolita.Elektrolit mora prelivatigornju ivicu elemenatabar za 1 do 2 cm. Ako je potrebno,. dolijte destiliranuvodu. Nikada ne dolivajte kiselinu. NajboljazaStitaprotiv sulfatizacijeprikljudakana akumulatorujeste podmazivanjevazelinom.Odvijte prikljudkena polovima,odistite ih, zamenite izolacionepodlo5keod filca in natopite ih ricinovim uljem. Opet privijte prikljudke. Najbolja za5tita akumulatoraprotiv smrzavanjaapsolutno je napunjen akumulator. Normafnopunjen akumulator- gusto6aelektrolita1,25do 1,27 izdrli temperaturu i do -500 C. Napola punjen akumulator- gustodaelektrolita 1,17 do 1,19 izdrZi ido -150 C. Prazanakumulator- gustoda elektrolita 1,06 do 1,09 se smrzne ve6 na temperaturi -50 C. Prsnut akumulator nije mogu6e popraviti.


PRECfSTAC zA vAZDUH (s|.21) Na poklopcu pre6istadaza vazduh nalaze se Stampanauputstva za odrlavanje. eistite predistaddesto ako vozite po vrlo pra5njavimputevima i vodite radunao uputamana poklopcupredistada. GUME Tro5enjeva5ih guma je izmedju ostalog odvisno od pritiska u gumama. Pritiscio kojima moramovoditi radunakod hladnihguma u kp/cm2 (1 Bar).

guma Dim e n zije 1 3 5x 3 8 0 X Prednje Zadnje Rezerva(1)

't,2 1,7 1,9

'(1) lspravite pritisak u rezervnomtodku pre montaZe ili odmah posle montaZe. Ako je va5e vozilo opremljeno gumama sa ugradjenom pneumatikom morate kod eventualnih o5te6enja i kasnijoj opravci raspolagati sa specijalnim alatom. Popravku poverite jedino ovla56enoj servisnoj radionici Tomos za vozila Citrodn.


Napomena: Vodite radunao pritiscima u prednjimi zadnjim gumama,jer 6e jedino u tom sludajuvozilo savr5eno"prianjati" na tla. Preporudujemovam da ne upotrebljavatedruge gume osim navedenih u tabeli. TABELA SIJALIGA Farovi- kratka. duga svetla Pozicijskasvetla Pokazivadipravca, napred i pozadi Pozicijskasvetla pozadi- Stop svetla Osvetljenjereg. tablice, pozadi Osvetljenje unutra5njostivozila Osvetljenjebroja6akilometara.

12V 4s/40W 'tzv 4w 12V 21W 12V 21/sW 12V 5W 12V 7W 12V 2W

P 45t BA9s B A1 5 s B A Yls d BA15s 57 B A9 s

Napomena: Sijalice u blokovima levo i desno od registarskogbroja razme5tene slede6im redosledom: 1. - Sijalica pozicijskogsvetla i osvetljenjaregistarskogbroja 2. - gore: sijalica stop svetla 3. - dole: sijalica zadnjegpokazivadapravca.


KUTIJA SA OSIGURAGIMA (sl. 22) Kutija sa osiguradimaje pridvr56enaispod hiube motora desna strana. Kutija sadrZi 3 osigurada: 1-od 16 Ampera 2-od 10 Ampera Grvena Zica (10 Ampera): pozicijska prednja i zadnja svetla osvetljenjereg. tablice osvetljenje brojadakilometarai merada brzine Plava Zica (16 Ampera): pokazivadipravca motor brisada vetrobranskogstakla merad kolidine goriva uzbudjivanje alternatora . Zuta Zica (10 Ampera): Stop svetla parkirna svetla. DEMONTAZASVECICE Pomo6ucevnog kljuda nekolikoodvijte sve6icu.Cev od gume koja je priloZenaalatu namestite na sve6icu i odvijte je.


- Sve6icu namestite tako. da DEO OD PORCELANAUMETNETEU CEV OD GUME i sve6icuuvijete u glavu motora.Nakontoga je cevnim kljudem do kraja privijete u glavu motora. KOCNICE Ako utanoviteda je hod pedale kobnice nesrazmernovelik, ako je kodenje neefikasno,ako se nivo kodionetekudine naglo snizio, odmah se javite u servisu Tomos za vozila Citrodn. VUCENJEVOZILA 1. Kada morate vozilo vu6i Na kraju desnog i levog uzduZnognosada nalazese specijalni obrudi za vudenje vozila. Zakadite vudno uZe u oba metalna obruda najedanput. Nikada ne uporabljavajteodbija6. 2. Kada Zelite vu6i prikolicu Posavetujtese najpre u Tomosovom servisu za vozila Citrodn, gde 6ete saznati kakve predostroZnostimorate preduzetiza vreme vudenja prikolice. MoZetevu6i prikolicu dija teZinaje samo 400 kg i koja je opremljena bar sa jednom inertnom kodnicom.(Pokretanjeuzbrdo 11 %1.


OPTERECENJE VOZILA PrtljaZnikne smemo opteretiti sa vi5e od 50 kg. Kada prevozite samo teret, pored vozaia smete natovoriti jo5 250 kg. Ako prevozitemanje ali teze predmete na pod potrljaZnikapostavite dasku ili vezanu plodu. PBANJEI CISCENJE Krov i unutra5njuopremu te vrata sa unutraSnjestrane distite jednako kao i karoseriju. Za 6i56enje ne upotrebljavajtebilo koje sredstvo za d,i56enje.TraZitesavjet u ovla5tenomservisu TOMOS za vozila Citro6n. Ako, da bi ga odistili, Zelite izvu6i tepih, uzdignitepedalu za gas tako da je povudeteza gornji deo a zatim okrenitesasvim natrag.

59


U N UT RA S NJ A

O P RE M A

SEDfSTA (sl. 23-24) Pode5avanjeprednje sedi5ne klupe u poloZajkoji vam najbolje odgovara, izvrSitetako, da okrenete rudicu A, na donjem prednom nosadu i da odvojite zub iz otvora na suprotnoj strani stege. sedisnu klupu pomerite sve do kraja. zadniu sedi5nu klupu podesite isto tako ali je prethodnomorate izvaditi iz zatvarajuieg mehanizma i to pomeranjem poluge B. Kada ponovo montirate klupu ne zaboravite dobro zatvoriti zatvarajuci mehanizam. PRIEVHSCIVANJE ZASTITNOGKAISA Vozilo je opremljenoplodicamai navojnim otvorima za pricvrscivanjecepova od metala pomoiu kojih mozete pridvrstiti vozacki zastitni kais za prednja sedi5ta. (sl. 25-26) PROVETRAVANJE Pomocuokretanjatodka 11 u pravcu satne kazaljkevise ili manje otvarate zaslon ispod vetrobranskogstakla. Provetravanjeje vise puta prijatno i onda ako je ukljlrcenogrejanje.za vreme voZnje mozete isto tako otvoriti pomidnastakla na prednjim vratima tako da pritisnete na dugme za otvaranje.Stakla ce sama od sebe ostati poluotvorena.Ako zelite da ih potpuno otvorite, podignite do kraja pomidno staklo tako da zakal,ite

6r


UN U T R A S N JA

OP R E MA

dugme za pricvr 5iivanjeu Zleb B. Ako Zelite zatvoriti pomidnostaklo, pomerite sigurnosnurudicu iz polo\aja 1 v poloZaj2 i povucite staklo tako da osloboditesigurnosnodugme. GREJANJE(sl. 25) Proveriteda li je dugme 19 pomerenodo kraja. Pomeriteulevo polugu za ulazak toplog vazduha. Grejanje sa pola efikasnosti.Po vlastitoi Zelii pomidite ulevo i udesno polugu '14. lsklju6ivanjegrejanja: Pomeriteulevo polugu 14. STAKLA (sl. 25) GREJANJEVETROBRANSKOG Deo toplog vazduhakoji zagriiavaunutra5njostvozila moZeteusmeriti na Ako Zelite unutra5njustranu vetrobranskogstakla umesto na noge voza6,a. se da stakla, uverite spreciti zamagljivanjeili zaledjivanjevetrobranskog li je polugica14 pomerenado kraia, a zatim povucitedugme 19. Napomena:Ako dugme 19 postaviteu srednji poloZaj,topao zrak je podeljen u dva pravca:na vetrobranskostaklo i na noge vozaea.


ZAVESICAZA MBEZU VENTILATORA(sl. 27) Zavesicu pridvrstimona ukrasnu mreZu pomo6u kukice na gornju predku mreZei sa dve kukice na donju kukicu ukrasnemreze.Zavesicuzakaditena mrezuventilatorakadaje spoljnatemperaturanizaod 100c. Ako je spoljna temperaturavi5a od 150c, zavesicuodstranite.lzmedju 10 i150c nameStajte zavesicupo Zelji. POMICNIKROV (sl. 28) Krov se moZe sloZiti u dva polozaja: moZete ga smotati tek na polovinu ili do kraja iznad zadnjegstakla. Kada Zelite otvoriti krov, povucite obrud A koji je na njoj pritvrdjen sa obe strane i dohvatitekukicu.Povucitekukicu.lsto tako uradite i na drugoj strani; tek tada mozete saviti krov. Kada krov zawarate, uverite se da li su kukice dobro zakadeneu svojim leZistima. Napomena:Ako je krov vlaZan,nemojtega savijati,jer se mora pre sasvim osuSiti.


Y

SPACEK 2CV6 UPUTSTVA ZA UPOTREBU I O D R 2 AVA NJ E


's F z N A M V Z D R Z EVAT NtH DEL U P U T S T V A Z A O DRZ AV ANJE zA MODETE A Priimekin ime lastnika-....----.....---....-....--....Reg.5t. Preairnei i,mevlasnika Reg. br. e Nadov Adresa

.__.".....r.. St. kljudaproti kraji .....-.--"........... aro; klluda'protiv kradje

St. telefona Br. te'lefona

St. motorja Broj ,rnotora

St. kontaktnegaklju6a Br. kontaktnogklfuda


DELA .

P R I S E R V IS N E M

Zategniti vijake glave motorja. Zategniti vijake za pritrditev uplinjada in sesalnega kolektorja. Zategniti vijake izpu5nega kolektorja in objemk. Preveriti delovanje pogona uplinjada in naprave za mrzlo zaga'nlanje Preveriti tlak v pnevmatikah in pritrditev koles.

jermenov. zatesnienost - preveriti

-

Preveriti vi5ine. _ Preveriti gladino elektrolita v akumula-_

PREGLEDU

1OOOKM

Nastaviti odmikadezavor in rodno zavoro. Zategniti ,pritrdilnevijake bobnov prednjih zavor. Preveriti pralnik stekla. Preveriti delovanje dinama oz. alternatorja in regulatoria. Preveriti vrata, pogon Sip, pokrov motorja in prtljaZnika' Preveriti brisalce stekel, smerne kazalce,

iLX?Ti.ltfll#"iljfii

goriva, kolidine kon-

Nastaviti vent]le. Nastaviti prosti hod sklooke.

;;;'juizu'"njuu' utoz- l,"Jll;",r'pre,ki,n1'evar,nik in predvZig. fft"*ln5 "l; " -

Nastaviti prednja kolesa. Preveriti delovanje gretja.

-

Zamenjava olja v menjalniku. Namazati vsa mazna mesLta.


Servisni pregled A (vsakih 5.000km) Zamenjava olja v motorju. Mazanje pogona koles. Mazanje zgibov prednje preme. Mazanje ,podpornihsornikov rok. Preveriti in dopolniti olje v menjalniku. Preveriti in do,polnitielektrolit v akurnulatorju. - Preveriti'in 'dopolnititekodino za brisalnirke ste,kla. ak um u l a t o r j a , n a o l j i t i - O dis t it i, pr ik ljubk e pols t ( r ic inov o olje) . - Preveriti in dopolniti pritisk v pnevmatikah in zamen,jatikolesa. - Namazatizgibe ,komandeuplinjaia, zavor, sklopke in tladni leZaj sklopke (5 kapelj m ot or nega olja) . - Preveriti in dopolniti tekodino v zavornem sistemu. -


S e r v i s n i p r eg l e d B (vsa ki h 1 0 .0 0 0km) Vsa dela servisnega pregleda A in dodatno: -

Preveriti delovanje sirene. Preveriti delovanje pralnika stekla, brisalnika stekla in metlice. Preveriti delovanjevseh zunanjih lubi, notranjih ludi in ludi na instrumentni plosdi. Preveriti nastavite,viarometov. Preveriti tesnenje prikljudkov hidravlidnih zavor. Preveriti stanje in napetost jermenov. Odistiti distilnlk za zrak. Odistiti ii'stilnik g,orivapri 'upl,injadu. Odistiti i,n preveriti vZigalni svedi,ci. Nastaviti prosti hod sklopke. Opraviti preizkus vozila z voZnjo. Preveriti stanje prednje preme in krmilnega m ehaniz m a. Preveriti in nastaviti pokrove in vrata. Nastaviti prosti tek. Nastaviti odmikade prednjih in zadnjih zavor. Nastaviti zad,njozavoro. 6f


Servisni pregled C (vsakih 20.000km) B in dodatno: Vsa dela servisnega,pregleda - Menjanjeolja v menjalniku. - Nastav'itiventile. - Preveriti zavorneEeljusti (pregledatides n o s tra n l . - Preveritinastavitevprednjihkoles. nastavitiin naollitipokrovmo- Pregledati, torja, prtljaZnikain vrata. bovden Stevca. - Natmazati - Namazatibovden sklopke (razstavljanje in sestavljanje). - Preveriti delovanjeventila za zrafenje karterja.

Servisni pregled D (vsakih 30.000km) Vsa dela servisnega,pregledaC in dodatno:

70

-

Preveriti stanje zadnjih zavornih deljusti ( z ene s t r ani) .


DEIA VZDRZEVATNA

VZDRZEVATNADELA

VZDBZEVALNA DELA

pri

pfi

pri

5.000km

10.000km

15.000km

ServisniPregledA

Servisni pregled B

Servisni pregled A

VZDRZEVATNADELA

DEIA VZDRZEVATNA

DELA VZDBZEVALNA

pri

pri

pri

20.000km

25.000km

30.000km

ServisnipregledG

Servisniptegled A

ServisnipregledB

VZDRZEVALNADELA pri

VZDRZEVALNADELA

VZDRZEVATNADELA

pri

pri

35.000km

40.000km

45.000km

ServisnipregledA

ServisnipregledD

ServisnipregledA


VZDRZEVATNADELA

VZDRZEVALNA DEIA

VZDRZEVATNADELA

pri

pri

pri

50.000km

55.@0km

60.000km

Servisnipregled B

Servisni pregled A

ServisnipregledC

DEIA VZDBZEVALNA

VZDRZEVALNADELA

VZDRZEVATNADELA

pri

pri

pri

65.000km

70.000km

75.000km

ServisnipregledA

ServisnipregledB

Servisni pregled A

VZDRZEVALNADEI.A

VZDBZEVALNA DELA

VZDRZEVATNADELA

pri

pri

pri

80.000km

85.000km

90.@0km

Servisni pregled D

Servisni pregled A

Servisni pregled B


Profile for Janez Kezmah

TOMOS 2 CV 6 1973  

navodila za uporabo

TOMOS 2 CV 6 1973  

navodila za uporabo

Profile for 2cvkeza