Page 1


FOl,lNlTE! Osk6uit! motor .up.f go?ivoml

rtl5

Y.!l.i

l.

r

l. Nikoll nc |n.iit! gumastega prstan. na vzvodu za pretikanie pod pokrovom motoria! 2. t{. m.tit. g. l 3. N!

nikoll pretitnega dro

rlor.bli.it.

gumba rr

mrrlo

'|9!ni.nie. 4. l El.g. motori. n. silh. n. vG liko ltovilo vrrlj.i.v! UTEKANJE Prvih loOO kiiometrov vozite nekai p od s k rainim i m e i a m i h i t r o s t i , kl so oznatene z rdelimi lrtami metrskem 3tevco, sl. 12.

na kilo-

V vo t nji me d 1 0 0 0 i n 2 0 0 0 kilo m€tri vozilu 5e zmerai prizanaE6ite! Po 2000 kilometrih vozite br€z skrbi, vendar med voinio ne prekoraa i te hit ros t i: 30 km,ih v l, 60 k m / h v l l . 90 km / h v l l l . GARANCIJA IN SERVISNI PREGLEDI Pri nakupu vozila prodatalec izroai kupcu tudi GARANCIJSKI KARTON in TAVODILA ZA UPORABO IN 'Y'DRZEVAME.

Vsaka pooblaltena servisna delavnica TOMOS za vozila CITROEN ie po prevoienih prvih 1000 kilomerrih ( ve n d a r n e p r e k 1 5 0 0 km) i n ob predlditvi dokumentov dolina opravili br.zplatni servisni pregled va!eg a vo zila ( str o 5 ki za p otrol ni mat* r ia l in o lje g r e d o v va ie breme). P o o p r a vlje n e m p r e sle d u servi snadel av

OPOIABA Vozilo ie opremlieno z alternator, jem, ki napaia elektriCno napeliavo z napetosti odo 12 V .

?ozoR N e odkl apl j ai te akum'rl atorj a tai as, ko motor del ui e. N e pri kl i ui ui te upo, rabni ka el ektri dnegatoka na akumu,

n ica za d r ii o d r € ze k SE R V IS N I P R E . GL ED, va m p a vr n e GA R A N C I.IS K I LIST, ki ga je po p.egledu porrditd z tigom.

lator, ie kablov, ki povezujeta akumul ator s tokokrogom n6 vozi l u, ni ste prei odkl opi l i .

GARANCIJSKIL IST h r a ni te, saj j e v p r im e r u , Ee b i za h te val i saranci j sko pop..vilo vozila pod pogoii, ki jih

OZNAKE II{ DIMETIZIJEVOZILA

vse b u ie b e se d ilon a h r b rni strani ,do ku m e n t, s ka te r im se edi no l ahko izkaZete.

Pred servisnim pregledom 1000 kilom e lr o v ve ikr a t ko n tr o liraj re kol i E i no o lta v m o to r ju . Ce se je gl adi na moan o p r ib lii6 la o zn a ki M lNl, dol i teol i e sAE t0 w 3 0 . To opravite na vodoravnih in r.vn ih tle h in vsa i p o petmi nurnem teku motorja. Dva- ali trikrlt zaporedoma izmerite in po vsakokratnem merienju p a lico .

dodobra obriiite

merilno

Ploltica z nazivom proi:vaialca in podatki o vozilu je pritrjena v den nem kotu zadnje stene prostor6 moP l ol i i ca s S tevi l ko f6si l e pa i e pri tri €na na desni strani okvi ra za desno pol osi o- S tevi l ka motorj a j e vti n niena na pravokotni ploaiici, ki pri trj ena na l evi strani ohl S i a m+ 'e

B erl i na R azdal i a kofes 2,400 m SkupnE dol :i na 3,998 m Skupna ai ri na 1,524m V i S i na Praznega vozi l a 1,485 m

B reak

B reak C l ub

2,400 m 2A 0Om 3,998 m 3,958 m 1,524 m 1,554m

1,520 m 1,520rt


Odplr.ni.

pokrova |nolori.

Ce hoaete odpretj pokrov motor,a, pot egn i t e k s e b i : i l n o p en tljo A, sl. 3, levo od krmlla. Pokrov se nekoliko dvigne. Stopite pred vozilo, porinite s prstom kovinski jezitek l, sl. l, pod pokrov, nato staknite podporno palico 2 iz 3, sl. l, in podprite pokrov. Pali€o 2 zataknito v izrez v ploaevin. s t em n a s t a v k u , k i , e p r itr je n le vo od mehanizma za z6piranie pok rov a m o t o r j a . s l . 2 .

Z.pir.nj.

pokroYa notorj.

lz izteza v plolevinaltem nast6vku levo od mehanizma za zapiranje na pokrovu motorja iztaknite podporno palic o. P o l o ; i t e j o v l e t j l te 3 , sl. l, nad le v i m r o b o m a k u mu la to r ia in z obema rokama rahlo pritisnit€ na

Odplr.nrc v?ar Kadar odpirate vrata z notranje strani, primite s celo roko za roaai 3, s | . 4. s p a l c e m p r i t i s n it€ n a kliu kico I in jo porinite nazai. Cc hotete zap.hniti zadnja ali tudi d*n! precl nia vr.t6, porinit6 klluklco I naprej. Odpahn€t€ pa jlh, a6 pritisnete na gum b 2 . Prednia leva vrat. zaklepats s kliuaem za kontakt.

Odpirani. pokrova prtlilIh.g! proiora Vta kn ite kliu n za kont€kt v gumb sredi ohiSia svetilke za registrsko tablico. Zasuiit€ kliua, potegnite ga iz klju ta vn ice in pri ti sni te s pal cem n a g u m D. Pr i za p ir a n iu p r imi te z eno roko za rob pokrova. z drugo pa podporno palico na sredlni za spoznanie potegn ite k se b i, sI.5 . P okrov spusti te i n g a p o tisn ite n a vzdol . Odpiranie zadnjih vr.t pri BREAK-U, 31. 5 Bi3, S klju n e m za ko ntakt odkl eni te kl j uia vn ico n a vr a tih , pri tl sni te na gumb ' kllu a a vn ice in d v i gai te vrata. dokl er zapora ne vskoli v eno od obeh z6rez v Pdporni pallci. Nikoli ne vozite z odprtimi vratil Pri zapiraniu z eno roko podprite vrat6, z drugo pa pritisnite nB za-


r

KAJ XONTROLIRATI PRED VOZNJO

2. Koliain. olj. z. z.vorni obrok

l. KollIIn. olja Y motoriu

Gladins olja v r€zsrvoarju za zavo r n i o b to k R, s| .6 , ne sme ni koli p a sti p o d o zn a ko 'D A N GE R n. Up o r a b lja jte vse le j speci al no rekotino za hidravlidne z6vo.e.

K oliaino ol j a v m o t o r j u k o n tr o lirait e le t e d a i , k a d a r s t o i i vo zilo v Popolnoma vodoravnem polo,

uaiu.

G ladina oli a m o r 6 s e s a t i d o g o r nie oz nak e n a m e r i l n i p6 lici, 2 lriAxl, !1. 7 Bis, pa tudi tez qornio ne s m e s € a t i . M e d g o r n jo in spodnio oznako je v motoriu 0, 6 lit . a ol j a . Po vlakokratn€m polnjenju motorja z oljem ne pozabite zapreti pok rov a n a p o l n i l n e m g r l u l,

.,4

Na prednji notr6nii strani lev€ga blat nik 6 je p l o i e v i n a s t i n o siln i okvir, kamor je moai spraviti

,/,

fu

,tr

,l

,' l-

ka nti coz oliem . M

I

0


ARITTATURNA PLOICA (s l. 8) 1 in t5: Roaica za rcgulirani. doYaiania zraka v hotranjost vozila 2. Roai.e: A smerni kaz.lcl Rotico navzgor, kadar zavijate v desno, in navzdol, kadar zaviiate v levo, sl. 9. Ves a a s d e l o v a n i as m e r n ih lu ti ie v n o t r a n j o s t i v o z i l a sli5 a ti zn a Kad a r : e l i t e i z k l i u i i t i sm e r n e lu a i, premaknite roaico rahlo Proti sebi. Med voinjo v ovinek MORETE roiic o b r e z : k o d e p r e ta kn iti iz nak a z o v a n i ae n e s m e r i v n a ka zG v anj e d r u s e , s a j v a m n i tr e b a Ia kati na prenehanie zvoanega signal a . Ce zvoinega signala smernih luii ni sl i l a t i , p o m e n i , d a e n a sm e r n a I ui n e d e l u i e . N a p e l j a vo n a i va m nemudoma Pr€gledajo v Poobla_ iaeni Tomosovi servisni delavnici 26 Yozila Citro€n. B ZYoini signal C Svetlobni .ignal 3. Rotlcr za uravnavanie doloka lopl€sa zrak! 4. in 14. Loput. tr zraa.ni. p.rkirnih 5. cumb z. vkliut.v.ni. luii Ce p r i t l s n e t e g u m b v le vo .li v desno, tedaj pri:gete eno parkirno

lu d sp r e d a i in eno rde.o zadaj n a str a n i vo zi l a, ki j o hoaete oznaaltl,

Normalno mora generator md voinio polnitj akumulator in nskako po 2 urah se mora kealec popolnoma pomakniti na belo polje. Ce kazalec ne zleze nazai, tedaj se posvetuite s pooblaiaenim Tomosovim servisom za vozi l a C i troan.

6. Kontrola koliiine goriva (vs€bina rezervoarja - 25 litrov) 7. Meriln;k hitro.ti ll.

S. atevec kitometrov 9. Gumb za .lekri:n. vetrnc tip€

bri.alnika

Ka d a r h o ie te bri sal ni ka vkl i uai ti , p r itisn ite n a gumb. Br isa ln ikavkljui i te i el e tedaj , ko je lip a te d o vol j mokra. Br isa ln ika n ehata del ovati , i e g u m b za vkljutevani e po.i nete n a za i; te d a j se samodei no ust.vita v za a e tn empol o:ai u.

turorneta in zvoini signal

12. P .p€l ni k Odprite ga in poteqnite za iezllek, kadar sa hoaete izpr.zniti. 13. vzvratno ogledalo (dve naravn6vi za visino in moznost vrtenja v vodoravni smeri ) 16. Zlln. pentli. t. kroYr mororja

odpir.nio

po-

17. Rotic. za ur.j.nj! dotok. top (gretj e notrani osti l GgE zr.k. vozi l a al i samo vetrn€ S i pe)

1 0 . Ko n tr o ln r lu I pol nj eni a akumularorla Ka d a r se a ku mul atorpol ni , mora b iti ka za le c na bel em pol i !. C e se kazalec med voinjo pomakne na rdete polie desno ali levo od belega, se posvetuite s poobl.lienim Tomosovim servisom za vozila Citro6n. Opombil Ute g n e se tu di nameri ti , da P ri delujotem motoriu kazalec obtiai na artkastem belem poliu taaas, ko so prilgani iarometi. To pomeni, da akumulator ni dovolt nabit. 7


r

18. Gu|n! r.6t.t. Reostat deluje le tedaj, ae ie roaic a z a r e f l e k t o r i e l l , sl. 8 , v polo: aj u V a l i R . Z6vrtite gumb od leve v desno. ae hoaet€ priigati iarnico za osvetlitev instrumentne ploSa€ (m oanejg a o s v e t l i t e v ) . Za S ibk e j S o o s v € t l i t e v / o z i r o m a za ugasitev, zavrtite gumb v nas prot n os m € r . 19. Roana z.vor. prrnlc vet'nc lipc 20. N.pr.Y. po irblrl '. 2 1. Kont rk t 22. cvmb za hladno zas.ni.nj. 23. R.g'Jlir.ni. i.rom.lov

Pri 3.gr.t m ftotorju

P rvi t:

su m b a za h la d e n v:is n e uporabl i ai te , p a i p a p r jtisn ite stopal ko za pl i n do konca in drtite nogo na ni€i. Potegnite za zaganiaa in v hipu. ko motor steaer Umaknite nogo s stc! p a lke za p lin .

-

Zaganianie motorj. v kl.ncu po z.lo k.arkem polr.nku

D rugi l : sl edi ti tempu promei a, naj si j e ie tako poaasen v mesrnih sredi l ai h, ne da bi vnm bi l o treba preti kati . Zadostuj e l e, da bol i al i mani pri i i skate na si opal ko za pl i n.

Po te g n iteza g u m b za g a ni ata.N e pri tiska jte n a sto p a lko za pl i n. K o ste ae motor v prostem teku, pospeiujte polagoma, da prepretite du5enie mo to r ia . V p r im e r u p a , da motor ne sleie v prostem teku, napol izvTecit€ g u m b za h la d e n v:iq .

Treti i a:

24. Pr.ti:na rotica

Upor.ba roaicc z. r.glnirnic

25. Z.g.nj.:

Pre priiait e s e n a j p r e i , a e i € p r e tia n a ro ai c a 24 v m r t v i t o a k i . v k l i u iite kontak rs k liua e m v 2 l .

Up o r a b ite io le v p r im eru, kadar j e a ku m u l6 to r iib 6 k in n iesa enersi i a n e za d o Sia ,d a b i za vr tel a vztraj ni k. Vtaknite roaico pod cev odbiiaaa, sl. 1 0 . za su a ite r o iico z a 90" proti se b i in vta kn ite n je n ko nec v odprti n o n a ve n tila to r ski m r ei i , sl . l l .

Pri mrzl.m notoriu

sklopfta

poiegnite do konca gumb za hladen vzi s 22 in s u m b z a s a n i a t a 2 5. Ne p ri ti s k ait e na s t o p a l k o z a p l i n l Ko m ot or s t ed e ,s p u s t i t e o b a g um b a . Gu mb z a hla d n o z a s a n j . n i e s e sa m vrne v s r€dn i i p o l o i a i . P o e ni a li dveh minutah z gumbom za hladen vtig poiasi do konca! Ce se motor ob tem ustavl, postopek ponovite, in pustite gumb za hladen v:ig dali tasa v iredniom polo:aiul

Sklo p ka d e lu je p .e k stopal ke zn sklo p ko . Sklo p ka ie p r i tem vozi l u la h ko n o r m a ln e g atip a 6 li pr j e l zpopolnjena s pomo:no centrifusalno napravo, katere vloga je avtomatiano delovanje - bodisi da izklopi, kadar ( te vilo vr tlia je v m o to r ja pade pod d o lo ie n o m e jo , a li p o stopnovkl i uau' je , d o kle r lte vilo vr tlja jev ne presete cioloaene meje. V takih okolilainah jc sleherni vpliv sklopke na motor izkliuaen. Spriio tega morete:

ZAGANJANJE iIO'ORJA (sI.8)

ustavi ti vozi l o/ ne da bi vam bi l o treba pri ti snj ti na stopal ko skl opke, letudi je menjalnik v prestavi in sp€liati kar s pritiskom nog€ na stopal ko z6 pl i n, nai si sta vkl i ui eni L al i 2. prestava.

nolorja

-

spel j ati v kl anec, ne da bi vam bi l o treba uporabi ti stopal ko skl opke- V kl j ui i te L prestavo i n pospei i te takoi , ko ste odpahni l i

-

spel i ati v kl anec v vzvfatni vo;nj i . K o ste ,pognal i { motor, kot opi suj e b€sedi l ov l evem stol pcu, poiegnite za gumb za mrzel vrig v sredi l ani pol otai i n spel j i te l € ob uporabi stopalke za sklopko. Ko to opravite, porinite gumb za mrzel v:ig do konca.

Ob 800 vrt/min se obnala sklopkd kol !klopka normalnega tipa. Brt ko doseZe motor to Stevilo vrtliajev ali med vornjo ali pa tatas, ko ste potegnili za gumb za mrzel viig, hotea motor pognati. opr€vitc


prctlkan,e s pritlskom noge na stcr palko sklopke. V primerih, ksdar ni potrebn! velika mod motoria, torei v gostem mestnem prometu ali pa morebiti tudi na odpr t i c e s t l ( s t o p a l k a za p lin n e tisto do konca) moreto v katerlkoll prestavi pustiti, da Pad€ hitrGt zaznavno pod oznako na merilniku hit ros t i . Kadar p. hotete od motori. veliko m oai, zv e t a i t € a l i z m a n j ! aito h ltr o st, upoSt e v a i o a o z n a k e n a m e r iln ik' J hitrostl in hkrati Pritisnit6 na sto_ palko za sklopko. Med voinio more obautno spoaasnjenie po v z r o i i t i i z k l o p i t ev m o to r ia ; tedai nemudomb spet vkloplte lako, da rahlo pritisnete na stoPalko za plin, prud.n Yorilo d6.i. Pr.v.liko hltr6t v pro3tcm t€ku. s ccntrifug.lno lj.n. le vo!i|., F r. n. iji.

.klopko .o oPr.m' v ki 30 mortir.m

ZAGANJANIE Ce je vozilo oPremlieno s Pomozno centrifug6lno sklopko, motoria ni moai zaganjati drugaie kot z zaganjat €m a l i z r o t i c o z a za sa n ia n ie Nik oli n e z a q a n i a i t e m o to r ja z vle a€niem a l i p a c e l o t . k o , d a sp u stite vozilo po klancu navzdot. Dosegli ne bos t e n i a , s a i i e t a t a s , k o vo zilo sto ji, s k lo p k a \ . p o l o : a i u i r k liu lcn o ' Ce ravnate tako, zlasti Pa ie skuSate zagnati motor Po klancu navzdol, tvegate, da Pride v motoriu do hudih mehanitnih polkodb.

PRETIKAT.IJE lzklju a ite d o ko n ca. P retaknl e hi tro. vendar ne grobo, do konca. Pri prehodu iz aetrte v tretio prest.vo potegnite rodico k sebl do koncr. Pretaknite v hipu, ko kazslec dosete r d e to tr to n a meri l ni ku hi trosti , sl. 1 2 . S te m p r e prel i te prehl ter tek Sicer pa med vo:njo v klane. ne odla ia tte z vklju a e vani emv ni Zi o P resta vo , d a n o u trui ate motori a z n izkim ;te vilo m vrtl i ai ev. ZAVORE Niko ll n e za vir a ite nagl o i n sunkovito ! Z a vir a ite p ol agoma, sai s tem va r u ie te p r e d vse mP l al ae na kol €si h! Oponba - 26 uporabo roane zavore p o te g n iteza r o { ico l , sl . 13 Kadar pa hoeete zavoro PoPUstiti, p o te g n ite n a lp r e i rahl o za roai co i n p r itisn ite n a g u m b s P al cem, roi i co p6 porinite do konca od sebe, ne da b i p o p u stili g u m b. Z.v.rovrnjo roan! zrvore Zategnjeno roano. zavoro zavarulte tako, da potegnete za gumb 2, sl. 1 3 , in g a za su aeteza eno eetrti no kroga v desno ali v levo, dokler greb e n a T , sl. 1 3 - 1 4, na ni egovi spod' n ji str a n i n e vskoi i ta v tl ebove v r o a ici. Odvrete jo lahko le ted6i, ae spet d vig n e te g u m b 2 , sl l 4, ga zavrti te v levo ali v desno, da srebena T sp e t se d e tav ;le bova 3, sl . 13-14. NARAVNAVANJE IAROI'IETOV Na tarometih sta dve naPravi za na_ ravnavanie. Eno uporabljamo, kadar

hodemo med voZnio r€guliratl 3vetlobni snop. ki osv€diuie pot pred vozilom, drugo pa tedai, kadar stoil

Orv.tlit.Y

m.d votnjo

Polozaj vozila AMI 6 se spremlnia z obremeniwijo, zato mor.L regulirBti dol;ino svetlobnega snopa v skladu s lrevilom potnikov. Da zasenlene luti ne bodo slepile nasproti prihajajotega vozila, snop ne sme bltl dalili od 50 mstrov. Da bo osvetlit€v kar s€ da ulinkovita, naravnaite :aromete na daljavo m€d 30 i n 40 metri . Tudi m€d voinjo .€ da.ta iarometa regul i rati z vrtenj em rebrastegagum' ba 23, s1.8. D ol i i no svetl obnega ie vrtite rebrasti snopa rmrnjlat., gumb v smeri urinega kazalca, Pov.Iar. pa jo z vrtenjem v nasprotno Kadar vozilo .toii na mestu, ie moti naravnati sveilobni snop po doltini i n smeri . D emonti rai tetorei okrasni obroi, ki obdaia st€klo Zarometa; pod ni i m nai dete tri vi i ake 1,2 i n 3, s1. 15. S pri vi i anj em ozi roma z odvi i ani em vi i aka l , sl . 16, naravnate dol ri no svedobnega snopa. s privijaniem ozi3, roma odvi i anj em vi j akov 2In sl. 16, pa naravnate boino osvetliKer ie treba vse te nastavitvo oPra_ viti vestno, nalanano in strokovno, iih prepustite strokovniaku servisa.


v zvoct{l

SIG AL tN osvETLtTEv

Z ro lic o 11, e l . 8 , p o d k r m ilo m desno, uravnavamo osvetlit€v poti pred vozilom, p6 tudi zvoEni signal. Zvo dni s igna l v k l j u i u j e m o s pr iti' lkom na glavi c o r o a i c e 1 1 , sl. 8 . Pre dnje in za d n i e l u a ; u r a v n a va te z vrteniem rodice v 3 polo:aie: l . Po lot ai O -

u g a s e n el u a i

2. Poloraj V (zas€naeneluai roaica v spodniem poloiaju; roiica parkirne v zgorni.m poloraju l uii) 3. Polo:ai R (roaica v zgornjem pol o laiu d o l g e l u a i , r o a i ca v spodni€m poloiaju zasenaene l uai). Zvoini signal vkljuiite tako, da roaico z enim od prstov (najbolj priporoi' l j i vo s s r€di n c e m ) p r i t i s n e i e pr o ti a rmat urni plo s a i . Z a ( i b k e j 5 i zvo k po ri n it e roiic o r a h l e i e ,z a m o i n e if€ g a

sKAILA Z VAROVALKAMI, sl. l7 Skatla z v arov a l k a m ii e p r i t . i € n a p o d pokrovom motoria levo zgorai na z sd nji s t eni (v l m e r i v o r n j e ) . S ka tla je zaprta s pokrovikom in vsebuje 4 varovalke po 30 A. Run.na iic. notrania osvetlitev, zsvorne luai, prikliuEek za dodatne n aprav e, p. rk ir n e l u a i Rd.ar iic. - pr€dnie in zadnie luai, osvetlitev armaturne plolie in r€gistrske tablic..

Itod.. ti<. vsi drugi tokokroqi razen napr6ve za zvoini signal, dol, g ih lu a i in vtig a ln e tu ljave. Cetrta varovalka ,R< je nameniena zn nadomestilo v primeru, Ee ena od treh pregori.

Oponrb.: -

Rez€rvno kolo je pritrieno pod pck.ovom motorja s tropramenastj m pasom.

-

K6dar polo:ite r€:ervno kolo spet na mesto pod pokrov motorla, moano zategnite pas.

-

Pod pokrovom motoria, venda. nad desni m prednj i m kol esom v smeri voi ni e. n6j dete tudi dvi g.l o z roai co, ki j e pri i rj ena nd bl atni k s posebni mi vzmetni mi

'-

Lesena zagozda tiai ob predniem levem blatniku za levim tarome,

--

Okrasni pokrov kolesa snemat€ ? roaico- Pri ponovni monta;i pritrdite seveda tudi vijak, ki drui pokrov na kolesu, vendar g. n€ zategni te s si l o!

Op o m b ! V.r o va ko a m e n ja ite sel e tedai , ko ste izkliu a jli to ko vn i kr og. C e varova lka p o vkliu a itvi sp e t pr€sori , obisiite n a jb liijo d e la vn ico ToMOs za vo zila Citr cEn .

zamlniav.

kol.la

Vo zilo n a i sto ji v p o p ol noma vodoravnem poloiaiu. Zat€gnite roino zavoro. Pod kolo, diagonalno tistemu, ki ga nameravate zamenj6ti, podlo;iro

lo(on^

'r^^'n^

Ce p a le ii vo zilo v str m i ni , podl oi i te ko lo n a str a n i str m in e . Ko ste podlorili kolo, podsiavite roano dvigalo pod za to dolo{eno mesto na karoseriii in porinite vrod dvig a la d o ko n ca v:le b pod zadni i mi vr a ti, sl 1 8 . T 6 k ile b n6j demo tudi pod prednjlmi vrati. Ko i€ dvig.lo nastavlieno v rleb, z roko vrtite 5este r o r o b n o m a ti€ o 2 . sl. 19, dokl er se spodnii del dvigala ne opre ob tla. Sele potem uporabite rotico l, sl. 1 9 . Ko se priane vozilo dviglti, galo samo zr6vna.

se dvi-


PLAICI rlakev kg/cmr (l)' UPoitevaite v zraanicah. plaiia tlaka tudi cd Obraba ie odvisna Pravilnega Skupna tda

1 2 5 -380 X zr a a ni co (3) t3 5 X 380 X

l0l5 k s

1 2 5 -380 X z vgraj eno zr a tni co (3) a li 1 35 X 380 X

Break s seddev ali Commerci6le

1065ks

r35-380 X z vgraleno zraanico(3)

Break Club

1095kg

I 35- 3 8 0 X

Ereak 4 seddi

Rezerva (2)

Spred.i

Ozn a k6 pl asda

l

r,500 1,400

r,800 1,700

1,500

1,600

2,000

1,700

2,000

1,700

2,000

I

I

1,400

za (1) Tl a k e , k i i i h o m e n ja r a zPr € d e ln icain so izr a ie n i v kg/cm':, i e mo'i i zrazi ti tudi z oznako B ar' ki i e nova enota ozn a a e v a n i et l a k a . I Ba r : I kg /cm ' ( 2 % r szlike ) . (2) pre d e n m o n t i r a t e r eze r vn o ko lo , izp u stjte iz zr a a n ice tol i ko zraka, da bo tl ak v kol esu ustrezaltl aku, predpi sanemu za zameniano kolo, imeti porkodbah in kasnei5em Ce l. v"ie vozito opremlieno s p65ai brez zr6lnic, morate pri morebitnih t:l -popravilu ' za vozi l a ToMos poobl al i ena servi sna del avni ca opravi l e p o p r a vil o n a i za to o r o d i6 . s p e c i a i n o na v o l i o Ci t r c E n . In Br .' k C l ub 1095kg' Pl. I I i l 3 5 X 3 s O X n . v o tilih B.r lln , Br .r k lo l5 kt - n a m e n ie naza prekomorskeddel e. Tl ak v zra{ni cahza normal nacesti saa' S Dla3 t i t e v r s t e n a a e l n o o p r e m lia io vo zila , ki so prodnati h cesti s.i h nai bo tl ak .predsi i n zadai l ,;!o Gi.t-vozilo za d a j ( r e ze r va r ,zsb kgc-,)..N a i, irio' ly . - J wlj"i-l; prei p€laonlh tal. ki so tu in tam povrh'J 5e razmoaena,tedai oPravite to v Po'asnl Kadai pa mora r ZOOtot.-'.

,"'".i.il'ii

.oi"t" trul'zn;:ati v predniihin zadniihkol€sihna I ks/cm!'

".i"il""ia". pa urrabliaite vselei normalnetlake. VAZNO:Sic€r -i*t,j1",n" u"-,'au n" vozilu AMt6 uporabliatevseleile pla:Ee,ki.jih omeniarazpr€delnica',_ 6-if", pi"a"lir' in zadniifr zrat;icah, s6i se bo vozilo lo t6ko dobro dr2alo cestill.. ."rt6o-' ii"r., i[it*"r"' ir"trri 6.000km: Le tako s6 bo profit na niih povrsinahenakom€rnoobrabriar. ;;";i;i; ;L,;; ii"gl;"t". Po zam€niaviponovnoprekontroliraitetlake v zratnicahl

",/


SEDEzNA KLOP SPREDAJ 26 prijet no in n e u t r t r j a j o a ov o t n jo ie priporoaljivo, da ne sedite prevec skraeni. Noge naj do stegniene to l i ko, da lahk o n e o v i r a n od € l u i e te n a vlvode za sklopko in zavoro ter sto. p al ko z a plin. S l e h e r n i d r u g i p olo :a j voznjka utruja in ga na dolgih vot' niah popolncma izarpa. Med voinjo se di prednja sedeina kl o p pomak n i t i n a p r e i a l i n a z aj ta ko, da dvignete roiico, ki io ie moai doseti z desno roko. Pot premikani. seddne klopi 15 centlmetrov (7 l uke ni). C e ielit e ods t r a n i t i s e d d n o klo p , d vi gnit e z apo r o l , s l . 2 0 , n ag n ite sederno klop naprei in izt.kniie zoba i z Iu k eni, s l. 2 1 . Pri ponovni namestitvi sederne klo p i zat ak nit ez o b a v u s t r e z a j o t i l u kn ii in vselej pretko tudi zavarujte z zap oro l, s l. 20 . Kadar sta spredaj namesto sedeine klopi dva loaen6 sedera. ima vsak sedez svoi v-zvod za premikanie na l evi s t rani. Ce , e l i l e o d s t r a n i t i se d e i, ra vn ait e k ot p r i o d s t r a n j e v a n juklo pi. Pri ponovni namestitvi ne poza b i tt z at ak nit i z o b v l u k n j l . K a d a r o d !t;tnjujete desni pr€dnji sedet. hoted pov€iati naklsdalno povrlino. od" stranite tudi okvir. da ga s tovorom morebiii ne polkodujete. Okvir lahko loaite od tal vozila tako, da iztaknet€ zatit, ki omejuie hod sederr 2, sl. 20. Nato okvir porinite n6prei.

ZAD''IJA SEDEZT{A KLOP Ce hotete odstraniti zadnio sedeinc klop, naiprej odprite pokrov prtlja;nega prostora in na spodnjem nosilcr klo p i za su a iteza p o rno kl j uko k sebi, kar omosoai, da se dd klop n a g n iti n a p r e j. Na to sta k ni te 5e zoba iz o d p r tin n a o kvir u . PRITRJEVANJEVARNOSTNIH PASOV vo zilo je o p r e m lje n o z oi aai tvami i n izvr tin a m i za p r itr je va n ie okovi a varnostnega pasu za voznika in sovoz' n ika n a p r e d n iih se d e ii h. S ti ri i zvr. tine z navoji najdete v pogloblienem d e lu vo zila m e d p r e d n jim i n zadni i m sedetem, po dve pa na vs6kem poko n in e m n o silcu m e d predni i mi i n z6 d n jim i vr a ti. Dve vr sti varnostni h pasov sta: trebuSni in p6! s tr€rni prameni. Montaio opravi ToMos servis 26 vozila Citro€n. OSVEILITEV NOTRAI{JOsTI VOZILA Sve tilka s stika lo m ie pri trj ena na voznikovi strani na levem siebru med vr a ti. PREZRACEVAT{JEI.IOTRAiIJ<'STI

vozrra

Na vo zilu i€ m o e i h kr ati regul i ratl koliaino zraka in smer zratnega toka Za reguliranie koliain€ svelega zraka u p o r a b ite r o a ici I in 15, sl . 8, ki ju najdete po eno z vsake str6ni instrumentne plosae. Smer dotoka sveregr zr.k. z r o a ic.m a 4 in 1 4 , s| .8.

urejate

P o vol j i morete regul i r.ti tudi dotok sve:ega zraka z odpiraniem drsnlh delov oken tako. da pritisnete na zapi raa 4, sl .4. S pomoaj o i ezi akov 5 i n 6, s|.4, torej po volii odpirate €no ali drugo Za zapahovanje zasuiite r€brasti gumb 4, sl - 4, v smer uri nega ka-


POZOR zapahovanie in odpahovanje drsnih st€kel na vratlh ni moino, dokler stekla niso v tlebovih poriniena aisto G RETJ E ,s | . 2 2 Porinite roiico 17 na\rzdol in porinit egu m b 3 v d e s n o . Posebno vas opozarjamo, da gretje p. i ni: ii t e m p e r a t u r i o d + lo "c ne bo uainkovito, Ee na mreti ventilatorja ni z a S d i t n e g a platna. PREPRECEVANJE OROSENJA,SI. 22 Del toplega zraka, ki segreva notraniost vozila, ie moii usmeriti tudi na notranjo povrlino vetrne aipe. za preprelitev orosenia ali zaledenltvo dprete gretje na voznikovi stranl tako, da porinete gumb 3 v desno in potisnete vrlod 17 navzgar. OFOITIBA Topel zrak lahko razdelite med gren ie in prepretevanie orosenja tako, da nastavite vzvod l7 v srednii polotai. PLATNO ZA

VENTILATORJA 'iREZO Pl.tno pritrjuiete na mre:o takole:

l. Plat n o z a t a k n i t e z d v em a kliu kicama za gornio preiko mre:e I in 2, sl. 23 in 24 B.32. Kavelitke z ob€h strani zataknite v zar€z€ na spodnii pretki tako, da potegnete za gumastj trak 3 in 4, s l . 2 3 i n 2 4 . Platno morate OBVEZNO odstranitl, ie ie zunania temperatura vi:ja od

+ t5 "c.

Platno morate vsekakor obesiti na mrdo ventilatoria, kadlr ie zunania temperatura niria od + I0 'C. PRIKUUCEK ZA DODATNE NAPRAVE C6 hoeete prikljuaiti razliane elektriCne naprave radio, meglenke, lua za yzvratno vo:nio itd., iih prikliu a it6 n 6 p o seben pri kl i utek za p e p e ln iko m . Pr ikli ui ek j e nameni en za m a ksim a ln i to k I0A i n napetost in sta lBcijen a vo zil u.


!

SVSTUJEMO Konstrukciia vseh delov vozila AMI 6 ie t ak Sn a ,d a i a m E i d o l g o tr a jn ovzd r iliivost. Ce vam ie do rednega in brezhibnega d e l o v a n i a m o t o r j a , te d a i d o bro premislite, preden se lotite zam eniave v ; i g a l n e t u l j a v e, r e g u la to r ia, k on d e n z a t o r i a , r a z d e lilca... in Najv ea o k v a r p c v z r o l a i o p r a v m a ih n i v z rok i - z a m a ; e n a i s t i l ec za g o r ivo , neprav i l n on a r a v n a n ee l e ktr o d €sve a k it d. . . . lz ogiba j t es e v s a k r l n i h s pr e m e m b n a reglaii sklopov, ki so vam iih svetod a bi izb o ljSa li v ali 's tr o k o v n j a k i { , sposobnost vozila.

MAZANJE Za m az a n j e v o z i l a u p o r ab lja ite vse lei le p r e i z k u ( e n a m a ziv6 . Ve stn o !poltevaite navodila servisa TOMOS za vozila Citroen. Polet i in p o z i m i u p o r a b l i a jte za m o tor detergentno olje EXTRA HD SAE 20 ali p a o l j e l i r S e s a o b mo t' a l0 W 30. O ds v etu i e m o v a m , d a o m e n je n im oliem d o d a i a t e k a k r l n e k o li d o d a tke , sai utegne priti sprieo tega do te:kih posl€dic. Po prvi h 5 0 0 0 k i l o m e t r ih ko n tr o lirait e gl a d i n o o l j a v m o t o r iu vsa kih 250 k il o m e t r o v . N i k o l i n e m a tite g u ' mastegn prstana na vzvodu za pretikanje pod pok.ovom motoria.

Upoltevajte n;vodila za maz6nje, in

l . Meri l no pal i co med merj eni em vsakikrat vestno obrilite.

VSAKIH 5OOO KILOMETROV

2. P ori ni te meri l no pal i co i i sto do konca, da sde do dna oljne kadi.

1 . NAM M IT E OSNE S OR N IK Es kard a n sko m 6 stio : 2 mazal ki l , sl . 25 levo in desno.

3. Preden palico potegnete iz otine kadi , poi akai to vsai 3 sekunde, da olie dodobra obliie nien lonec.

2. 4 MAZALNA MESTA (2 spredai, 2 za d a j, s!. 2 6) N A D R OGU P R I NIHAJNI ROKI z motorni m ol j em. Na m a za ti s a o pi aem.

4. KONTROLA GLADINE OUA V ME N JA LN IK U .Gl adi na ol i a mora segati do spodniega roba lepa B, sl . 28. U porabi te l e hi poi dno ol i e sA E 80.

3. IZPUSCANJEOLIA CE UPORABLJATEvoz|Lo V TE'. KIH OXOLISCINAH, i,iENJAJTE OLJE VSAKIH 3OOOKILOMETROV. L e p za lzp u scanteotta 3, st. z/, n a jd e m o n a spodni i strani ol j ne ka d i. lzp u sa a n je o lja opravi te pri S E . CRETEITImotoriu.

5. IiAZANJE UTOROV POLOSI, Lei aj na l Y l ast,2 mazal ki t 1, sl .29, na l evi i n desni strani . OPOMBA: eE StE Z VOZTLOM PREVOZTLT LEtNO LE MAJHNO STEVILO KILOTIIE. TROV, OPRAVITE I{AZANJE IN ZA. MENJAVO OLJA LE ENKRAT LE'NO.

Vse b in aka r te r ja : 2,7 l i tra.

VSAKIH 2O.OOOKILOMETROV

Po n a liva n iu n e pozabi tezapreti pokr o va n a p o ln iln em grl u l , s|.7.

I. MENJAVA OLJA V TAENJALNIKU lzpustni viiak 4, sl. 27, najdemo pod karterl em menj al ni ka.Meni avo opravi te pri IOP LE n motorj u. V sebi na karterj a 0,9 l i tra hi poi dneqa ol i a S A E80.

M e d d ve m a p o ln jenj i ma dol i vai te (ae je p o tr e b n o ) svde ol j e i steqa ti pa in iste zn a r n ke ,kot j e ol j e, ki i e te v m o to r iu . Da b o meri en,e zanesl i i vo , o p r a vite ko n trol o gl adi ne ol j a l e te d a i, ka d a r sto ii vozi l o na popol n o m a vo d o r a vn ih i n gl adki h tl eh. M e r ite le le p o 5 al i l 0 mi nut6h, ko ie motor prenehal delovatl, zakai pG iakati mor6te, da se olie dodobra M e d o zn a ka m a Ml N l i n MA X I na m e r iln i p a lici ie 0,60 l i tra razl i k..

2. Z MASTJO NAMAZITE BOVDEN SKLOPKE


ANAAzITE 3. Z LEZAJNO IiASTJO BOVDEN STEVCA KILOMETROV OPOITBA: MAZA JE FOD 2 IN 3 ZAUPAJTE VSELEI LE SERVISU TOMOS ZA VO. ZILA CITROEN. C ISTI LE CZ A Z R A K F , s l . 3 l N a p ok rov u iis t i l c a z a z r a k i e na vo d i l o z a v z dr: e v a n j e . C i !t;t € ais t ile c p o g o s t o m a ,a e v o zite p o z elo pral n i h c e s t a h , p r i de m e r u polt ev ait e t a l e n a v o d i l a : l . Dem ont i16 j t ea i s t i l e c 2. Operite posodo in vlotek v ben' ci nu in pu s t i t e , d a s e d e l i od ce . dijo 3 . Naolj' t e s r e d i i a n i v l o : e k z m o tornim olj e m i n p u s t ; t e , da se 4. Posodo spet namestite 5 . Nalijt e v an j o 1 0 0 c n i i m o t or n e sa olja 6 . Nam es t it ep o k r o v Od lasa do iasa, posebno pa poleti, kontrollrajt e k o l i a i n oe l e k t r o l i t a .Ele k, trolit mora segati a€z gornje robove plola od I do 2 cm, vendar ne vea. C e j e t reba, d o l i j t e d e s r i l i r a n evo d e . Niloli ne dolly.it€ kislirc! N ai b oljSa : a!i i l a p r e d s u l f a t i za cijo p ri kljuak i! . nl a k u m u l a t o r j u j e m a . zanie z v * elin o . O d v i i t e p r i k l ju tka n a polih, ot is t i t e i u , z a m € n j a j t eizo la , ci j ski pols t en i p o d l o : k i ( 5 e p r ej p a j u nav lat it e z r l € l n u s o v i m o l j G m ) in zopet privijte prikliutl(!.

m

Najboljs6 zartita pred zmrzovaniem e le ktr o litB je p r a viln o nabi t akumuIa r o r ( g o sr o ta 1 ,2 5 d o 1,271 No r m a ln o p o ln je n a ku mul ator (2s" 8 6 ) zd r ;i te m p e r a tu r otudi do -50" ce lzijE. Na p o l n a b it a ku m u la tor {20 86) ( g o stota l ,l 7do zd r ii 5 e d o - 1 5 "C

C e pa morate monti rati novo l arni co, vtakni l e nosi l ec v l di S i e i n ga zavrtite, da jeziaek doseZe izrez. Pritisnite do konca, namestite obe \zmetl i n natakni tepri kl i ui ek. Opomba: :arometi so konstrui rani tako, da j e moai v ni i h uporabi ti tarnice tipa ,Code Europ6en(, ki so v prodaj i hkrati z nosi l ci za pri tri e-

Pr a ze n ( t0 8 6 ) p a zmrzne i e pri ( g o sto ta 1 ,0 7 d o 1,09). -5'C PoIGn€g! akumulatoria hi moti popraviti.

S vetuj emo vam, da po sl eherni zamenj avi i arni ce strokovnj ak nastavi

r,t9 )

UPLINJAC Na u p lin ja iu n iko ll n . .premi nj ai te o r ig in a ln e n a sta vitve . Upl i nj aa ne te r ia n o b e n e p o se b n e n ege, l e i i sl i lec za zrak morate od dasa do t.sa p o to p iti v b e n cin , g a o ai sti ti i n spi h a ti. Ce h o ie te sn e tl iisti l ec za zr.k, o d vijte vija k l, sl. 3 0 . V r e ze r u o a r ju za q o r ivo i e podal j ie k filtr ska g ld va , ki se da tucl i d e m o n tir o ti. Pr ip o r o ia m o vam, d6 ga d a ste o d ;a s. d o a a sa o:i sti ti v servisu T OM OS za vo zila Citroen.

ZA R N IC EP A R K IR N IHLU C I l 2v 4w 410 Zarni €a i e v pri kl i uaku l , sl .32. lztaknete io tako, da potegnele pri' kl j uaek I z dovodni mi ;i cami nazaj i n i arni co l oi i te od bai onetnega

ZAMENJAVA ZARNICE

SI'IERNE LUCI ZADAI, ZADNJE LUCI IN ZAVORNE LUCI

Z .r n ica ilr o m e l., sl. 3 2 1 2 V 4 5 /4 A W Dvig n itep o kr o v m o r o r ja. Zl rni co l ah' ko d o se ie te ,n e d a b i vam bl l o treb a sn e m a ti ve s sklo p :e rometa. Pr ikl,u a e k l, ki n o si dovodne :i ce. p o te g n iten d za j in g a snemi te.S pal ce m in ka za lce m d vig ni te l €vo i n d e sn o vzm e t, ki d r :itd nosl l ec :.r' Ko ste to o p r a vili, lo iite Zarni cood

SMERNE LUCI SPREDAJ

t2v t5w S rnerni l uai st6 pri tri eni pcd :aro' metom. P ri zamenj avi dvi gni te po-

D o i arri c pri dete tako, da odvi j ete vi j aka I i n 2, sl . 33, i n snamete onrste r. zarnrce fi crto v o.l onernrn ZADNJA LUC IN OSVETLITEV R E GIS TR S K E TA B LIC E , sl . 34 1. tarni ca 12 V 5 W 2. zavornal ua - zgcrai -

12 V

3. sme.na

12V

'ud

spodai-


opomba (s merne l u i i s p r e d a i i n z a d a i) Ce imate n d v o z i l o p r i k l i u a e n o p r ik olic o {d o 5 0 0 k 9 z n a l e t noza vo r o ) , se posvetuite s servisno delavnlco Tomos za vozila Citroen zastran vseh v amos t n i h u k r e p o v . SVETILKA ZA OSVETLJEVANJE NOTRANJOSTIVOZILA Svetilka ie pritriena na rob! nad nos ; lc em m e d p r e d n i i m i i n za d n jim i vrati na strani voznika. Kadar morat e iarn i c o z a m e n j a t i , l o tite p la stia ni pokrovdek od kovinskega okova in iz t ak nite i a r n i c o . CI3CENJE IN VZDRUEVANJE PLASTICI{E SINEHE Streho perit€ z vodo In z dodatkom sredstva z. iistenje. Obriaite io do suhega s cunio sli i* lenovo koio. b) vtdrI.v.ni. Po praniu in sulenju povr5ino strehe premaZite z vetiim kosmom vate, natopli€n€ s silikons k im s r e d s t v o m a l l e m u lg ir a n im voskom. Ko se dodobr. posuli, zdrgnite do leska. NEGA ZUNANJIH OKR SITIH

t(ovtt{sKtHDELov Ce je treb6, iih operite z r.ztopino vode in dod.tkom sr€dstv! z. tilaenje. K o s t e d e l e o p r a l i i n o b r isa li d o suhega z ielenovo ko:o, vam svetuiemo, da te-te nama:ete in zdrgncte

d o le skd s siliko nski m preparatom. Po n e ka j m in u ta h !uS eni a zdrgnl te

CISCENJENOTRANJIH OELOG Sedeie in oblogo stropa zdrgnite s cunjo, namoieno v raztopino sredswa za aisaenje maderev. za iisie n je n iko l i ne uporabl i aj te jedkih tekodin, kot sta b€ncin ali triklo r e tile n , ki Jko d ui etastani aj uv se. de:ih in sa razjedata. Posvetuite se s s€rvisom Tomos za vozila Citroen, katera sredstva so n a ib o lj p r im e r n a . Nolranjo opremo in obloge vrat aistite z gobo, namoaeno v blagl raztopini mila ali kakega drugega podobnega iistilnega sredstva. Ce hoiete pri aiSaenju odstraniti preprogo, ravnaite takole: I

ZAVORE Ce se je pot zavornega p€dala podalisala, ae i€ zaviranje rczlla ob preiSnio ulinkovitost in de s€ j. sladina specialne tekotine v rezervoariu za zavorni obtok znizala, so obrnlte na servis Tomos za vouila Cirroen.

Vzd iq n ite p r e dnj o seddno kl op

2. Staknite omei€valec hoda okvlra 2 , sl. 2 0 3 . Od str a n itep o m i ani okvi r 4 . o d str a n ite sto pal ko za pl i n tako, da jo potegnete 26 gornii prikljulek in jo obrnete nazai. Le trko jo je moti sneti s tea.ia Pri montaii vrstni red.

upoatevaite nasprotni

VLEKA VOZILA Ce morate vozilo vleti. zataknite vl.ano vrv v usesci levo in desno pod !.siio .

!t


2

I

1

56

t

8

l*Ll

910

ll..


aT-ffi,-

reffi-<


-1


.r|/1a

31


SADR 2 A J 25

V6tna uputstva Razradiiv.nie Garanciia i servisni pr€gledi Oznake i dimenziie

Pri&rldivanie vozaakog z6ltitnog k!il6 Osvotli6nie unutrrlnjosti vozila

26

VOZNJA

Grel ani e

Otvaranie haube motora Zatvaranie haube motora

Spreaavaniez!magliivanla Platno za mralu ventilator. Prikliutak za dodatne uredaie

Otvaranie vrata Otvaranie haube prtlialnog prostor. Otvaranje zadnjih vrat. kod 'BREAK.-a Sta kontrolirsti pre polaska na voiniu Armaturna plota Pokretani€ motora Kvaiilo Pokretanje Konnice Osiguranje ruane koanice

30

R€ulisanie reflektora Komanda reflektora i sirene K u t i j a s a o sig u r a e im a Zamena toakc,va

3l

Gume

Provetravanie unutra!niosti vozila

ODRZAVANJE Upute za podmazivanie Pretistal za vazduh Karburator zamena siialice rs{loktorr Sii6lica parkirnog svetla Siiatice pokazivaaa prsvcb naPred Pokazivaai pravca po:zrdi, svetla pozadi i stoP svetl6 Siialice osvetlienia tablicc z! rcgistarski b.oi Cilcenle I odrt.v.nie

ptastlanog krova

Odrtavanje ukrasnih metalnih dclova

UNUTRASNJAOPREMA S€disna klupa napred

C i l aeni e unutrasnj eopreme

Z a d n i a s ed iSn aklu p a

Kotnice


VAZNA UPU'SWA

Snabd.vaite motor AMI 6 uv.k j.dino super sorivoml I Ne podmazuite nikad sumeni prsten na ruiic i z a p r o m e n u b rzin a isp o d poklopca motora. 2. Nikad ne podmazujte ruaicu za Pro-

3. N. upotrebljavajt.bez potrebe dugme z d h l a d n o s t d r t o v 6 n i c

i o to r n a Ne pri. il i a v a i t e n e z a g r € i an m v is ok i br o j o b r t a j a

GARANCIJA I SERVISNI PREGLEDI Kod kupovine vozila dobiiate GARANCIJSKI KARTON i UPUISIVA ZA UPOTREBUI ODRZAVANJE. Sva ka o vla lte n a s ervi sna radi oni ca TOMOS za vozila CitroEn posle pr+ d e n ih p r vih I0 0 0 ki l ometara i uz p r e d lo :e n ie p o tr ebni h dokumenata duina ie obavlti na va5€m vozilu bc!pl.tni servisni pregled valeg vozila { tr o iko vi za p o tr o !ni materi i al i ul i e za r a .u n a va ju se vama). Po sle o b a vlje n o g s ervi snog presl eda servisna radionica zadr;ava otseaak SERVISNI PREGL E D ,a vama vraC a GARANCI.ISKILlSl koii radionica posle p r e sle d avo zila potvrdi :i gom. L IST duvai te j er C e vam GARANCIJSKI b iti p o tr e b a n u sl uaai u ako budete :e l€ li ko r istiti m o guC nostiza garan' ciisku o p r a vku p r ema uveti ma naved e n im n a p o le d in i dokumenta. Pa in ji!

RAZRADIVANJE U t ok u p r v i h 1 0 0 0 k i l o m e ta r a vo zite m alo is p o d k r a i n i h b r z i na ko ie 3 u oznaiene crvenim crtama na broiaau k ilomet a r a , s l . 1 2 . .

_,

lz medu 1 0 0 0 i 2 0 0 0 k i l o m e ta r a vG z ilo iuv a i t e i n e v o z i t e i su viSeve lik im br2 i n a m a . Posle 2000 kilometara vozite slobodno ali ip a k n € p r e l a z i t e : 30k m h

Pre servisnos pregleda 1000 kilometa r a viSe p u ta ko ntrol i .ai te kol i ai nu ulia u motoru. Ako se nivo iako pribliiio oznaci Mini na mernom ltapu d o p u n ite sve iim ul i €m 10 W 30. Tu operaciju obavite na koliko mo' gude ravnoj povr\ini i bar posle petminutnoq rada motora. Dv. ill lri puta urr3topcc m.rlto kollllnu uli. i porle svakog m.r.nia .av.!no obrl. ;ire marni lrap aittom krpom.

u L brzini

i u ll. brzini 60 k m, h 90 k m 'h u l 1 l . b r z i n i

Vo zilo ie o p r e m l j eno al ternatorom ko ji o p skr b lju je el ektrj ane vodove n a p e to iiu d o l2 V.

P .tni a: N e odv6j aj te akumul ator od al ternatora za vreme rada motora. Ne prikl i uduj te potrosni ke strui e na akumul ator ako ni ste pre odvoj i l i kabl ove koj i povezuj u akumul ator sa krugotokom na vozi l u. OZNAXE I DIMENZIJEVOZILA Ploiica sa nizivom proizvodata i podaci ma o vczi u nal azi se na desnom del u na predni oj strani karoseri i e ispod haube motora. B roi motora uti snut i e na pravouga' onoj ploiici koia se nalazi prilvrldena na desnoi strani kuC i i ta motora.

BREAK BERLINA BREAK CLUB Meduosj e D ui i na S i fi na V i si na Praznq vozi l a

2,400 m 2,400 m 2,4oo m 3,998 m 3,998 m 3,958 m 1,524m 1,524m 1,554m

1,485.n 1,520 m 1,520m


7

Voinja OTVARANJE HAUBE MOTORA Pret hoc lnou k a b i n i p o v u c i r c .u a icu A, s l. 3, k a s e b i , k o j a s e n a a z i le vo o d u prav ljaia . Ha uba s e ne k o i k o p o d i g n e . Sta n ite i spred v oz ila i g u r n i t e p r s r o m m e tal n i jez iaak l , s l . l , p o d ha u b u . Na k on t oga o s l o b o d i t e p o t p o r n u lip ku 2 od 3, sl . l , j p o d u p r i t e ha u b u . Si p k u 2 um et n i i e u i s e a a ku l i me n o m produietku levo od mehanizma zn zatv . ranje ha u b e m o t o r a , s l . 2 . ZATVARANJE HAUBE MOTORA l z i seik a u lim e n o m p r o d u : e t k u le vo o d m ehaniz m dz a z a t v a . a n i en a h a u b i m ot ora osl o b o d i t e p o t p o r n i 5 ta p . U met nit e je u ] e i i S i e 3 , s l _ l , izn a d l e ve iv ic e ak u m u l a t o r a i s o b e r u ke rahlo prit is ni t e n a i v i c u h a u b e. OTVARANJE VRATA Za o t v aranje v r a t a s u n u t r a i n j e sfta n e u hv at it e iit a v o m r u k o m z a d r ( ku 3 , s 1. 4, ip6l c e m p r i t i s n i t e n a kva ki cu 1 i gurn i t e j e u n a t r a g -A k o h o i ete z abrav it i z a d n j a p a i d e s n a p r e d , n j . v rat 6, gur n i t e k v a k i c u I n ap .e d . Ako hoiet e o t v o r i t i v r a t a , p r i tisn ite na d us m e 2. P r e d n j a l e v a v r a ra za , kl j u aav at e k lj u t e m z a k o n r a k t.

OTVARANJE HAUBE PRTLJAzNOG PROSTORA Sia vite kliu i za ko n ta ki u dl gme u ku a iitu sve tla za o sve tl j avani eregi sta r ske ta b lice . Okr e n ite kl j ut, i zvad ite g a iz b r a vice i p r ir i sni te p.l cem n a d u g m e . Ha u b a a e nekol i ko otsko iiti. Ko d za tva r a n ja desnom ruko m d o h va iite za ivicu haube, a l + vo m p o tp o r n u Sip ku r ahl o povuci te p .e r n a se b i, sT .5 . Ha ubu spusti te i

Otva r in je za d n iih vr a ta k od B R E A K "a, sl. 5 Bls. Kliu d e m za ko n ia kt o tkli uaaj te bravLJ n a vr a tim a , p r itisn ite n a dugmâ&#x201A;Ź b.ave i p o d i;ite vr a ta d o k mehani ram za p o d u p ir a n je n e u sko a i u j edai od o b a ise tka n a !lp ki za podupi ranj e. Nikr d a n e vo zite sa o tvoreni m zad n jim vr d tir n a ! Ko d za tva r a n ja ie d n o ' n rukom .odu p flte vr a ta , a cir u g o m prl ti sni re na m e h a n iza mza p o d u p ir anj e. STA KoNTRoLIRATI PRE PoLASKA NA VOZNJU l. Ko lia in u u lja u m o to ro Ko liiin u u lja u m o t oru kontrol i " r a jte je d in o o n d a a ko stoj i vozi l o u p o tp u n o vo d o r a vnom pol oi ai u In a r a vn o m p u tu . Nivo u lja n e sm e n ikad pasti i spod d o n ie o zn a ke n a m e.nem arapu, sl. 7 Bis, a isto ia ko nesme bi ti u lja viie o d o zn a keMA X n. metr

l zmedL'sornj e i donj e oznake na mernom atapu u mororu nal azi se 0,60 l i tra ul j a. P osl e sv.kos punj enj a motor. uJj em, ne zaboravi tezatvori tj pcrropac na otvoru za punj enj e t, sl 7 N â&#x201A;Ź prednj oj strani (unutrai nj oi ) l evog bl atobrana natazi se nosei i okvi r od l i ma gde mo:ete dr:ai i kantrcu sa rezervni m utj em. 2 K ol i i i hu ul j . za koi ni ce N i vo ul i a u rezervoi ru za koti ofi optok R , s|.6, nesnreni kad spasi i ;spod ozrake,D A N tG!R (. ARMATURNA PLoeA ,1.8 l - i 15. B oane konande za dovod

A ) P okazi vi ai pravca S a kom.ndom ..scre kad krei ei e Lrcl esno,i radc e kad krei ete ul evo, s|.9. D ok svetl e pokazi v.ai pravca, i uj e se nnroai rt zvuk.


Kad i€lite da prekinete rad Pokaz iv aia p r a v c a i z v u k k o ji g a Pr a ti, las 6n o g u r n i t e r u a i c u za Po ka zi' vaae prema sebi. Na krivini mo;ete bez Stete Po f unk c i o n i s a n i e m e h a n iu m a p o ka zivaia pravca od oznalavania iedn(€ Pravca na ozn€aavanie drugog, a da ne iekate kraj Prvog s is na l a , i e r p r e l a z o m sa ia d n o s na d r l g i s i g n a l a u t o m a tski se prek i d a p r e l h o d n i s l g n a l. N. B. Ak o s e n e i u j e z v u a n i siq n a l, z nat i , d a i e d a n o d p o ka ziva a an e radi. Stoga treba dati pregledati Pokazivaie u ovlaitenom servisu TG MO S z a v o z i l a C i t r o 6 n . B) Zvuini sisnil C) Svetlo.ni iignrl

9. Dugmo ra Ghklritn. brl'rlc v.trobr.nrkog 5t.kl. Za stavlianie u pokret brjsrla p r itisn ite d u g me. U sl uaaj u ako verrobransko staklo jo5 niie dovoljno okvaleno, brl!.a. n. ukliu. iu it.. Du g m e pri ti sni te tek onda kada ie staklo dobro okvaleno. Br isa ii p r e sta nu sa radom ako d u sm e za u kljul i vanj e opet P ri tisn e te . U to m sl udaj u bri s6i i se zaustove u prvobitnom polo:aiu. 10. sv.tlo3ni pokazivri punicnj. za vr e m e p u nj eni a akumul atora m o r a se ska zal i kanal azi ti na belo m p o liu . A ko voinje pomeri na crveno polie desno ili levo od belog, posavetu ite se sa o v l aS teni mservi sonr

3. D'rgm6 z. pod.iayanie dotoka ro' plog valduha. 4. i

14.

Zasloni ta

proYetr.vani.

5. Dugme ra pokarivaa parkirnos Ako okrenete dLrgme ulevo ili udes n o , u p 6 l j t e j e d n o p 6 r kir n o svetlo napred i iedno crveno s v et l o n a s t r a n i v o z i l a ko iu h o 6. Kontrola koli;ine goriva (s ad r i a i r e z e r v o a r a2 5 lita r a ) 7. Pokazivai brzinc 8. Broiaa kilomcl.r.

Moie se desiti da za vreme kad m o to r r a d i skazal j kdz6stanena arafirnnom belom poliu onda kad su u p a lje n a svetl a. To zn.ai da a ku m u la to r n ij e dovol i no napun je n . Z a vr e m e votnj e mora gener a to r n o r r n a lno puni ti akumul a_ to r a p o sle o tpri l i ke 2 sata mora se skazaljka potpuno pomer;ti n a b e lo p o lje . A ko se sk.zal i ka ne pomeri sasvim na belo Polie , p o sa ve tu j tese sa ovl al teni m servisom TOMos za vozila Ci-

ll.

R.fl.ktori

i 3ir.n.

I2. P.p.lirr. Otvorite je i povucite za ieziiak kada hotet€ pepeli6ru isprazni ti . 13. Zrc.l o (pode5avanle u dva pravca vi si na; moguanost okretsni a u horizont6lnom pravcu) 16. Zanka od ;ic. klop.. motorr

'a

orYaranic Po-

doioka 17. Ruaica za pod.:av.nie toplog,. vazduhr (grejanle ili unutrai nj osti vozi l a i l i j edi no vetrobranskog stakla)


3. Poieti sa vo:niom uzbrdo bez upot r e b e p e d a l e z a k v a a ilo . Uklju iit e I b r z i n u i u b r z a ite o d m a h nak on p o p i r { t a n i a r u i n e ko a n ice 4. K ren u t i z m e s t a n a u z b rd i.i je d in o pomo a u v o : n i e u n a z a d . Ka d ste s t av il i r n o t o r u r a d ka o ito ie opis d n o u t e k s t L r ,s t r . 25 , n a p o l. izvu.ite dugme za hlBdno Pokre' t anje i n k r e n i t e z m esta ie d in o pomoiu upoirebe Pedale za kvaallo. N a k o n t o g a g u r nite d u g m e z a hl d d n o p o k r e t a n i e u Pr vo b itn i K od 8 0 0 o b r m i n k v a a i lo r a d i k.o k v 6ii l o n o f m a l n o g t i p a. U mom e n t u k a d p o s t i g n e m o to r ta i broi obr t a i a i l i z a v r e m e vo tn je ili onda k d d a s t e p o v u k l i d u g m e za hlando p o k r e t a n l e s a n a m e r o m sta v it i moto r u r a d , o b a v i te Pr o m e n u t )rz ine j e d i | r o p r i t i s k i v a n ie m p e d a le k v aiila. U s l u i a i e v i m a k ad a n e tr a iit e od m o t o r a m n o g o s n ag e ,d a kle u s Lrs t omg r a d s k o m s a o b r a a a iuili r n o : da i na o t v o r e n o m p u t u ( p e d .la za gas s as v i m d o k r a i a ) m o ie te u b ilo k oioj br z i n i p u s t i t i d a s p a d n eb r zin a oset iivo ispod oznake na meraau brz in6. U s l u ; a i e v i m a k a da p a k tr a ' iite mnogo snage od motora, Pove' t ait e ili s m a n i i t e b r z i n u , vo d e Cir a iu na o oz n a k a r n an a m e r a i u b r zin a a ui€dno p r i t i s n i t e n a p e d a lu za kva Za vreme voinje rno:e osetljivo sma' njenje b r z i n e p r o u z r o k o va ti iskliu ie nie moto r a . U t a k v o m P r im e r u o d mah pon o v n o u k l i u i i t e t a ko d a r a h lo prit is ne t e n a P e d a l u z a ga s Pr c n o ato vozilo postigne prlv.liku bdinu hodu. s 'lobodnom

c€ntrifsgalnim kvaiilom opremli.na s'r iedino vorila montirana u Fr.n. POKRETANJE Ako ie vo zilo o p .eml j eno pomocni m ce n tr ifu g a ln im kvai i l om, motor moiete stavlti u pokret jedino pomotu p o kr e ta ia ili r u iice za pokretani e. Nika d a n e sta vlja i te motor u pokr€t vu a e n ie m ili n r o :d a aak i spuS tani em vo zild n izb r d o . Ni5ta nei ete postl i i je r je ! vr e m e n u kad vozi l o stoj i im o to r n e r a d i, k vati l o u pol o:ai u Ako ne postupate pr€ISKL JUCENO. m a to m sa ve tu i naroai l o ako namer a va r e sta viti m o tor u pokret spuSta n ie m vo zila p o ni zbrdi ci , ri zi k'rje te d a d o d e ! motoru do tel ki h m e h a n iikih o ;te ie ni a. PROA.iENABRZINA lsklju a ite d o kr a ia. l skl i rraui te brzo Ko d p r e la za iz ie tvrte u trei u brzi n u p o vu cite r u a icu P rema sebi do Pr o m e n ite u m o m entu kada skazal i k. d o stig n e cr ve nu oznaku na mer a tu b r zin a , sl. 12. Ti me sprei i te isu viie u b r za n r a d motora. Uo st6 lo m n ika d n e docni te sa ukl j uiiva n je m u n i:u brzl nu za vreme vo :n ie u zb r d o . T ime nei ete zamarati m o to r n iskim b r o j em obrtai aKOCNICE Nika d a n e ko a ite nagl o i trzai uae. Kdite polako i postepeno time

NAPOMENA: Za upotrebu ruine koinice povuciie rui i cu l , sl . 13. K ada hoaete da j e otkoi i te, naj pre l agano povuci te za ruai cu, pri ti sni te pal cem za dugme, a ruai cu surni te do kraj a od sebe ne preki dai uti pri ti sak na dugme. OS IGU R A N JER U C N EK OC N IC E P ovuaenuruan! koani cu osi guratet.. ko da povui ete za dugme 2, sl . 13 i okrenetesa za j ednu i etvrti nu krusa udesno i l i ul evo dok dva grebena T. sl . l 3-14, na nj egovoj spol i noi strani ne udj u u i l ebove u ruai ci . K oani cu mo;ete ol koai ti i edi no onda ako opet podi gnetedugme 2, sl . 14, okrenete ga udesno i l i ul evo, da grebeni T opet sednu u zl ebove 3, sl . t3 14. REGULISANJEREFI.EKTORA P ol o;ai vozi l a A MI 6 menj a se opte' reienjem, zBto llloRATE regulisnti duti ni dometa refl ektora u sdsl asnosti sa broj em putni ka. D a refl ektori ne bacai u zasl epl j uj udusvetl ost,svetl osni snop nesme ptel azi ti dal j i nu preko s0 m. D a bi osvetl j eni e bi l o efikdsno, treba reflektore podesiti na 30 do 40 metara. I za vreme vo:nje mosu se reflektori podesiti pomoiu okretania dugmeta 23, s1.8. D uZi nu svetl osnogsnoP a SMANJIIE ako okreaete dugme u pravcu satne skazaljke, a PovEcAVATE okretanjem u suprotnom Prav-


Kada vozilo stoii na mestu, mogude te podelav.nie duiine svettosnog snop a prem a du i i n i i p r a v c u . D e m o n t! ra j te d6k le u k r a s n i o b r u d k o j i o kr u :u j e s t ak lo; ispod niega nadete tri viika l, 2 i 3 , s l. 15. Pr i v i i a n j e m o d n o s n o o d vti aniem v ijk a l , s l . 1 6 , p o d e r a va te dulinu svetlosnog snopa. Pri v iianiem o d n o s n o o d v i i a n i em viikava 2 i 3, sl- 16, pode3avare botn o os v €rljen i e . Jer ie treba sva ta pode5avanja obavati savesno i struano, prepustite te radove struanjaku servisa. KOMANDA REFLEKTORAI SIRENE Ru aic orn 11, s l . 8 , i s p o d u p r a vlja ta desno, podelavamo osvetljenie puta, ni e is pred v o z i l a p a i z v u t n i s;g n a t. zvuani s is na l u k l j u E u j e m o p ritiskiva niem na g l a v i c u r u a i c e 1 1 , sl. 8 . Prednja i z a d n i a s v e t l a p o d ela va te okre t aniem r u a i c e u 3 p o l d a j a : l Poldai 0 sverla ugalena 2. Polotaj V (oborena svetla rua ic a u don j e m p o l o l a i u ; r u lica u g orniem p o l o : a j u p a rkir n a s v et la). 3. P oloiai R ( r u a i c a u g o r n j e m p o lo:aju duga svella, rutica u donjem polot.iu oborena svetl a). Z v ua n i s i g n a l u k l i u d u i ete ta k o da rua i c u p r i t i s n e t e p r e ma 6 r , maturnoj ploai. Za 6laii zyuk z v uanog s i g n a l a , g u r n i t e r ua icu l ak o, z a j a t i z v u k j a a e p r e m . arm at urno j p l o i i . 30

KUTIJA sA OslcURAClArA, sj. tz Ku tiia sa o sig u r a a im apri avrl dena i e ispod haub€ morora levo gor€ nr za d n jo j ste n i ( u p r a vcu votni e). K utiia za tvo r e n a ie is.d r:i 4 osi guraae po 30 A. tlCA u n u tr al ni e osvetl j enie, ' UT Akotiona svetla, prikliuaak 26 dod a tn e in sta la ciie ,p a r kirna sverl a CRVENA tlCA p r e dnj a i zadni a sve tla , o sve tlje n je a r m atu.ne pl oi e i ta b lice r e g ista r sko gb r oi a. PIAVA ZICA svi ost6ti optoci o sim sp r a ve za zvu in i si gnal , dug'h svetla i bobine. Cetvrti osjgurad rR. namenjen i€ k.o zamena za sluaai ako ledrn od osigur6aa Pregori. NAPOIIIENA Ne menjajte osigurate ako niste preth o d n o iskliu a ili sr r u jn i k rug. A ko ostguraa posle zamene opet pregori, pos6vetujte se odmah sa strueniakom n.jbli:em servisu TOMOS za vozil. 'r Citrodn.

ZAMENA IOCKOVA Vozilo namestite koliko ie mogude u horizontalan poloiaj. Blokiraite rutnu kotnicu. Podmetnite drveni ktin pod toiak diagonalno onome koji hocete zameniti i okrenire ga prema spol i ai ni oi strani vozi l a. Kdd ste to uradili podmetnite rutnu di zal i cu pod zadnj i m vrati ma (st. l 8). D a gorni i m detom di zal i ce ne oStetite vrata, podmetnite istu koso pod vozi l o. U momentu podi zani a vozi l a di zal i ca se i spravti ui e sama. Za podi zani e posl ui i te se i ruai com r, ( sl . l 9 ). PRIMEDBA: Rezervni tot.k koj€ pri drzava naroai ti kai i ndl azi se pod haubom motora (sl. I ). Pod haubom motora ali sa desne srrane nalazi so i ruana di zal i ca sa ruai com, . p.l avri dena i e u naroai ti m l eti !t'ma. Ako menjate toaak na nizbrdict ili uzbrdi ci , podmetni te toi ak koj i se n.l azi ni re na padi ni . D rveni kl i n nal 6zi se uz prednj i btatobran pozadi desnog reflektora_ Ukrasni poklopac totka skida se pomoCu ruaice. Kod ponovne montaie pri i vrsti te cenrral ni zavri anj al i bez


CUME Troieniegumazavisii od pravinog pritiskau pneurndtikama. Voditeraaunao sledeim pritiscimau kgicm:(l ) Uk. te tin a

o zn a ka gume

R ezerva(2)

r 25 3 8 0 X pneum a t i k o (m3 ) r 35X 3 8 0X

1,500 1,400

2,000 2,000

125-380 X l0l5 k g

pneum a t i k o (m3 ) ili r 35 x 3 8 0x r 3s - 3 8 0 x

5 s e c l i 6 t ai l i

1065ks

1,400 pneum a t i k o (m3 )

Break Club

1095kg

135-380 X

1,400

1,744

2,OOO

(l ) P ri t i s k e k o j e n a v o d i ru b r lka i izr a ie n i su sn ks cm r m o sui e j e i zrE zi ti i sa oznakom B df, l to j e novo uvedena j edi ni ca z a o z n a a i v a n j ep r i t i s ka . I Ba r : I ks cm ' { 2 9 la r a zlike ) . (2) P re m o n t a ) e . e z e r v no s io a ka isp !stite iz p n e u m a tike to l i ko vazduhada pri ti sâ&#x201A;Źk u toi ku odgovarapri tl sku propi sdnom za zameijeni ioiak. (3) A k o j e v a a e v o z i l o op r e m lie n o s. su m a m a b e z p n e u m ati ka, nrorate kot eventual ni hkv.rova i kasni j oj opravci i mati na r a s p oo i e n j e S P E CIAL NIAL Ar . Z d to o p r a vku p r e p u sti te ovi ai tenoj refvi snoj radi oni ci TOMOS za vozi l a C i tro6n. G UME 1 3 5 X 3 8 0 X N A V OZ IL IM A BERL INE, BREAK l0 l5 kg I B R E A K C LU B 1095ks S a s urn r m a r o 9 t i p a n a ae ln o su o p r e m lje n a vo zila ko ia se prodaj u u prekomorske zeml j e. P ri ti sak u gumama zd norrralne p u t n e u s l o v e : l , 3 0 0 kscm l n a p r e d i 1 ,5 5 0 kg /cm : o ozadi (rezerva: 1,750 kg,i cm'). Na put o v i m a p o k r i v e n j m i lju n ko m m o r . p r itisa k n a p r e d ip o z.di i znosi ti l ,700kgrcm'. U sl uaai evi makad morate vozi l on, prek o p e s k o v i t o g t e r e n a ko jl je r n e stim iin o i r e r kva !e n , o bavi te voi ni u pol ako I umi reno al i morate sni zi ti pri ti sak r d d l i l l g L rd r o n d I \q cr ' . L p. a" ln j i r VAZNO: U s v i m d r u s i m slu a a je vim aL r p o tr e b lja va tin o r m a ln e Pri ti ske. NAPO m E N A :S a v e t u j e m ov a m d a n a vo zil! AM I 6 u p o tr e b liavateuvek i j edi no gume o koj i ma sovo.i rubri ka. V c , dt t er a a u n a o r a z l i k a m a u p r itiscim a u p r e d n jim i za d n jim gumarnaj er i e vczi l o j edi no u tom pri meru i mati naj i deal ni i e v oz ne sp o s o b n o s t i . Meniaite g u m e d i a g o n . l n o sva kih 6 0 0 0 kilo r n e ta r a .Je d in o u torn pri meru i e se profi l na gumama i ednomerno troi i ti . P os e z .m e n e g ! m a k o n t r o lia ite p .itlsa k u p n e u m a tika m 6 l


opretna Unutra5nja

si

SEDISIIA KLUPA NAPRED

ZADNJA SEDISNA KIUPA

Za prijatnu i udobnu vo:niu prepor u tljivo ie d a n e se d lte i suvi 5eskuplje n i. No se va m m o r a iu bi ti sl odne, da moiete slobodno dodirivati p e d a le za kva a ilo , g a s i koi ni cu. Sva ki d r u si p o lo :a i vas na dusi m vo tn ia ' n a sd svim iscr p i. Z a vr e m e vo :n je m o su ce j e prednj u se d d n u klu p u p o m e r iti napred i l i natras iako da podignete ruiicu koja se n a la zi u d o se sud esne ruke. P u td n ia p o m e r a n ja se d iSnekl upe i znosi l5 sa n tim e ta r a( 7 o tvo r a). Ako :e lite o d str a n iti sedi anu kl upu, p o d iq n ite ste g u 1 , sl. 2 0, nagni tesed ia n u klu p L r p r e m 6 n apred i i zvad lte zu b a iz o tvo r a , sl.21. Ko d p o n o vn o s n a m e it ani a sedi S ne klu p e u m e tn ite zu b a u odqovaraj uae o tvo r e ip r e in i n o sa i uvek zai ti ti te je n a se d ia ta u m e sto sedi i ne kl !pe, ste g o m l, sl. 2 0 . Ako su n a p r € d m o n tir ana dva odvoie n a se d ilta u m e sto sedi S ne kl upe, svako sedilte raspol6ie polusom za p o m e r a n ie n a le vo i strani . A ko :elile o d str a n itj se d i5 te ,postupai t€ ka' ko kod odstranj'vanja sediln€ klupe. Kod ponovnog n.meStania ne zabo" ravite zakaaiti zube u otvo.e. K6da odvajate desno prednje sediste sa namerom poveaanja povrline za teret, odstranite i okvir da ga ne oSt€tite za vr€me prevo:a tereta. Okvir mdete odvoiiti od tla vozila tako da izvadite met.lni tep koii o g r a n ia u ieh o d se d iSta2, sl .20. N akon toga okvir gurnite prema na-

A ko hoi ete odstrani ri zadni u sedi !nu klup'r rnorate naipre otvoriti poklopac prtljainog prostora. Na doni em nosaau kl upe okreni te si egu prema sebi 5to vam omogufi da i e kl upu mogui e nagnuti prema napred. N akon tog6 i zvadi te i oi i dvd zuba i z otvora na okvi ru-


Pri:vr;aiv.ni. k . i5.

votrlkog

taltitnog

V aie v oz i l o i e o p r e m l i e n o sa p lo a ica ma o t v o r i m a r a p r ia vr r iiva n je z a5t it no gk a i S a z a v o z a i a iso vo z.la na prednioj sedi;noj klupi. Predvidena s u d o t v o r a n a p o d u iizm e d u prednje i z a d n i e s e d e r n eklu p e ip o 2 ot v or a n a m e t a l n i m n o sa a im a iz' medu prednies i zadnjes prozora s ob€ boine str.ne. CilrcEn isporuluie dv a t ipa k a i a a : t r b ! ! n i i ka iS sa 3 pramen a . z a m o n t a ; u o b r a titi se s erv is uT O M O S - C i t r o 6 n . o3v.tli.nio

unutr.inioiti

kola

S k lop s ve t l a s a p r e k i d a a emn a la zi se na vozaaevoj skani pod samim krov om v oz i l a n a i v i c i n a d vr a tir n a . PROVETRAVANJEUNUTRASNIOSTI

voztLA Naroait i u r e d a i o m o s u a u j ed a p r e m a v las t it om n a h o d e n i u r e g u lia e te ko li' tinu sveieg vazduha u vozihr. za resulisanie koliiine sver€s vazdu' ha upotr e b i t e r u i i c e I i 1 5 , sl. 8 , koie se nalaze po jedna sa sv6ke s t r6ne a r m a t u r n e P l d e . Pravac dotoka sveieg vazduha moiet e pode 3 a v a t ri u i i c a r h a 4 i 1 4 , sl. 8 . Prema nahodenju morete regulisali i dotok sveieg vazduha otvaraniem kliznih delova p.ozora tako da prit is net e n a z a t v a r a t 4 , s l . 4. P omoiu i e z i a a k a5 i 6 , sl. 4 , d a kle prema izboru otvarate iedno ili drugo s t akl o n a v r a t i m . .

Za osiguranje okrenite reb.asto dugme 4, sl. 4, u pravcu satne skazaliPAZNJA Osig u r a va n jeklizn i h stakal a n. vratima niie moguie toliko vremena dok sta kla n islJ u p ol oi 6j u sasvi m do kr a ja u svo iim tle bovi ma. GREJAT { JE, s1 .2 2 Po m e r ite r u ticu l7 nadol e i pomerl te d u g m e 3 u d esno. N aroai to vas upozoravamo da sreianle kod ni;e te m p e r a tu r e o d l 0t nei e bi ti e { ik.sn o a ko se na rrl rei i veni i l ator a n e n a l6 2 l za ititno pl atno. SPRECAVANJEZAMAGUIVANJA sl.2 2 . Deo top 09 vazduha koji zagreiava u n u tr a in io st vo zila mogude j e upraviti in a u n u ir d lni u povrS i nu vetrob r a n sko g sta kla . 2 6 sp r e a a va n iezamasl j i vanj a i l i zale d iva n ja o tvo r ite g.ei anj e na str.ni vozada tako da pornerjte dusme 3 u d e sn o a p o lu g u 17 nagore. NAPOMENA Topao vazduh motete podeliti na gr€ja n ie i sp r e ia va n jezamasl j i vani atako da podesite poluqu 17 u srednji p o lo ta i.

PLATNO ZA MFEZI' VENTILATOR P l atno namel tate na mretu venti l 6tora prema sldeiem natinu: l . P Iatno zakati te sa dve kuki ce na gorniu preeku mreie I i 2, sl23 i 24_ 2. K uki ce zakati te na obe str.ne mrete t6ko, d. povuaete za trak! od gume 3 i 4, s1.23 i 24. P l atno morate OB A V E ZN Oodstrani ti ako j e spol i al na temperaturavi i a od + I5 "C . P l atno morate bezuvetno obesi ti na mrei u venti l atora ako j e spol i ai na temperaturani :a od l 0 0C . Pritliul.k

r.

dod.tn.

ur..l.ic

A ko ho.ete pri kl j uai ti u kol a razl i ai te €lektriane uredaie radio, 5\/!tl a za magl u, svetl o za voZnj u natrag i td... pri kl j ui i re uredaj e na speci al ni pri kl i uaak koj i se nal azi pozadi pepel i areu posebnomudubl i eni u, a predvi den j e za struj u l 0A i napon i nstal aci i e na vozi l u.


sYakih 20.000 km 1. ISPRAZNITEMEI{JACI(U KUIIJU. lspusni zavrtani A (sl. 27) nalazi s e po z a d i k u d i i t a m e nja a a . sa d tr t ai k u i i S t a : 0 , 9 l i t r a h ip o id n o g ulia S A E8 0 . 2 PODi,IAZITEBOVDEN TVACILA. 3. PODAAAZITE AOVDEN BROIACA ldainom mariu. PROVERITE zat v ara n j e p o k l o p c a o d u a n ika . Napomena: Raclovena podmazivanju poverite sarno servlsu TOMOS za vozila citrden. P RECI S T A eZ A V A Z D U H F , si.3 l Uput a z a o d r i a v a r i e n a la zi se f. pok lo p c u p r e a i s t a a a . I Dem o n t l r a i t e p r e a i s t a i 2. O per i t e s u d i u l o ; a k u b e n zin u i ostavlte da se odcedi 3. N. uli i t e u l o i . k m o t o rn im u lje m ios t a v i t e d . s e o d c e d i 5. Sipaj t e u s u d 1 0 0 c m r m o to r n o g ulia 6. N. me s t i t e p o k l o p a c AKUMULATOR S v r€nre n 6n a v r e m e , a n a r o a ito le ti prov erit€ k o l i i i n u e l e k t r o l ita .Ele ktr o lir nror a p r e l i v a t i g o r n i u ivicu e le menat a b a . z a l , 5 c m . A ko ie Po t rebno, d o l i j t e d e s t i l i r a n u vo d u . Nl. KADA NE DOLIVAJTE KISELINU. NAJSCLJA ZASTITA AKUMULATORA PROTIV SMRZAVANJA apsolutno je napunje n 6 k u m u l a t o r .

I{OR'IIALNO P|J!{JEN6kumul6tor (9ustoia 1.25-1 ,27 ) izdrZi i do -50 "C. Kad akumulator pukne, ne mote se vise popraviti. KARBURATOR Ni5ta ne menjajte na karburatoru kc ji je vEC U FABRICI REGULIsAN l{ NA.,PovoLJNlJl REZII*. Niie potrobno nikakvo narolito odrZavanie s.m povremenog uroniavania preiistata u benzin i niegovog aisaenia. Za odvaianie prelistEia odviite zavr ta n i I { sl. 3 0 ) . U rezervoaru za gorivo nalazi se prod u :e ta k filte r ska gl 6va koj i se Preporua'riemo moie demontir6ti. vam da s6 s vremena na vreme prei.rvi! ta volil. ;isti TOMOS Cirroiin.

ZAMETA SIJALICA (sl . 32) S U A U C E R E FLE K TOR A 12V A si 40W Podignite haubu motora. Oostup do si i al i ca omogui en j e bez ski dani a refl ektora. P odi gni tepri kl i uaak I koi i nosi i i ce i povucite prema natrag. Zajedno sa ostal i m del ovi ma okreni te i i tav nosai si j al i ce zaj edno s6 oprugama za 90r i izvadlte nosat zai€dno sa sij al i com. K ad ste to uradi l i odvoj i te si j al i .u A ko j e pak potrebno monti .ati novu si j al i cu bi l o na normal no i l i pozi ci i sko svetlo, izvadite iitav nosaI, zameni te si j al i cu i monti raj te ai tav nosaa obrnutim redosledom kao lto ie vet opi sano u gornj em p6s!su. N apomenai R efl ektorisu konstrui sani tako, da se mogu u niima upotrebl j avati si j al i ce ti pa ,C ode E uropden. koje se prodaiu zajedno sa nosaaima za pri tvrS C i vani e. S avetui emovam da posl e zamene si j al i ce refl ektore podesi strui ni ak.


SIJALICE PARKIRNOG SVETLA NAPRED Q10 1 2V 4W Si i a lic e s u pr i i v r r i e n e u d r i a tu l (s1.32). odv a j 6 j u s e p o v l a . e n je m n atrag. SIJALICE POKAZIVACA PRAVCA NAPRED 1 2V t 5W Po ka z iv at i pra v c a n a m e a t e n is u p o cl re fl e k t orim a. D o s t u p n i s u b e z sp o line demontate, a iedino pomotu otvar6nja haube m o t o r a . POKAZIVACI PRAVCA POZADI, SVETLA POZADI I STOP SVETLA Si j a l; c e s u do s t u p n e o d v i i a n i e m vij' kova 1 i2, s I . 3 3 ; s k i d a n j e m ku ' d i i ta 3. ZADNJE SVEILO I OSVETLJENJE REGISTARSKOGBROJA, sl. 34 1 . si ialic a 12 V s W 2 . ST O P s iial i c a l 2 V 2 l W 3 . Sijalic a po k a z i v a a a p r a v c a I2 V

2t w N .pc m ena: ( p c k s z i v a i i p r a v c a n a p red i poz ad l ) . A k o s t e v o z i l u p r ikl o pili prik oli c u ( d o 5 0 0 k g s a in e r ci o nom k oinic o m ) p o s a v e t u j t es e sa servisnom radionicom TOMOS-Citro6n zboq s v ih s is u r n o s n i hu r e d a j a .

EISEENJE I oDRZAVANJE PLASTICNOG KROVA

E IS C E N JEU N U TR A 3N JE oP R E E

a ) ti;i"r'i. Perite vodom sa dodatkom sredstva za a ir a e n je . Osul i i e krov pomoCu meke krpe ili paraetom b ) o d r i.va n ,e Po sle p r a n ja isu le n ja, namati te kr o v siliko n sko m p a s tom i l i bi l o ko jo m sliin o m e m u lzi i om pomoi u ta m p o n a o d va te . Ostavi te da se o su ( i i p o ifa lte .

S edi S ne kl upe i pl afon. Obri ai te i krpom namoi enom u rasr'strl i aj sredstva te voru za ski danj e mrti a dorrro poznatog na tr:ittu_ N i k6da ne upotrebl i avaj rebenzi n i ti tri kl oreti l en, koj i atetno uti au na gumu u sedi i ti ma i ruzarai u i e. P osavetuj tese sa TOMOSovi m servi som za vozi l a C i tro6n koi a sredsi va su naj posodni i aza i i i aeni e. U rutarnj u op.emu i unurarni e st.ne vrata ai sti te sunderom .akva(entm sa bl asom otopi nom sapun6 i l i l i i l o koi i m bl agi m sfedstvom.

ODR'AVANJE UKRASNIH METALNIH DELOVA Kd d a ie p o tr e b n o ,o p e r ite i h n o r n sr e d stva za iiiie nj e l5 cm ' n a litr u vo d e ) I i

rastopl . ( I0 dc sl i ai l m

Po sle su a e n jo p r e p o r u auj emo va'n o b r a d u m e t.ln ih d e lo va sa l ednl m o d p fe p a r a taza iiSa e n je meta a. Po sle ko je m in u te su ie ni a i strl i aj te

K ad treba vozi l o vual , on.l . zdkai i te vuano u:e u dva obruaa l spod !.si j e. A ko hoi ete kod ai l aeni a odstrani ti obl ogu poda od sume, posi upai te 1 P odi gni te precl nj u sedi i nu kl upu 2. Odvoi i te grani i ni k hoda okvi ra 2. sl .20 3. Odstrani te okvi r 4. Odvoj l te pedal u ua sas tako da i e povuaete z. so.ni l p.i kl i ui ak i okrenete prem. n.trag. Jedi no na tai nai i n mosui e j e ccl voj i ti pe' KOCNICE

1 2V 7W Povucite kuiilte ako ga hocete odvoj i ri o d s v oga p r i a v r l i e n j a . Kod ponovne montaZe lako pritisnite , d a k ut is t e u d e u s v o i e l e t i S te . 36

A ko i e putanj a koi i one pedal e i suvi i e vel i ka i ako j e efi kasnostkoaenj a smani enai l i ako se ni vo u rez€rvoaru za koaionu teinost osetno snizl o obrati te se ovl aS tenom servi su TOMOS za vozila Citrc€n.


\

I{AIJOOI|.O ZAIJZORZIYAI|JE U 'U IS T V A ZA

5t. telefono Br. felefono

"

".,,r,, R e g . 5 t. ,

Z A ODRZAVANJE A 'IIODELE

-.-

n M | 6 - bREn{'r1,"ii':il?. "q$q$6toL

Reg.br.

5 t . 5 o s iie Broi Sosije

5t. kliudo proti kroii Broi kliuâ&#x201A;Źoprotiv krt kiodje

5t. kontoktneookliuio Br. kontoktn;s kliuto

0 urS


r" Servirniproglcd B (vsokih10.flDkm) V'3! dcla s.rvisncgr pregleda A in dodatno: -

Preveriti delovsnic sirene.

-

Prevoriti dclov.nia pr.lnik6 stekla, bris.lnika stekl6 in metlice.

-

Preveriti delov6ni6 vseh zun6niih luli,

-

Prcverlti nastavitev iarometov.

-

Proveriti tesnenje prikliuikov

-

Prevcriti stanie in napetost j€rmenov.

-

Oaistiti aistil.c z. zr.k.

-

Oaistlti aistil.c goriv! pri uplini.du.

-

Otlstlti in preveriti vligaln€ sv6aice.

-

Nast.viti prosti hod sklopke.

-

Opr.viti preizkus vozila z votnio.

-

Prcvcriti st.nie prednie preme in krmiln€r

-

Pr€veriti in nr3taviti pokrov. in vrat!

-

Nastaviti prosti tek.

-

Nastaviii odmikaag pr€dnlih in zadniih zlvor.

-

Na3taviti rcano zlvoro.

hidrrvlilnih

notraniih luti

in luCi n! in3tnimentni plosai.

zavor.

mehanizma.


VZDRZEVALNA

DELA

pri

ervirnrn*effi-

5"t

\. r. tQ.lo . -'t]l"'

V Z D RZEVAL

A DE LA

..*,,., "*d4.!$t').. l. lr. l0't{ v VZ DRZ EVAL iIA

Pri /

2O,OOO km

,t':\ff",f$] V Z DR'E V A L } . I A

D E LA

l 5 . 0 o o k {f . . / '}:

s"-r-rn'oft7r,'ry.iy.r

VZDRZEVALNA Pri

2 5 .OO0 lm

3O.000 km

Scrvi3ni pr.gl6d A

S€ryilni pnghd B

Vz DR' Ev AL

A DELA

VZDR2EVALNA

Prl

prl

!5.000 km

4O.OOO km

45-000km

pr.gld

A

DELA

P.l

Prl

S.wlrnl

42

DELA

DEL

Prl

'. l;:IO.OOO k'| L

,

V.ZDRZEVALNA

s.ftl.ni

pr.gl.d D

DCLA

s.rvisni pr.gld A


r

\P

) V ZORZEVAL NA

DELA

VZ DRl:iVAL ' { A

VZDTZEVALNA

D E LA

Prt

DEL

P!l

50.000lm

55.OO0km

50.0OO l|n

S.rviini preslodB

Scrvisni pr.gl.d A

S.rvi.ni pr.ql.d C

VZ D R Z E V A L N A

DEL A

VZDRZEVAL N A

DELA

VZDRZEVALNA

prl

Prl

Pfi

5 5 . 0 0 Ok m

70.000k|n

75.o00 km

S€.visni pr€led A

S€rvi3niprcgl.d B

S€rvi.ni pr€l.d

DELA

A

,rr,l

VZ D R Z g V A L N A

DEL A

VZDRZEVAL N A

DELA

VZDRZEVALNA

DELA

prl

Pfi

pri

8O.000 km

85.00okln

90.O0O km

s€rvisni pr€glcd D

servi3hiprcalcdl

s.rvisni pr.gl.d B

.-

-r---

4t

l

Profile for Janez Kezmah

TOMOS AMI 6 1968  

NAVODILA ZA UPORABO

TOMOS AMI 6 1968  

NAVODILA ZA UPORABO

Profile for 2cvkeza