Page 1

2c v -6rJ S I-g r Dr a r n - 6 Reparatura nenJ aëas J-) RazstavlJanJe roenJaëa i ttiferenciala 2 ) Pranj e dlelova i dlefektaàa l) Priprema osovina za montatv. - i dliferenciala : 4) !flerenJe razdalje oil ëe1a nalog - konusnog zupëanlka dlferenciara dlo osi tanjurastog zupëarrika 5) MontaZa delova nenJaéa i viljuËki 6) StelovanJe vilJuSkl brzina :7) Merenje z".zo'" konusno val.jkastih leEaJeva ctiferenciar-a 8) Merenje zazore. iae{nr konuÀnog i tanjurastog zupëanlka dliferenc ia]-a 9) ZavrËna monteÉa a) oavi.jeno vijke poklopca viljuéki, zadnJeg poklopca k'élÈta I kuéiéta atifêrenciaLa - zvono. odvij e[ûo vijke za priëvrËëivan; e vl1JuËki osovinica, ar-at 1?66r. rzvadi.rûo oeovlniàe iz kué1Éta. Kocl vattenj a osovintca moramo paziti, cla nm k'gltce ne izleteo oslobodi-ûro osigureno mesto na natici ( gornj e ) pri,oarne ogovine nenj aëa I ju oclviJ eno. IIkl juè irno dve brzin:i, osLobod.imo osigurano neato na roatici, s ekunalaryreosi i !Êaticu odvijemo, matica sekundarate osl ima levi navojr rzvadlno primarnu osovinu ea zupèanici"ma. rzvuëemo seknararnu osovinu koja je uJedno i konusni zupë anik criferencial a. rzvactino zubëanlke s ekunclarrre osi. octvi j emo obj enko spojnièke osi - lzvatlimo seger osiguraë na lezaJu spojniëke o"o.rin" 1 spojnié ktr osovinu izrruëeno u sneri prena kuëi6tu menjaëa. r zvuë erno oeiguraë osovintce zubëanika za brzinu hoda u natrag i osovinu. b) Razstavljanje ttlferenclal.e. S alatcn br. 1?5O I i 1?36 T i sa aiva nontiraëa izvarlimo konugno valjkaste lezajeve diferehcia.]-a. Otlvi j emo vijke tenjurastog zubëanika diferencla^la i odvoj imo zupèanike kuèiËta. 0sovinica sateLtta je osigurana sa posebnim vijkoro tanjurastog zubèanika. o) oelobod.imo osigurano mesto na roatici osovine boënog prenosa na unutraÉnj oj i vslrjskoJ. Ottvij emo roaticu polosovine i poluosovinu izbij emo. Dobro opereno sve cljerove - osobitu paznju polagati. èistosti LeZajeva. Ako je vozilo preélo veéji broj kilornÀtara pripo_ roëuje se promena svih lelajevar


-2 3. a) l,Ia pri.nannu ogovinu narnrëeno zubëanik rr. prestave, bronzani, atistsnërûi podnetaë a zatim zubëanlk rectuktàra. poeiednji zubëalik pritisneno prema podmetaèu. ræeùr zubë anika i pàaneta,Ako éa mora postojat_ zazor oô, OrO5 zazor rrà oago_ - 0135 m. vara ee proneni bronzani podmetaë. b) Pripreoino s ekunclanu osovinu. Regulacija s ekundrarne osovine vrÈi ee sa podmetaéima deb. 0r0hn kod. leEaJa konuenog zubéanika. Na oeovinu nontirao valjkastl leZaj na nJega prislonimo uzki tlaëni leZaj sa pocl_ netaëima e obe strane. Na osovinicu montirmo dalje pirenia zubëenika I zubë srlk recruktora zubéanik recluktora tri"iti"rr"ro preroa piræidi zubéanika. i_ f,ontrola zazota eekundarne osovine = 0115 m c) Na zubëantke ctnrge prestave' zubëanik r€cruktora i spoJniéku osovlnu nontir@o elastiëne koclone osiguraëe. D) u epojniëku osovinr gtavioo igliëasti J.eàaj i ziëani osr.guraë. s preclnJ e stranô nontiræo k'gr.asti leZaj . privi j eno naticu i je osigurerno. e) Kontrola

zazora imeûu

satelita

I planetera.

û kuéiÉte stavi'oo eatelit sa ëeriënin podnetaôem i osovinicon. Na kuéiËte privij eroo tanjuraeti zubéanik s planetarcn.pritegneûro vijke zubëanika sa ?-B kpn. raeri-do zazor Læ,e6v satelita i njegovog podnetaéa zazo! nora biti 011 nm. Ako nije prmenimo podnetaé s a ottgovarajué im. rsto napravimo sa drugiro satelitoû. Na kraju nontirmo ulutraénji planetar ea podmetaëerrn,satelite sa odlgovarajuë in poenetaëima. Kontrollræ o zazor planetara i podrnetaéa.- ùko z,azor ne od.govara podnetaë prcmenimo ea ocrgoùarajuë in. Kad zubë anike dliferencia-r.a okreômo se moraj o slobodno okretati: na cliferencia-I rnontirmo konusno val_jkaste leZaje. f ) Kontrola zaatlljeg poklopca.

. 4.

Da bi osigurari pritisak zadnJeg poklopca na leàajeve osovine , moremo lzvréiti kontrolu pokl_opca. U aLat ]-7|,4 f nosaë komparatora. Montir@o kcrnparator i iaerino ciubôno do leziéta leàajar iaerino duplj inu ruba lezaja i ustanoviso razliku. poklopac nora bitl za OrO5 tlo OrJ. niZi od leâaja, ilakle poklopac mora inat preclpritieak. u lnrëiËte nen j aëa nontiræo s ekunatarnu osovinu i pritêgn€mo natieu sa 7-8 kp - levi aavoJ. Montirmo zadtnji sa iotfofac 4 vijka tako tta flksireno osovinu, cla nem ne Ëeta. U alat 2045 T montirano kcmparator i ga na tu5ir ploëi po_ z i c i o n i rmo Pri-mer: veliku kazs1jku mal-e kazalgke j e iæetu

konparatora postavirtro na 0, poloZaJ 4-5 to zapætino.

Alat postavj-mo u l_eZiëte leZajeva

iliferenciala

tako,

da se


-3nm igla kornparatora naslanJa na ëe1o konusnog zuuëanika oiferencial.apravougaono i na neugravirancn nestu ëeLa zubéanika., Povuëemo lglu konparatora na pozicioniranu nenr I ond.a ju po_ lako apuStarno 1 broj imo. okretase kazaljke, dlok nm se illa.ne naeloni na ëelo zubèa:eika. 0éitmo poziciju na konparatJru koja Je: nala kazaIjka iae(hr 3-4 a velika na 14. iazlika na kmparatonr J e izneitu pozicionirane ,oere t mere koJu srao arobilt L186 nrn clakle, m e ra a l a ta Je 4 8 1 0 0 + Ir 85 mn.@ ukuDno 49186 tnn. llera napleana na ëelu konusnog zupëantka ;e l0r15. Razlika d.akle iznosi 50rI5 ' 49186 = Ot29 nn. Znaël, da norano zubéanik oddaljiti ! to za 0r29 nm. to napravi.mo sa pionenm podnetaèa na osovini: r0era upotrebljenog podmetaéa kod. rnerjenj a je 2r69 ugraditl nor æo d a k'l e p o d n e ta ë O- r 2g tanJi to jeste- 2r 6ô _ OiZg = àr qO. .za Dozvoljeno odtstupanJe od mere ;À Or04-m. U katalog; n"r*o podnetai[a 2r40 zato.rta€rûo podmetaë koji je nJbliàJi traZenon dakle 2r4l rnm. Montlr@o spojniëkt o"oilrro. uàntirâo o"o,rir,., sa rrovim podnetaëm i ponovo izvrÈiroo kontrolu sa konparatorou. Ako sno p:rri put alobro nerili ttobimo kod ponovog,u""i5" oàarf_ jenost nal"og stozëastog zubéanika oct osi 1eÉajeva aireienciara u alozvolj enirn granicæa, <takIo nera koja je izpisana na ëelu zubë anika sa oilstupanj en od O _ OrO4 d. U toetgte etaviûro viljuÈku ëetvrte prestave. 5) Primomu osovinu ga sinhronima bez poclraetaia lz bronze pre_ nosnog zubèanlka I 1eZaja rûontir@o u kuëiète, kart je aài"i, oeovina montirana. oval poetupa.k je brài all traàl viËe rrrtine pri tom poelu. (obiéan.neëin montàÉe prtnorne osovj.ne je taj, da izvuëemo donju oeovinu prena crlferenclar-u tor.iko, dra se aronja pirmicta spusti na dlno.kuëiÉta. nenJaëa. U t orn efrirèa;u je no_ S'ée roontirati I spojniëku oeovinu io"ià izo.f""fn,Ë""rr;" ,r" diferencialu). Na oeov'nu stavimo bionzani poametaë, p""io"rrr zubèanik i leZaJ. Ilbacimo zubëanike u dve prestave, nakon toga pritegneno maticu oeovine koja je istovrerûeno i puà kilometer brojaëa ea ?-9 kpm. Obe matice fosle pritezanja ôsigurano. u'lnrëiÉte rnontirmo viljuSke prve i prestave natrag i virjuÈke 2-3 prestave, tako, da su glave vijkà okrenute na levu stranu. Pre montaze osovinica viljuÉki staiimo u kuëiËte op"og" i-Loglice za osiguranj e osovlnlca. Uvuë eno sve osovinice u viljuÈke. Najprije uvuè eno osovinicu 2-l preetave to je sreclnju, takl da buale oeovinica u poziciji hoên. Nakon îog" '..,rroe "sloboalan *o osovinlcu 1 - hod u nazacl. Stavimo osovinicu u nslobod.an hod,,. Nalçon toga urnrëeroo Joè osovini"u 4. p"""iave i .stavi-roo u poloàaj "sloboclan hoc r. Montirmo zad_rej i pokiopac kuë-. 6)

StelovanJ e viljuëki Regulirmo 0eovlnicu o s o v i n i ce

pre€)lava.

vil juélnr 2-3 pres tave. stavimo u poloàaj 2_3o ' '/.

,rslobodni hoa r i pritiskæo

oprugu


-+Stavimo aL;it broj 12g6 'r.na :ièani- osigur aè, Prit isnerno oclabiraè 2-J o o ar ar a. I,r lvl jelno spojniëir e o- sovini c e. vijak vil_juËke sa afa_ Eo n 1 6 7 7 T . P o sl e to p .n i zv adimo alat 1286 t. R eg la Za vilju5ke

1-

hod u n a z a d .

r J s o y i . n i cu vi 1 ,i u ë ke sta vi rn o u polozaj hod,,. Fr itiskamao opruflu osovinice 2-1. Odabiraè f_ fràa"slobodni. natrag namestimo tai<o d.a se r'ub prekriva sa ruborn bruËene po.r"éin.- ocabiraèa 2-J. r,riterrneno v i j a k v i l jr.rà ke . . R e r - l ri r . n ro vi l j u Ë ke 4 . p restave O s o v i n i c e a o ::a ,i u b i ti .u p oziciji "slobor lan hod,r alat ktr o; r .t\) " 2 ,I s L a v i r n o u za îe zu n a à i ë a n i osifur aé. cdabir aè r v:- p;";;;i;e pri ti s r : e n o d o al a ti r. p ri te € rn e n o vijaii viljuëke i izva.ir à- ;i;;:"

7)

I ' - e r e n i e z e zo ra ko n u sn i h valjkastlh lezaja difer enciar ,a. l;ontir ar no c i i f e r e n c i ar- u ku è i é te ta ko t da je tànjur asti zupéanik na str .a ni Ede j e o t v o r - z'r. i -zp u S ta n ,i e u r j â i, àir à""i.i"iaf a. liontir ano kuëi:r te di f e r e n c i a t a i fe rru p ri ru b n i cu sa oba i; ;;;î;"' - iàii"r ,"r o kp n - p ô d p ri ru bn:"" ""pti""e. Àià"iÀ5 podmetaëe u debl.iini od l o . 1 "r . - 4 ' 2 1 ' / ' { : i n l n imr:n - Il e n i a é n a sl o nino r onîi"à"" p"i""u"iËi.' - ' !r "to* i i i : j 6 1 6 / 2 o (Z o Z .l o >) n a b i .j er no t;àaj". ;- âesne sr r ane Lako, ,la se 1i _ i e r e n c i a l n a sl o n i Kor ,par abor ,, k o;j ei .: " .rp l :i n !^par i g"ii""i"ubr .r icu. s s r o n o n t i i'r1 i u n o"sa ô lko ator a piir br .o,i atztà iiii rï"ii,,ir ", n a i e s i ' ' i c''i :'u b n l ci . a^ za tir r . tr onpa"e,tor : postavi;.o n:ri,ir " nasf on pr i .i r bj o b ru è a . va 1 jkas bàg i"Zr ;o dif er enciata. tiazl il :u ,.r j sko oci ,:,c r r: 1 ) r:'11^r ,ei ?1.z- -ry:l l e re n e gp o zi ci o n i ra n e r aer e i r azdal je r io leZaja - naàot.n,.r g;r lorlnetaè ina. Pliner: p ri ^rb n i -ci sn o pozicioni.ali kor npar ator , r nala kazali r <a i z i . e ' i u f--n| :'' ve l i ka n a n u 1 i .:'taa sm o- tor ia".to, postavir i n:i r r u ëi ..,te i i - g . i n a sfo n i l i n a va n j ski our ue r eàaiia je ko' par ato. pokaziv ao r r i 3 1 ; ik . i z a 1 .;i ra i z.s,'Iu . i -6 ver ika i+ - àr Lià Àmo aoÈiti ,r r ir ii, od 1.,46 i i ' Àl c n a . d e sn u p ri -.rb n i cu éeno po"tà"ifi r r odr :r etaèe od f r ( , cr a oti uz ' . r e i r oa k s i .i rl rri za zo .r va l j ka stim , 1eàa;evii,a. pr e( lnapor r o,o,i min.

rl

lî;iljr

z'rzo ,a n e {'

ra a l j rrr kor r usnir n i tanjur astin

zuni:anir çor .< r i r i .,r ,i :r r -

l- le r n o n til ano hrèi it;c-- difc,rencia la , p o t re b n o je d e rn o n t ire t i p , , i1 i 1 i , n : 6 " . I'"-'1 1-'-' je'tn' <ri'o st;:vino z:pii;il i, reve stran.. jcr .r c 'r:;,: -rr. li na .res:.ru r :.,,,io r inrbnice. Unesto s k u é iè t e n Yi a if e re n c io i, ïà 'te ''r e r l j .le r euciara s;r dve s1 g 1 6 k o jà ' i, z " e z e " o f z s t a r-o r. :" , i. , r, . . , f . , r , , _ u n i. -: r; s n 6 , kujia ,r ,.^ r on.i:, ij a. I-onnariitor

rnontir.rmo na nos:rë 2041 I a ta nosiri: nrivijemo na kul-ri.-j_ lioinDalrto. â nasfoniuo no rr-,tr-'1"dnog zi_rbirt..r,.i.,il,i,,,fol ,,,.,_ !1:.lt.lt] ciln l{.r ta ,ro da sloni rrod liuto in od 9ùo. '

, ,in ::].'- * "i ]" zub jna. no;:a biti o d . O , 1 + - o , 1 8 mrn . l. e re n j. . r iz v : , , , L if r o i r : r . t r :le s;t1 n a tan,iusastim zupd, : n ir-u . s v a n é re n ; a s n i ju à c is L , rr.r, . ; i d o * n ': À,1:o.i je r;r:rl il::, i z,nc , -lr,n_" in jo ro î à , a , t a z ' a c i, 3.l l, . rirr . je L : rrr. jr r r . , : ; : ; i zu p'c a n ii, s.t-,ri.lem-


-5Primer:

zazot Lzlleûtr zwba oill Or ?7 nn na ko!ûPar8t oru sno iznerill. je 01 16 nm Sectnja vrealnost ie 0116 rnn - ttozvoli eî z&zot 01 6I r n Diferenca l znog i

0t0? nn ccat Poclrnetaé otl Oil E4-gnii! zazor ûeûu zub@a otl kalav Podoetaé lrorano oduzet Po navealenoi ff6l1IJæaëunoo tleene strane I preloÉit na levu strarru.

I#

p = o'eo

iz

Q r6i zazor - qifelenoa 0r I podnetaé Èoii s nani ei e zazor za Or0? EIn

podmetaé od I zraéunaIj. sno r da mor@o e desne atrane otluùet na I' evu stranu' or90 mr i ga proeetiti lzvrËino zamenu naveilenih podnetaéa' Posle Izvadiso prirrrbnicu Demontireoo atege I ûontaze izvrSimo ponovno kontroluzazora' koj i pretlho'lno n@aZeno sa heruerûontireûno ÈuëiÉte tliferencial-a aa 3r8 - 412 kpn-' Montir@o prirubrrrice i privije'+o tit*. namaZeûo kotlprirubnice Zaptivke iz papirar koj e stavi-rno pocl krajne nontaZe sa uI j ero. Rupa na primbnici

mora biti

okrenjena na dole'

ga predhotlno nmaZemo !1ontiramo poklopac vil juéki tako, da Pre negi zatvorirno pok)-opac sve zubé enike i sa herûetik@. osovile u menjaéu naul j i'tlo ' sa lancen - (nije Maticu poluosovine privijemo pmoéu kljuéern alatu) i pritegrreno ea 6-71 5 kpt' u "p""i-atnom sa tri vijka 4t5 - 5 kpn' M ontirsrûo cliske koënice i ga privijeno bacanje diska koje nora biti Sa konparatorcro kontrolirslo n a j v i ée o tl 0 r2 n n . kuëiéte nenjaéa ëeJ.justi sa koé ionirn cili-nclrima privijerno na s a t l va vi j ka i to e a 4 r5 - 5 kr m'

POPRAVILO MENJALNIKA  

Popravilo in servisiranje menjalnika Dyane 6

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you