Kujundite pinnalaotused

Page 1

KUJUNDITE PINNALAOTUSED

A.Kalmus


KOLMNURKNE PÜRAMIID e. TETRAEEDER


KOONUS


KUUP


PRISMA


NELINURKNE PÜRAMIID


RISTTAHUKAS


SILINDER


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.