Page 1

17 (486)

25 àïðåëÿ 2011 ãîäà

ДЕКЛАРАЦИЯ по НДФЛ отменена! (с. 4)

ДОХОДЫ ПО НАЛОГУ НА ПРИБЫЛЬ: разбираемся в новых правилах äîõîäîâ • Êëàññèôèêàöèÿ Ïåðâè÷íûå äîêóìåíòû äàòà îòðàæåíèÿ äîõîäîâ • Äîõîäû îò ðåàëèçàöèè,èîáû÷íûå öåíû, «íóëåâùèêè» • Ïî íîâûì ïðàâèëàì íàëîãîîáëàãàåìàÿ ïðèáûëü îïðåäåëÿåòñÿ ïóòåì óìåíüøåíèÿ ñóììû äîõîäîâ îò÷åòíîãî ïåðèîäà íà ñåáåñòîèìîñòü ðåàëèçîâàííûõ òîâàðîâ (âûïîëíåííûõ ðàáîò, ïðåäîñòàâëåííûõ óñëóã) è íà ñóììó äðóãèõ ðàñõîäîâ. Ñåãîäíÿ ìû ïîãîâîðèì î ïðàâèëàõ îòðàæåíèÿ â íàëîãîâîì ó÷åòå äîõîäîâ îò íàèáîëåå ðàñïðîñòðàíåííûõ îïåðàöèé.

(ñ. 15)

СБОР ЗА СПЕЦВОДОПОЛЬЗОВАНИЕ: что нужно знать при подаче отчетности за I квартал ñîñòàâëåíèÿ îò÷åòíîñòè • Îñíîâû Ðàñïðåäåëåíèå ñáîðà ìåæäó áþäæåòàìè • Ïîðÿäîê çàïîëíåíèÿ äåêëàðàöèè íà ïðèìåðå • Ñî âñòóïëåíèåì â ñèëó Íàëîãîâîãî êîäåêñà ñáîð çà ñïåöèàëüíîå èñïîëüçîâàíèå âîäíûõ ðåñóðñîâ ïðåòåðïåë íåìàëî ïðèíöèïèàëüíûõ è â íåêîòîðîé ñòåïåíè îïðåäåëÿþùèõ èçìåíåíèé.  ÷àñòíîñòè, çíà÷èòåëüíî ðàñøèðåí êðóã ñóáúåêòîâ õîçÿéñòâîâàíèÿ, êîòîðûå äîëæíû óïëà÷èâàòü ýòîò ñáîð. Âåäü íà÷èíàÿ ñ I êâàðòàëà 2011 ãîäà îí áóäåò âçèìàòüñÿ è çà èñïîëüçîâàíèå âîäû äëÿ óäîâëåòâîðåíèÿ ïèòüåâûõ è ñàíèòàðíî-ãèãèåíè÷åñêèõ íóæä.  ñåãîäíÿøíåé ïóáëèêàöèè íàïîìíèì îñíîâíûå ïðàâèëà âçèìàíèÿ ñáîðà, êîòîðûå ñòîèò ó÷èòûâàòü ïðè ïîäà÷å îò÷åòíîñòè ïî íîâîé ôîðìå. (ñ. 22)

№ 17 (2011)

«ПЕРЕХОДНЫЕ» штрафы: очередное разъяснение ГНАУ по их применению (с. 7)

НАЛОГОВЫЙ расчет о сумме дивидендов, начисленных физлицам с 1 января 2011 года, подавать не нужно (с. 8)

ЧТОБЫ не начислять ЕВС на услуги нотариусов и адвокатов, нужно потребовать у них копию уведомления о взятии на учет в Пенсионном фонде (с. 10)


СОДЕРЖАНИЕ Ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð À. Ëîáàíîâ Ãëàâíûé ðåäàêòîð Î. Êîíîíåíêî Îòâåòñòâåííûé âûïóñêàþùèé Ë. Êåñåëåâà Ó÷ðåäèòåëü è èçäàòåëü ãàçåòû Èçäàòåëüñêèé äîì «Ôàêòîð» Ðåãèñòðàöèîííîå ñâèäåòåëüñòâî, ñåðèÿ ÊÂ, ¹ 5440 îò 05.09.2001 ã. Àäðåñ ðåäàêöèè: óë. Ñóìñêàÿ, 106à, ã. Õàðüêîâ, 61002 Ðåäàêöèÿ: (057) 719-41-14 Ôàêñ-àâòîìàò (êðóãëîñóòî÷íî): (057) 714-93-52 e-mail: bn@id.factor.ua http://www.factor.ua Îòäåë ïîäïèñêè è äîñòàâêè: (057) 719-49-45 Ðåäàêöèîííàÿ ïîäïèñêà: (057) 717-52-72 Îòäåë ðåêëàìû: (057) 714-91-12. e-mail: okr@id.factor.ua Îòïå÷àòàíî â òèïîãðàôèè «Ôàêòîð-Äðóê», óë. Ñàðàòîâñêàÿ, 51, Õàðüêîâ, 61030, òåë.: (057) 717-51-85, 717-53-55 Íîìåð çàêàçà 2825 Îáùèé òèðàæ èçäàíèÿ íà ðóññêîì è óêðàèíñêîì ÿçûêàõ 15 200 ýêç. Ïîäïèñíîé èíäåêñ: íà ðóññêîì ÿçûêå — 23368 íà óêðàèíñêîì ÿçûêå — 23369 Ïåðèîäè÷íîñòü âûõîäà îäèí ðàç â íåäåëþ Äåíü âûõîäà ïîíåäåëüíèê Äàòà âûõîäà 25.04.2011 ã. Ïîëíàÿ èëè ÷àñòè÷íàÿ ïåðåïå÷àòêà ìàòåðèàëîâ, îïóáëèêîâàííûõ â ãàçåòå «Áóõãàëòåðñêàÿ íåäåëÿ», äîïóñêàåòñÿ òîëüêî ñ ïèñüìåííîãî ðàçðåøåíèÿ ðåäàêöèè. Ðåäàêöèÿ íå âåäåò ïåðåïèñêó ñ ÷èòàòåëÿìè. Ðóêîïèñè íå ðåöåíçèðóþòñÿ è íå âîçâðàùàþòñÿ. Çà ñîäåðæàíèå ðåêëàìû îòâåòñòâåííîñòü íåñåò ðåêëàìîäàòåëü. Ïðè ïîäãîòîâêå íîìåðà èñïîëüçîâàíû ìàòåðèàëû ÈÀ «ÈÍÒÅÐÔÀÊÑ-ÓÊÐÀÈÍÀ» Èíôîðìàöèîííàÿ ïîääåðæêà: ˲ÃÀÁ³çíåñ²íôîðì, www.liga.net, Êîìïàíèÿ «Äèíàé», www.dinai.com

17 (486)

25 àïðåëÿ 2011 ãîäà

ДОКУМЕНТЫ недели Íî ðìà òèâíî- ïð àâîâûå àêò û Декларация по НДФЛ отменена, пустую ф. № 1ДФ подавать не нужно, временно снижен акциз на бензин — приняты долгожданные изменения в НКУ Çàêîí Óêðàèíû îò 07.04.11 ã. ¹ 3221-VI «Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Íàëîãîâûé êîäåêñ Óêðàèíû» ..............................4

Квартальный отчет в ФНС — ФНС разработал Методрекомендации по его заполнению Ïðèêàç èñïîëíèòåëüíîé äèðåêöèè Ôîíäà ñîöèàëüíîãî ñòðàõîâàíèÿ îò íåñ÷àñòíûõ ñëó÷àåâ íà ïðîèçâîäñòâå è ïðîôåññèîíàëüíûõ çàáîëåâàíèé îò 06.04.11 ã. ¹ 256 «Îá óòâåðæäåíèè Ìåòîäè÷åñêèõ ðåêîìåíäàöèé» ........................................5

Î ôèöèà ë üíûå ð àçúÿñíåíè ÿ «Переходные» штрафы: очередное разъяснение ГНАУ по их применению Ïèñüìî Ãîñóäàðñòâåííîé íàëîãîâîé àäìèíèñòðàöèè Óêðàèíû îò 18.03.2011 ã. ¹ 5545/6/10-1015/1035 «Î ïðèìåíåíèè øòðàôíûõ ñàíêöèé» ..........................................................7

Налоговый расчет о сумме дивидендов, начисленных физлицам с 1 января 2011 года, подавать не нужно Ïèñüìî Ãîñóäàðñòâåííîé íàëîãîâîé àäìèíèñòðàöèè Óêðàèíû îò 13.04.11 ã. ¹ 10425/7/17-0217 «Î ïðåäîñòàâëåíèè èíôîðìàöèè» ..............................................................8

Выплата пособий за счет ФВПТ — очередная порция разъяснений от Фонда Ïèñüìî Ôîíäà ñîöèàëüíîãî ñòðàõîâàíèÿ ïî âðåìåííîé ïîòåðå òðóäîñïîñîáíîñòè îò 31.03.11 ã. ¹ 01-16-707 «Î ïðåäîñòàâëåíèè ðàçúÿñíåíèé» ..............................................................9

Чтобы не начислять ЕВС на услуги нотариусов и адвокатов, нужно взять у них копию уведомления о взятии на учет в Пенсионном фонде Ïèñüìî Ïåíñèîííîãî ôîíäà Óêðàèíû îò 01.03.11 ã. ¹ 3954/03-30 «Î íà÷èñëåíèè åäèíîãî âçíîñà íà îáùåîáÿçàòåëüíîå ãîñóäàðñòâåííîå ñîöèàëüíîå ñòðàõîâàíèå» ......................................................................... 10


Êà ë å é ä î ñ ê î ï äîêó ìåí òîâ .........................................................11

КАЛЕНДАРЬ недели

КАЛЕЙДОСКОП ДОКУМЕНТОВ

14

• Налоговый кодекс: КОНСУЛЬТАЦИИ недели

подзаконные акты госорганов

Доходы по налогу на прибыль: разбираемся в новых правилах Í. Æóðàâëåâà ........................................................................................... 15

Сбор за спецводопользование: что нужно знать при подаче отчетности за I квартал 2011 года Ñ. Äåöþðà ................................................................................................22

Распределение входящего НДС в соответствии с требованиями Налогового кодекса ß. Èíäþõîâà .............................................................................................34

• Информация о вступлении в силу нормативных документов, комментировавшихся в «БН»

• Учет и отчетность ФЛП-«фикспатентщиков»: декларацию

ШПАРГАЛКА бухгалтера

нужно подавать раз в год

Календарь бухгалтера на май 2011 года .............................................23

ПОЧТА недели Частное предпринимательство Äåêëàðàöèÿ î äîõîäàõ ïðåäïðèíèìàòåëÿ çà I êâàðòàë 2011 ãîäà ..............40

• Новые размеры выплат при рождении ребенка

• Порядок применения санкций к субъектам финмониторинга

По следам семинаров. Форма № 1ДФ Íà÷èñëåíèÿ ÅÂÑ íà çàðïëàòó â ô. ¹ 1ÄÔ íå îòðàæàþò ...........................44  ô. ¹ 1ÄÔ îòðàæàþò òîëüêî íåñâîåâðåìåííî âîçâðàùåííûå ïîäîò÷åòíûå ñóììû ..........................................................44 Äåíåæíûå âçíîñû â óñòàâíûé êàïèòàë íå íàäî îòðàæàòü â ô. ¹ 1ÄÔ ......45

Экспресс-ответы недели Ôîðìà ¹ 1ÄÔ .........................................................................................45

По следам семинаров. Налоговая социальная льгота Ìîæíî ëè ïîëüçîâàòüñÿ ÍÑË íå ïî îñíîâíîìó ìåñòó ðàáîòû? .................46

Сбор за специальное использование воды Êòî óïëà÷èâàåò ñáîð çà ñïåöâîäîïîëüçîâàíèå ïðè àðåíäå ïîìåùåíèÿ ............................................................................47

• Коротко о важном (с. 11)


ДОКУМЕНТЫ недели • Н О Р М АТ И В Н О - П РА В О В Ы Е А К Т Ы •

ДЕКЛАРАЦИЯ ПО НДФЛ ОТМЕНЕНА, пустую ф. № 1ДФ подавать не нужно, временно снижен акциз на бензин — приняты долгожданные изменения в НКУ Закон Украины от 07.04.11 г. № 3221-VI «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины»

Êîììåíòèðóåìûé ñåãîäíÿ çàêîí âíîñèò òðè âàæíûõ èçìåíåíèÿ â Íàëîãîâûé êîäåêñ Óêðàèíû (äàëåå — ÍÊÓ). 1. Îòìåíåíà åæåìåñÿ÷íàÿ Íàëîãîâàÿ äåêëàðàöèÿ ïî íàëîãó íà äîõîäû ôèçè÷åñêèõ ëèö (äàëåå — Äåêëàðàöèÿ ïî ÍÄÔË), îáÿçàòåëüíîñòü ïîäà÷è êîòîðîé áûëà óñòàíîâëåíà ï.ï. «ä» ï. 176.2 ÍÊÓ. Áîëüøå óêàçàííîé íîðìû â ÍÊÓ íå ñóùåñòâóåò. Äåêëàðàöèÿ ïî ÍÄÔË ïðèíåñëà íåìàëî õëîïîò áóõãàëòåðàì: åå ôîðìà áûëà óòâåðæäåíà â ïîñëåäíèõ ÷èñëàõ ïðåäåëüíîãî ñðîêà ïîäà÷è îò÷åòíîñòè çà ÿíâàðü 2011 ãîäà, è ñíà÷àëà áûëè ðàçúÿñíåíèÿ íàëîãîâèêîâ î íåîáõîäèìîñòè åå ïîäà÷è óæå çà ÿíâàðü.  ðåçóëüòàòå ïåðåïîëîøåííûå áóõãàëòåðû âûñòàèâàëè áåçóìíûå î÷åðåäè, ÷òîáû âîâðåìÿ ïðåäîñòàâèòü äàííûé îò÷åò, ïîðÿäîê çàïîëíåíèÿ êîòîðîãî òîëêîì íå ìîãëè îáúÿñíèòü äàæå åå ðàçðàáîò÷èêè. Çàòåì ÃÍÀÓ áëàãîñêëîííî ðàçðåøèëà ïîäàòü ÿíâàðñêóþ äåêëàðàöèþ îäíîâðåìåííî ñ äåêëàðàöèåé çà ôåâðàëü, ïðè ýòîì ìíîãèå

âîïðîñû â ïîðÿäêå åå çàïîëíåíèÿ òàê è îñòàëèñü íåÿñíûìè. Ñèòóàöèÿ óñóãóáëÿëàñü åùå è òðåáîâàíèåì, çàëîæåííûì íåïîñðåäñòâåííî â ÍÊÓ, îá îáÿçàòåëüíîé ïîäà÷å äàííîé äåêëàðàöèè âíå çàâèñèìîñòè îò òîãî, âûïëà÷èâàëèñü â îò÷åòíîì ìåñÿöå äîõîäû ôèçè÷åñêèì ëèöàì èëè íåò, ò. å. Äåêëàðàöèþ ïî ÍÄÔË ñ ïðî÷åðêàìè òîæå íàäî áûëî ïîäàâàòü. Ïîíèìàÿ àáñóðäíîñòü ñèòóàöèè è íåíóæíîñòü íàêîïëåíèÿ âîðîõà ïóñòûõ îò÷åòîâ, ÃÍÀÓ íåäàâíî ðàçúÿñíèëà, ÷òî ïóñòûå Äåêëàðàöèè ïî ÍÄÔË ïîäàâàòü íå íóæíî (ïèñüìî îò 25.03.11 ã. ¹ 8235/7/17-0217). Òåïåðü ýòà äåêëàðàöèÿ îòìåíåíà ñîâñåì. Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü âîïðîñ çàêëþ÷àåòñÿ ëèøü â òîì, íóæíî ëè åå ïîäàâàòü çà ìàðò 2011 ãîäà òåì íàëîãîâûì àãåíòàì, êîòîðûå íà÷èñëÿëè (âûïëà÷èâàëè) â ìàðòå äîõîäû ôèçè÷åñêèì ëèöàì. Êîììåíòèðóåìûé çàêîí âñòóïèë â ñèëó ñ ìîìåíòà åãî îïóáëèêîâàíèÿ — ñ 20 àïðåëÿ 2011 ãîäà (îïóáëèêîâàí â ãàçåòå «Ãîëîñ Óêðàèíû», 2011, ¹ 72). Íà íàø âçãëÿä, ïðè òàêèõ óñëîâèÿõ óæå çà ìàðò 2011 ãîäà äàííàÿ ôîðìà îò÷åòíîñòè íå äîëæíà ñ÷èòàòüñÿ îáÿçàòåëüíîé ê ïîäà÷å. Ñîîòâåòñòâåííî, òåõ íàëîãîâûõ àãåíòîâ, êîòîðûå íå ïîäàëè Äåêëàðàöèþ

ïî ÍÄÔË çà ìàðò (íå ïóñòóþ!), èëè òåõ, êîòîðûå äîïóñòèëè îøèáêè â åå çàïîëíåíèè, íå ñìîãóò íàêàçàòü. 2. Íàëîãîâûé ðàñ÷åò ïî ô. ¹ 1ÄÔ íóæíî ïîäàâàòü òîëüêî â òîì ñëó÷àå, åñëè â îò÷åòíîì êâàðòàëå áûëè íà÷èñëåíèÿ äîõîäîâ íàëîãîïëàòåëüùèêàì. Èçíà÷àëüíî â ï.ï. «á» ï. 176.2 ÍÊÓ áûëà ïðåäóñìîòðåíà îáÿçàòåëüíîñòü ïîäà÷è ô. ¹ 1ÄÔ ïî èòîãàì êâàðòàëà âíå çàâèñèìîñòè îò òîãî, âûïëà÷èâàëèñü äîõîäû íàëîãîïëàòåëüùèêàì â ýòîò ïåðèîä èëè íåò. Áëàãîäàðÿ ñåãîäíÿøíèì èçìåíåíèÿì Íàëîãîâûé ðàñ÷åò ïî ô. ¹ 1ÄÔ ñ ïðî÷åðêàìè, êàê è ðàíåå (äî 2011 ãîäà), ïîäàâàòü íå íóæíî. Ñìóùàåò îäèí ìîìåíò: ï.ï. «á» ï. 176.2 ÍÊÓ ñêàçàíî, ÷òî ô. ¹ 1ÄÔ íå íàäî ïîäàâàòü, åñëè â òå÷åíèå êâàðòàëà äîõîä íå íà÷èñëÿëñÿ. Ïî âñåé âèäèìîñòè, ýòî îïëîøíîñòü çàêîíîäàòåëåé, ñêîðåå âñåãî, èìåëîñü â âèäó íå íà÷èñëÿëñÿ è / èëè íå âûïëà÷èâàëñÿ. 3. Âðåìåííî, äî 31 èþëÿ 2011 ãîäà, ñíèæåíû ñòàâêè àêöèçíîãî íàëîãà íà íåêîòîðûå âèäû íåôòåïðîäóêòîâ (ñì. òàáëèöó íà ñ. 5). Ñîîòâåòñòâóþùèå èçìåíåíèÿ âíåñåíû ïóòåì äîáàâëåíèÿ íîâîãî ïóíêòà 3 â ïîäðàçäåë 5 ðàçäåëà ÕÕ ÍÊÓ. Ïîñìîòðèì, êàê ýòî ïîâëèÿåò íà öåíû íà ÃÑÌ.

Муж пришел с работы и требует его покормить. Отмахиваюсь: — Подожди, маме по электронке отвечу — спрашивает, какие у нас новости. Муж, категорично: — Если немедленно не покормишь — можешь смело отвечать, что криминальные! Человеку не дано постичь три вещи. Бога, Вселенную и Советских Инженеров, которые придумали стену, через которую все слышно, но гвоздь в нее забить невозможно!

4

àïðåëü, 2011 ãîä / ¹ 17 (486)


ДОКУМЕНТЫ недели Âðåìåííûå ñòàâêè àêöèçíîãî íàëîãà íà íåêîòîðûå âèäû íåôòåïðîäóêòîâ Ставки акцизного налога в твердых суммах с единицы реализованного товара (продукции), евро за 1000 кг Код товара (продукции) согласно УКТ ВЭД

Описание товара (продукции) согласно УКТ ВЭД

2710 11 25 00

прочие специальные бензины

постоянные (п.п. 215.3.4 НКУ)

временные, действующие до 31.07.11 г. (п. 3 подраздела 5 раздела ХХ НКУ)

182

132

Бензины моторные: бензины моторные с содержанием свинца 0,013 г/л или меньше: 2710 11 41 11; 2710 11 41 31; 2710 11 41 91; 2710 11 45 11; 2710 11 49 11

с содержанием не менее 5 масс. % биоэтанола либо не менее 5 масс. % этилтрет-бутилового эфира или их смеси:

182

132

2710 11 41 19; 2710 11 41 39; 2710 11 41 99; 2710 11 45 99; 2710 11 49 99

прочие бензины

182

132

2710 11 51 00; 2710 11 59 00

с содержанием свинца более 0,013 г/л

182

132

2710 11 90 00

Прочие легкие дистилляты

182

132

2710 19 31 40; 2710 19 35 40; 2710 19 49 00

более 0,2 масс. %

90

60

2710 19 31 30; 2710 19 35 30; 2710 19 41 30; 2710 19 45 00

более 0,035 масс. %, но не более 0,2 масс. %

69

39

2710 19 31 20; 2710 19 35 20; 2710 19 41 20

более 0,005 масс. %, но не более 0,035 масс. %

62

32

2710 19 31 10; 2710 19 35 10; 2710 19 41 10

не более 0,005 масс. %

42

22

Тяжелые дистилляты (газойль) с содержанием серы:

КВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ В ФНС — ФНС разработал Методрекомендации по его заполнению Приказ исполнительной дирекции Фонда социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний от 06.04.11 г. № 256 «Об утверждении Методических рекомендаций»

Êîììåíòèðóåìûì ïðèêàçîì Ôîíä ñîöèàëüíîãî ñòðàõîâàíèÿ îò íåñ÷àñòíûõ ñëó÷àåâ íà ïðîèçâîäñòâå è ïðîôåññèîíàëüíûõ çàáîëåâàíèé (äàëåå — ÔÍÑ) èçëîæèë Ìåòîäè÷åñêèå ðåêîìåíäàöèè îòíîñèòåëüíî ïîðÿäêà çàïîëíåíèÿ Îò÷åòà îá óïëàòå çàäîëæåííîñòè ïî óïëàòå ñòðàõîâûõ ñðåäñòâ â Ôîíä ñîöèàëüíîãî ñòðàõîâàíèÿ îò íåñ÷àñòíûõ ñëó÷àåâ íà ïðîèçâîäñòâå è ïðîôåññèîíàëüíûõ çàáîëåâàíèé Óêðàèíû (äàëåå — Ìåòîäàïðåëü, 2011 ãîä / ¹ 17 (486)

ðåêîìåíäàöèè). Îíè ðåãëàìåíòèðóþò ïîðÿäîê çàïîëíåíèÿ Îò÷åòà îá óïëàòå çàäîëæåííîñòè ïî óïëàòå ñòðàõîâûõ ñðåäñòâ â Ôîíä ñîöèàëüíîãî ñòðàõîâàíèÿ îò íåñ÷àñòíûõ ñëó÷àåâ íà ïðîèçâîäñòâå è ïðîôåññèîíàëüíûõ çàáîëåâàíèé Óêðàèíû, ïðèâåäåííîãî â ïðèëîæåíèè ê ïîñòàíîâëåíèþ ïðàâëåíèÿ ÔÍÑ îò 30.11.10 ã. ¹ 31 (äàëåå — Îò÷åò). Ê ñîæàëåíèþ, ÔÍÑ îáíàðîäîâàë ñâîè ðåêîìåíäàöèè ïî çàïîëíåíèþ ýòîãî Îò÷åòà ñ îïîçäàíèåì, êîãäà áîëüøèíñòâî ñòðàõîâàòåëåé åãî óæå ñäàëè. Î òîì, êàê åãî çàïîëíèòü, ìû ïèñàëè â êîíñóëüòàöèè «Êàê çàïîëíèòü îò÷åò îá óïëàòå çàäîëæåííîñòè ïî âçíîñàì â ÔÍÑ» // «ÁÍ», 2011, ¹ 15, ñ. 59. Ïðèÿòíî, ÷òî èçëîæåííûé íàìè ìàòåðèàë íå ïðîòèâîðå÷èò Ìåòîäðåêîìåíäàöèÿì. Ñåãîäíÿ, àíà-

ëèçèðóÿ Ìåòîäðåêîìåíäàöèè, åùå ðàç íàïîìíèì ïðàâèëà ïîäà÷è ýòîãî Îò÷åòà: 1. Îò÷åò åæåêâàðòàëüíî ïîäàåò ñòðàõîâàòåëü, ó êîòîðîãî ïî ñîñòîÿíèþ íà îò÷åòíóþ äàòó åñòü çàäîëæåííîñòü ïî óïëàòå ñðåäñòâ â ÔÍÑ, âîçíèêøàÿ äî 01.01.11 ã. (ñàëüäî ïî Êò 656 íà îò÷åòíóþ äàòó). Íå íàäî ïîäàâàòü Îò÷åò â ñëó÷àå ïîãàøåíèÿ âñåé çàäîëæåííîñòè ïî óïëàòå âçíîñîâ â ÔÍÑ (íåò ñàëüäî ïî Êò 656 íà êîíåö îò÷åòíîãî êâàðòàëà). 2. Ñòðàõîâàòåëü ïîäàåò Îò÷åò â ðàáî÷èé îðãàí èñïîëíèòåëüíîé äèðåêöèè ÔÍÑ ïî ìåñòó åãî ó÷åòà. 3. Ñðîêè ïîäà÷è: äî 20 àïðåëÿ (íå ïîçäíåå 19 àïðåëÿ); äî 20 èþëÿ (íå ïîçäíåå 19 èþëÿ); äî 20 îêòÿáðÿ (íå ïîçäíåå 19 îêòÿáðÿ);

5


ДОКУМЕНТЫ недели äî 25 ÿíâàðÿ (íå ïîçäíåå 24 ÿíâàðÿ)*. Ýòè ñðîêè ïðèâåäåíû â ôîðìå Îò÷åòà. Ïåðåíîñ ñðîêà äëÿ ñëó÷àÿ, Показатель Отчета

Строка «Залишок заборгованості на початок звітного кварталу»

Строка «Сплачено заборгованості на рахунок Фонду у звітному кварталі» Строка «Списано заборгованості до Фонду у звітному кварталі»

åñëè ïîñëåäíèé äåíü ïîäà÷è ïðèäåòñÿ íà âûõîäíîé, ïðàçäíè÷íûé èëè íåðàáî÷èé, íå ïðåäóñìîòðåí.

Äàëåå â òàáëèöå ïðèâåäåì ïîðÿäîê çàïîëíåíèÿ ïîêàçàòåëåé Îò÷åòà.

Правила заполнения

ТАБЛИЦА 1 Указываем сумму задолженности по взносам в ФНС на начало отчетного квартала, возникшей в прошлых годах до 01.01.11 г. Учитываем обнаруженную ФНС при проверках после 01.01.11 г. задолженность по уплате взносов и начисленную пеню, которые не уплачены на начало отчетного квартала. В графе «пеня» отражаем самостоятельно начисленную пеню, которая не уплачена на начало отчетного квартала. Сальдо по Кт 656 на начало отчетного квартала Указываем перечисленные в отчетном квартале на счет ФНС суммы уплаченной задолженности по уплате страховых средств (оборот Дт 656 — Кт 311, 372 и др.) Указываем сумму задолженности по уплате страховых взносов и пени, которая была списана в отчетном квартале согласно Порядку № 29(1) и Порядку № 32(2)

Указываем сумму задолженности по уплате взносов в ФНС на конец отчетного квартала с учетом выявленных ФНС при проверке в отчетном квартале, но не уплаченных в отчетном квартале: Строка «Залишок — задолженности по уплате страховых взносов, которая возникла в прошлых годах до 01.01.11 г.; заборгованості до Фонду — начисленной пени. на кінець звітного кварталу» В графе «пеня» указываем самостоятельно начисленную и не уплаченную пеню в отчетном квартале. Сальдо по Кт 656 на конец отчетного квартала Графа 2 = графа 3 + графа 4 + графа 5 ТАБЛИЦА 2 Таблицу 2 заполняем, если есть задолженность по уплате страховых взносов, связанных с задолженностью по выплате зарплаты (заполнена графа 5 таблицы 1) Указываем все месяцы, начиная с 01.04.01 г. до 01.01.11 г., за которые не выплачена зарплата, в связи Графа 1 с чем возникла задолженность по уплате страховых взносов в ФНС Указываем сумму начисленной и не выплаченной зарплаты соответствующего месяца, включающую Графа 2 все начисления в денежной и натуральной форме из фонда оплаты труда (в сумме начисления) Указываем месяцы, за которые выплачена в отчетном квартале зарплата, по которой была Графа 3 задолженность за период с 01.04.01 г. до 01.01.11 г. Указываем сумму выплаченной зарплаты соответствующего месяца, по которой была задолженность за период с 01.04.01 г. до 01.01.11 г. и которая включает все начисления в денежной и натуральной Графа 4 форме из фонда оплаты труда. Согласно устным консультациям сотрудников ФНС здесь указываем выплачиваемую зарплату в сумме начисления («грязную» зарплату) Указываем сумму страховых взносов, начисленных по страховому тарифу по месяцам, по которым Графа 5 была задолженность за период с 01.04.01 г. до 01.01.11 г. В следующих отчетах не отражают графы 1 — 5 строк соответствующих месяцев, за которые в отчетном квартале полностью погашена задолженность по выплате зарплаты и уплачена задолженность по уплате взносов в ФНС. (1) Порядок списания Фондом социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний Украины безнадежного долга по уплате страховых средств на общеобязательное государственное социальное страхование от несчастного случая на производстве и профессионального заболевания, начисленных в соответствии с законодательством, которое действовало до 1 января 2011 года, утвержденный постановлением правления ФНС от 30.11.10 г. № 29. (2) Порядок списания задолженности по уплате финансовых санкций (пени) в случае погашения до 1 января 2011 года задолженности по уплате страховых взносов на общеобязательное государственное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, возникшей до 1 июля 2010 года, утвержденный постановлением правления ФНС от 30.11.10 г. № 32.

* Обратите внимание: не позднее 24 января страхователь также обязательно подает ежегодный отчет в ФНС — Ведомость распределения численности работников, годового фактического объема реализованной продукции (работ, услуг) по видам экономической деятельности по форме согласно приложению 5 к Порядку отнесения страхователей к классу профессионального риска производства с учетом вида их экономической деятельности и проведения проверок достоверности поданных страхователями сведений о видах экономической деятельности (в том числе основной), утвержденному постановлением правления ФНС от 30.11.10 г. № 30.

6

àïðåëü, 2011 ãîä / ¹ 17 (486)


ДОКУМЕНТЫ недели • О Ф И Ц И А Л Ь Н Ы Е РА З Ъ Я С Н Е Н И Я •

«ПЕРЕХОДНЫЕ» ШТРАФЫ: очередное разъяснение ГНАУ по их применению Письмо Государственной налоговой администрации Украины от 18.03.11 г. № 5545/6/10-1015/1035 «О применении штрафных санкций»

 êîììåíòèðóåìîì ïèñüìå ÃÍÀÓ äîïîëíÿåò è óòî÷íÿåò ñâîþ ïîçèöèþ, èçíà÷àëüíî âûñêàçàííóþ â ïèñüìå îò 14.02.11 ã. ¹ 4091/7/234017/131*, ïî âîïðîñó ïðèìåíåíèÿ øòðàôíûõ ñàíêöèé ïî ïðàâîíàðóøåíèÿì, êîòîðûå áûëè äîïóùåíû äî âñòóïëåíèÿ â ñèëó Íàëîãîâîãî êîäåêñà Óêðàèíû (äàëåå — ÍÊÓ), íî âûÿâëåíû ïîñëå ýòîé äàòû. Ñðàçó çàìåòèì, ÷òî ýòî ïèñüìî íå êàñàåòñÿ «îäíîãðèâíåâûõ» øòðàôîâ, ïîñêîëüêó ñîãëàñíî ï. 7 ïîäðàçä. 10 ðàçä. ÕÕ «Ïåðåõîäíûå ïîëîæåíèÿ» ÍÊÓ îí ïðèìåíÿåòñÿ èñêëþ÷èòåëüíî çà íàðóøåíèÿ íàëîãîâîãî çàêîíîäàòåëüñòâà çà ïåðèîä ñ 1 ÿíâàðÿ ïî 30 èþíÿ 2011 ãîäà. Ïîçèöèÿ ÃÍÀÓ ïî äàííîìó âîïðîñó ïîêà íå ñîâñåì ïîíÿòíà, òàê êàê «ðàçúÿñíÿþùåå» åå ïèñüìî îò 03.02.11 ã. ¹ 2963/7/101017/302** îòîçâàíî ïèñüìîì ÃÍÀÓ îò 23.03.11 ã. ¹ 8199/7/101017/1114*** . Âîçìîæíî, ýòî ñâèäåòåëüñòâóåò î òîì, ÷òî íàëîãîâèêè ãîòîâû ïðèçíàòü, ÷òî òàêîé ëüãîòíûé øòðàô ïðèìåíÿåòñÿ ê ëþáûì íàëîãîâûì íàðóøåíèÿì, äîïóùåííûì â ïåðåõîäíûé ïåðèîä.

Âûâîäû ýòîãî ïèñüìà íåëüçÿ ðàñïðîñòðàíèòü íà ñëó÷àè ïðèìåíåíèÿ ïåíè, à òàêæå ïðèâëå÷åíèÿ äîëæíîñòíûõ ëèö ïðåäïðèÿòèÿ ê àäìèíîòâåòñòâåííîñòè ïî Êîäåêñó Óêðàèíû îá àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõ. Îñíîâíîé âûâîä äàííîãî ïèñüìà ñîñòîèò â òîì, ÷òî ê ïëàòåëüùèêàì íàëîãîâ ïî ðåçóëüòàòàì äîêóìåíòàëüíûõ ïðîâåðîê çà íàëîãîâûå ïåðèîäû äî 2011 ãîäà áóäåò ïðèìåíÿòüñÿ îòâåòñòâåííîñòü â ïîðÿäêå è ðàçìåðàõ, ïðåäóñìîòðåííûõ èñêëþ÷èòåëüíî ÍÊÓ. Òî åñòü íåçàâèñèìî îò âèäà âûÿâëåííîãî ïîñëå 01.01.11 ã. íàðóøåíèÿ øòðàôû èç Çàêîíà Óêðàèíû «Î ïîðÿäêå ïîãàøåíèÿ îáÿçàòåëüñòâ ïëàòåëüùèêîâ íàëîãîâ ïåðåä áþäæåòàìè è ãîñóäàðñòâåííûìè öåëåâûìè ôîíäàìè» îò 21.12.2000 ã. ¹ 2181-III (äàëåå — Çàêîí ¹ 2181) íàëàãàòüñÿ íå áóäóò.  òî æå âðåìÿ ïðåäïèñàíèÿ Çàêîíà ¹ 2181 ïðè ïðîâåðêàõ áóäóò àíàëèçèðîâàòüñÿ íàëîãîâèêàìè ïðè îïðåäåëåíèè ñîñòàâà ïðàâîíàðóøåíèÿ, à èìåííî äëÿ âûÿñíåíèÿ, áûëî ëè äîïóùåíî ïðàâîíàðóøåíèå ïî íîðìàì äàííîãî Çàêîíà è áûëà ëè ïðåäóñìîòðåíà çà ýòî îòâåòñòâåííîñòü. À äàëåå âîçìîæíû âàðèàíòû: 1. Åñëè áóäåò âûÿâëåíî, ÷òî òàêîå ïðàâîíàðóøåíèå áûëî ñîâåðøåíî è ïðè ýòîì çà íåãî áûëà ïðåäóñìîòðåíà îòâåòñòâåííîñòü Çàêîíîì ¹ 2181, òî øòðàôû áóäóò

íàëàãàòüñÿ, íî óæå ïî íîðìàì ÍÊÓ (íåçàâèñèìî îò òîãî, â ìåíüøåì èëè áîëüøåì ðàçìåðå â ñðàâíåíèè ñ Çàêîíîì ¹ 2181 â ÍÊÓ óñòàíîâëåí ðàçìåð ñàíêöèé çà ñîîòâåòñòâóþùèå íàðóøåíèÿ)****. 2. Åñëè æå Çàêîíîì ¹ 2181 íå áûëà ïðåäóñìîòðåíà îòâåòñòâåííîñòü çà îïðåäåëåííûå äåéñòâèÿ, â òîì ÷èñëå è òå, êîòîðûå êâàëèôèöèðóþòñÿ êàê ñîâåðøåííîå ïðàâîíàðóøåíèå ïî íîðìàì ÍÊÓ, øòðàôû íå íàëàãàþòñÿ.  ïèñüìå îò 14.02.11 ã. ¹ 4091/7/23-4017/131 â êà÷åñòâå ïðèìåðà òàêèõ íîâûõ ïðàâîíàðóøåíèé íàëîãîâèêè óêàçàëè ñëåäóþùèå: çàâûøåíèå ñóììû çàäåêëàðèðîâàííîãî îòðèöàòåëüíîãî çíà÷åíèÿ îáúåêòà îáëîæåíèÿ íàëîãîì íà ïðèáûëü, çàäåêëàðèðîâàííîé ñóììû îòðèöàòåëüíîãî çíà÷åíèÿ ÍÄÑ; çàâûøåíèå çàÿâëåííîé ê âîçìåùåíèþ èç áþäæåòà ñóììû ÍÄÑ, êîòîðàÿ íà ìîìåíò ïðîâåðêè íå âîçìåùåíà. Áîëåå ïîäðîáíî ñîñòàâ íîâûõ ïðàâîíàðóøåíèé àíàëèçèðîâàëñÿ â ñòàòüå «Îòâåòñòâåííîñòü çà «íàëîãîâûå» íàðóøåíèÿ ïî-íîâîìó, èëè Øòðàôû ïîñëå 01.01.11 ã.» // «ÁÍ», 2011, ¹ 8, ñ. 54). Îò ñåáÿ äîáàâèì ñëåäóþùåå. Âîïðîñ ñ ïðèìåíåíèåì øòðàôíûõ ñàíêöèé ïî «ïåðåõîäíûì» ïðàâîíàðóøåíèÿì êðàéíå íåîäíîçíà÷íûé, ïîñêîëüêó â ÍÊÓ îí ÷åòêî íå óðåãóëèðîâàí*****. Íàëîãîâèêè â àðãóìåíòàöèè ñâîåãî ïîäõîäà ñîñëàëèñü

* См. ком. «ГНАУ о штрафах: есть хорошие новости» // «БН», 2011, № 9, с. 12. ** См. ком. «Штрафы с 01.01.11 г.: не всегда 1 грн.» // «БН», 2011, № 8, с. 11. *** См. «БН», 2011, № 14, с. 14. **** Из письма Минюста от 11.01.11 г. № 18222-0-26-10-20 (см. ком. «Старые нарушения — старые штрафы: Минюст о штрафах после 01.01.11 г.» // «БН», 2011, № 9, с. 13) можно было сделать вывод, что должны применяться санкции, предусмотренные Законом № 2181, если за такое нарушение в НКУ предусмотрены более суровые санкции. ***** Ранее этот вопрос был менее дискуссионным, поскольку ч. 2 ст. 11 Закона Украины «О системе налогообложения» от 25.06.91 г. № 1251-XII прямо предусматривалось, что финансовые санкции по результатам документальных проверок и ревизий, которые осуществляются органами ГНС Украины и другими уполномоченными государственными органами, применяются в размерах, предусмотренных законодательными актами, действующими на день завершения таких проверок либо ревизий. Заметим также, что один из рассматриваемых сейчас парламентом законопроектов содержит аналогичную норму.

àïðåëü, 2011 ãîä / ¹ 17 (486)

7


ДОКУМЕНТЫ недели íà ñòàòüþ 58 Êîíñòèòóöèè Óêðàèíû, êîòîðàÿ óñòàíàâëèâàåò, ÷òî: «…çàêîíû è äðóãèå íîðìàòèâíî-ïðàâîâûå àêòû íå èìåþò îáðàòíîãî äåéñòâèÿ âî âðåìåíè, êðîìå ñëó÷àåâ, êîãäà îíè ñìÿã÷àþò èëè îòìåíÿþò îòâåòñòâåííîñòü ëèöà. Íèêòî íå ìîæåò îòâå÷àòü çà äåÿíèÿ, êîòîðûå íà ìîìåíò èõ ñîâåðøåíèÿ íå ïðèçíàâàëèñü çàêîíîì êàê ïðàâîíàðóøåíèÿ». Íàëîãîâèêè òàêæå ñïðàâåäëèâî çàìåòèëè, ÷òî þðèäè÷åñêàÿ îáÿçàòåëüíîñòü íîðìàòèâíî-ïðàâîâûõ àêòîâ ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ íà ïðàâîîòíîøåíèÿ, âîçíèêøèå äî âñòóïëåíèÿ èõ â ñèëó ëèøü â ñëó÷àÿõ, êîãäà îíè îòìåíÿþò èëè ñìÿã÷àþò îòâåòñòâåííîñòü

ëèöà. Íà ýòîì îñíîâàíèè îíè è îñâîáîäèëè îò «øòðàôîâàíèÿ» çà ïðàâîíàðóøåíèÿ, ïðåäóñìîòðåííûå ÍÊÓ, íî íå óêàçàííûå â Çàêîíå ¹ 2181. Îäíàêî ñòàòüþ 58 Êîíñòèòóöèè îíè òðàêòóþò èçáèðàòåëüíî è ïðèìåíÿþò åå òîëüêî ê èíòåðïðåòàöèè ôàêòîâ äîïóùåííûõ ïðàâîíàðóøåíèé (ò. å. èìåëî ìåñòî ñîîòâåòñòâóþùåå ïðàâîíàðóøåíèå èëè íåò). À â îòíîøåíèè ñàìîé ñóììû íàëàãàåìûõ øòðàôíûõ ñàíêöèé îòñòóïàþò îò çàïðåòà îáðàòíîãî äåéñòâèÿ íîðìàòèâíîãî àêòà è íàñòàèâàþò íà ïðèìåíåíèè øòðàôîâ â ðàçìåðàõ, óñòàíîâëåííûõ â ÍÊÓ,

ò. å. â àêòå, êîòîðûé íå äåéñòâîâàë íà ìîìåíò ñîâåðøåíèÿ ñàìîãî íàðóøåíèÿ.  òî æå âðåìÿ åñòü îïðåäåëåííûå îñíîâàíèÿ ñ÷èòàòü, ÷òî ïðåäïèñàíèÿ ñò. 58 Êîíñòèòóöèè ìîãóò áûòü ïðèìåíåíû è ê íîðìàì, ðåãëàìåíòèðóþùèì ðàçìåð øòðàôíûõ ñàíêöèé. Ïðè òàêîì ïîäõîäå çà íàðóøåíèÿ, äîïóùåííûå äî 01.01.11 ã., äîëæíû ïðèìåíÿòüñÿ øòðàôíûå ñàíêöèè ïî Çàêîíó ¹ 2181, çà èñêëþ÷åíèåì ñèòóàöèè, êîãäà ÍÊÓ ïðåäóñìîòðåíà áîëåå «ëåãêàÿ» îòâåòñòâåííîñòü. Íî ïîõîæå, äàííûé ïîäõîä ìîæíî áóäåò ðåàëèçîâàòü òîëüêî ÷åðåç ñóä.

НАЛОГОВЫЙ РАСЧЕТ О СУММЕ ДИВИДЕНДОВ, начисленных физлицам с 1 января 2011 года, подавать не нужно Письмо Государственной налоговой администрации Украины от 13.04.11 г. № 10425/7/17-0217 «О предоставлении информации»

Ðàññìàòðèâàÿ èçìåíåíèÿ, âíåñåííûå Íàëîãîâûì êîäåêñîì Óêðàèíû (äàëåå — ÍÊÓ) â ïîðÿäîê íàëîãîîáëîæåíèÿ äîõîäîâ ôèçè÷åñêèõ ëèö*, ìû íå ðàç îáðàùàëè âàøå âíèìàíèå, ÷òî ñ 1 ÿíâàðÿ 2011 ãîäà ïðè íà÷èñëåíèè äèâèäåíäîâ ýìèòåíò êîðïîðàòèâíûõ ïðàâ íå äîëæåí ïîäàâàòü Íàëîãîâûé ðàñ÷åò ðåçèäåíòà, êîòîðûé âûïëà÷èâàåò äèâèäåíäû ïëàòåëüùèêàì íàëîãà ñ äîõîäîâ ôèçè÷åñêèõ ëèö, ôîðìà êîòîðîãî óòâåðæäåíà ïðèêàçîì ÃÍÀÓ îò 04.12.03 ã. ¹ 586 (äàëåå — Íàëîãîâûé ðàñ÷åò î äèâèäåíäàõ) è êîòîðûé, íàïîìíèì, èìåë ñòàòóñ íàëîãîâîé äåêëàðàöèè. Ñâåäåíèÿ î ñóììå íà÷èñëåííûõ (âûïëà÷åííûõ) äèâèäåíäàõ è óäåðæàííîì ñ íèõ íàëîãå íà äîõîäû ôèçè-

÷åñêèõ ëèö (ÍÄÔË), êàê è ïî äðóãèì âèäàì äîõîäîâ, íàëîãîâûé àãåíò ñ íà÷àëà ýòîãî ãîäà îòðàæàåò â Íàëîãîâîì ðàñ÷åòå ïî ô. ¹ 1ÄÔ è åæåìåñÿ÷íîé Äåêëàðàöèè ïî ÍÄÔË**. Êîììåíòèðóåìîå ñåãîäíÿ ïèñüìî íàïðàâëåíî äëÿ âíóòðåííåãî èñïîëüçîâàíèÿ íàëîãîâûìè îðãàíàìè íà ìåñòàõ. Ñóòü åãî ñîñòîèò â òîì, ÷òî åñëè Íàëîãîâûé ðàñ÷åò î äèâèäåíäàõ áûë ïîäàí íàëîãîâûì àãåíòîì â 2011 ãîäó è îáðàáîòàí íàëîãîâûì îðãàíîì

ïóòåì âíåñåíèÿ äàííûõ â ýëåêòðîííóþ áàçó äàííûõ, òî, ÷òîáû íå çàäâîèòü îáÿçàòåëüñòâà ïî ÍÄÔË, òàêèå ñóììû íóæíî èñêëþ÷èòü èç ó÷åòíîé ñèñòåìû â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì ï. 4.18 Ìåòîäè÷åñêèõ ðåêîìåíäàöèé îòíîñèòåëüíî öåíòðàëèçîâàííîãî ïðèåìà è êîìïüþòåðíîé îáðàáîòêè íàëîãîâîé îò÷åòíîñòè ïëàòåëüùèêîâ íàëîãîâ â ÎÃÍÑ Óêðàèíû, óòâåðæäåííûõ ïðèêàçîì ÃÍÀÓ îò 31.12.08 ã. ¹ 827.

* См., например, статью «Налог на доходы физических лиц по-новому» // «БН», 2011, № 3, с. 32. ** Декларация по НДФЛ отменена Законом Украины «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины» от 07.04.11 г. № 3221-VI (см. с. 4 этого номера).

8

àïðåëü, 2011 ãîä / ¹ 17 (486)


ДОКУМЕНТЫ недели

ВЫПЛАТА ПОСОБИЙ ЗА СЧЕТ ФВПТ — очередная порция разъяснений от Фонда Письмо Фонда социального страхования по временной потере трудоспособности от 31.03.11 г. № 01-16-707 «О предоставлении разъяснений»

 êîììåíòèðóåìîì ïèñüìå Ôîíä ñîöèàëüíîãî ñòðàõîâàíèÿ ïî âðåìåííîé ïîòåðå òðóäîñïîñîáíîñòè (äàëåå — ÔÂÏÒ) îòâåòèë íà ðÿä âîïðîñîâ, âîçíèêàþùèõ ïðè ôèíàí-

ñèðîâàíèè ÔÂÏÒ ìàòåðèàëüíîãî îáåñïå÷åíèÿ çà ñ÷åò åãî ñðåäñòâ. Ïðîêîììåíòèðóåì ñàìûå èíòåðåñíûå.

Вопрос

Разъяснение ФВПТ

1

2

Имеет ли право работница на оплату листка нетрудоспособности по беременности и родам, если она находится в отпуске для ухода за ребенком в возрасте до 3 лет, а предприятие не работает и не платит единый взнос на общеобязательное государственное социальное страхование?

Да, имеет. Согласно ст. 38 Закона № 2240 (1) пособие по беременности и родам предоставляется со дня возникновения права на отпуск в связи с беременностью и родами независимо от пособия по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста и простоя предприятия не по вине застрахованного лица

С какой периодичностью подавать заявлениярасчеты в ФВПТ?

ФВПТ справедливо констатирует, что периодичность предоставления заявленийрасчетов страхователями не установлена. С целью обеспечения своевременности страховых выплат, в соответствии с требованиями ч. 1 ст. 52 Закона № 2240, такие заявления-расчеты следует подавать по мере проработки работодателями документов, поданных застрахованными лицами. Аналогичное разъяснение содержится в письме Минтруда от 18.02.11 г. № 1742/0/14-11/18// «БН», 2011, № 9, с. 5

Надо ли на оборотной стороне заявления-расчета указывать листки нетрудоспособности, которые оплачиваются только за счет средств предприятия (первые 5 дней нетрудоспособности)?

Нет, не надо, поскольку такие больничные не оплачиваются за счет средств ФВПТ

Каков порядок передачи структурным подразделениям финансирования, полученного от ФВПТ головным предприятием. Возможно ли перечисление средств с отдельного счета головного предприятия на текущие счета структурных подразделений, на которые перечисляется заработная плата работникам?

То, что головное предприятие стоит на учете в органе ФВПТ, значит, что именно головное предприятие осуществляет начисление и выплату зарплаты работникам, в том числе тем, кто работает в структурных подразделениях. Соответственно выплата пособий за счет средств ФВПТ с отдельного счета, на который получены средства ФВПТ, должна быть осуществлена застрахованному лицу именно головным предприятием. Если же выплата зарплаты осуществляется в структурном подразделении, то это подразделение должно быть взято на учет в органах ФВПТ как страхователь и должно открыть в установленном порядке отдельный счет и из него осуществлять выплату пособий. Комментарий редакции. На наш взгляд, речь об открытии отдельного счета для структурного подразделения для зачисления пособий из ФВПТ может идти только в случае, когда такое структурное подразделение не только выплачивает зарплату работникам, но и начисляет ее, и наделено такими функциями головным предприятием

Можно ли начисленные суммы по листкам нетрудоспособности включать в основную расчетно-платежную ведомость или нужно отражать эти суммы в отдельной расчетноплатежной ведомости?

ФВПТ рекомендует(!) отражать суммы пособия в отдельной расчетно-платежной ведомости

àïðåëü, 2011 ãîä / ¹ 17 (486)

9


ДОКУМЕНТЫ недели 1

На какой счет рабочего органа (транзитный или обратное финансирование) страхователь должен возвращать неиспользованные страховые средства?

2

Страхователь должен вернуть неиспользованные страховые средства на счет обратного финансирования рабочего органа ФВПТ, который осуществил финансирование

Суммы материального обеспечения, не полученные застрахованным лицом в срок (командировка, болезнь), могут быть отнесены на счет депонентов до получения их застрахованным лицом. Должен ли страхователь вернуть полученную Комментарий редакции. Ответ порадовал. Но, к сожалению, ФВПТ не уточнил, сумму материального обеспечения, за которой на какой счет возвращать эти средства: на отдельный счет для зачисления пособий не явилось застрахованное лицо? (потом повторно снять, когда появится застрахованное лицо) или на текущий банковский счет страхователя. Нам кажется, что логичнее зачислить такие средства на отдельный счет

Имеют ли право органы ФВПТ выносить решения и не принимать к зачету расходы, а также применять штрафы по неправильно начисленным, но не профинансированным ФВПТ суммам пособия до и после 1 января 2011 года?

По поводу применения финансовых (штрафных) санкций до 01.01.11 г., то, как отметил ФВПТ, в 2011 году за Фондом сохраняются полномочия контроля за правильностью начисления, своевременностью уплаты страховых взносов, применения финансовых санкций, которыми он был наделен до вступления в силу Закона о ЕВС (2), в том числе при отсутствии задолженности страхователя перед ФВПТ по состоянию на 01.01.11 г. В отношении выявления неправильных расчетов с 01.01.11 г. в заявлении-расчете страхователя на финансирование, то, как справедливо указывает ФВПТ, финансовые (штрафные) санкции в этом случае не применяются, поскольку факт использования страховых средств при подаче заявления-расчета отсутствует

(1) Закон Украины «Об общеобязательном государственном социальном страховании в связи с временной потерей трудоспособности и расходами, обусловленными рождением и погребением» от 18.01.01 г. № 2240-III. (2) Закон Украины «О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование» от 08.07.10 г. № 2464-VI.

ЧТОБЫ НЕ НАЧИСЛЯТЬ ЕВС НА УСЛУГИ НОТАРИУСОВ и адвокатов, нужно потребовать у них копию уведомления о взятии на учет в Пенсионном фонде Письмо Пенсионного фонда Украины от 01.03.11 г. № 3954/03-30 «О начислении единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование»

Êàê èçâåñòíî, â áàçó äëÿ íà÷èñëåíèÿ åäèíîãî âçíîñà íà îáùåîáÿçàòåëüíîå ãîñóäàðñòâåííîå ñîöñòðàõîâàíèå (ÅÂÑ) âõîäÿò âîçíàãðàæäåíèÿ ôèçè÷åñêèì ëèöàì çà âûïîëíåíèå ðàáîò (ïðåäîñòàâëåíèå óñëóã) ïî ãðàæäàíñêî-ïðàâîâûì äîãîâîðàì (÷. 1 ï. 1 ñò. 7 Çàêîíà Óêðàèíû «Î ñáîðå è ó÷åòå åäèíîãî âçíîñà íà îáùåîáÿçàòåëüíîå ãîñóäàðñòâåííîå ñîöèàëüíîå ñòðàõîâàíèå»

10

îò 08.07.10 ã. ¹ 2464-VI (äàëåå — Çàêîí î ÅÂÑ). Ñîîòâåòñòâåííî âîçíèêàåò âîïðîñ: ïîïàäàþò ëè ñþäà âîçíàãðàæäåíèÿ, âûïëà÷èâàåìûå íîòàðèóñàì, àäâîêàòàì è äðóãèì ñàìîçàíÿòûì ëèöàì, îñóùåñòâëÿþùèì íåçàâèñèìóþ ïðîôåññèîíàëüíóþ äåÿòåëüíîñòü, çà ïðåäîñòàâëåííûå èìè óñëóãè, âåäü òàêèå ëèöà ÿâëÿþòñÿ ñàìîñòîÿòåëüíûìè ïëàòåëüùèêàìè ÅÂÑ (ï. 5 ÷. 1 ñò. 4 Çàêîíà î ÅÂÑ) è äîëæíû ñàìîñòîÿòåëüíî èñ÷èñëÿòü è óïëà÷èâàòü äàííûé âçíîñ? Áàçîé îáëîæåíèÿ ÅÂÑ ó íèõ ÿâëÿåòñÿ ñóììà äîõîäà (ïðèáûëè), ïîëó÷åííàÿ îò îñóùåñòâëåíèÿ òàêîé íåçàâèñèìîé ïðîôåññèîíàëüíîé äåÿòåëüíîñòè, ïîäëåæàùàÿ îáëîæåíèþ íàëîãîì íà äîõîäû ôèçè÷åñêèõ ëèö. Ïðè ýòîì

ñóììà ÅÂÑ íå ìîæåò áûòü ìåíüøå ðàçìåðà ìèíèìàëüíîãî ñòðàõîâîãî âçíîñà çà ìåñÿö, â êîòîðîì ïîëó÷åí äîõîä, ïðèáûëü (ï. 2 ñò. 7 Çàêîíà î ÅÂÑ).  ñåãîäíÿøíåì ïèñüìå Ïåíñèîííûé ôîíä ñîâåðøåííî ñïðàâåäëèâî ðàçúÿñíÿåò, ÷òî âî èçáåæàíèå äâîéíîãî íà÷èñëåíèÿ ÅÂÑ ïðè âûïëàòå äîõîäà ñàìîçàíÿòûì ëèöàì íà÷èñëÿòü ÅÂÑ íå íóæíî, åñëè ñàìîçàíÿòîå ëèöî ïðåäîñòàâèò êîïèþ óâåäîìëåíèÿ î âçÿòèè åãî íà ó÷åò â îðãàíå Ïåíñèîííîãî ôîíäà Óêðàèíû êàê ôèçè÷åñêîãî ëèöà, îñóùåñòâëÿþùåãî íåçàâèñèìóþ ïðîôåññèîíàëüíóþ äåÿòåëüíîñòü. Ïîëíîñòüþ ñîãëàñíû ñ äàííûì âûâîäîì.

àïðåëü, 2011 ãîä / ¹ 17 (486)


ДОКУМЕНТЫ недели • КАЛЕЙДОСКОП ДОКУМЕНТОВ •

Налоговый кодекс: подзаконные акты госорганов Основание (норма НКУ*)

Что и чем утверждено Общие положения и администрирование Правила торговли в рассрочку физическим лицам (постановление КМУ от 30.03.11 г. № 383) Налог на прибыль предприятий • Перечень специальных продуктов детского питания собственного производства, прибыль предприятий от реализации которых на таможенной территории Украины освобождается от налогообложения • Порядок отнесения к продукции собственного производства специальных продуктов детского питания (постановление КМУ от 08.08.97 г. № 859 с изменениями, внесенными постановлением КМУ от 09.03.11 г. № 224) Налог на добавленную стоимость • Перечень отходов и лома черных металлов, операции по поставке которых, в частности операции по импорту, временно, до 1 января 2014 года, освобождаются от обложения налогом на добавленную стоимость • Перечень отходов и лома цветных металлов, операции по поставке которых, в частности операции по импорту, временно, до 1 января 2014 года, освобождаются от обложения налогом на добавленную стоимость (постановление КМУ от 12.01.11 г. № 15) Плата за землю Перечень субъектов кинематографии (производителей национальных фильмов), которые до 1 января 2016 года освобождаются от уплаты земельного налога за земельные участки, используемые для обеспечения производства национальных фильмов (постановление КМУ от 26.01.11 г. № 48)

П. п. 14.1.249

П. 154.2

П. 15 подразд. 2 разд. XX «Переходные положения»

П. 3 подразд. 6 разд. XX «Переходные положения»

Информация о вступлении в силу нормативных документов, комментировавшихся в «БН» Документ

Вступление в силу

Указ Президента от 06.04.11 г. № 384/2011 (см. «БН», 2011, № 16, с. 11)

19.04.11

Указ Президента от 06.04.11 г. № 386/2011 (см. «БН», 2011, № 16, с. 11)

19.04.11

Приказ МФУ от 11.03.11 г. № 338 (см. «БН», 2011, № 16, с. 10)

15.04.11

Приказ Госкомзема от 28.02.11 г. № 126 (см. «БН», 2011 № 16, с. 11)

15.04.11

Приказ МВД от 25.02.11 г. № 76 (см. «БН», 2011, № 16, с. 11)

15.04.11

Постановление КМУ от 06.04.11 г. № 351 (см. «БН», 2011, № 16, с. 11)

15.04.11

Приказ Госпотребстандарта от 09.03.11 г. № 80 (см. «БН», 2011, № 16, с. 11)

08.04.11

Приказ Госкомстата от 12.01.11 г. № 3 (см. «БН», 2011, № 16, с. 11)

11.04.11

Учет и отчетность ФЛП-«фикспатентщиков»: декларацию нужно подавать раз в год ГНАУ рассказала о новых нюансах учета и отчетности предпринимателей-«фикспатентщиков»: 1. Об отчетности. ГНАУ напомнила, что в Налоговом кодексе Украины (далее — НКУ) отсутствует норма, устанавливающая базовый отчетный период для предпринимателей —

плательщиков фиксированного налога, а в Декрете КМУ «О подоходном налоге с граждан» от 26.12.92 г. № 13-92, который регулирует применение «фикспатентной» системы налогообложения, отменена статья, определяющая порядок представления отчетности. В связи с этим ГНАУ сделала вывод: «фикспатентщики» должны отчитываться только по итогам года, как и предприниматели на общей системе налогообложения. Срок представления годовой декларации — не позднее 9 февраля следующего года.

* Налоговый кодекс Украины от 02.12.10 г. № 2755-VI. àïðåëü, 2011 ãîä / ¹ 17 (486)

11


ДОКУМЕНТЫ недели Заметим, что пунктом 179.9 НКУ установлено, что форма налоговой декларации устанавливается Минфином. Пока она не утверждена, но надеемся, что к сроку представления годовой декларации за 2011 год такая форма появится. 2. Об учете. Сопоставляя НКУ и Декрет № 13-92, ГНАУ опять сделала приятный для предпринимателей вывод: «фикспатентщик» освобождается от ведения обязательного

Новые размеры выплат при рождении ребенка Законодатели увеличили помощь при рождении ребенка, который родился после вступления в силу комментируемого Закона, изложив в новой редакции ст. 12 Закона Украины «О государственной помощи семьям с детьми» от 21.11.92 г. № 2811-XII: — на первого ребенка — в сумме, равной 30 размерам прожиточного минимума (далее — ПМ) для детей в возрасте до 6 лет, установленного на день рождения ребенка* (во II (после вступления в силу) и III кварталах 2011 года — 24960 грн.). До изменений размер помощи был кратен 22 размерам ПМ (в I квартале 2011 года — 17952 грн.); — на второго ребенка — в сумме, равной 60 размерам ПМ (во II (после вступления в силу) и III кварталах 2011 года — 49920 грн.). До изменений размер помощи был кратен 45 размерам ПМ (в I квартале 2011 года — 36720 грн.); — на третьего и каждого следующего ребенка — в сумме, равной 120 размерам ПМ (во II (после вступления в силу) и III кварталах 2011 года — 99840 грн.). До изменений размер помощи был кратен 90 размерам ПМ (в I квартале 2011 года — 73440 грн.).

Порядок применения санкций к субъектам финмониторинга Минфин утвердил Порядок рассмотрения Министерством финансов Украины дел о нарушении требований законодательства, регулирующего деятельность в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и применения санкций, который распространяется на следующих хозсубъектов первичного мониторинга (далее — СПФМ): (1) хозсубъектов, проводящих лотереи или любые другие азартные игры; (2) хозсубъектов, осуществляющих торговлю драгметаллами и драгкамнями и изделиями из них, если сумма финансовой операции равна или превышает сумму в 150 тыс. грн.; (3) ау-

учета доходов и расходов. Предприниматель может вести учет доходов и расходов в любой удобной для него форме, который не требует какой-либо регистрации в органах ГНС. Однако при этом ГНАУ напомнила, что «фикспатентщик» несет ответственность за полноту начисления, удержания и перечисления НДФЛ у источника выплаты. (Письмо ГНАУ от 05.03.11 г. № 4582/6/17-0416) Помимо увеличения размера помощи предусмотрен более «растянутый во времени» механизм выплаты помощи — одноразово при рождении ребенка в десятикратном (до изменений — девятикратном) размере ПМ (по выплатам, назначенным во II квартале после вступления в силу изменений — 8320 грн.). Остальная сумма помощи выплачивается: — на первого ребенка — в течение следующих 24 (до изменений — 12) месяцев (по выплатам, назначенным во II квартале — 693,33 грн.); — на второго ребенка — 48 (до изменений — 24) месяцев (по выплатам, назначенным во II квартале после вступления в силу изменений — 866,66 грн.); — на третьего и каждого следующего ребенка — 72 (до изменений — 36) месяцев равными частями (по выплатам, назначенным во II квартале после вступления в силу изменений — 1271,11 грн.). Соответствующие изменения должны быть внесены Кабмином в п. 13 Порядка назначения и выплаты государственной помощи семьям с детьми (постановление КМУ от 27.12.01 г. № 1751). (Закон Украины от 17.03.11 г. № 3164-VI, вступил в силу со дня опубликования — c 09.04.11 г., опубликован в газете «Голос України» от 09.04.11 г. № 65)

диторов, аудиторские фирмы; (4) физлиц-предпринимателей, предоставляющих услуги по бухгалтерскому учету. Порядком, в частности, установлено, что: — постановление о наложении штрафа или о закрытии производства по делу вручается СПФМ или посылается по его местонахождению заказным письмом с уведомлением о вручении не позже 5 рабочих дней со дня его вынесения; — если нарушения были допущены обособленными подразделениями СПФМ-юрлица (филиалами, представительствами и пр.), то штраф налагается непосредственно на юрлицо, а если работниками, состоящими в штате (по условиям трудового договора) у СПФМ-предпринимателя, то штраф налагается непосредственно на такого субъекта; — штраф должен быть уплачен СПФМ не позднее 15

* Напомним размеры прожиточного минимума на детей в возрасте до 6 лет: с 01.01.11 г. по 31.03.11 г. — 816 грн.; с 01.04.11 г. по 30.09.11 г. — 832 грн.; с 01.10.11 г. по 30.11.11 г. — 853 грн.; с 01.12.11 г. по 31.12.11 г. — 870 грн.

12

àïðåëü, 2011 ãîä / ¹ 17 (486)


ДОКУМЕНТЫ недели дней со дня получения соответствующего постановления, а если оно обжалуется — не позднее 15 дней со дня вступления в силу решения о неудовлетворении жалобы; — после перечисления суммы штрафа СПФМ посылает Минфину копию квитанции (или другого платежного документа) об уплате штрафа; — если СПФМ не платит штраф, то Минфин должен обратиться в суд с исковым заявлением о взыскании с СПФМ соответствующей суммы штрафа; — решение о наложении штрафа может быть обжалова-

но СПФМ в установленном законодательством порядке. Заметим, что размеры штрафов, перечисленных в Порядке, соответствуют размерам, установленным п. 3 ст. 23 Закона Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма» в редакции от 18.05.10 г. № 2258-VI (см. статью «Предотвращение отмывания доходов: новая редакция Закона» // «БН», 2010, № 29, с. 16). (Приказ МФУ от 11.03.11 г. № 339, действует со дня опубликования)

Коротко о важном Аптеки

Взаимодействие госорганов

Лицензирование

Лекарственные средства

Таможня

Дополнен Обязательный минимальный ассортимент лекарственных средств и изделий медицинского назначения для аптек и аптечных пунктов на период угрозы эпидемии гриппа (приказ МЗО от 01.11.10 г. № 933 // «БН», 2010, № 49, с. 14), который теперь содержит 30 наименований лекарственных средств (было 28) и 10 изделий медназначения (приказ МЗО от 21.03.11 г. № 149, действует со дня опубликования) ПФУ постановлением от 10.12.10 г. № 28-1 (действует со дня опубликования) утвердил Порядок подачи Фондом общеобязательного государственного социального страхования Украины на случай безработицы сведений о лицах, которые подлежали общеобязательному государственному социальному страхованию на случай безработицы, получали пособие по безработице (кроме единоразовой ее выплаты для организации безработным предпринимательской деятельности) и материальную помощь в период профессиональной подготовки, переподготовки или повышения квалификации, в органы Пенсионного фонда Украины. Согласно Порядку органы Фонда безработицы не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным, формируют и подают управлениям ПФУ в районах, городах и районах в городах сведения по форме, приведенной в приложении к этому Порядку. Утратили силу: (1) приказ Госкомпредпринимательства и Минюста от 27.12.06 г. № 115/107/5 «Об утверждении Лицензионных условий осуществления хозяйственной деятельности, связанной со сбором, обработкой, хранением, защитой, использованием информации, составляющей кредитную историю»; (2) приказ Госкомпредпринимательства и Минюста от 14.01.08 г. № 5/27/5 «Об утверждении Порядка контроля за соблюдением Лицензионных условий осуществления хозяйственной деятельности, связанной со сбором, обработкой, хранением, защитой, использованием информации, которая составляет кредитную историю». Соответствующее решение закреплено совместным приказом Госкомпредпринимательства и Минюста от 21.03.11 г. № 23/856/5 (действует со дня опубликования) Утверждена форма Отчета об объемах производства лекарственных средств с использованием спирта этилового. Теперь хозсубъекты, получающие спирт этиловый с акцизного склада для производства лекарственных средств (в том числе компонентов крови и изготовленных из них препаратов), составляют Отчет в 3 экземплярах, который согласовывается с представителем ГНС на налоговом посту. Один экземпляр Отчета подается в Департамент регуляторной политики в сфере обращения лекарственных средств и продукции в системе здравоохранения МЗО (приказ Минздрава от 23.03.11 г. № 156, вступает в силу со дня опубликования) Жалобы. Гостаможслужба письмом от 24.03.11 г. № 11/2-10.15/4910-ЕП уведомила, что жалобы на налоговые уведомления-решения таможенных органов подаются в контролирующий орган высшего уровня в письменной форме (в случае необходимости — с заверенными копиями документов, расчетами и другими доказательствами). Срок подачи жалобы — 10 календарных дней со дня получения налогоплательщиком уведомления-решения. При несоблюдении указанной нормы жалобы не подлежат рассмотрению и возвращаются без рассмотрения Комплектные объекты. Утвержден Порядок осуществления таможенных процедур, связанных с осуществлением таможенного контроля и таможенного оформления товаров, которые перемещаются через таможенную границу Украины в разобранном или несобранном виде. Также под этот Порядок внесены изменения в Правила заполнения заявления предприятия, предоставление которого таможенному органу предшествует таможенному оформлению товаров и транспортных средств (теперь заявление рассматривается таможенниками не 10, а 15 дней) (приказ Гостаможслужбы от 31.01.11 г. № 65, действует через 60 дней после его опубликования — с 15.06.11 г.) Евро-2012. Кабмин постановлением от 30.03.11 г. № 317 (действует через 45 дней со дня опубликования — с 21.05.11 г.) внес изменения в свои документы, касающиеся временного ввоза товаров. В частности, изложен в новой редакции п. 6 Порядка принятия решения о допуске товаров к перемещению через таможенную границу Украины в режиме временного ввоза (вывоза), утвержденного постановлением КМУ от 12.12.02 г. № 1855, касающийся решения о допуске товаров и предметов, предназначенных для проведения мероприятий по подготовке и проведению финальной части чемпионата Европы 2012 года по футболу в Украине, которые ввозятся УЕФА, назначенными лицами УЕФА или участниками чемпионата

àïðåëü, 2011 ãîä / ¹ 17 (486)

13


КАЛЕНДАРЬ недели Чрезвычайные ситуации

Приказом МЧС от 07.09.10 г. № 761 (действует со дня принятия) утверждены Методические рекомендации по вопросам планирования и проведения эвакуационных мероприятий на объектах хозяйственной деятельности в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, которые определяют порядок планирования и проведения эвакуационных мероприятий на предприятиях, в учреждениях и организациях в мирное время и особый период

Комментарии подготовили Альфия ЖИХАРЕВА, Наталия ЖУРАВЛЕВА, Виктория ЗМИЕНКО, Яна ИНДЮХОВА, Влада КАРПОВА, Оксана КОНОНЕНКО, Николай ШПАКОВИЧ

26 ÀÏÐÅËß (ÂÒÎÐÍÈÊ) Заканчивается срок подачи: — финансовой отчетности за I квартал 2011 года; — декларации о валютных ценностях, доходах и имуществе, принадлежащих резиденту Украины и находящихся за ее пределами, по состоянию на 01.04.2011 г.

29 ÀÏÐÅËß (ÏßÒÍÈÖÀ) Заканчивается срок уплаты: — НДС за март 2011 года плательщиками, для которых отчетным периодом является месяц; — акцизного налога за март 2011 года; — сбора на развитие виноградарства, садоводства и хмелеводства за март 2011 года; — сбора за пользование радиочастотным ресурсом Украины за март 2011 года; — платы за землю (земельного налога и/или арендной платы за земельные участки государственной и коммунальной собственности) за март 2011 года; — фиксированного сельскохозяйственного налога за март 2011 года; — авансового взноса по сбору за места для парковки транспортных средств; — авансового взноса по туристическому сбору.

4 ÌÀß (ÑÐÅÄÀ) Заканчивается срок подачи: — отчета о товарообороте (форма № 1-торг) за апрель 2011 года; — отчета об объеме оптового товарооборота (форма № 1-опт, месячная) за апрель 2011 года.

6 ÌÀß (ÏßÒÍÈÖÀ) Заканчивается срок подачи: — отчета по труду (форма № 1-ПВ, месячная) за апрель 2011 года; — отчета об объемах реализованных услуг (форма № 1-послуги) за апрель 2011 года.

14

àïðåëü, 2011 ãîä / ¹ 17 (486)


КОНСУЛЬТАЦИИ недели

ДОХОДЫ ПО НАЛОГУ НА ПРИБЫЛЬ: разбираемся в новых правилах Наталия ЖУРАВЛЕВА, консультант газеты «Бухгалтерская неделя»

(Ïðîäîëæåíèå. Íà÷àëî íà ñ. 1)

Общие правила Âàëîâûå äîõîäû ñìåíèëèñü ïðîñòî äîõîäàìè. Ïðàâèëî ïåðâîãî ñîáûòèÿ

óñòóïèëî ìåñòî ìåòîäó íà÷èñëåíèÿ. Èçìåíåíèÿ â íàëîãîâîì ó÷åòå äîõîäîâ ïðîèçîøëè ïðàêòè÷åñêè íà êàæäîì ó÷àñòêå ó÷åòà, íî ñåãîäíÿ ìû ïîãîâîðèì îá îáùèõ ïîäõîäàõ â ôîðìè-

ðîâàíèè äîõîäîâ è áîëåå ïîäðîáíî îñòàíîâèìñÿ íà îòðàæåíèè äîõîäîâ îò ðåàëèçàöèè òîâàðîâ (ðàáîò, óñëóã).

Òàáëèöà 1. Êëàññèôèêàöèÿ äîõîäîâ ñîãëàñíî ÍÊÓ Облагаемые налогом на прибыль Вид доходов

Доходы от операционной деятельности

Прочие доходы

(1) (2)

норма НКУ

перечень доходов

135.4.1

— доход от реализации товаров (работ, услуг)

135.4.2

— доход банковских учреждений

135.5 (1)

— дивиденды, подученные от нерезидентов; — доходы от арендных операций; — суммы штрафов (пени, неустойки); — стоимость бесплатно полученных товаров (работ, услуг); — суммы возвратной финансовой помощи согласно правилам, установленным п.п. 135.5.5 НКУ (2); — доходы от реализации необоротных активов, имущественных комплексов, оборотных активов; — другие доходы

Не облагаемые налогом на прибыль норма НКУ

перечень доходов

135.3, 136

— полученные предоплаты за товары (работы, услуги); — суммы исходящего НДС в стоимости проданных товаров (работ, услуг); — средства или стоимость имущества в качестве взноса в уставный фонд; — эмиссионный доход; — дивиденды, полученные от резидентов; — средства, поступающие посреднику в рамках договоров комиссии (поручения, консигнации и других аналогичных договоров); — средства или имущество, которые возвращаются участнику после ликвидации юридического лица — участника (в пределах стоимости приобретения акций, частей, паев); — средства или имущество, которые возвращаются участнику договора о совместной деятельности без создания юридического лица (но не выше стоимости вклада); — другие доходы, указанные в ст. 136 НКУ

В свою очередь, согласно п.п. 135.5.11 НКУ в доходы включаются такие, которые определены в ст. 146, 147, 153 и 155 — 161 НКУ. См. статью «Возвратная финансовая помощь по-новому: изучаем переходные моменты» // «БН», 2011, № 11, с. 17.

Âàæíûì ìîìåíòîì ÿâëÿåòñÿ òî, ÷òî äîõîäû îïðåäåëÿþòñÿ íà îñíîâàíèè ïåðâè÷íûõ äîêóìåíòîâ, êîòîðûå ïîäòâåðæäàþò ïîëó÷åíèå íàëîãîïëàòåëüùèêîì äîõîäîâ, îáÿçàòåëüíîñòü âåäåíèÿ è õðàíåíèÿ êîòîðûõ ïðåäóñìîòðåíà ïðàâèëàìè âåäåíèÿ áóõãàëòåðñêîãî ó÷åòà è äðóãèõ äîêóìåíòîâ, óñòàíîâëåííûõ ðàçäåëîì II ÍÊÓ. Ïîìèìî ïåðâè÷íûõ äîêóìåíòîâ, â ï. 44.1 ÍÊÓ (ðàçäåë II) ãîâîðèò-

àïðåëü, 2011 ãîä / ¹ 17 (486)

ñÿ îá îòðàæåíèè äîõîäîâ, ðàñõîäîâ è äðóãèõ ïîêàçàòåëåé íà îñíîâàíèè ðåãèñòðîâ áóõãàëòåðñêîãî ó÷åòà, ôèíàíñîâîé îò÷åòíîñòè, äðóãèõ äîêóìåíòîâ, ñâÿçàííûõ ñ èñ÷èñëåíèåì è óïëàòîé íàëîãîâ è ñáîðîâ, âåäåíèå êîòîðûõ ïðåäóñìîòðåíî çàêîíîäàòåëüñòâîì. Èíûìè ñëîâàìè, òåïåðü ÷åòêî óñòàíîâëåíî, ÷òî äîõîäû â íàëîãîâîì ó÷åòå äîëæíû ïîäòâåðæäàòüñÿ ïåðâè÷íûìè äîêóìåíòàìè (íàïðèìåð, àêòû,

íàêëàäíûå), ðåãèñòðàìè (íàïðèìåð, âåäîìîñòè, ðàñ÷åòû, îò÷åòû) è ò. ï., êîòîðûå ñîñòàâëÿþòñÿ ïî ïðàâèëàì áóõãàëòåðñêîãî ó÷åòà. Ïîìèìî èíôîðìàöèè î òîì, êàêèå äîõîäû ó÷èòûâàþòñÿ ïðè èñ÷èñëåíèè îáúåêòà îáëîæåíèÿ íàëîãîì íà ïðèáûëü, à êàêèå íåò, íóæíî çíàòü äàòó âîçíèêíîâåíèÿ ñîîòâåòñòâóþùåãî âèäà äîõîäîâ. Òàêèå äàòû ïðèâåäåíû â ñò. 137 ÍÊÓ (ñì. òàáë. 2 íà ñ. 16).

15


КОНСУЛЬТАЦИИ недели Òàáëèöà 2. Äàòà îòðàæåíèÿ äîõîäîâ ñîãëàñíî ÍÊÓ Вид доходов

Дата отражения в налоговом учете (норма НКУ)

1

2

Примечание 3

1. Доход от реализации товаров

Дата перехода права собственности (п. 137.1)

В общем случае дата отражения доходов от реализации товаров в налоговом учете совпадает с бухгалтерским учетом (отражение реализации товаров по кредиту субсчетов 701 «Доход от реализации готовой продукции», 702 «Доход от реализации товаров», 712 «Доходы от реализации прочих оборотных средств»), но могут быть и отличия(1). Доходы в иностранной валюте от реализации товаров (экспорт) также отражаются на дату перехода права собственности на товар к покупателю (хоть это прямо и не сказано в «валютном» п. 153.1 НКУ). Если не было предоплаты, то такие доходы отражаются в размере стоимости проданного товара по курсу НБУ на дату признания доходов, а если была предоплата — то по курсу НБУ на дату ее получения

2. Доход от реализации работ (услуг)

Дата составления акта или другого документа, подтверждающего выполнение работ или предоставление услуг (п. 137.1)

В общем случае дата отражения доходов от реализации работ (услуг) в налоговом учете совпадает с бухучетом (кредит субсчета 703 «Доход от реализации работ и услуг»), но могут здесь быть отличия

3. Средства целевого финансирования

4. Доходы от долгосрочных (укр. — довготривалих) операций

Доходы отражаются в части амортизации объекта инвестирования (основных средств, нематериальных активов), пропорционально доле полученного плательщиком налога из бюджета целевого финансирования. В течение тех периодов, в которых Это не распространяется на целевое финансирование для компенсации были осуществлены расходы потерь (убытков) предприятия или на финансирование без установления на цели, на которые было получено условий расходования средств. В таких случаях доходы предприятие целевое финансирование, — отражает сразу на момент получения средств целевого финансирования. п. 137.2 Такой порядок отражения налоговых доходов полностью соответствует подходу в отражении бухгалтерских доходов при получении средств целевого финансирования согласно пп. 16 — 19 П(С)БУ 15 «Доход» Сюда попадают операции с долгосрочным (более одного года) процессом производства товаров (работ, услуг) и если соответствующими договорами не предусмотрено поэтапной их сдачи. Доходы отражаются Подход в определении дохода по таким договорам напоминает ранее самостоятельно согласно степени установленный в п. 7.10 Закона о налоге на прибыль для долгосрочных завершенности производства договоров (доход определяется исходя из расчетного коэффициента (операций по предоставлению (понесенные в отчетном периоде расходы по отношению к общей сумме услуг) — п. 137.3 планируемых затрат) с последующей корректировкой доходов на основе фактических данных о затратах)

5. Продажа товаров по договору комиссии (агентскому договору)

Комитент отражает доходы на дату продажи товаров, которая отражается в отчете посредника, — п. 137.5

Аналогичный подход применяется и в бухгалтерском учете (какие-либо особые правила по налогообложению данных операций П(С)БУ 15 «Доход» не установлены). Посредник не отражает доход от продажи таких товаров ни в составе налоговых, ни в составе бухгалтерских доходов

6. Продажа товаров через торговые автоматы или подобные устройства (ТА)

Дата изъятия средств из ТА (если нет РРО). Если торговля через ТА осуществляется с использованием жетонов, карточек и т. п., то дата продажи таких жетонов, карточек и т. п. — п. 137.6

Аналогичный подход применялся и ранее согласно п.п. 11.3.2 Закона о налоге на прибыль

7. Торговля с использованием кредитных или дебетовых карточек, дорожных, коммерческих или именных чеков

Дата оформления соответствующего счета (расчетного документа) — п. 137.7

Аналогичный подход применялся и ранее согласно п.п. 11.3.3 Закона о налоге на прибыль

16

àïðåëü, 2011 ãîä / ¹ 17 (486)


КОНСУЛЬТАЦИИ недели 1

8. Безвозвратная финансовая помощь и бесплатно полученные товары

2

3

Дата фактического получения (поступления) — п. 137.10

В бухгалтерском учете такие доходы также отражаются на дату получения соответствующих активов на бесплатной основе (кредит субсчета 718 «Доход от бесплатно полученных оборотных активов»)(2)

Дата начисления таких доходов, установленная согласно условиям заключенных договоров(3), — п. 137.11

В бухгалтерском учете арендные платежи признаются доходами соответствующего отчетного периода на прямолинейной основе в течение срока аренды или с учетом способа получения экономических выгод, связанных с использованием объекта операционной аренды (п. 17 П(С)БУ 14). При получении предоплаты за аренду за несколько периодов вперед в бухгалтерском учете арендодатель отражает доходы будущих периодов с последующим отражением доходов в тех периодах, на которые приходится аренда. В налоговом учете такого понятия, как доходы будущих периодов, нет

Дата начисления таких доходов согласно условиям соответствующего договора — п. 137.11

Здесь наблюдается соответствие с бухгалтерским учетом доходов от роялти, которые согласно п. 20 П(С)БУ 15 «Доход» признаются по принципу начисления согласно экономическому содержанию соответствующего соглашения. Приказом № 372 в П(С)БУ 15 «Доход» внесены изменения, согласно которым бухгалтерское определение роялти теперь полностью соответствует определению роялти из НКУ. Так, роялти — любой платеж, полученный как вознаграждение за пользование или за предоставление права на пользование любым авторским и смежным правом на литературные произведения, произведения искусства или науки, включая компьютерные программы, другие записи на носителях информации, видео- или аудиокассеты, кинематографические фильмы или пленки для радио- или телевизионного вещания, любым патентом, зарегистрированным знаком на товары и услуги или торговой маркой, дизайном, секретным чертежом, моделью, формулой, процессом, правом на информацию относительно промышленного, коммерческого или научного опыта (ноу-хау)

11. Дивиденды от нерезидента

На дату получения дивидендов

Такой вывод можно сделать из п.п. 135.5.1 НКУ, согласно которому в состав прочих доходов относятся дивиденды, полученные от нерезидентов. Что касается бухгалтерского учета, то в соответствии с п. 20 П(С)БУ 15 «Доход» дивиденды признаются доходами в периоде принятия решения об их выплате(4). Согласно п.п. 136.1.12 НКУ для определения объекта налогообложения не учитываются дивиденды, полученные плательщиком налога от других плательщиков налога, в случаях, предусмотренных п. 153.3 НКУ

12. Доходы от продажи иностранной валюты

Дата перехода права собственности на иностранную валюту — п. 137.12

В доход включается прибыль от операций купли/продажи иностранной валюты (п.п. «г» п.п. 135.4.2 НКУ). Нюансы налогового учета данных операций описаны в п. 153.1 НКУ

13. Суммы полученных штрафов (неустойки, пени)

Дата фактического получения таких сумм — п. 137.13

В бухгалтерском учете согласно Инструкции № 291 по кредиту субсчета 715 «Полученные штрафы, пеня, неустойки» отражаются суммы штрафов, пени, неустойки и других санкций за нарушение хозяйственных договоров, которые признаны должником или относительно которых получены решения суда об их взыскании. Следовательно, в бухгалтерском учете такие доходы признаются на момент начисления, а в налоговом — на момент фактического получения

14. Проценты по ценным бумагам

Период, в течение которого была осуществлена или должна быть осуществлена выплата таких процентов — п. 137.18

Аналогичная норма содержится и в п. 20 П(С)БУ 15 «Доход»: проценты признаются в том отчетном периоде, к которому они относятся, исходя из базы их начисления и срока пользования соответствующими активами

9. Доходы от арендных операций

10. Лицензионные платежи (в том числе роялти)

àïðåëü, 2011 ãîä / ¹ 17 (486)

17


КОНСУЛЬТАЦИИ недели 1

15. Другие доходы

2

3

Дата согласно бухгалтерским стандартам — п. 137.16

Если специальных правил по дате возникновения доходов в отдельных нормах НКУ нет, то согласно п. 137.16 НКУ применяется дата, установленная П(С)БУ. В эту категорию доходов входят, например: — суммы превышения доходов от продажи отдельных объектов основных средств и нематериальных активов над их балансовой стоимостью, а также сумма превышения доходов от продажи непроизводственных основных средств над первоначальной стоимостью их приобретения; — положительная разница между суммой дохода, полученного в результате продажи земли, и суммой расходов, связанных с покупкой такого отдельного объекта собственности, увеличенных на коэффициент индексации, определенный в п. 146.21 НКУ; — прибыль (положительное значение курсовых разниц); — суммы задолженности в порядке урегулирования безнадежной и сомнительной задолженности

(1) Порядок определения и отражения в учете доходов от реализации таких активов, как основные средства и нематериальные активы, а также ценные бумаги, урегулирован отдельными нормами НКУ и требует отдельного рассмотрения. В общих чертах отметим, что при продаже основных средств и нематериальных активов рассчитывается финансовый результат по каждой операции (доходы от продажи минус балансовая стоимость объекта). Положительный финансовый результат отражается в составе доходов предприятия, а отрицательный — соответственно в расходах (п. 146.13 НКУ). При этом надо учитывать, что доходы по таким операциям определяются исходя из договорных цен, но не ниже обычных (п. 146.14 НКУ). В отношении ценных бумаг нужно знать, что, как и ранее, предприятие ведет отдельный ценнобумажный учет доходов и расходов по таким операциям в разрезе отдельных видов ценных бумаг (п. 153.8 НКУ). Соответственно в составе доходов или расходов предприятия отражение находит финансовый результат от таких операций. (2) Что касается бесплатно полученных основных средств, то специальные правила по дате отражения таких доходов в разделе III НКУ не установлены. В связи с этим исходим из правил, установленных бухгалтерским учетом (п. 137.16 НКУ). А это означает, на наш взгляд, что следует отражать доходы в размере суммы начисленной в отчетном периоде амортизации на стоимость такого бесплатно полученного объекта (кредит субсчета 745 «Доход от бесплатно полученных активов»). Доходы по таким операциям не отражаются в случаях, указанных в пп. 136.1.16 и 136.1.21 НКУ. Однако, похоже, налоговики имеют на этот счет другое мнение: доходы следует отражать при получении основных средств исходя из их обычных цен (ЕБНЗ). (3) Это не касается части лизингового платежа в счет компенсации части стоимости объекта финансового лизинга (п. 137.11 НКУ). (4) Это не касается дивидендов, которые подлежат получению по результатам финансовых инвестиций и учитываются по методу участия в капитале (п. 3 П(С)БУ 15 «Доход»).

Õîòèì òàêæå îáðàòèòü âíèìàíèå, ÷òî ðàçäåëîì III ÍÊÓ íå ïðåäóñìîòðåíî ïðèìåíåíèå êàññîâîãî ìåòîäà îòðàæåíèÿ äîõîäîâ ïðè îïëàòå òîâàðîâ (ðàáîò, óñëóã) çà ñ÷åò áþäæåòíûõ ñðåäñòâ (ðàíåå ýòî áûëî â ñèëó äåéñòâèÿ ï.ï. 11.3.5 Çàêîíà î íàëîãå íà ïðèáûëü). Òåïåðü äîõîäû îò òàêîé ïðîäàæè ïðîäàâåö áóäåò îòðàæàòü ïî îáùåìó ïðàâèëó: íà ìîìåíò ïåðåõîäà ïðàâà ñîáñòâåííîñòè ê ïîêóïàòåëþ.

Доходы от реализации товаров Òåïåðü áîëåå ïîäðîáíî îñòàíîâèìñÿ íà îïåðàöèÿõ ïî ïðîäàæå òîâàðîâ (ðàáîò, óñëóã). Íà÷íåì ñ ïðîäàæè (ðåàëèçàöèè) òîâàðîâ, ïîä êîòîðîé ïîíèìàþòñÿ ëþáûå îïåðàöèè, îñóùåñòâëÿåìûå ñîãëàñíî äîãîâîðàì êóïëè-ïðîäàæè, ìåíû, ïîñòàâêè è äðóãèì õîçÿéñòâåííûì, ãðàæäàíñêî-ïðàâîâûì äîãîâîðàì, êîòîðûå ïðåäóñìàòðèâàþò ïåðåäà÷ó

18

ïðàâ ñîáñòâåííîñòè íà òàêèå òîâàðû çà ïëàòó èëè êîìïåíñàöèþ íåçàâèñèìî îò ñðîêîâ åå ïðåäîñòàâëåíèÿ, à òàêæå îïåðàöèè ïî áåñïëàòíîìó ïðåäîñòàâëåíèþ òîâàðîâ (ï.ï. 14.1.202 ÍÊÓ). Íå ñ÷èòàþòñÿ ïðîäàæåé òîâàðîâ îïåðàöèè ïî ïðåäîñòàâëåíèþ òîâàðîâ â ïðåäåëàõ äîãîâîðîâ êîìèññèè (êîíñèãíàöèè), ïîðó÷èòåëüñòâà, õðàíåíèÿ (îòâåòñòâåííîãî õðàíåíèÿ), ïîðó÷åíèÿ, äîâåðèòåëüíîãî óïðàâëåíèÿ, îïåðàòèâíîãî ëèçèíãà (àðåíäû), äðóãèõ ãðàæäàíñêî-ïðàâîâûõ äîãîâîðîâ, êîòîðûå íå ïðåäóñìàòðèâàþò ïåðåäà÷ó ïðàâ ñîáñòâåííîñòè íà òàêèå òîâàðû. Ïðè ýòîì ïîä òîâàðàìè ïîíèìàþòñÿ ìàòåðèàëüíûå è íåìàòåðèàëüíûå àêòèâû, â òîì ÷èñëå çåìåëüíûå ó÷àñòêè, çåìåëüíûå äîëè (ïàè), à òàêæå öåííûå áóìàãè è äåðèâàòèâû, êîòîðûå èñïîëüçóþòñÿ â ëþáûõ îïåðàöèÿõ, êðîìå îïåðàöèé ïî èõ âûïóñêó (ýìèññèè) è ïîãàøåíèþ (ï.ï. 14.1.244 ÍÊÓ). Êàê âèäèòå, ïîäõîä â ïðèçíàíèè

òîé èëè èíîé îïåðàöèè ïðîäàæåé òîâàðîâ â ÍÊÓ ñîîòâåòñòâóåò ïîäõîäó, êîòîðûé èñïîëüçîâàëñÿ ðàíåå Çàêîíîì î íàëîãå íà ïðèáûëü. Ãëàâíîå îòëè÷èå — îòðàæàòü òàêèå äîõîäû ïîñëå 1 àïðåëÿ íóæíî â ìîìåíò ïåðåõîäà ïðàâà ñîáñòâåííîñòè ê ïîêóïàòåëþ. ×òî òàêîå «ïðàâî ñîáñòâåííîñòè íà òîâàð» è â êàêîé ìîìåíò îíî ïåðåõîäèò îò ïðîäàâöà ê ïîêóïàòåëþ? Îáðàòèìñÿ ê íîðìàì ðàçäåëà I «Ïðàâî ñîáñòâåííîñòè» Êíèãè òðåòüåé «Ïðàâî ñîáñòâåííîñòè è äðóãèå âåùíûå ïðàâà» ÃÊÓ. Ïðàâî ñîáñòâåííîñòè çàêëþ÷àåòñÿ â ïðàâå âëàäåíèÿ, ïîëüçîâàíèÿ è ðàñïîðÿæåíèÿ ñîáñòâåííèêîì ñâîèì èìóùåñòâîì. Ñîáñòâåííèê èìååò ïðàâî îñóùåñòâëÿòü îòíîñèòåëüíî ñâîåãî èìóùåñòâà êàêèå-ëèáî äåéñòâèÿ, íå çàïðåùåííûå çàêîíîì (÷. 2 ñò. 319 ÃÊÓ). Ïî îáùåìó ïðàâèëó, óñòàíîâëåííîìó â ñò. 334 ÃÊÓ, ïðàâî ñîáñòâåííîñòè ó ïðèîáðåòàòåëÿ èìóùåñòâà ïî äîàïðåëü, 2011 ãîä / ¹ 17 (486)


КОНСУЛЬТАЦИИ недели ãîâîðó âîçíèêàåò â ìîìåíò ïåðåäà÷è èìóùåñòâà, åñëè èíîå íå óñòàíîâëåíî äîãîâîðîì èëè çàêîíîì. Ïðè ýòîì ïåðåäà÷åé èìóùåñòâà ñ÷èòàåòñÿ âðó÷åíèå åãî ïðèîáðåòàòåëþ èëè ïåðåâîç÷èêó, îðãàíèçàöèè ñâÿçè è ò. ï. äëÿ îòïðàâëåíèÿ, ïåðåñûëêè ïðèîáðåòàòåëþ èìóùåñòâà, îò÷óæäåííîãî áåç îáÿçàòåëüñòâà äîñòàâêè. Ê ïåðåäà÷å èìóùåñòâà ïðèðàâíèâàåòñÿ âðó÷åíèå êîíîñàìåíòà èëè äðóãîãî òîâàðíîðàñïîðÿäèòåëüíîãî äîêóìåíòà. Ïðàâî ñîáñòâåííîñòè íà èìóùåñòâî ïî äîãîâîðó, êîòîðûé ïîäëåæèò íîòàðèàëüíîìó çàâåðåíèþ, âîçíèêàåò ó ïðèîáðåòàòåëÿ ñ ìîìåíòà òàêîãî óäîñòîâåðåíèÿ èëè ñ ìîìåíòà âñòóïëåíèÿ â çàêîííóþ ñèëó ðåøåíèÿ ñóäà î ïðèçíàíèè äîãîâîðà, íå óäîñòîâåðåííîãî íîòàðèàëüíî, äåéñòâèòåëüíûì. Åñëè äîãîâîð îá îò÷óæäåíèè èìóùåñòâà ïîäëåæèò ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè, òî ïðàâî ñîáñòâåííîñòè ó ïðèîáðåòàòåëÿ âîçíèêàåò ñ ìîìåíòà òàêîé ðåãèñòðàöèè. Íà ÷òî õîòèì îáðàòèòü âíèìàíèå. Âî-ïåðâûõ, êîíêðåòíûé ìîìåíò ïåðåõîäà ê ïîêóïàòåëþ ïðàâà ñîáñòâåííîñòè ìîæåò áûòü óñòàíîâëåí â äîãîâîðíîì ïîðÿäêå ñòîðîíàìè â çàâèñèìîñòè îò îáñòîÿòåëüñòâ äåëà, ÷òî äàåò âàðèàöèè äëÿ íàëîãîâûõ îïòèìèçàöèé. Âî-âòîðûõ, ìîæíî âûâåñòè îáùèå ïðàâèëà âîçíèêíîâåíèÿ äîõîäîâ ó ïðîäàâöà ïî ïðîäàæå òîâàðîâ (åñëè äîãîâîðîì íå óñòàíîâëåíû êàêèå-ëèáî ñïåöèàëüíûå óñëîâèÿ èëè îñîáûå ïðàâèëà íå ñëåäóþò èç ñóòè ñàìîãî äîãîâîðà): — åñëè ïðîäàâåö ïî äîãîâîðó îáÿçàí äîñòàâèòü ãðóç ïîêóïàòåëþ, òî ïðàâî ñîáñòâåííîñòè ïåðåõîäèò â ìîìåíò äîñòàâêè ãðóçà ïîêóïàòåëþ (èëè ñîáñòâåííûìè ñèëàìè ëèáî ñ ïðèâëå÷åíèåì ïåðåâîç÷èêà). Ôàêò äîñòàâêè òîâàðà äîëæåí ïîäòâåðæäàòüñÿ ïîäïèñüþ ëèöà, óïîëíîìî÷åííîãî ïîêóïàòåëåì íà ïðèåì òîâàðà; — åñëè ïðîäàâåö ïî äîãîâîðó íå îáÿçàí îñóùåñòâëÿòü äîñòàâêó òîâàðà («ñàìîâûâîç»), òîãäà ìîìåíòîì ïåðåõîäà ïðàâà ñîáñòâåííîñòè àïðåëü, 2011 ãîä / ¹ 17 (486)

ìîæíî ñ÷èòàòü ìîìåíò ôàêòè÷åñêîé ïåðåäà÷è òîâàðà ëèáî ïîêóïàòåëþ, ëèáî ïåðåâîç÷èêó. Ïðè îñóùåñòâëåíèè òðàíñïîðòèðîâêè ãðóçà ñ ïîìîùüþ òðåòüåé ñòîðîíû — ïåðåâîç÷èêà, íàíèìàåìîãî ïðîäàâöîì (íàïðèìåð, ïî ïðîñüáå ïîêóïàòåëÿ ïîä îáÿçàòåëüñòâî îïëàòèòü ðàñõîäû ïî ïåðåâîçêå), â äîãîâîðå öåëåñîîáðàçíî óêàçûâàòü, â êàêîé ìîìåíò îáÿçàòåëüñòâà ïðîäàâöà ïî äîñòàâêå ãðóçà ñ÷èòàþòñÿ âûïîëíåííûìè (â ìîìåíò ïåðåäà÷è òîâàðà ïåðåâîç÷èêó èëè ïîêóïàòåëþ). Ìîìåíò âîçíèêíîâåíèÿ äîõîäîâ ó ïðîäàâöà ïðèíöèïèàëåí â òåõ ñëó÷àÿõ, êîãäà òðàíñïîðòèðîâêà òîâàðà çàíèìàåò ñóòêè è áîëåå. Ñèòóàöèÿ óñóãóáëÿåòñÿ, åñëè îòãðóçêà òîâàðà ñî ñêëàäà ïðîäàâöà ïðèõîäèòñÿ íà êîíåö îäíîãî îò÷åòíîãî ïåðèîäà (íàïðèìåð, 30 èþíÿ), à äîñòàâêà ïîêóïàòåëþ — óæå íà äðóãîé îò÷åòíûé ïåðèîä (1 èþëÿ). Ðàíåå ýòîò âîïðîñ âûçûâàë íåìàëî ñïîðîâ, òàê êàê ï.ï. 11.3.1 Çàêîíà î íàëîãå íà ïðèáûëü òðåáîâàë îò ïðîäàâöà îòðàæàòü âàëîâûå äîõîäû íà ìîìåíò îòãðóçêè òîâàðîâ (åñëè, êîíå÷íî, ýòî áûëî ïåðâûì ñîáûòèåì). Ñåé÷àñ â ýòîì âîïðîñå ïîÿâèëîñü áîëüøå êîíêðåòèêè — äîõîäû îòðàæàþòñÿ íà ìîìåíò ïåðåõîäà ïðàâà ñîáñòâåííîñòè ê ïîêóïàòåëþ, à ýòîò ìîìåíò, êàê ìû âûÿñíèëè âûøå, ïî îáùåìó ïðàâèëó ïðèâÿçàí ê ôàêòè÷åñêîé ïåðåäà÷å òîâàðà ïîêóïàòåëþ, åñëè èíîå íå óñòàíîâëåíî äîãîâîðîì. Òåïåðü ÷òî êàñàåòñÿ ñîîòâåòñòâèÿ íàëîãîâûõ äîõîäîâ áóõãàëòåðñêèì. Ñîãëàñíî ï. 8 Ï(Ñ)ÁÓ 15 «Äîõîäû» äîõîä (âûðó÷êà) îò ðåàëèçàöèè ïðîäóêöèè (òîâàðîâ, äðóãèõ àêòèâîâ) ïðèçíàåòñÿ â ñëó÷àå íàëè÷èÿ âñåõ íèæåïðèâåäåííûõ óñëîâèé: — ïîêóïàòåëþ ïåðåäàíû ðèñêè è âûãîäû, ñâÿçàííûå ñ ïðàâîì ñîáñòâåííîñòè íà òîâàð; — ïðåäïðèÿòèå íå îñóùåñòâëÿåò â äàëüíåéøåì óïðàâëåíèå è êîíòðîëü çà ðåàëèçîâàííûì òîâàðîì; — ñóììà äîõîäà (âûðó÷êà) ìîæåò áûòü äîñòîâåðíî îïðåäåëåíà;

— åñòü óâåðåííîñòü, ÷òî â ðåçóëüòàòå îïåðàöèè ñîñòîèòñÿ óâåëè÷åíèå ýêîíîìè÷åñêèõ âûãîä ïðåäïðèÿòèÿ, à ðàñõîäû, ñâÿçàííûå ñ ýòîé îïåðàöèåé, ìîãóò áûòü äîñòîâåðíî îïðåäåëåíû.  îáùåì ñëó÷àå ðèñêè è âûãîäû, ñâÿçàííûå ñ ïðàâîì ñîáñòâåííîñòè, ïåðåäàþòñÿ îäíîâðåìåííî ñ ïðàâîì ñîáñòâåííîñòè íà òîâàð è â ýòîò æå ìîìåíò ïðåäïðèÿòèå óòðà÷èâàåò ïðàâî äàëüíåéøåãî óïðàâëåíèÿ è êîíòðîëÿ çà ðåàëèçîâàííûì òîâàðîì. Ïîýòîìó ìû è ãîâîðèì, ÷òî â îáùåì ñëó÷àå ïðèçíàíèå äîõîäîâ îò ïðîäàæè òîâàðîâ â áóõãàëòåðñêîì ó÷åòå (Êò 701, 702, 712) ñîïðîâîæäàåòñÿ âîçíèêíîâåíèåì äîõîäîâ â íàëîãîâîì ó÷åòå. È âñå æå èç ýòîãî ïðàâèëà åñòü íåáîëüøèå èñêëþ÷åíèÿ.  íåêîòîðûõ ñëó÷àÿõ âñå ðèñêè è âûãîäû, ñâÿçàííûå ñ ïðàâîì ñîáñòâåííîñòè íà òîâàð, ìîãóò áûòü ïåðåäàíû ïîêóïàòåëþ, â òî âðåìÿ êàê ñàìî ïðàâî ñîáñòâåííîñòè ìîæåò îñòàòüñÿ (äî îïðåäåëåííîãî ìîìåíòà) ó ïðîäàâöà. Íàèáîëåå ÿðêèì ïðèìåðîì òóò ÿâëÿåòñÿ òîðãîâëÿ â ðàññðî÷êó. Òàê, ñîãëàñíî ï.ï. 14.1.249 ÍÊÓ òîðãîâëÿ â ðàññðî÷êó ïðåäóñìàòðèâàåò ïåðåäà÷ó òîâàðîâ â ðàñïîðÿæåíèå ïîêóïàòåëÿ â ìîìåíò ïåðâîãî âçíîñà (çàëîãà) ñ ïåðåäà÷åé ïðàâà ñîáñòâåííîñòè íà òàêèå òîâàðû ïîñëå îêîí÷àòåëüíîãî ðàñ÷åòà.  äàííîì ñëó÷àå âñå ðèñêè è âûãîäû, ñâÿçàííûå ñ ïðàâîì ñîáñòâåííîñòè, ïåðåäàþòñÿ ïîêóïàòåëþ â ìîìåíò ïåðåäà÷è âåùè (ýòî, êàê ïðàâèëî, ïðîèñõîäèò) ïðè âíåñåíèè ïåðâîãî âçíîñà, à ïðàâî ñîáñòâåííîñòè ïåðåõîäèò ê ïîêóïàòåëþ òîëüêî ïîñëå ïîëíîãî ðàñ÷åòà çà âåùü.

Доходы от реализации работ (услуг) Ïðîäàæà ðåçóëüòàòîâ ðàáîò (óñëóã) — ëþáûå îïåðàöèè õîçÿéñòâåííîãî, ãðàæäàíñêî-ïðàâîâîãî õàðàêòåðà ïî âûïîëíåíèþ ðàáîò, ïðåäîñòàâëåíèþ óñëóã, ïðåäîñòàâëåíèþ ïðàâà íà ïîëüçîâàíèå èëè ðàñïîðÿæåíèå òîâàðàìè, â òîì ÷èñëå íåìà-

19


КОНСУЛЬТАЦИИ недели òåðèàëüíûìè àêòèâàìè è äðóãèìè îáúåêòàìè ñîáñòâåííîñòè, êîòîðûå íå ÿâëÿþòñÿ òîâàðàìè, ïðè óñëîâèè êîìïåíñàöèè èõ ñòîèìîñòè, à òàêæå îïåðàöèè ïî áåñïëàòíîìó ïðåäîñòàâëåíèþ ðåçóëüòàòîâ ðàáîò (óñëóã). Ïðîäàæà ðåçóëüòàòîâ ðàáîò (óñëóã) âêëþ÷àåò, â ÷àñòíîñòè, ïðåäîñòàâëåíèå ïðàâà íà ïîëüçîâàíèå òîâàðàìè ïî äîãîâîðàì îïåðàòèâíîãî ëèçèíãà (àðåíäû), ïðîäàæè, ïåðåäà÷è ïðàâà â ñîîòâåòñòâèè ñ àâòîðñêèìè èëè ëèöåíçèîííûìè äîãîâîðàìè, à òàêæå äðóãèå ñïîñîáû ïåðåäà÷è îáúåêòîâ àâòîðñêîãî ïðàâà, ïàòåíòîâ, çíàêîâ äëÿ òîâàðîâ è óñëóã, äðóãèõ îáúåêòîâ ïðàâà èíòåëëåêòóàëüíîé, â òîì ÷èñëå ïðîìûøëåííîé, ñîáñòâåííîñòè (ï.ï. 14.1.203 ÍÊÓ). Äàííîå îïðåäåëåíèå ïðàêòè÷åñêè áåç êîððåêòèâ ïåðåêî÷åâàëî â ÍÊÓ èç Çàêîíà î íàëîãå íà ïðèáûëü, à âìåñòå ñ íèì ïåðåêî÷åâàëè è âñå ïðåæíèå òðóäíîñòè ñ êëàññèôèêàöèåé â íåêîòîðûõ ñëó÷àÿõ îáúåêòà ïðîäàæè (íàïðèìåð, ïðîáëåìà ñóùåñòâóåò â îïåðàöèÿõ ñ ïðàâàìè íà èíòåëëåêòóàëüíóþ ñîáñòâåííîñòü: ÷òî ñ÷èòàòü óñëóãîé, à ÷òî ðîÿëòè). Íî ýòî ñòàðûå è óæå, êàê ãîâîðèòñÿ, îáòåñàííûå íà ïðàêòèêå ïðîáëåìû. Ñåé÷àñ íóæíî îáðàòèòü âíèìàíèå íà íîâûå ïðàâèëà, îñíîâíîå èç êîòîðûõ çàêëþ÷àåòñÿ â äàòå îòðàæåíèÿ äîõîäîâ îò ðåàëèçàöèè ðàáîò (óñëóã). Òàêèå äîõîäû ïðåäïèñàíî îòðàæàòü ïî äàòå ñîñòàâëåíèÿ àêòà èëè äðóãîãî äîêóìåíòà, îôîðìëåííîãî ñîãëàñíî òðåáîâàíèÿì äåéñòâóþùåãî çàêîíîäàòåëüñòâà, ïîäòâåðæäàþùåãî âûïîëíåíèå ðàáîò èëè ïðåäîñòàâëåíèå óñëóã. Åñëè çàêîíîäàòåëüñòâîì íå óñòàíîâëåíû îñîáûå òðåáîâàíèÿ ïî ñîñòàâëåíèþ äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ ôàêò ïðåäîñòàâëåíèÿ óñëóã (âûïîëíå-

íèÿ ðàáîò)*, òî íóæíî ïîëüçîâàòüñÿ îáùèìè áóõãàëòåðñêèìè ïðàâèëàìè. Òàê, ñîãëàñíî ï. 1 ñò. 9 Çàêîíà î áóõó÷åòå îñíîâàíèåì äëÿ áóõãàëòåðñêîãî ó÷åòà õîçÿéñòâåííûõ îïåðàöèé ÿâëÿþòñÿ ïåðâè÷íûå äîêóìåíòû, êîòîðûå ôèêñèðóþò ôàêòû îñóùåñòâëåíèÿ õîçÿéñòâåííûõ îïåðàöèé. Ïåðâè÷íûå äîêóìåíòû äîëæíû áûòü ñîñòàâëåíû âî âðåìÿ îñóùåñòâëåíèÿ õîçÿéñòâåííîé îïåðàöèè, à åñëè ýòî íåâîçìîæíî — íåïîñðåäñòâåííî ïîñëå åå îêîí÷àíèÿ. Ïåðâè÷íûå è ñâîäíûå ó÷åòíûå äîêóìåíòû ìîãóò áûòü ñîñòàâëåíû íà áóìàæíûõ èëè ìàøèííûõ íîñèòåëÿõ è äîëæíû èìåòü òàêèå îáÿçàòåëüíûå ðåêâèçèòû: — íàçâàíèå äîêóìåíòà (ôîðìû); — äàòó è ìåñòî ñîñòàâëåíèÿ; — íàçâàíèå ïðåäïðèÿòèÿ, îò èìåíè êîòîðîãî ñîñòàâëåí äîêóìåíò; — ñîäåðæàíèå è îáúåì õîçÿéñòâåííîé îïåðàöèè, åäèíèöó èçìåðåíèÿ õîçÿéñòâåííîé îïåðàöèè; — äîëæíîñòè ëèö, îòâåòñòâåííûõ çà îñóùåñòâëåíèå õîçÿéñòâåííîé îïåðàöèè è ïðàâèëüíîñòü åå îôîðìëåíèÿ; — ëè÷íóþ ïîäïèñü èëè äðóãèå äàííûå, êîòîðûå äàþò âîçìîæíîñòü èäåíòèôèöèðîâàòü ëèöî, ïðèíèìàâøåå ó÷àñòèå â îñóùåñòâëåíèè õîçÿéñòâåííîé îïåðàöèè. Õîçÿéñòâåííûå îïåðàöèè äîëæíû áûòü îòðàæåíû â ó÷åòíûõ ðåãèñòðàõ â òîì îò÷åòíîì ïåðèîäå, â êîòîðîì îíè áûëè îñóùåñòâëåíû. Îòâåòñòâåííîñòü çà íåñâîåâðåìåííîå ñîñòàâëåíèå ïåðâè÷íûõ äîêóìåíòîâ è ðåãèñòðîâ áóõãàëòåðñêîãî ó÷åòà è íåäîñòîâåðíîñòü îòðàæåííûõ â íèõ äàííûõ íåñóò ëèöà, êîòîðûå ñîñòàâèëè è ïîäïèñàëè íàñòîÿùèå äîêóìåíòû (ï. 8 ñò. 9 Çàêîíà î áóõó÷åòå).

Ïðîáëåìà ñ ìîìåíòîì îòðàæåíèÿ äîõîäîâ âîçíèêàåò, êàê ïðàâèëî, â òåõ ñèòóàöèÿõ, êîãäà àêò âûïîëíåííûõ ðàáîò (ïðåäîñòàâëåííûõ óñëóã) ñîñòàâëÿåòñÿ èñïîëíèòåëåì íåïîñðåäñòâåííî ïî îêîí÷àíèè âûïîëíåíèÿ ðàáîò (óñëóã), à çàêàç÷èê ïîäïèñûâàåò äàííûé àêò íå ñðàçó, à ÷åðåç êàêîå-òî âðåìÿ (íàïðèìåð, åñëè çàêàç÷èêó íåîáõîäèìî âðåìÿ íà ïðîâåðêó êà÷åñòâà âûïîëíåííûõ ðàáîò, ïðîâåðêó ïîíåñåííûõ èñïîëíèòåëåì ðàñõîäîâ, â ñëó÷àå íåñîãëàñèÿ ñ óêàçàííûìè â àêòå ñâåäåíèÿìè è ò. ï.). Äîëæåí ëè èñïîëíèòåëü îòðàæàòü äîõîäû íà ìîìåíò ñîñòàâëåíèÿ àêòà èëè íóæíî äîæäàòüñÿ åãî ïîäïèñàíèÿ çàêàç÷èêîì? Íà íàø âçãëÿä, áîëåå ïðàâèëüíûì ÿâëÿåòñÿ îòðàæåíèå äîõîäà íà äàòó ïîäïèñàíèÿ àêòà èëè äðóãîãî äîêóìåíòà îáåèìè ñòîðîíàìè. Òîëüêî òîãäà ìîæíî ãîâîðèòü îá îôîðìëåíèè äîêóìåíòà â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè äåéñòâóþùåãî çàêîíîäàòåëüñòâà è òîëüêî òîãäà ìîæíî ãîâîðèòü î äîñòîâåðíîì îïðåäåëåíèè ðàçìåðà äîõîäà îò ïðåäîñòàâëåííîé óñëóãè (âûïîëíåííîé ðàáîòû)**.  òî æå âðåìÿ íå èñêëþ÷àåì è ôèñêàëüíûé ïîäõîä â ýòîì âîïðîñå, åñëè äåëàòü óïîð íà îòðàæåíèå äîõîäà ïî äàòå ñîñòàâëåíèÿ äîêóìåíòà, îôîðìëåííîãî ñîîòâåòñòâóþùèì îáðàçîì. Íàì áëèæå ïîäõîä îòðàæåíèÿ äîõîäà ïî äàòå ïîäïèñàíèÿ àêòà îáåèìè ñòîðîíàìè. Ïðè ýòîì íóæíî ó÷èòûâàòü, ÷òî Çàêîí î áóõó÷åòå òðåáóåò ñîñòàâëåíèÿ ïåðâè÷íîãî äîêóìåíòà ñî âñåìè îáÿçàòåëüíûìè ðåêâèçèòàìè (ò. å. è ñ ïîäïèñÿìè îáåèõ ñòîðîí) ñðàçó ïîñëå âûïîëíåíèÿ ðàáîòû (ïðåäîñòàâëåíèÿ óñëóãè). Ïðè íàëè÷èè âðåìåííîãî îòðåçêà ìåæäó äàòîé ñîñòàâëåíèÿ è äàòîé ïîäïèñàíèÿ àêòà îáåèìè ñòîðîíàìè èñïîëíèòåëþ

* Специальные требования по форме и порядку составления документов существуют, например, в отношении перевозок грузов ж/д, авиа, морским, автомобильным транспортом, хранения отдельных видов товаров, в строительстве и др. ** Аналогичного мнения придерживались ранее и представители ГНАУ (см. консультацию «Если не было предоплаты, то ВД и НО по НДС возникают на дату подписания акта обеими сторонами договора» // «БН», 2008, № 11, с. 43). Напомним, ранее согласно п.п. 11.3.1 Закона о налоге на прибыль для работ (услуг) датой отражения валовых доходов является или дата получения предоплаты, или дата фактического предоставления результатов работ (услуг), а для налоговых обязательств по НДС — дата оформления документа, который удостоверяет факт выполнения работ (услуг) налогоплательщиком (п.п. 7.3.1 Закона об НДС).

20

àïðåëü, 2011 ãîä / ¹ 17 (486)


КОНСУЛЬТАЦИИ недели íåîáõîäèìî îáîñíîâàòü ýòè ðàñõîæäåíèÿ (ïîòðåáîâàòü îò çàêàç÷èêà ïèñüìåííîãî îáúÿñíåíèÿ çàäåðæêè ïîäïèñàíèÿ àêòà). ×òî êàñàåòñÿ ñîâïàäåíèÿ äàòû îòðàæåíèÿ äîõîäîâ îò ðåàëèçàöèè ðàáîò (óñëóã) â íàëîãîâîì ó÷åòå ñ áóõãàëòåðñêèì ó÷åòîì, òî â áîëüøèíñòâå ñëó÷àåâ îíè áóäóò ñîâïàäàòü: âûïîëíèëè ðàáîòû (óñëóãè), ñîñòàâèëè è ïîäïèñàëè àêò, îòðàçèëè äîõîäû â áóõãàëòåðñêîì (êðåäèò 703 ñóáñ÷åòà) è íàëîãîâîì ó÷åòå.  òî æå âðåìÿ íåëüçÿ íå îòìåòèòü âîëüíîñòè, êîòîðûå ñîäåðæèò â ñåáå Ï(Ñ)ÁÓ 15 «Äîõîä» â îòíîøåíèè ïðèçíàíèÿ/íåïðèçíàíèÿ äîõîäîâ îò ðåàëèçàöèè ðàáîò (óñëóã). Òàê, ñîãëàñíî ï. 10 Ï(Ñ)ÁÓ 15 «Äîõîä» äîõîä, ñâÿçàííûé ñ ïðåäîñòàâëåíèåì óñëóã, ïðèçíàåòñÿ èñõîäÿ èç ñòåïåíè çàâåðøåííîñòè îïåðàöèè ïî ïðåäîñòàâëåíèþ óñëóã íà äàòó áàëàíñà, åñëè ìîæåò áûòü äîñòîâåðíî îöåíåí ðåçóëüòàò ýòîé îïåðàöèè. Ðåçóëüòàò îïåðàöèè ïî ïðåäîñòàâëåíèþ óñëóã ìîæåò áûòü äîñòîâåðíî îöåíåí ïðè íàëè÷èè âñåõ íèæåïðèâåäåííûõ óñëîâèé: — âîçìîæíîñòü äîñòîâåðíîé îöåíêè äîõîäà; — âåðîÿòíîñòü ïîñòóïëåíèÿ ýêîíîìè÷åñêèõ âûãîä îò ïðåäîñòàâëåíèÿ óñëóã; — âîçìîæíîñòü äîñòîâåðíîé îöåíêè ñòåïåíè çàâåðøåííîñòè ïðåäîñòàâëåíèÿ óñëóã íà äàòó áàëàíñà; — âîçìîæíîñòü äîñòîâåðíîé îöåíêè ðàñõîäîâ, îñóùåñòâëåííûõ äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ óñëóã è íåîáõîäèìûõ äëÿ èõ çàâåðøåíèÿ. Îöåíêà ñòåïåíè çàâåðøåííîñòè îïåðàöèè ïî ïðåäîñòàâëåíèþ óñëóã ïðîâîäèòñÿ (ï. 11 Ï(Ñ)ÁÓ 15 «Äîõîäû»): — èçó÷åíèåì âûïîëíåííîé ðàáîòû; — îïðåäåëåíèåì óäåëüíîãî âåñà îáúåìà óñëóã, ïðåäîñòàâëåííûõ íà îïðåäåëåííóþ äàòó, â îáùåì îáúåìå óñëóã, êîòîðûå äîëæíû áûòü ïðåäîñòàâëåíû;

àïðåëü, 2011 ãîä / ¹ 17 (486)

— îïðåäåëåíèåì óäåëüíîãî âåñà ðàñõîäîâ, êîòîðûõ íåñåò ïðåäïðèÿòèå â ñâÿçè ñ ïðåäîñòàâëåíèåì óñëóã, â îáùåé îæèäàåìîé ñóììå òàêèõ ðàñõîäîâ. Ñóììà ðàñõîäîâ, îñóùåñòâëåííûõ íà îïðåäåëåííóþ äàòó, âêëþ÷àåò òîëüêî òå ðàñõîäû, êîòîðûå îòðàæàþò îáúåì ïðåäîñòàâëåííûõ óñëóã íà ýòó æå äàòó. Åñëè óñëóãè çàêëþ÷àþòñÿ â èñïîëíåíèè íåîïðåäåëåííîãî êîëè÷åñòâà äåéñòâèé (îïåðàöèé) çà îïðåäåëåííûé ïåðèîä âðåìåíè, òî äîõîä îïðåäåëÿåòñÿ ïóòåì ðàâíîìåðíîãî åãî íà÷èñëåíèÿ çà ýòîò ïåðèîä (êðîìå ñëó÷àåâ, êîãäà äðóãîé ìåòîä ëó÷øå îïðåäåëÿåò ñòåïåíü çàâåðøåííîñòè ïðåäîñòàâëåíèÿ óñëóã) (ï. 12 Ï(Ñ)ÁÓ 15 «Äîõîä»). Åñëè äîõîä (âûðó÷êà) îò ïðåäîñòàâëåíèÿ óñëóã íå ìîæåò áûòü äîñòîâåðíî îïðåäåëåí, òî îí îòðàæàåòñÿ â áóõãàëòåðñêîì ó÷åòå â ðàçìåðå îïðåäåëåííûõ ðàñõîäîâ, êîòîðûå ïîäëåæàò âîçìåùåíèþ (ï. 13 Ï(Ñ) ÁÓ 15 «Äîõîä»). Åñëè äîõîä (âûðó÷êà) îò ïðåäîñòàâëåíèÿ óñëóã íå ìîæåò áûòü äîñòîâåðíî îöåíåí è íå ñóùåñòâóåò âåðîÿòíîñòü âîçìåùåíèÿ óêàçàííûõ ðàñõîäîâ, òî äîõîä íå ïðèçíàåòñÿ, à óêàçàííûå ðàñõîäû ïðèçíàþòñÿ ðàñõîäàìè îò÷åòíîãî ïåðèîäà. Åñëè â äàëüíåéøåì ñóììà äîõîäà áóäåò äîñòîâåðíî îöåíåíà, òî äîõîä ïðèçíàåòñÿ ïî òàêîé îöåíêå (ï. 13 Ï(Ñ)ÁÓ 15 «Äîõîä»). Èç âñåé çàìûñëîâàòîñòè ïðèâåäåííûõ íîðì Ï(Ñ)ÁÓ 15 «Äîõîäû» íàïðàøèâàåòñÿ òàêîé âûâîä: áåç äîñòîâåðíîé îöåíêè äîõîäà îò âûïîëíÿåìûõ ðàáîò (óñëóã) (ïîëíîñòüþ çàâåðøåííûõ èëè íà îïðåäåëåííîì ýòàïå èõ âûïîëíåíèÿ) íåâîçìîæíî ñîñòàâèòü ïåðâè÷íûé äîêóìåíò, à çíà÷èò, íåò îñíîâàíèé äëÿ îòðàæåíèÿ äîõîäîâ íè â íàëîãîâîì íè â áóõãàëòåðñêîì ó÷åòå. Ýòî íå êàñàåòñÿ äîãîâîðîâ íà âûïîëíåíèå ðàáîò (óñëóã), êîòîðûå ñîîòâåòñòâóþò îïðåäåëåíèþ äîëãîñðî÷íûõ (áîëåå îäíîãî ãîäà) è íå ïðåäóñìàòðèâàþò ïîýòàïíóþ ñäà-

÷ó òàêèõ ðàáîò (óñëóã).  òàêîì ñëó÷àå äîõîäû îïðåäåëÿþòñÿ èñïîëíèòåëåì ñàìîñòîÿòåëüíî ñîãëàñíî ñòåïåíè çàâåðøåííîñòè âûïîëíåíèÿ òàêèõ ðàáîò (óñëóã). Äîõîä îïðåäåëÿåòñÿ â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì ï. 137.3 ÍÊÓ, ïî óäåëüíîìó âåñó ðàñõîäîâ, îñóùåñòâëåííûõ â îò÷åòíîì íàëîãîâîì ïåðèîäå, â îáùåé îæèäàåìîé ñóììå òàêèõ ðàñõîäîâ è/èëè ïî óäåëüíîìó âåñó óñëóã, ïðåäîñòàâëåííûõ â îò÷åòíîì ïåðèîäå, â îáùåì îáúåìå óñëóã, êîòîðûå äîëæíû áûòü ïðåäîñòàâëåíû.

Случаи определения доходов исходя из обычных цен Ïðîäàâöû òîâàðîâ (ðàáîò, óñëóã) äîëæíû çíàòü, ÷òî â íåêîòîðûõ ñëó÷àÿõ äîõîäû èì íóæíî îòðàæàòü èñõîäÿ èç îáû÷íûõ öåí. Âî ìíîãèõ ñëó÷àÿõ îáû÷íûå öåíû ïðèìåíÿëèñü è äî 1 àïðåëÿ, íî â îòëè÷èå îò òðåáîâàíèé Çàêîíà î íàëîãå íà ïðèáûëü ñåé÷àñ äåéñòâóåò 20 % âèëêà. Òàê, ñîãëàñíî ï.ï. 153.2.1 è 153.2.3 ÍÊÓ äîõîä, ïîëó÷åííûé ïëàòåëüùèêîì íàëîãà îò ïðîäàæè òîâàðîâ (âûïîëíåíèÿ ðàáîò, ïðåäîñòàâëåíèÿ óñëóã) ñâÿçàííûì ëèöàì, îïðåäåëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ äîãîâîðíûìè öåíàìè, íî íå ìåíüøå îáû÷íûõ öåí íà òàêèå òîâàðû, ðàáîòû, óñëóãè, êîòîðûå äåéñòâîâàëè íà äàòó òàêîé ïðîäàæè, â ñëó÷àå, åñëè äîãîâîðíàÿ öåíà íà òàêèå òîâàðû (ðàáîòû, óñëóãè) îòëè÷àåòñÿ áîëåå ÷åì íà 20 % îò îáû÷íîé öåíû íà òàêèå òîâàðû (ðàáîòû, óñëóãè). Ýòî òðåáîâàíèå ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ òàêæå íà îïåðàöèè ñ ëèöàìè, êîòîðûå: — íå ÿâëÿþòñÿ ïëàòåëüùèêàìè ýòîãî íàëîãà (åäèíîíàëîæíèêè — þðèäè÷åñêèå è ôèçè÷åñêèå ëèöà — ïðåäïðèíèìàòåëè, ïðåäïðèÿòèÿ — ïëàòåëüùèêè ôèêñèðîâàííîãî íàëîãà, ÷àñòíûå ïðåäïðèíèìàòåëè íà îáùåé ñèñòåìå íàëîãîîáëîæåíèÿ è ôèêñïàòåíòùèêè); — ïëàòÿò íàëîã ïî äðóãèì ñòàâêàì, íåæåëè ïëàòåëüùèê íàëîãà íà ïðèáûëü.  ýòó êàòåãîðèþ, êàê

21


КОНСУЛЬТАЦИИ недели ìû ïîíèìàåì, âõîäÿò «íóëåâùèêè» è ïðåäïðèÿòèÿ, îñâîáîæäåííûå îò óïëàòû íàëîãà íà ïðèáûëü. Ïðèíèìàÿ âî âíèìàíèå, ÷òî ñòàòóñ ïîêóïàòåëÿ èãðàåò âàæíîå çíà÷åíèå â íàëîãîîáëîæåíèè ïðîäàâöà, â äîãîâîðå êóïëè-ïðîäàæè íóæíî óêàçûâàòü òàêîé ñòàòóñ (ñèñòåìó íàëîãîîáëîæåíèÿ, ñòàâêó íàëîãà). Îòäåëüíî ñëåäóåò îòìåòèòü, ÷òî ïî áàðòåðíûì äîãîâîðàì 20 % âèëêà íå ïðèìåíÿåòñÿ (ï. 153.10 ÍÊÓ): äîõîä ïî òàêèì äîãîâîðàì âñåãäà

îïðåäåëÿåòñÿ èñõîäÿ èç îáû÷íûõ öåí.  ýòîé ñâÿçè åùå ðàç îòìåòèì, ÷òî ñîãëàñíî ï.ï. 14.1.10 ÍÊÓ áàðòåðíîé (òîâàðîîáìåííîé) ÿâëÿåòñÿ îïåðàöèÿ, ïðåäóñìàòðèâàþùàÿ ïðîâåäåíèå ðàñ÷åòîâ çà òîâàðû (ðàáîòû, óñëóãè) â íåäåíåæíîé ôîðìå â ðàìêàõ îäíîãî äîãîâîðà. Ñëåäîâàòåëüíî, åñëè ïðåäïðèÿòèå îôîðìëÿåò âçàèìíûé çà÷åò çàäîëæåííîñòåé ñ êîíòðàãåíòîì ïî äâóì ðàçíûì äîãîâîðàì (íàïðèìåð, çàäîëæåííîñòü ïî ïðèîáðåòåííûì òîâàðàì çàñ÷èòûâàåòñÿ â ñ÷åò ñòîèìîñòè

ïðåäîñòàâëåííûõ ýòîìó êîíòðàãåíòó óñëóã), òî äëÿ òàêèõ äîãîâîðîâ áóäåò äåéñòâîâàòü 20 % âèëêà äëÿ ñðàâíåíèÿ ñ îáû÷íûìè öåíàìè. È ïîñëåäíèé ìîìåíò. Ïîðÿäîê îïðåäåëåíèÿ îáû÷íûõ öåí, êàê ìû óæå íåîäíîêðàòíî ãîâîðèëè, äî 2013 ãîäà äåéñòâóåò ïðåæíèé, ò. å. óñòàíîâëåííûé ï. 1.20 Çàêîíà î íàëîãå íà ïðèáûëü. È ëèøü ñ 1 ÿíâàðÿ 2013 ãîäà íà÷íóò äåéñòâîâàòü íîâûå ïðàâèëà îïðåäåëåíèÿ îáû÷íûõ öåí, ñîäåðæàùèåñÿ â ñò. 39 ÍÊÓ.

Документы статьи НКУ — Налоговый кодекс Украины от 02.12.10 г. № 2755-VI. ГКУ — Гражданский кодекс Украины от 16.01.03 г. № 435-IV. Закон о налоге на прибыль — Закон Украины «О налогообложении прибыли предприятий» от 22.05.97 г. № 283/97-ВР (утратил силу). Закон об НДС — Закон Украины «О налоге на добавленную стоимость» от 03.04.97 г. № 168/97-ВР.

Закон о бухучете — Закон Украины «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине» от 16.07.99 г. № 996-XIV. Инструкция № 291 — Инструкция о применения Плана счетов бухгалтерского учета активов, капитала, обязательств и хозяйственных операций предприятий и организаций, утвержденная приказом Минфина от 30.11.99 г. № 291. ЕБНЗ — Единая база налоговых знаний, размещенная на сайте ГНАУ: www.sta.gov.ua

СБОР ЗА СПЕЦВОДОПОЛЬЗОВАНИЕ: что нужно знать при подаче отчетности за I квартал 2011 года Сергей ДЕЦЮРА, экономист-аналитик Издательского дома «Фактор»

(Ïðîäîëæåíèå. Íà÷àëî íà ñ. 1)

О чем пойдет речь Ñ 01.01.11 ã. ñóáúåêòû õîçÿéñòâîâàíèÿ, èñïîëüçóþùèå âîäíûå ðåñóðñû, âìåñòî ñáîðà çà ñïåöèàëüíîå èñïîëüçîâàíèå âîäíûõ ðåñóðñîâ, óïëàòà êîòîðîãî ðåãóëèðîâàëàñü ïï. 8 è 81 ðàçäåëà II «Çàêëþ÷èòåëüíûå ïîëîæåíèÿ» Çàêîíà ¹ 309, Ïîðÿäêîì ¹ 1494 è Èíñòðóêöèåé ¹ 231 (êîòîðûå ñî âñòóïëåíèåì â ñèëó ÍÊÓ íå äåéñòâóþò), äîëæíû óïëà÷èâàòü ñáîð çà ñïåöèàëüíîå èñïîëüçîâàíèå âîäû (äàëåå — ñáîð çà ñïåöâîäîïîëüçîâàíèå), âçèìàíèå êîòîðîãî ðåãóëèðóåòñÿ ðàçäåëîì XVI ÍÊÓ.

22

Îñíîâíûå èçìåíåíèÿ, êàñàþùèåñÿ âçèìàíèÿ ñáîðà çà ñïåöâîäîïîëüçîâàíèå, ìû îñâåòèëè â êîíñóëüòàöèè «Ðåñóðñíûå ïëàòåæè: îáùàÿ õàðàêòåðèñòèêà, èëè ×òî íîâîãî ïðèíåñ Íàëîãîâûé êîäåêñ» // «ÁÍ», 2011 ¹ 15, ñ. 16. Ïîýòîìó â ïðåäëàãàåìîé ñòàòüå îñíîâíîå âíèìàíèå ñîñðåäîòî÷èì íà ñîñòàâëåíèè îò÷åòíîñòè ïî ýòîìó ñáîðó çà I êâàðòàë 2011 ãîäà.

Плательщики сбора Ïëàòåëüùèêàìè ñáîðà çà ñïåöâîäîïîëüçîâàíèå â ñîîòâåòñòâèè ñ ï. 323.1 ÍÊÓ ñ÷èòàþòñÿ âîäîïîëüçîâàòåëè, ò. å. ñóáúåêòû õîçÿéñòâîâàíèÿ íåçàâèñèìî îò ôîðìû ñîáñòâåííîñòè: þðèäè÷åñêèå ëèöà, èõ ôèëèàëû, îò-

äåëåíèÿ, ïðåäñòàâèòåëüñòâà, äðóãèå îáîñîáëåííûå ïîäðàçäåëåíèÿ áåç ñîçäàíèÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà (êðîìå áþäæåòíûõ ó÷ðåæäåíèé), ïîñòîÿííûå ïðåäñòàâèòåëüñòâà íåðåçèäåíòîâ, à òàêæå ôèçè÷åñêèå ëèöà — ïðåäïðèíèìàòåëè, èñïîëüçóþùèå âîäó, ïîëó÷åííóþ ïóòåì çàáîðà âîäû èç âîäíûõ îáúåêòîâ (ïåðâè÷íûå âîäîïîëüçîâàòåëè) è/èëè îò ïåðâè÷íûõ ëèáî äðóãèõ âîäîïîëüçîâàòåëåé (âòîðè÷íûå âîäîïîëüçîâàòåëè), è èñïîëüçóþùèå âîäó äëÿ íóæä ãèäðîýíåðãåòèêè, âîäíîãî òðàíñïîðòà è ðûáîâîäñòâà. (Ïðîäîëæåíèå см. на с. 27)

àïðåëü, 2011 ãîä / ¹ 17 (486)


КАЛЕНДАРЬ БУХГАЛТЕРА

м=L Ïí

4 МАЯ (СРЕДА) Çàêàí÷èâàåòñÿ ñðîê ïîäà÷è: îò÷åòà î òîâàðîîáîðîòå (ô. ¹ 1-òîðã) çà àïðåëü 2011 ãîäà; îò÷åòà îá îáúåìå îïòîâîãî òîâàðîîáîðîòà (ô. ¹ 1-îïò, ìåñÿ÷íàÿ) çà àïðåëü 2011 ãîäà.

10 МАЯ (ВТОРНИК) Çàêàí÷èâàåòñÿ ñðîê ïîäà÷è: äåêëàðàöèè ïî íàëîãó íà ïðèáûëü ïðåäïðèÿòèÿ çà I êâàðòàë 2011 ãîäà; ðàñ÷åòà ÷àñòè ÷èñòîé ïðèáûëè (äîõîäà), ïîäëåæàùåé óïëàòå â áþäæåò çà I êâàðòàë 2011 ãîäà; äåêëàðàöèè ïî ÍÄÑ çà I êâàðòàë 2011 ãîäà; äåêëàðàöèè ïî ýêîëîãè÷åñêîìó íàëîãó çà I êâàðòàë 2011 ãîäà; äåêëàðàöèè ïî ñáîðó çà ñïåöâîäîïîëüçîâàíèå çà I êâàðòàë 2011 ãîäà; äåêëàðàöèè ïî ñáîðó çà ìåñòà äëÿ ïàðêîâêè òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ çà I êâàðòàë 2011 ãîäà; äåêëàðàöèè ïî òóðèñòè÷åñêîìó ñáîðó çà I êâàðòàë 2011 ãîäà; ô. ¹ 1ÄÔ çà I êâàðòàë 2011 ãîäà; äåêëàðàöèè î äîõîäàõ ÔËÏ íà îáùåé ñèñòåìå íàëîãîîáëîæåíèÿ çà I êâàðòàë 2011 ãîäà; îò÷åòà î ñóììàõ íàëîãîâûõ ëüãîò çà I êâàðòàë 2011 ãîäà.

13 МАЯ (ПЯТНИЦА) Çàêàí÷èâàåòñÿ ñðîê óïëàòû: ñáîðà çà îñóùåñòâëåíèå òîðãîâîé äåÿòåëüíîñòè, äåÿòåëüíîñòè ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ïëàòíûõ óñëóã, îñóùåñòâëåíèþ òîðãîâëè âàëþòíûìè öåííîñòÿìè çà èþíü 2011 ãîäà; àâàíñîâûõ ïëàòåæåé ïî íàëîãó íà äîõîäû ÔËÏ íà îáùåé ñèñòåìå íàëîãîîáëîæåíèÿ çà ²² êâàðòàë 2011 ãîäà; àâàíñîâûõ ïëàòåæåé ïî ÅÂÑ ÔËÏ íà îáùåé ñèñòåìå íàëîãîîáëîæåíèÿ çà ²² êâàðòàë 2011 ãîäà. Çàêàí÷èâàåòñÿ ñðîê ïîäà÷è: îò÷åòíîñòè, ñâÿçàííîé ñ èñïîëüçîâàíèåì ÐÐÎ è ÐÊ, çà àïðåëü 2011 ãîäà.

19 МАЯ (ЧЕТВЕРГ) Çàêàí÷èâàåòñÿ ñðîê óïëàòû: ÅÂÑ ÔËÏ íà åäèíîì íàëîãå è ôèêñïàòåíòå «çà ñåáÿ» çà àïðåëü 2011 ãîäà.

20 МАЯ (ПЯТНИЦА) Çàêàí÷èâàåòñÿ ñðîê óïëàòû: íàëîãà íà ïðèáûëü ïðåäïðèÿòèÿ çà I êâàðòàë 2011 ãîäà; ÷àñòè ÷èñòîé ïðèáûëè (äîõîäà), ïîäëåæàùåé óïëàòå â ãîñóäàðñòâåííûé áþäæåò, çà I êâàðòàë 2011 ãîäà; ÍÄÑ çà I êâàðòàë 2011 ãîäà;

Ñð

×ò

Ïò

Ñá

Âñ

1 2

3

4

5

9

10

11

12

16

17

18

19 20 21 22

23

24

25

26

30

31

6 МАЯ (ПЯТНИЦА) Çàêàí÷èâàåòñÿ ñðîê ïîäà÷è: îò÷åòà ïî òðóäó (ô. ¹1-ÏÂ, ìåñÿ÷íàÿ) çà àïðåëü 2011 ãîäà; îò÷åòà îá îáúåìàõ ðåàëèçîâàííûõ óñëóã (ô. ¹ 1-ïîñëóãè) çà àïðåëü 2011 ãîäà.

Âò

2011 6

7

8

13 14 15 27 28 29

ýêîëîãè÷åñêîãî íàëîãà çà I êâàðòàë 2011 ãîäà; ñáîðà çà ñïåöâîäîïîëüçîâàíèå çà I êâàðòàë 2011 ãîäà; åäèíîãî íàëîãà þðèäè÷åñêèìè ëèöàìè çà àïðåëü 2011 ãîäà; åäèíîãî íàëîãà ÔËÏ çà èþíü 2011 ãîäà; ÅÂÑ, óäåðæàííîãî ñ äîõîäîâ çàñòðàõîâàííûõ ëèö çà àïðåëü 2011 ãîäà; ÅÂÑ èç íà÷èñëåííîãî, íî íå âûïëà÷åííîãî äîõîäà çà àïðåëü 2011 ãîäà. Çàêàí÷èâàåòñÿ ñðîê ïîäà÷è: äåêëàðàöèè ïî ÍÄÑ çà àïðåëü 2011 ãîäà; êîïèé çàïèñåé â ðååñòðàõ âûäàííûõ è ïîëó÷åííûõ íàëîãîâûõ íàêëàäíûõ çà àïðåëü 2011 ãîäà â ýëåêòðîííîì âèäå (â òîì ÷èñëå è êâàðòàëüíûìè ïëàòåëüùèêàìè ÍÄÑ); äåêëàðàöèè ïî àêöèçíîìó íàëîãó çà àïðåëü 2011 ãîäà; ðàñ÷åòà «õìåëåñáîðà» çà àïðåëü 2011 ãîäà; ðàñ÷åòà ðàäèî÷àñòîòíîãî ñáîðà çà àïðåëü 2011 ãîäà; îò÷åòà ïî ÅÂÑ (ïðèëîæåíèå 4) çà àïðåëü 2011 ãîäà; äåêëàðàöèè ïî ïëàòå çà çåìëþ çà àïðåëü 2011 ãîäà ïëàòåëüùèêàìè, ïîäàþùèìè òàêóþ äåêëàðàöèþ åæåìåñÿ÷íî; îò÷åòà î ôèíàíñîâûõ ðåçóëüòàòàõ (ô. ¹ 1-Á) çà àïðåëü 2011 ãîäà.

30 МАЯ (ПОНЕДЕЛЬНИК) Çàêàí÷èâàåòñÿ ñðîê óïëàòû: ÍÄÑ çà àïðåëü 2011 ãîäà; àêöèçíîãî íàëîãà çà àïðåëü 2011 ãîäà; «õìåëåñáîðà» çà àïðåëü 2011 ãîäà; ðàäèî÷àñòîòíîãî ñáîðà çà àïðåëü 2011 ãîäà; ïëàòû çà çåìëþ çà àïðåëü 2011 ãîäà; ÔÑÍ çà àïðåëü 2011 ãîäà; àâàíñîâîãî âçíîñà ïî ñáîðó çà ìåñòà äëÿ ïàðêîâêè òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ; àâàíñîâîãî âçíîñà ïî òóðèñòè÷åñêîìó ñáîðó. Çàêàí÷èâàåòñÿ ñðîê ïîäà÷è: ôèíàíñîâîé îò÷åòíîñòè î õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè â ñîñòàâå Áàëàíñà è Îò÷åòà î ôèíàíñîâûõ ðåçóëüòàòàõ ãîñóäàðñòâåííîìó ðåãèñòðàòîðó ïî ìåñòîíàõîæäåíèþ ðåãèñòðàöèîííîãî äåëà.

рус 23


АСТРОКАЛЕНДАРЬ от Катерины Соляник на МАЙ Ñòàðàéòåñü íå äåëàòü âàæíûõ ïîêóïîê

Ëóíà îïðåäåëÿåò ñëåäóþùåå âðåìÿ äëÿ: Êîíòàêòîâ ñ ïðîâåðÿþùèìè è êîíòðîëèðóþùèìè îðãàíàìè

1 (ïîñëå 18:21), 3 (ïîñëå 09:52), 4, 9 (ñ 09:53 äî 12:36), 11 (äî 17:00), 13 (äî 18:58), 17 (ïîñëå 14:10), 19 (ïîñëå 17:19), 24 (ñ 10:42 äî 15:25), 26, 29 (ñ 13:29 äî 16:03), 31 (ïîñëå 18:31)

Âåäåíèÿ ïåðåãîâîðîâ è çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðîâ

5, 6, 14, 15 (äî 19:02), 18, 19 (äî 17:19), 20, 21, 24 (ïîñëå 15:25), 25

Îôîðìëåíèÿ êðåäèòà â áàíêå

16, 17 (äî 14:10), 18, 19 (äî 17:19), 20, 21, 24 (ïîñëå 15:25), 25

Îïòîâûõ çàêóïîê òîâàðà äëÿ ïîñëåäóþùåé ïðîäàæè

1 (äî 18:21), 7, 8, 9 (äî 09:53), 13 (ïîñëå 18:53), 14, 15 (äî 19:02), 20, 21, 24 (ïîñëå 15:25), 25, 27, 28, 29 (äî 13:29)

Ïðîâåäåíèÿ ñîâåùàíèé, ðåøåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíûõ âîïðîñîâ

2 (ïîñëå 08:59), 11 (ïîñëå 17:00), 12, 18, 19 (äî 14:19), 20, 21, 23, 30, 31 (äî 18:38)

Ðàáîòû ñ êàäðàìè

9 (ïîñëå 12:36), 10, 11 (ïîñëå 17:00), 12

Óñïåøíûõ ïîåçäîê

4 (ïîñëå 20:10), 5, 6, 17 (ïîñëå 20:24), 18, 19 (äî 17:19)

Îáùåíèÿ ñ äåòüìè

3, 9, 10, 11, 15, 16, 17

Âñòðå÷ ñ äðóçüÿìè

5, 6, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 22, 23, 24

Ðîìàíòè÷åñêèõ ñâèäàíèé

7, 23, 30

Óõîäà çà êîæåé

11, 12, 13, 14, 15, 20, 21, 22, 23

Îçäîðîâëåíèÿ âîëîñ ïðè ïîìîùè ñòðèæêè

9 (ïîñëå 12:36), 10, 11 (ïîñëå 17:00), 12, 13 (ïîñëå 18:58), 14, 15 (äî 19:02), 18, 19 (äî 17:19), 29 (ïîëå 16:03), 30, 31 (äî 18:38)

01.05 02.05 03.05 04.05 05.05 06.05 07.05 08.05 09.05 10.05 11.05 12.05 13.05 14.05 15.05 16.05 17.05 18.05 19.05 20.05 21.05 22.05 23.05 24.05 25.05 26.05 27.05 28.05 29.05 30.05 31.05

Ëóíà ïðåäîñòåðåãàåò: Ðàçäðàæèòåëüíîñòü ñòàíåò èñòî÷íèêîì êîíôëèêòîâ

1, 3, 4, 9, 13, 16, 17, 20, 21, 22, 28, 29, 31

Âîçìîæíî îáîñòðåíèå ðåâíîñòíûõ ÷óâñòâ

13, 16, 17

Ïîâûøàåòñÿ îïàñíîñòü àëëåðãèè è ðàçäðàæåíèé

1, 2, 3, 4, 10, 11, 16, 17, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31

ДЛЯ ЗАМЕТОК

рус 24

18:21 — 24:00 00:00 — 08:59 09:52 — 24:00 00:00 — 20:10 íåò 23:13 — 24:00 00:00 — 05:33 íåò 09:53 — 12:36 íåò 07:53 — 17:00 íåò 05:53 — 18:58 íåò 19:02 — 19:33 íåò 14:10 — 20:24 íåò 17:19 — 23:17 íåò íåò 00:05 — 05:33 íåò 10:42 — 15:25 21:16 — 24:00 00:00 — 24:00 00:00 — 03:37 íåò 13:29 — 16:03 íåò 18:38 — 24:00


ВАЖНЫЕ ЦИФРЫ МАЯ Ìèíèìàëüíàÿ çàðàáîòíàÿ ïëàòà: — ìåñÿ÷íàÿ ........................................................ 960 ãðí. — ïî÷àñîâàÿ ...................................................... 5,77 ãðí. Ïðîæèòî÷íûé ìèíèìóì äëÿ òðóäîñïîñîáíîãî ëèöà ................................. 960 ãðí.

Ìàêñèìàëüíûé ðàçìåð äîõîäà, ñ êîòîðîãî âçèìàåòñÿ åäèíûé âçíîñ íà ñîöñòðàõîâàíèå ......................................... 14400 ãðí. Ïðåäåëüíûé ðàçìåð çàðïëàòû äëÿ ïîëó÷åíèÿ ÍÑË .......................................... 1320 ãðí. Çàðïëàòà èíäåêñèðóåòñÿ â ïðåäåëàõ .................. 960 ãðí.

НАЛОГОВАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ЛЬГОТА В 2011 ГОДУ Âèä ÍÑË (íîðìà Íàëîãîâîãî êîäåêñà Óêðàèíû)

Ðàñ÷åò*

Îáû÷íàÿ (ï.ï. 169.1.1)

Ðàçìåð ÍÑË, ãðí.

941 õ 50 %

470,50

941 õ 50 % õ êîëè÷åñòâî äåòåé

470,50 õ êîëè÷åñòâî äåòåé

Ïîâûøåííàÿ (ï.ï. 169.1.3)

941 õ 50 % õ 150 %

705,75

Ïîâûøåííàÿ (ï.ï. 169.1.4)

941 õ 50 % õ 200 %

941,00

Îáû÷íàÿ «íà äåòåé» (ï.ï. 169.1.2)

РАЗМЕР УЧЕТНОЙ СТАВКИ НБУ ЗА ПОСЛЕДНИЕ ТРИ ГОДА Ïåðèîä 01.01.2008 ã. — 29.04.2008 ã. 30.04.2008 ã. — 14.06.2009 ã. 15.06.2009 ã. — 11.08.2009 ã. 12.08.2009 ã. — 07.06.2010 ã. 08.06.2010 ã. — 07.07.2010 ã. 08.07.2010 ã. — 09.08.2010 ã. C 10.08.2010 ã.

ПРЕДЕЛЬНЫЙ РАЗМЕР СУТОЧНЫХ

Ðàçìåð 10,00 % 12,00 % 11,00 % 10,25 % 9,50 % 8,50 % 7,75 %

Äëÿ êîìàíäèðîâîê

Ðàñ÷åò

 ïðåäåëàõ Óêðàèíû Çà ãðàíèöó

941 õ 0,2 941 õ 0,75

Ðàçìåð ñóòî÷íûõ, ãðí. Íå áîëåå 188,2 Íå âûøå 705,75

НОРМЫ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ ¹ ï/ï

Ïîêàçàòåëè

Àïðåëü

Ìàé

Èþíü

30

31

30

1 (24)

3 (1, 2, 9)

2 (12, 28)

9

9

8

Êîëè÷åñòâî äíåé, ðàáîòà â êîòîðûå íå ïðîèçâîäèòñÿ

10

12

10

Êîëè÷åñòâî ðàáî÷èõ äíåé

20

19

20

Êîëè÷åñòâî äíåé, ïðåäøåñòâóþùèõ ïðàçäíè÷íûì è íåðàáî÷èì, â êîòîðûå ïðîäîëæèòåëüíîñòü ðàáî÷åãî äíÿ (ñìåíû) ïðè 40-÷àñîâîé íåäåëå óìåíüøàåòñÿ íà 1 ÷àñ (÷èñëî ìåñÿöà, â êîòîðîå ñîêðàùàåòñÿ ïðîäîëæèòåëüíîñòü ðàáî÷åãî äíÿ)

1 (27)

1

Êîëè÷åñòâî êàëåíäàðíûõ äíåé

2

Êîëè÷åñòâî ïðàçäíè÷íûõ äíåé è äíåé ðåëèãèîçíûõ ïðàçäíèêîâ (÷èñëî ìåñÿöà, íà êîòîðîå ïðèõîäèòñÿ ïðàçäíèê)

3

Êîëè÷åñòâî âûõîäíûõ äíåé

4 5 6

Íîðìà ïðîäîëæèòåëüíîñòè ðàáî÷åãî âðåìåíè â ÷àñàõ ïðè: 7

40-÷àñîâîé ðàáî÷åé íåäåëå

160,0

152,0

159,0

8

39-÷àñîâîé ðàáî÷åé íåäåëå

156,0

148,2

156,0

9

38,5-÷àñîâîé ðàáî÷åé íåäåëå

154,0

146,3

154,0

10

36-÷àñîâîé ðàáî÷åé íåäåëå

144,0

136,8

144,0

11

33-÷àñîâîé ðàáî÷åé íåäåëå

132,0

125,4

132,0

12

30-÷àñîâîé ðàáî÷åé íåäåëå

120,0

114,0

120,0

13

25-÷àñîâîé ðàáî÷åé íåäåëå

100,0

95,0

100,0

14

24-÷àñîâîé ðàáî÷åé íåäåëå

96,0

91,2

96,0

15

20-÷àñîâîé ðàáî÷åé íåäåëå

80,0

76,0

80,0

16

18-÷àñîâîé ðàáî÷åé íåäåëå

72,0

68,4

72,0

* В таблице приведены размеры налоговой социальной льготы с учетом ч. 7 п. 1 Заключительных положений Налогового кодекса Украины от 02.12.10 г. № 2755-VI.

рус 25


ИМЕНИНЫ В МАЕ 1 ìàÿ ................... Âàñèëèé, Âèêòîð, Âèññàðèîí, Åôèì, Èâàí, Êóçüìà, Ìèõàèë, Ôåëèêñ 2 ìàÿ ................... Âèêòîð, Ãåîðãèé, Äìèòðèé, Èâàí 3 ìàÿ ................... Àëåêñàíäð, Ãàâðèèë, Ãðèãîðèé, Ôåäîð 4 ìàÿ ................... Àëåêñàíäð, Àëåêñåé, Äåíèñ, Èñààêèé, Íèêîëàé, Ôåäîð 5 ìàÿ ................... Âèòàëèé, Âñåâîëîä, Ãàâðèèë, Êëèìåíò, Ôåäîð 6 ìàÿ ................... Àëåêñàíäðà, Àôàíàñèé, Âàëåðèé, Âàëåðèÿ, Ãåîðãèé, Èâàí 7 ìàÿ ................... Àëåêñåé, Âàëåíòèí, Èííîêåíòèé, Èîñèô, Ëåîíòèé, Íèêîëàé, Ñóñàííà 8 ìàÿ ................... Ìàðê, Ñåðãåé 9 ìàÿ ................... Âàñèëèé, Ãëàôèðà, Èâàí, Íèêîëàé, Ïåòð, Ñòåïàí 10 ìàÿ ................. Àíàñòàñèÿ, Ãåîðãèé, Èâàí, Èëàðèîí, Íèêîëàé, Ïàâåë, Ïåòð, Ñåðãåé, Ñòåïàí 11 ìàÿ .................. Àííà, Âèòàëèé, Êèðèëë, Ìàêñèì 12 ìàÿ ................. Àðñåíèé, Âàñèëèé, Èâàí 13 ìàÿ ................. Âàñèëèé, Èãíàòèé, Êëèìåíò, Ìàêñèì, Íèêèòà, ßêîâ 14 ìàÿ ................. Ãåðàñèì, Åôèì, Èãíàòèé, Ìàêàð, Íèíà, Òàìàðà 15 ìàÿ ................. Àôàíàñèé, Áîðèñ, Ãëåá, Äàâèä, Çîÿ 16 ìàÿ ................. Íèêîëàé, Ïàâåë, Ïåòð, Òèìîôåé 17 ìàÿ ................. Èñààêèé, Êèðèëë, Êëèìåíò, Ëåîíòèé, Ìàðèÿ, Íèêèòà, Ïåëàãåÿ, Òàòüÿíà 18 ìàÿ ................. Àäðèàí, Èðèíà, ßêîâ 19 ìàÿ ................. Âàñèëèé, Äåíèñ, Èâàí, Èëàðèîí 20 ìàÿ ................. Äàâèä, Èâàí, Èîñèô, Ìèõàèë, Ñòåïàí, Ôàääåé 21 ìàÿ ................. Àäðèàí, Àðñåíèé, Èâàí 22 ìàÿ ................. Àêóëèíà, Âàñèëèé, Ãàâðèèë, Èîñèô, Íèêîëàé 23 ìàÿ ................. Âàñèëèé, Êèðèëë, Òàèñèÿ 24 ìàÿ ................. Àëåêñàíäð, Èîñèô, Êèðèëë, Êîíñòàíòèí, Ðîñòèñëàâ 25 ìàÿ ................. Ãåðìàí, Èâàí, Ïåòð, Ôåäîð 26 ìàÿ ................. Àëåêñàíäð, Âàñèëèé, Ãåîðãèé, Åôèì, Èðèíà, Ìàêàð, Ñåðãåé 27 ìàÿ ................. Àëåêñàíäð, Èâàí, Ëåîíòèé, Ìàêàð, Ìàêñèì, Ìàðê, Íèêèòà, Òèõîí 28 ìàÿ ................. Äìèòðèé, Ìàêàð 29 ìàÿ ................. Àëåêñàíäð, Àðêàäèé, Ãåîðãèé, Ìîäåñò, Ìóçà, Íèêîëàé, Ïåòð, Ôåäîð 30 ìàÿ ................. Àäðèàí, Àôàíàñèé, Åâäîêèÿ, Ñòåïàí 31 ìàÿ ................. Àëåêñàíäðà, Àíäðåé, Áîãäàí, Âàñèëèé, Äàâèä, Èðàêëèé, Êëàâäèÿ, Êðèñòèíà, Ëåâ, Ìàêàð, Ïàâåë, Ïåòð, Ôàèíà, Ôåäîð, Þëèàí, Þëèÿ

ПРАЗДНИЧНЫЕ И НЕРАБОЧИЕ ДНИ, ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ, МЕЖДУНАРОДНЫЕ И ТРАДИЦИОННЫЕ ПРАЗДНИКИ, ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ В МАЕ 1 è 2 ìàÿ 3 ìàÿ 5 ìàÿ 7 ìàÿ 8 ìàÿ 9 ìàÿ 12 ìàÿ 14 ìàÿ

15 ìàÿ

17 ìàÿ 18 ìàÿ 20 ìàÿ

21 ìàÿ

22 ìàÿ 24 ìàÿ 28 ìàÿ 29 ìàÿ 31 ìàÿ

Äåíü ìåæäóíàðîäíîé ñîëèäàðíîñòè òðóäÿùèõñÿ* Âñåìèðíûé äåíü ñâîáîäû ïðåññû Äåíü Ñîëíöà Ìåæäóíàðîäíûé äåíü áîðüáû çà ïðàâà èíâàëèäîâ Äåíü àñòðîíîìèè Äåíü ìàòåðè Âñåìèðíûé äåíü Êðàñíîãî Êðåñòà è Êðàñíîãî Ïîëóìåñÿöà Äåíü Ïîáåäû Âñåìèðíûé äåíü ìåäèöèíñêèõ ñåñòåð Âñåìèðíûé äåíü ñïðàâåäëèâîé òîðãîâëè Ìåæäóíàðîäíûé äåíü ïòèö Äåíü ïàìÿòè æåðòâ ïîëèòè÷åñêèõ ðåïðåññèé Äåíü ìîëîäåæíûõ è äåòñêèõ îáùåñòâåííûõ îðãàíèçàöèé Äåíü ìàñòåðîâ íàðîäíîãî èñêóññòâà Ìåæäóíàðîäíûé äåíü ñåìüè Âñåìèðíûé äåíü ýëåêòðîñâÿçè Âñåìèðíûé äåíü èíôîðìàöèîííîãî îáùåñòâà Ìåæäóíàðîäíûé äåíü ìóçååâ Äåíü áàíêîâñêèõ ðàáîòíèêîâ Âñåìèðíûé äåíü ìåòðîëîãèè Äåíü Åâðîïû Äåíü íàóêè Âñåìèðíûé äåíü êóëüòóðíîãî ðàçíîîáðàçèÿ âî èìÿ äèàëîãà è ðàçâèòèÿ Ìåæäóíàðîäíûé äåíü êîñìîñà Ìåæäóíàðîäíûé äåíü ÞÍÅÑÊÎ çà êóëüòóðíîå ðàçâèòèå Âñåìèðíûé äåíü ïàìÿòè ëþäåé, óìåðøèõ îò ÑÏÈÄÀ Ìåæäóíàðîäíûé äåíü áèîëîãè÷åñêîãî ðàçíîîáðàçèÿ Äåíü ñëàâÿíñêîé ïèñüìåííîñòè è êóëüòóðû Åâðîïåéñêèé äåíü ïàðêîâ Äåíü ïîãðàíè÷íèêà Äåíü ðàáîòíèêîâ èçäàòåëüñòâ, ïîëèãðàôèè è êíèãîðàñïðîñòðàíåíèÿ Ìåæäóíàðîäíûé äåíü ìèðîòâîðöåâ Äåíü õèìèêà Âñåìèðíûé äåíü áåç òàáàêà Âñåìèðíûé äåíü áëîíäèíîê

* Полужирным шрифтом обозначены профессиональные праздники и памятные даты, установленные указами Президента Украины и Кодексом законов о труде.

рус 26


ДОКУМЕНТЫ недели (Ïðîäîëæåíèå. Íà÷àëî íà ñ. 22) Îáðàùàåì âíèìàíèå, ÷òî äëÿ íåêîòîðûõ ñóáúåêòîâ õîçÿéñòâîâàíèÿ, êîòîðûå ôàêòè÷åñêè èñïîëüçóþò âîäó â õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè, ïî íîâûì ïðàâèëàì ïðåäóñìîòðåíû îïðåäåëåííûå îñîáåííîñòè îòíåñåíèÿ èõ ê ïëàòåëüùèêàì ýòîãî ñáîðà, à èìåííî: 1) áþäæåòíûå ó÷ðåæäåíèÿ òåïåðü âîîáùå íå ÿâëÿþòñÿ ïëàòåëüùèêàìè ýòîãî ñáîðà, åñëè èñïîëüçóþò âîäó äëÿ õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè, êîòîðàÿ íå íàïðàâëåíà íà ïîëó÷åíèå äîõîäà â äåíåæíîé, ìàòåðèàëüíîé èëè íåìàòåðèàëüíîé ôîðìàõ*. Îäíàêî åñëè áþäæåòíûå ó÷ðåæäåíèÿ èñïîëüçóþò âîäó â õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè, ïðèíîñÿùåé êàêîé-ëèáî äîõîä, òàêèå ñóáúåêòû ñòàíîâÿòñÿ ïëàòåëüùèêàìè ýòîãî ñáîðà è èñ÷èñëÿþò åãî íà îáùèõ îñíîâàíèÿõ ñî âñåãî îáúåìà èñïîëüçîâàííîé âîäû ñ ó÷åòîì îáúåìà ïîòåðü âîäû â èõ ñèñòåìàõ ñíàáæåíèÿ; 2) çà âîäó, èñïîëüçóåìóþ äëÿ óäîâëåòâîðåíèÿ ïèòüåâûõ è ñàíèòàðíîãèãèåíè÷åñêèõ íóæä â ñîîòâåòñòâèè ñ ï.ï. 324.4.1 ÍÊÓ, ñáîð íå óïëà÷èâàåòñÿ òîëüêî íàñåëåíèåì. Èñïîëüçîâàíèå âîäû íà ýòè öåëè þðèäè÷åñêèìè ëèöàìè è ôèçè÷åñêèìè ëèöàìè — ïðåäïðèíèìàòåëÿìè íå íàçâàíî ñðåäè èñêëþ÷åíèé.  ñâÿçè ñ ýòèì þðèäè÷åñêèå ëèöà è ôèçè÷åñêèå ëèöà — ïðåäïðèíèìàòåëè ñ 01.01.11 ã. äîëæíû óïëà÷èâàòü ýòîò ñáîð è çà âîäó, èñïîëüçóåìóþ äëÿ óäîâëåòâîðåíèÿ ïèòüåâûõ è ñàíèòàðíî-ãèãèåíè÷åñêèõ íóæä; 3) çà îáúåìû âîäû, ïåðåäàííîé âîäîïîëüçîâàòåëåì-ïîñòàâùèêîì äðóãèì âîäîïîëüçîâàòåëÿì áåç çàêëþ÷åíèÿ ñ ïîñëåäíèìè äîãîâîðà íà ïîñòàâêó âîäû, â ñîîòâåòñòâèè ñ àáç. 2 ï. 326.2 ÍÊÓ ñáîð èñ÷èñëÿåòñÿ è óïëà÷èâàåòñÿ òàêèì âîäîïîëüçîâàòåëåì-ïîñòàâùèêîì. Òî åñòü ñóáúåêòû õîçÿéñòâîâàíèÿ, ïî-

ëó÷àþùèå âîäó îò äðóãèõ âîäîïîëüçîâàòåëåé, áóäóò ïëàòåëüùèêàìè ñáîðà çà ñïåöâîäîïîëüçîâàíèå òîëüêî â òîì ñëó÷àå, åñëè ïîëó÷àþò òàêóþ âîäó ïî äîãîâîðó**. Íàïðèìåð, åñëè þðèäè÷åñêîå ëèöî, àðåíäóþùåå ïîìåùåíèå, íå çàêëþ÷èëî äîãîâîð íà ïîñòàâêó âîäû (çà èñïîëüçîâàííóþ âîäó îïëàòà îñóùåñòâëÿåòñÿ â ñîñòàâå àðåíäíûõ ïëàòåæåé, ïîòîìó ÷òî àáîíåíòîì âîäîïîñòàâùèêà ÿâëÿåòñÿ àðåíäîäàòåëü), òî çà âîäó, êîòîðóþ èñïîëüçóåò àðåíäàòîð â ñâîåé äåÿòåëüíîñòè (â ÷àñòíîñòè, äëÿ óäîâëåòâîðåíèÿ ïèòüåâûõ è ñàíèòàðíî-ãèãèåíè÷åñêèõ íóæä), ñáîð çà ñïåöâîäîïîëüçîâàíèå óïëà÷èâàåòñÿ àðåíäîäàòåëåì. Åñëè æå àðåíäàòîð çàêëþ÷èë äîãîâîð íà ïîñòàâêó âîäû ñ âîäîïîñòàâùèêîì èëè ñ àðåíäîäàòåëåì, âûñòóïàþùèì âîäîïîëüçîâàòåëåì-ïîñòàâùèêîì, òî óïëà÷èâàòü ñáîð äîëæåí àðåíäàòîð. Ýòî ïîäòâåðæäàþò è íàëîãîâèêè â ÅÁÍÇ (ñì. «Êòî óïëà÷èâàåò ñáîð çà ñïåöâîäîïîëüçîâàíèå ïðè àðåíäå ïîìåùåíèÿ» íà ñ. 47 ýòîãî íîìåðà).

Объект налогообложения Ïîðÿäîê îïðåäåëåíèÿ îáúåêòà îáëîæåíèÿ ñáîðîì çà ñïåöâîäîïîëüçîâàíèå çàâèñèò îò òîãî, êàê èñïîëüçóåòñÿ âîäà: 1) çà ñïåöèàëüíîå èñïîëüçîâàíèå âîäû, ïîëó÷åííîé ïóòåì çàáîðà èç âîäíûõ îáúåêòîâ è/èëè îò ïåðâè÷íûõ ëèáî äðóãèõ âîäîïîëüçîâàòåëåé (â òîì ÷èñëå è äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ âîäû ïðè èçãîòîâëåíèè íàïèòêîâ), îáúåêò íàëîãîîáëîæåíèÿ îïðåäåëÿåòñÿ êàê ôàêòè÷åñêèé îáúåì âîäû, èñïîëüçóåìûé âîäîïîëüçîâàòåëÿìè, ñ ó÷åòîì îáúåìà ïîòåðü âîäû â èõ ñèñòåìàõ âîäîñíàáæåíèÿ (ï. 324.1 ÍÊÓ); 2) çà ñïåöèàëüíîå èñïîëüçîâàíèå âîäû áåç åå èçúÿòèÿ èç âîäíûõ îáúåêòîâ (ï. 324.2 ÍÊÓ) äëÿ íóæä: — ãèäðîýíåðãåòèêè — ôàêòè÷å-

ñêèé îáúåì âîäû, ïðîïóñêàåìîé ÷åðåç òóðáèíû ãèäðîýëåêòðîñòàíöèé äëÿ ïðîèçâîäñòâà ýëåêòðîýíåðãèè; — âîäíîãî òðàíñïîðòà — âðåìÿ èñïîëüçîâàíèÿ ïîâåðõíîñòíûõ âîä ýêñïëóàòèðóåìûì ãðóçîâûì ñàìîõîäíûì è íåñàìîõîäíûì ôëîòîì (â çàâèñèìîñòè îò òîííàæíîñòè) è ýêñïëóàòèðóåìûì ïàññàæèðñêèì ôëîòîì (â çàâèñèìîñòè îò êîëè÷åñòâà ìåñò); 3) çà ñïåöèàëüíîå èñïîëüçîâàíèå âîäû äëÿ íóæä ðûáîâîäñòâà — ôàêòè÷åñêèé îáúåì âîäû, íåîáõîäèìîé äëÿ ïîïîëíåíèÿ âîäíûõ îáúåêòîâ ïðè ðàçâåäåíèè ðûáû è äðóãèõ âîäíûõ æèâûõ ðåñóðñîâ, â òîì ÷èñëå è äëÿ ïîïîëíåíèÿ, êîòîðîå ñâÿçàíî ñ ïîòåðÿìè âîäû íà ôèëüòðàöèþ è èñïàðåíèå (ï. 324.3 ÍÊÓ). Ïðè ýòîì åñëè âîäîïîëüçîâàòåëè ïðèìåíÿþò âîäó äëÿ íóæä îõëàæäåíèÿ îáîðóäîâàíèÿ, èñïîëüçóÿ âîçâðàòíóþ ñèñòåìó âîäîñíàáæåíèÿ, ñáîð èñ÷èñëÿþò èñõîäÿ èç ôàêòè÷åñêèõ îáúåìîâ âîäû, èñïîëüçîâàííîé íà ïîäïèòêó âîçâðàòíîé ñèñòåìû. Çà âñå äðóãèå îáúåìû ôàêòè÷åñêè èñïîëüçîâàííîé òàêèìè âîäîïîëüçîâàòåëÿìè âîäû ñáîð èñ÷èñëÿþò íà îáùèõ îñíîâàíèÿõ (326.9 ÍÊÓ). Îáúåì ôàêòè÷åñêè èñïîëüçîâàííîé âîäû èñ÷èñëÿåòñÿ âñåìè âîäîïîëüçîâàòåëÿìè ñàìîñòîÿòåëüíî íà îñíîâàíèè äàííûõ ïåðâè÷íîãî ó÷åòà ñîãëàñíî ïîêàçàíèÿì èçìåðèòåëüíûõ ïðèáîðîâ. Ïðè îòñóòñòâèè èçìåðèòåëüíûõ ïðèáîðîâ îáúåì ôàêòè÷åñêè èñïîëüçîâàííîé âîäû îïðåäåëÿåòñÿ âîäîïîëüçîâàòåëåì ïî òåõíîëîãè÷åñêèì äàííûì (ïðîäîëæèòåëüíîñòü ðàáîòû àãðåãàòîâ, îáúåì ïðîèçâåäåííîé ïðîäóêöèè èëè ïðåäîñòàâëåííûõ óñëóã, ðàñõîä ýëåêòðîýíåðãèè, ïðîïóñêíàÿ ñïîñîáíîñòü âîäîïðîâîäíûõ òðóá çà åäèíèöó âðåìåíè è ò. ï.).  ñëó÷àå îòñóòñòâèÿ èçìåðèòåëüíûõ ïðèáîðîâ, åñëè âîçìîæíîñòü èõ óñòàíîâêè

* Раньше они были освобождены только от уплаты сбора за спецводопользование, как и другие водопользователи при использовании воды для питьевых и санитарногигиенических нужд. ** Информация о таких водопользователях-абонентах предоставляется поставщиком воды ежегодно до 20 января, а по вновь заключенным договорам — в течение 10 дней после их заключения (п. 326.12 НКУ).

àïðåëü, 2011 ãîä / ¹ 17 (486)

27


ДОКУМЕНТЫ недели ñóùåñòâóåò, ñáîð óïëà÷èâàåòñÿ â äâóêðàòíîì ðàçìåðå. Çàìåòèì, ÷òî â ñëó÷àå åñëè âîäà èñïîëüçóåòñÿ íà ãîñóäàðñòâåííûõ ñèñòåìàõ â îðîñèòåëüíîì çåìëåäåëèè, òî îáúåì ôàêòè÷åñêè èñïîëüçîâàííîé âîäû îòíûíå îïðåäåëÿåòñÿ îðãàíàìè âîäíîãî õîçÿéñòâà (ï. 326.11 ÍÊÓ). Ðàíüøå îáúåìû èñïîëüçîâàíèÿ âîäû â òàêèõ öåëÿõ îïðåäåëÿëè âîäîïîëüçîâàòåëè ñàìîñòîÿòåëüíî, íî ñ îáÿçàòåëüíûì èõ ïîäòâåðæäåíèåì â óïðàâëåíèÿõ îðîñèòåëüíûõ ñèñòåì (ï. 4.7 Èíñòðóêöèè ¹ 231). Äëÿ ðàñ÷åòà ñóììû ñáîðà, êðîìå îáúåìà èñïîëüçîâàííîé âîäû, âîäîïîëüçîâàòåëÿì íóæíî èìåòü â ñâîåì ðàñïîðÿæåíèè èíôîðìàöèþ î òîì: — èç êàêîãî èñòî÷íèêà ïîñòóïàåò âîäà (íàäçåìíîãî èëè ïîäçåìíîãî), à òàêæå çíàòü íàèìåíîâàíèå íàäçåìíîãî èñòî÷íèêà èëè îáëàñòü (ðàéîí) ðàñïîëîæåíèÿ ïîäçåìíîãî èñòî÷íèêà; — êàêîå çíà÷åíèå èìååò èñòî÷íèê âîäû: îáùåãîñóäàðñòâåííîå èëè ìåñòíîå; — óñòàíîâëåííûé ëèìèò âîäîïîòðåáëåíèÿ äëÿ êàæäîãî èñòî÷íèêà. Òàêóþ èíôîðìàöèþ âîäîïîëüçîâàòåëè ïîëó÷àþò ïðè îôîðìëåíèè ðàçðåøåíèÿ íà ñïåöâîäîïîëüçîâàíèå ëèáî ïðè çàêëþ÷åíèè äîãîâîðà íà ïîñòàâêó âîäû. Íàïîìíèì, ÷òî ðàçðåøåíèÿ íà ñïåöâîäîïîëüçîâàíèå âûäàþòñÿ âîäîïîëüçîâàòåëÿì â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 49 ÂÊÓ: 1) ãîñóäàðñòâåííûìè îðãàíàìè îõðàíû îêðóæàþùåé ïðèðîäíîé ñðåäû — ïðè èñïîëüçîâàíèè âîäû âîäíûõ îáúåêòîâ îáùåãîñóäàðñòâåííîãî çíà÷åíèÿ; 2) Âåðõîâíûì Ñîâåòîì ÀÐÊ, îáëàñòíûìè, Êèåâñêèì è Ñåâàñòîïîëüñêèì ãîðîäñêèìè ñîâåòàìè ïî ñîãëàñîâàíèþ ñ ãîñóäàðñòâåííûìè îðãàíàìè îõðàíû îêðóæàþùåé ïðèðîäíîé ñðåäû — ïðè èñïîëüçîâàíèè âîäû âîäíûõ îáúåêòîâ ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ.

28

 òàêîì ðàçðåøåíèè óñòàíàâëèâàþòñÿ ëèìèò çàáîðà âîäû, ëèìèò èñïîëüçîâàíèÿ âîäû è ëèìèò ñáðîñà çàãðÿçíÿþùèõ âåùåñòâ.  ñëó÷àå íàñòóïëåíèÿ ìàëîâîäüÿ ýòè ëèìèòû ìîãóò áûòü óìåíüøåíû ñïåöèàëüíî óïîëíîìî÷åííûìè ãîñóäàðñòâåííûìè îðãàíàìè áåç êîððåêòèðîâêè ðàçðåøåíèÿ.

Ставки сбора Ñòàâêè ñáîðà çà ñïåöâîäîïîëüçîâàíèå óñòàíîâëåíû ñò. 325 ÍÊÓ (ñì. òàáë. 1 íà ñ. 29). Êðîìå ýòèõ ñòàâîê îòäåëüíûì êàòåãîðèÿì âîäîïîëüçîâàòåëåé ïðè ðàñ÷åòå ñóììû ñáîðà ðàçðåøåíî óñòàíàâëèâàòü äîïîëíèòåëüíûå ïîíèæàþùèå êîýôôèöèåíòû: 1) â ðàçìåðå 0,005 — òåïëîýëåêòðîñòàíöèÿì ñ ïðÿìîòî÷íîé ñèñòåìîé âîäîñíàáæåíèÿ, åñëè îíè èñïîëüçóþò âîäó, ïðîïóñêàåìóþ ÷åðåç êîíäåíñàòîðû òóðáèí äëÿ îõëàæäåíèÿ êîíäåíñàòà (ï. 325.8 ÍÊÓ); 2) â ðàçìåðå 0,3 — æèëèùíîêîììóíàëüíûì ïðåäïðèÿòèÿì (ï. 325.9 ÍÊÓ). Ñëåäóåò òàêæå ïîìíèòü, ÷òî ðàçìåðû ñòàâîê ñáîðà çàâèñÿò îò èñòî÷íèêà âîäîñíàáæåíèÿ. Òàê, åñëè âîäà èñïîëüçóåòñÿ: 1) èç ëèìàíîâ, òî ïðèìåíÿåòñÿ ñòàâêà ñáîðà, óñòàíîâëåííàÿ çà ñïåöèàëüíîå èñïîëüçîâàíèå ïîâåðõíîñòíûõ âîä â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîêàçàòåëåì «Ïðî÷èå âîäíûå îáúåêòû» (ñì. ðàçä. I òàáë. 1 íà ñ. 29); 2) èç êàíàëîâ, ïðèìåíÿåòñÿ ñòàâêà ñáîðà, óñòàíîâëåííàÿ çà ñïåöèàëüíîå èñïîëüçîâàíèå âîäû âîäíîãî îáúåêòà, èç êîòîðîãî çàáèðàåòñÿ âîäà â êàíàë; 3) èç ñìåøàííûõ èñòî÷íèêîâ âîäîñíàáæåíèÿ, èñïîëüçóåòñÿ ñòàâêà ñáîðà, óñòàíîâëåííàÿ äëÿ èñòî÷íèêîâ, èç êîòîðûõ ôîðìèðóþòñÿ (íàïîëíÿþòñÿ) ñìåøàííûå èñòî÷íèêè. ×òî êàñàåòñÿ èíäåêñàöèè ñòàâîê ñáîðà, òî â I êâàðòàëå 2011 ãîäà åå ïðîâîäèòü íå íóæíî.

Лимиты использования воды Çà âîäó, ïîòðåáëåííóþ â ïðåäåëàõ ëèìèòà, ñáîð óïëà÷èâàåòñÿ â îáû÷íîì ïîðÿäêå, à ñóììà ñáîðà îòíîñèòñÿ â ñîñòàâ ðàñõîäîâ ñîãëàñíî ðàçä. III ÍÊÓ. Çà ñâåðõëèìèòíîå èñïîëüçîâàíèå âîäíûõ ðåñóðñîâ ñáîð èñ÷èñëÿåòñÿ â ïÿòèêðàòíîì ðàçìåðå èñõîäÿ èç ôàêòè÷åñêèõ îáúåìîâ èñïîëüçîâàííîé âîäû ñâåðõ óñòàíîâëåííîãî ëèìèòà èñïîëüçîâàíèÿ âîäû ïî êàæäîìó èñòî÷íèêó âîäîñíàáæåíèÿ îòäåëüíî ñîãëàñíî óñòàíîâëåííûì ñòàâêàì ñáîðà è êîýôôèöèåíòàì (ñò. 327 ÍÊÓ). Ïðè÷åì òàêèå ñâåðõëèìèòíûå ñóììû ñáîðà äîëæíû óïëà÷èâàòüñÿ çà ñ÷åò ïðèáûëè, îñòàþùåéñÿ â ðàñïîðÿæåíèè âîäîïîëüçîâàòåëÿ ïîñëå íàëîãîîáëîæåíèÿ (ï. 328.8 ÍÊÓ). Ñáîð çà ñïåöèàëüíîå èñïîëüçîâàíèå âîäû äëÿ íóæä ãèäðîýíåðãåòèêè è âîäíîãî òðàíñïîðòà ïîëíîñòüþ âêëþ÷àåòñÿ â ñîñòàâ ðàñõîäîâ ñîãëàñíî ðàçä. III ÍÊÓ (ï. 328.8 ÍÊÓ), òàê êàê äëÿ ýòîãî âèäà ñáîðà ëèìèòû íå óñòàíàâëèâàþòñÿ. Åñëè æå ðàçðåøåíèå íà ñïåöâîäîïîëüçîâàíèå ñ óñòàíîâëåííûìè â íåì ëèìèòàìè èñïîëüçîâàíèÿ âîäû ó âîäîïîëüçîâàòåëÿ âîîáùå îòñóòñòâóåò, òî ñáîð âçèìàåòñÿ çà âåñü îáúåì èñïîëüçîâàííîé âîäû, êîòîðàÿ ïîäëåæèò îïëàòå êàê çà ñâåðõëèìèòíîå èñïîëüçîâàíèå, ò. å. â ïÿòèêðàòíîì ðàçìåðå. Íà 2011 ãîä (êàê è â ïðîøëûõ ãîäàõ) íå ïðåäóñìîòðåíî óñòàíîâëåíèå îòäåëüíûõ ëèìèòîâ äëÿ ñïåöèàëüíîãî èñïîëüçîâàíèÿ âîäû äëÿ èçãîòîâëåíèÿ íàïèòêîâ. Ïîýòîìó ïðîèçâîäèòåëè íàïèòêîâ â 2011 ãîäó, êàê ýòî áûëî ðàíåå, ìîãóò óñòàíîâèòü òàêèå ëèìèòû ñàìîñòîÿòåëüíî (ïî ñâîåìó óñìîòðåíèþ) â ïðåäåëàõ îáùåãî ëèìèòà, ïðåäóñìîòðåííîãî äëÿ êîíêðåòíîãî èñòî÷íèêà. Ðàññ÷èòûâàòü òàêèå ëèìèòû, ïî ìíåíèþ ÃÍÀÓ, êîòîðîå îíà âûðàçèëà â ïèñüìå îò 29.05.08 ã.

àïðåëü, 2011 ãîä / ¹ 17 (486)


àïðåëü, 2011 ãîä / ¹ 17 (486) 10,82 53,93 64,75 29,66

Дуная

Рек Крыма

Рек Приазовья

Других водных объектов

49,87

в том числе г. Севастополь

44,53 37,77 51,26 43,11 28,32

Волынская

Днепропетровская

Донецкая

Житомирская

Закарпатская

Богородчанский, Верховинский, Долинский, Косивский, Надворнянский, Рожнятовский районы 67,42

39,12

остальные районы области

Ивано-Франковская:

43,11

Веселовский, Мелитопольский, Приазовский, Якимовский районы

Запорожская:

43,11

Винницкая

Области:

49,87

Ставки сбора, грн./ 100 куб. м.

Автономная Республика Крым

Наименование региона

ІІ. СТАВКИ СБОРА ЗА СПЕЦИАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОДЗЕМНЫХ ВОД

12,14

16,16

Вислы и Западного Буга 12,14

16,16

Днестра

Тисы

36,39

Ингула

Прута и Сирета

52,60 29,66

Южного Буга (без Ингула)

Ингула

Северского Донца

25,65 39,12

Днепра к югу от г. Киева (без Ингула)

26,97

Ставки сбора, грн./ 100 куб. м

Днепра к северу от г. Киева (Припяти и Десны), включая г. Киев

Бассейны рек, включая притоки всех порядков

I. СТАВКИ СБОРА ЗА СПЕЦИАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОВЕРХНОСТНЫХ ВОД

остальные районы области Киевская: Белоцерковский, Бородянский, Броварский, Васильковский, Иванковский, Кагарлыцкий, Киево-Святошинский, Макаровский, Мироновский, Обуховский, Полесский районы остальные районы области Кировоградская Львовская Луганская Николаевская Одесская Полтавская: Великобагачанский, Гадячский, Зиньковский, Лохвицкий, Лубненский, Миргородский, Новосанжарский, Решетиловский, Хорольский, Шишацкий районы остальные районы области Ровенская: Владимирецкий, Здолбуновский, Костопольский, Ровенский, Сарненский, Острожский районы остальные районы области Сумская: Глуховский, Сумской, Роменский, Шосткинский районы остальные районы области Тернопольская Харьковская Херсонская Хмельницкая: Деражнянский, Красиловский, Летичевский, Староконстантиновский, Хмельницкий, Полонский, Шепетовский районы остальные районы области Черкасская Черновицкая Черниговская: Городнянский, Корюковский, Ичнянский, Сосницкий, Щорский, Талалаевский районы 40,44

51,26 29,16 47,20

33,72

37,01 52,60 40,44 40,44

32,51

40,40

34,79

32,51

29,16

36,97 49,87 39,12 56,62 56,62 47,20

31,34

37,77

Òàáëèöà 1. Ñòàâêè ñáîðà çà ñïåöâîäîïîëüçîâàíèå г. Киев

Ставки сбора

0,01 грн. за 1 место-сутки эксплуатации

0,09 грн. за 1 тоннаж-сутки эксплуатации

5,93 грн. за 100 куб. м

33,09 грн. за 10000 куб. м

27,52 грн. за 10000 куб. м

ІV. КОЭФФИЦИЕНТЫ

— при отсутствии разрешения на специальное водопользование

— сверхлимитное использование

— при отсутствии измерительных приборов

2) увеличение суммы сбора:

— для жилищно-коммунальных предприятий

— для теплоэлектростанций с прямоточной системой водоснабжения

1) коэффициенты к ставкам сбора:

— подземной воды

— поверхностной воды

в пятикратном размере

в пятикратном размере

увеличивается в два раза

0,3

0,005

29,86 грн. за 1 куб. м

25,60 грн. за 1 куб. м

5) за специальное использование воды, входящей исключительно в состав напитков:

4) за специальное использование шахтной, карьерной и дренажной воды

— подземной воды

— поверхностной воды

3) за специальное использование воды для нужд рыбоводства:

— для эксплуатируемого пассажирского флота

— для эксплуатируемого грузового самоходного и несамоходного флота

2) за специальное использование поверхностных вод для нужд водного транспорта из всех рек, кроме Дуная, составляют:

1) за специальное использование для нужд 5,24 грн. гидроэнергетики воды, пропущенной через за 10000 куб. м турбины гидроэлектростанций

Объект налогообложения

ІІІ. СТАВКИ СБОРА ЗА СПЕЦИАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВОДЫ ДЛЯ НУЖД ГИДРОЭНЕРГЕТИКИ, ВОДНОГО ТРАНСПОРТА, РЫБОВОДСТВА И ИЗГОТОВЛЕНИЯ НАПИТКОВ

31,61 40,29

остальные районы области

КОНСУЛЬТАЦИИ недели

29


КОНСУЛЬТАЦИИ недели ¹ 10916/7/15-0817, íóæíî èñõîäÿ èç óäåëüíîãî âåñà îáúåìîâ âîäû, èñïîëüçîâàííîé íà èçãîòîâëåíèå íàïèòêîâ, â îáùåì îáúåìå âñåé èñïîëüçîâàííîé âîäû. Òàê, íàïðèìåð, åñëè çà îò÷åòíûé ïåðèîä (I êâàðòàë) ïðè îáùåì ïîòðåáëåíèè âîäû 120 êóá. ì íà èçãîòîâëåíèå íàïèòêîâ èñïîëüçîâàíî 36 êóá. ì, à îáùèé ãîäîâîé ëèìèò óñòàíîâëåí â ðàçìåðå 500 êóá. ì, òî ïî ðåêîìåíäàöèÿì ÃÍÀÓ ãîäîâîé ëèìèò èñïîëüçîâàíèÿ âîäû íà èçãîòîâëåíèå íàïèòêîâ ñëåäóåò óñòàíîâèòü â ðàçìåðå 150 êóá. ì (36 : 120 õ 500). Îáðàùàåì âíèìàíèå, ÷òî óïîìÿíóòîå âûøå ïèñüìî ÃÍÀÓ áûëî èçäàíî äî ïðèíÿòèÿ ÍÊÓ, íî ïîñêîëüêó äðóãîé ñïîñîá îïðåäåëåíèÿ ëèìèòà òàêèì âîäîïîëüçîâàòåëÿì íå ïðåäóñìîòðåí, òî ïðèìåíåíèå ðåêîìåíäàöèé ïèñüìà, íà íàø âçãëÿä, âïîëíå ïðèåìëåìî.

Распределение сбора между бюджетами Íàïîìíèì, ÷òî â ñîîòâåòñòâèè ñ ÁÊÓ ñóììà ñáîðà çà ñïåöâîäîïîëüçîâàíèå ïîñòóïàåò â îáùèé ôîíä ãîñáþäæåòà è ìåñòíûå áþäæåòû. Ðàñïðåäåëåíèå ñóììû ñáîðà ìåæäó ãîñáþäæåòîì è ìåñòíûìè áþäæåòàìè ïðîèçâîäèòñÿ âîäîïîëüçîâàòåëÿìè ñàìîñòîÿòåëüíî è çàâèñèò îò ñòàòóñà èñòî÷íèêà, èç êîòîðîãî ïîòðåáëÿåòñÿ âîäà, ò. å. îò òîãî, ïîòðåáëÿåòñÿ ëè âîäà èç èñòî÷íèêîâ îáùåãîñóäàðñòâåííîãî èëè ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ. Íà íåîáõîäèìîñòü òàêîãî ðàñïðåäåëåíèÿ óêàçûâàþò è íàëîãîâèêè â ïèñüìå îò 24.01.11 ã. ¹ 1418/7/15-0817. Òàê, ñáîð çà ñïåöèàëüíîå èñïîëüçîâàíèå âîäíûõ ðåñóðñîâ îáùåãîñóäàðñòâåííîãî çíà÷åíèÿ (â òîì ÷èñëå è çà ñâåðõëèìèòíîå ïîòðåáëåíèå) ðàñïðåäåëÿåòñÿ ìåæäó ãîñóäàðñòâåííûì è ìåñòíûì áþäæåòàìè ïîðîâíó — ïî 50 % (ï. 3 ÷àñòè âòîðîé ñò. 29, ï. 3 ÷àñòè ïåðâîé ñò. 64 è ï. 3 ÷àñòè ïåðâîé ñò. 66 ÁÊÓ). Ñáîð çà ñïåöèàëüíîå èñïîëüçîâà-

30

íèå âîäíûõ ðåñóðñîâ ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ (â òîì ÷èñëå è çà ñâåðõëèìèòíîå ïîòðåáëåíèå) ïîëíîñòüþ (100 %) óïëà÷èâàåòñÿ ïëàòåëüùèêàìè ñáîðà â ìåñòíûå áþäæåòû ïî ìåñòó íàëîãîâîé ðåãèñòðàöèè òàêèõ ïëàòåëüùèêîâ (ï. 3 ÷àñòè ïåðâîé ñò. 69 ÁÊÓ).  òàêîì ðàçìåðå îí óïëà÷èâàëñÿ â ìåñòíûé áþäæåò è â ïðîøëîì ãîäó.

Подача отчетности и уплата сбора Áàçîâûé íàëîãîâûé (îò÷åòíûé) ïåðèîä äëÿ ñáîðà çà ñïåöâîäîïîëüçîâàíèå â ñîîòâåòñòâèè ñ ï. 328.1 ÍÊÓ ðàâåí êàëåíäàðíîìó êâàðòàëó. Èñ÷èñëÿåòñÿ ýòîò ñáîð ïëàòåëüùèêàìè íàðàñòàþùèì èòîãîì ñ íà÷àëà ãîäà. Äëÿ äåêëàðèðîâàíèÿ íà÷èñëåííûõ ñóìì ñáîðà çà ñïåöâîäîïîëüçîâàíèå ïðèêàçîì ¹ 1009 óòâåðæäåíû ñëåäóþùèå ôîðìû îò÷åòíîñòè: 1) Íàëîãîâàÿ äåêëàðàöèÿ ïî ñáîðó: çà ñïåöèàëüíîå èñïîëüçîâàíèå ïîâåðõíîñòíûõ è ïîäçåìíûõ âîä; çà ñïåöèàëüíîå èñïîëüçîâàíèå ïîâåðõíîñòíîé âîäû òåïëîýëåêòðîñòàíöèÿìè ñ ïðÿìîòî÷íîé ñèñòåìîé âîäîñíàáæåíèÿ; çà ñïåöèàëüíîå èñïîëüçîâàíèå ïîâåðõíîñòíûõ è ïîäçåìíûõ âîä æèëèùíî-êîììóíàëüíûìè ïðåäïðèÿòèÿìè; çà ñïåöèàëüíîå èñïîëüçîâàíèå âîäû, âõîäÿùåé èñêëþ÷èòåëüíî â ñîñòàâ íàïèòêîâ; çà ñïåöèàëüíîå èñïîëüçîâàíèå ïîâåðõíîñòíûõ è ïîäçåìíûõ âîä äëÿ íóæä ðûáîâîäñòâà; çà ñïåöèàëüíîå èñïîëüçîâàíèå êàðüåðíîé, øàõòíîé, äðåíàæíîé âîäû — Äåêëàðàöèÿ âîäîñáîðà; 2) Íàëîãîâàÿ äåêëàðàöèÿ ïî ñáîðó çà ñïåöèàëüíîå èñïîëüçîâàíèå âîäû äëÿ íóæä ãèäðîýíåðãåòèêè; 3) Íàëîãîâàÿ äåêëàðàöèÿ ïî ñáîðó çà ñïåöèàëüíîå èñïîëüçîâàíèå ïîâåðõíîñòíûõ âîä äëÿ íóæä âîäíîãî òðàíñïîðòà (êðîìå ñòîÿíî÷íûõ è ñëóæåáíî-âñïîìîãàòåëüíûõ ñóäîâ) — Äåêëàðàöèÿ äëÿ âîäíîãî òðàíñïîðòà. Êðîìå ýòèõ ôîðì íàëîãîâûõ äåêëàðàöèé, óïîìÿíóòûì âûøå ïðèêàçîì ÃÍÀÓ óòâåðæäåíû òàêæå è ñîîòâåò-

ñòâóþùèå Ïåðåðàñ÷åòû íàëîãîâûõ îáÿçàòåëüñòâ, êîòîðûå ñóáúåêòû õîçÿéñòâîâàíèÿ áóäóò ïîäàâàòü â ñëó÷àå óòî÷íåíèÿ íàëîãîâûõ îáÿçàòåëüñòâ. Çàìåòèì, ÷òî ïðèêàç ¹ 1009, êàê è ïðåäûäóùèé ïðèêàç ¹ 802, êîòîðûì áûëè óòâåðæäåíû íàëîãîâûå ðàñ÷åòû ïî ñáîðó çà ñïåöâîäîïîëüçîâàíèå, íå ñîäåðæèò ïîðÿäîê çàïîëíåíèÿ óòâåðæäåííûõ ôîðì îò÷åòíîñòè. Ïîýòîìó, çàïîëíÿÿ ëþáóþ íàëîãîâóþ äåêëàðàöèþ è Ïåðåðàñ÷åò íàëîãîâûõ îáÿçàòåëüñòâ, âîäîïîëüçîâàòåëÿì ïðèäåòñÿ ðóêîâîäñòâîâàòüñÿ òîëüêî òåêñòîâîé ÷àñòüþ òàáëèö è ïðèìå÷àíèÿìè ê íèì. Ïîäàþòñÿ íàëîãîâûå äåêëàðàöèè ïî ñáîðó çà ñïåöâîäîïîëüçîâàíèå åæåêâàðòàëüíî â òå÷åíèå 40 êàëåíäàðíûõ äíåé, ñëåäóþùèõ çà ïîñëåäíèì êàëåíäàðíûì äíåì îò÷åòíîãî (íàëîãîâîãî) êâàðòàëà, â îðãàí ÃÍÑ ïî ìåñòó íàëîãîâîé ðåãèñòðàöèè ïëàòåëüùèêà ñáîðà. Èñêëþ÷åíèåì ÿâëÿåòñÿ òîëüêî Äåêëàðàöèÿ äëÿ âîäíîãî òðàíñïîðòà: îíà çà I êâàðòàë íå ïîäàåòñÿ è ñáîð çà ñïåöâîäîïîëüçîâàíèå äëÿ íóæä âîäíîãî òðàíñïîðòà íå óïëà÷èâàåòñÿ (ïï. 328.3 è 328.4 ÍÊÓ). Òàêóþ Äåêëàðàöèþ âïåðâûå â êàëåíäàðíîì ãîäó ïîäàþò çà ïîëóãîäèå. Ñîãëàñíî ï. 328.7 ÍÊÓ îäíîâðåìåííî ñ íàëîãîâûìè äåêëàðàöèÿìè ïî ñáîðó çà ñïåöâîäîïîëüçîâàíèå ïëàòåëüùèêè ñáîðà äîëæíû ïîäàâàòü â îðãàíû ÃÍÑ òàêæå è êîïèè ðàçðåøåíèÿ íà ñïåöèàëüíîå âîäîïîëüçîâàíèå, äîãîâîðà íà ïîñòàâêó âîäû è ñòàòèñòè÷åñêóþ îò÷åòíîñòü îá èñïîëüçîâàíèè âîäû (ô. ¹ 2-ÒÏ (âîäãîñï)). Òàêèå äîêóìåíòû âîäîïîëüçîâàòåëè ïîäàâàëè âìåñòå ñ îò÷åòíîñòüþ ïî ýòîìó ñáîðó è ðàíüøå. Óïëà÷èâàåòñÿ ñáîð â òå÷åíèå 10 êàëåíäàðíûõ äíåé, ñëåäóþùèõ çà ïîñëåäíèì äíåì ïðåäåëüíîãî ñðîêà ïîäà÷è Íàëîãîâîé äåêëàðàöèè, ïî ìåñòó íàëîãîâîé ðåãèñòðàöèè ïëàòåëüùèêà ñáîðà (ï. 328.4 ÍÊÓ).

àïðåëü, 2011 ãîä / ¹ 17 (486)


КОНСУЛЬТАЦИИ недели Òàêèì îáðàçîì, â 2011 ãîäó ïðåäåëüíûì ñðîêîì ïîäà÷è îò÷åòíîñòè ïî ñáîðó çà ñïåöâîäîïîëüçîâàíèå çà I êâàðòàë 2011 ãîäà ÿâëÿåòñÿ 10 ìàÿ 2011 ãîäà, à ïîñëåäíèì äíåì óïëàòû ñáîðà — 20 ìàÿ 2011 ãîäà; çà ïîëóãîäèå 2011 ãîäà ñîîòâåòñòâåííî 9 àâãóñòà 2011 ãîäà è 19 àâãóñòà 2011 ãîäà; çà òðè êâàðòàëà 2011 ãîäà — 9 íîÿáðÿ 2011 ãîäà è 18 íîÿáðÿ 2011 ãîäà; çà 2011 ãîä — 9 ôåâðàëÿ 2012 ãîäà è 17 ôåâðàëÿ 2012 ãîäà. Äëÿ ïëàòåëüùèêîâ, èìåþùèõ â ñâîåì ñîñòàâå ôèëèàëû, îò÷åòíîñòü ïî âîäîñáîðó èìååò îïðåäåëåííûå îñîáåííîñòè. Òàê, åñëè âîäó èñïîëüçóþò ôèëèàë, îòäåëåíèå, äðóãîå îáîñîáëåííîå ïîäðàçäåëåíèå âîäîïîëüçîâàòåëÿ, êîòîðûå èìåþò áàíêîâñêèå ñ÷åòà, âåäóò îòäåëüíûé áóõãàëòåðñêèé ó÷åò ñâîåé äåÿòåëüíîñòè è ñîñòàâëÿþò îòäåëüíûé áàëàíñ, òî ïîäàâàòü íàëîãîâûå äåêëàðàöèè è óïëà÷èâàòü ñáîð çà ñïåöâîäîïîëüçîâàíèå äîëæíû òàêèå ïîäðàçäåëåíèÿ ïî ìåñòó ñâîåé íàëîãîâîé ðåãèñòðàöèè (ï. 328.5 ÍÊÓ). Åñëè âîäó èñïîëüçóþò ñòðóêòóðíûå ïîäðàçäåëåíèÿ, êîòîðûå íå èìåþò

áàíêîâñêèõ ñ÷åòîâ, íå âåäóò îòäåëüíûé áóõãàëòåðñêèé ó÷åò ñâîåé äåÿòåëüíîñòè, íå ñîñòàâëÿþò îòäåëüíûé áàëàíñ, òî ïîäàâàòü íàëîãîâûå äåêëàðàöèè è óïëà÷èâàòü ñáîð äîëæåí âîäîïîëüçîâàòåëü, â ñîñòàâ êîòîðîãî âõîäÿò òàêèå ñòðóêòóðíûå ïîäðàçäåëåíèÿ, ïî ìåñòîíàõîæäåíèþ âîäíûõ îáúåêòîâ (ï. 328.6 ÍÊÓ).

Порядок заполнения Декларации Äëÿ «îáû÷íûõ» âîäîïîëüçîâàòåëåé (â òîì ÷èñëå è äëÿ ïðîèçâîäèòåëåé íàïèòêîâ) ïðåäíàçíà÷åíà Äåêëàðàöèÿ âîäîñáîðà. Äëÿ ïðåäïðèÿòèé ãèäðîýíåðãåòèêè è âîäíîãî òðàíñïîðòà ïðåäíàçíà÷åíû îòäåëüíûå ôîðìû. Ôîðìà Äåêëàðàöèè âîäîñáîðà ïî ñðàâíåíèþ ñ òîé, êîòîðàÿ èñïîëüçîâàëàñü â ïðîøëîì ãîäó è áûëà óòâåðæäåíà ïðèêàçîì ¹ 802, ïðàêòè÷åñêè îñòàëàñü áåç èçìåíåíèé, çà èñêëþ÷åíèåì òîãî, ÷òî îòíûíå: 1) â Äåêëàðàöèè âîäîñáîðà îòðàæàþòñÿ áîëåå ïîäðîáíûå äàííûå î íàïðàâëåíèÿõ èñïîëüçîâàíèÿ âîäû, êîòîðûå ïðåäóñìîòðåíû â ÍÊÓ. Òàê, èìåþòñÿ îòäåëüíûå ðàçäåëû äëÿ ðàñ÷åòà ñáîðà äëÿ íóæä ðûáîâîäñòâà, æèëèùíî-êîììóíàëüíûõ ïðåäïðè-

ÿòèé è çà ñïåöèàëüíîå èñïîëüçîâàíèå êàðüåðíîé, øàõòíîé, äðåíàæíîé âîäû; 2) øàïêà Äåêëàðàöèè ñîäåðæèò êîä îðãàíà ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ïî îñíîâíîìó è íåîñíîâíîìó ìåñòó ó÷åòà âîäîïîëüçîâàòåëÿ â îðãàíàõ ÃÍÑ (ïî ÊÎÀÒÓÓ); 3) â òàáëè÷íîé ÷àñòè ôîðìû Äåêëàðàöèè: — ïîÿâèëñÿ íîâûé ðàçäåë IX, ãäå áóäåò îòðàæàòüñÿ ïåíÿ, íà÷èñëåííàÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ ï.ï. 129.1.2 ÍÊÓ â ñëó÷àå çàíèæåíèÿ íàëîãîâîãî îáÿçàòåëüñòâà; — ñòàâêè ñáîðà (ðàíåå íîðìàòèâû ñáîðà) áóäóò ïðèâîäèòüñÿ â ãðàôå 4 â ãðèâíÿõ ñ êîïåéêàìè íà 1, 100 èëè 10000 êóá. ì (â çàâèñèìîñòè îò òîãî, íà êàêèå öåëè áûëà èñïîëüçîâàíà âîäà), à íå â êîïåéêàõ íà 1 êóá. ì, êàê áûëî äî ýòîãî. Ïîðÿäîê çàïîëíåíèÿ Äåêëàðàöèè âîäîñáîðà ðàññìîòðèì íà óñëîâíîì ïðèìåðå. Ïðèìåð. Ïðåäïðèÿòèå «Áàéêàë» èñïîëüçóåò âîäó äëÿ èçãîòîâëåíèÿ íàïèòêîâ, à òàêæå äëÿ äðóãèõ öåëåé. Èíôîðìàöèÿ îá èñïîëüçîâàíèè âîäû çà I êâàðòàë 2011 ãîäà ïðèâåäåíà â òàáë. 2.

Òàáëèöà 2. Âîäîïîòðåáëåíèå ïðåäïðèÿòèÿ «Áàéêàë»

Источник

Статус источника

Ставки сбора, грн. за 100 куб. м

Ставки сбора за воду в составе напитка, грн. за 1 куб. м

Установленный годовой лимит, куб. м

(ст. 325 НКУ)

Фактически использовано, куб. м

всего

в составе напитков

А

Поверхностный водный объект общегосударственного значения

25,65

25,60

1300

300

200

Б

Подземные воды общегосударственного значения

29,16

400

80

В

Поверхностный водный объект местного значения

25,65

900

250

Г

Подземные воды местного значения

29,16

29,86

500

125

100

Д

Подземные воды местного значения

29,16

400

90

àïðåëü, 2011 ãîä / ¹ 17 (486)

31


КОНСУЛЬТАЦИИ недели В соответствии с рекомендациями ГНАУ предприятие рассчитало лимиты водопотребления для изготовления напитков: 1) äëÿ èñòî÷íèêà À: — äëÿ èçãîòîâëåíèÿ íàïèòêîâ — 867 êóá. ì (200 : 300 õ 1300); — äëÿ äðóãèõ íóæä — 433 êóá. ì (1300 - 867); 2) äëÿ èñòî÷íèêà Ã: — äëÿ èçãîòîâëåíèÿ íàïèòêîâ — 400 êóá. ì (100 : 125 õ 500); — äëÿ äðóãèõ íóæä — 100 êóá. ì (500 - 400). Çàïîëíÿÿ Äåêëàðàöèþ âîäîñáîðà, ñëåäóåò îáðàòèòü âíèìàíèå íà òàêèå ìîìåíòû: 1) â ãðàôå 4 îòíûíå ñòàâêè ñáîðà óêàçûâàþòñÿ â ãðèâíÿõ ñ êîïåéêàìè íà 1, 100 è 10000 êóá. ì, ò. å. òàê, êàê îíè óêàçàíû â ñò. 325 ÍÊÓ.  ñâÿçè ñ ýòèì äëÿ çàïîëíåíèÿ ýòîé ãðàôû íóæíî ïðîñòî ïåðåíåñòè ðàçìåð ñòàâîê èç ÍÊÓ; 2) ôàêòè÷åñêèé îáúåì èñïîëüçîâàííîé âîäû (ãðàôà 3) îòðàæàåòñÿ â êóá. ì, à ñòàâêè ñáîðà, óêàçàííûå â ãðàôå 4, ïðèâîäÿòñÿ â ðàñ÷åòå êàê íà 1 êóá. ì, òàê è íà 100 è 10000 êóá. ì.

 ñâÿçè ñ ýòèì âîäîïîëüçîâàòåëü äîëæåí ïîìíèòü, ÷òî äëÿ ïðàâèëüíîãî ðàñ÷åòà ðàçìåðà ñáîðà, óêàçûâàåìîãî â ãðàôàõ 7, 8 è 9 Äåêëàðàöèè âîäîñáîðà, ñòàâêè ñáîðà è êîëè÷åñòâî èñïîëüçîâàííîé âîäû ïðè ðàñ÷åòå ñáîðà äîëæíû ó÷èòûâàòüñÿ â ôîðìóëàõ, ïðèâåäåííûõ â ýòèõ ãðàôàõ, â ñîïîñòàâèìûõ âåëè÷èíàõ. Åñëè, íàïðèìåð, ñòàâêà ñáîðà óñòàíîâëåíà çà 100 êóá. ì, òî ïîñêîëüêó îáúåì èñïîëüçîâàííîé âîäû â ãðàôå 3 Äåêëàðàöèè âîäîñáîðà âñåãäà ïðèâîäèòñÿ â êóá. ì, òî ïðè ðàñ÷åòå ðàçìåðà ñáîðà â ãðàôàõ 7, 8 è 9 íåîáõîäèìî ðåçóëüòàò óìíîæåíèÿ ñòàâîê ñáîðà, îáúåìîâ èñïîëüçîâàíèÿ âîäû è êîýôôèöèåíòà äåëèòü íà 100. Ðàçðàáîò÷èêè ôîðìû Äåêëàðàöèè âîäîñáîðà óêàçàëè òàêèå ïîïðàâî÷íûå êîýôôèöèåíòû ïî÷åìó-òî ëèøü â äâóõ ïîñëåäíèõ ôîðìóëàõ, ïðèâåäåííûõ â ãð. 9. Êðîìå òîãî, òîëüêî â ïîñëåäíåé ôîðìóëå, ïðèâåäåííîé â ãð. 9, óïîìèíàåòñÿ äâóêðàòíîå óâåëè÷åíèå ñóììû ñáîðà â ñëó÷àå, êîãäà îòñóòñòâóþò èçìåðèòåëüíûå ïðèáîðû (ï. 326.10 ÍÊÓ). Ïîýòîìó ïðè ðàñ÷åòå

ðàçìåðà ñáîðà ïî ôîðìóëàì, ïðèâåäåííûì â ãð. 7 è 8, ñîâåòóåì ïðè íåîáõîäèìîñòè ñàìîñòîÿòåëüíî ó÷åñòü ïîïðàâî÷íûå êîýôôèöèåíòû (1:100 èëè 1:10000), à òàêæå êîýôôèöèåíò 2 â ñëó÷àå íåïðèìåíåíèÿ èçìåðèòåëüíûõ ïðèáîðîâ. Òîëüêî â ñëó÷àå ïðèìåíåíèÿ òàêèõ êîýôôèöèåíòîâ â ãð. 7 áóäåò óêàçàíà ïðàâèëüíàÿ ñóììà ñáîðà, ðàññ÷èòàííàÿ çà âîäó, èñïîëüçîâàííóþ â ïðåäåëàõ ëèìèòà, â ãð. 8 — çà ñâåðõëèìèòíîå èñïîëüçîâàíèå âîäû, à â ãð. 9 — îáùàÿ ñóììà ñáîðà (ñóììà ïîêàçàòåëåé ãð. 7 è ãð. 8); 3) â ãð. 5 óêàçûâàþòñÿ êîýôôèöèåíòû, ïðèìåíÿåìûå ê ñòàâêàì ñáîðà çà ñïåöâîäîïîëüçîâàíèå, ò. å. êîýôôèöèåíòû 0,005 èëè 0,3, óêàçàííûå â ïï. 325.8 è 325.9 ÍÊÓ, êîòîðûå ïðèìåíÿþòñÿ òåïëîýëåêòðîñòàíöèÿìè è ïðåäïðèÿòèÿìè ÆÊÕ ñîîòâåòñòâåííî. Ïðèìåð çàïîëíåíèÿ Äåêëàðàöèè âîäîñáîðà ïðèâåäåí íà ðèñóíêå íà ñ. 33. Íà ýòîì çàêîí÷èì. Íàäååìñÿ, ÷òî ýòîò ìàòåðèàë äàñò äîñòàòî÷íî èíôîðìàöèè, êîòîðàÿ ïîìîæåò âîäîïîëüçîâàòåëþ âîâðåìÿ è ïðàâèëüíî ïîäàòü îò÷åòíîñòü çà I êâàðòàë 2011 ãîäà.

Документы и сокращения статьи НКУ — Налоговый кодекс Украины от 02.12.10 г. № 2755-VI. ВКУ — Водный кодекс Украины от 06.06.95 г. № 213/95-ВР. БКУ — Бюджетный кодекс Украины от 08.07.10 г. № 2456-VI. Закон № 309 — Закон Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины» от 03.06.08 г. № 309-VI. Приказ № 1009 — приказ ГНАУ «Об утверждении форм налоговых деклараций сбора за специальное использование воды» от 24.12.10 г. № 1009. Приказ № 802 — приказ ГНАУ «Об утверждении форм налоговых расчетов сбора за специальное водопользование в части использования воды» от 23.12.08 г. № 802 (утратил силу).

32

Порядок № 1494 — Порядок взимания сбора за специальное использование водных ресурсов и сбора за пользование водами для нужд гидроэнергетики и водного транспорта, утвержденный постановлением КМУ от 16.08.99 г. № 1494 (утратил силу). Инструкция № 231 — Инструкция о порядке исчисления и взимания сбора за специальное водопользование в части использования воды, утвержденная приказом Минфина, ГНАУ, Минэкономики, Минприроды от 01.10.99 г. № 231/539/118/219 (утратила силу). ЕБНЗ — Единая база налоговых знаний, размещенная на официальном сайте ГНАУ: www.sta.gov.ua.

àïðåëü, 2011 ãîä / ¹ 17 (486)


КОНСУЛЬТАЦИИ недели <…>

№ з/п

1

I 1 1.1 1.1.1 1.1.1.1 1.1.1.2 1.1.2 1.1.2.1 1.1.2.2 1.2 1.2.1 1.2.1.1 1.2.1.2 1.2.2 1.2.2.1 1.2.2.2 2 2.1 2.1.1 2.1.1.1 2.1.1.2 2.1.2 2.1.2.1 2.1.2.2 2.2 2.2.1 2.2.1.1 2.2.1.2 2.2.2 2.2.2.1 2.2.2.2 <…> III 3.1 3.2

Назви водних об'єктів та показники

2

Фактичний обсяг використаної води з урахуванням обсягу втрат води у системах водопостачання; фактичКоефіцієнти, ний обсяг води, пропущеної через Ставки збору, грн. що застосовуконденсатори турбін для охолодкоп. / 1 (100; ються до стаження конденсату; фактичний об10000) куб. м вок збору2 сяг води, необхідної для поповнення водних об'єктів (у т. ч. фільтрації, випаровування), куб. м 3

4

5

Установлений річний ліміт використання води, куб. м

Суми збору, обчисленого в межах ліміту3, грн. коп., к. 3 або к. 6 (якщо к. 3 > > к. 6) х к. 4 х к. 5

Суми збору, обчисленого понад лімітні обсяги3, грн. коп., заповнюється, якщо к. 3 > > к. 6 (к. 3 - к. 6) х к. 4 х х к. 5 х 5

6

7

8

У тому числі: Усього нараховано збору3, грн. коп. к. 7 або к. 8 + + к. 7 або к. 3 х х (к. 4/1 до державного до місцевих (100; 10000)) **** х бюджету3, грн. бюджетів3, грн. х к. 54 або (к. 3 х коп. коп. х (к. 4/1 (100; 10000)) **** х х к. 5) х 25

Нарахована сума збору з початку року, усього (р. 1 + р. 2 + р. 3 + р. 4 + р. 5 + р. 6) (крім вод для потреб гідроенергетики та водного транспорту): спеціальне використання поверхневих та підземних вод, усього (р. 1.1 + р. 1.2) (крім р. 2, р. 3, р. 4, р. 5, р. 6): водні об'єкти загальнодержавного значення, усього (р. 1.1.1 + р. 1.1.2), у тому числі: поверхневі водні об'єкти*****: Джерело А 100 25,65 — 433 25,65 — — — — — — — — підземні води та джерела*****: Джерело Б 80 29,16 — 400 23,33 — — — — — — — — водні об'єкти місцевого значення, усього (р. 1.2.1 + р. 1.2.2), у тому числі: поверхневі водні об'єкти *****: Джерело В 250 25,65 — 900 64,13 — — — — — — — підземні води та джерела*****: Джерело Г 25 29,16 — 100 7,29 — Джерело Д 90 29,16 — 400 26,24 — спеціальне використання води, яка входить виключно до складу напоїв, усього (р. 2.1 + р. 2.2) водні об'єкти загальнодержавного значення, усього (р. 2.1.1 + р. 2.1.2), у тому числі: поверхневі водні об'єкти*****: Джерело А 200 25,60 — 867 5120,00 — — — — — — — — підземні води та джерела*****: — — — — — — — — — — — — — — водні об'єкти місцевого значення, усього (р. 2.2.1 + 2.2.2), у тому числі: поверхневі водні об'єкти*****: — — — — — — — — — — — — — — підземні води та джерела*****: Джерело Г 100 29,86 — 400 2986,00 — — — — — — — — Нарахована сума збору за звітний квартал, усього (р. 3.1 + р. 3.2 + р. 3.3 + р. 3.4 + р. 3.5 + р. 3.6): спеціальне використання поверхневих та підземних вод (р. 1 р. I - р. 2.1 р. II) спеціальне використання води, яка входить до складу напоїв (р. 2 р. I - р. 2.2 р. II)

9

10

11

8252,64

2584,50

5668,14

146,64

24,50

122,14

48,98

24,50

24,48

25,65 25,65 — 23,33 23,33 —

12,83 12,83 — 11,67 11,67 —

12,82 12,82 — 11,66 11,66 —

97,66

97,66

64,13 64,13 — 33,53 7,29 26,24

— — — — — —

64,13 64,13 — 33,53 7,29 26,24

8106,00

2560,00

5546,00

5120,00

2560,00

2560,00

5120,00 5120,00 — — — —

2560,00 2560,00 — — — —

2560,00 2560,00 — — — —

2986,00

2986,00

— — — 2986,00 2986,00 —

— — — — — —

— — — 2986,00 2986,00 —

8252,64

2584,50

5668,14

146,64

24,50

122,14

8106,00

2560,00

5546,00

<…>

Ôðàãìåíò Äåêëàðàöèè âîäîñáîðà çà I êâàðòàë 2011 ãîäà àïðåëü, 2011 ãîä / ¹ 17 (486)

33


КОНСУЛЬТАЦИИ недели

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВХОДЯЩЕГО НДС в соответствии с требованиями Налогового кодекса В связи с расширением перечня операций, которые не являются объектом обложения НДС, все чаще возникает необходимость распределения входящего НДС между облагаемыми и необлагаемыми операциями. До принятия Налогового кодекса процедура распределения была достаточно проблематичной, поскольку Закон об НДС не содержал четкого механизма для его проведения. В сегодняшней статье мы рассмотрим порядок распределения НДС, заложенный в Налоговом кодексе. Яна ИНДЮХОВА, экономист-аналитик Издательского дома «Фактор»

Теория распределения входящего НДС Òîâàðû/óñëóãè. Ïëàòåëüùèê ÍÄÑ îòíîñèò ñóììó âõîäÿùåãî ÍÄÑ â íàëîãîâûé êðåäèò (äàëåå — ÍÊ) ëèáî âêëþ÷àåò â ñîñòàâ ðàñõîäîâ â çàâèñèìîñòè îò òîãî, â êàêèõ îïåðàöèÿõ îí ïëàíèðóåò èñïîëüçîâàòü ïðèîáðåòåííûå èëè èçãîòîâëåííûå òîâàðû/óñëóãè. Âîçìîæíû òðè âàðèàíòà. 1. Èñïîëüçîâàíèå òîâàðîâ/óñëóã â íàëîãîîáëàãàåìûõ îïåðàöèÿõ â ðàìêàõ õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè.  ýòîì ñëó÷àå ñîãëàñíî ï. 198.3 ÍÊÓ ïëàòåëüùèê èìååò ïðàâî âñþ ñóììó ÍÄÑ, óïëà÷åííóþ (íà÷èñëåííóþ) ïðè ïðèîáðåòåíèè òîâàðîâ/óñëóã, âêëþ÷èòü â ÍÊ. Òàêèå îïåðàöèè îòðàæàþòñÿ â ñòð. 10.1 äåêëàðàöèè ïî ÍÄÑ. 2. Èñïîëüçîâàíèå òîâàðîâ/óñëóã â îïåðàöèÿõ, íå ÿâëÿþùèõñÿ îáúåêòîì íàëîãîîáëîæåíèÿ èëè îñâîáîæäåííûõ îò íàëîãîîáëîæåíèÿ. Ñóììû ÍÄÑ, óïëà÷åííûå (íà÷èñëåííûå) â ñâÿçè ñ òàêèì ïðèîáðåòåíèåì (èçãîòîâëåíèåì), íå âêëþ÷àþòñÿ â ÍÊ (ï. 198.4 ÍÊÓ). Òàêèå ñóììû âêëþ÷àþòñÿ â ðàñõîäû (ï.ï. 139.1.6 ÍÊÓ). Òàêèå îïåðàöèè îòðàæàþòñÿ â ñòð. 10.2 äåêëàðàöèè ïî ÍÄÑ. 3. Åñëè òîâàðû/óñëóãè ÷àñòè÷íî èñïîëüçóþòñÿ â íàëîãîîáëàãàåìûõ îïåðàöèÿõ, à ÷àñòè÷íî — íåò, òî â ÍÊ âêëþ÷àåòñÿ ÷àñòü ñóììû óïëà÷åííîãî (íà÷èñëåííîãî) íàëîãà ïðè èõ ïðè-

îáðåòåíèè, êîòîðàÿ ñîîòâåòñòâóåò äîëå èñïîëüçîâàíèÿ òàêèõ òîâàðîâ/ óñëóã â íàëîãîîáëàãàåìûõ îïåðàöèÿõ (ï. 199.1 ÍÊÓ). Ñîîòâåòñòâåííî, ÷àñòü âõîäÿùåãî ÍÄÑ, êîòîðàÿ ñîîòâåòñòâóåò äîëå èñïîëüçîâàíèÿ òàêèõ òîâàðîâ â îñâîáîæäåííûõ èëè íåîáúåêòíûõ îïåðàöèÿõ, â ÍÊ íå âêëþ÷àåòñÿ. Ïëàòåëüùèêè íàëîãà íà ïðèáûëü ìîãóò âêëþ÷èòü åå â ñîñòàâ ðàñõîäîâ. Òî åñòü ðàñïðåäåëÿòü ñóììû âõîäÿùåãî ÍÄÑ äîëæíû òå íàëîãîïëàòåëüùèêè, êîòîðûå îäíîâðåìåííî èñïîëüçóþò òîâàðû/óñëóãè â íàëîãîîáëàãàåìûõ è íåîáëàãàåìûõ îïåðàöèÿõ. Òàêèå îïåðàöèè îòðàæàþòñÿ â ñòð. 10.1 äåêëàðàöèè ïî ÍÄÑ. Ïðîöåäóðå ðàñïðåäåëåíèÿ âõîäÿùåãî ÍÄÑ ïîñâÿùåíà ñò. 199 ÍÊÓ. Ðàñ÷åò äîëè èñïîëüçîâàíèÿ òàêèõ òîâàðîâ/óñëóã â íàëîãîîáëàãàåìûõ îïåðàöèÿõ ïðîâîäèòñÿ â ïðèëîæåíèè 7 ê äåêëàðàöèè ïî ÍÄÑ — Ðàñ÷åò (ïåðåðàñ÷åò) äîëè èñïîëüçîâàíèÿ óïëà÷åííîãî (íà÷èñëåííîãî) íàëîãà ïî ïðèîáðåòåííûì (ââåçåííûì) òîâàðàì/óñëóãàì, íåîáîðîòíûì àêòèâàì ìåæäó îáëàãàåìûìè íàëîãîì è íå îáëàãàåìûìè íàëîãîì îïåðàöèÿìè (Ä7).  ïèñüìå ¹ 7373 íàëîãîâèêè ñäåëàëè âûâîä, ÷òî ðàñ÷åò äîëè èñïîëüçîâàíèÿ çà ïðåäûäóùèé ãîä (çàïîëíåíèå òàáë. 1 ïðèëîæåíèÿ Ä7) îñóùåñòâëÿåòñÿ îäèí ðàç â ãîä è ïîäàåòñÿ ñ äåêëàðàöèåé çà ïîñëåäíèé íàëîãîâûé ïåðèîä òàêîãî ïðåäûäóùåãî ãîäà.

Ó÷èòûâàÿ ñïåöèôèêó 2011 ãîäà (â ïðîøëîì ãîäó òàêèõ òðåáîâàíèé íå áûëî è íîâàÿ ôîðìà äåêëàðàöèè, â êîòîðîé ïîÿâèëîñü ïðèëîæåíèå Ä7, ïðèìåíÿåòñÿ òîëüêî ñ 01.04.11 ã.), âïåðâûå ïðèëîæåíèå Ä7 ñ ðàñ÷åòîì ïî äàííûì 2010 ãîäà íóæíî ïîäàòü: — ïëàòåëüùèêàì, ó êîòîðûõ áûëè â ïðîøëîì ãîäó îáëàãàåìûå è íåîáëàãàåìûå îïåðàöèè, — âìåñòå ñ äåêëàðàöèåé çà ìàðò (I êâàðòàë) 2011 ãîäà; — ïëàòåëüùèêàì, ó êîòîðûõ â 2010 ãîäó íåîáëàãàåìûõ îïåðàöèé íå áûëî, — ñ äåêëàðàöèåé çà ïåðèîä, â êîòîðîì òàêèå îïåðàöèè âïåðâûå ïîÿâèëèñü. Õîòÿ íàëîãîâèêè ãîâîðÿò î òîì, ÷òî ïðèëîæåíèå Ä7 ïîäàåòñÿ îäèí ðàç â ãîä, íà íàø âçãëÿä, åãî ïðèäåòñÿ ïîäàâàòü ñ êàæäîé äåêëàðàöèåé, â êîòîðîé çàïîëíåíà ñòð. 15. Âåäü ñîãëàñíî àáç. 2 ï. 199.3 ÍÊÓ ïðèëîæåíèå Ä7 ïîäàåòñÿ â îðãàí ÃÍÑ îäíîâðåìåííî ñ íàëîãîâîé äåêëàðàöèåé îò÷åòíîãî íàëîãîâîãî ïåðèîäà, â êîòîðîì çàäåêëàðèðîâàíû òàêèå îáëàãàåìûå è íåîáëàãàåìûå îïåðàöèè (çàïîëíåíà ñòð. 15)*. È çäåñü íåò ñëîâà «âïåðâûå». Êðîìå òîãî, â äåêëàðàöèè ïî ÍÄÑ íàïðîòèâ ñòð. 15 óêàçàíû ïðèëîæåíèÿ, êîòîðûå íóæíî ïîäàâàòü ïðè åå çàïîëíåíèè — «Ä5, Ä7». Òàêèì îáðàçîì, õîòÿ ðàñ÷åò ïðîèçâîäèòñÿ ïî äàííûì ïðîøëîãî ãîäà,

* Впервые приложение Д7 с расчетом доли по данным 2010 года нужно было подать вместе с декларацией за март (I квартал) 2011 года (см. статью «Новая форма декларации по НДС: изучаем и заполняем» // «БН», 2011, № 14, с. 18).

34

àïðåëü, 2011 ãîä / ¹ 17 (486)


КОНСУЛЬТАЦИИ недели â ïðèëîæåíèè Ä7 ê äåêëàðàöèè çà äåêàáðü (ïî äàííûì 2010 ãîäà â äåêëàðàöèè çà ìàðò èëè I êâàðòàë 2011 ãîäà) òàêîå ïðèëîæåíèå (ñ äàííûìè çà ïðîøëûé ãîä) íóæíî áóäåò ïîäàâàòü ñ êàæäîé äåêëàðàöèåé, â êîòîðîé çàïîëíåíà ñòð. 15, â ñëåäóþùåì ãîäó. Íåîáîðîòíûå àêòèâû. Ñèòóàöèÿ ñ íåîáîðîòíûìè àêòèâàìè àíàëîãè÷íà îïèñàííîé âûøå äëÿ òîâàðîâ/óñëóã. Òî åñòü ïðè ïðèîáðåòåíèè íåîáîðîòíûõ àêòèâîâ ó íàëîãîïëàòåëüùèêà åñòü òðè ïóòè. 1. Åñëè íåîáîðîòíûå àêòèâû ïðèîáðåòåíû (ñîîðóæåíû) ñ öåëüþ äàëüíåéøåãî èñïîëüçîâàíèÿ â îáëàãàåìûõ ÍÄÑ îïåðàöèÿõ â ðàìêàõ õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè, òî â ýòîì ñëó÷àå ñóììó ÍÄÑ îòíîñÿò â ñîñòàâ ÍÊ (ï. 198.3 ÍÊÓ). 2. Åñëè íàëîãîïëàòåëüùèê ïðèîáðåòàåò (ïðîèçâîäèò) íåîáîðîòíûå àêòèâû, ïðåäíàçíà÷åííûå äëÿ èõ èñïîëüçîâàíèÿ â îïåðàöèÿõ, íå ÿâëÿþùèõñÿ îáúåêòîì íàëîãîîáëîæåíèÿ èëè îñâîáîæäàåìûõ îò íàëîãîîáëîæåíèÿ, òî ñóììû ÍÄÑ, óïëà÷åííûå (íà÷èñëåííûå) â ñâÿçè ñ òàêèì ïðèîáðåòåíèåì (èçãîòîâëåíèåì), íå âêëþ÷àþòñÿ â ÍÊ (ï. 198.4 ÍÊÓ).  ýòîì ñëó÷àå ñóììû ÍÄÑ âêëþ÷àþòñÿ â ñòîèìîñòü ñîîòâåòñòâóþùåãî îáúåêòà îñíîâíûõ ñðåäñòâ èëè íåìàòåðèàëüíûõ àêòèâîâ äëÿ íà÷èñëåíèÿ àìîðòèçàöèè (ï.ï. 139.1.6 ÍÊÓ). 3. Åñëè íåîáîðîòíûå àêòèâû îäíîâðåìåííî èñïîëüçóþòñÿ â íàëîãîîáëàãàåìûõ è íåîáëàãàåìûõ îïåðàöèÿõ, òî ïî àíàëîãèè ñ òîâàðàìè/óñëóãàìè âîçíèêàåò íåîáõîäèìîñòü ïðîïîðöèîíàëüíîãî îòíåñåíèÿ ñóìì ÍÄÑ â ÍÊ. Åñëè áóêâàëüíî òðàêòîâàòü ïîëîæåíèÿ ñò. 199 ÍÊÓ, òî ìîæíî ïðåäïîëîæèòü, ÷òî ïî íåîáîðîòíûì àêòèâàì ÍÄÑ â ìîìåíò ïðèîáðåòåíèÿ íå ðàñïðåäåëÿåòñÿ, à ïîëíîñòüþ âêëþ÷àåòñÿ â ÍÊ, à ïî èñòå÷åíèè 12, 24 è 36 ìåñÿöåâ ïåðåðàñïðåäåëÿåòñÿ. Âåäü â ï. 199.4 ÍÊÓ ðå÷ü èäåò òîëüêî î ïåðåðàñïðåäåëåíèè. Îäíàêî íàëîãîâèêè ýòè íîðìû òðàêòóþò ïî-äðóãîìó, àïðåëü, 2011 ãîä / ¹ 17 (486)

î ÷åì ñâèäåòåëüñòâóåò ôîðìà äåêëàðàöèè ïî ÍÄÑ.  íàçâàíèè «ðàñïðåäåëèòåëüíîé» ñòð. 15 óïîìèíàþòñÿ è íåîáîðîòíûå àêòèâû. Òàêèì îáðàçîì ïðèõîäèì ê âûâîäó, ÷òî òàê æå, êàê è ïî òîâàðàì/ óñëóãàì, â ïåðèîäå ïðèîáðåòåíèÿ âõîäÿùèé ÍÄÑ ðàñïðåäåëÿåòñÿ èñõîäÿ èç äîëè, ðàññ÷èòàííîé ïî äàííûì ïðîøëîãî ãîäà èëè ïåðâîãî ïåðèîäà, â êîòîðîì ïîÿâèëèñü îäíîâðåìåííî îáëàãàåìûå è íåîáëàãàåìûå îïåðàöèè. À çàòåì, â îòëè÷èå îò òîâàðîâ/ óñëóã, ïåðåðàñ÷åò ïðîèçâîäèòñÿ íå â êîíöå ãîäà, à ÷åðåç 12, 24 è 36 ìåñÿöåâ èñïîëüçîâàíèÿ. Êîãäà ÍÊ íå ðàñïðåäåëÿåòñÿ. Ñîãëàñíî ï. 199.6 ÍÊÓ ïðàâèëà ñò. 199 íå ïðèìåíÿþòñÿ è ÍÊ íå óìåíüøàåòñÿ â ñëó÷àå: — ïðîâåäåíèÿ îïåðàöèé, ïðåäóñìîòðåííûõ ï.ï. 196.1.7 ÍÊÓ (ðåîðãàíèçàöèÿ þðëèö); — ïîñòàâêè íàëîãîïëàòåëüùèêîì îòõîäîâ è ëîìà ÷åðíûõ è öâåòíûõ ìåòàëëîâ, îáðàçîâàâøèõñÿ ó òàêîãî ïëàòåëüùèêà â ðåçóëüòàòå ïåðåðàáîòêè, îáðàáîòêè, ïëàâëåíèÿ òîâàðîâ (ñûðüÿ, ìàòåðèàëîâ, çàãîòîâîê è ò. ä.) íà ïðîèçâîäñòâå, ñòðîèòåëüñòâå, ðàçáîðêå (äåìîíòàæå) ëèêâèäèðîâàííûõ îñíîâíûõ ôîíäîâ è äðóãèõ ïîäîáíûõ îïåðàöèé. Äàëåå ðàññìîòðèì ìåõàíèçì ðàñïðåäåëåíèÿ ÍÄÑ ïóòåì ïîýòàïíîãî çàïîëíåíèÿ ïðèëîæåíèÿ Ä7 ê íàëîãîâîé äåêëàðàöèè ïî ÍÄÑ.

Заполнение таблицы 1 приложения Д7  òàáë. 1 ïðèëîæåíèÿ Ä7 îñóùåñòâëÿþò ðàñ÷åò äîëè èñïîëüçîâàíèÿ óïëà÷åííîãî (íà÷èñëåííîãî) íàëîãà ïî ïðèîáðåòåííûì (ââåçåííûì) òîâàðàì/óñëóãàì è/èëè íåîáîðîòíûì àêòèâàì ìåæäó îáëàãàåìûìè è íå îáëàãàåìûìè ÍÄÑ îïåðàöèÿìè. Ïîäïóíêò 7.4.3 Çàêîíà îá ÍÄÑ, êîòîðûé ðåãëàìåíòèðîâàë ðàñïðåäåëåíèå ÍÄÑ è åãî àíàëîã â ÍÊÓ — ñò. 199, ÷àñòè÷íî äóáëèðóþò äðóã äðóãà, íî îòëè÷èÿ åñòü. Ñàìîå ñóùåñòâåííîå:

ðàíüøå ïëàòåëüùèê íàëîãà, èçáðàâ ìåòîä ðàñïðåäåëåíèÿ ïî îáúåìàì ïîñòàâîê, ôîðìèðîâàë ÍÊ ïðîïîðöèîíàëüíî ïîñòàâêàì òîãî ïåðèîäà, â êîòîðîì áûëî îñóùåñòâëåíî ïðèîáðåòåíèå. Êàê âèäèì èç ï. 199.2 ÍÊÓ, òåïåðü äëÿ ôîðìèðîâàíèÿ ÍÊ èñïîëüçóåòñÿ äîëÿ íàëîãîîáëàãàåìûõ ïîñòàâîê çà ïðåäûäóùèé êàëåíäàðíûé ãîä. Îïðåäåëåííàÿ â ïðîöåíòàõ âåëè÷èíà ïðèìåíÿåòñÿ â òå÷åíèå òåêóùåãî êàëåíäàðíîãî ãîäà. Íàëîãîïëàòåëüùèêè, ó êîòîðûõ â òå÷åíèå ïðåäûäóùåãî êàëåíäàðíîãî ãîäà îòñóòñòâîâàëè íåîáëàãàåìûå îïåðàöèè, à òàêæå âíîâü ñîçäàííûå ïëàòåëüùèêè íàëîãà ðàññ÷èòûâàþò â òåêóùåì êàëåíäàðíîì ãîäó äîëþ èñïîëüçîâàíèÿ ïðèîáðåòåííûõ òîâàðîâ/ óñëóã ìåæäó îáëàãàåìûìè è íåîáëàãàåìûìè îïåðàöèÿìè ïî ôàêòè÷åñêèì äàííûì îáúåìîâ ïî ïîñòàâêàì îáëàãàåìûõ è íåîáëàãàåìûõ îïåðàöèé ïåðâîãî îò÷åòíîãî íàëîãîâîãî ïåðèîäà, â êîòîðîì çàäåêëàðèðîâàíû òàêèå îïåðàöèè.  òàáë. 1 (ñì. ñ. 37) ïðèâåäåíà èíôîðìàöèÿ ïî çàïîëíåíèþ òàáë. 1 ïðèëîæåíèÿ Ä7. Äëÿ óäîáñòâà ìû îñòàâèëè ôîðìó òàáëèöû íåèçìåííîé, à â ÿ÷åéêàõ, êîòîðûå íóæíî çàïîëíèòü, èçëîæèëè èíôîðìàöèþ î âíîñèìûõ ïîêàçàòåëÿõ.

Заполнение таблицы 2 приложения Д7  òàáë. 2 ïðèëîæåíèÿ Ä7 ïî èòîãàì êàëåíäàðíîãî ãîäà îñóùåñòâëÿþò ïåðåðàñ÷åò ÷àñòè èñïîëüçîâàíèÿ óïëà÷åííîãî (íà÷èñëåííîãî) ÍÄÑ ïî ïðèîáðåòåííûì (ââåçåííûì) òîâàðàì/ óñëóãàì ìåæäó íàëîãîîáëàãàåìûìè è íåîáëàãàåìûìè îïåðàöèÿìè èñõîäÿ èç ôàêòè÷åñêèõ îáúåìîâ ïðîâåäåííûõ â òå÷åíèå ãîäà îáëàãàåìûõ è íåîáëàãàåìûõ îïåðàöèé.  ñëó÷àå ñíÿòèÿ ñ ó÷åòà ïëàòåëüùèêà íàëîãà, â òîì ÷èñëå ïî ðåøåíèþ ñóäà, ïåðåðàñ÷åò äîëè îñóùåñòâëÿåòñÿ èñõîäÿ èç ôàêòè÷åñêèõ îáúåìîâ îáëàãàåìûõ è íåîáëàãàåìûõ îïåðàöèé, ïðîâåäåííûõ ñ íà÷àëà òåêóùåãî ãîäà äî äàòû ñíÿòèÿ ñ ó÷åòà.

35


КОНСУЛЬТАЦИИ недели Èíôîðìàöèÿ î òîì, ÷òî íóæíî çàïèñûâàòü â ãðàôû òàáë. 2 ïðèëîæåíèÿ Ä7, ïðèâåäåíà â òàáë. 2 íà ñ. 38.

Заполнение таблицы 3 приложения Д7 Ïðè ïðèîáðåòåíèè íåîáîðîòíûõ àêòèâîâ ïëàòåëüùèê, êàê ïðàâèëî, óæå ïðåäïîëàãàåò, ãäå áóäóò èñïîëüçîâàòüñÿ ýòè àêòèâû. Åñëè òîëüêî â íàëîãîîáëàãàåìûõ îïåðàöèÿõ, òî ñóììà ÍÄÑ îòðàçèòñÿ â ñòð. 10.1 äåêëàðàöèè ïî ÍÄÑ; åñëè â íåîáëàãàåìûõ — â ñòð. 10.2. Ïðè ýòîì ðàñïðåäåëÿòü ÍÊ íå íóæíî. Ïåðâè÷íîå ôîðìèðîâàíèå ÍÊ ïðè ïðèîáðåòåíèè íåîáîðîòíûõ àêòèâîâ, êîòîðûå ïðåäíàçíà÷åíû äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ ÷àñòè÷íî â íàëîãîîáëàãàåìûõ îïåðàöèÿõ, à ÷àñòè÷íî â íåîáëàãàåìûõ, ïðîèçâîäèòñÿ â ïåðèîäå îòðàæåíèÿ ÍÊ (ïî îáùèì ïðàâèëàì ïî ïåðâîìó ñîáûòèþ) — èñõîäÿ èç äîëè, îòðàæåííîé â òàáë. 1 ïðèëîæåíèÿ Ä7. Ýòî ïîäòâåðæäàåò ôîðìóëèðîâêà èç ñòð. 15 äåêëàðàöèè. À ïåðåðàñ÷åò ÍÊ îñóùåñòâëÿåòñÿ â òàáë. 3 ïðèëîæåíèÿ Ä7. Ñóäÿ ïî ñíîñêå «*» ê íàçâàíèþ òàáë. 3, îíà çàïîëíÿåòñÿ â òàêèõ ñëó÷àÿõ: 1) åñëè íåîáîðîòíûå àêòèâû èñïîëüçóþòñÿ îäíîâðåìåííî â íàëîãî îáëàãàåìûõ è íåîáëàãàåìûõ îïåðàöèÿõ. Òî åñòü â ïåðèîäå ïðèîáðåòåíèÿ ëèáî â ïåðèîäå íà÷àëà îäíîâðåìåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ â íàëîãîîáëàãàåìûõ è íåîáëàãàåìûõ îïåðàöèÿõ, åñëè îíè èçíà÷àëüíî ïðèîáðåòàëèñü äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ òîëüêî â îáëàãàåìûõ îïåðàöèÿõ.  òàêîì ñëó÷àå â òàáë. 3 ïðèëîæåíèÿ Ä7 ìîãóò áûòü çàïîëíåíû òîëüêî ãð. 1-6; 2) ïðè îñóùåñòâëåíèè ïåðåðàñ÷åòà ÷àñòè òàêîãî èñïîëüçîâàíèÿ ïî ðåçóëüòàòàì 12, 24 è 36 ìåñÿöåâ èõ èñïîëüçîâàíèÿ. Îáðàòèòå âíèìàíèå, ÷òî ãîäîâîé ïåðåðàñ÷åò ïî òîâàðàì/óñëóãàì, à òàêæå ïåðèîäè÷åñêèé ïåðåðàñ÷åò ïî íåîáîðîòíûì àêòèâàì (÷åðåç

36

12, 24, 36 ìåñÿöåâ) ïðåäóñìîòðåíû â ï. 199.4 ÍÊÓ, êîòîðûé âñòóïèë â ñèëó ñ 01.01.11 ã. Ïîýòîìó, íà íàø âçãëÿä, ýòè íîðìû íå ðàñïðîñòðàíÿþòñÿ íà ÍÊ, ñôîðìèðîâàííûé â ñîîòâåòñòâèå ñ Çàêîíîì îá ÍÄÑ äî 01.01.11 ã. Òî åñòü ïðîâîäèòü ïåðèîäè÷åñêèé ïåðåðàñ÷åò íóæíî òîëüêî ïî òåì íåîáîðîòíûì àêòèâàì, ïî êîòîðûì áûë ñôîðìèðîâàí ÍÊ ïîñëå 01.01.11 ã. Èíôîðìàöèÿ î çàïîëíåíèè ãðàô òàáëèöû 3 ïðèëîæåíèÿ Ä7 ïðèâåäåíà â òàáë. 3 íà ñ. 38.

Заполнение таблицы 4 приложения Д7  ñëó÷àå ïðèìåíåíèÿ ïëàòåëüùèêàìè íàëîãà êàññîâîãî ìåòîäà îïðåäåëåíèÿ ÍÎ è ÍÊ â ñîîòâåòñòâèè ñ ï. 187.10 ÍÊÓ òàêèå ïëàòåëüùèêè îñóùåñòâëÿþò ðàñïðåäåëåíèå ñóìì ÍÄÑ, íà÷èñëåííîãî (óïëà÷åííîãî) â ñâÿçè ñ ïîëó÷åíèåì òîâàðîâ/óñëóã, ïðè ïîñòàâêå êîòîðûõ ïðèìåíÿþòñÿ îäíîâðåìåííî è êàññîâûé ìåòîä, è îáùèå ïðàâèëà îïðåäåëåíèÿ ÍÎ è ÍÊ, â ïîðÿäêå è ïî ôîðìå òàáë. 4 ïðèëîæåíèÿ Ä7 (ï. 21 ðàçä. III Ïîðÿäêà ¹ 41). Åñëè ïðèîáðåòåííûé òîâàð/óñëóãà èñïîëüçóåòñÿ â îïåðàöèÿõ, ïî êîòîðûì ïðèìåíÿåòñÿ êàê êàññîâûé ìåòîä, òàê è ìåòîä ïåðâîãî ñîáûòèÿ, äàòû âîçíèêíîâåíèÿ ÍÎ è ÍÊ îïðåäåëÿþòñÿ íà ðàâíûõ óñëîâèÿõ. Òî åñòü ïðàâî îòðàçèòü ÍÊ âîçíèêàåò ïðè îïëàòå òîâàðîâ/óñëóã, ïðèîáðåòàåìûõ äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ â îïåðàöèÿõ, ïî êîòîðûì ïðèìåíÿåòñÿ êàññîâûé ìåòîä. Èíà÷å ãîâîðÿ, ïîëó÷èâ, íàïðèìåð, îò ïîñòàâùèêà íàëîãîâóþ íàêëàäíóþ ïî ïåðâîìó ñîáûòèþ — îòãðóçêå òîâàðà (âûïîëíåíèþ ðàáîò, ïðåäîñòàâëåíèþ óñëóã), îòðàçèòü ïî íåé ÍÊ íàëîãîïëàòåëüùèê åùå íå ìîæåò, à ñäåëàåò ýòî òîëüêî ïîñëå ïåðå÷èñëåíèÿ îïëàòû çà òàêèå òîâàðû/óñëóãè. À âîò åñëè ñíà÷àëà îïëàòèòü ñòîèìîñòü ïðèîáðåòàåìûõ òîâàðîâ (ðàáîò, óñëóã) ïîñòàâùèêó, òî áóäóò ñîáëþäàòüñÿ óñëîâèÿ îòðàæåíèÿ ÍÊ è äëÿ «êàññîâîãî», è äëÿ «îáû÷íîãî» ñëó÷àÿ.

Ñ ó÷åòîì ýòîãî ðàçðàáîòàíà òàáë. 4 ïðèëîæåíèÿ Ä7, çàïîëíåíèå îòäåëüíûõ ãðàô êîòîðîé íå âûçûâàåò âîïðîñîâ, ïîýòîìó ïîäðîáíî ìû íà íåé îñòàíàâëèâàòüñÿ íå áóäåì.

Заполнение раздела ІІ приложения Д5  ïðèëîæåíèè Ä5 ê äåêëàðàöèè ïî ÍÄÑ ïðèâîäÿòñÿ ðàñøèôðîâêè ÍÎ è ÍÊ â ðàçðåçå êîíòðàãåíòîâ, ïîýòîìó â êîíòåêñòå òåìû ðàñïðåäåëåíèÿ ÍÄÑ óìåñòíî ðàññêàçàòü î çàïîëíåíèè ðàçäåëà ²² ýòîãî ïðèëîæåíèÿ.  ïåðâîé ÷àñòè ïðèëîæåíèÿ Ä5 «Îïåðàö³¿ ç ïðèäáàííÿ ç ïîäàòêîì íà äîäàíó âàðò³ñòü, ÿê³ íàäàþòü ïðàâî ôîðìóâàííÿ ïîäàòêîâîãî êðåäèòó» ðàñøèôðîâûâàþòñÿ ïîêàçàòåëè ñòðîê 10.1 è 15.1 äåêëàðàöèè ïî ÍÄÑ. Îáùàÿ ñóììà ïîêàçàòåëåé ýòèõ ñòðîê äîëæíà ñîîòâåòñòâîâàòü äàííûì èòîãîâîé ñòðîêè ýòîãî ïîäðàçäåëà ïðèëîæåíèÿ Ä5. Âî âòîðîé ÷àñòè ïðèëîæåíèÿ Ä5 «Îïåðàö³¿ ç ïðèäáàííÿ ç ïîäàòêîì íà äîäàíó âàðò³ñòü, ÿê³ íå íàäàþòü ïðàâà ôîðìóâàííÿ ïîäàòêîâîãî êðåäèòó» ðàñøèôðîâûâàþòñÿ ïîêàçàòåëè ñòðîê 10.2, 14.1 è 15.2 äåêëàðàöèè ïî ÍÄÑ. Îáùàÿ ñóììà ïîêàçàòåëåé ýòèõ ñòðîê äîëæíà ñîîòâåòñòâîâàòü äàííûì èòîãîâîé ñòðîêè ýòîãî ïîäðàçäåëà ïðèëîæåíèÿ Ä5. Òàêèì îáðàçîì ïðè ïðèîáðåòåíèè òîâàðîâ/óñëóã, ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ îäíîâðåìåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ â îáëàãàåìûõ è íåîáëàãàåìûõ îïåðàöèÿõ, íà îäíîãî êîíòðàãåíòà (ïîñòàâùèêà) â ðàçäåëå II ïðèëîæåíèÿ Ä5 áóäåò çàïîëíåíî äâå ñòðîêè (îäíà â ïåðâîé ÷àñòè ðàçäåëà II, âòîðàÿ — âî âòîðîé ÷àñòè ðàçäåëà II). Íàäååìñÿ, ÷òî ýòà ñòàòüÿ ïîìîãëà âàì ðàçîáðàòüñÿ ñ íîâûì ïîðÿäêîì ðàñïðåäåëåíèÿ âõîäÿùåãî ÍÊ. Îäíàêî, êàê âû ñìîãëè óáåäèòüñÿ, ïîêà íå âñå âîïðîñû èìåþò îòâåòû. Ïîýòîìó áëèæå ê êîíöó ãîäà — êîãäà ïðèäåò âðåìÿ ïðîâîäèòü ïåðåðàñ÷åò äîëè — ìû âåðíåìñÿ ê ýòîé òåìå.

àïðåëü, 2011 ãîä / ¹ 17 (486)


àïðåëü, 2011 ãîä / ¹ 17 (486)

1

общий объем поставки (сумма значений строк 6 и 8 колонки А декларации и всех уточняющих расчетов)

4 С учетом п. 199.2 НКУ в расчет доли использования должны быть включены только операции поставки, т. е., формально говоря, — операции, которые соответствуют определению этого понятия по пп. 14.1.185, 14.1.191 НКУ (об этом говорится и в п.п. 3.1 разд. V Порядка № 41). Получается, что импортные операции и приобретение услуг у нерезидента (стр. 7 и старой, и новой декларации), в расчете доли не участвуют. В период действия Закона об НДС этот вывод подтверждался письмами ГНАУ от 07.11.07 г. № 22703/7/161117; от 08.08.07 г. № 3955/Т/16-1515-20. Заметим, что операции по поставке услуг за пределами таможенной территории Украины и услуг, место поставки которых определено в соответствии с пп. 186.2 и 186.3 НКУ за пределами таможенной территории Украины (которые отражаются сейчас в стр. 4 декларации), в итог объемов поставок облагаемых операций, который отражается в этой колонке, не входят, но в общий объем поставок (в гр. 3) должны входить. Обратите внимание: в гр. 4 нельзя использовать показатель стр. 6.1 декларации, поскольку он, кроме облагаемых операций, включает освобожденные операции (стр. 5 декларации). Поэтому в контексте распределения НДС облагаемыми следует считать операции, которые облагаются по ставкам 20 % и 0 %. Что касается показателей декларации, которые необходимо учесть при определении суммарного объема облагаемых операций, то, как следует из названия графы 4, это строки 1, 2.1, 2.2, 8.1, 8.2 колонки А декларации и всех уточняющих расчетов за предыдущий календарный год. Выполняя расчеты в 2011 году по показателям прошлого года, несмотря на то что нумерация строк поменялась, в объем облагаемых операций за 2010 год следует также включать показатели строк 1, 2.1, 2.2 и 8 (выборочно) колонки А прежней декларации, а также уточняющих расчетов, в которых эти показатели корректировались

облагаемые налогом операции (сумма значений строк 1, 2.1, 2.2, 8.1, 8.2 колонки А декларации и всех уточняющих расчетов)

(2)

Применяется в течение текущего календарного года для определения НК при заполнении строки 15.1 декларации. Например, в объем поставок не входят корректировки по услугам, полученным от нерезидента, место поставки которых определено на таможенной территории Украины.

(1)

Осуществляющий расчет в соответствии с пунктом 199.2 статьи 199 раздела V Кодекса

2

Плательщик

Объемы поставки (без налога на добавленную стоимость)

3 При определении общего объема поставок в 2011 году по показателям прошлого года нужно не забыть о том, что некоторые строки прежней декларации были иначе пронумерованы. Учитывая это, для сохранения сопоставимости показателей рассчитывать общий объем поставок на основании отчетности 2010 года нужно по показателям строк 5, 8.1, 8.2, 8.3 и 8.4 выборочно(2) (в последней строке ранее отражались прочие случаи корректировок НО, которые не были возвратами, пересмотром цены, ошибками и т. п.), а также стр. 91 колонки А старой декларации. Кроме того, нужно учесть показатели уточняющих расчетов, в которых корректировались показатели этих строк. Налоговики в письме № 7273 также сказали об использовании показателей стр. 5 старой декларации вместо стр. 6 новой декларации. А о том, что в расчете общего объема поставок за 2010 год должен участвовать Предыдущий показатель стр. 91 старой декларации (поставки услуг нерезиденту за пределами территории Украины), в этом календарписьме не упоминается. ный год По всей видимости, налоговики упустили этот момент, а, на наш взгляд, его нужно учесть, поскольку аналогичная строка новой декларации (стр. 4) участвует в расчете (входит в итог стр. 6). Отметим еще, что согласно п. 199.6 НКУ поставки собственного (полученного вследствие переработки, обработки, плавления на производстве; строительства, разборки основных средств и подобных операций) металлолома выведены из-под действия общих правил ст. 199 НКУ в части распределения входящего НДС. При этом такие поставки освобождены от НДС в соответствии с п. 15 подразд. 2 разд. ХХ НКУ, поэтому в новой декларации по НДС должны отражаться в стр. 5. Если учесть их в общем объеме поставок (стр. 5 входит в итог стр. 6), получим недостоверную долю использования. Поэтому, на наш взгляд, такие поставки из общего объема поставок следует исключить

Налоговый период, за который осуществляется расчет

Òàáëèöà 1. Çàïîëíåíèå òàáëèöû 1 Ïðèëîæåíèÿ Ä7

5 Доля использования приобретенных товаров/ услуг в облагаемых операциях определяется как отношение объема поставок по операциям, облагаемым НДС по ставкам 20 % и 0 % (показатель гр. 4), к общему объему всех операций по поставке товаров (услуг), т. е. операций, облагаемых по ставкам 20 % и 0 %, освобожденных операций и операций, не являющихся объектом налогообложения (показатель гр. 3). Определенная в этой графе и по этой строке доля использования отражается в специальном поле стр. 15.1 декларации, а также в шапке самого приложения (код поля «ЧВ») и применяется в течение следующего календарного года для определения НК при заполнении стр. 15.1 декларации. Существует неурегулированный вопрос по поводу разрядности и округления рассчитанной доли в виде процентов. В письме № 7273 налоговики этой проблеме внимание не уделили, но, в примере заполнения стр. 15.1 декларации, содержащемуся в нем, приведена доля использования в виде целого числа

Доля(1) использования товаров/ услуг, необоротных активов в налогооблагаемых операциях (колонка 4 х 100 % : колонка 3)

КОНСУЛЬТАЦИИ недели

37


38 объем (сумма значений строк 15, 16.1.2 и 16.1.3 колонки А декларации и всех уточняющих расчетов за текущий календарный год)

налогооблагаемые операции (сумма значений строк 1, 2.1, 2.2, 8.1 и 8.2 колонки А декларации и всех уточняющих расчетов за текущий год)

всего (сумма значений строк 6 и 8 колонки А декларации и всех уточняющих расчетов за текущий год)

Корректировка налогового кредита в связи с перерасчетом доли использования товаров/услуг в налогооблагаемых операциях (колонка 8 - колонка 9) — значение этой строки со знаком «+» ли «-» переносится в строку 16.4 декларации за последний налоговый период календарного года

Приобретение (изготовление, строительство, сооружение создание), ввоз товаров/ услуг, которые частично используются в налогооблагаемых операциях, а частично — в операциях, которые не являются объектом налогообложения (статья 196 раздела V Кодекса), и/или освобождены от налогообложения (статья 197 раздела V Кодекса, подраздел 2 раздела XX Кодекса, международные договоры (соглашения)), и/или не облагаются налогом (пункты 186.2, 186.3 статьи 186 раздела V Кодекса) налогом

Фактический объем проведенных в течение текущего года налогооблагаемых и не облагаемых налогом операций

название

Графы таблицы 2 приложения Д7

10

6

3

2

номер

Что записывать

Если буквально прочесть название этой графы и последовать ее алгоритму, то в итоге будем иметь противоположный результат: если показатель гр. 8 (фактический НК) больше показателя гр. 9 (разрешенный НК), то результатом корректировки НК в связи с перерасчетом доли использования товаров/услуг в облагаемых операциях должно стать уменьшение завышенного в течение года НК. Но разность показателей граф 8 и 9 в этом случае будет величиной положительной и со знаком «+» дополнительно увеличит расхождение между фактическим и разрешенным НК. Тот же эффект получим и при обратном соотношении значений гр. 8 и 9: их разность со знаком «-» вместо увеличения НК до разрешенного уровня, уменьшит его даже ниже фактического показателя. Поэтому, на наш взгляд, значение этой колонки нужно переносить в стр. 16.4 декларации за последний налоговый период календарного года с противоположным знаком

Если формально использовать алгоритм, приведенный в названии этой графы, то в результате получим суммарный объем приобретения как товаров/услуг, частично используемых в отчетном году в облагаемых, а частично — в необлагаемых операциях, так и необоротных активов. Однако, судя по всему, авторы новой формы декларации предполагали, что перерасчет по товарам проводится в табл. 2 приложения Д7 в конце календарного года, а по нематериальным активам — в табл. 2 приложения Д7 через 12, 24, 36 месяцев эксплуатации (подробнее о ней см. на с. 35). Исходя из таких соображений из строк 15, 16.1.2 и 16.1.3 колонки А деклараций и всех уточняющих расчетов за текущий календарный год придется взять только данные о приобретенных товарах/услугах. Другими словами, данные указанных строк нужно «очистить» от необоротных активов

Поскольку за январь и февраль 2011 года декларация подавалась по старой форме, при заполнении этих граф можно воспользоваться рекомендациями, приведенными нами к заполнению гр. 3 и 4 табл. 1 приложения Д7. Что касается периодов, по которым поданы декларации по новой форме, то по ним нужно суммировать данные строк, указанных в названии соответствующей графы

Òàáëèöà 2. Çàïîëíåíèå Òàáëèöû 2 Ïðèëîæåíèÿ Ä7

КОНСУЛЬТАЦИИ недели

àïðåëü, 2011 ãîä / ¹ 17 (486)


àïðåëü, 2011 ãîä / ¹ 17 (486) 7

8

Подлежит включению в налоговый кредит с учетом перечисленной доли**** по результату предыдущих 12 месяцев

Корректировка налогового кредита в связи с перерасчетом доли использования товаров/услуг и/или необоротных активов в налогооблагаемых операциях (колонка 6 колонка 7) — значение этой строки со знаком «+» или «-» переносится в строку 16.4 декларации за отчетный период, на который приходится 12-й, 24-й, 36-й месяц использования необоротных активов

Заполняя эту графу, не забудьте, что при переносе результата из этой колонки в стр. 16.4 декларации за отчетный период, на который приходится 12-й, 24-й, 36-й месяц использования необоротных активов, его знак нужно поменять на противоположный (см. гр. 10 табл. 2 приложения Д7)

Как видим, название этой графы не содержит алгоритм расчета. На наш взгляд, ее нужно заполнить следующим образом: 1) при приобретении необоротного актива сумма, которая отражается здесь, рассчитывается с применением доли использования, определенной в гр. 5 табл. 1 приложения Д7 по соответствующей строке; 2) по истечении первых 12 месяцев, которые в общем случае отсчитываются не от момента приобретения необоротного актива, а от момента начала его использования одновременно в облагаемых и необлагаемых операциях (период, указанный в гр. 2 этой таблицы), здесь отражают ту же сумму, что и в п. 1; 3) через 24 и 36 месяцев после начала использования в эту графу нужно будет перенести показатель из гр. 7 этой же таблицы, которая для конкретного актива заполнялась 12 месяцев назад Сноска «****» к названию этой графы направляет к табл. 2 приложения Д7. Но эта таблица предназначена для перерасчета доли использования по товарам/услугам. Судя по всему, для заполнения гр. 7 табл. 3 нужно будет использовать: — либо данные гр. 5 табл. 2 приложения Д7 за декабрь (IV кв.) предыдущего года, — либо дополнительно рассчитывать аналогичный показатель за последние 12 месяцев (в табл. 2, заполнив гр. 2-5). Второй вариант, на наш взгляд, более приемлем, однако последнее слово будет за налоговиками

Эти графы заполняются на основании документов, по которым такие активы были зачислены на баланс. Если после оприходования необоротного актива по каким-либо причинам корректировалась их стоимость, то это нужно также учитывать

Порядковый номер, который соответствует налоговому периоду формирования НК или начала использования нематериальных активов. Судя по всему, разбивки в разрезе каждого нематериального актива не требуется (их можно сгруппировать за месяц и отразить одной строкой) Исходя из названия графы и сноски «**» к ней, в этой графе должна быть записана дата (отчетного периода) начала использования необоротных активов одновременно в облагаемых и необлагаемых операциях. Именно в этот период в отношении конкретного необоротного актива заполняется табл. 3 приложения Д7. От этого же периода должен вестись отсчет 12, 24 и 36 месяцев для периодического перерасчета суммы НК. Формат даты такой же, как и в приложении 5 к декларации — «мм.гггг» (месяц и год) Возможны ситуации, когда необоротный актив изначально приобретался для одновременного использования в облагаемых и необлагаемых операциях, но начало такого использования (соответствующий этому событию период указан в гр. 2) было на некоторое время отсрочено. Но уже в период приобретения входящий НДС подлежал распределению, в результате чего его часть через стр. 15.1 декларации нужно было включить в НК. В таких ситуациях в гр. 3 необходимо привести тот период, когда произошло фактическое распределение НДС. На практике оба этих периода (приобретения и начала использования) зачастую будут совпадать

Что записывать

** Отчетный период начала использования необоротных активов одновременно в налогооблагаемых и необлагаемых операциях. *** Отчетный период, в котором был сформирован налоговый кредит по необоротным активам, которые начали использоваться в отчетном периоде. **** Определяется согласно табл. 2.

6

Фактически включено в налоговый кредит с учетом определенной части использования

5

4

3

«Дата (отчетный период)*** формирования налогового кредита по приобретенным необоротным активам»

объем (без налога на добавленную стоимость) Налог на добавленную стоимость

2

Дата (отчетный период)** начала использования необоротных активов (ввода их в эксплуатацию)

Стоимость приобретения необоротных активов (с учетом расчетов корректировки в случае их наличия)

1

номер

№ п/п

название

Графы таблицы 3 приложения Д7

Òàáëèöà 3. Çàïîëíåíèå òàáëèöû 3 ïðèëîæåíèÿ Ä7

КОНСУЛЬТАЦИИ недели

39


ПОЧТА недели Документы и сокращения статьи НКУ — Налоговый кодекс Украины от 02.12.10 г. № 2755-VI. Закон об НДС — Закон Украины «О налоге на добавленную стоимость» от 03.04.97 г. № 168/97-ВР (утратил силу с 01.01.11 г.). Порядок № 41 — Порядок заполнения и представления налоговой отчетности по налогу на добавленную стоимость, утвержденный приказом ГНАУ от 25.01.11 г. № 41. Письмо № 7273 — письмо ГНАУ от 16.03.11 г. № 7273/7/16-1117.

НК — налоговый кредит. НО — налоговое обязательство. ГНС — государственная налоговая служба. Д5 — Расшифровки налоговых обязательств и налогового кредита в разрезе контрагентов (Д5). Д7 — Расчет (перерасчет) части использования уплаченного (начисленного) налога по приобретенным (ввезенным) товарам/услугам, необоротным активам между облагаемыми налогом и не облагаемыми налогом операциями (Д7).

• Ч АСТ Н О Е П Р Е Д П Р И Н И М АТ Е Л Ь СТ В О •

Декларация о доходах предпринимателя за I квартал 2011 года Предприниматель в 2010 году был на едином налоге. С 01.01.11 г., чтобы сохранить статус плательщика НДС, перешел на общую систему налогообложения. Как заполнить и подать декларацию о доходах в I квартале 2011 года? Надо ли в 2011 году уплачивать авансовые платежи по налогу на доходы физлиц и по единому взносу? (г. Харьков)

ÍÄÔË*. Ñ 2011 ãîäà ÔËÏ, ðàáîòàþùèå íà îáùåé ñèñòåìå íàëîãîîáëîæåíèÿ, ñîãëàñíî ï. 177.5 Íàëîãîâîãî êîäåêñà (äàëåå — ÍÊÓ) ïîäàþò äåêëàðàöèþ ðàç â ãîä ïî èòîãàì êàëåíäàðíîãî ãîäà, â êîòîðîé ïðåäïðèíèìàòåëü òàêæå óêàçûâàåò àâàíñîâûå ïëàòåæè ïî ÍÄÔË íà áóäóùèé êàëåíäàðíûé ãîä. Àâàíñîâûå ïëàòåæè ÔËÏ óïëà÷èâàåò ÷åòûðå ðàçà â ãîäó åæåêâàðòàëüíî: äî 15 ìàðòà, äî 15 ìàÿ, äî 15 àâãóñòà è äî 15 íîÿáðÿ. Îêîí÷àòåëüíûé ðàñ-

Кто подает предпринимательскую декларацию по итогам I квартала 2011 года (отчетного квартала, в течение которого произошли изменения)

÷åò îñóùåñòâëåòñÿ ïëàòåëüùèêîì ïî èòîãàì êàëåíäàðíîãî ãîäà (ïîäðîáíåå ñì. ñòàòüþ «Ïðåäïðèíèìàòåëü íà îáùåé ñèñòåìå: ÷òî íóæíî çíàòü äëÿ âåäåíèÿ äåÿòåëüíîñòè» // «ÁÍ», 2011, ¹ 13, ñ. 52).  òî æå âðåìÿ ï.ï. 177.5.2 ÍÊÓ ïðåäóñìîòðåíû ñëó÷àè, êîãäà ÔËÏ íà îáùåé ñèñòåìå íàëîãîîáëîæåíèÿ äîëæíû ïîäàòü ïðåäïðèíèìàòåëüñêóþ äåêëàðàöèþ â òå÷åíèå êàëåíäàðíîãî ãîäà:

Какие разделы декларации о доходах(1) следует заполнить

ФЛП, которые перешли на общую систему налогообложения с 01.01.11 г. или в течение 2011 года (в 2010 году работали на упрощенной системе или на условиях уплаты фикспатента)

Заглавную часть раздела 1, подраздел 1.3 и раздел 3 декларации, то есть разделы о предпринимательских доходах (см. с. 43)

ФЛП, которые зарегистрировались в 2011 году и работают с даты регистрации на общей системе налогообложения (не стали единоналожниками или фикспатентщиками)

Все разделы декларации, поскольку п.п. 177.5.2 НКУ требует привести информацию о своем имущественном состоянии и доходах на дату госрегистрации в качестве ФЛП

(1) Поскольку на сегодня форма декларации Минфином не разработана (согласно п. 179.9 НКУ — это компетенция Минфина), при подаче предпринимательской декларации за I квартал 2011 года, на наш взгляд, следует подать декларацию формы 1, приведенную в приложении 1 к Инструкции о налогообложении доходов физических лиц от занятия предпринимательской деятельностью, утвержденной приказом Главной государственной налоговой инспекции Украины от 21.04.93 г. № 12

Òàêàÿ ïðåäïðèíèìàòåëüñêàÿ äåêëàðàöèÿ íåîáõîäèìà äëÿ ðàñ÷åòà àâàíñîâûõ ïëàòåæåé ïî ÍÄÔË. Èõ ÔËÏ äîëæåí áóäåò óïëàòèòü â òå÷åíèå êàëåíäàðíîãî ãîäà â ñðîêè, îïðåäåëåííûå ï.ï. 177.5.1 ÍÊÓ, êîòîðûå

íàñòóïÿò â îò÷åòíîì íàëîãîâîì ãîäó. Êñòàòè, ñîãëàñíî ÍÊÓ îáÿçàííîñòü ïî îïðåäåëåíèþ àâàíñîâûõ ïëàòåæåé òåïåðü îòíîñèòñÿ ê êîìïåòåíöèè ÔËÏ. Òàêèì îáðàçîì, ïðåäïðèíèìà-

òåëü, íà÷àâøèé ðàáîòàòü ñ 2011 ãîäà íà îáùåé ñèñòåìå íàëîãîîáëîæåíèÿ (èëè çàðåãèñòðèðîâàííûé â I êâàðòàëå 2011 ãîäà), ïîäàñò äåêëàðàöèþ ïî èòîãàì I êâàðòàëà 2011 ãîäà. Ïðåäåëüíûé ñðîê ïîäà÷è äåêëàðàöèè çà I êâàðòàë

* Используемые сокращения: НДФЛ — налог на доходы физических лиц; ФЛП — физическое лицо — предприниматель; ЕВС — единый взнос на общеобязательное государственное социальное страхование.

40

àïðåëü, 2011 ãîä / ¹ 17 (486)


ПОЧТА недели 2011 ãîäà — 10 ìàÿ 2011 ãîäà. Ïîñëå ýòîãî ÔËÏ äîëæåí áóäåò óïëàòèòü àâàíñîâûå ïëàòåæè ïî ÍÄÔË â ñðîêè äî 15 ìàÿ, äî 15 àâãóñòà è äî 15 íîÿáðÿ. Ïðè ýòîì ñðîê «äî 15 ìàðòà» ïðîïóùåí ÔËÏ çàêîííî — íà ýòó äàòó ïðåäïðèíèìàòåëü íå ìîã îïðåäåëèòü àâàíñîâûå ïëàòåæè. Åñëè ÔËÏ â I êâàðòàëå 2011 ãîäà áûë óïðîùåíöåì, à íà îáùóþ ñèñòåìó ïåðåøåë ñî II êâàðòàëà, òàêóþ äåêëàðàöèþ íåîáõîäèìî ïîäàòü ïî èòîãàì II êâàðòàëà íå ïîçäíåå 9 àâãóñòà 2011 ãîäà. Àâàíñîâûå ïëàòåæè ïî ÍÄÔË ïðè ýòîì îí óïëàòèò â ñðîêè äî 15 àâãóñòà è äî 15 íîÿáðÿ (ñðîêè «äî 15 ìàðòà è äî 15 ìàÿ» ïðîïóùåíû

ïðåäïðèíèìàòåëåì çàêîííî). Çàïîëíèòü äåêëàðàöèþ çà I êâàðòàë 2011 ãîäà (â ñâÿçè ñî ñìåíîé ñ 01.01.11 ã. ñèñòåìû íàëîãîîáëîæåíèÿ) è ðàññ÷èòàòü àâàíñîâûå ïëàòåæè íà 2011 ãîä ñëåäóåò â òàêîé ïîñëåäîâàòåëüíîñòè. Øàã 1. Çàïîëíÿåì ïîäðàçäåë 1.3 äåêëàðàöèè. Äàííûé ïîäðàçäåë çàïîëíÿåì íà îñíîâàíèè äàííûõ Êíèãè ô. ¹ 10 è Êíèãè ó÷åòà äîõîäîâ è ðàñõîäîâ ïî ôîðìå, óòâåðæäåííîé ïðèêàçîì ÃÍÀÓ îò 24.12.10 ã. ¹ 1025 (äàëåå — Êíèãà).  ïîäðàçäåë 1.3 äåêëàðàöèè èç êíèã âíîñèì îáùóþ ñóììó äîõîäà, ïîëó÷åííîãî â I êâàðòàëå 2011 ãîäà, è ñóììó äîêóìåíòàëüíî

ïîäòâåðæäåííûõ ðàñõîäîâ, ñâÿçàííûõ ñ ïîëó÷åíèåì òàêîãî äîõîäà.  îòäåëüíîé ãðàôå óêàçûâàåì ñóììó ÷èñòîãî äîõîäà. Äàííûå â ýòîì ïîäðàçäåëå, íà íàø âçãëÿä, ñëåäóåò óêàçûâàòü â öåëîì çà êâàðòàë, áåç ðàçáèâêè ïî ìåñÿöàì (êàê ýòî äåëàåì â Êíèãå), íî â ðàçðåçå îñóùåñòâëÿåìûõ âèäîâ äåÿòåëüíîñòè (ïðåäóñìîòðåíî ïåðâîé ãðàôîé òàáëè÷íîé ÷àñòè ïîäðàçäåëà 1.3). Ïðèìåð.  òå÷åíèå I êâàðòàëà 2011 ãîäà ïðåäïðèíèìàòåëü ïîëó÷èë äîõîäû, ñâÿçàííûå ñ ïðîèçâîäñòâîì ðåêëàìíûõ ìàòåðèàëîâ, è ïîíåñ ðàñõîäû, ñâÿçàííûå ñ ïîëó÷åíèåì ýòîãî äîõîäà.

Расходы, связанные с получением дохода Месяц 2011 года

Выручка (графа 3 Книги(1))

стоимость ТМЦ, использованных в производстве (графа 6 Книги)

расходы на оплату труда и начисления ЕВС (графа 9 Книги)

другие расходы, связанные с получением дохода (графа 10 Книги)

всего расходов

Чистый доход (графа 12 Книги)

Январь

10000,00

3100,00

2053,95

2200,00

7353,95

2646,05

Февраль

12000,00

3800,00

2053,95

2160,00

8013,95

3986,05

Март

11500,00

3500,00

2053,95

2245,00

7798,95

3701,05

Всего I квартал

33500,00

10400,00

6161,85

6605,00

23166,85

10333,15

(1)

Будем считать, что в Книге отражены также данные из Книги ф. 10 за период 01.01.11 — 20.01.11 г.

Çàïîëíåíèå ïîäðàçäåëà 1.3 äåêëàðàöèè ïî äàííûì ïðèìåðà ñì. íà ñ. 43. Øàã 2. Çàïîëíÿåì ïîäðàçäåë 3.1 äåêëàðàöèè. Çäåñü ìû ïîêàçûâàåì ÷èñòûé äîõîä çà I êâàðòàë 2011 ãîäà è ïîäëåæàùèé óïëàòå èñõîäÿ èç íåãî ÍÄÔË (ýòó ñóììó ñëåäóåò âïèñàòü ñàìîñòîÿòåëüíî, ïîñêîëüêó ôîðìîé äåêëàðàöèè ýòî íå ïðåäóñìîòðåíî, íà ÷òî óêàçûâàåòñÿ òàêæå ÃÍÀÓ â ïèñüìå îò 09.02.11 ã. ¹ 3618/7/170417). Ïðè îïðåäåëåíèè ïîäëåæàùåãî óïëàòå ÍÄÔË ðàññ÷èòûâàòü ñóììó ÍÄÔË, íà íàø âçãëÿä, ñëåäóåò ïîìåñÿ÷íî, ïðèìåíèâ ñòàâêó íàëîãà 15 % è 17 % èìåííî ê ìåñÿ÷íûì ÷èñòûì äîõîäàì (ïî äàííûì ïðèìåðà: 2646,05 õ 15 %; 3986,05 õ 15 %; 3701,05 õ 15 %), à íå ïðèìåíèâ ñòàâêó

àïðåëü, 2011 ãîä / ¹ 17 (486)

ÍÄÔË (15 % è 17 %) ê ÷èñòîìó äîõîäó çà I êâàðòàë (10333,15 ãðí.). Òàêèì îáðàçîì, ïî äàííûì ïðèìåðà â ïîäðàçäåëå 3.1 äåêëàðàöèè (ñì. ñ. 43) óêàçûâàåì ÷èñòûé äîõîä çà I êâàðòàë 2011 ãîäà â ñóììå 10333,15 ãðí. è ïîäëåæàùèé óïëàòå ïðè ýòîì ÍÄÔË â ñóììå 1549,98 ãðí. (2646,05 õ 15 % + 3986,05 õ 15 % + + 3701,05 õ 15 %). Åñëè ÔËÏ â òå÷åíèå I êâàðòàëà 2011 ãîäà óæå ïëàòèë êàêèå-ëèáî àâàíñîâûå ïëàòåæè ïî ÍÄÔË (îíè îòðàçÿòñÿ â ïÿòîé ãðàôå òàáëè÷íîé ÷àñòè ïîäðàçäåëà 1.3), òî ïîäëåæàùèé óïëàòå ÍÄÔË â ïîäðàçäåëå 3.1 (1549,98 ãðí.) óìåíüøàåì íà ñóììó òàêîé îïëàòû (íà ïðàêòèêå ïðàêòè÷åñêè íèêòî èç ïåðåøåäøèõ ñ 2011 ãîäà ñ óïðîùåííîé ñèñòåìû íà îáùóþ íå óïëà÷èâàë òàêèå ïëàòå-

æè, ïîýòîìó â ïðèìåðå ìû ýòî íå ïîêàçûâàåì). Øàã 3. Çàïîëíÿåì ïîäðàçäåë 3.2 äåêëàðàöèè. Çäåñü ÔËÏ îïðåäåëÿåò ÷èñòûé äîõîä, ñ êîòîðîãî äî êîíöà êàëåíäàðíîãî ãîäà ïî îñòàâøèìñÿ ñðîêàì (äî 15 ìàÿ, äî 15 àâãóñòà è äî 15 íîÿáðÿ) áóäåò óïëà÷èâàòü àâàíñîâûå ïëàòåæè è ñóììû òàêèõ ïëàòåæåé. Ïðè÷åì ñóììó àâàíñîâûõ ïëàòåæåé ïî ÍÄÔË íåîáõîäèìî âïèñàòü ÔËÏ ñàìîñòîÿòåëüíî «îò ðóêè», ïîñêîëüêó ôîðìîé äåêëàðàöèè ýòî íå ïðåäóñìîòðåíî (ïèñüìî ÃÍÀÓ îò 09.02.11 ã. ¹ 3618/7/17-0417). Ïîðÿäîê ðàñ÷åòà àâàíñîâûõ ïëàòåæåé ñîäåðæèò â ï.ï. 177.5.1 ÍÊÓ: «àâàíñîâûå ïëàòåæè ïî íàëîãó íà äîõîäû ôèçè÷åñêèõ ëèö ðàññ÷èòûâàþòñÿ ïðåäïðèíèìàòåëåì ñàìîñòîÿòåëüíî, íî

41


ПОЧТА недели íå ìåíåå 100 ïðîöåíòîâ ãîäîâîé ñóììû íàëîãà ñ íàëîãîîáëàãàåìîãî äîõîäà çà ïðîøëûé ãîä (â ñîïîñòàâèìûõ óñëîâèÿõ), è óïëà÷èâàþòñÿ â áþäæåò ïî 25 ïðîöåíòîâ åæåêâàðòàëüíî». À êàê èõ ðàññ÷èòûâàòü ïðè ïîäà÷å äåêëàðàöèè â ñâÿçè ñ ïåðåõîäîì íà îáùóþ ñèñòåìó (ðåãèñòðàöèåé ÔËÏ), íåïîíÿòíî.  Åäèíîé áàçå íàëîãîâûõ çíàíèé (www.sta.gov.ua) íàëîãîâèêè óêàçûâàþò, ÷òî åñëè «ïëàòåëüùèê íàëîãîâ ïåðåøåë íà îáùóþ ñèñòåìó íàëîãîîáëîæåíèÿ ñî II êâàðòàëà, òî äåêëàðàöèÿ ïîäàåòñÿ ïîñëå îêîí÷àíèÿ ýòîãî êâàðòàëà è àâàíñîâûå ïëàòåæè íà÷èñëÿþòñÿ ïëàòåëüùèêîì ñàìîñòîÿòåëüíî ñ ó÷åòîì ñóììû íàëîãà, íà÷èñëÿåìîãî íà äîõîäû, óêàçàííûå â äåêëàðàöèè». Íà íàø âçãëÿä, åñëè ÔËÏ ïëàíèðóåò äî êîíöà ãîäà çàíèìàòüñÿ ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòüþ â òîì æå òåìïå, ÷òî è â I êâàðòàëå 2011 ãîäà (ñîïîñòàâèìûå óñëîâèÿ), àâàíñîâûå ïëàòåæè ïî ÍÄÔË ïî íåíàñòóïèâøèì â êàëåíäàðíîì ãîäó ñðîêàì (äî 15 ìàÿ, äî 15 àâãóñòà è äî 15 íîÿáðÿ) äîëæíû áûòü ðàâíû (èëè íåñêîëüêî áîëüøå) ÍÄÔË, ðàññ÷èòàííîãî ïî èòîãàì ðàáîòû çà I êâàðòàë 2011 ãîäà (êîòîðûé ìû óêàçàëè â ïîäðàçäåëå 3.1 äåêëàðàöèè). Òàêèì îáðàçîì, ïî äàííûì ïðèìåðà â ïîäðàçäåëå 3.2 äåêëàðàöèè (ñì. ñ.43) óêàçûâàåì ïðåäïîëîæèòåëüíûé îáëàãàåìûé îáùèé äîõîä, êîòîðûé îïðåäåëÿåì êàê òðîéíîé ÷èñòûé äîõîä çà I êâàðòàë 2011 ãîäà (30999,45 ãðí. — ïî 10333,15 ãðí. ÷èñòîãî äîõîäà íà êàæäûé èç îñòàâøèõñÿ äî êîíöà ãîäà êâàðòàëîâ: II, III è IV) è àâàíñîâûå ïëàòåæè ïî íåíàñòóïèâøèì â êàëåíäàðíîì ãîäó ñðîêàì èñõîäÿ èç ðàçìåðà ÍÄÔË çà I êâàðòàë 2011 ãîäà (1549,98 ãðí. — äî 15 ìàÿ; 1549,98 ãðí. — äî 15 àâãóñòà; 1549,98 ãðí. — äî 15 íîÿáðÿ). ÅÂÑ. Ïîðÿäîê óïëàòû ÅÂÑ ïðåäïðè-

íèìàòåëÿìè, ðàáîòàþùèìè íà îáùåé ñèñòåìå, î÷åíü ñõîæ ñ ïîðÿäêîì óïëàòû ÍÄÔË. Òàê, â òå÷åíèå ãîäà ÔËÏ åæåêâàðòàëüíî ïëàòèò ÷åòûðå àâàíñîâûõ ïëàòåæà çà ñåáÿ è ÷ëåíîâ ñâîåé ñåìüè, êîòîðûå ïðèíèìàþò ó÷àñòèå â îñóùåñòâëåíèè ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè è ïîëó÷àþò îò ýòîãî äîõîä: çà I êâàðòàë — äî 15 ìàðòà, çà II êâàðòàë — äî 15 ìàÿ, çà III êâàðòàë — äî 15 àâãóñòà, çà IV êâàðòàë — äî 15 íîÿáðÿ. Ãîäîâàÿ ñóììà ÅÂÑ äëÿ óïëàòû àâàíñîâûõ ïëàòåæåé îïðåäåëÿåòñÿ èñõîäÿ èç ñóììû îæèäàåìîãî ÷èñòîãî äîõîäà íà òåêóùèé ãîä (ðàçìåð òîò æå, ÷òî è äëÿ ðàñ÷åòà àâàíñîâûõ âçíîñîâ ïî ÍÄÔË, íî íå áîëåå ìàêñèìàëüíîé âåëè÷èíû, ñ êîòîðîé âçèìàþòñÿ âçíîñû) è ñòàâêó ÅÂÑ 34,7 %. Ïî îêîí÷àíèè îò÷åòíîãî ãîäà ïðîèçâîäèòñÿ ïåðåðàñ÷åò ÅÂÑ èñõîäÿ èç ôàêòè÷åñêè ïîëó÷åííîãî ïðåäïðèíèìàòåëåì äîõîäà â îò÷åòíîì ãîäó. Ïîäðîáíåå ñì. Òåìó íåäåëè «Íà÷èñëÿåì è óïëà÷èâàåì åäèíûé âçíîñ» («ÁÍ», 2011, ¹ 1-2, ñ. 10) è ñòàòüþ «Ïðåäïðèíèìàòåëü íà îáùåé ñèñòåìå: ÷òî íóæíî çíàòü äëÿ âåäåíèÿ äåÿòåëüíîñòè» («ÁÍ», 2011, ¹ 13, ñ. 52). Ïîýòîìó, êàê è äëÿ àâàíñîâûõ ïëàòåæåé ïî ÍÄÔË, ÔËÏ, ïåðåøåäøèé ñ 2011 ãîäà ñ óïðîùåííîé ñèñòåìû íà îáùóþ, íå èìååò äàííûõ äëÿ ðàñ÷åòà àâàíñîâûõ ïëàòåæåé ïî ÅÂÑ â 2011 ãîäó. Íî ïîñëå ïîäà÷è ñîãëàñíî òðåáîâàíèÿì ï.ï. 177.5.2 ÍÊÓ äåêëàðàöèè çà I êâàðòàë 2011 ãîäà òàêèå äàííûå ó ïðåäïðèíèìàòåëÿ, êàçàëîñü áû, ïîÿâëÿþòñÿ. Ïðè ýòîì, ñ äðóãîé ñòîðîíû, àáçàö ïåðâûé ï.ï. 4.5.2 Èíñòðóêöèè ¹ 21-5*, ñîãëàñíî êîòîðîìó óïëà÷èâàþòñÿ àâàíñîâûå ïëàòåæè ïî ÅÂÑ â òå÷åíèå ãîäà, íå ñîäåðæèò îáÿçàòåëüíîé íîðìû îá óïëàòå àâàíñîâûõ ïëàòåæåé ïî ÅÂÑ ïî íåíàñòóïèâøèì ñðîêàì, êàê ýòî ïðåäóñìîòðåíî ï.ï. 177.5.2 ÍÊÓ äëÿ àâàíñîâûõ ïëàòåæåé ïî ÍÄÔË.  àáçàöå ïåðâîì

ï.ï. 4.5.2 Èíñòðóêöèè ¹ 21-5 îïèñàí òîëüêî ïîðÿäîê ðàñ÷åòà êâàðòàëüíûõ ÷åòûðåõ àâàíñîâûõ ïëàòåæåé íà îñíîâàíèè äåêëàðàöèè çà ïðîøëûé ãîä: «…çà ñåáÿ è ÷ëåíîâ ñâîèõ ñåìåé, êîòîðûå ïðèíèìàþò ó÷àñòèå â îñóùåñòâëåíèè èìè ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè, óïëà÷èâàþò åäèíûé âçíîñ â òå÷åíèå ãîäà äî 15 ìàðòà, äî 15 ìàÿ, äî 15 àâãóñòà è äî 15 íîÿáðÿ â âèäå àâàíñîâûõ ïëàòåæåé â ðàçìåðå 25 ïðîöåíòîâ ãîäîâîé ñóììû åäèíîãî âçíîñà, èñ÷èñëåííîé îò ñóììû, îïðåäåëåííîé íàëîãîâûìè îðãàíàìè äëÿ óïëàòû àâàíñîâûõ ñóìì íàëîãà íà äîõîäû ôèçè÷åñêèõ ëèö — ñóáúåêòîâ ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè». À êàê áûòü ñ óïëàòîé àâàíñîâûõ ïëàòåæåé ïî ÅÂÑ â ñèòóàöèè, êîãäà â òå÷åíèå êàëåíäàðíîãî ãîäà èçìåíÿåòñÿ ñèñòåìà íàëîãîîáëîæåíèÿ èëè ðåãèñòðèðóåòñÿ ïðåäïðèíèìàòåëü (íåò äåêëàðàöèè çà ïðîøëûé ãîä äëÿ ðàñ÷åòà ïîêàçàòåëåé), íå ïîíÿòíî. Âåäü ìû äëÿ ðàñ÷åòà àâàíñîâûõ ïëàòåæåé íå çíàåì âåëè÷èíó «ãîäîâîé ñóììû åäèíîãî âçíîñà, èñ÷èñëåííîé îò ñóììû, îïðåäåëåííîé íàëîãîâûìè îðãàíàìè äëÿ óïëàòû àâàíñîâûõ ñóìì íàëîãà íà äîõîäû ôèçè÷åñêèõ ëèö». Ìîæíî óòâåðæäàòü, ÷òî â ñâÿçè ñ îòñóòñòâèåì â Èíñòðóêöèè ¹ 21-5 íîðìû, àíàëîãè÷íîé íîðìå ï.ï. 177.5.2 ÍÊÓ, àâàíñîâûå ïëàòåæè ïî ÅÂÑ â êàëåíäàðíîì ãîäó ïåðåõîäà ñ åäèíîãî íàëîãà íà îáùóþ ñèñòåìó èëè ðåãèñòðàöèè â êà÷åñòâå ÔËÏ ïëàòèòü íå íàäî. Íî âðÿä ëè òàêîé ïîäõîä îäîáðèò ÏÔÓ (ê ñîæàëåíèþ, íà ñåãîäíÿ íàì ïîêà íå èçâåñòíà ïîçèöèÿ ÏÔÓ ïî äàííîìó âîïðîñó), êîòîðûé, åñòåñòâåííî, çàèíòåðåñîâàí â ïîñòóïëåíèè ïëàòåæåé â ôîíä. Ïîýòîìó áîëåå áåçîïàñíûì âàðèàíòîì áóäåò óïëàòà àâàíñîâûõ ïëàòåæåé ïî ÅÂÑ ïî íåíàñòóïèâøèì ñðîêàì êàëåíäàðíîãî ãîäà ïî àíàëîãèè ñ àâàíñîâûìè ïëàòåæàìè ïî ÍÄÔË.

* Инструкция о порядке начисления и уплаты единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование, утвержденная постановлением правления ПФУ от 27.09.10 г. № 21-5.

42

àïðåëü, 2011 ãîä / ¹ 17 (486)


ПОЧТА недели Ïðèâåäåì òàêîé ðàñ÷åò ïî äàííûì ïðèìåðà: ÔËÏ íåîáõîäèìî óïëàòèòü àâàíñîâûå ïëàòåæè ïî ñòàâêå 34,7 % èñõîäÿ èç ÷èñòîãî äîõîäà çà I êâàðòàë 2011 ãîäà â ñðîêè: äî 15 ìàÿ 2011 ãîäà — 3585,60 ãðí. (10333,15 ãðí. õ 34,7 %); äî 15 àâãóñòà — 3585,60 ãðí.

(10333,15 ãðí. õ 34,7 %); äî 15 íîÿáðÿ — 3585,60 ãðí. (10333,15 ãðí. õ 34,7 %). Îáðàòèòå âíèìàíèå: ïðåäïðèíèìàòåëüñêèé ÅÂÑ ïî ñòàâêå 34,7 % çà÷èñëÿåòñÿ íà îòäåëüíûé ñ÷åò (èíîé, ÷åì òîò, êîòîðûé ïðåäóñìîòðåí äëÿ çà÷èñëåíèÿ ÅÂÑ â ÷àñòè íà÷èñëåíèÿ

íà çàðïëàòó ðàáîòíèêîâ). Íå èñêëþ÷åíî, ÷òî â äàííîé ñèòóàöèè ñîòðóäíèêè ÏÔÓ ïîïðîñÿò ïðåäïðèíèìàòåëÿ ïðåäîñòàâèòü èì êîïèþ ïîäàííîé â ÃÍÈ äåêëàðàöèè çà I êâàðòàë 2011 ãîäà. Виктория ЗМИЕНКО

Äîäàòîê 1 äî ²íñòðóêö³¿ ïðî ïðèáóòêîâèé ïîäàòîê ç ãðîìàäÿí Ôîðìà ¹ 1 <…> Äåêëàðàö³ÿ ïðî äîõîäè, îäåðæàí³ ç 1 ñ³÷íÿ ïî 31 ãðóäíÿ 200__ ðîêó àáî çà ³íøèé ïåð³îä çâ³òíîãî ðîêó (ç 01.01.11 ð. ïî 31.03.11 ð.) ²äåíòèô³êàö³éíèé íîìåð 1234567890 ÐÎÇÄ²Ë 1 Ïîâ³äîìëÿþ, ùî ÿ, Øìàòüêî ²âàí Ïåòðîâè÷

,

(ïð³çâèùå, ³ì'ÿ òà ïî áàòüêîâ³)

ïðîæèâàþ çà àäðåñîþ 61002 ì. Õàðê³â, âóë. Ìåëüíèêîâà, á. 10, êâ. 12 Òåëåôîíè: êâàðòèðíèé 719-12-23 , ñëóæáîâèé — îäåðæàâ ó 2011 ðîö³ òàê³ äîõîäè: <…> 1.3. Äîõîäè, îäåðæàí³ ìíîþ â³ä ï³äïðèºìíèöüêî¿, ïðèâàòíî¿ íîòàð³àëüíî¿, àäâîêàòñüêî¿ òà ³íøî¿ íåçàëåæíî¿ ïðîôåñ³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³, òà ³íø³ äîõîäè, îïîäàòêóâàííÿ ÿêèõ ïðîâîäÿòü ïîäàòêîâ³ îðãàíè (çäàâàííÿ â îðåíäó ïðèì³ùåíü, ìàéíà òà ³í.): Ñóìà îäåðæàíîãî âàëîâîãî äîõîäó

Âèòðàòè, ïîâ'ÿçàí³ ç îäåðæàííÿì äîõîäó

Ñóìà ÷èñòîãî äîõîäó

Ñóìà ïîäàòêó, ñïëà÷åíîãî àâàíñîì òà óòðèìàíîãî ï³äïðèºìñòâàìè

Äðóêóâàííÿ ðåêëàìíèõ ìàòåð³àë³â

33500,00

23166,85

10333,15

Âñüîãî

33500,00

23166,85

10333,15

Âèäè ä³ÿëüíîñò³ çà êîäîì ÊÂÅÄ, çà çä³éñíåííÿ ÿêèõ îäåðæàíî äîõîä

<…> ÐÎÇÄ²Ë 3 3.1. Ç óðàõóâàííÿì íàâåäåíèõ âèùå äàíèõ, ââàæàþ, ùî ì³é äîõîä, ç ÿêîãî íåîáõ³äíî ñïëàòèòè ïðèáóòêîâèé ïîäàòîê çà 2011 ð³ê, ñòàíîâèòü 10333,15 ãðí., ïîäàòîê íà äîõîäè ô³çè÷íèõ îñ³á — 1549,98 ãðí. 3.2. Îäíî÷àñíî ïîâ³äîìëÿþ, ùî â íàñòóïíîìó 2011 ðîö³ ÿ ïåðåäáà÷àþ îäåðæàòè îïîäàòêîâóâàíèé ñóêóïíèé äîõîä 30999,45 ãðí., àâàíñîâ³ ïëàòåæ³ ç ïîäàòêó íà äîõîäè ô³çè÷íèõ îñ³á áóäó ñïëà÷óâàòè ó òàê³ ñòðîêè òà â òàêèõ ñóìàõ: äî 15 òðàâíÿ — 1549,98 ãðí., äî 15 ñåðïíÿ — 1549,98 ãðí., äî 15 ëèñòîïàäà — 1549,98 ãðí. <…> Ïðàâèëüí³ñòü çàçíà÷åíèõ ó ö³é äåêëàðàö³¿ â³äîìîñòåé ÑÒÂÅÐÄÆÓÞ /ï³äïèñ ï³äïðèºìöÿ/ äàòà çàïîâíåííÿ äåêëàðàö³¿ (ï³äïèñ, äàòà)

Èçâëå÷åíèå èç äåêëàðàöèè çà I êâàðòàë 2011 ãîäà ÔËÏ, ïåðåøåäøåãî ñ 01.01.11 ã. ñ óïðîùåííîé ñèñòåìû íàëîãîîáëîæåíèÿ íà îáùóþ (ïî äàííûì ïðèìåðà) àïðåëü, 2011 ãîä / ¹ 17 (486)

43


ПОЧТА недели • ПО СЛЕДАМ СЕМИНАРОВ. ФОРМА № 1ДФ •

Начисления ЕВС на зарплату в ф. № 1ДФ не отражают Отражаются ли в ф. № 1ДФ начисления единого взноса на соцстрахование на заработную плату, больничные, вознаграждения по гражданскоправовым договорам?

 Ñïðàâî÷íèêå ïðèçíàêîâ äîõîäîâ, ïðèâåäåííîì â ïðèëîæåíèè ê Ïîðÿäêó çàïîëíåíèÿ è ïîäà÷è íàëîãîâûìè àãåíòàìè Íàëîãîâîãî ðàñ÷åòà ñóìì äîõîäà, íà÷èñëåííîãî (îïëà÷åííîãî) â ïîëüçó ïëàòåëüùèêîâ íàëîãà, è ñóìì óäåðæàííîãî ñ íèõ íàëîãà, óòâåðæäåííîìó ïðèêàçîì îò 24.12.10 ã. ¹ 1020, ïðåäóñìîòðåí êîä «133» äëÿ îòðà-

æåíèÿ ñóìì åäèíîãî âçíîñà íà îáùåîáÿçàòåëüíîå ãîñóäàðñòâåííîå ñîöèàëüíîå ñòðàõîâàíèå (äàëåå — ÅÂÑ) íàëîãîïëàòåëüùèêà, êîòîðûå âíîñÿòñÿ çà ñ÷åò åãî ðàáîòîäàòåëÿ â ðàçìåðàõ, îïðåäåëåííûõ çàêîíîì. Îäíàêî íà ñåãîäíÿøíèé äåíü äàííûé êîä íå èñïîëüçóåòñÿ: äî òåõ ïîð, ïîêà íå âñòóïèò â ñèëó çàêîí î ïåðå÷èñëåíèÿ ÷àñòè ñòðàõîâûõ âçíîñîâ â Íàêîïèòåëüíûé ôîíä, ñóììû ÅÂÑ ÿâëÿþòñÿ íåïåðñîíèôèöèðîâàííûìè âûïëàòàìè (àíàëîãè÷íûå ðàçúÿñíåíèÿ ïî ïîâîäó îòðàæåíèÿ â ñòàðîé ô. 1ÄÔ âçíîñîâ â ñîöèàëüíûå ôîíäû â ÷àñòè íà÷èñëåíèé ïðåäîñòàâ-

ëÿëà ÃÍÀÓ â ïèñüìå îò 09.06.05 ã. ¹ 5264/6/17-2116). Îáðàòèòå âíèìàíèå, ÷òî ñ ïðèçíàêîì äîõîäà «133» íå íàäî îòðàæàòü è ÅÂÑ â ÷àñòè óäåðæàíèé ñ çàðàáîòíîé ïëàòû è âûïëàò ïî ãðàæäàíñêîïðàâîâûì äîãîâîðàì, òàê êàê âçíîñ â ýòîé ÷àñòè óïëà÷èâàåòñÿ çà ñ÷åò äîõîäîâ ôèçè÷åñêîãî ëèöà (êîòîðûå óæå è òàê îòðàæåíû â ô. ¹ 1ÄÔ ïîä ñîîòâåòñòâóþùèì êîäîì). Надежда ФИЛИППОВСКИХ, заместитель начальника отдела администрирования налога с доходов физических лиц ГНСУ

В ф. № 1ДФ отражают только несвоевременно возвращенные подотчетные суммы В Налоговом расчете по форме № 1ДФ нужно отражать все суммы, выданные работнику на командировку или под отчет, или только ту их часть, которая несвоевременно возвращена?

Ñîãëàñíî ï. 165.1.11 Íàëîãîâîãî êîäåêñà Óêðàèíû (äàëåå — ÍÊÓ) ñðåäñòâà, ïîëó÷åííûå íàëîãîïëàòåëüùèêîì íà êîìàíäèðîâêó èëè ïîä îò÷åò è ðàññ÷èòàííûå ñîãëàñíî ï. 170.9 ÍÊÓ, íå âêëþ÷àþòñÿ â ðàñ÷åò îáùåãî ìåñÿ÷íîãî (ãîäîâîãî) íàëîãîîáëàãàåìîãî äîõîäà ðàáîòíèêà. Ñóììà èçëèøíå èçðàñõîäîâàííûõ ñðåäñòâ, ïîëó÷åííûõ íàëîãîïëàòåëüùèêîì íà êîìàíäèðîâêó èëè ïîä îò÷åò è íå âîçâðàùåííûõ â óñòàíîâëåííûå çàêîíîäàòåëüñòâîì ñðîêè, âêëþ÷àåòñÿ â îáùèé íàëîãîîáëàãàåìûé äîõîä

44

ðàáîòíèêà (ï.ï. 164.2.11 ÍÊÓ). Ñðåäñòâà, ïîëó÷åííûå íà êîìàíäèðîâêó èëè ïîä îò÷åò, îòðàæàþòñÿ â ô. ¹ 1ÄÔ ñ ïðèçíàêîì äîõîäà «118». Íî ýòîò êîä íåîáõîäèìî ïðèìåíÿòü ïðè îòðàæåíèè òîëüêî íåñâîåâðåìåííî âîçâðàùåííûõ ñóìì (ïî ï.ï. 164.2.11 ÍÊÓ), ò. å. òåõ, êîòîðûå ïðèçíàþòñÿ äîõîäîì è ïîäïàäàþò ïîä íàëîãîîáëîæåíèå. Ïîäîò÷åòíûå ñóììû, âîçâðàùåííûå ñâîåâðåìåííî, â ô. 1ÄÔ íå îòðàæàþòñÿ, ïîòîìó ÷òî íå ÿâëÿþòñÿ äîõîäîì ðàáîòíèêà. Íàïðèìåð, ðàáîòíèêó 22 ìàðòà âûäàíû 1000 ãðí. ïîä îò÷åò íà ïîêóïêó êàíöòîâàðîâ.  ýòîò æå äåíü îí èõ ïîòðàòèë, 23 ìàðòà ïðåäîñòàâèë îò÷åò íà ñóììó 350 ãðí. Îñòàëüíóþ ÷àñòü âûäàííîé åìó ñóììû ðàáîòíèê âåðíóë ñ íàðóøåíèåì ïÿòèäíåâíîãî ñðîêà, óñòàíîâëåííîãî ï.ï. 170.9.2 ÍÊÓ.

 ýòîì ñëó÷àå 650 ãðí. ÿâëÿþòñÿ íåñâîåâðåìåííî âîçðàùåííûìè ñðåäñòâàìè, êîòîðûå âêëþ÷àþòñÿ â äîõîä ðàáîòíèêà ñ ó÷åòîì êîýôôèöèåíòà, ïîðÿäîê ðàñ÷åòà êîòîðîãî óñòàíîâëåí ï. 164.5 ÍÊÓ. Òàêèì îáðàçîì, áàçà îáëîæåíèÿ â âèäå èçëèøíå èçðàñõîäîâàííûõ ïîäîò÷åòíûõ ñðåäñòâ ñîñòàâèò 764,71 ãðí. (650 ãðí. õ 1,176471). Ýòà ñóììà äîëæíà áûòü îòðàæåíà â ãðàôàõ 3à è 3 ô. ¹ 1ÄÔ çà ïåðâûé êâàðòàë 2011 ãîäà. Íàëîã ñ òàêîãî äîõîäà ñîñòàâèò 114,71 ãðí. (764,71 ãðí. õ 15 %). Åãî íóæíî óêàçàòü â ãðàôàõ 4à è 4 ô. ¹ 1ÄÔ çà ïåðâûé êâàðòàë 2011 ãîäà. Ïðè ýòîì â ãðàôå 5 óêàçûâàåòñÿ ïðèçíàê äîõîäà «118». Надежда ФИЛИППОВСКИХ, заместитель начальника отдела администрирования налога с доходов физических лиц ГНСУ

àïðåëü, 2011 ãîä / ¹ 17 (486)


ПОЧТА недели Денежные взносы в уставный капитал не надо отражать в ф. № 1ДФ Отражаются ли в Налоговом расчете по ф. № 1ДФ взносы физических лиц — учредителей в уставный фонд предприятия?

Ñîãëàñíî ï.ï. 165.1.44 ÍÊÓ ñóììà èìóùåñòâåííîãî è íåèìóùåñòâåííîãî âçíîñà íàëîãîïëàòåëüùèêà â óñòàâíûé ôîíä þðèäè÷åñêîãî ëèöà — ýìèòåíòà êîðïîðàòèâíûõ ïðàâ, â îáìåí íà òàêèå êîðïîðàòèâíûå ïðàâà íå âêëþ÷àåòñÿ â îáùèé ìåñÿ÷íûé (ãîäîâîé) íàëîãîîáëàãàåìûé äîõîä ðàáîòíèêà. Ïðè ýòîì â ô. ¹ 1ÄÔ ñ ïðèçíàêîì äîõîäà «178» îòðàæàþòñÿ òîëüêî

èìóùåñòâåííûå âçíîñû ôèçè÷åñêèõ ëèö â óñòàâíûé ôîíä (â ÷àñòíîñòè, îñíîâíûìè ñðåäñòâàìè, òîâàðíîìàòåðèàëüíûìè öåííîñòÿìè). Åñëè âçíîñ âíåñåí äåíåæíûìè ñðåäñòâàìè, îòðàæàòü åãî ñóììó â ô. ¹ 1ÄÔ íå íóæíî, òàê êàê â äàííîì ñëó÷àå ðå÷ü ìîæåò èäòè òîëüêî î ïðèîáðåòåíèè êîðïîðàòèâíûõ ïðàâ ôèçè÷åñêèì ëèöîì. Âçíîñû â óñòàâíûé ôîíä îòðàæàþòñÿ â ô. ¹ 1ÄÔ â òîì êâàðòàëå, â êîòîðîì ñîñòîÿëîñü ôàêòè÷åñêîå âíåñåíèå èìóùåñòâà. Íàïðèìåð, â ìàðòå 2011 ãîäà ôèçëèöî-ó÷ðåäèòåëü âíîñèò â óñòàâíûé ôîíä þðèäè÷åñêîãî ëèöà:

— äåíåæíûå ñðåäñòâà â ñóììå 3000 ãðí.; — êîìïüþòåð ñòîèìîñòüþ 7000 ãðí. (àêò ïðèåìà-ïåðåäà÷è ñîñòàâëåí â ìàðòå).  ýòîì ñëó÷àå â ô. ¹ 1ÄÔ çà ïåðâûé êâàðòàë ñ ïðèçíàêîì äîõîäà «178» íåîáõîäèìî áóäåò îòðàçèòü òîëüêî âçíîñ êîìïüþòåðà (â ãðàôàõ 3à è 3 óêàçûâàåòñÿ ñóììà 7000 ãðí., â ãðàôàõ 4à è 4 — ïðî÷åðêè).

Надежда ФИЛИППОВСКИХ, заместитель начальника отдела администрирования налога с доходов физических лиц ГНСУ

• ЭКСПРЕСС-ОТВЕТЫ НЕДЕЛИ •

Форма № 1ДФ Вопрос

Ответ

1

2

В графе 3 ф. № 1ДФ отражаются выплаченные доходы без учета удержаний?

В разъяснениях ГНАУ (см. письмо от 05.05.04 г. № 8001/7/17-2117) по поводу старой формы № 1ДФ утверждали, что в графе 3 нужно отражать сумму фактически выплаченного дохода в соответствии с начисленным доходом, т. е. без вычета соцвзносов и НДФЛ. Но в Порядке № 1020, регламентирующем заполнение новой ф. № 1ДФ, подобной нормы нет, как и не было ее в старом Порядке № 451. Если учесть, что старая и новая ф. № 1ДФ мало чем отличаются, скорее всего, налоговики будут требовать заполнять ее так же, как и прежде — в графе 3 указывая «грязные» суммы доходов (в подтверждение того, что позиция налоговиков по этому вопросу не изменилась, см. консультацию в «ВНСУ», 2011, № 9, с. 19)

Нет. В шапке новой ф. № 1ДФ, утвержденной приказом ГНАУ от 24.12.10 г. № 1020, есть два поля: «Працювало у штаті» и «Працювало за цивільно-правовими договорами». В первом указывается наибольшее из месячных за отчетный период (на первое число месяца) учетное количество штатных работников учетного состава. Причем этот показатель определяется в соответствии Фигурирует ли в ф. № 1ДФ с Инструкцией № 286 (п.п. 3.1.6 Порядка № 1020). Согласно же п.п. 2.6.1 Инструкции № 286 показатель количество работниковучетного количества работников, в частности, не учитывает работников-совместителей. совместителей? Во втором поле указывается количество работников по гражданско-правовым договорам в отчетном периоде (п.п. 3.1.7 Порядка № 1020). Как видим, количество работников-совместителей в шапке ф. № 1ДФ указывать не нужно, так как там нет соответствующего поля. Однако информацию о начисленных/выплаченных доходах таким работникам обязательно нужно показывать в расчете Под каким признаком дохода отражать выплату зарплаты совместителю?

Начисление/выплата зарплаты совместителям, работающим на предприятии, отражается под признаком дохода «101», как и зарплата работников предприятия, для которых ваше предприятие — основное место работы

Под каким признаком дохода в ф. № 1ДФ отражаются обычные больничные?

«Обычные» больничные для целей обложения НДФЛ приравнены к заработной плате и в ф. № 1ДФ отражаются под признаком дохода «101» (под этим признаком дохода отражается вся сумма — оплачиваемая как за счет предприятия-работодателя, так и за счет средств соцфондов)

àïðåëü, 2011 ãîä / ¹ 17 (486)

45


ПОЧТА недели 1

2

Под каким признаком дохода в ф. № 1ДФ отражается пособие по беременности и родам?

Пособие по беременности и родам является страховой выплатой, которая осуществляется за счет средств ФВПТ. Поэтому в ф. № 1ДФ такие выплаты следует отражать под признаком дохода «128». Напомним, что пособие по беременности и родам не облагается НДФЛ (п.п. 165.1.1 НКУ и письмо КВРУ по вопросам налоговой и таможенной политики от 23.02.11 г. № 04-27/108)

Какой признак дохода указывается в ф. № 1ДФ при выплате физлицам по договорам аренды автомобиля?

Отдельного признака для отражения дохода от сдачи в аренду движимого имущества не предусмотрено. Поэтому отразить выплату физлицу по договору аренды автомобиля в ф. № 1ДФ можно одним из трех способов: — под признаком «106» как доход от предоставления имущества в лизинг, аренду (заметим, что формально этот признак применим только к доходам от аренды недвижимости, но по прошлой практике его применяли и к доходам от аренды движимого имущества); — под признаком «127» как прочие доходы (на наш взгляд это оптимальный вариант); — под признаком «102» как доход по ГП-договору (считаем, что этот признак дохода лучше использовать, когда по ГП-договору выполняются работы или предосталяются услуги)

Под каким признаком дохода в ф. № 1ДФ отражается приобретение материалов у ФЛП, видом деятельности которого является торговля строительными материалами?

Выплата денежных средств ФЛП в рамках его предпринимательской деятельности отражается в ф. № 1ДФ под признаком дохода «157» как доход, выплаченный самозанятому лицу

Как заполнить ф. № 1ДФ, если предприятие в марте 2011 года получило от ФЛП-единоналожника товар, а оплату за него перечислило в апреле?

В этом случае предприятие в ф. № 1ДФ за I квартал 2011 года должно отразить начисление дохода ФЛП-единоналожнику под признаком «157» (при начислении дохода в рамках предпринимательской деятельности): в графе 3а указать стоимость товаров согласно договору. Так как эта сумма не выплачена в I квартале графа 3 прочеркивается. В ф. № 1ДФ за II квартал графа 3а будет с прочерком, а в графе 3 будет указана выплаченная сумма дохода

Использованные документы и сокращения НКУ — Налоговый кодекс Украины от 02.12.10 г. № 2755-VI. Порядок № 1020 — Порядок заполнения и подачи налоговыми агентами Налогового расчета сумм дохода, начисленного (оплаченного) в пользу плательщиков налога, и сумм удержанного с них налога, утвержденный приказом ГНАУ от 24.12.10 г. № 1020; вступил в силу с 01.04.11 г. Порядок № 451 — Порядок заполнения и предоставления налоговыми агентами налогового расчета сумм дохода, начисленного (выплаченного) в пользу плательщиков налога, и сумм удержанного с них налога, утвержденный приказом ГНАУ от 29.09.03 г. № 451. Инструкция № 286 — Инструкция по статистике количества работников, утвержденная приказом Госкомстата от 28.09.05 г. № 286. ФВПТ — Фонд социального страхования в связи с временной потерей трудоспособности. ФЛП — физическое лицо — предприниматель. НДФЛ — налог на доходы физических лиц. ГП-договор — гражданско-правовой договор. «ВНСУ» — журнал «Вестник налоговой службы Украины».

• П О С Л Е Д А М С Е М И Н А Р О В . Н А Л О ГО В А Я С О Ц И А Л Ь Н А Я Л Ь ГО ТА •

Можно ли пользоваться НСЛ не по основному месту работы? Работник по основному месту работы получает 2000 грн. Кроме того, он работает совместителем на другом предприятии, где получает 1000 грн. Может ли работник воспользоваться НСЛ не по основному месту работы, а по совместительству?

46

Ñîãëàñíî ï. 169.1 Íàëîãîâîãî êîäåêñà Óêðàèíû (äàëåå — ÍÊÓ) ôèçè÷åñêîå ëèöî èìååò ïðàâî íà óìåíüøåíèå ñóììû ìåñÿ÷íîãî íàëîãîîáëàãàåìîãî äîõîäà, ïîëó÷åííîãî îò îäíîãî ðàáîòîäàòåëÿ â âèäå çàðàáîòíîé ïëàòû, íà ñóììó íàëîãîâîé ñîöèàëüíîé ëüãîòû (ÍÑË).

ÍÑË ïðèìåíÿåòñÿ ê íà÷èñëåííîìó íàëîãîïëàòåëüùèêó ìåñÿ÷íîìó äîõîäó â âèäå çàðàáîòíîé ïëàòû òîëüêî ïî îäíîìó ìåñòó åãî íà÷èñëåíèÿ (âûïëàòû) (ï.ï. 169.2.1 ÍÊÓ). Ñîãëàñíî ï.ï. 169.2.2 ÍÊÓ íàëîãîïëàòåëüùèê ïîäàåò ðàáîòîäàòåëþ çàÿâëåíèå î ñàìîñòîÿòåëüíîì

àïðåëü, 2011 ãîä / ¹ 17 (486)


ПОЧТА недели èçáðàíèè ìåñòà ïðèìåíåíèÿ ÍÑË. Ïðåäåëüíûé ðàçìåð äîõîäà, äàþùèé ïðàâî íà ïðèìåíåíèå ÍÑË, ðàññ÷èòûâàåòñÿ ñîãëàñíî ï.ï. 169.4.1 ÍÊÓ è â 2011 ãîäó ðàâåí 1320 ãðí. Ñëåäîâàòåëüíî, ðàáîòíèê ìîæåò ïîäàòü çàÿâëåíèå íà ïðèìåíåíèå ÍÑË ïî âòîðîìó

ìåñòó ðàáîòû, ïîñêîëüêó ñàìîñòîÿòåëüíî âûáèðàåò, ãäå ïîëüçîâàòüñÿ ÍÑË — ïî îñíîâíîìó ìåñòó ðàáîòû ëèáî ïî ñîâìåñòèòåëüñòâó. Òàê êàê íà ðàáîòå ïî ñîâìåñòèòåëüñòâó ðàçìåð çàðïëàòû íå ïðåâûøàåò 1320 ãðí., òî ðàáîòíèê, ïîäàâ ñîîòâåòñòâóþùåå

çàÿâëåíèå, âïðàâå çàêîííî ïîëüçîâàòüñÿ ëüãîòîé. Татьяна ДОБРОДИЙ, начальник отдела рассмотрения обращений плательщиков Департамента налогообложения физических лиц ГНС

• СБОР ЗА СПЕЦИАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВОДЫ •

Кто уплачивает сбор за спецводопользование при аренде помещения Кто является плательщиком сбора за специальное использование воды в случае оплаты арендатором коммунальных услуг (в том числе платы за использование водных ресурсов, предусмотренной согласно договору аренды помещения), при условии, если арендодателем заключен договор на поставку воды?

Ñîãëàñíî ï. 323.6 ðàçäåëà ÕV² «Ñáîð çà ñïåöèàëüíîå èñïîëüçîâàíèå âîäû» Íàëîãîâîãî êîäåêñà Óêðàèíû îò 02.12.10 ã. ¹ 2755-VI (äàëåå — ÍÊÓ) ïëàòåëüùèêàìè ñáîðà ÿâëÿþòñÿ âîäîïîëüçîâàòåëè — ñóáúåêòû õîçÿéñòâîâàíèÿ íåçàâèñèìî îò ôîðìû ñîáñòâåííîñòè: þðèäè÷åñêèå ëèöà, èõ ôèëèàëû, îòäåëåíèÿ, ïðåäñòàâèòåëüñòâà, äðóãèå îáîñîáëåííûå ïîäðàçäåëåíèÿ áåç ñîçäàíèÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà (êðîìå áþäæåòíûõ ó÷ðåæäåíèé), ïîñòîÿííûå ïðåäñòàâèòåëüñòâà íåðåçèäåíòîâ, à òàêæå ôèçè÷åñêèå ëèöà — ïðåäïðèíèìàòåëè, èñïîëüçóþùèå âîäó, ïîëó÷åííóþ ïóòåì çàáîðà âîäû èç âîäíûõ îáúåêòîâ (ïåðâè÷íûå âîäîïîëüçîâàòåëè) è/èëè îò ïåðâè÷íûõ ëèáî äðóãèõ âîäîïîëüçîâàòåëåé (âòîðè÷íûå âîäîïîëüçîâàòåëè), è èñïîëüçó-

þùèå âîäó äëÿ íóæä ãèäðîýíåðãåòèêè, âîäíîãî òðàíñïîðòà è ðûáîâîäñòâà.  ñîîòâåòñòâèè ñ ï. 326.2 ÍÊÓ ñáîð èñ÷èñëÿåòñÿ èñõîäÿ èç ôàêòè÷åñêèõ îáúåìîâ èñïîëüçîâàííîé âîäû (ïîäçåìíîé, ïîâåðõíîñòíîé, ïîëó÷åííîé îò äðóãèõ âîäîïîëüçîâàòåëåé) âîäíûõ îáúåêòîâ ñ ó÷åòîì îáúåìà ïîòåðü âîäû â èõ ñèñòåìàõ âîäîñíàáæåíèÿ, óñòàíîâëåííûõ â ðàçðåøåíèè íà ñïåöèàëüíîå âîäîïîëüçîâàíèå, ëèìèòîâ èñïîëüçîâàíèÿ âîäû, ñòàâîê ñáîðà è êîýôôèöèåíòîâ. Çà îáúåìû âîäû, ïåðåäàííîé âîäîïîëüçîâàòåëåì-ïîñòàâùèêîì äðóãèì âîäîïîëüçîâàòåëÿì áåç çàêëþ÷åíèÿ ñ ïîñëåäíèìè äîãîâîðà íà ïîñòàâêó âîäû, ñáîð èñ÷èñëÿåòñÿ è óïëà÷èâàåòñÿ òàêèì âîäîïîëüçîâàòåëåì-ïîñòàâùèêîì. Ñîãëàñíî ï. 326.12 ÍÊÓ îðãàíû, âûäàþùèå ðàçðåøåíèÿ íà ñïåöèàëüíîå âîäîïîëüçîâàíèå, åæåãîäíî äî 20 ÿíâàðÿ ïðåäîñòàâëÿþò îðãàíàì ãîñóäàðñòâåííîé íàëîãîâîé ñëóæáû è îðãàíàì âîäíîãî õîçÿéñòâà èíôîðìàöèþ î âîäîïîëüçîâàòåëÿõ, êîòîðûì âûäàíû òàêèå ðàçðåøåíèÿ. Âîäîïîëüçîâàòåëè, êîòîðûì âûäàíû ðàçðåøåíèÿ íà ñïåöèàëüíîå âîäîïîëüçîâàíèå è êîòîðûå îñóùåñòâëÿþò ïîñòàâêó âîäû äðóãèì âîäîïîëüçîâàòåëÿì, åæå-

ãîäíî äî 20 ÿíâàðÿ ïîäàþò îðãàíàì ãîñóäàðñòâåííîé íàëîãîâîé ñëóæáû è îðãàíàì âîäíîãî õîçÿéñòâà ïåðå÷åíü âîäîïîëüçîâàòåëåé-àáîíåíòîâ. Ïðè èçìåíåíèè óñëîâèé âîäîïîëüçîâàíèÿ, âûäà÷å â òå÷åíèå ãîäà íîâûõ ðàçðåøåíèé íà ñïåöèàëüíîå âîäîïîëüçîâàíèå, çàêëþ÷åíèè äîãîâîðîâ íà ïîñòàâêó âîäû âîäîïîëüçîâàòåëè, ïîëó÷èâøèå ïåðåîôîðìëåííûå ðàçðåøåíèÿ íà ñïåöèàëüíîå âîäîïîëüçîâàíèå, äîãîâîðû íà ïîñòàâêó âîäû, îáÿçàíû â òå÷åíèå 10 äíåé óâåäîìèòü îá ýòîì îðãàíû ãîñóäàðñòâåííîé íàëîãîâîé ñëóæáû è îðãàíû âîäíîãî õîçÿéñòâà. Òàêèì îáðàçîì, â ñëó÷àå îïëàòû àðåíäàòîðîì àðåíäîäàòåëþ ïî äîãîâîðó àðåíäû êîììóíàëüíûõ óñëóã (â òîì ÷èñëå ïëàòû çà ïîëüçîâàíèå âîäîé) ïëàòåëüùèêîì ñáîðà çà ñïåöèàëüíîå èñïîëüçîâàíèå âîäû ÿâëÿåòñÿ àðåíäîäàòåëü. Ïðè ýòîì àðåíäàòîð áóäåò âòîðè÷íûì âîäîïîëüçîâàòåëåì è ïëàòåëüùèêîì ñáîðà çà ñïåöèàëüíîå âîäîïîëüçîâàíèå ïðè çàêëþ÷åíèè äîãîâîðà íà ïîñòàâêó âîäû.

По материалам Единой базы налоговых знаний, размещенной на официальном сайте ГНАУ: www.sta.gov.ua

Уважаемый Анатолий Иванович, потерявший свой паспорт в районе ул. Сумской. От всей души поздравляем Вас с назначением на должность генерального директора и главного бухгалтера с правом подписи в 43 компаниях!

àïðåëü, 2011 ãîä / ¹ 17 (486)

47


48

Бухгалтерская неделя  

tax accounting

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you