Page 1

Na dan slave Odlazak u crkvu Rano ujutru odlazimo u crkvu na Svetu Liturgiju. Sa sobom nosimo slavski kola~, `ito, vino i malu sve}u koju stavqamo u `ito i kasnije palimo prilikom rezawa kola~a. Toga dana bi trebalo da se svi uku}ani (ili barem doma}in) pri~este svetim Tajnama Hristovim, naravno, uz prethodnu pripremu postom i Svetom tajnom pokajawa i ispovesti.

Kako se prenosi slava? Slava se prenosi sa oca na sina kada sin zasnuje svoju porodicu i ode iz o~eve ku}e. Te, prve godine, sin dolazi kod oca na slavu. Tom prilikom, otac predaje u desnoj ruci ~etvrtinu slavskog kola~a i ~estitaju jedan drugom slavu. Sin nosi deo kola~a svojoj ku}i i deli ga sa svojom porodicom. Slede}e godine sin samostalno slavi slavu.

Rezawe kola~a Po zavr{etku Svete Liturgije sve{tenik se~e na{ kola~ i preliva ga vinom. Onda svi zajedno okre}emo kola~ i pevamo crkvene pesme. Po zavr{etku, sve{tenik lomi kola~ sa doma}inom, i pritom mu ka`e: Hristos posredi nas! a doma}in odgovara: I jeste i bi}e! i tako tri puta.

Slavski ru~ak Kada do|emo ku}i doma}in pali slavsku sve}u tako {to se prekrsti i poqubi je. Ona gori celog dana i simboli{e svetlost Hristove nauke. Kada nam do|u gosti na slavski ru~ak (ili ve~eru), posle ~estitawa slave, prekrste se i poslu`e slavskim `itom. Posle molitve (tropara na{eg Svetiteqa) pristupamo trpezi (sa molitvom i ustajemo sa trpeze). Po starom obi~aju, doma}in ne seda za trpezu iz po{tovawa prema Svetitequ koji mu je toga dana glavni gost.

Kada spremamo posna a kada mrsna jela za slavu? Vrlo je va`no da slavska trpeza bude u skladu sa danom u koji se slava padne. Ako se slava pada u post ili ako se mrsna slava padne te godine u sredu ili petak, OBAVEZNO se sprema posna trpeza. Veliki je greh pred Bogom i pred na{im Svetiteqem, da u te dane spremamo mrsna jela da bi smo {to vi{e ugodili gostima. Toga dana treba pre svega da umilostivimo i i da ugodimo na{em najva`nijem gostu– Svetitequ.

Da li treba da slavimo i onda kada smo u nekoj du{evnoj tuzi (smrtan slu~aj u porodici, materijalna beda i sl.)? Slava je pre svega jedan duhovni doga|aj. Najva`nije je rezawe kola~a, a sve ostalo je stvar voqe i mogu}nosti. Dakle, spremawe jela, zvawe gostiju i veseqe uop{te nisu uslov da se Krsna slava proslavi kako treba. Zbog neshvatawa smisla Krsne Slave, u na{em narodu postoji pogre{no mi{qewe da u smrtnom slu~aju ne treba da slavimo slavu. Upravo je onda va`no da re`emo slavski kola~, jer kada sve{tenik ~ita molitve za na{ napredak, on to ~ini i za pokoj du{a na{ih umrlih srodnika, a molitva i milosr|e su jedino {to mo`emo da u~inimo za upokojene.

Molitva svetom \or|u O svehvalni, sveti velikomu~eni~e i ~udotvor~e Georgije: Pogledaj na nas tvojom brzom pomo}i, i umoli ~ovekoqupca Boga, da ne osudi nas gre{ne po bezakowima na{im, no da u~ini sa nama po velikoj Svojoj milosti. Ne prezri na{e moqewe, no izmoli nam u Hrista Boga na{ega tih i bogougodan `ivot, zdravqe du{evno i telesno, zemqi plodnost i u svemu izobiqe, i da ne obratimo na zlo blaga darovana nam Tobom, od svemilostivoga Boga; no (da ih upotrebimo) u slavu svetog imena Wegovog i za proslavqawe krepkog tvog zastupni{tva: da poda pravoslavnom rodu na{em srpskom i svoj bogoqubivoj vojsci odolevawe nad protivnicima, i da ukrepi carstvo pravoslavnih nepomutivim mirom i blagoslovom. Osobito da ogradi nas vojskama svetih Svojih an|ela, da bi smo se izbavili po odlasku na{em iz ovog `ivota od zamki lukavoga i te{kih vazdu{nih mitarstava wegovih, i da neosu|eni predstanemo prestolu Gospoda slave. Uslu{i nas, velikomu~eni~e Hristov Georgije, i moli za nas neprestano triipostasnog Vladiku svih Boga, da blagoda}u Wegovom i ~ovekoqubqem, a tvojom pomo}u i zastupawem na|emo milost da sa an|elima i arhan|elima, i sa svima svetima stanemo sa desne strane pravednog Sudije, da mo`emo Wegovu mo} slaviti sa Ocem i Svetim Duhom sada i uvek i u vekove vekova. Amin.

izlazi po blagoslovu W.P. Episkopa ni{kog G.G. Irineja Mladi Pravoslavac - podlistak broj 5 izdaje: Mladi Pravoslavac, bilten hrama Ro`destva Hristovog u Pirotu adresa: ul. Kirilo i Metodije br.1 e-mail: mladipravoslavac@yahoo.com

Sveti \or|e Kao osloboditeq zarobqenih i za{titnik ubogih, le~nik bolesnika, bor~e, koji si se borio protiv careva, pobedom oven~ani, velikomu~eni~e Georgije, moli Hrista Boga da se spasu du{e na{e. (Tropar, gl. 4)

Ovaj slavni i pobedonosni svetiteq be{e ro|en u Kapadokiji kao sin bogatih i blago~estivih roditeqa. Otac mu postrada za Hrista, a majka mu se preseli u Palestinu.


Kada poraste, \or|e ode u vojsku, gde dospe u dvadesetoj svojoj godini do ~ina tribuna, i kao takav be{e na slu`bi pri caru Dioklecijanu. Kada ovaj car otpo~e stra{no gowewe na hri{}ane, stupi \or|e pred wega i odva`no ispovedi da je i on hri{}anin. Car ga baci u tamnicu, i naredi da mu se noge stave u klade a na prsa te`ak kamen. Potom naredi, te ga veza{e na to~ak, pod kojim behu daske sa velikim ekserima, i da ga tako okre}u, dok mu celo telo ne posta kao jedna krvava rana. Potom ga zakopa u rov, tako da mu samo glava be{e van zemqe, i ostavi ga u rovu tri dana i tri no}i. Potom preko nekog ma|ioni~ara dade mu smrtonosan otrov. No pri svim ovim mukama \or|e se neprestano moqa{e Bogu, i Bog ga isceqiva{e trenutno, i spasava{e od smrti na veliko udivqewe naroda. Kada i mrtvaca jednog molitvom vaskrse, tada mnogi primi{e veru Hristovu. Me|u ovima be{e i `ena careva Aleksandra, i glavni `rec Atanasije, i zemqodelac Glikerije, i Valerije, Donat i Terina. Najzad osudi car \or|a i svoju `enu Aleksandru na pose~ewe ma~em. Bla`ena Aleksandra izdahnu na gubili{tu pre pose~ewa, a sveti \or|e bi pose~en 303. godine. ^udesima, koja se desi{e na grobu svetog \or|a nema broja. Nema broja ni wegovim javqawima u snu i na javi mnogima koji ga spomenu{e i wegovu pomo} poiska{e od onda do dana dana{wega. Razgorev{i se qubavqu prema Hristu Gospodu, svetom \or|u ne be{e te{ko sve ostaviti radi te qubavi: i ~in, i bogatstvo, i carsku po~ast, i prijateqe, i sav svet. Za tu qubav Gospod ga nagradi vencem neuvele slave na nebu i na zemqi i `ivotom ve~nim u carstvu Svom. Jo{ mu darova Gospod silu i vlast da poma`e u bedama i nevoqama svima onima koji ga slave i wegovo ime prizivaju.

Prenos mo{tiju svetog Georgija - \ur|ic Ovoga dana praznuje se prenos mo{tiju svetog Georgija iz Nikomidije u grad Lidu Palestinsku, gde postrada u vreme cara Dioklecijana. Pred smrt svoju umoli sveti Georgije slugu svoga da mu uzme telo po smrti i prenese u Palestinu, odakle mu i majka rodom be{e, i gde ima{e veliko imawe, koje razdade siromasima. Sluga tako i u~ini. U vreme cara Konstantina bude sazidan u Lidi krasan hram svetog Georgija od strane pobo`nih hri{}ana, pa prilikom osve}ewa toga hrama prenesu se u w mo{ti svetiteqeve, i tu sahrane. Bezbrojna ~udesa dogodila su se od ~udotvornih mo{tiju svetog Georgija, velikomu~enika Hristova.

Praznovawe svetog \or|a Svetog \or|a slavimo dva puta godi{we. Glavni praznik je \ur|evdan 23. aprila (6. maja po novom kalendaru), a prenos mo{tiju - \ur|ic je 3. novembra (16. novembar).

Za{to slavimo slavu? Svetiteq koga slavimo je na{ za{titnik i molitvenik pred Bogom. On nas nevidqivo ~uva i poma`e nam u svim na{im `ivotnim te{ko}ama. On je na{ `ivotni u~iteq, pa zato mi treba da se potrudimo da zadobijemo one vrline koje je on stekao `ive}i na zemqi i trude}i se da ugodi Bogu.

Kako da pravilno proslavimo svetiteqa? Va`no je da Krsnu Slavu proslavimo onako kako nam je sveta Crkva propisala i kako nam je od na{ih starih ostalo. Sve nepravilnosti koje se danas javqaju, kao {to su spremawe mrsnih jela u posne dane, neumereno kori{}ewe alkohola, ru`ne re~i i psovke, pu{ewe pored slavske sve}e i drugo, su vrlo {tetne. Boqe je da ne slavimo, nego da ovako vre|amo na{eg svetog Za{titnika i u~inimo veliki greh.

Priprema za slavu Georgije, mu~eni~e, Georgije, pobedni~e, Kroz muke si pobedio I na nebu proslavio. Sve si smatro' jevtinije Od istine, Georgije, Za hri{}anstvo sve si dao, uz `ivoga Hrista stao. Georgije, mu~eni~e, Georgije, pobedni~e, O, smiluj se danas nama Za{titi nas molitvama. Pred prestolom Hrista Boga, Na{eg Spasa svemo}noga, Da se muke ne stra{imo, Da trpqewem pobedimo!

Sve}ewe vodice

Georgije, mu~eni~e, Georgije, pobedni~e, Trven, lomqen, stra{nom mukom Be{e dr`an Bo`ijom rukom. Tvoje muke behu lake Zbog Bo`ije ruke jake, Svi se tebi poklawamo, Tvoje ime proslavqamo.

Krsna Slava Od kada Srbi slave Krsnu Slavu? Na{ŠŠi preci su po¨¨~eli da slave onog svetiteqa na ~iji dan su primili sveto Kr{tewe (odatle i naziv ²Krsna Slava²). Srbi nisu prekidali ovu svoju tradiciju ni u turskom ropstvu, ni u brojnim ratovima i bedama, sve do vremena nesretnog komunizma, kada su se u Srbiji u mnogim domovima slavske sve}e ugasile. U dana{we vreme, Bogu hvala, mnogi `ele da se vrate svojim korenima, da opet slave svoju Krsnu Slavu i tako vrate Bo`iji blagoslov na svoj dom.

Na nekoliko dana pred slavu zovemo na{eg sve{tenika da nam osveti vodicu i donese Bo`iji blagoslov u dom. Za tu priliku treba da pripremimo posudu sa vodom, buket bosiqka, mawu sve}u, kadionicu sa `arom, tamjan, slavsku ikonu (koju postavqamo na isto~noj strani) i spisak uku}ana. Prilikom osve}ewa vodice, sve{tenik ~ita molitve za napredak svih uku}ana, kao i za pokoj du{a na{ih umrlih srodnika. Po osve}ewu, otpijamo od slavske vodice, a sa ostatkom spremamo slavski kola~ i kuvamo slavsko `ito.

Na dan uo~i slave Na dan pred slavu mesimo slavski kola~ od ~istog p{eni~nog bra{na, kvasca i soli, bez ikakvih dodataka (mleka, jaja i dr.). Na kola~ se stavqa pe~at ISHS NIKA ({to zna~i: Isus Hristos pobe|uje), a mogu da se stave i razni ukrasi od testa. Slavski kola~ predstavqa na{ nasu{ni hleb koji smo od Boga dobili i koji mu prinosimo na `rtvu u slavu i ~ast na{eg Svetiteqa. Tako|e, kola~ predstavqa samog Hrista Gospoda koji je Hleb @ivota. Za sutra{wi dan spremamo crno vino, dve sve}e (veliku i malu, po mogu}stvu vo{tane) i slavsko `ito (koje se sprema od `ita uz dodatak drugih plodova - –oraha, suvog gro`|a i sl.)

Da li se slavsko `ito sprema za svaku slavu? U na{em narodu pogre{no ka`u da se slavsko `ito ne sprema za svetog Iliju i za svetog arhangela Mihaila “”’zato {to su oni `ivi. Ovo je velika gre{ka jer se slavsko `ito ne sprema za pokoj du{e Svetiteqa, ve} u slavu i ~ast wegovu, a u spomen umrlih na{ih srodnika. Svi Svetiteqi su `ivi u Hristu Gospodu, pa se i `ito sprema za svaku slavu.

Свети Георгије  

St George, Saints' Lives Pamphlet, Млади православац, Билтен храма Рождества Христовог, Пирот, Србија, православни часопис Young Orthodox, N...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you