Page 1

Rezawe kola~a Po zavr{etku svete Liturgije sve{tenik se~e na{ kola~ i preliva ga vinom. Onda svi zajedno okre}emo kola~ i pevamo crkvene pesme. Po zavr{etku, sve{tenik lomi kola~ sa doma}inom, i pritom mu ka`e: Hristos je me|u nama! a doma}in odgovara: I jeste i bi}e! i tako tri puta.

Slavski ru~ak Kada do|emo ku}i doma}in pali slavsku sve}u tako {to se prekrsti i poqubi je. Ona gori celog dana i simboli{e svetlost Hristove nauke. Kada nam do|u gosti na slavski ru~ak (ili ve~eru), posle ~estitawa slave, prekrste se i poslu`e slavskim `itom. Posle molitve (tropar Svetiteqa koga slavimo) pristupamo trpezi (sa molitvom i ustajemo sa trpeze). Po starom obi~aju, doma}in ne seda za trpezu iz po{tovawa prema Svetitequ koji mu je toga dana glavni gost.

Kada spremamo posna a kada mrsna jela za slavu? Vrlo je va`no da slavska trpeza bude u skladu sa danom u koji se slava padne. Ako se slava pada u post ili ako se mrsna slava padne te godine u sredu ili petak, OBAVEZNO se sprema posna trpeza. Veliki je greh pred Bogom i pred na{im Svetiteqem, da u te dane spremamo mrsna jela da bi smo {to vi{e ugodili gostima. Toga dana treba pre svega da umilostivimo i da ugodimo na{em najva`nijem gostu– Svetitequ.

Da li treba da slavimo i onda kada smo u nekoj du{evnoj tuzi (smrtan slu~aj u porodici, materijalna beda i sl.)? Slava je pre svega jedan duhovni doga|aj. Najva`nije je rezawe kola~a, a sve ostalo je stvar voqe i mogu}nosti. Dakle, spremawe jela, zvawe gostiju i veseqe uop{te nisu uslov da se Krsna slava proslavi kako treba. Zbog neshvatawa smisla Krsne Slave, u na{em narodu postoji pogre{no mi{qewe da u smrtnom slu~aju ne treba da slavimo slavu. Upravo je onda va`no da re`emo slavski kola~, jer kada sve{tenik ~ita molitve za na{ napredak, on to ~ini i za pokoj du{a na{ih umrlih srodnika, a molitva i milosr|e su jedino {to mo`emo da u~inimo za upokojene.

Kako se prenosi slava? Slava se prenosi sa oca na sina kada sin zasnuje svoju porodicu i ode iz o~eve ku}e. Te, prve godine, sin dolazi kod oca na slavu. Tom prilikom, otac predaje u desnoj ruci ~etvrtinu slavskog kola~a i ~estitaju jedan drugom slavu. Sin nosi deo kola~a svojoj ku}i i deli ga sa svojom porodicom. Slede}e godine sin samostalno slavi slavu.

Molitva svetom Arhangelu

Mihailu Sav si ogaw i revnost, sveti Arhistrati`e Mihaile, zato te molimo: u~male du{e na{e zapali ogwem revnosti tvoje, da bismo budne savesti uvek radosno slu`ili zajedni~kom Gospodu na{em, svesrdno se ugledaju}i na tebe, bezgre{nog i svetog brata na{eg, i vrhovnog vojskovo|u sve nebeske i zemaqske vojske Hristove. ^udesni Gospod Hristos na~inio je jednu Crkvu od an|ela i qudi, da bismo se mi qudi, koji tajanstveno predstavqamo heruvime na zemqi, ugledali na svetu nebesku bra}u na{u, na ~ijem ~elu stoji{ ti, lu~ezarni i divni Arhistrati`e Mihaile. Ti si na nebu pobedio svezlog satanu, i zbacio ga sa neba na dno pakla, - poma`i i nama uvek, molimo te, svemo}ni Arhangele, da i mi svepobednom silom tvojom pobe|ujemo svelukavog satanu, koji nas sa svih strana napada i isku{ava kroz bezbo`ne qude, kroz ne~iste pomisli, kroz zemaqske slasti, kroz opojne strasti. Milostivo pogledaj na nas, Svepobedni Arhangele, snishodqivo se spusti do nas, zaspale u gresima, probudi na borbu sa zlom, sa grehom, sa smr}u, sa |avolom, da bismo, vo|eni i sokoqeni tobom, lako savla|ivali svaki greh, svaku strast, svaku smrt, svakog |avola. Od sveg srca te molimo: uvrsti nas u svoju nepobedivu vojsku, i ratuj za nas i ispred nas, vode}i nas i predvode}i nas u svakoj borbi za du{u na{u, za spasewe na{e, za ve~nost na{u, i osiguravaju}i nam pobedu nad svakim grehom i nad svakim |avolom. O, presveti Arhangele, mi smo o~ajno nemo}ni pred demonskom silom, ako nam ti ne pritekne{ u pomo} bo`anskom silom svojom. Sa tobom, mi }emo uvek odnositi pobedu u svim bitkama za du{u na{u i spasewe na{e i ve~nost na{u; bez tebe - mi bespomo}no posr}emo iz poraza u poraz, iz greha u greh, iz pakla u pakao. Zato budi uvek sa nama, i ne napu{taj nas zbog grehova na{ih, nego qube}i nas bo`anskom qubavqu, u~ini da omrznemo greh i sve grehovne slasti, i ispunimo du{e svoje miomirom evan|elskih vrlina. Evo, du{e svoje predajemo tebi, presveti Prvoangele Bo`iji; molimo te i prekliwemo, vodi nas uvek putevima koji vode u Carstvo Nebesko, da bismo zajedno sa tobom, ve~ito slavili svemilostivog Spasa na{eg - preslatkog Gospoda Hrista, i Wegovog sve~ovekoqubivog Oca, i sveblagog Duha Ute{iteqa, kome slava i hvala sada i uvek i kroza sve vekove. Amin. izlazi po blagoslovu W.P. Episkopa ni{kog G.G. Irineja Mladi Pravoslavac - podlistak broj 8, 2001.g. izdaje: Mladi Pravoslavac, bilten hrama Ro`destva Hristovog u Pirotu adresa: ul. ]irila i Metodija br.1 e-mail: mladipravoslavac@yahoo.com

Sveti Arhangel

Mihailo Nebeskih vojski arhistratizi, molimo vas uvek mi nedostojni, da va{im molitvama ogradite nas, pokrovom krila neve{tastvene va{e slave, ~uvaju}i nas koji vam usrdno pribegavamo i kli~emo: od opasnosti izbavite nas kao ~inona~alnici vi{wih sila! (Tropar, gl. 4.)


Po Kwizi postawa Bog je prvo stvorio nebo, to jest svet duhovni, svete an|ele, a potom zemqu, odnosno svet materijalni, i na kraju nas qude. U neprebrojnoj vojsci nebeskih an|eoskih sila posebno se izdvajaju sedam an|ela najvi{eg ~ina. To su arhan|eli, vrhovni knezovi an|elski, Bogu najbli`i, i wihova su imena i u Svetom Pismu zapisana. Me|usobno su ravni po dostojanstvu i svako od wih ima svoju slu`bu. Jedan od wih je Arhangel Mihail, pobediteq protivnika, vojena~alnik vojske nebeske, arhangel ~ije ime zna~i ko je kao Bog. Za ~elnika i vojvodu svih angela postavqen je od Boga sveti Arhistratig Mihail, kao verni slu`iteq Bo`ji. On u vreme sataninog pagubnog pada u gordost, i wegovog odstupawa od Boga i strovaqewa u bezdan, sabrav{i sve ~inove i vojske angelske, gromoglasno uskliknu: Pazimo! Stojmo smerno pred Tvorcem na{im, i ne pomi{qajmo na ono {to je protivno Bogu! Pogledajmo kakva stradawa pretrpe{e oni koji zajedno s nama behu sazdani, i do sada zajedno s nama behu pri~asnici Bo`anske svetlosti! Obratimo pa`wu kako se oni zbog gordosti iznenada iz svetlosti surva{e u tamu i sa visine stropo{ta{e u bezdan! Pogledajmo kako spade s neba jutarwa zvezda Danica i razbi se na zemqu. * Govore}i tako svemu Saboru angela, on, stoje}i na prvom mestu, po~e sa serafimima i heruvimima i sa svima nebeskim ~inovima slaviti Presvetu, Jednosu{nu i Nerazdeqivu Trojicu, Jednoga Boga, slo`no pevaju}i tor`estvenu pesmu: Svet, svet, svet Gospod Savaot, puno je nebo i zemqa slave Tvoje! Takvo ujediwewe svetih angela dobi naziv Sabor angela, jer oni udru`eno, jednodu{no i jednoglasno slave Oca i Sina i Svetoga Duha, - Svetu Trojicu, kojoj i od nas ilova~nih neka je slava vavek. Amin.

Arhangele Mihaile, Na~alni~e Vi{we Sile, Tebi molbe prinosimo, Skru{eno te svi molimo. Moli Boga svagda za nas, A najvi{e moli danas, Danas tebe proslavqamo, I tebi se poklawamo. Arhangele Bo`ji slavni, ^uvaj narod Pravoslavni, ^uvaj ga u te{ke dane, Da u veri ~vrst ostane. Budi gore na{ zastupnik, I na zemqi na{ saputnik, Dobrim putem ti nas vodi, Ve~noj slavi i slobodi.

Krsna Slava Od kada Srbi slave Krsnu Slavu? Na{ŠŠi preci su po¨¨~eli da slave onog svetiteqa na ~iji dan su primili sveto Kr{tewe (odatle i naziv ²Krsna Slava²). Srbi nisu prekidali ovu svoju tradiciju ni u turskom ropstvu, ni u brojnim ratovima i bedama, sve do vremena nesretnog komunizma, kada su se u Srbiji u mnogim domovima slavske sve}e ugasile. U dana{we vreme, Bogu hvala, mnogi `ele da se vrate svojim korenima, da opet slave svoju Krsnu Slavu i tako vrate Bo`iji blagoslov na svoj dom.

Za{to slavimo slavu? Svetiteq koga slavimo je na{ za{titnik i molitvenik pred Bogom. On nas nevidqivo ~uva i poma`e nam u svim na{im `ivotnim te{ko}ama. On je na{ `ivotni u~iteq, pa zato mi treba da se potrudimo da zadobijemo one vrline koje je on stekao `ive}i na zemqi i trude}i se da ugodi Bogu.

Kako da pravilno proslavimo svetiteqa?

Danica=Denica=jutarwa zvezda, Zorwa䨸~a. Ovde se pod Denicom razume pali angeo, satana, koji je bio stvoren Bogom pre vidqivog sveta kao svetli duh, sli~an jutarwoj svetlosti; ali se pogordio i ustao protiv Boga; zbog toga i ba~en u bezdan, i osu|en na ve~ne muke.

*

Va`no je da Krsnu Slavu proslavimo onako kako nam je sveta Crkva propisala i kako nam je od na{ih starih ostalo. Sve nepravilnosti koje se danas javqaju, kao {to su spremawe mrsnih jela u posne dane, neumereno kori{}ewe alkohola, ru`ne re~i i psovke, pu{ewe pored slavske sve}e i drugo, su vrlo {tetne. Boqe je da ne slavimo, nego da ovako vre|amo na{eg svetog Za{titnika i u~inimo veliki greh.

Priprema za slavu Sve}ewe vodice Na nekoliko dana pred slavu zovemo na{eg sve{tenika da nam osveti vodicu i donese Bo`iji blagoslov u dom. Za tu priliku treba da pripremimo posudu sa vodom, buket bosiqka, mawu sve}u, kadionicu sa `arom, tamjan, slavsku ikonu (koju postavqamo na isto~noj strani) i spisak uku}ana. Prilikom osve}ewa vodice, sve{tenik ~ita molitve za napredak svih uku}ana, kao i za pokoj du{a na{ih umrlih srodnika. Po osve}ewu, otpijamo od slavske vodice, a sa ostatkom spremamo slavski kola~ i kuvamo slavsko `ito.

Na dan uo~i slave Na dan pred slavu mesimo slavski kola~ od ~istog p{eni~nog bra{na, kvasca i soli, bez ikakvih dodataka (mleka, jaja i dr.). Na kola~ se stavqa pe~at ISHS NIKA ({to zna~i: Isus Hristos pobe|uje), a mogu da se stave i razni ukrasi od testa. Slavski kola~ predstavqa na{ nasu{ni hleb koji smo od Boga dobili i koji mu prinosimo na `rtvu u slavu i ~ast na{eg Svetiteqa. Tako|e, kola~ predstavqa samog Hrista Gospoda koji je Hleb @ivota. Za sutra{wi dan spremamo crno vino, dve sve}e (veliku i malu, po mogu}stvu vo{tane) i slavsko `ito (koje se sprema od `ita uz dodatak drugih plodova - –oraha, suvog gro`|a i sl.)

Da li se slavsko `ito sprema za svaku slavu? U na{em narodu pogre{no ka`u da se slavsko `ito ne sprema za svetog Iliju i za svetog arhangela Mihaila “”’zato {to su oni `ivi. Ovo je velika gre{ka jer se slavsko `ito ne sprema za pokoj du{e Svetiteqa, ve} u slavu i ~ast wegovu, a u spomen umrlih na{ih srodnika. Svi Svetiteqi su `ivi u Hristu Gospodu, pa se i `ito sprema za svaku slavu.

Na dan slave Odlazak u crkvu Rano ujutru odlazimo u crkvu na svetu Liturgiju. Sa sobom nosimo slavski kola~, `ito, vino i malu sve}u koju stavqamo u `ito i kasnije palimo prilikom rezawa kola~a. Toga dana bi trebalo da se svi uku}ani (ili barem doma}in) pri~este svetim Tajnama Hristovim, naravno, uz prethodnu pripremu postom i svetom tajnom pokajawa i ispovesti.

Свети Арханђел Михајло  

St archangel Michael, Saints' Lives Pamphlet, Млади православац, Билтен храма Рождества Христовог, Пирот, Србија, православни часопис Young...

Свети Арханђел Михајло  

St archangel Michael, Saints' Lives Pamphlet, Млади православац, Билтен храма Рождества Христовог, Пирот, Србија, православни часопис Young...

Advertisement