Page 1

แบบประเมินผลการทาโครงงานคอมพิวเตอร์ ชื่อโครงงาน .................................................................................................................................. ชื่ อคณะผู้พฒ ั นาโครงงาน 1. ……………………………………………………………………… 2. ……………………………………………………………………… 3. ……………………………………………………………………… 4. ……………………………………………………………………… 5. ……………………………………………………………………… 6. ……………………………………………………………………… รายการ คะแนนเต็ม คะแนนทีไ่ ด้ 1. มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับ 5 ความสาคัญ หลักการ และหลักการทา โครงงานทัว่ ไป 2. รู้จกั คิด วิเคราะห์ตนเอง 5 สภาพแวดล้อมหาทางเลือกในการทา โครงงาน 3. มีความรู้ ความเข้าใจ ประโยชน์ของ 10 โครงงานที่เลือก 4. มีความรู้ ความเข้าใจ วิธีการและแหล่ง 5 วิทยาการที่จะสนับสนุนการทางาน 5. วิเคราะห์ และวางแผนปฏิบตั ิงานได้ 20 ถูกต้อง เหมาะสมตามขั้นตอน กระบวนการทางาน ประหยัด และ ปลอดภัย 6. ปฏิบตั ิตามแผนที่วางไว้ และรู้จกั 20 แก้ปัญหา ปรับปรุ งการทางานให้ดีข้ ึนอยู่ เสมอ

เกณฑ์ การให้ คะแนน ความสาคัญ จุดประสงค์และ รู ปแบบของโครงงานที่ส่งตรวจ ครั้งแรก เค้าโครงโครงงานที่ส่งตรวจ

ผลที่คาดว่าจะได้รับเค้าโครง โครงงาน แผนปฏิบตั ิการจากเค้าโครง ของโครงงาน แผนปฏิบตั ิการจากเค้าโครง ของโครงงาน

แบบบันทึกการสังเกตระหว่าง ปฏิบตั ิงานจริ ง


รายการ 7. ทางานด้วยความตั้งใจ ทางานร่ วมกับ ผูอ้ ื่นได้ และมีคุณธรรมในการทางาน 8. ค้นพบความสามารถ ความถนัดและ ความสนใจของตนเอง 9. ลักษณะของผลงานด้านความคิด สร้างสรรค์ 10. ประโยชน์ของผลงาน / ความประณี ต รวม เกณฑ์ การประเมิน ช่ วงคะแนน 0 – 49 50 – 59 60 – 69 70 – 79 80 - 100

ระดับคุณภาพ ต้องปรับปรุ ง พอใช้ ผ่าน ดี ดีมาก

คะแนนเต็ม คะแนนทีไ่ ด้ เกณฑ์ การให้ คะแนน 10 แบบบันทึกการสังเกตระหว่าง ปฏิบตั ิงานจริ ง 5 การสังเกตพิจารณาทัว่ ไป ก่อน ระหว่างและหลังการปฏิบตั ิงาน 10 ผลงานชิ้นงาน 10 100

ผลคะแนน 1 2 3 4 5

ผลงานชิ้นงาน


แบบการประเมินโครงงาน  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you