Page 1

บทที่ 6 การนาเสนอและการประเมิ น โครงงาน


จุดประสงค์ การเรียนรู้ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศนาเสนอในรู ปแบบที่

เหมาะสม นาเสนอโครงงานคอมพิวเตอร์ ประเมินผลโครงงานด้วยเกณฑ์ที่กาหนดให้


สาระสาคัญ การนาเสนอ และการแสดงผลงานเป็ นขั้นตอนที่สาคัญอีกขั้นตอนหนึ่งของ การทาโครงงาน เพือ่ แสดงออกถึงผลิตผลของความคิด ความพยายามในการ ทางานทีผ่ ู้ทาโครงงานได้ ทุ่มเท และเป็ นวิธีทที่ าให้ ผู้อนื่ ได้ รับรู้และเข้ าใจถึง ผลงานนั้น  การเสนอผลงานอาจทาได้ในหลายรู ปแบบต่ างๆ กัน เช่น การแสดงผลงาน โดยไม่มีการอธิบายประกอบ การรายงานด้วยคาพูดในที่ประชุม การจัด นิทรรศการโดยโปสเตอร์และอธิบายด้วยคาพูด เป็ นต้น เนื้อหาหรื อ องค์ประกอบที่ควรบรรจุอยูใ่ นการนาเสนอผลงานด้วย ระบุกฎเกณฑ์การให้ คะแนนในส่ วนของการนาเสนอผลงาน 


1.การนาเสนอโครงงาน  เป็ นงานขั้นตอนสุ ดท้ ายของการทาโครงงานคอมพิวเตอร์  เป็ นการแสดงผลิตผลของความคิด และการปฏิบัติการทั้งหมดของ

ผู้ทาโครงงาน  เป็ นวิธีการทีจ่ ะทาให้ ผู้อน ื่ รับรู้ และเข้ าใจถึงผลงานนั้น

มีผู้กล่าวกันว่าการวางแผน ออกแบบเพือ่ จัดแสดงผลงานนั้นมี ความสาคัญเท่ าๆกับการทาโครงงานนั้นเอง ผลงานที่ทาจะดี ยอดเยี่ยมเพียงใด แต่ ถ้าการจัดแสดงผลงานทาได้ ไม่ ดี ก็เท่ ากับ ไม่ ได้ แสดงถึงความยอดเยีย่ มของผลงานนั้นนั่นเลย


1.การนาเสนอโครงงาน(ต่อ) รู ปแบบของการจัดแสดงและการนาเสนอผลงาน  การแสดงในรู ปนิทรรศการ ซึ่งมีท้งั การจัดแสดงและการอธิบายด้ วยคาพูด  การจัดแสดงโดยไม่ มีการอธิบายประกอบ  การรายงานปากเปล่ า


1.การนาเสนอโครงงาน(ต่อ)  การจัดแสดงและการนาเสนอผลงาน ควรจะจัดให้ครอบคลุมประเด็นสาคัญดังต่อไปนี้

 1. ชื่อโครงงาน ชื่อผูท้ าโครงงาน ชื่อที่ปรึ กษา  2. คาอธิ บายถึงเหตุจูงใจในการทาโครงงาน และความสาคัญของโครงงาน  3. วิธีการดาเนินการโดยเลือกเฉพาะขั้นตอนที่เด่นและสาคัญ  4. การสาธิ ตหรื อแสดงผลที่ได้จากการทดลอง  5. ผลการสังเกตและข้อมูลเด่น ๆ ที่ได้จากการทาโครงงาน


1.การนาเสนอโครงงาน(ต่อ)  ในการจัดนิทรรศการโครงงานนั้น ควรคานึงถึงสิ่ งต่าง ๆ ต่อไปนี้

1. ความปลอดภัยของการจัดแสดง 2. ความเหมาะสมกับเนื้อที่จดั แสดง 3. คาอธิบายที่เขียนแสดงควรเน้นประเด็นสาคัญ และสิ่ งที่น่าสนใจเท่านั้น โดยใช้ขอ้ ความ กะทัดรัด ชัดเจน และเข้าในง่าย 4. ดึงดูดความสนใจผูเ้ ข้าชม โดยใช้รูปแบบการแสดงที่น่าสนใจ ใช้สีที่สดใส เน้นจุดที่สาคัญ หรื อใช้วสั ดุต่างประเภทในการจัดแสดง 5. ใช้ตาราง และรู ปภาพประกอบ โดยจัดวางอย่างเหมาะสม 6. สิ่ งที่แสดงทุกอย่างต้องถูกต้อง ไม่มีการสะกดผิดหรื ออธิบายหลักการที่ผดิ 7. ในกรณี ที่เป็ นสิ่ งประดิษฐ์ สิ่ งนั้นควรอยูใ่ นสภาพที่ทางานได้อย่างสมบูรณ์


2.การประเมินผลโครงงาน  เกณฑ์ในการให้คะแนนก็แล้วแต่จะเห็นสมควร

 แต่ควรให้ความสาคัญกับการจัดทำเค้ ำโครงงำน ผลงำน และรำยงำนในอัตราส่ วนที่

ใกล้เคียงกัน เพราะทุกส่ วนล้วนมีความสาคัญต่อการพัฒนาโครงงานที่ดีและมีคุณภาพ ตัวอย่างการพิจารณาแบ่งคะแนนจากคะแนนเต็ม 100 % ได้แก่


2.การประเมินผลโครงงาน(ต่ อ)  การ ประเมินโครงงานควรเป็ นการประเมินตามสภาพจริ ง เพื่อค้นหาความสามารถและ

ความก้าวหน้าในการเรี ยนรู ้ที่แท้จริ งของผูเ้ รี ยน ซึ่ งกรอบแนวทางการประเมินได้แก่ ประเมินอะไร  ผลผลิต / ผลงาน / ชิ้นงาน  กระบวนการเรี ยนรู ้  กระบวนการทางาน  การแสดงออกถึงความรู ้ ความคิด ความสามารถ ทักษะ คุณธรรม จริ ยธรรม และค่านิ ยม ประเมินเมือ่ ใด  การคัดเลือกหัวข้อจนถึงการนาเสนอผลงาน  ตามสภาพจริ ง


2.การประเมินผลโครงงาน(ต่ อ) ประเมินจากอะไร  ผลงาน  การทดสอบ  บันทึกต่างๆ  แฟ้ มสะสมผลงาน  การตรงต่อเวลาของการส่ งงาน  หลักฐานหรื อร่ องรอยอื่น

ประเมินโดยใคร  ผูส้ อน  ผูเ้ รี ยน  เพื่อนร่ วมชั้นเรี ยน  ผูป้ กครอง  ผูเ้ กี่ยวข้องอื่นๆ สัมภาษณ์

ประเมินโดยวิธีใด  ตรวจผลงาน  ตรวจรายงาน  ทดสอบ  นาเสนอผลงาน  นิทรรศการ  สังเกต


2.การประเมินผลโครงงาน(ต่ อ)  สิ่ งที่ควรพิจารณาในการประเมินโครงงานคอมพิวเตอร์ ได้แก่ 1. บรรลุตามวัตถุประสงค์ พิจารณาว่าผลงานที่ได้สอดคล้องกับรายละเอียดที่ระบุไว้ใน 2. 3. 4. 5.

6.

วัตถุประสงค์หรื อ ไม่ มากน้อยอย่างไร คู่มือการติดตั้ง และคู่มือการใช้งาน พิจารณาความครบถ้วน ถูกต้องและการใช้งานที่ง่าย ความสมบูรณ์ของผลงาน หมายถึงการทางานที่ถูกต้อง ความสวยงามและความเรี ยบร้อย การนาไปใช้ประโยชน์ ผลงานนั้นสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในลักษณะใดได้บา้ ง มีผลกระทบ ต่อใคร และอย่างไร เทคนิคที่ใช้ในการแก้ปัญหา มีความยากง่ายระดับใด มีการนามาประยุกต์ใช้ได้ถูกต้องและ เหมาะสมหรื อไม่ อย่างไร ความคิดสร้างสรรค์/ความแปลกใหม่ อาจพิจารณาเป็ นคะแนนพิเศษ เพราะโครงงานบางชิ้น ไม่ได้เป็ นงานใหม่ แต่เป็ นการปรับปรุ งประสิ ทธิภาพเท่านั้น ซึ่ งสามารถพัฒนาเป็ นโครงงาน ได้เช่นกัน


ตอบคาถามต่ อไปนี ้ 1.

2. 3. 4. 5.

การนาเสนอโครงงาน คือ อะไร (อธิบาย) ยกตัวอย่างรู ปแบบของการจัดแสดงและการนาเสนอผลงานมา 2 อย่าง ประเด็นสาคัญในการจัดแสดงและการนาเสนอผลงานมีอะไรบ้าง ใครสามารถเป็ นผูป้ ระเมินโครงงานได้ ยกตัวอย่างมา 2 ชื่อ อธิบายการประเมินโครงงานด้าน “บรรลุตามวัตถุประสงค์ ” หมายถึงอะไร สิ่งที่ต้องส่งในภาคเรียนนี้ (40 คะแนน) 1.แบบเสนอหัวข้อโครงงาน (ยังส่งไม่ครบ) 10 คะแนน 2. ไฟล์งาน 20 คะแนน 3. รูปเล่มรายงาน 5 บท พร้อมคู่มือการใช้งาน 10 คะแนน

การนำเสนอและการประเมินโครงการ  
การนำเสนอและการประเมินโครงการ  
Advertisement