Page 1

ประมวลรายวิชา (Course Syllabus) ชื่อวิชา โครงงานคอมพิวเตอร์ รหัสวิชา ง33201 จานวนหน่ วยการเรียน 1.0 หน่วยกิต กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี สถานภาพของรายวิชา วิชาเพิ่มเติม จานวนคาบ : สั ปดาห์ 2 คาอธิบายรายวิชา ศึกษาบทบาทและความสาคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ วิธีการเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศ กฎหมายลิขสิ ทธิ์ ลิขสิ ทธิ์ ทางปั ญญา การจัดการสารสนเทศ และการนาไปใช้อย่างสร้างสรรค์ ศึกษา วิเคราะห์ รู ปแบบ กระบวนการดาเนินงานโครงงานโดยการประยุกต์วชิ าคอมพิวเตอร์ที่เรี ยนมา ปฏิบตั ิการสร้างโครงงาน โดยใช้คอมพิวเตอร์ เป็ นเครื่ องมือ เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจและนาทักษะในการใช้งานคอมพิวเตอร์มาประยุกต์ใช้ในการสร้างโครงงาน ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ปฏิบตั ิการ วิเคราะห์โจทย์ปัญหา ศึกษาองค์ประกอบ หลักการแก้ปัญหาอย่างมีข้ นั ตอนได้ ใช้หลักการโปรแกรมเบื้องต้นมาใช้ในการแก้ปัญหาหรื อสร้างงานได้ เลือกใช้คอมพิวเตอร์ ช่วยสร้างงานอย่างมีจิตสานึก เกิดเจตคติที่ดีต่อการนาเทคโนโลยีมาใช้ รู ้จกั รับผิดชอบ ตรงต่อเวลา มุ่งมัน่ ทางานจนสาเร็ จ สร้างสัมพันธภาพที่ดี และ ความเข้มแข็งของกลุ่ม ทางานอย่างมีความสุ ข และมีกิจนิ สัยในการทางานด้วยความประณี ต รอบคอบ ปลอดภัย 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

8. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 11.1 รักชาติ ศาสน์ กษัตริ ย ์ 11.2 ซื่อสัตย์สุจริ ต 11.3 มีวนิ ยั 11.4 ใฝ่ เรี ยนรู้ 11.5 อยูอ่ ย่างพอเพียง 11.6 มุ่งมัน่ ในการทางาน 11.7 รักความเป็ นไทย 11.8 มีจิตสาธารณะ


9. สมรรถนะของผู้เรียน 12.1 ความสามารถในการสื่ อสาร 12.2 ความสามารถในการคิด 12.3 ความสามารถในการแก้ปัญหา 12.4 ความสามารถในการใช้ทกั ษะชีวติ 12.5 ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 10. เนือ้ หาสาระ ที่ 1 2

3

ชื่ อหน่ วยการเรี ยนรู้

มฐ./ สาระสาคัญ เวลา ตัวชี้วดั (ชั่วโมง) โครงงานคอมพิวเตอร์ - มฐ ง3.1 - การเขียนหลักการและเหตุผล 8 ม4-6/5,7,8 ของโครงงานคอมพิวเตอร์ กระบวนการดาเนินงานโครงงาน - มฐ ง3.1 - การเขียนเป้ าหมายของ 8 คอมพิวเตอร์ ม4-6/5,7 โครงงานคอมพิวเตอร์ - การกาหนดระยะเวลาและ ผูร้ ับผิดชอบงานแต่ละขั้นตอน - การกาหนดงบประมาณของ โครงงานคอมพิวเตอร์ ผลงานโครงงานคอมพิวเตอร์ - มฐ ง3.1 - การประเมินผลงานของ 24 ม4นักเรี ยน 6/5,7,11, - การบอกแหล่งข้อมูล 12 - การรวบรวมข้อมูล - การนาข้อมูลมาสร้างโครงงาน - บอกอุปสรรคและปัญหาการ ทางาน - การนาผลงานไปทดลองใช้ ตามจุดประสงค์ - การบอกข้อเสนอแนะและการ ปรับปรุ ง - การจัดทาคู่มือและวิธีการใช้ งาน รวมตลอดภาคเรียน 40


11. สมรรถนะของผู้เรียน 11.1 สื่ อ สื่ อออนไลน์อิเล็กทรอนิกส์ เช่น คอมพิวเตอร์ ช่วยสอน เว็บไซต์ทางการศึกษา หนังสื อเรี ยน สื่ อสิ่ งพิมพ์ เช่น หนังสื อ บทความ 11.2 แหล่งเรี ยนรู ้ สถานที่ เช่น ห้องสมุด ห้องคอมพิวเตอร์ 12. ตัวชี้วดั และการวัดผลและประเมินผล หน่วยที่ 1 กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ มาตรฐานการเรียนรู้ ง 3. 1 เข้าใจ เห็นคุณค่า และใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสื บค้นข้อมูล การเรี ยนรู้ การสื่ อสาร การแก้ปัญหา การทางาน และอาชีพอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ประสิ ทธิ ผล มีคุณธรรม ตัวชี้วดั 1. แก้ปัญหาด้วยกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ (ง 3.1 ม. 4–6/5) 2. พัฒนาโครงงานคอมพิวเตอร์ (ง 3.1 ม. 4–6/7) 3. ใช้ฮาร์ ดแวร์ และซอฟต์แวร์ ให้เหมาะสมกับงาน (ง 3.1 ม. 4–6/8) จุดประสงค์ การเรี ยนรู้ 1. ความรู้(K) 1.1 มีความเข้าใจเกี่ยวกับ โครงงาน 1.2 การถ่ายทอดความคิด เกี่ยวกับโครงงานอย่างมี ขั้นตอน 2. ทักษะและกระบวนการ(P) 2.1 สังเกตจากการวิเคราะห์และ กาหนดรายละเอียดของ ปัญหา 2.2 สังเกตพฤติกรรมในการ ปฏิบตั ิงานร่ วมกับผูอ้ ื่น 3. ด้ านเจตคติ (A) 3.1 มีความสนใจและ กระตือรื อร้นในการเรี ยน 3.2 ความรับผิดชอบต่อภาระงาน ที่ได้รับมอบหมาย

วิธีวดั ผล

เครื่องมือวัดผล

เกณฑ์ การประเมินผล

ตรวจแบบฝึ กปฏิบตั ิการ ตรวจแบบทดสอบ

แบบฝึ กปฏิบตั ิการ แบบทดสอบ

ผ่านเกณฑ์ 80 % ผ่านเกณฑ์ 60 %

ตรวจแบบฝึ กปฏิบตั ิการ ตรวจแบบทดสอบ

แบบฝึ กปฏิบตั ิการ แบบทดสอบ

ผ่านเกณฑ์ 80 % ผ่านเกณฑ์ 60 %

สังเกตพฤติกรรม

แบบประเมิน พฤติกรรม

ผ่านเกณฑ์ 80 % (หรื อผ่านเกณฑ์ระดับ 2 ขึ้นไป)

สังเกตพฤติกรรม สังเกตพฤติกรรม


3.3 นักเรี ยนมีน้ าใจ และมีความ รับผิดชอบในการทางาน

หน่วยที่ 2 กระบวนการดาเนินงานโครงงานคอมพิวเตอร์ มาตรฐานการเรียนรู้ ง 3. 1 เข้าใจ เห็นคุณค่า และใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสื บค้นข้อมูล การเรี ยนรู้ การสื่ อสาร การแก้ปัญหา การทางาน และอาชีพอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ประสิ ทธิ ผล มีคุณธรรม ตัวชี้วดั 1. แก้ปัญหาด้วยกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ (ง 3.1 ม. 4–6/5) 2. พัฒนาโครงงานคอมพิวเตอร์ (ง 3.1 ม. 4–6/7) จุดประสงค์ การเรี ยนรู้ 1. ความรู้(K) 1.1 อธิบายความหมายและลักษณะ ของโครงงานคอมพิวเตอร์ได้ 1.2 อธิบายลักษณะของโครงงาน แต่ละประเภทได้ 2. ทักษะและกระบวนการ(P) 2.1 มีทกั ษะลาดับความคิดขั้นตอน ของการพัฒนาโครงงานได้ 2.2 มีทกั ษะในการเขียนโครงงาน ได้อย่างมีระบบ 3. ด้ านเจตคติ (A) 3.1 มีความสนใจและกระตือรื อร้น ในการเรี ยน 3.2 นักเรี ยนมีน้ าใจ และมีความ รับผิดชอบในการทางาน และ ช่วยเหลืองานในกลุ่ม

วิธีวดั ผล

เครื่องมือวัดผล

เกณฑ์ การประเมินผล

ตรวจแบบฝึ กปฏิบตั ิการ ตรวจแบบทดสอบ

แบบฝึ กปฏิบตั ิการ แบบทดสอบ

ผ่านเกณฑ์ 80 % ผ่านเกณฑ์ 60 %

ตรวจแบบฝึ กปฏิบตั ิการ ตรวจแบบทดสอบ

แบบฝึ กปฏิบตั ิการ แบบทดสอบ

ผ่านเกณฑ์ 80 % ผ่านเกณฑ์ 60 %

สังเกตพฤติกรรม

แบบประเมิน พฤติกรรม

ผ่านเกณฑ์ 80 % (หรื อผ่านเกณฑ์ระดับ 2 ขึ้นไป)


หน่วยที่ 3 ผลงานโครงงานคอมพิวเตอร์ มาตรฐานการเรียนรู้ ง 3. 1 เข้าใจ เห็นคุณค่า และใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสื บค้นข้อมูล การเรี ยนรู้ การสื่ อสาร การแก้ปัญหา การทางาน และอาชีพอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ประสิ ทธิ ผล มีคุณธรรม ตัวชี้วดั 1. พัฒนาโครงงานคอมพิวเตอร์ (ง 3.1 ม. 4–6/7) 2. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศนาเสนองานในรู ปแบบที่เหมาะสม ตรงตามวัตถุประสงค์ของงาน (ง 3.1 ม. 4–6/11) 3. ใช้คอมพิวเตอร์ ช่วยสร้างชิ้นงานหรื อโครงงานอย่างมีจิตสานึกและความรับผิดชอบ (ง 3.1 ม. 4–6/12) จุดประสงค์ การเรี ยนรู้ 1. ความรู้(K) 1.1 เข้าใจหลักการนาเสนอได้ ถูกต้องตามหลักโครงงาน 1.2 อธิบายผลกระทบด้านสังคม และสิ่ งแวดล้อมที่เกิดจากงานที่ สร้างขึ้น เพื่อหาแนวทางปรับปรุ ง และพัฒนา 2. ทักษะและกระบวนการ(P) 2.1 ใช้ทกั ษะกระบวนการของ โครงงานไปใช้งานได้ 2.2 มีทกั ษะในการสรุ ปลักษณะ เด่นและลักษณะด้อยของ โครงงานที่ตอ้ งปรับปรุ งได้ 3.3 นาผลงานไปทดลองใช้ตาม จุดประสงค์ของโครงงานได้ 3. ด้ านเจตคติ (A) 3.1 มีความสนใจและกระตือรื อร้น ในการเรี ยน 3.2 นักเรี ยนมีน้ าใจ และมีความ รับผิดชอบในการทางาน

วิธีวดั ผล

เครื่องมือวัดผล

เกณฑ์ การประเมินผล

ตรวจแบบฝึ กปฏิบตั ิการ ตรวจแบบทดสอบ

แบบฝึ กปฏิบตั ิการ แบบทดสอบ

ผ่านเกณฑ์ 80 % ผ่านเกณฑ์ 60 %

ตรวจแบบฝึ กปฏิบตั ิการ ตรวจแบบทดสอบ

แบบฝึ กปฏิบตั ิการ แบบทดสอบ

ผ่านเกณฑ์ 80 % ผ่านเกณฑ์ 60 %

สังเกตพฤติกรรม

แบบประเมิน พฤติกรรม

ผ่านเกณฑ์ 80 % (หรื อผ่านเกณฑ์ระดับ 2 ขึ้นไป)


13. การวัดและประเมินผล การเรี ยนรู้ รายละเอียด 1. การมอบหมายงาน - สังเกตพฤติกรรมการทางาน - การตรวจผลงาน - แบบฝึ กหัด - ใบงาน 2. การนาเสนอผลงาน - การนาเสนอผลงาน 3. การทดสอบ - การทดสอบย่อย - สอบกลางภาค - สอบปลายภาค รวม

เกณฑ์ การประเมินผล คะแนน 0 -49 ได้รับผลการเรี ยน 0 คะแนน 50 - 54 ได้รับผลการเรี ยน 1 คะแนน 55 - 59 ได้รับผลการเรี ยน 1.5 คะแนน 60 - 64 ได้รับผลการเรี ยน 2 คะแนน 65 - 69 ได้รับผลการเรี ยน 2.5 คะแนน 70 - 74 ได้รับผลการเรี ยน 3 คะแนน 75 - 79 ได้รับผลการเรี ยน 3.5 คะแนน 80 - 100 ได้รับผลการเรี ยน 4

คะแนน 10 10 10 10 10 10 20 20 100

ประมวลรายวิชาเพิ่มเติม ม 6  
ประมวลรายวิชาเพิ่มเติม ม 6  

วิชาโครงงานคอมพิวเตอร์

Advertisement