Page 1


Една от най-известните програми на Европейската общност, която е специално насочена към научно изследователски организации, и която инвестира в наука и иновации е Седма рамкова програма за научни изследвания и технологично развитие.

Тя се явява най-важният инструмент на Европейския съюз за финансиране на научните изследвания в Европа.

Програмата развива много дисциплинарните научни изследвания и научно-технологичното сътрудничество в


Европа, и има бюджет от 53,2милиарда евро за целия период – най-голямата сума за финансиране, отпускана за подобни програми.

Програмата има три приоритета: •

Наука на най-високо ниво – укрепване на позицията на ЕС като световен лидер в научните постижения.

Конкурентнииндустрии – укрепване на индустриалното лидерство чрез иновации, целящи да върнат Европа по пътя на растежа и създаването на работни места.

По-добро общество – въвеждане на нови методи за справяне със социалните предизвикателства по


отношение на шест ключови области: 1) здравеопазване; 2) демографски благосъстояние;

промени

и

3) безопасност на храните, устойчиво земеделие, морско дело и биоикономика; 4) сигурна, чиста и ефективна енергия, борба с климатичните промени и ресурсна ефективност; 5) развитие на устойчив транспорт; 6) създаване на обединени, иновативни и сигурни общества.


„Хоризонт 2020“ — важна стъпка напред за конкурентоспособността на Европа ”Хоризонт 2020” ще отговори на обществените предизвикателства като помогне да се хвърли мост над пропастта между науката и пазара. Например, подкрепяйки иновативни предприятия да направят своя технологичен пробив чрез приложими продукти с реален търговски потенциал. Този пазарноориентиран подход ще включва създаването на партньорства с частния сектор и правителствата, за да бъдат събрани необходимите ресурси. Решение относно бюджета на програмата ще бъде взето в контекста на следващата многогодишна финансова рамка на ЕС (за периода 2014—2020 г.).

„ С това съгласие държавите членки показаха, че в момент на изключително тежка криза и ограничения имат желание да предприемат необходимите стъпки, за да инвестират в бъдещето, просперитета и растежа в Европа, както и в нови работни места и заетост. Това е


важна стъпка напред за конкурентоспособността на Европа, ето защо сме особено щастливи, че постигнахме такъв резултат“, заяви Morten Оstergaard, министър на науката, иновациите и висшето образование на Дания.

По време на разискванията делегациите обсъдиха основни елементи от общата рамка за „Хоризонт 2020“, в т.ч.: •

опростяването на процедурите, които ще се прилагат при финансирането на проекти;

възможността за разширяване на участието чрез засилване на привлекателността на изследователската професия в рамките на Съюза; • зачитане на етичните принципи и съответното законодателство; •


повишено участие на МСП в научноизследователски проекти, което да обхваща целия процес от идеята до пазарната реализация; • публично-частните партньорства; • съгласуваност с други политики и финансови инструменти на ЕС и на национално равнище. •

Допустими бенефициенти по програмата в зависимост от конкретните схеми за финансиране са: • •

Висшите училища Научноизследователски организации

Предприятия


За следващия програмен период се предвижда въвеждането в действие на програма „Хоризонт 2020”, която ще има за цел да обедини съществуващите към момента три отделни програми /инициативи на ЕК/:


- за Наука -Иновации - Седма рамкова програма (7РП) Общият размер на финансирането, което се предвижда за периода 2014-2020 г. е в размер на 80 млрд. евро. Програмата ще се съсредоточи върху превръщането на революционните достижения в областта на науката в иновационни продукти и услуги, които осигуряват възможности за развитие на висшите училища в рамките на Общността, научноизследователски организации и бизнеса и променят положително живота на хората. Едновременно с това тя ще цели драстично намаляване на бюрокрацията, като опростява правилата и процедурите за привличане на най-добрите изследователи и на по-широк кръг от иновационни предприятия.


Новото при програмата „Хоризонт 2020”


Един инструмент обединява три досегашни програми и инициативи (Седма рамкова програма за научни изследвания и технологично развитие, дейностите, свързани с иновациите, от Рамковата програма за конкурентоспособност и иновации и Европейския институт за иновации и технологии); Свързване на научните изследвания и иновациите – от научното изследване до продажбата, всички форми на иновации Фокус върху обществените предизвикателства като чиста енергия и транспорт, гарантиране на безопасността на страните; Опростен достъп за фирми, университети, институти всички страни в ЕС и трети страни.


Програмата има три приоритета: Наука на най-високо ниво – с 26 млн. евро ще бъдат насърчавани върхови научни постижения •

Лидерска роля в индустрията – с 18 млн. евро ще се финансират мащабни инвестиции в ключови технологии и подобряване на финансовата подкрепа за малки и средни предприятия (МСП). •

• Обществени предизвикателства – 32 млн. евро за проекти за борба с климатичните промени, за развитие на устойчив


транспорт, по-достъпна енергия от възобновяеми източници, осигуряване на безопасност на храните и преодоляване на проблемите със застаряването на населението.

Международното сътрудничество • Международното сътрудничество е решаващо за постигането на много от целите на „Хоризонт 2020“ • Принцип на цялостно отваряне – „Хоризонт 2020“ ще бъде най-отворената програма за финансиране в света • „Хоризонт 2020“ ще бъде отворена за: присъединяващи се държави, страни кандидатки, потенциални кандидатки и избрани трети страни, които изпълняват определени критерии (капацитет, опит, тесни икономически и географски връзки с ЕС и т.н.)


Брошура "Хоризонт 2020"  

FFS

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you