Page 1

Nyt Til elever, forældre og lærere Tørring Gymnasium Februar 2014

Læs bl.a. om:

◊ ◊ ◊ ◊ ◊

IPad-forsøgsklasse Talentudvikling Litteraturmøder Etnografisk metode Faglige overgange

Ny Nordisk Skole Tørring Gymnasium er blevet optaget i Undervisningsministeriets Ny Nordisk Skole sammen med Tørring Skole, Tørring Børnehus og Ungdomsskolen Hedensted. Helt grundlæggende går samarbejdet ud på at opfylde NNS målene som er, at vi skal: Udfordre alle børn, så de bliver så dygtige, de kan Mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater Styrke tilliden til dagtilbud og uddannelser med respekt

Man optages i samarbejdet med andre institutioner, da UVM ønsker en proces, hvor børn, unge og deres forældre kan se en sammenhæng i det, de oplever hhv. det ene og det andet sted. Helt konkret er Tørring Gymnasium og Tørring Skole ved at indgå et samarbejde om undervisningen i de naturvidenskabelige fag. Tanken er, at 1g elever i naturvidenskabelige fag kobles til en 7. klasse og skal undervise grundskoleeleverne i en lektion i forårssemestret. Senere udvikles samarbejdet og eleverne på hhv. skolen og gymnasiet følger hinanden, når de går videre i 8. klasse og 2g og 9. klasse og 3g.


1 2

Litteraturmøder

forfatterskabet og litteraturhistoriske sammenhænge osv.

Her i foråret starter vi et tilbud til elever i 2.g og

Der er samtidig oprettet en lukket

3.g, der er dygtige til at arbejde med tekster og

facebookgruppe, hvor faglige diskussioner kan

interesserede i litteratur. Hensigten er, at de kan

udvikle sig mellem de to sessioner, og hvor

få lov til at fordybe dig i gode bøger, blive

eleverne kan skrive deres udvalgte citater,

udfordret på et højt fagligt niveau og ikke

undren og faktuelle spørgsmål til værket,

mindst udvikle lysten til at læse litteratur.

forfatterskab etc. Første gang regner vi med at læse den berømte og berygtede digtsamling af

Undervisningsministeren har påpeget, at

Yahya Hassan. Vi kommer i alt til at læse to-tre

gymnasierne skal etablere tilbud til elever med

bøger om året, der er tænkt som en

særlige talenter for at skærpe elevernes lyst til

afbalanceret blanding af nordisk litteratur i

at fordybe og udvikle sig i fagene. Dette tilbud

forskellige genrer.

er derfor en del af den generelle talentudvikling på skolen, der også foregår i naturfagene.

Intentionen er, at deltagerne ikke udelukkende skal udvikle talentet for danskfaglig

Rent praktisk arbejder vi med hver bog over to

litteraturanalyse. Eleverne skal samtidig også

gange med tre ugers mellemrum. Forløbet er

gennem arbejdet med værker udvikle deres

tilrettelagt sådan at vi først mødes, præsenterer

evne til at overskue længere tekster, gå i

bogen for eleverne, fortæller om forfatteren og

dybden og samtidig overskue teksten i et

litteraturhistorien, og læser interessante

samfundsmæssigt, historisk og litteraturteoretisk

passager. Vi mødes igen efter ca. tre uger og

perspektiv. Kort sagt: opøve evne til at arbejde

arbejder her med bogen 3-4 timer mandage og

“humaniorask”

fredage efter normal skoletid. Her vil vi arbejde

2

med fordybelse og nærlæsning, blandt andet

De inviterede elever har meldt meget begejstret

ud fra citater, som eleverne i den

tilbage og vi glæder os også meget til at

mellemliggende periode har udvalgt. Vi vil også

komme igang med at læse god litteratur med

se på bogens temaer og snakke om tendenser i

dygtige, begejstrede og engagerede elever.


Faglige overgange I dette skoleår deltager 4 dansklærere i et udviklingsprojekt initieret af undervisningsministeriet. Projektet fokuserer på overgangen fra grundskole til gymnasium i faget dansk. Vi har etableret et formaliseret samarbejde mellem Tørring Gymnasium og 4 grundskoler i gymnasiets optagelsesområde. Samarbejdet har et særligt fokus på faglig brobygning i faget dansk. Senere suppleres evt. med et tilsvarende samarbejde i engelsk og matematik. Metoden er at arbejde praksisrelateret ud fra en "dobbeltrettet didaktik", der som udgangspunkt går ud på, at gymnasielærerne høster erfaringer i 9. klasse og grundskolelærerne høster erfaringer i 1. g. For lærerne er målet således en indsigt i og forståelse af, hvad eleverne bringer med sig fra grundskolen henholdsvis hvilke forventninger der stilles til basiskompetencer og kompetenceudvikling i det første gymnasieår. For eleverne i grundskolen er målet at kunne fokusere mere eksakt i forhold til faget på dets “kommende trin”. Overordnet er målet for såvel lærere som elever, at den faglige brobygning konkretiserer de forskellige udfordringer, det indebærer at starte på en gymnasial uddannelse, og giver konkrete svar på, hvorledes den enkelte elev med sine forudsætninger kan få den bedst mulige start i gymnasiet. Vi har i det konkrete arbejde i første omgang taget udgangspunkt i et meget bredt problemkatalog blandt andet: viden om sprog og syntaks, danskfaglige metoder, analyse- og tolkningsmetoder, fagets områder, genrebevidsthed, etc., men hurtigt erkendt at det var alt for bredt. Fokus er nu “begrænset” til “Det faglige sprog” – altså hvilken terminologi, hvilke ord og begreber bruger vi i hhv. 9. klasse og 1.g? Via de gensidige klasserumsobservationer har vi haft god mulighed for at skærpe det faglige fokus, ligesom vi i den umiddelbare efterbehandling har gjort problemfelterne til genstand for refleksion. Et forskernetværk følger projektet nøje, ligesom alle deltagere mødes til flere internater, hvor der afrapporteres og udveksles erfaringer.

3


1 2

IPad forsøgsklasse – et udkantsgymnasium på forkant

I 2012 startede Tørring Gymnasium som et af de første

gang gennemgår den det grundlæggende i

gymnasier i Jylland en iPad-forsøgsklasse, i den

kristendommen på 12 minutter. Eleverne tager iPad’en i

daværende 1f, der har engelsk og musik som

hånden og sætter sig i grupper rundt om på skolen med

studieretning. Eleverne fik fra starten af 1.g stillet en iPad

hovedtelefoner. Ind i mellem afbrydes videoen af en

og faglige programmer til rådighed af skolen, som de

ringetone og der stilles et uddybende spørgsmål.

skulle bruge gennem hele deres gymnasietid.

Eleverne tager ørepropperne ud, begynder i grupper at

Den overordnede idé med forsøget var at gøre IT til en

lede efter supplerende materiale i bogen eller på nettet

(meget mere) integreret del af undervisningen på en nem

og svaret uploades til holdets facebookgruppe. Resten af

og tilgængeligt måde. Der var også fokus på, at vi så vidt

timen arbejdes i klassen med forskellige tolkninger af

muligt skulle arbejde papirløst og udvikle den måde

skabelsesmyten og med et enkelt tryk på deres iPad deler

eleverne deltog i undervisningen. Det ville i praksis sige, at

eleverne deres svar med resten af klassen via den

vi forventede, at eleverne skulle medbringe deres iPads

trådløse projektor.

hver dag og bruge dem som bøger, som skriveredskaber,

I idrætstimen arbejdes først med elevernes individuelle

som informationssøgningsværktøj og til at dele deres

sundhedsprofiler, hvor der tastes tal ind i deres iPads efter

faglige produkter med læreren og resten af klassen.

en række øvelser. Nogle af eleverne er allerede færdige

Vi stillede blandt andet os selv en række spørgsmål som vi

med øvelserne og klassen skal i gang med badminton. Så

ville undersøge på baggrund af forskning om IT i

mens to elever udfører forskellige tekniske øvelser og slag

undervisningen.

filmer en tredje elev spillet med programmet ”Slo Pro”,

- Er det så motiverende at arbejde med iPads, at eleverne får lyst

der giver mulighed for at se filmen i super-slowmotion. På

til at arbejde mere med lektierne og kommer til at bruge mere tid

den måde får eleverne bedre forståelse for deres egne

på det faglige? - Ændres lærerrollen således at lærerne er mere vejleder og konsulent i selve undervisningssituationen? - Ændres elevrollen så eleverne bliver mere aktive, selvstændige og ansvarlige?

tekniske færdigheder – og ikke mindst hvordan man kan forbedre slag og måden man bevæger sig på banen. Dansklæreren har et sygt barn, men det betyder ikke, at man får fri, når man er iPad-klasse! Uddannelseslederen

- Kan vi motivere og engagere flere elevtyper med anvendelse af

kommer kort ind i klassen og beder klassen logge på

iPads?

danskholdets facebookgruppe, og så står den på virtuel

Nogle af disse spørgsmål har vi netop forsøgt at lade

undervisning. Med et tryk på en af elevernes iPads kan

eleverne og de involverede lærere besvare i en

klassen på storskærm dele det læreren skriver hjemmefra.

midtvejsevaluering af projektet.

Første opgave er en elektronisk test, der kun kan besvares det første kvarter af timen. Eleverne får umiddelbart efter

Men hvordan bruges iPads rent praktisk i

de rigtige svar. En af eleverne tager et hurtigt foto af den

gymnasieundervisningen? Når eleverne i 2f møder på

arbejdsomme klasse og uploader til facebookgruppen,

Tørring Gymnasium en onsdag morgen, har de som regel

og læreren kvitterer med et foto af et febersygt barn på

kun en opladet iPad i tasken (ingen tunge bøger og

skødet. Der er en livlig elektronisk kommunikation, og

skæve rygge her). Der er dansk, idræt og religion på

eleverne får løbende små opgaver, som de skal løse selv

skemaet. I religionstimen har læreren lagt en såkaldt

eller i grupper. Da timen slutter har alle besvaret test,

vodcast ud på holdets facebookgruppe. Vodcasten er en

skrevet små opgaver om dagens tekster, fundet

slags faglig video lavet af læreren til eleverne. Denne

4


supplerende materiale og delt deres besvarelser med de andre i holdets google-dokument, hvor hele klassen kan skrive og rette i samme dokument samtidig. Denne dag er der flere elever, der har svaret og været aktive end i en normal time på klassen! … og hvad kan vi så lære af det? I dag er der iPad-forsøg i flere folkeskoler, gymnasier og endda i hele kommuner. Hvis man åbner aviser kan man læse artikler af uddannelsesforskere, der problematiserer den hurtige og massive indførelse af iPads, fordi den alt for ofte fokuserer på maskinerne uden at overveje hvorfor man vil bruge iPads. De kritiske forskere har i debatten om IT i undervisningen stillet det provokerende spørgsmål: Hvis IT er svaret – hvad

Talentudveksling

Med Bishop’s Stortford High School

Vi er et af de mange projekter her på TG, der har fået del i talentudviklingspuljen. Pengene har vi brugt på et temmelig ambitiøst projekt, nemlig at finde en engelsk udvekslingsskole. Vi skrev til tre skoler i nærheden af Stansted Airport. Intet svar. Tre breve igen. Heller intet svar. Så tog vi derover, kørte rundt til skolerne og fik en god kontakt på Bishop Stortford’s High School. Vi fik besøg i juni (en lærer og tre elever) hvor emnet var at undersøge de

er så spørgsmålet?

økonomiske, kulturelle, erhvervsmæssige og politiske

Elevundersøgelsen viser at en tredjedel siger, at de får

succes. Der blev arbejdet intenst, selv fredag

mere lyst til at arbejde med lektierne og bruger mere tid på det faglige, når de arbejder med deres iPad. Halvdelen af eleverne mener de selv er mere selvstændige i forhold til det faglige. Til gengæld mener de ikke, at rollerne mellem lærer og elev er ændret så meget. Men mange mener, at det faglige stof er mere i fokus fremfor læreren, netop fordi iPaden giver mulighed for nemt og hurtigt at dele og vise tekster og film på storskærm i klassen. Eleverne fremhæver også det gode flow i timerne og påpeger, at det er nemt, at arbejde med iPads, fordi man netop har alle materieler med sig. Det er ikke lykkedes for os at arbejde fuldstændigt uden bøger (da man ikke kan finde gode elektroniske bøger i alle fag). Men langt størstedelen af undervisningen er i dag uden papir og ni ud af ti elever påpeger også i undersøgelsen, at der i høj grad bliver brugt andre former for formidling end traditionelle skriftlige produkter. Eleverne på Tørring Gymnasium er generelt så begejstrede for projektet, at næsten tre ud af fire vil

konsekvenser af en lokal storlufthavn. Det blev en eftermiddag. De engelske gæster var meget imponerede af vores skole, mente faktisk at den var på højde med en engelsk betalingsskole, hvilket slet ikke er ved siden af, da en dansk gymnasieelev får det samme fra skatteyderne som det koster at gå på privatskole derovre. I deres statsskoler får de ca. halvdelen. Det er en god skole med dygtige lærere - både fagligt og pædagogisk. Faktisk så gode at mange forældre vælger den fremfor public school! Planer om et videre samarbejde kunne komme til at handle om kulturelle forskelle fx ’taxes or charity?’ Vi føler nok herhjemme, at der er sørget for værdigt trængende med det skattetryk, vi har. Det er anderledes i England. Her er mange økonomisk udsatte afhængige af andre borgeres velgørenhed. Det skulle være relativt nemt at kontakte de velgørende organisationer, både her og der. Man kan også nemt lave undersøgelser om skattetryk og holdninger til det.

anbefale, at man udbygger projektet, og langt de fleste

Vi kunne godt forestille os at fik en ordning, så vi og de

mener, at iPads er mere brugbare end computere i

engelske gæster kunne tage en tur til København og fx

undervisningen. Til sammenligning har Rysensteen

besøgeFolketinget. Vi regner med relativt små hold (3-6

Gymnasium i hjertet af København evalueret en række af

personer), så det kunne kombineres med en af vore

de samme punkter i forbindelse med deres iPad-projekt

klasser. Vi foreslog, at de kom herover ugen efter

og her var kun en tredjedel af eleverne så positivt

påskeferien, for der har de fri. Ellers kommer det til at

indstillet overfor brugen af iPads, at de ville anbefale en

blive i midten af juni, hvilket måske giver problemer

ny iPad-klasse.

pga. eksamen. Men vi glæder os under alle

Men vi har også lært at man ikke nødvendigvis skal bruge

omstændigheder til et videre samarbejde med Bishop’s

iPads og IT i alle undervisningssammenhænge. iPads kan

Stortford High School.

meget og eleverne kan meget med deres iPads, men ind i mellem er det også vigtigt at lukke iPad’en, læse på papir og tænke sig grundigt om. Så nu er vi klar til at bygge videre på vores erfaringer, lave nye IT-forsøg og bruge det bedste fra iPad-klassen i alle de klasser, hvor bærbare computere efterhånden er en integreret del af undervisningen.

5


Eleven som lokal verdensborger

6

3d har gennem hele deres

en introduktion til registrering og

baggrundstekster er skrevet i en

gymnasietid fået kurser i etnografiske

indskrivning i Danmarkskassens

pædagogisk form med henblik på at

metoder, som de også har brugt på

database, hvor alle genstandsbilleder

kunne bruges som

deres studietur. Endemålet for

og –beskrivelser skal ligge.

undervisningsmateriale både i ind- og

projektet “Eleven som lokal

Fra september til oktober har eleverne

udland. I skrivende stund bliver

verdensborger” er UNESCO Samlingen

lavet feltarbejde inden for deres

baggrundsteksterne oversat til

Danmark, som eleverne nu laver i

valgte emne: observationer,

engelsk, tysk og spansk.

deres afsluttende gymnasieår.

interviews og genstandsindsamling

3d skal sammen med 3d fra

samt fotos. Samlingen indeholder

Bjerringbro opbygge Danmarkskassen,

genstande fra bl.a. danske højtider,

som bliver en kasse på linje med

familietraditioner, madopskrifter,

andre UNESCO samlinger. Tanken er,

plejehjem, børnehaver,

at samlingen kan lånes af museets

håndboldklubber og efterskoler.

samarbejdspartnere i andre lande

D. 24. 9. foregik den store

f.eks. Bhutan, Uganda eller Bolivia, så

genstandsaflevering og præsentation

skoleklasser og andre interesserede

af genstandene på Moesgård

kan få et indtryk af og lære om dansk

Museum. Efterfølgende er der med

fællestime

kultur.

hjælp fra etnografer fra Moesgård

d. 22/2: MGP-finale på Rødkilde

Som optakt og inspiration til denne del

blevet lavet genstandsbeskrivelser,

Gymnasium

af projektet blev eleverne

som er blevet lagt ind i Moesgårds

præsenteret for den nye UNESCO

database. Disse er efterfølgende

kasse om Uganda af etnografer fra

blevet oversat til engelsk, tysk og

udstilling

Moesgård i august 2013. Efterfølgende

spansk, så kassen kan bruges i andre

d. 4/4: 3g: Aflevering af AT-synopsis

var eleverne på heldagskursus på

lande.

d. 7/4-11/4: 2g studietur

Moesgård sammen med 3d fra

I november skrev eleverne

Bjerringbro, hvor der blev valgt, hvilke

baggrundstekster til deres emne på

emner Danmarks Samlingen skulle

baggrund af deres feltarbejde – så

d. 30/4: Det rullende universitet

indeholde, emner som skal

man kan forstå den sammenhæng,

d. 17/5: TAG-festival

repræsentere forskellige aspekter af

som deres genstande indgår i. Både

d. 20/5: Offentliggørelse af

det danske samfund. Der var desuden

genstands-beskrivelser og

Projektet afsluttes med udstillinger på de to gymnasier, Give Museum og en afslutningsreception i Bjerringbro d. 28. april 2014, hvor eleverne præsenterer Danmarks-kassen.

Kalender d. 8/2-16/2: Vinterferie d. 20/2: Aarhus Jazz Orchestra –

d. 3/3-7/3: Terminsprøver d. 28/3: 2g: Aflevering af SRO d 2/4: Forårscafé med koncert og

d. 12/4-21/4: Påskeferie d. 24/4: Performance fra Statens Kunstfond

eksamensplan


Jacob Holdt Tirsdag d. 21/1 besøgte Jacob Holdt gymnasiet og gav et tryllebindende foredrag på 4 timer. Eleverne og lærerene fik noget at tænke over, og mange samtaler har siden foredraget kredset om ’at sige ja’.

Kunst fra Statens Kunstfond Vi har i år været meget heldige, at få et positivt svar på vores ansøgning til Statens Kunstfond og har derfor fået tildelt mange værker – nogle af ældre dato og nogle helt ny-indkøbte. Vi afventer en konsulent fra kunstfonden, som skal hjælpe os med ophængningen og formidlingen af værkerne, så der går lidt tid, før vi får rigtig glæde af den nye kunst. Udover malerier, fotografier, indendørsskulptur og skulpturer til området udenfor videnscentret har vi også fået tildelt et performanceværk. Performancekunstnerne Janne Schäfer og Kristine Agergaard besøgte i januar gymnasiet og vil på den baggrund udarbejde et værk, som opføres for alle gymnasiets elever d. 24. april. Pædagogisk Udvalg Pædagogisk Udvalg har i dette skoleår fokus på klasserumsledelse og fokuserer derfor kurser og aktiviteter på at opkvalificere måden at lede klasserummet på. Indtil videre har vi afviklet et kursus om den gode elevsamtale og et kursus om unge med adhd og add. Foråret byder på et kursus for lærere om innovation i undervisningen og et pædagogisk døgn for lærere, hvor bl.a. Michael Paulsen fra Aalborg Universitet skal tale om klasserumsledelse. I samarbejde med Skrivemetroudvalget arbejdes på at optimere SRP-vejledningen, så den bliver mere konstruktiv – for både vejledere og elever. Akademiet for talentfulde unge Hvert år udpeges på Tørring Gymnasium særligt talentfulde unge, som opfordres til at ansøge om optagelse på Akademiet for Talentfulde Unge (ATU). De udvalgte tager flere gange hvert semester til Aarhus, hvor deltager i arrangementer/undervisning, der er skræddersyet til særligt talentfulde, nysgerrige og begavede elever. Eleverne har en bred interesse og får gennem særligt tilrettelagt undervisning på universitetet og i virksomheder et bredt indblik i akademisk arbejde. D. 14. Januar fik Hasse Stræde Hansen og Thomas Øther Rasmussen (begge 3a) overrakt diplomer af uddannelsesministeren. 3 elever fra 2g og 6 elever fra 1g deltager for tiden i akademiets arbejde. Kor Nyt på Tørring Gymnasium er etableringen af et vokalensemble for piger – også en del af talentudviklingen. Det lille kor, bestående af 16 udvalgte sangere, debuterede til skolens juleafslutning under navnet QueenBs. Her optrådte de med to numre, nemlig musicalnummeret Mama Who Bore Me og Lordes hit: Royals. Vi glæder os til at høre dem til forårskoncerten!

7


lorem ipsum

MGP i trekantområdet Et helt nyt tiltag, som involverer Tørring Gymnasium, er et intergymnasielt melodi grand prix (MGP) i Trekantområdet. De deltagende gymnasier er: Horsens Statsskole, Tørring Gymnasium, Rødkilde Gymnasium, Rosborg Gymnasium, Fredericia Gymnasium, Kolding Gymnasium, Munkensdam Gymnasium(alle gymnasier i det tidligere Vejle Amt) Formålet med at afholde MGP på Trekantområdets gymnasier er at fremme den musikalske interesse blandt eleverne. Dette gøres ved at stimulere outputtet af originale sange af høj kvalitet inden for musik ved at fremme konkurrence mellem elevsangskrivere, -komponister og -musikere på de gymnasiale uddannelser gennem intergymnasial sammenligning og vurdering af deres værker. Dette gøres ved, at bands på de enkelte skoler indgår i en konkurrence. Det lokale MGP kan have deltagelse af et antal bands, som indbyrdes konkurrerer, og hvor der udpeges 2 bands til deltagelse i det fælles MGP. Arrangementet er et fælles initiativ fra de deltagende skoler og en styregruppe, der udgøres af musiklærere fra hvert af de deltagende gymnasier, har længe arbejdet på at planlægge det store arrangement. Alle sejl er sat til på Rødkilde Gymnasium d. 22. februar kl. 19.30, hvor flere yderst kompetente dommere sammen med publikum skal finde en vinder, der bl.a. modtager 5.000 kr til en dag i studiet som præmie. D. 24.1. kl. 14 blev det lokale MGP afholdt ved et caféarrangement på Tørring Gymnasium. Her vandt Cevin

de to tidligere elever, Esben Svane (bl.a. A Friend in London)) og Ida Bach (Boho Dancer) som i dag begge er professionelle musikere.

Red: HK, KS, TH

Mo og Saltets Allé og skal derfor repræsentere skolen d. 22. februar. Vi havde prominente dommere i form af

Nyt fra Tørring Gymnasium Februar 2014  
Nyt fra Tørring Gymnasium Februar 2014  
Advertisement