Page 1

ABC
 2017-18

1


KONTAKTINFO Skolens adresse

Kirkevej 20, 
 7160 Tørring 75 80 18 44 adm@toerring-gym.dk www.toerring-gym.dk

Rektor

Johannes Grønager jg@toerring-gym.dk

Vicerektor

Mogens Ditlev Hansen mdh@toerring-gym.dk

Uddannelsesledere

Bitten Skovborg bs@toerring-gym.dk

Tanja Huus Gulmann th@toerring-gym.dk

Sekretærer

Betina Düring Jeppesen be@toerring-gym.dk

Bente Duedahl Jensen bd@toerring-gym.dk

Studievejledere

Katrine Bastholm kb@toerring-gym.dk

Jesper Ranfelt jr@toerring-gym.dk

Rasmus Winther Bie
 rb@toerring-gym.dk Pedeller

Erik Keller ek@toerring-gym.dk

Jørn Nielsen Niels Christian Markussen

Kantine

Emma Henriksen 75 76 31 80 eh@toerring-gym.dk

Nina Hindborg Graver ng@toerring-gym.dk

2


VELKOMMEN

Denne ABC giver dig nyttige oplysninger om Tørring Gymnasiums dagligdag. Brug lidt tid på den, så du som ny elev kan møde skolen og dens rammer med lidt fortrolighed. Der bliver rigeligt med nye ting at sætte sig ind i alligevel. Hermed vil jeg byde dig velkommen til det nye skoleår på Tørring Gymnasium. 


Johannes Grønager
 Rektor

ADMINISTRATION OG LEDELSE

I administrationen møder man to sekretærer, Betina Düring Jeppesen og Bente Duedahl Jensen, som blandt andet tager sig af elevadministrationen, regnskaber og ændringer i elevernes forhold. 
 I administrationen kan man hente hjælp, hvis der er noget, man er i tvivl om. 
 Skulle uheldet være ude, kan man også få en hovedpinepille eller et stykke plaster her.


Betina Düring Jeppesen

Bente Duedahl Jensen

Mogens Ditlev Hansen, vicerektor

Bitten Skovborg, uddanneslesleder

Tanja Huus Gulmann, uddannelsesleder

ADRESSEÆNDRING

Adresseændring, navneforandring, ændret telefonnummer og lignende skal straks meddeles til skolens administration. 
 Ændringen skal sendes til bd@toerring-gym.dk 3


AFLYSNINGER PGA. VEJRET

En sjælden gang forekommer det, at skolen må aflyse undervisningen på grund af vejret. Aflysningerne kan høres på P4 Trekanten og læses i ‘Beskeder’ på Lectio.

AVISER OG TIDSSKRIFTER

I videnscenteret kan du finde et udvalg af de landsdækkende aviser og forskellige tidsskrifter til fri afbenyttelse.

BESTYRELSE

Skolens bestyrelse har den overordnede ledelse af institutionen. Bestyrelsen fremlægger institutionens målsætning og strategi for uddannelsen og tilknyttede aktiviteter på kort og på lang sigt samt godkender budget og regnskab. Medlemmer: Finn Gatten

Grundskolerne/formand

Christian Christiansen

Selvsupplering/næstformand

Kim Hagsten Sørensen

Kommunerne

Konstantin Lassithiotakis

Videregående uddannelser

Knud Aage Petersen

Selvsupplering

Søren Seiger

Repræsentant for eleverne

Endnu ikke valgt

Repræsentant for eleverne

Helle Kornum

Repræsentant for de ansatte

Lone Brun Jakobsen

Repræsentant for de ansatte

Johannes Grønager

Rektor/tilforordnet


 BIBLIOTEK Skolen har et bibliotek med over 10.000 titler opstillet efter fag. Herudover har vi et særligt bibliotek erhvervet fra en tidligere lærer på Tørring Gymnasium bestående af utallige titler, der kan bruges både i det daglige arbejde i fagene og ikke mindst når man skal udarbejde større opgaver (fx dansk/historie-opgave (DHO), studieretningsopgave (SRO) og studieretningsprojekt (SRP)).
 Der er selvbetjening i biblioteket, hvilket betyder man skal registrere egne udlån. Bibliotekar Jens Lundqvist vil være til stede 3 timer hver uge. Hvis man har brug for en bibliotekar på andre tidspunkter kan man gå i Gudenåcentret (lidt længere nede af Kirkevej), hvor det kommunale bibliotek forefindes. Udlånstiden for bøger er en måned. 
 På biblioteket findes desuden en kopimaskine, som eleverne må benytte. 4


BØGER OG ANDET MATERIALE

Skolen udlåner skolebøger gratis. De lånte bøger tilbageleveres senest i forbindelse med afsluttende eksamen eller ved udmeldelse af skolen. Sekretærerne Betina og Bente er ansvarlige for skolens klassesæt. Hvis man har spørgsmål omkring lån af bøger, skal man henvende sig på kontoret - hvis ens lærer ikke kan hjælpe en. 
 Regler for behandling af bøger: 1. Ved modtagelse af bøger skal navn, klasse og år anføres i bogen. 2. Bøgerne skal forsynes med et bogbind. Der må ikke skrives eller understreges i bøgerne. 3. Bøgerne skal tilbageleveres i renset tilstand og uden bogbind. 4. Skolen kræver erstatning for mishandlede og bortkomne bøger. 
 Eleverne afholder selv udgifterne til computer samt papir til eget brug. Til flere fag stilles en række fagprogrammer til rådighed - herunder matematikprogram (erstatter behovet for en lommeregner), ordbøger og grammatikprogrammer.
 Bemærk også, at når man er elev på Tørring Gymnasium, får man gratis adgang til Office 365, hvilket betyder at man ikke behøver at købe Office pakken (Word, PowerPoint Excel). 


DIALOGUDVALG

Dialogudvalget består af seks lærere og ledelsen. Det er udvalgets primære mål at optimere dialog og informationsstrømme på skolen og sikre, at så mange som muligt tager del i både debatten og beslutningsprocesserne. Dialogudvalget forbereder bl.a. dagsordner til Pædagogisk Råds-møder baseret på det input som udvalget får fra bl.a. personale og elever.


EKSKURSIONER OG STUDIETURE

Éndags-ekskursioner indgår som en naturlig del af mange fag og arrangeres af faglæreren efter behov. Der planlægges også normalt en tre-dages ekskursion i enten 2g eller 3g. En gang i løbet af de tre gymnasieår vil eleverne blive tilbudt en studietur. Turens indhold skal ligge i forlængelse af den daglige undervisning i et eller flere fag. Eleverne skal selv afholde alle omkostninger i forbindelse med rejse og ophold. Det tilstræbes at arrangere turene så billigt som muligt, og eleverne opfordres til at etablere en opsparingsordning allerede fra begyndelsen af 1g. Nogle rejser arrangeres som udvekslingsrejser til vore udenlandske venskabsskoler. 
 Der er også mulighed for individuelle elevudvekslinger. Yderligere oplysninger om det internationale samarbejde kan findes på www.toerringgym.dk (under ‘Uddannelsen’).

5


ELEVRÅD

’I Tørring Gymnasiums elevråd er elevernes indflydelse og daglige trivsel i fokus. Vi er elevernes talerør til resten af skolen. På Tørring Gymnasium er elevrådet dybt afhængigt af elevdemokratiet, da konstitutionen er bygget op om dem, der vil. Det betyder, at alle kan være med i elevrådet, hvis de ønsker det. Men det betyder også, at elevrådet hele tiden skal sørge for at undersøge, hvad eleverne ønsker. Elevrådet har også gunstige muligheder, for at påvirke skolen ikke kun, fordi vi har et stærkt elevråd, men også fordi vi har en ledelse med fokus på eleverne.’ (citat – Elevrådet)

ELEVSKABE

Det er muligt at leje et elevskab til bøger, computer etc. Skabene findes i to størrelser til henholdsvis kr. 75,- og kr. 100,- i årlig leje. Kontakt Betina (sekretær), hvis du kunne tænke dig et skab. Lejlighedsvis forbeholder skolen sig ret til at undersøge indholdet i skabene.


ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE (ETU)

I efteråret gennemføres en trivselsundersøgelse blandt eleverne, hvor man skal svare på en række spørgsmål om Tørring Gymnasium. Når resultaterne af undersøgelsen foreligger, gennemgås disse i klasserne mhp. at imødekomme eventuelle problemstillinger.

EMAIL

Alle skolens elever får en personlig Gmail knyttet til gymnasiet, der frit kan benyttes. I forbindelse med ens Gmail-konto får man en kalender samt adgang til Google Apps (Herunder Google Drev, Google Sites).

FERIEPLAN (de nævnte dage er inklusive) Første skoledag for 1g

14.08.17

Første skoledag for 2g og 3g

15.08.17

Efterårsferie

14.10.17 - 22.10.17

Juleferie

23.12.17 - 02.01.18

Vinterferie

10.02.18 - 18.02.18

Påskeferie

24.04.18 - 02.04.18

St. Bededagsferie

27.04.18 - 29.04.18

Kr. Himmelfartsferie

10.05.18 - 13.05.18

Pinseferie

19.05.18 - 21.05.18

Sommerferie

30.06.18

6


FLEXTIMER

Formålet med flextimer er: • At skabe attraktive rammer for lektielæsning og opgaveskrivning. • At skabe attraktive rammer for frivillig undervisning og studiekredse og dermed sikre at eleverne benytter de tilbud de får på Tørring Gymnasium. • At give plads til at eleverne har mere tid sammen med lærerne, og at de kan arbejde sammen på tværs af årgange. Man skal melde sig til den aktivitet, man gerne vil deltage i (via Lectio) – og der er mødepligt.
 På https://sites.google.com/a/toerring-gym.dk/flextimer-2017-18/ kan man følge med i de aktiviteter som tilbydes.

FORSIKRINGER

Som udgangspunkt dækker skolens statslige selvforsikring ikke elever og elevers ejendele.

FORÆLDREMØDER OG SAMTALER

D. 2. oktober kl. 16-18 afholdes et frivilligt vejledningsarrangement, hvor man som forældre er velkommne til at komme og høre om de studieretninger Tørring Gymnasium tilbyder. Eleverne bliver vejledt af studievalg, lærere og studievejledere så dette arrangement er tænkt som en hjælp til forældrene. Der vil være mulighed for at tale med lærere, ledelse og studievejledere. I uge 48 afholdes en forældreaften i elevens studieretningsklasse. Her er der mulighed for at møde lærere og elever og andre forældre i klasserne. I marts arrangeres de årlige samtaler mellem 1g elever, deres forældre og elevens lærere (også kaldet ‘Konsultation’). I 2018 er datoen for konsultationen d. 14. marts. Man tilmelder sig konsultationen via Lectio. Bemærk, man skal vælge de lærere man gerne vil tale med - det sker ikke automatisk.

FRAVÆR

Se ‘Studie- og ordensregler’

FRIVILLIG BILLEDKUNST

Frivillig billedkunst er et åbent værksted, hvor man i flextimen kan få individuel vejledning eller arbejde helt selvstændigt. Det åbne værksted giver også mulighed for ekstra tid til arbejdet med visualiseringsopgaver og portefolio fra faget billedkunst.

FRIVILLIG IDRÆT

Ud over de obligatoriske idrætstimer er der mulighed for at dyrke frivillig idræt i flextimerne. Idrætsdisciplinerne bestemmes af eleverne i samråd med de ansvarlige lærere. Skolen deltager med jævne mellemrum i landsdækkende gymnasieturneringer, ligesom der afholdes en række interne klasseturneringer. 7


FRIVILLIG MUSIK

Ud over den daglige undervisning er der mulighed for at deltage i frivillig musik. Elevbands har desuden mulighed for at øve i skolens musiklokaler efter skoletid - Husk vi har fået helt nye øvelokaler! Skolens bands og kor deltager i løbet af året i forskellige arrangementer. Mange elevbands deltager også i den årlige musikfestival, der tilrettelægges af skolens elever (TAG-festival). Hvert andet år sætter vi en musical op.


FÆLLESMØDER/TG SAMLING

Der afholdes ofte fællesmøder for alle skolens elever i et 10-frikvarter. Her informeres om, hvad der rører sig på skolen. Både lærere og elever har adgang til mikrofonen, og underholdende indslag modtages gerne.
 TG Samling er et lidt længere fællesmøde (kl. 9.55-10.20), hvor vi alle samles i hallen.


FÆLLESTIMER/AKTIVITETER PÅ TVÆRS

Der afholdes en række fællestimearrangementer i løbet af skoleåret. Det kan dreje sig om fx teaterforestillinger, foredrag, koncerter og lignende som samler hele skolen. Deltagelse i arrangementerne er obligatorisk.

GLEMTE SAGER

Alle fundne sager afleveres til skolens pedel, Erik Keller. Forespørgsler om bortkomne effekter kan rettes til pedellen på dennes kontor i kælderen eller på kontoret.

GRUNDFORLØB

Grundforløbet på Tørring Gymnasium er tilrettelagt således at alle elever kommer til at lære hinanden at kende og at man kommer til at kende fagrækken på STX, så man på et oplyst grundlag kan vælge studieretning. Derudover afvikles et Studie- og læringsforløb som bl.a. introducerer til digital dannelse og faglig læsning. Udover den sociale og faglige introduktion er studievejlederne med i hele grundforløbet for at sikre at alle ved hvad de skal gøre ifht. studieretningsvalg. 
 Grundforløbet består bl.a. af disse elementer:
 Mandag d. 14.8 Velkomst første skoledag v. lærere, tutorer og rektor
 Onsdag d. 16/8 Flextime (2.lektion): Kl.10.20-11.00: Speeddating - hvor 1gerne møder 2gerne og 3gerne ved planlagte aktiviteter foran videnscentret. 
 Kl. 11.00-11.55: Fordeling af elever på teltgrupper etc i klasserne mhp. introturen ugen efter. 8


Onsdag d. 23/8 Flex: 1gerne øver en fællessang sammen med elever fra 2g og 3g musikholdene 
 Onsdag 23., torsdag 24., fredag 25.8 
 Introtur til Sletten Fredag d. 1/9 Efter skole afvikles eftermiddagsaktiviteter som leder op til Introfesten som kun er for 1gerne. 13/9 TG-Aid temadag i 2. og 3. lektion Faglig temadag som leder op til TG-aid dagen d. 6/10. Tørring Gymnasium samler ind til unge i Zambia for at sikre, at de kan få en ungdomsuddannelse. Det er et projekt TG kører sammen med Eventure og projektet præsenteres på denne dag, hvor der skal arbejdes fagligt med Zambia. Uge 38 Screening i matematik Uge 38 Studievejlederne kommer ind i en lektion i hver klasse på at forberede eleverne på deres valg af studieretning 20/9 Faglig tilbagemelding I flex-timen kan man melde sig til faglig tilbagemelding ved de faglærere man har i grundforløbet Uge 39-40 Studievejlederne afvikler individuelle samtaler med eleverne mhp. valg af studieretning 2/10 Valg af studieretning - for forældre Kl. 16-18 Frivilligt arrangement som skal hjælpe de forældre som gerne vil klædes på til at tale med deres barn om valg af studieretning. Nogle elever er måske helt afklarede og derfor behøver alle ikke komme til dette arrangement.  5/10 TG-Aid 6/10 Valg af studieretning Fredag d. 6/10 vælger 1gerne studieretning - det giver os en mulighed for at tale med de elever som evt. skal foretage omvalg i uge 41 og vi har dermed uge 42 til at oprette studieretninger.  6/10 TGAid fredagscafé 9


HJEMMESIDE, FACEBOOK, INSTAGRAM

På skolens hjemmeside kan man finde detaljerede oplysninger om personale, fag, aktiviteter og projekter og ikke mindst holde sig opdateret med, hvad der foregår på Tørring Gymnasium. Der linkes til Lectio og til skolens facebook- og Instagramprofil, hvor man kan følge aktuelle begivenheder ved at give siden et ‘synes godt om’/‘følger’.
 Adresse: www.toerring-gym.dk

IT

Der er trådløst internet på skolen, som elever må benytte til bærbare computere, smartphones og tablets i forbindelse med undervisningen. 
 I begyndelsen af 1g får alle elever et kort kursus i at bruge skolens netværk, ligesom alle får en Gmail-adresse. Skolens datavejledere er Anne Hørlyck Clemmensen og Kirsten Stammerjohann. De får hjælp af Niclas Andersen, Allan Hansen og Asger Frisgaard. Skolen stiller diverse fagprogrammer til rådighed - herunder matematikprogrammer, elektroniske ordbøger og sålænge man er elev på Tørring Gymnasium har man adgang til Office 365.

Anne Hørlyck Clemmensen

Kirsten Stammerjohann

Allan Hansen

Niclas Andersen

Asger Frisgaard

KALENDER

Skolens kalender kan ses på Lectio via www.toerring-gym.dk – vælg ’Værd at vide’. Her kan man holde sig ajour med hvad der sker fagligt og ikke mindst uden for skoletiden.

10


KANTINEN

Kantinen er rammen om god mad, gruppearbejde, projekter og snak. Her mødes alle Tørring Gymnasiums elever, her afholdes de gode fester og her underholdes med musik fra skolens mange musikhold. 
 Hver dag tilbyder kantinen en lækker buffet hvor der bliver lagt vægt på sundhed med mange forskellige retter fra suppe, over kyllingespyd til fristende salater. Og selvfølgelig kantinens berømte hjemmebagte brød og kage. Åbningstider: 8.20 – 9.30 og 9.50 – 14.10 (på lange skoledage) Der er selvafrydning i kantinen! Husk desuden at stille stolene op efter brug og at service IKKE må medbringes i fløjene og i videnscenteret. Giv kantinens facebookside et ‘synes godt om’ - så er du altid sikker på at være opdateret på menuen, konkurrencer og gode tilbud.

KARAKTERGIVNING

I 1g gives der standpunktskarakter én gang i løbet af skoleåret. Tidspunktet fremgår af Lectio. 
 Ved skoleårets slutning gives årskarakterer som er standpunktskarakterer samt årsprøvekarakterer. I forbindelse med karaktergivningen afholder klassens lærere et møde hvor elevernes standpunkt og virke på skolen drøftes. 
 Eleven kan på Lectio se sit eget karakterblad med eventuelle kommentarer fra lærerne. Elever under 18 år skal forevise karakterbladet forsynet med forældreunderskrift på administrationen. Forældre kan dog skriftligt tilkendegive, at eleven skal fritages for denne kontrol.

LECTIO

I Lectio finder du skemaændringer, oplysninger om den enkelte lektion og din studieplan. Lectio bruges også til at registrere fravær og til at videregive karakterer til eleverne. 
 11


I eksamensperioden kan du også se din individuelle eksamensplan her. Du kan også bruge Lectio til at sende beskeder til andre elever og lærere. Du skal logge på Lectio med det password du får udleveret (det kan ændres, så sørg for at ændre dine passwords til noget du kan huske – det er nemlig MEGET vigtigt, du er logget på Lectio, da mange informationer kun kan ses når man er logget ind! HUSK - dit Lectio password er personligt og skal holdes hemmeligt) .
 Lectio kan findes via www.toerring-gym.dk (øverste højre hjørne)

LEKTIEVÆRKSTED

Med jævne mellemrum bliver der tilbudt lektieværksted i forskellige fag. Her kan elever, der har behov for det, melde sig og få hjælp til forståelsen af særligt vanskelige emner i det pågældende fag. Se også ’Flextimer’.

LEKTIONER

Undervisningen afvikles i lektioner på 95 minutter, fjerde lektion dog kun 90 minutter. Skemaet tilrettelægges i 14-dages perioder. Det betyder, at skemaet er forskelligt i ulige og lige uger. 1. lektion: 08.30 - 10.05 2. lektion: 10.20 - 11.55 3. lektion: 12.20 - 13.55 4. lektion: 14.05 - 15.35

LÆGEERKLÆRING – se Studie og ordensregler.

LÆRERFORSAMLING

Afholdes ved skoleårets afslutning hvor klassens lærere, rektor, vicerektor og studievejleder tager stilling til oprykning i næste klasse.

LÆRERTEAM

Til hver af klasserne knyttes et lærerteam bestående af klassens fællesfagslærere. 
 1g-teamet vil sørge for, at overgangen fra grundskole til gymnasium bliver så let som mulig. Herudover står teamet for koordinering af klassens arbejde, både de flerfaglige aktiviteter, det skriftlige arbejde og for udarbejdelse af klassens studieplan. 2g- og 3g-klasserne har også lærerteam som har lidt andre arbejdsopgaver end 1g teamet.

LÆSEVEJLEDER

Læsevejlederens primære opgave er at rådgive og eventuelt undervise enkeltelever med særlige sproglige vanskeligheder. Det kan være vanskeligheder med læsehastighed, mundtlige formuleringsproblemer eller skriveproblemer. Elever kan henvende sig til 12


læsevejlederen på eget initiativ eller efter opfordring fra en faglærer. 
 Undervisning hos læsevejleder Marie Fruelund Damkvist foregår i mellemtimer og efter skoletid. Læsevejlederen holder en orienteringstime i hver 1g klasse i løbet af efteråret.

Marie Fruelund Damkvist

MATERIALEAFGIFT

Skolen opkræver i skoleåret 2017/18 300,00 kr. til dækning af udleveret undervisningsmateriale. Eleverne må ikke benytte kopimaskinerne som befinder sig i pædagogisk værksted. Hvis du skal have taget en kopi findes en kopimaskine i videnscenteret.

MELLEMTIMER

Mellemtimer kan forekomme i skemaet, og undertiden aflyses timer af forskellige årsager. Det er derfor vigtigt, at du hurtigt finder ud af at udnytte denne tid konstruktivt.

MOTIONSRUM

I kælderen under videnscentret findes et motionsrum som alle elever må bruge, når det ikke er booket. Hvis du har en mellemtime eller har lyst til at dyrke motion efter skole, er du meget velkommen til at benytte faciliteterne - du kan få en nøglebrik på kontoret (depositum: 100 kr).

OPRYDNING

Det er dit ansvar at rydde op efter dig selv. For at vi kan have en pæn skole, er det vigtigt, du husker følgende:


• Tallerkner, bestik, kopper og andet service må IKKE forlade kantinen. Hvis du ser noget • •

i en af fløjene, så skynd dig at bringe det til kantinen. Sæt stolen op i kantinen efter endt brug – også hvis du tror, du kommer tilbage senere. Brug skraldespandene! Hvis du ser noget skrald, så smid det væk med det samme også selvom det ikke er dit eget.

13


OPRYKNING I NÆSTE KLASSE Se Studie- og ordensregler.


OPSLAGSTAVLER 
 (FYSISKE OG VIRTUELLE)

Skærmene på gymnasiet holder dig opdateret løbende men du skal holde øje med dit skema, dine beskeder og kalenderen i Lectio. 
 De fysiske opslagstavler bruges primært til plakater, men bemærk at vigtige tilmeldingslister kan ophænges her.

ORDENSREGLER Se Studie- og ordensregler

PARKERING

Det er kun tilladt at parkere i de opmærkede båse af hensyn til tilkørselsforhold for redningskøretøjer og varelevering
 Hvis parkeringspladsen er optaget, må man parkere på Kirkevej eller ved Gudenåcentret.

PEDEL

Pedellen har blandt andet ansvar for orden, skolens inventar og tilsyn med rengøring af skolens lokaler. Skolens pedel er Erik Keller og pedelmedhjælpere er Niels Christian Markussen og Jørn Nielsen.

Erik Keller

Niels Christian Markussen

Jørn Nielsen

PERSONDATA

Så længe du går på Tørring Gymnasium, opbevarer skolen de personlige oplysninger, du selv eller den skole, du kom fra, har givet os. Vi får, mens du går her, nye persondata fra fraværsregistrering og karakterbedømmelse. Når du forlader skolen, skal vi opbevare data i et omfang, så vi kan lave et nyt eksamensbevis, hvis det originale bortkommer. Alle andre data makuleres. Der er meget restriktive regler for, hvad vi må udlevere til anden offentlig myndighed om dig. Eksempelvis må alene Undervisningsministeriet få indberetning om dine karakterer. 14


Ingen får oplysning om fraværsdata. Dine forældre har, hvis du er over 18 år, ikke uden din billigelse adgang til oplysninger om din skolegang af nogen art. Du er altid velkommen til at se, hvad vi har registreret af persondata om dig.

PÆDAGOGISK RÅD

Er en forsamling for lærerene på Tørring Gymnasium. Herudover har en repræsentant for TAPerne (teknisk administrativt personale) og to elever fra elevrådet møderet. 
 Her er det muligt at drøfte forskellige problemstillinger og nye tiltag. Dialogudvalget forbereder dagsorden til møderne og fungerer som mødeleder.

PÆDAGOGISK VÆRKSTED

I dette rum producerer lærerne store dele af deres undervisningsmateriale. Eleverne har ikke adgang medmindre de samarbejder med en lærer.

REKTOR

Rektor Johannes Grønager er skolens leder. Han har det administrative og pædagogiske ansvar for skolen. Rektor skal påse, at alle bestemmelser overholdes. Rektor leder og fordeler arbejdet mellem skolens ansatte og træffer alle konkrete afgørelser vedrørende elever herunder optagelse af elever.

REKTORS STEDFORTRÆDER

Rektors stedfortræder er vicerektor Mogens Ditlev Hansen

RENGØRING

Skolens rengøring varetages af Elite Miljø. Alle er naturligvis forpligtet til at holde skolen ren og i orden ved at rydde op efter sig selv og andre, sætte stole op og på plads og i det hele taget optræde hensynsfuldt (fx ingen sko i møblerne, eller flytte møblerne). Service må ikke medbringes udenfor kantineområdet.


RYGNING

Tørring Gymnasium har totalt rygeforbud på hele matriklen.


SANKTIONER Se Studie- og ordensregler

SKEMAÆNDRINGER

Skemaændringer kan ses i Lectio – hold dig løbende orienteret - i særdeleshed om morgenen, hvis der skulle være sket en ændring fx i forbindelse med første lektion. Hvis du har spørgsmål til skemaet så henvend dig til Bitten Skovborg på kontoret. 15


SKRIVEMETRO

På Tørring Gymnasium har vi en virtuel skrivemetro i Google Sites. Du finder den via www.toerring-gym.dk (øverste højre hjørne). Den hjælper dig til at danne et overblik over de store skriftlige opgaver, som skal skrives i gymnasiet. Her får du også hjælp til studieteknik, struktureret skrivning og formelle opgavekompetencer.

STATENS UDDANNELSESSTØTTE 
 (SU)

Du skal søge SU via www.su.dk . Du skal bruge dit NemID, som du kan bestille via hjemmesiden. Du kan også få hjælp hos din studievejleder.

STUDIEKREDSE

Ud over den obligatoriske undervisning er der mulighed for at oprette studiekredse om et emne. Både elever og lærere kan foreslå emner. Det er en forudsætning for oprettelse, at der er mindst ti deltagere, og at en person påtager sig at lede studiekredsen. Det behøver ikke at være en af skolens lærere. Studiekredse behøver ikke at tage udgangspunkt i skolens fagudbud. En studiekreds placeres i flextimerne.

STUDIEPLAN

Studieplanen kan ses i Lectio og består af semesterplaner, hvilket er oversigter over, hvad man skal arbejde med i de enkelte fag i løbet af semestret. Studieplanen indeholder oplysninger om det skriftlige arbejde, projekter, flerfaglige forløb og om, hvordan forskellige arbejdsformer bruges. Studieplanen er samtidig eksterne censorers mulighed for at se, hvad klassen har arbejdet med.

STUDIEVALG 
 – DET REGIONALE VEJLEDNINGSCENTER

Det regionale vejledningscenter – i daglig tale Studievalg - varetager vejledning om valg af videregående uddannelse. Information og vejledning om valg af videregående uddannelse skal derfor søges hos det regionale vejledningscenter med adressen: Studievalg Østjylland, Trøjborgvej 82, bygn. 1910, 8000 Århus C Telefon: 87 15 07 90. E-mail: oestjylland@studievalg.dk 
 En vejleder fra centret kommer jævnligt på skolen og holder oplæg om valg af videregående uddannelse og erhverv. Samtidig er der mulighed for at tale individuelt med vejlederen i de træffetider der annonceres i løbet af skoleåret.

16


STUDIE OG ORDENSREGLER

Udgangspunktet for skolens studie- og ordensregler er undervisningsministeriets Bekendtgørelse om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser (BEK nr. 1222 af 04/12/2006). 
 Grundlæggende skal vi alle sammen opføre os ordentligt og samarbejde om alle forhold på skolen. Vi behandler hinanden med respekt og værdighed og med anerkendelse af den autoritet, der ligger hos skolen, og det ansvar der ligger hos den enkelte for at udfylde den opgave, man har. En god uddannelse bliver til i et samarbejde ud fra den holdning, at alle på skolen har et fælles ansvar for et vellykket forløb. 
 Vi betragter det som en selvfølge, at eleverne respekterer og tager hensyn til hinanden, anvender en sober kommunikationsform og behandler bygninger og inventar ordentligt. Almindelige regler for god opførsel i samvær med andre gælder også på skolen. Det er en selvfølge, at mobning, tyveri, hærværk og vold er helt udenfor det acceptable, og det vil fra skolens side udløse hårde sanktioner, herunder muligvis bortvisning. Uden for skolen gælder reglerne også, når man deltager i en aktivitet med tilknytning til skolen. Mobning og lignende på internettet og sociale medier betragtes som et anliggende for skolen, når det involverer personer med tilknytning til skolen. Alle regler, henstillinger og instrukser fra skolen og skolens personale skal til enhver tid følges. Eleverne har i øvrigt ansvar for egne handlinger og er omfattet af de almindelige regler om erstatning. Tilsidesættes reglerne, medfører det normalt en advarsel. Ved gentagne eller grove overtrædelser vil sanktioner blive bragt i anvendelse, jf. bekendtgørelsens § 7.

Almindelige regler

Skolen er røgfri. Det er ikke tilladt at ryge på skolens område. Rygeforbuddet omfatter alle indendørs lokaliteter på skolen og alle udendørs områder på skolens matrikel. Rygeforbuddet gælder for alle – medarbejdere, elever og gæster. Mad og drikke indtages normalt i kantinen. Service fra kantinen må ikke medbringes uden for kantineområdet. Man rydder naturligvis op efter sig og smider affald i de opstillede affaldsbeholdere. Anvendelse af mobiltelefoner er normalt ikke tilladt i undervisningstiden. Skolen udlåner rutinemæssigt undervisningsmateriale til eleverne. Al udlån registreres. Det er elevens ansvar, at materialet behandles med omhu, og at det mod forlangende afleveres til skolen igen. Bortkomne bøger eller lignende skal erstattes. Vi anbefaler, at der skrives lånernavn i lånte bøger.

Alkohol- og rusmiddelpolitik

Skolen ønsker at bidrage til at fremme ansvarlige alkoholvaner og forebygge alkoholmisbrug. Vi ønsker med vores alkoholpolitik at skabe de bedste rammer for alle elever på skolen, så der er plads til festlighed og socialt samvær samtidig med, at der dæmmes op for overdreven alkoholindtagelse. 17


Vi har derfor den helt overordnede regel, at det ikke er tilladt at være påvirket af alkohol i skoletiden, og at indtagelse af alkohol altid er forbudt på skolens område, med mindre der er givet særlig tilladelse. Det gælder f.eks. ved caféer og fester. Ved almindelige cafeer og fester må der udskænkes alkoholiske drikke med en alkoholprocent på maksimalt 5 %. Ved særlige arrangementer kan der tillige udskænkes bordvin. Eleverne må ikke medbringe egne drikkevarer, og der udskænkes ikke alkoholiske drikke til stærkt berusede personer. Personer, der vurderes at være stærkt berusede, kan efter omstændighederne bortvises øjeblikkeligt fra arrangementet. Enhver form for handel med, besiddelse af eller indtagelse af hash eller andre narkotiske stoffer medfører øjeblikkelig bortvisning.

Hvad vil det sige at være studieaktiv? Eleverne skal deltage aktivt i undervisningen.

Aktiv deltagelse indebærer forberedelse, tilstedeværelse og deltagelse i lektionerne, deltagelse i prøver og andre planlagte undervisningsaktiviteter på og uden for skolen, samt aflevering af skriftlige opgavebesvarelser. I forbindelse med selvstændigt arbejde, som ikke er skemalagt, angiver faglæreren, hvilke betingelser – f.eks. i form af tilbagemeldinger og opgavebesvarelser – der gælder for opfyldelsen af mødepligten. Skolen kan med dags varsel placere undervisning på skoledagene i tidsrummet 8.30 – 15.35. Eleverne har pligt til dagligt at orientere sig i Lectio om skemaændringer, lektier og beskeder fra skolen. Alt fravær registreres uanset årsag. Eleverne skal efter ethvert fravær, for hver enkelt lektion, angive fraværsårsag i Lectio. Skolen gennemser månedligt fraværstal og fraværsårsager, og der skelnes i den forbindelse mellem fravær og forsømmelighed. Fravær som følge af elevrådsarbejde, ekskursioner, sportsarrangementer og andre aktiviteter tilrettelagt af skolen betragtes ikke som forsømmelighed. Registreringen af fravær i Lectio finder altid sted hurtigst muligt.

Retningslinjer for aflevering af skriftlige opgaver

Skriftlige opgaver stilles og afleveres normalt i Lectio. 
 De konkrete opgaveformuleringer lægges af læreren i Lectio senest 7-14 dage før den aktuelle afleveringsdato afhængigt af fagets afleveringsfrekvens. 
 
 Hvis eleven ikke afleverer sin opgave sættes nedenstående i værk: • • • •

Eleven kan efter aftale med læreren nøjes med at aflevere en del af opgaven eller en lettere opgave og få den godskrevet. Aflevering efter afleveringsdatoen: eleven kan nøjes med at aflevere dele af opgaven og få den godskrevet. Eleven sættes i et ”mundtligt modul” til at færdiggøre den manglende opgave og afleverer det, der er nået, og får opgaven godskrevet. Faglæreren anvender dele af omlagt fordybelsestid til at vejlede elever med skriftligt fravær og skal efterfølgende ikke rette opgaven. Opgaven godskrives. 18


En aflevering bestående af et tomt eller irrelevant dokument udløser karakteren -3. (Opgaven godskrives)


 Har læreren efter ovennævnte tiltag stadig ikke modtaget opgaven, træder følgende procedure i kraft: Læreren kontakter Bitten Skovborg, som straks i Lectio finder en mellemtime eller en flextime, hvor eleven skal møde til opgaveskrivning. Lærerens initialer vil figurere i det pågældende modul i Lectio, hvilket giver læreren mulighed for dels at hjælpe eleven i gang med opgaven, dels at skrive en besked til eleven om et mindsteomfang. 
 Hermed inddrages muligheden for valgfri aktivitet i flextimerne for de elever, der mangler skriftlige opgaver. Faglærere er tilknyttet aktiviteten eller står til rådighed.

Snyd

Snyd er misbrug af både elevtid og lærertid. Det er snyd, når man afleverer skriftligt arbejde, man ikke selv har lavet. Det er ikke forkert at citere andre, men det afgørende er, om man ærligt har givet til kende, hvad man har gjort. Derfor skal der være klar og tydelig kildehenvisning. Kvaliteten af egen indsats vil indgå i bedømmelsen af opgavebesvarelsen. Skolen benytter sig af et scanningsprogram, som hurtigt, sikkert og præcist kan identificere opgavesnyd. Ved en eksamen medfører snyd bortvisning fra det pågældende fag. En ny eksamen kan tidligst tages det følgende år.
 Konsekvenser af snyd: Første gang en elev afsløres i at have snydt med en skriftlig opgave, skal læreren give eleven en pædagogisk tilrettevisning, dvs. forklare eleven, hvilke regler der gælder for brug af citater, og hvad der forstås ved snyd – at snyd ikke er acceptabelt og i gentagelsestilfælde vil blive sanktioneret i henhold til skolens studie- og ordensregler. Samtidig sender læreren en besked om elevens snyd til Bente Duedahl Jensen, som opretter en note i Lectio om, at eleven har snydt med en skriftlig opgave. Anden gang ligeså. Tredje gang en elev afsløres i at snyde med en opgave, giver Bente Duedahl Jensen besked til rektor, og der iværksættes sanktioner i henhold til skolens studie- og ordensregler. Man kan derved miste retten til at gå til eksamen i et fag, hvilket betyder, at eleven skal op i faget som selvstuderende i det følgende skoleår. Det kan tillige i særlige tilfælde betyde bortvisning fra uddannelsen.

Sygefravær og lægeerklæring

Sygefravær i beskedent omfang betragtes ikke som forsømmelighed. Har sygefraværet længere varighed anbefales det at kontakte skolen for at orientere om dette, og der kan eventuelt træffes aftaler om, hvordan man holder sig fagligt ajour i forbindelse med fraværet. Der kan i særlige tilfælde efter behov aftales kompenserende undervisning. Fravær fra undervisningen kan være af et sådant omfang, at der ikke kan gives en faglig forsvarlig årskarakterer. I forlængelse heraf vil det blive vurderet, om der kan indstilles til prøve. 19


Der kan i forbindelse med sygefravær af længere varighed kræves en lægeerklæring eller en udtalelse fra læge eller hospital som dokumentation for sygdom, skade eller handicap. Eleven skal selv betale for en sådan erklæring. I specielle tilfælde kan en elev i løbet af gymnasietiden fritages fra undervisning f.eks. i idræt. Det vil betyde, at der ikke kan gives årskarakter i faget. Elever, der fritages fra idræt det meste af gymnasietiden, skal gennemføre et andet fag på C-niveau.

Oprykning Oprykning til næste klassetrin er betinget af, at der opnås tilstrækkelig udbytte af undervisningen. En elev, der ved skoleårets afslutning har under 2,0 i gennemsnit af de årskarakterer og prøvekarakter, der er givet ved årets afslutning, har ikke krav på oprykning til næste klassetrin. Skolens rektor afgør da i samråd med klassens lærere, om den pågældende elev har opnået tilstrækkelig udbytte af undervisningen, eller om eleven nægtes oprykning til næste klassetrin. En elev, der nægtes oprykning til næste klassetrin, kan efter godkendelse af skolens rektor få ret til at gå det pågældende klassetrin om én gang. Hvis en elev nægtes oprykning for anden gang på samme klassetrin, udskrives eleven af skolen.

Sanktioner

Hvis skolens ledelse skønner, at en elev tilsidesætter skolens regler, eller at studieaktiviteten ikke er tilstrækkelig, indkaldes eleven til en samtale. Hvis problemet fortsætter derefter, gives et skriftligt varsel med angivelse af hvilke mulige konsekvenser det vil få, hvis adfærden ikke ændres. For elever, der er under 18 år, sendes tillige et brev til forældrene. 
 De mulige konsekvenser er: - Afbrydelse af SU som en konsekvens af manglende studieaktivitet. - Henvisning til at aflægge eksamen i samtlige mulige fag i den kommende eksamenstermin. Samtidig tabes retten til at få årskarakterer. - Fortabelse af retten til at gå til eksamen i et eller flere fag. - Udelukkelse fra konkrete arrangementer eller aktiviteter. - Midlertidig bortvisning fra skolen i indtil 10 skoledage på et skoleår. Dagene registreres som fravær. - Udskrivning af skolen. 
 De tre første punkter vil fortrinsvis bringes i anvendelse i forbindelse med fravær, mens de tre sidste punkter fortrinsvis vil finde anvendelse i forbindelse med dårlig opførsel. Udskrivning af skolen kan dog også anvendes i tilfælde af meget højt fravær. Forsømmelserne opgøres for hvert skoleår og overføres ikke til det følgende år. Elever, der har fået et skriftligt varsel, kan det følgende år få et skriftligt varsel uden forudgående samtale.

20


Regler for ekskursioner og studieture

Overordnet gælder den regel, at ekskursioner og studieture er undervisning, der er lagt uden for skolens traditionelle rammer. Skolen er derfor ansvarlig for, at aktiviteten foregår under kontrollerede og forsvarlige forhold. De sædvanlige regler for god opførsel og mødepligt er naturligvis gældende, og det er en selvfølge, at alle tager hensyn til hinanden såvel som til de mennesker, vi besøger. Alle, der er på tur med Tørring Gymnasium, repræsenterer skolen og skal gøre det på bedste vis.
 Der gælder følgende særlige regler for ekskursioner og studieture:
 
 De deltagende lærere udarbejder bestemmelser for, hvilke adfærdsregler, der gælder på turen. Heri defineres, hvor grænserne går for acceptabel adfærd bl.a. med hensyn til alkoholindtagelse, hjemkomsttidspunkter, påklædning m.v. Adfærdsreglerne skal foreligge på skrift og lærerne skal sikre, at eleverne er bekendt med reglerne. Udover disse adfærdsregler, skal rejseselskabets og hotellets regler og anvisninger altid følges. 
 Lærerne er ansvarlige for turprogrammets afvikling, mens eleverne i øvrigt er ansvarlige for egne handlinger under hele turen og er omfattet af de almindelige regler om erstatning. 
 Særligt omkring alkohol: 1. Turens programlagte tid er undervisningstid og det er under ingen omstændigheder tilladt at være påvirket af alkohol i undervisningstiden. 2. På ud- og hjemrejsen gælder rejseselskabets regler. Ofte vil indtagelse af alkohol under rejsen ikke være tilladt af sikkerhedsmæssige årsager. Hvis rejseselskabet ikke har regler, gælder lærernes bestemmelser. 3. I den ikke programlagte tid er lærernes bestemmelser gældende, dog altid under hensyn til punkt 1. Sanktioner Såfremt der sker brud på reglerne, kan sanktioner bringes i anvendelse efter hjemkomst fra ekskursionen eller studieturen. Grundlaget for eventuelle sanktioner er en skriftlig afrapportering fra de deltagende lærere til rektor. Ved grove overtrædelser kan en elev ekskluderes fra deltagelse i resten af turen og eventuelt hjemsendes for egen regning. Hjemsendelse vil dog ikke ske uden forudgående aftale med hjemmet.

Muligheder for klage

Der er mulighed for at klage over enhver afgørelse, som rektor træffer. Klagen skal formuleres skriftligt og sendes til rektor senest 14 dage efter, afgørelsen er meddelt.
 Der er ligeledes mulighed for at klage over en bedømmelse af en eksamenspræstation. Imødekommes klagen, kan der blive tale om ombedømmelse eller om aflæggelse af ny prøve. Ombedømmelse kan både føre til en højere og en lavere karakter.

21


Man er altid velkommen til at kontakte rektor for yderligere vejledning i forbindelse med at afgive en klage. Der er ligeledes mulighed for at kontakte en studievejleder eller elevrådet for at få hjælp til en klage. Studie- og ordensreglerne for Tørring Gymnasium har i henhold til undervisningsministeriets Bekendtgørelse om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser (BEK nr. 1222 af 04/12/2006) været til høring i skolens bestyrelse, elevråd, pædagogisk råd samt samarbejds- og arbejdsmiljøudvalget. Version 01.04.2014/JG - opdateret 08.08.17 - nye retningslinjer for aflevering af skriftlige opgaver

STUDIEVEJLEDNING

Studievejlederne har mange forskellige opgaver at varetage i forhold til eleverne. I løbet af gymnasietiden har studievejlederen kollektiv vejledning i hver klasse. Der vejledes i emner, som har betydning for uddannelsesforløbet i gymnasiet (studieteknik, valgfag, SU m.m.). Desuden yder studievejlederne individuel vejledning og bistand til elever, som har brug for rådgivning. Studievejlederen har i denne forbindelse tavshedspligt. Skolens studievejledere er Katrine Bastholm, Rasmus Winther Bie og Jesper Ranfelt. 


Rasmus Winther Bie

Katrine Bastholm

Jesper Ranfelt

STØRRE SKRIFTLIGE OPGAVER

I slutningen af 1g skal alle elever skrive en tværfaglig opgave i dansk og historie som kaldes DHO (dansk/historieopgaven). 
 I løbet af 2g skal alle skrive en opgave i deres studieretningsfag, som vi kalder SRO (studieretningsopgaven). I 3g skal alle elever skrive et studieretningsprojekt (SRP) i et studieretningsfag på A-niveau samt et fag på mindst C-niveau. Opgaven bedømmes af vejlederne og en ekstern censor og afsluttes med en mundtlig prøve.

22


SYGEEKSAMEN

Hvis en elev på grund af sygdom ikke kan gå op til de ordinære prøver, skal skolen straks have besked. Eleven skal have en lægeerklæring samme dag.


SYGEMELDING

Kontakt kontoret eller din studievejleder hvis der er tale om en længerevarende sygemelding. Andet sygefravær skrives ind i ‘fraværsårsag’ i Lectio.

SYGETRANSPORT

Hvis eleven kommer til skade i skoletiden, sørger skolen for transport til nærmeste behandlingssted. Hvis eleven på grund af tilskadekomst er forhindret i at anvende egen eller offentlig transport i en periode, er der mulighed for at søge om sygetransport. Eleven skal henvende sig til skolens administration og medbringe en lægeerklæring.

TERMINSPRØVER

Terminsprøver afholdes i februar i 2g og 3g. Prøven afholdes i de fag med skriftlig eksamen, som afsluttes i det pågældende år.

TØRRING GYMNASIUMS VENNER
 /GAMLE ELEVER

TGV er en forening for alle tidligere elever. Foreningen har til formål at holde forbindelsen ved lige mellem de tidligere elever og skolen. Det er lidt forskelligt hvor aktiv foreningen er, men vi er på skolen meget glade for vores tidligere elever og har derfor lavet en ny procedure for at holde jubilæumsfester. Fem år efter man er blevet student bliver man inviteret til sit første jubilæum - dette sker herefter med fem års mellemrum. Husk, du kan finde billeder og navne på tidligere årgange på www.toerring-gym.dk ‘Værd at vide’ - ‘Gamle elever’


UDMELDELSE

Ved ønske om udmeldelse af skolen skal eleven først kontakte sin studievejleder. Efter dette kan skriftlig udmeldelse finde sted på skolens administration. Hvis eleven er under 18 år, skal forældres eller værgers skriftlige samtykke foreligge. Informationen om udmeldelsen videregives til UU i Horsens, Vejle eller Herning. Alle bøger, studiekort og lignende skal afleveres ved udmeldelsen.

UDVEKSLINGSELEVER

Skolen modtager hvert år et antal udvekslingselever. Disse elever bor hos danske familier og går på skolen i et års tid. Udvekslingseleverne indgår i de fleste fag på lige fod med 23


de danske elever. Vores internationale counsellor, Birgit Lüken-Hansen, tager sig af introduktion af eleverne og fungerer i det daglige som deres kontaktperson.

VALGFAG

Alt efter valget af studieretning er der mulighed for at vælge fag som frie valgfag. Det frie valgfag kan enten være et helt nyt fag for eleven eller et fag, som eleven har, og som opgraderes til et højere niveau. Dette valgfag indgår ikke i studieretningen. Valgfag på c-niveau

Valgfag på b-niveau

billedkunst

billedkunst

biologi

biologi

Valgfag på a-niveau

biologi

dramatik engelsk erhvervsøkonomi filosofi fysik

fysik

idræt kemi

kemi

kemi

matematik

matematik

latin

mediefag musik

musik

naturgeografi

naturgeografi

psykologi samfundsfag

samfundsfag

tysk fortsætter

tysk fortsætter


 ÅRSPRØVER Skriftlige og mundtlige årsprøver kan afholdes hele skoleåret, men vil typisk ligge i eksamensperioden i maj/juni. I løbet af de første to skoleår afholdes en række årsprøver, hvilket sikrer, at eleverne har prøvet forskellige eksaminationsformer før den rigtige eksamen.

24


SKOLENS LÆRERE AH

Anne Hørlyck Clemmensen
 (hi, ma, datavejledning)

ah@toerring-gym.dk

AK

Anne Ager Kristensen (da, sp)

ak@toerring-gym.dk

BB

Birte Bengtsson (bi, id)

bb@toerring-gym.dk

BL

Birgit Lüken-Hansen (sp, ty)

bl@toerring-gym.dk

BS

Bitten Skovborg
 (uddannelsesleder, fr, la, ol)

bs@toerring-gym.dk

BT

Britt Dige Toft (ng)

bt@toerring-gym.dk

DA

Dorte Andersen (fr, hi, re)

da@toerring-gym.dk

DB

Dorthe Bjerglund (en, id, ps)

db@toerring-gym.dk

DK

Dorte Krammer (ma)

dk@toerring-gym.dk

Ella Schack Østergaard (bk, en)

eoe@toerring-gym.dk

FA

Finn Agger (da, en)

fa@toerring-gym.dk

FG

Frank Grønlund Jørgensen (bi, fy)

fg@toerring-gym.dk

FN

Frederik Stefan Nielsen (da, ma)

fs@toerring-gym.dk

HK

Helle Kornum (da, mu)

hk@toerring-gym.dk

HL

Hans Lindebjerg Legard
 (fy, ng)

hl@toerring-gym.dk

25


IJ

Inge Jensen (da, fr, re)

ij@toerring-gym.dk

IL

Inger Lehmann (en, sp)

il@toerring-gym.dk

JG

Johannes Grønager (fy, mu, rektor)

jg@toerring-gym.dk

JH

Judit Friisgaard Hardgrib (da, dr, id)

jh@toerring-gym.dk

JR

Jesper Hoffgaard Ranfelt (id, ng, studievejleder)

jr@toerring-gym.dk

KB

Katrine Bastholm (da, me, studievejleder, kommunikationsansvarlig) Sara Kofod Kwella (da, ol)

kb@toerring-gym.dk

KP

Kasper Hedegaard Pedersen (id, sa)

kp@toerring-gym.dk

KS

Kirsten Stammerjohann (fi, ty, datavejleder)

ks@toerring-gym.dk

KT

Kristian Torp Olesen
 (en, hi)

kt@toerring-gym.dk

LB

Lone Brun Jakobsen (fy, ke, ma)

lb@toerring-gym.dk

MC

Marianne Clausen (eø, sa)

mc@toerring-gym.dk

MDH

Mogens Ditlev Hansen (dl, ma, vicerektor)

mdh@toerring-gym.dk

MF

Marie Fruelund Damkvist (ol, ty, læsevejleder)

mf@toerring-gym.dk

MK

Maja Døvling Kaspersen Fedder
 (bi)

mk@toerring-gym.dk

ML

Merete Mejer Lehmann (hi, id)

ml@toerring-gym.dk

KK

kk@toerring-gym.dk

26


NF

Niels Nyboe Frandsen (hi, ty)

nf@toerring-gym.dk

PM

Peter Kusk Mott (bi, id)

pm@toerring-gym.dk

RB

Rasmus Winther Bie (hi, ke)

rb@toerring-gym.dk

RK

Jesper Røikjær Koue (hi, sa)

rk@toerring-gym.dk

RO

Rasmus Ragnvald Olafsson (fy, ma)

ro@toerring-gym.dk

RT

Rasmus Tranum Kristensen (da, re)

rt@toerring-gym.dk

RU

Rune Odgaard Eyermann (mu, sa, kommunikationsansvarlig)

ru@toerring-gym.dk

SC

Steen Fiil Christensen (da, en)

sc@toerring-gym.dk

SFM

Steen Friis Møller (eø, ma)

sfm@toerring-gym.dk

SK

Sasha Kordic (hi, mu)

sk@toerring-gym.dk

TH

Tanja Huus Gulmann (bk, en, uddannelsesleder)

th@toerring-gym.dk

TS

Tom Gregor Sillesen (bi, ke)

ts@toerring-gym.dk


 
 


27


28

2017 18 elev abc  
2017 18 elev abc  
Advertisement