Page 1

UNIVERSITATEA SPIRU HARET FACULTATEA DE MARKETING SI AFACERI ECONOMICE INTERNATIONALE SPECIALIZAREA: MARKETING Anul de studii II Anul universitar 2008-2009 Titular de disciplina: Conf.univ.dr. Gabriela Ungureanu Lect.univ.drd.Diana Craciunas Subiecte la disciplina Economie internationala 1

Constantin Moisuc (coord.), Economie internationala – problemele globale ale omenirii, Editura Fundatiei Romania de Maine, Bucuresti 2001 1. 2. 3. 4. 5.

Teoria mondoeconomică: concepte, legităŃi şi categorii pag. 9-18 Probleme metodologice ale studierii economiei internaŃionale pag.18-22 TendinŃe fundamentale în economia internaŃională contemporană pag.22-26 Economia naŃională – celula de bază a economiei internaŃionale pag.30-31 Necesitatea obiectivă a încadrării economiilor naŃionale în circuitul economic mondial pag.31-33 6. Criterii de analiză comparată a economiilor naŃionale pag.33-41 7. Tipologia economiilor naŃionale în economia internaŃională contemporană pag.41-42 8. Conceptul şi coordonatele ordinii economice internaŃionale pag.45-52 9. DirecŃiile de acŃiune pentru instaurarea unei noi ordini economice internaŃionale pag.52-56 10. Subdezvoltarea economică şi dimensiunile ei calitative şi cantitative pag.5660 11. CondiŃii şi factori ai reducerii decalajelor şi lichidării subdezvoltării economice pag.60-63 12. Strategii naŃionale şi internaŃionale ale dezvoltării economice 63-67 13. Principalele probleme globale şi trăsăturile lor de bază, pag.70-71 14. Teorii şi modele de abordare globală (mondială) a economiei internaŃionale 71-75 15. Criza economică internaŃională contemporană: dimensiuni şi geneză pag.7579 16. Tipologia crizelor economice internaŃionale sectoriale pag.79-81 17. Principalele tendinŃe în evoluŃia populaŃiei mondiale pag.84-91 18. MutaŃii în evoluŃia structurii populaŃiei mondiale pag.91-96 19. Raportul populaŃie – resurse – dezvoltare pag.96-99 20. Criza demo-economică pag.99-101 21. FuncŃiile agriculturii în lumea contemporană pag.104-106 22. Structura producŃiei agricole mondiale pag.106-107 23. Căi şi factori de sporire a producŃiei agricole pag.107-110 24. Starea alimentaŃiei în lume pag.110-113 25. Criza agroalimentară mondială pag.113-114 26. Gradul de securitate alimentară mondială pag.114-115 27. ComerŃul mondial cu produse agroalimentare pag.115-116 28. Organisme economice internaŃionale în domeniul agriculturii pag.116-117 29. Resursele naturale mondiale şi criteriile evaluării pag.120-126


30. Resursele naturale şi creşterea economică pag.126-127 31. Criza de materii prime şi resurse energetice pag.127-130 32. Locul industriei în cadrul economiilor naŃionale şi în economia internaŃională contemporană pag.133-134 33. Modificări structurale în industria mondială pag.134-138 34. Decalaje industriale şi strategii de industrializare pag.138-143 35. Echilibrul ecologic şi criza acestuia pag. 145-147 36. Economie şi ecologie. Ecodezvoltarea pag.147-151 37. Politici ecologice naŃionale şi efectele lor asupra relaŃiilor economice internaŃionale pag.151-158 38. Colaborarea internaŃională pentru protecŃia mediului înconjurător. ConvenŃii şi organisme pag.158-161 39. Raportul dintre bilateralism şi multilateralism în colaborarea economică internaŃională pag.166-168 40. Multiplicarea şi diversificarea organizaŃiilor economice internaŃionale pag.168-172 41. Tipologia organizaŃiilor internaŃionale pag.172-174 42. ContribuŃia organizaŃiilor economice internaŃionale la dezvoltarea colaborării economice dintre state pag.174-179 43. TendinŃe în procesul transnaŃionalizării vieŃii economice pag.182-186 44. Conceptul de societate transnaŃională pag.186-189 45. Factorii şi forŃele de dezvoltare a societăŃilor transnaŃionale pag.189-193 46. SocietăŃile transnaŃionale – principalul vehicul al investiŃiilor internaŃionale pag.193-197 47. Indicele de transnaŃionalizare pag.197-200 48. Rolul şi efectele activităŃii societăŃilor transnaŃionale pag.200-203 49. ConcepŃii şi tendinŃe ale procesului de mondializare (globalizare) a activităŃii economice pag.206-209 50. Premisele obiective ale procesului de mondializare economică pag.209-216 51. Integrarea economică internaŃională: teorii, tipuri, forme pag.216-219 52. Uniunea Europeană pag.219-230 53. România şi Uniunea Europeană. Asocierea şi aderarea României: prezent şi perspective pag.230-233 54. Integrarea economică nord-americană (NAFTA) pag.233-234 55. Integrarea economică în spaŃiul Ńărilor în curs de dezvoltare din America Latină şi Africa pag.234-237 56. Integrarea economică în Zona Pacificului (APEC) pag.237-238

Economie Internationala  

economie internationala 2

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you