Page 1

11 มีนาคม 2561

ศึกษาพระวจนะอนุชนสำเหร่

พระเจ้าทรงเป็นที่ 1 ในชีวิตของเรา

ทำไมพระเจ้าถึงให้เรา เป็นคริสตจักรที่ 1 สำเหร่ เราเป็นคริสตจักรแรกที่พระเจ้านำคณะมิชชันนารีอเมริกัน
 เพรสไบทีเรียนมาประกาศในประเทศสยาม เมื่อ พ.ศ. 2383 ตรงกับ รัชกาลที่ 3 มิชชานารีฯ เหล่านั้นได้นำความเชื่อ ความหวังใจ และ ความรัก “ดังนั้นยังตั้งอยู่สามสิ่ง คือความเชื่อ ความหวังใจ และความ รัก แต่ความรักใหญ่ที่สุด” (1 คร 13:13) ของพระเจ้ามาสำแดงให้แก่ เรา ตามพระมหาบัญชาของพระเจ้า “เหตุฉะนั้นเจ้าทั้งหลายจงออก ไปสั่งสอนชนทุกชาติ ให้เป็นสาวกของเรา ให้รับบัพติศมาในพระนาม แห่งพระบิดา พระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์ สอนเขาให้ถือรักษา สิ่งสารพัดซึ่งเราได้สั่งพวกเจ้าไว้ นี่แหละเราจะอยู่กับเจ้าทั้งหลาย เสมอไป จนกว่าจะสิ้นยุค” (มธ28:19–20) Lorem Ipsum Dolor

สารบัญ

หน้า

คริสตจักรที่ 1

1

ถึงก่อนใคร

3

ใหญ่มานาน

4

กล้าหาญเป็นผู้นำ

5

กำชัยชนะ

6

พระเจ้าทรงอยู่ข้างเรา 7 เก่าแก่แข็งแกร่ง

8 1


ศึกษาพระวจนะอนุชนสำเหร่

11 มีนาคม 2561

คริสตจักรในยุคแรก หลังจากที่พระเยซูทรงเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ เหล่าสาวกต่างก็รวมตัวกันที่บ้าน นมัสการเจ้า พวกเขาประกอบด้วย “พระวิญญาณบริสุทธิ์” 
 “เขาได้ร่วมใจกันไปในพระวิหาร และหักขนมปัง ตามบ้านของเขา ร่วมรับประทานอาหารด้วยความ ชื่นชมยินดีและใจกว้างขวาง ทุกวันเรื่อยไป 47ทั้ง ได้สรรเสริญพระเจ้าและคนทั้งปวงก็ชอบใจ ฝ่าย องค์พระผู้เป็นเจ้า ได้ทรงโปรดให้คนทั้งหลายซึ่ง กำลังจะรอด มาเข้ากับพวกสาวกทุกวันๆ” (กจ 2:46–47) สิ่งสำคัญของการเป็นคริสตจักรในยุคแรก ( คริสตจักรที่ 1 ) ก็คือ ความรักดั่งเดิม (วว2:1-7) ความผูกพัน ซึ่งนั่นก็เป็นผลจากการบังเกิดจากพระวิญญาณ “ซึ่งบังเกิดจากเนื้อหนัง ก็เป็นเนื้อหนัง และซึ่งบังเกิดจากพระวิญญาณก็ ฝ่ายผลของพระวิญญาณนั้น เป็นวิญญาณ” ( ยน 3:6) คือ ความรัก ความ 
 ปลาบปลื้มใจ สันติสุข เมื่อเรามีความรักของพระเจ้าผูกพัน เราไว้ เราก็ จะก้าวไปถึงพระประสงค์ของพระเจ้าที่ ความอดกลั้นใจ ทรงสร้าง และมีแผนการที่ดีต่อชีวิตของเรา “ ความปรานี ความดี เพราะว่าทุกคนทำบาป และเสื่อมจากพระสิริของ ความสัตย์ซื่อ พระเจ้า 24แต่พระเจ้าทรงพระกรุณาให้เขาเป็นผู้ ความสุภาพอ่อนน้อม ชอบธรรม โดยไม่คิดมูลค่า โดยที่พระเยซูคริสต์ทรง การรู้จักบังคับตน 
 ไถ่เขาให้พ้นบาปแล้ว ” (รม 3:23–24)

(กท 5:22–23)

Lorem Ipsum Dolor

2


ศึกษาพระวจนะอนุชนสำเหร่

11 มีนาคม 2561

ถึงก่อนใคร การเป็นคริสตจักรแรก มีความหมายถึงสาวกพวกแรก เราเป็นกลุ่มชนพวกแรก ๆ ที่ได้รับ การประกาศข่าวประเสริฐ “ขณะที่พระองค์ทรงดำเนินอยู่ตามชายทะเลกาลิลี ก็ทอดพระเนตร เห็นพี่น้องชาวประมงสองคน คือซีโมนที่เรียกว่าเปโตร กับอันดรูว์น้องชาย กำลังทอดแหอยู่ที่ ทะเลสาบ 19พระองค์ตรัสกับเขาว่า “จงตามเรามาเถิด และเราจะตั้งท่านให้เป็นผู้หาคนดั่งหา ปลา” 20เขาทั้งสองได้ละแหตามพระองค์ไปทันที” (มธ 4:18–20) กลับใจรับเชื่อ

ในองค์พระผู้เป็นเจ้า รับเอาพระเยซูมาเป็นพระผู้ช่วยให้รอด มีความหมายถึง 3 ประการคือ 
 1. พระเจ้าทรงให้ความสำคัญกับเราเป็นพิเศษ พระเจ้าทรงเลือกเรา “แต่พระเจ้าได้ทรงเลือกคนที่ โลกถือว่าโง่เขลา เพื่อทำให้คนมีปัญญาอับอาย และได้ทรงเลือกคนที่โลกถือว่าอ่อนแอ เพื่อทำให้ คนที่แข็งแรงอับอาย” (1 คร 1:27) 2. เราเป็นผู้ที่ตัดสินใจเชื่อวางใจกลุ่มแรก ๆ เราเป็นคนต้น “ข้าพเจ้าแน่ใจว่าพระองค์ผู้ทรงตั้งต้นการดีไว้ในพวกท่านแล้ว จะทรงกระทำให้สำเร็จจนถึงวัน แห่งพระเยซูคริสต์” ( ฟป 1:6) 3.เราเป็นสาวกแถวหน้า ที่พระเจ้าทรงใช้การ พระเจ้าทรงใช้ได้ เราได้เห็นพระสง่าราศีของพระองค์ เราได้ใกล้ชิดเหตุการณ์ และเราผูกพันเข้าใกล้ชิดพระเจ้า ก่อนใคร (คนรัชใช้ในงานมงคลสมรส ยน 2:1-12), ( พระเยซูกับสาวกอธิษฐานที่สวนเกทเสมนี
 (ลก 22:39-42), ( การเป็นขึ้นจากความตาย มธ28:1-10 )

Lorem Ipsum Dolor

3


ศึกษาพระวจนะอนุชนสำเหร่

11 มีนาคม 2561

ใหญ่มานาน คริสตจักรหมายถึงกลุ่มคนที่เชื่อวางใจในองค์พระผู้เป็นเจ้า เป็นพงศ์พันธ์ที่ได้รับการอวย พระพรจากพระเจ้า พระเจ้าทรงมีพระสัญญากับเราว่า ถ้าเราเชื่อฟังและปฏิบัติตามเราจะได้รับ การอวยพร ตลอดจนลูกหลานของเรา “บุตรชายของเราเอ๋ย อย่าลืมคำสอนของเรา แต่ให้ใจ ของเจ้ารักษาบัญญัติของเรา เพราะสิ่งเหล่านี้จะให้วันเดือนปีชีวิตยืนยาว และอำนวยความสุข สมบูรณ์แก่เจ้า อย่าให้ความจงรักภักดีและความซื่อสัตย์ทอดทิ้งเจ้า จงผูกมันไว้ที่คอของเจ้า 
 จงเขียนมันไว้ที่แผ่นจารึกแห่งหัวใจของเจ้า ดังนั้น เจ้าจงหาความพอใจ และชื่อเสียงดี ในสาย พระเนตรพระเจ้า และในสายตามนุษย์ จงวางใจในพระเจ้าด้วยสุดใจของเจ้า และอย่าพึ่งพา ความรอบรู้ของตนเอง 
 จงยอมรับรู้พระองค์ในทุก ทางของเจ้า และพระองค์ จะทรงกระทำให้วิถีของ เจ้าราบรื่น” 
 (สภษ 3:1–6) 
 ฉะนั้นเราจึงเป็น ชนชาติที่พระเจ้าทรง เลือก เราถูกเลือกสรรให้ เป็นพงศ์พันธ์ที่บริสุทธิ์ พระเจ้าไม่เคยฉีกพระสัญญาของพระองค์ เราต่างหากที่หลงลืมพระองค์ไป ในพันธสัญญาเดิมมี ตัวอย่างมากมาย หากเราไม่ได้รักษาความเชื่อ เราก็จะมีจุดจบเหมือนตัวอย่างเหล่านั้น แต่หาก เราดำเนินตามทางที่พระเจ้าทรงสอนให้แก่เราไว้ เราก้าวเดินอย่างมั่นคง เราเป็นลูกของพระเจ้า ผู้ทรงยิ่งใหญ่มาอย่างยาวนานแล้ว อย่าทิ้งพระเจ้าไป 


Lorem Ipsum Dolor

4


ศึกษาพระวจนะอนุชนสำเหร่

11 มีนาคม 2561

กล้าหาญเป็นผู้นำ นอกจากเราเป็นผู้บุกเบิกความเชื่อแล้ว พระเจ้ายังมีพระประสงค์เลือกและเรียกเรามา เป็นผู้นำด้วย เราเป็นนกอินทรี ไม่ใช่ลูกไก่ พระเจ้าทรงอวยพรให้เราเป็นหัว ไม่ใช่เป็นหาง “พระเจ้าจะเปิดคลังฟ้าอันดีของพระองค์ ประทานฝน แก่ท่านตามฤดูกาล และทรง อำนวยพระพรแก่กิจการน้ำมือของท่าน และ ท่านจะให้ประชาชาติหลายประชาชาติขอยืม แต่ท่านจะไม่ขอยืมเขา ถ้าท่านเชื่อฟังพระ บัญญัติของพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน ซึ่งข้าพเจ้าบัญชาท่านในวันนี้ และระวังที่จะ กระทำตาม พระเจ้าจะทรงกระทำให้ท่านเป็น หัวไม่ใช่เป็นหาง กระทำให้สูงขึ้นทางเดียว มิใช่ให้ตำ่ลง ” (ฉธบ 28:12–14).

ลักษณะของผู้นำในแบบอย่างของพระเยซูคริสต์คือ 1.มีความถ่อมใจ “ผู้ใดในพวกท่านที่ เป็นใหญ่ที่สุด ให้ผู้นั้นเป็นเหมือนผู้เยาว์ที่สุด และผู้ใดเป็นนายให้ผู้นั้นเป็นเหมือนคนรับใช้” 
 (ลก 22:26). 2.ใจกล้าหาญ “เราสั่งเจ้าไว้แล้วมิใช่หรือว่าจงเข้มแข็งและกล้าหาญเถิด อย่าตกใจ หรือคร้ามกลัวเลย เพราะว่าเจ้าไปในถิ่นฐานใด พระเยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้าทรงสถิตกับ เจ้า”(ยชว 1:9). 3.อภิบาลลูกแกะ “พระองค์ตรัสกับเขาครั้งที่สามว่า “ซีโมนบุตรยอห์นเอ๋ย เจ้า รักเราหรือ” เปโตรก็เป็นทุกข์ใจที่พระองค์ตรัสถามเขาครั้งที่สามว่า “เจ้ารักเราหรือ” เขาจึงทูล พระองค์ว่า “พระองค์เจ้าข้า พระองค์ทรงทราบทุกสิ่ง พระองค์ทรงทราบว่า ข้าพระองค์รัก พระองค์” พระเยซูตรัสกับเขาว่า “จงเลี้ยงแกะของเราเถิด” (ยน 21:17)

Lorem Ipsum Dolor

5


ศึกษาพระวจนะอนุชนสำเหร่

11 มีนาคม 2561

กำชัยชนะ คริสเตียนเป็นผู้ที่มี ชัยชนะ ชนะต่อตนเอง ชนะ ต่อความบาป วิญญาณชั่ว ต่างๆ เมื่อเราเป็นลูกของ พระเจ้าแล้วเราต้องสวม ยุทธภัณฑ์ทั้งชุดเพื่อต่อสู้กับ มาร “เหตุฉะนั้นจงรับ ยุทธภัณฑ์ทั้งชุดของพระเจ้าไว้ เพื่อท่านจะได้ต่อต้านในวันอัน ชั่วร้ายนั้น และเมื่อเสร็จแล้วจะ อยู่อย่างมั่นคงได้ 14เหตุฉะนั้น ท่านจงมั่นคง เอาความจริงคาด เอว เอาความชอบธรรมเป็น ทับทรวงเครื่องป้องกันอก 15และเอาข่าวประเสริฐแห่ง สันติสุข ซึ่งเป็นเหตุให้เกิดความพรั่งพร้อมมาสวมเป็นรองเท้า 16และพร้อมกับสิ่งทั้งหมดนี้ จง เอาความเชื่อเป็นโล่ ด้วยโล่นั้นท่านจะได้ดับลูกศรเพลิงของพญามารเสีย 17จงเอาความรอดเป็น หมวกเหล็กป้องกันศีรษะ และจงถือพระแสงของพระวิญญาณ คือ พระวจนะของพระเจ้า 18จง อธิษฐานวิงวอนทุกอย่าง จงขอโดยพระวิญญาณทุกเวลา ทั้งนี้จงระวังตัวด้วยความเพียรทุกอย่าง จงอธิษฐานเพื่อธรรมิกชนทุกคน” (อฟ 6:13–18) โดยพระเจ้าเรา จึงมีชัยชนะ เราอ่อนแอแต่พระองค์ทรงเข้มแข็ง เรามีข้อจำกัด แต่ พระองค์ทรงฤทธานุภาพ เราผิดพลาดแต่พระองค์ไม่เคยผิดพลาด เรา มีความรู้น้อยแต่พระเจ้าทรงสัพพัญญู เรายากจน แต่พระองค์ทรง มั่งมี เราตายฝ่ายเนื้อหนัง แต่พระเจ้าทรงพระชนม์อยู่นิรันดร์กาล Lorem Ipsum Dolor

6


ศึกษาพระวจนะอนุชนสำเหร่

11 มีนาคม 2561

พระเจ้าทรงอยู่ข้างเรา พระเจ้าทรงอยู่ใกล้ ๆ เราเสมอ พระองค์ทรงสถิตย์อยู่กับเรา พระเจ้าทรงเรียกเรามาเป็น ลูกของพระองค์ เป็นผู้ชอบธรรมทางพระเยซูคริสต์ ทรงสวมเกียรติและศักดิ์ศรีให้แก่เรา “และ บรรดาผู้ที่พระองค์ได้ทรงตั้งไว้นั้น พระองค์ได้ทรงเรียกมาด้วย และผู้ที่พระองค์ได้ทรงเรียกมานั้น พระองค์ทรงโปรดให้เป็นผู้ชอบธรรม และผู้ที่พระองค์ทรงโปรดให้เป็นผู้ชอบธรรม พระองค์ก็ทรง โปรดให้มีศักดิ์ศรีด้วย ถ้าเช่นนั้น เราจะว่าอย่างไร ถ้าพระเจ้าทรง อยู่ฝ่ายเรา ใครจะขัดขวาง เรา” (รม 8:30–31).
 โยชูวาผู้นำต่อจากโมเสส กำชับชาวยิวว่าให้เชื่อวางใจใน พระเจ้า แต่พระเจ้าไม่เคยบังคับ เราต้องเลือก โยชูวาและ ครอบครัวเลือกที่จะเชื่อพระเจ้า “เหตุฉะนั้น จงยำเกรงพระเจ้า และปรนนิบัติพระองค์ด้วยความ จริงใจ และด้วยความซื่อสัตย์ จงทิ้งพระเหล่านั้นซึ่งบรรพบุรุษ ของ ท่านได้เคยปรนนิบัติที่ฟากตะวันออกของแม่น้ำและในอียิปต์เสีย และท่านทั้งหลายจง ปรนนิบัติพระเจ้า 15และถ้าท่านไม่เต็มใจที่จะปรนนิบัติพระเจ้า ท่านทั้งหลายจงเลือกเสียในวัน นี้ว่าท่านจะปรนนิบัติผู้ใด จะปรนนิบัติพระซึ่งบรรพบุรุษของท่านปรนนิบัติอยู่ใน ท้องถิ่นฟาก ตะวันออกของแม่น้ำยูเฟรติส หรือของคนอาโมไรต์ในแผ่นดินซึ่งท่านอาศัยอยู่ แต่ส่วนข้าพเจ้า และครอบครัวของข้าพเจ้า เราจะปรนนิบัติพระเจ้า” (ยชว 24:14–15).

Lorem Ipsum Dolor

7


ศึกษาพระวจนะอนุชนสำเหร่

11 มีนาคม 2561

เก่าแก่แข็งแกร่ง ผู้ที่อยู่ฝ่ายพระเจ้าจะผูกพันกับความรักดั่งเดิม ความรักมั่นคง ความรักที่มีพลังขับเคลื่อน ทะลุกำแพงปัญหาอุปสรรค์ทุกอย่างในโลกนี้ เรียกว่า ความรักที่เก่าแก่แต่แข็งแกร่ง เรามีความ แข็งแกร่งได้ไม่มช่เพราะกำลังของเราเอง แต่โดยพระวิญญาณที่ทรงสถิตย์ท่ามกลางเรา ““ถ้า พระวิญญาณของพระเจ้าทรงสถิตอยู่ในท่านทั้งหลายจริง ๆ แล้ว ท่านก็มิได้อยู่ใต้เนื้อหนัง แต่อยู่ ใต้พระวิญญาณ ผู้ใดไม่มีพระวิญญาณของพระคริสต์ ผู้นั้นก็ไม่เป็นของพระองค์” (โรม 8:9)


 ถึงแม้เราจะมีความเชื่อมายาวนาน แต่พระเจ้าทรงสอนให้เรารักษาความเชื่อนี้ไว้ และ เติบโตขึ้นในความเชื่อด้วย ฉะนั้นความยาวนานจึงทำให้เราแข็งแกร่งขึ้น เพราะเราได้ถูกฟัดร่อน สิ่งที่ไม่ได้เป็นไปตามมาตราฐานของพระเจ้าออกไปทุก ๆ วัน “เหตุฉะนั้นถ้าผู้ใดอยู่ในพระคริสต์ ผู้นั้นก็เป็นคนที่ถูกสร้างใหม่แล้ว สิ่งสารพัดที่เก่าๆก็ล่วงไป นี่แน่ะกลายเป็นสิ่งใหม่ทั้งนั้น” (2 คร 5:17). ชีวิตที่มีอยู่ในตอนนี้คือสิ่งใหม่ ๆ ที่พระเจ้าทรงเป็นผู้สร้างเรา เราจึง “เก่าแก่แต่ แข็งแกร่ง”

Lorem Ipsum Dolor

8

001 บทเรียนอนุชนสำเหร่  
001 บทเรียนอนุชนสำเหร่  
Advertisement