Page 1

องค์ประกอบของระบบเทคโนโลยี

จัดทำโดย กลุ่ม มำม่ำ นำเสนอ ครูอำนำจ พรหมใจรักษ์


องค์ประกอบของระบบเทคโนโลยี ระบบเทคโนโลยี (Technological system)

ระบบเทคโนโลยี (Technological System) คือระบบที่มนุษย์สร้างขึ้นเพื่อแก้ปัญหาหรือ สนองความต้องการ โดยระบบเทคโนโลยี มีองค์ประกอบสาคัญ 5 ส่วน

1. ตัวป้อน (Input) คือ ความต้องการของมนุษย์ (Need, Want) หรือปัญหาที่ต้องการหาคาตอบ เช่นความต้องการที่อยู่อาศัยเครื่องนุ่งห่มอาหารยารักษาโรค

2. กระบวนการ (Process) คือ ขั้นตอนการแก้ปัญหาหรือตอบสนองต่อความต้องการ ซึ่งจะ ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง (Change) ทรัพยากรให้เป็นผลผลิต หรือผลลัพธ์ ขั้นตอนของ กระบวนการจะประกอบด้วย กาหนดปัญหาหรือความต้องการ, รวบรวมข้อมูลเพิ่อแสวงหา วิธีการแก้ปัญหาหรือสนองความต้องการ, เลือกวิธีการแก้ปัญหาหรือสนองความต้องการ, ออกแบบและปฏิบัติการ, ทดสอบ, ปรับปรุงแก้ไข, ประเมินผล 1


3. ผลผลิตหรือผลลัพธ์ (Output or Outcome) สิ่งที่ออกมาจากกระบวนการของระบบ ซึ่ง สามารถตอบสนองต่อตัวป้อนในระบบเทคโนโลยี เช่น สิ่งของเครื่องใช้ วิธีการแก้ปัญหาหรือ สนองความต้องการของมนุษย์

4.ทรัพยากรทางเทคโนโลยี ทรัพยากรทางเทคโนโลยี (Resources) เป็นปัจจัยที่ต้องคานึงถึงใน การดาเนินงานของระบบ ได้แก่ คน (People) , ข้อมูลและสารสนเทศ (Data and Information) , วัสดุ (Materials) , เครื่องมือและอุปกรณ์ (Machines and Tools) , พลังงาน (Energy) , ทุน (Capital) หรือทรัพย์สิน (Asset) , เวลา (Time)

5.ปัจจัยที่ขัดขวางต่อเทคโนโลยี (Constraints) เป็นข้อจากัด ข้อพิจารณาหรือสิ่งที่ต้องคานึงถึง ซึ่งจะทาให้ระบบทางานได้มากน้อยต่างกัน เช่น สภาพอากาศ, วัฒนธรรมของสังคม, ความเชื่อ, ความคิดสร้างสรรค์ของแต่ละบุคคล เป็นต้น ตัวอย่างของสถานการณ์ที่มีปัจจัยขัดขวางทาง เทคโนโลยี

2


บะหมี่กึ่งสาเร็จรูป (มาม่า)

1.ตัวป้อน(Put) คือ ความสะดวกสบายในการบริโภคอาหารของ ผู้บริโภค ที่มีความต้องการอยากรับประทานอาหารที่ไม่ต้อง เสียเวลาทา

2. กระบวนการเทคโนโลยี (Technological Process) คือโดยพบสังคมในปัจจุบันมีความเร่งรีบ ซึ่งการ บริโภคอาหารที่ง่ายและสะดวกในการทา

3


3.ผลผลิต (Output) หรือ ผลลัพธ์ (Outcome) ทาให้ กระชับเวลาเพื่อที่จะได้ทาภารกิจต่างๆในชีวิตประจาได้ รวดเร็วขึ้น

4.ทรัพยากรทางเทคโนโลยี คือการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับความต้องการ ของผู้บริโภค เพื่อนาไปสู่การพัฒนาผลผลิตโดยการแต่งกลิ่น รสชาติ ให้หลากหลายยิ่งขึ้น

5.ปัจจัยที่ขัดขวางต่อเทคโนโลยี (Constraints) คือ ก่อให้เกิดขยะที่ ย่อยสลายยาก และในส่วนบะหมี่กึ่งสาเร็จรูปที่เป็นแบบกระป๋องจะมี สารเคลือบภายในเมื่อโดนน้าร้อนสารตัวนี้ก็จะสลายก่อให้เกิดการ สะสมสารพิษในร่างกายได้

4


อ้างอิงแหล่งที่มา http://designtechnology.ipst.ac.th/index.php?option=com_content&view=article&id=126&Itemid=107

5


1. 2. 3. 4. 5.

นำยทิชำนนท์ นำยปฏิภำณ นำงสำวนุจรินทร์ นำงสำววิภำดำ นำงสำวศศินุช

สมำชิกผู้จัดทำ นำมตะ สุภำ รัตนทิพย์ ภูผำคุณ ลุนสวนจิก

เลขที่ 2 เลขที่ 8 เลขที่ 16 เลขที่ 18 เลขที่ 14

6

องค์ประกอบของระบบเทคโนโลยี กลุ่ม มาม่า  
องค์ประกอบของระบบเทคโนโลยี กลุ่ม มาม่า  
Advertisement