Page 1

โครงงาน เรรรื่อง การเตรรียมอาหารและการททาปลอดเชรชื้อ จจัดทททำโดย นทำย

คคีตภจัทร ยจังทอง

เลขทคีที่ 1

นทำงสทำว กรรภภิรมยย์ นนนนแกกว

เลขทคีที่ 7

นทำงสทำว นฤดวง รจักษทำพล

เลขทคีที่ 16

นทำงสทำว ศศภิปรคี ยทำ สจังขย์ดวก งยทำง

เลขทคีที่ 17

ชจัชนมจัธยมศศึกษทำปคี ทคีที่ 5/1 เสนอ อาจารยย์ ภานนวฒ วั นย์ ปะรา รายงานเลล่ มนรีเชื้ ปป็ นสล่ วนหนนรื่งของววิชาจนลชรีวววิทยา โรงเรรียนปล่ าพะยอมพวิทยาคม อทาเภอ ปล่ าพะยอม จวังหววัด พวัทลนง บททรีรื่ 1 บทนทา


ทรีรื่มาและความสท าควัญ เนนที่ องจทำกในชคีวภิตประจททำวจันทคีที่สภิที่งของเครนที่ องใชกตนทำงและสภิที่ งแวดลกอมอยยรน อบตจัวเรทำมทำกมทำยและในสภิที่ งทคีที่ มองไมนเหห็นนจัชนคนอจนลภินทรคี ยหย์ รน อเชนช อแบคทรคี เรคี ยตนทำงๆมทำกมทำยดจังนจัชนคณะผยจก ดจั ทททำปรศึ กษทำกจันทคีที่จะศศึกษทำเรนที่ อง จนลภินทรคี ยใย์ นทคีที่ตนทำงๆเพนที่อจะศศึกษทำวนทำจนลภินทรคี ยใย์ นอทำกทำศ ในเหรคี ยญ กทำรไอ และกทำรสจัมผจัสดกวยนภิชวมนอมคีเชนชอแบค ทรคี เรคี ยอะไรบกทำงชนภิดใดบกทำงและมคีลกจั ษณะอยนทำงไรและเจรภิ ญในสภทำพแวดลกอมอยนทำงไรเจรภิ ญเตภิบโตดคีในสภทำพ แวดลกอมไหนเพนที่อทคีที่จะนททำไปศศึกษทำตนอในครจัชงตนอไป

ววัตถนประสงคย์ 1. เพนที่อศศึกษทำลจักษณะและรย ปรน ทำงของจนลภินทรคี ยทย์ คีที่เกภิดขศึชนในลจักษณะตนทำงๆ 2. เพนอที่ ศศึกษทำกทำรเจรภิ ญเตภิบโตและสภทำพทคีที่เหมทำะสมของกทำรเตภิบโตของจนลภินทรคี ย ย์ 3. เพนอที่ ศศึกษทำกทำรเลคีชยงเชนชอและปรภิ มทำณอทำหทำรทคีที่เหมทำะสมแกนจนลภินทรคี ย ย์

ขอบเขตการศนกษา 1. สภิที่ งทคีที่ศศึกษทำ : ศศึกษทำเกคีที่ยวกจับจนลภินทรคี ยใย์ นวจัตถนตนทำงๆ 2. สถทำนทคีที่ : โรงเรคี ยนปน ทำพะยอมพภิทยทำคม 3. ระยะเวลทำ : 1-3 วจัน

บททรีรื่ 2 เอกสารทรีรื่เกรียรื่ วขข้ อง อทำหทำรเลคีชยงเชนชอและกทำรเพทำะเลคีชยงจนลภินทรคี ย ย์ (Cultivation media & Cultivation of microorganism) อทำหทำรเลคีชยงเชนชอ (Culture medium) หมทำยถศึงอทำหทำรซศึที่ งมคีสนวนประกอบของสทำรอทำหทำรทคีที่เอนชออททำนวยใหก จนลภินทรคี ยเย์ จรภิ ญและแบนงเซลลย์เพภิที่มจททำนวน โดยจนลภินทรคี ยตย์ นทำงชนภิ ดกจัน มคีควทำมตกองกทำรสทำรอทำหทำร ตลอดจน สภทำพควทำมเปห็ นกรดดนทำง (pH) ของอทำหทำรแตกตนทำงกจัน ซนรื่งอาหารเลรียชื้ งเชรชื้อโดยทวัรื่วไปควรมรีคนณสมบวัตวิดวังนรีชื้


1. 2. 3. 4.

มคีธทำตนอทำหทำรและควทำมเขกมขกนทคีที่เหมทำะสมกจับกทำรเจรภิ ญของจนลภินทรคี ย ย์ มคีควทำมเปห็ นกรดและดนทำง (pH) ทคีที่เหมทำะสมกจับกทำรเจรภิ ญของจนลภินทรคี ย ย์ ปรทำศจทำกสทำรพภิษทคีที่มคีผลตนอกทำรเจรภิ ญของจนลภินทรคี ย ย์ ปรทำศจทำกสภิ งมคีชคีวภิตชนภิดใด ๆ ในอทำหทำรเลคีช ยงเชนชอนจัชน

อทำหทำรเลคีชยงเชนชอทคีที่ใชกในงทำนททำงจนลชคีววภิทยทำมคีหลทำยลจักษณะ จนลภินทรคี ยแย์ ตนละชนภิ ดมคีควทำมตกองกทำรธทำตนอทำหทำร ตลอดจน pH ทคีที่แตกตนทำงกจัน ดจังนจัชนกทำรเลนอกใชกอทำหทำรเลคีชยงเชนชอ จศึงตนทำงกจันไปตทำมควทำมตกองกทำรของจนลภินทรคี ย ย์ และวจัตถนประสงคย์ของกทำรใชกอทำหทำรเลคีชยงเชนชอทคีที่ใชกในงทำนททำงจนลชคีววภิทยทำมคีหลทำยลจักษณะ เชนน อทำหทำรเหลว (Broth) อทำหทำรแขห็ง (Solid medium) โดยกทำรเตภิมวนนก 1.5 – 2.0 % เปห็ นตจัวทททำใหกแขห็ง ถกทำอทำหทำรแขห็งบรรจนใน หลอดทดสอบและทททำใหกแขห็งในลจักษณะทคีเอคียงเปห็ นแนวลทำด เรคี ยก Slant Agar แตนถทำก แขห็งในลจักษณะหลอด ทดลองตจัชงตรงเรคี ยก Agar Deep Tube แตนถทำก บรรจนในจทำนเพทำะเชนช อ (Petri dish) เรคี ยก Agar Plate นอกจทำกนคีช ยจัง มคีอทำหทำรลจักษณะกศึที่งแขห็ง (Semi – solid) ทคีที่เตภิมผง วนนก (Agar) เพคียง 0.3 – 0.5 % เพนที่อใชกในกทำรทดสอบกทำร เคลนที่อนทคีของแบคทคีเรคี ย

วจัตถนประสงคย์ของกทำรใชกอทำหทำรเลคีชยงเชนชอ มคีหลทำยประกทำร เชนน เพนที่อแยกเชนชอจนลภินทรคี ย ย์ เพนที่อศศึกษทำ ลจักษณะกทำรเจรภิ ญ เพนที่อกทำรจททำแนกชนภิดของจนลภินทรคี ย ย์ เพนที่อเพทำะเลคีช ยงเซลลย์ เพนที่อเกห็บรจักษทำเชนชอจนลภินทรคี ย ย์ อาหารเลรียชื้ งเชรชื้อแบล่ งเปป็ น 2 ชนวิดใหญล่ ๆครอ 1. อาหารเลรียชื้ งเชรชื้อแบล่ งตามสล่ วนผสม หรรอองคย์ ประกอบของสารอาหาร ไดกแกน 1.1 อาหารเลรียชื้ งเชรชื้อทรีไมล่ ทราบสล่ วนประกอบทางเคมรีทรีแนล่ นอนทวัชื้งชนวิดและปรวิมาณ (Artificial media หรรอ Non – synthetic medium) อทำหทำรเลคีชยงเชนชอนคีช จะมคีสทำรอภินทรคี ยมย์ ทำกมทำยทคีไดกจทำกสทำร สกจัดจทำกเนนช อเยนอที่ พนช หรน อสจัตวย์ เชนน ประดกวยเพปโทน(Peptone) สทำรสกจัดจทำกยคีสตย์ (Yeast extract) สทำรสกจัด จทำกเนนช อ (Beef extract) หรน อ Malt extract เปห็ นตกน อทำหทำรเลคีชยงเชนชอชนภิ ดนคีช จศึงชนวยในกทำรเจรภิ ญของจนลภินทรคี ยไย์ ดก หลทำยชนภิ ด อทำหทำรเลคีชยงเชนชอทคีจดจั อยยใน นกลนนมนคีช ไดกแกน อทำหทำรเหลว (Nutrient broth หรน อ NB) อทำหทำรแขห็ง (Nutrient agar หรน อ NA) Potato dextrose agar (PDA) หรน อ Trypticase soy broth เปห็ นตกน สล่ วนประกอบของอาหารเหลวเอป็นบรี ประกอบดข้ วย


   

บคีฟเอกซย์แทรกซย์ (Beef extract) เพปโทน (Peptone) นทชทำกลจันที่ ปรจับ pH ใหกอยยรน ะหวนทำง 6.8-7.2

3 กรจัม 5 กรจัม 1 ลภิตร

สน วนประกอบอทำหทำรแขห็งเอห็นเอ จะคลกทำยกจับเอห็นบคี แตนเตภิมวนนก (Agar) ลงไปเพนที่อทททำใหกอทำหทำรแขห็งตจัวดกวยอคีก 15 กรจัมตนอลภิตร สน วนอทำหทำรทคีที่นภิยมใชกเลคีชยงรทำในหกองปฏภิบตจั ภิกทำร คนอ อทำหทำรพคีดคีเอ (PDA หรน อ Potato dextrose agar) ซศึที่ งมคีสนวน ประกอบดจังนคีช     

มจันฝรจัที่ง 200 กรจัม เดกซย์โทรส (Dextrose) 20 กรจัม วนนก 15 กรจัม นทชทำกลจันที่ 1 ลภิตร ปรจับ pH ระหวนทำง 5.0-5.5

คนณคนทำททำงอทำหทำรของบคีฟเอกซย์แทรกซย์ ซศึที่ งเปห็ นสน วนทคีที่สกจัดจทำกเนนช อทคีที่ไมนมคีไขมจันนจัชนจะประกอบดกวย คทำรย์ โบไฮเดรต สทำรประกอบอภินทรคี ยไย์ นโตรเจน วภิตทำมภินทคีที่ละลทำยนทชทำ สน วนเพปโทนซศึที่ งไดกจทำกกทำรยนอยสลทำย โปรตคีน เชนน เนนช อสจัตวย์ เคซภิน (โปรตคีนในนม) เจลทำตภินดกวยกรดหรน อเอนไซมย์นช จันประกอบดกวยสทำรอภินทรคี ย ย์ ไนโตรเจน วภิตทำมภิน คทำรย์โบไฮเดรต เพปโทนมคีหลทำยชนภิ ดแลกวแตนแหลนงของโปรตคีนและวภิธคียอน ย จศึงใหก ประโยชนย์ตนอแบคทคีเรคี ยตนทำงกจัน วนนก เปห็ นสทำรคทำรย์โบไฮเดรตซจับซกอน ไดกจทำกสทำหรน ทำยสคี แดงบทำงชนภิ ด ใชกททำท ใหก อทำหทำรแขห็งตจัว ไมนมคีคนณคนทำททำงอทำหทำรแกนแบคทคีเรคี ย ยคีสตย์เอกซย์แทรกซย์ (Yeast extract) สกจัดจทำกเซลลย์ยสคี ตย์ มคีวภิตทำ มภินบคีมทำกและยจังมคีสทำรประกอบอภินทรคี ยขย์ องคทำรย์ บอน และไนโตรเจนดกวย 1.2 อาหารสวั งเคราะหย์ (Synthetic media หรรอ Chemically defined media) เปป็ นอาหารสวั งเคราะหย์ ทรีรื่ ทราบองคย์ ประกอบทางเคมรีทรีแนล่ นอน ดจังนจัชนในกทำรเตรคี ยมอทำหทำรเลคีชยงเชนชอชนภิ ดนคีช แตนละครจัชง จะไดกอทำหทำรทคีที่มคี องคย์ประกอบเหมนอนกจันทนกครจัชง เชนน Minimal medium ทคีที่ประกอบดกวย กลยโคส 2.0 กรจัม (NH4)2SO4 1.0 กรจัม K2HPO4 0.7 กรจัม MgSO4 0.5 กรจัม Agar 15.0 กรจัม และนทชทำกลจันที่ 1,000 มภิลลภิลภิตร 2. อาหารเลรียชื้ งเชรชื้อแบล่ งตามประโยชนย์ ทรีรื่ใชข้ ไดข้ แกล่ 2.1 Enriched medium เปห็ นอทำหทำรลคียงเชนช อทคีใชกเพนที่อเพภิที่มปรภิ มทำณเซลลย์จนลภินทรคี ยทย์ คีที่ตอก งกทำร ซศึที่ งมคี ปรภิ มทำณเซลลย์อยยนน อก ยในตจัวอยนทำงธรรมชทำตภิใหกมคีจทำท นวนเพภิที่มมทำกขศึชนในอทำหทำร โดยกทำรเตภิมสทำรอทำหทำรทคีที่เอนชอตนอ กทำรเจรภิ ญของจนลภินทรคี ยชย์ นภิดนจัชน ๆ เปห็ นพภิเศษ ซศึ งจะทททำใหกกทำรแยกเชนช อชนภิ ดทคีที่ตอก งกทำรไดกงนทำยขศึชน สน วนใหญนนภิยม


ใชกในรย ปของอทำหทำรเหลว อทำจมคีกทำรเตภิมเลนอด (Blood) ซคี รจัม (Serum) เชนน Tetrathionatemedia เปห็ นอทำหทำรทคีที่ กระตนนก กทำรเจรภิ ญของ Salmonella typhosa แตนจะยจับยจัชงกทำรเจรภิ ญของ E. coli 2.2 Selective medium เปห็ นอทำหทำรเลคีชยงเชนชอทคีใชกเพนที่อกทำรคจัดเลนอกจนลภินทรคี ยชย์ นภิ ดทคีที่ตอก งกทำรใหกเจรภิ ญไดก เทนทำนจัชน โดยกทำรเตภิมสทำรอทำหทำรทคีที่จนลภินทรคี ยตย์ อก งกทำรสทำมทำรถใชกไดกดคี ในขณะทคีจนลภินทรคี ยอย์ นที่น ไมนสทำมทำรถใชกไดก หรน อกทำรเตภิมสทำรยจับยจัชงกทำรเจรภิ ญของจนลภินทรคี ยชย์ นภิ ดอนที่น ๆ โดยไมนยบจั ยจัชงกทำรเจรภิ ญของแบคทคีเรคี ยแกรมลบ หรน อ แบคทคีเรคี ยทคีที่สทำมทำรถใชกมอลโทสเปห็ นแหลนงคทำรย์ บอนไดกจะเจรภิ ญไดกในอทำหทำรทคีที่มคีนช ทำท ตทำลมอลโทส หรน อกทำรใชก pH เปห็ นตจัวคจัดเลนอกกทำรเจรภิ ญ หรน อกทำรใชกสทำรปฏภิชคีวนะบทำงชนภิ ด จะหกทำมกทำรเจรภิ ญของแบคทคีเรคี ยอนที่นๆไดก แตน ยอมใหก Neisseria gonorrhoeae เจรภิ ญไดก อทำหทำรกลนนมนคีชโดยสน วนใหญนนภิยมใชกในรย ปของอทำหทำรแขห็งเชนน MRS agar ใชกในกทำรเพทำะเลคีชยง Lactobacillus spp. อทำหทำร EMB agar ใชกในกทำรคจัดเลนอก E. coli อทำหทำร SAA ใชก แยก Aeromonassobria เปห็ นตกน

3. อาหารเลรียชื้ งเชรชื้อทรีรื่บอกความแตกตล่ าง (Differential medium) เปห็ นอทำหทำรเลคีชยงเชนชอทคีที่ใชกแยกชนภิดของจนลภินทรคี ย ย์ โดยอทำศจัยลจักษณะทคีที่แตกตนทำงกจันของจนลภินทรคี ย ย์ เมนที่อ เจรภิ ญบนอทำหทำรทคีที่มคีอภินดภิเคเตอรย์ (Indicator) เชนน กทำรใชกอทำหทำรวนนก ทคีที่เตภิมเลนอด (Blood agar medium) ในกทำร แยกแบคทคีเรคี ยทคีที่มคีควทำมสทำมทำรถในกทำรยนอยสลทำยเมห็ดเลนอดแดง (Haemolysis) แบคทคีเรคี ยทคียอน ยสลทำยเมห็ดเลนอด แดงไดกจะเกภิดบรภิ เวณใส (Clear zone) รอบโคโลนคี อทำหทำรเลคีชยงเชนชอบทำงชนภิ ดจจัดอยยใน นกลนนม Selective / Differential medium เชนน Mac Conkey agar เปห็ นอทำหทำรทคีที่ใชกแยกแบคทคีเรคี ยแกรมลบทคีที่อยยใน นลททำไสก โดยใสน สคี ครภิ สตจัลไวโอเลตและมคีกทำรเตภิมเกลนอนทชทำดคี (Bile salt) เปห็ นตจัวคจัดเลนอก (Selective agent) โดยเกลนอนทชทำดคีมคีผล ยจับยจัชงกทำรเจรภิ ญของแบคทคีเรคี ยแกรมบวก (Gram-positive bacteria) แตนไมนยบจั ยจัชงกทำรเจรภิ ญของแบคทคีเรคี ยแกรม ลบ (Gram-negative bacteria) เชนน Escherichia coli, Emerobacier sp., Salmonella sp. และ Proteus sp. อคีกทจัชง มคีนช ทำท ตทำลกทำแลกโตส และ Neutral red ในอทำหทำรเปห็ นอภินดภิเคเตอรย์ บอกควทำมแตกตนทำง (Differential agent) ของ จนลภินทรคี ยแย์ กรมลบทคีที่ คจัดเลนอกไดก ซศึ งแบคทคีเรคี ยทคีสทำมทำรถใชกนช ททำตทำลกทำแลกโตสไดก โคโลนคีจะเปห็ นสคี แดงเชนน E. coli ในขณะทคีที่ Salmonella sp. ซศึที่ งขทำดควทำมสทำมทำรถใชกนช ทำท ตทำลกทำแลกโตส โคโลนคี จะเปห็ นสคี ขทำว สภาพแวดลข้ อมทรีรื่มรีผลตล่ อการเจรวิญของจนลนวิ ทรรียย์ : อนณหภภมวิ, กก๊ าซ นอกจทำกองคย์ประกอบของสทำรอทำหทำรทคีที่ใชกเลคีชยงจนลภินทรคี ยแย์ ลกว สภทำพแวดลกอมตนทำงๆ กห็มคีผลตนอกทำร เจรภิ ญเตภิบโตของจนลภินทรคี ยดย์ วก ย สภทำพแวดลกอม ไดกแกน 1. อนณหภภมวิ (Temperature) จนลภินทรคี ยแย์ ตนละชนภิดตกองกทำรชนวงอนณหภยมภิในกทำรเจรภิ ญแตกตนทำงกจันไป เชนน Minimum temperature: อนณหภยมภิตที่ทำท สน ดทคีที่จนลภินทรคี ยเย์ จรภิ ญไดก มคีกทำรแบนงตจัวนกอยมทำกและดททำเนภินกภิจกรรมททำงดกทำนเมตทำบอลภิซศึมตนอไปไดก


Optimum temperature: อนณหภยมภิเหมทำะสมทคีที่สนดสททำหรจับกทำรเจรภิ ญแบนงตจัวไดกเรห็ วทคีที่สนดและมคีอตจั รทำของเมตทำบอลภิ ซศึ มสย งสน ด Maximum temperature: อนณหภยมภิสยงสน ดทคีที่แบคทคีเรคี ยเจรภิ ญไดก ถกทำอนณหภยมภิสยงขศึช นกวนทำนคีช อคีก เลห็กนกอย แลกวกทำรเจรภิ ญเตภิบโตจะหยนดลงและถกทำยจังคงสย งขศึชนอคีกถศึงจนดหนศึที่ ง Enzyme และ Nucleic acid จะถยกทททำใหกสยญ เสคี ยกภิจกรรมหรน อเรคี ยกวนทำ Inactivation อยนทำงถทำวร และในทคีที่สนดจนลภินทรคี ยจย์ ะตทำย ซศึที่ งเปห็ นหลจักกทำรทจัวที่ ไปทคีที่นทำท ไป ใชกในกทำรทททำลทำยจนลภินทรคี ยดย์ วก ยควทำมรกอน อนณหภยมภิทช งจั สทำมชนภิ ดนคีช เรคี ยกวนทำ อนณหภยมภิคทำรย์ ดภินลจั (Cardinal temperature) จะเหห็นวนทำจนลภินทรคี ยแย์ ตนละชนภิดจะมคีชนวงอนณหภยมภิทคีที่เหมทำะสมตนอกทำรเจรภิ ญเตภิบโตแตกตนทำงกจัน

จนงสามารถแบล่ งจนลนวิ ทรรียย์ออกเปป็ น 3 กลนล่ม ดวังนรีชื้  ไซโครไฟลย์ (Psychrophile) เปห็ นจนลภินทรคี ยทย์ คีที่ชอบอทำกทำศเยห็น สทำมทำรถเจรภิ ญเตภิบโตทคีที่อนณหภยมภิตที่ทำท ๆ ประมทำณ 0–20 องศทำเซลเซคียส บทำงครจัชงถศึงลบ 10 องศทำเซลเซคี ยส อทำจจะพบไดกในนทชทำแขห็งบรภิ เวณขจัชว โลก พวกนคีช จดจั เปห็ นไซโครไฟลย์ทคีที่แทกจรภิ ง (Obligate psychrophile) อนณหภยมภิสยงสน ดทคีที่เจรภิ ญไดกคนอ 30 องศทำเซลเซคียส แตนบทำงพวกมคีชนวงอนณหภยมภิเหมทำะสมระหวนทำง 25-30 องศทำเซลเซคี ยส และอนณหภยมภิ สย งสน ดในกทำรเจรภิ ญคนอ 35 องศทำเซลเซคี ยส จศึงจจัดเปห็ นแฟคจัลเตตคีฟไซโครไฟลย์ (Facultative psychrophile) หรน อ ไซโครโทรฟ (Psychrotroph) ตจัวอยนทำงไซโครฟภิ ลภิกแบคทคีเรคี ย (Psychrophilic bacteria) เชนน Pseudomonas, Achromobacter, Flavobacterium, Micrococcus เปห็ นตกน  มคีโซไฟลย์ (Mesophiles) เปห็ นจนลภินทรคี ยทย์ คีที่ชอบอนณหภยมภิปทำนกลทำง เจรภิ ญเตภิบโตไดกดคีทคีที่ชนวงอนณหภยมภิ 2545 องศทำเซลเซคียส โดยมคีอนณหภยมภิตที่ทำท สน ดในกทำรเจรภิ ญคนอ 5-25 องศทำเซลเซคี ยส อนณหภยมภิเหมทำะสมทคีที่ 37 องศทำเซลเซคียส และอนณหภยมภิสยงสน ดทคีที่เจรภิ ญไดกทคีที่ 43 องศทำเซลเซคี ยส (Mesophilic bacteria) เชนน Neisseria, Salmonella, Vibrio เปห็ นตกน  เทอโมไฟลย์ (Thermophile) เปห็ นจนลภินทรคี ยทย์ คีที่เจรภิ ญเตภิบโตไดกดคีทคีที่อนณหภยมภิสยงระหวนทำง 45-60 องศทำ เซลเซคียส อนณหภยมภิเหมทำะสมอยยรน ะหวนทำง 50-55 องศทำเซลเซคี ยส อนณหภยมภิสยงสน ดทคีที่เจรภิ ญไดกอยยรน ะหวนทำง 60-85 องศทำเซลเซคียส ตจัวอยนทำงเทอรย์โมฟภิ ลภิกแบคทคีเรคี ย (Thermophilic bacteria) ไดกแกน Bacillus, Clostridium, Thermoactinomyces, Methanobacterium เทอรย์โมไฟลย์บทำงพวกเจรภิ ญมทำในชนวงของมคี โซไฟลย์ จศึงเรคี ยกวนทำแฟคจัลเตตคีฟเทอรย์โมไฟลย์ (Facultative thermophile) หรน อยยรภิเทอรย์ โมไฟลย์ (Eurithermophile) บทำงพวกเจรภิ ญทคีที่อนณหภยมภิสยงกวนทำ 60 องศทำเซลเซคี ยส เรคี ยกวนทำเทอรย์ โมไฟลย์แทกจรภิ ง หรน อสตคีโนเทอรย์โมไฟลย์ 2. กก๊ าซ (Gases) กกทำซทคีที่จทำท เปห็ นตนอกทำรเจรภิ ญของจนลภินทรคี ย ย์ คนอ ออกซภิ เจนและคทำรย์ บอนไดออกไซดย์ สทำมทำรถจททำแนก จนลภินทรคี ยอย์ อกเปห็ น 4 กลนนม ตทำมควทำมตกองกทำรออกซภิ เจน ดจังนคีช


2.1 จนลนวิ ทรรียย์ทรีรื่ตข้องการออกซวิเจน (Aerobic microorganisms หรรอ aerobes) มคีควทำมตกอง ตกองกทำรออกซภิเจนในกทำรดททำรงชคีวภิต เพนที่อกทำรหทำยใจ (respiration) เพนที่อใชกพลจังงทำน เนนที่ องจทำกไมนสทำมทำรถสรกทำง พลจังงทำนโดยกระบวนกทำรกทำรหมจัก (Fermentation) จศึงถนอวนทำเปห็ นพวกทคีที่ตอก งกทำรออกซภิ เจนอยนทำงแทกจรภิ ง (Obligate aerobes) มจักพบเจรภิ ญบรภิ เวณผภิวหนกทำของอทำหทำร หรน อ ใชกในกทำรบททำบจัดนทชทำเสคี ยดกวยวภิธคี activated sludge process ไดกแกน Bacillus, Pseudomonas 2.2 จนลนวิ ทรรียย์ทรีรื่เจรวิญในทรีรื่มรีการออกซวิเจนหรรอไมล่ มรีกไป็ ดข้ (Facultative microorganisms) เปห็ น จนลภินทรคี ยทย์ คีที่สทำมทำรถสรกทำงพลจังงทำนไดกจทำกกระบวนกทำรหทำยใจหรน อกระบวนกทำรหมจัก และไมนจทำท เปห็ นตกองใชก ออกซภิ เจนในกทำรสจังเครทำะหย์ตนทำงๆ แบคทคีเรคี ยกลนนมนคีช มคีหลทำยชนภิ ดทคีที่กนอโรค (pathogen) ในมนนษยย์ และสจัตวย์ เชนน Escherichia, Proteus, Enterobacter 2.3 จนลนวิ ทรรียย์ทรีรื่เจรวิญในทรีรื่มรีออกจวิเจนนข้ อย (Microaerophilic microorganisms หรรอ Microaerophile) พวกนคีช มคีควทำมตกองกทำรออกซภิ เจนเพคียงเลห็กนกอยเพนที่อกทำรเจรภิ ญ คนอตกองกทำรออกซภิ เจนเพคียง 3-5 เปอรย์ เซนตย์ (ในบรรยทำกทำศปกตภิ มคีออกซภิเจน 21 เปอรย์เซนตย์) หรน อนกอยกวนทำ 0.2 บรรยทำกทำศ อทำจเนนที่ องจทำก ออกซภิ เจนเปห็ นพภิษตนอจนลภินทรคี ยเย์ หลนทำนจัชน เชนน Lactobacillus, Neisseria 2.4 จนลนวิ ทรรียย์ทรีรื่เจรวิญในทรีรื่ไมล่ มรีออกซวิเจน (Anaerobic bacteria อาจเรรียกวล่ า strict anaerobe หรรอ obligate anaerobe) เพรทำะออกซภิเจนรวมตจัวกจับนทชทำเปห็ นไฮโดรเจนเพอรย์ ออกไซดย์ (H2O2) จะเปห็ นพภิษตนอ เซลลย์ของแบคทคีเรคี ยกลนนมนคีช และจนลภินทรคี ยพย์ วกนคีช ไมนมคีเอนไซมย์คทำตทำเลส ไดกแกน Clostridium, Methanobacterium, Bacteroides, Fusobacterium

ในกทำรเพทำะเลคีชยงจนลภินทรคี ยทย์ คีที่เปห็ นพวกตกองกทำรออกซภิ เจนและพวกตกองกทำรหรน อไมนตอก งกทำรออกซภิ เจน กห็ไดกนช นจั อทำจเลคีชยงในสภทำพปกตภิของหกองไดก แตนพวกตกองกทำรออกซภิ เจนควรจะเลคีชยงในอทำหทำรทคีที่มคีกทำรเขยนทำหรน อ เลคีชยงในภทำชนะตนชนๆ ทคีที่มคีพชนนผภิวมทำกใหกสมจั ผจัสกจับอทำกทำศ หรน อออทำจอจัดอทำกทำศลงไปในอทำหทำร สน วนกทำรเพทำะเลคีชยงพวกทคีที่ไมนตอก งกทำรออกซภิ เจนเลยนจัชน จะตกองมคีกทำรกททำจจัดออกซภิ เจนออก ซศึที่ ง อทำจทททำไดกหลทำยวภิธคีดวก ยกจันคนอ กทำรตกม แลกวปก องกจันไมนใหกออกซภิ เจนเขกทำมทำอคีก ดกวยกทำรปภิ ดกจัชนดกวยนทชทำมจันแรน


 ใชกสทำรรคี ดภิวซภิ ง (Reducing agent) เชนน โซเดคียมไทโอไกลโคเลต ซศึที่ งจะทททำปฏภิกภิรภิยทำกจับออกซภิ เจนอภิสระ  ใชกหมกอปรทำศจทำกออกซภิเจน (Anaerobic jar) ซศึที่ งจะมคีซองทคีที่ปลนอยกกทำซไฮโดรเจนและ คทำรย์ บอนไดออกไซดย์ออกมทำเมนที่อเตภิมนทชทำลงไป กกทำซไฮโดรเจนรวมกจับออกซภิ เจนทคีที่หลงเหลนอในหมกอ โดยไดกรจับกทำรกระตนนก จทำกพจัลลทำเดคียม (Palladium) ซศึที่ งเปห็ นคะตะลภิสตย์ (Catalyst) เกภิดเปห็ นนทชทำขศึชน สน วน กกทำซคทำรย์บอนไดออกไซดย์ทคีที่เกภิดขศึชนชนวยทททำใหกสภทำพแวดลกอมเหมทำะแกนกทำรเจรภิ ญของพวกไมนตอก งกทำร ออกซภิเจน ในขณะเดคียวกจันมคีแผนนอภินดภิเคเตอรย์ ทคีที่ชนมไปดกวยเมทภิลคีนบลยในสภทำพทคีที่ไมนมคีออกซภิ เจน เมทภิลคี นบลยจะเปลคีที่ยนจทำกสคี ฟกทำเปห็ นไมนมคีสคี จศึงใชกสจังเกตจทำกอภินดภิเคเตอรย์ ไดก  ใชกกทำรแทนทคีที่อทำกทำศดกวยกกทำซเฉนที่ อย โดยกทำรดยดอทำกทำศออกแลกวใสน กกทำซอนที่น เชนน กกทำซไนโตรเจน กกทำซ คทำรย์ บอนไดออกไซดย์ เขกทำไปแทนทคีที่ โดยวจัดปรภิ มทำตรกกทำซทคีที่ดยดออก และทคีที่ใสน เขกทำไปดกวยมทำโนมภิเตอรย์  ใชกวธภิ คีเปลคีที่ยนกกทำซออกซภิเจนใหกเปห็ นสทำรอนที่น เชนน จนดไฟหรน อเทคียนไขในภทำชนะปภิ ด กกทำซออกซภิ เจนจะ ถยกใชกไปในกทำรเผทำไหมก เมนที่อเปลวไฟดจับแสดงวนทำ บรรยทำกทำศในภทำชนะมคีกกทำซคทำรย์ บอนไดออกไซดย์ สภาพแวดลข้ อมทรีรื่มรีผลตล่ อการเจรวิญของจนลนวิ ทรรียย์ : ความเปป็ นกรด-เบส, แรงดวันออสโมตวิก, รวังสรี 3. ความเปป็ นกรด-เบส จนลภินทรคี ยสย์ น วนใหญนจะไมนเจรภิ ญเตภิบโตในสภทำพทคีที่มคีคนทำ pH สย งหรน อตทที่ทำ เนนที่ องจทำกกรดและดนทำงจะทททำลทำย เอนไซมย์และสทำรตนทำงๆ ภทำยในเซลลย์ ชนวงคนทำ pH ทคีที่เหมทำะสมอยยรน ะหวนทำงคนทำ pH 6.5-7.5 รทำสน วนใหญนและยคีสตย์ อทำจทนททำนในสภทำพทคีที่เปห็ นกรดไดก pH ทคีที่เหมทำะสมคนอ 5 แตนอทำจเจรภิ ญไดกทคีที่ pH มทำกกวนทำ 7 จศึงจจัดเปห็ นพวกชอบ กรดไมนแทกจรภิ ง (Facultative acidophile) ดจังนจัชนจศึงมจักปนเปนช อนในอทำหทำรจททำพวกผจักดอง และในททำงกลจับกจัน พวก Alkalinophile จะเจรภิ ญเตภิบโตในสภทำพทคีที่เปห็ นดนทำง เนนที่ องจทำกมคี Basic mineral (โดยอทำจมคีคนทำ pH สย งถศึง 10) สน วน Thiobacillus, Sulfolobus และ Thermoplasma เจรภิ ญไดกทคีที่ pH ตทที่ทำมทำกๆ คนอ pH ประมทำณ 2 พวกนคีช จศึงจจัด เปห็ นพวกชอบกรดอยนทำงแทกจรภิ ง (Obligate acidophile) สน วนจนลภินทรคี ยบย์ ทำงพวกชอบสภทำพแวดลกอมทคีที่มคี pH มทำกกวนทำ 7 จศึงจจัดเปห็ นพวกชอบดนทำง (Alkaliphile) เชนน เชนชอ Vibrio cholera สทำมทำรถเจรภิ ญทคีที่ pH 8 ไดกอนศึที่ งเมนที่อ เลคีชยงจนลภินทรคี ยใย์ นอทำหทำรไปนทำนๆ จะทททำใหกคนทำควทำมเปห็ นกรด-เบสของอทำหทำรเปลคีที่ยนไป เนนที่ องมทำจทำกจนลภินทรคี ยทย์ คีที่ เจรภิ ญเตภิบโตมทำกจะปลนอยสทำรบทำงอยนทำงออกมทำ อทำจเปห็ นกรดดนทำง จศึงทททำใหก pH เปลคีที่ยนไปมทำกและไปขจัดขวทำง กทำรเจรภิ ญเตภิบโตของจนลภินทรคี ยดย์ วก ย ดจังนจัชนในกทำรเตรคี ยมอทำหทำร จศึงตกองใสน สทำรบทำงอยนทำงทททำหนกทำทคีที่เปห็ นบจัฟเฟอรย์ ซศึที่ งเปห็ นสทำรตกทำนททำนกทำรเปลคีที่ยน pH ตจัวอยนทำงสทำรทคีที่ททำท หนกทำทคีที่เปห็ นบจัฟเฟอรย์ คนอ KH2PO4 และ K2HPO4 4. แรงดวันออสโมตวิก (Osmotic pressure) กระบวนกทำรออสโมซคีสเกภิดขศึชนเมนที่อมคีควทำมเขกมขกนของสทำรในสทำรละลทำยทคีที่อยยภน ทำยในเซลลย์และ ภทำยนอกเซลลย์ไมนเทนทำกจัน ทททำใหกเกภิดแรงดจันออสโมตภิก สทำรละลทำยทคีที่มคีแรงดจันออสโมตภิกสย งกวนทำเรคี ยกวนทำ สทำรละ


ลทำยไฮเพอรย์ ทอนภิก (Hypertonic solution)สน วนสทำรละลทำยทคีที่แรงดจันออสโมตภิกตทที่ทำกวนทำเรคี ยกวนทำ สทำรละลทำยไฮโพ ทอนภิ ก (Hypotonic solution) แมกวนทำจนลภินทรคี ยสย์ น วนใหญนจะอทำศจัยในสภทำพ Hypotonic หรน อ Isotonic แตนมคีบทำง ชนภิ ดในกลนนมทคีที่เรคี ยกวนทำ Halophile หรน อ Osmophile ซศึที่ งอทำศจัยในสทำรละลทำยทคีที่มคีควทำมเขกมขกนสย งหรน อ Hypertonic solution Obligate halophiles เชนน Halobacterium และ Halococcus อทำศจัยในแหลนงนทชทำทคีที่มคีควทำมเขกมขกนของ เกลนอสย ง คนอ เจรภิ ญเตภิบโตไดกอยนทำงเหมทำะสมในสภทำพทคีที่มคี NaCl 25 % ตกองกทำร NaCl อยนทำงตทที่ทำ 15 % และแตกตจัว (Lysis) ในสภทำพแวดลกอมแบบ Hypotonic กทำรถนอมอทำหทำรโดยกทำรใชก High osmotic pressure โดยทจัวที่ ไปใน อทำหทำรพวกแยม เยลลคีที่ ไซรจัป และนทชทำเกลนอ เพนที่อปก องกจันกทำรปนเปนช อนของจนลภินทรคี ย ย์ อยนทำงไร กห็ตทำมอทำจถยก รบกวนและถยกทททำใหกอทำหทำรเนนทำเสคี ยไดกจทำกจนลภินทรคี ยปย์ ระเภทแบคทคีเรคี ยหรน อรทำทคีที่เปห็ น Osmophile โดยทจัวที่ ไป จนลภินทรคี ยจย์ ะไมนสทำมทำรถเจรภิ ญไดกในทคีที่มคีเกลนอเขกมขกน 10 ถศึง 15 เปอรย์ เซห็นตย์ หรน อทคีที่มคีนช ทำท ตทำลเขกมขกน 50-70 เปอรย์ เซห็นตย์ จศึงอทำศจัยหลจักกทำรนคีช ในกทำรถนอมอทำหทำรโดยกทำรดองเคห็มหรน อแชนอภิที่ม ถกทำนททำเซลลย์แบคทคีเรคี ยใสน ในสทำรละลทำยนทชทำเกลนอเขกมขกน 20 เปอรย์ เซห็นตย์ สทำรละลทำยภทำยนอกเซลลย์จะมคี แรงดจันออสโมตภิก สยงกวนทำในเซลลย์ นทชทำจทำกในเซลลย์จะไหลออกสยน ภทำยนอกทททำใหหกเซลลย์เหคีที่ ยว กระบวนกทำรนคีช เรคี ยกวนทำ พลทำสโมไลซคี ส (Plasmolysis) ในททำงตรงกจันขกทำม ถกทำนททำเซลลย์แบคทคีเรคี ยใสน ในสทำรละลทำยนทชทำเกลนอเขกม ขกน 0.01 เปอรย์เซห็นตย์ นทชทำจทำกภทำยนอกจะไหลเขกทำสยน เซลลย์ททำท ใหกเซลลย์เตนง กระบวนกทำรนคีช เรคี ยก พลทำสมอพไทซคี ส (Plasmoptysis) แรงดจันทคีที่เกภิดขศึชนภทำยในเซลลย์อนจั เนนที่ องมทำจทำกปรภิ มทำณนทชทำทคีที่สะสมไวกอทำจทททำใหกเซลลย์บทำงชนภิ ด เชนน เซลลย์เมห็ดเลนอดแดงแตกไดก แตนแบคทคีเรคี ยมคีผนจังเซลลย์ทคีที่แขห็งแรง จศึงไมนททำท ใหกเกภิดกทำรเปลคีที่ยนแปลงรย ปรน ทำง และขนทำด ดจังนจัชนกทำรเลคีชยงแบคทคีเรคี ยไวกในสภทำพทคีที่มคีแรงดจันออสโมตภิกสย ง จะทททำใหกมคีกทำรเปลคีที่ยนแปลงรย ปรน ทำง หรน อสมบจัตภิททำงสรคี รวภิทยทำของเซลลย์ เชนน อทำจมคีรยปรน ทำงยทำวกวนทำปกตภิหรน อรย ปรน ทำงไมนแนนนอน กทำรเลคีชยงแบคทคีเรคี ย จศึงควรคททำนศึ งถศึงแรงดจันออสโมตภิกทคีที่เหมทำะสมดกวย 5. รวังสรี (Radiation) รจังสคี เปห็ นพลจังงทำนทคีที่สทำมทำรถถนทำยทอดผนทำนจทำกทคีที่หนศึที่ งยจังอคีกทคีที่หนศึที่ ง และมคีอทำท นทำจทะลนผทำน นสภิที่ งตนทำงๆ ไดก แตน จะมทำกหรน อนกอยขศึชนอยยกน บจั ชนภิดของรจังสคี และควทำมเขกมของรจังสคี จนลภินทรคี ยสย์ น วนใหญนทคีที่ไดกรจับผลกระทบหรน อถยก ทททำลทำยไดกดวก ยรจังสคี คนอ แบคทคีเรคี ย เชนน รจังสคี เอกซย์ (X-ray) รจังสคี แกมมทำ (Gamma Ray) เมนที่อฉทำยรจังสคี กลนนมนคีช ทะลน ผนทำนเซลลย์ จะทททำใหกสทำรตนทำงๆ ทคีที่อยยใน นสภทำพไอออน (Ion) ในเซลลย์ของจนลภินทรคี ยเย์ กภิดกทำรเปลคีที่ยนแปลง และ เซลลย์ถยกทททำลทำย ในงทำนอนตสทำหกรรมอทำหทำรทคีที่สนงออกไปขทำยตนทำงประเทศบทำงชนภิ ด นภิยมใชกรจังสคี แกมมทำในกทำร ทกทำลทำยจนลภินทรคี ย ย์ รจังสคี อคีกชนภิดหนศึที่งทคีที่มคีผลกระทบตนอจนลภินทรคี ย ย์ คนอ รจังสคี อลจั ตรทำไวโอเลต (Ultraviolet) เปห็ นรจังสคี ทคีที่พบไดก ในแสงแดด รจังสคี นช คี ควทำมถคีที่สยงกวนทำแสงสคี มนวงนทชทำเงภิน สทำมทำรถทททำลทำยแบคทคีเรคี ยไดก จศึงมคีกทำรประดภิษฐย์หลอดรจังสคี อจัลตรทำไวโอเลตเพนที่อใชกททำท ลทำยแบคทคีเรคี ย ในงทำนอนตสทำหกรรมตนทำงๆ ในวงกทำรแพทยย์ใชกททำท ลทำยแบคทคีเรคี ยใน หกองผนทำตจัดและอนปกรณย์แพทยย์


รวังสรี ทรีรื่มรีผลในการททาลายจนลนวิ ทรรียย์มรี 2 ชนวิด ครอ 1. รวังสรี ทรีรื่เกวิดการแตกตวัวเปป็ นไอออน (ionizing radiation) เปห็ นรจังสคี ทคีที่ททำท ใหกเกภิดปฏภิกภิรภิยทำกทำรแตกตจัวของ ไอออน โดยรจังสคี มคีพลจังงทำนไปดศึงอภิเลห็กตรอนออกจทำกสทำร ไดกแกน รจังสคี เอห็กซย์ รจังสคี แกมมทำ รจังสคี นช คี สทำมทำรถทททำลทำยจนลภินทรคี ยไย์ ดก แตนยงจั ไมนนภิยมใชก เนนที่ องจทำกคนทำใชกจนทำยสย ง 2. คลรนรื่ แมล่ เหลป็กไฟฟข้าทรีรื่มรีความยาวคลรนรื่ สภ ง ไดกแกน รจังสคี อลจั ตรทำไวโอเลต ผลของกทำรฉทำยรจังสคี มคีสองประกทำร คนอ ทททำใหกจนลภินทรคี ยตย์ ทำยและทททำใหกจนลภินทรคี ยทย์ คีที่รอดตทำยเกภิดกทำรผนทำเหลนทำ (Mutation) มคีผลทททำใหกไดกเซลลย์ทคีที่มคีลกจั ษณะแตกตนทำงไปจทำกพจันธนย์เดภิม เชนน ตกทำนททำนตนอแบคทคีรภิโอเฟจ มคีควทำม สทำมทำรถในกทำรหมจัก ควทำมสทำมทำรถในกทำรสจังเครทำะหย์สทำรทคีที่จทำท เปห็ นตนอกระบวนกทำรเมแทบอลภิซศึมเปลคีที่ยนไป รจังสคี อลจั ตรทำไวโอเลต (Ultraviolet) มคีควทำมยทำวคลนที่นตจัชงแตน 150-39000 °A แตนควทำมยทำวคลนที่นในชนวง 2650 °A มคีประสภิ ทธภิภทำพในกทำรฆนทำแบคทคีเรคี ยสย งสน ด โดยทคีที่สทำรประกอบพวกพภิวรคี นและพภิรภิมภิดคีนดยดซจับรจังสคี อจัลตรทำไวโอเลตทคีที่ 2600 °A และพวกกรดอะมภิโนชนภิ ดอโรมทำตภิก (Aromatic amino acid) เชนน ทรภิ ปโทเฟน เฟ นภิ ลอะลทำนคีน และไทโรซคีน ดยดซจับรจังสคี ทคีที่ 2800 °A กทำรดยดซจับรจังสคี อลจั ตรทำไวโอเลตทททำใหกเกนดกทำรเปลคีที่ยนแปลง ททำงเคมคีในสทำรประกอบนภิวคลคีโอโปรตคีน ทททำใหกเกภิดกทำรเชนที่อมตนอระหวนทำงไทมคีน 1 คยน มคีผลทททำใหกกทำรอนทำน พจันธนกรรมผภิดพลทำด จศึงมคีผลทททำใหกจนลภินทรคี ยตย์ ทำยไดก แหลนงของรจังสคี อลจั ตรทำไวโอเลตทคีที่สทำท คจัญ คนอ แสงจทำกดวงอทำทภิตยย์ ถศึงแมกรจังสคี ชนวงคลนที่นสจัชนๆ จะถยกกรอง ไวกทคีที่ชช นจั บรรยทำกทำศของโลกกห็ตทำม แสงอทำทภิตยย์กยห็ งจั มคีควทำมสทำมทำรถในกทำรฆนทำจนลภินทรคี ยไย์ ดก ในปจั จจนบนจั มคีกทำรประดภิษฐย์หลอดทคีที่ใหกแสงอจัลตรทำไวโอเลต ซศึที่ งมคีควทำมยทำวคลนที่น 2600 ถศึง 2700 °A หลอดนคีช อทำจเรคี ยก Germicidal หรน อ U.V. lamp นภิยมใชกกนจั มทำกเพนที่อลดจททำนวนจนลภินทรคี ยใย์ นหกองผนทำตจัด ในโรง พยทำบทำล ในหกองปฏภิบตจั ภิกทำรของโรงงทำนเภสจัชกรรม และในโรงงทำนอนตสทำหกรรมอทำหทำรและนม รจังสคี อจัลตรทำไวโอเลตมคีควทำมสทำมทำรถในกทำรทะลนทะลวงตทที่ทำ จศึงสทำมทำรถใชกฆนทำจนลภินทรคี ยเย์ ฉพทำะทคีที่พชนนผภิววจัตถนเทนทำนจัชน


บททรีรื่ 4 ผลการทดลอง ตารางการสวั งเกตจนลนวิ ทรรียย์บน นวิวชื้ เหรรียญ ไอ อากาศ ของ ววันทรีรื่ 1 ลวักษณะ จนลนวิ ทรรียย์ ใน ธรรมชา ตวิ

Plate 1

นวิวชื้

เหรรียญ

ไอ

อากาศ


Plate 2

Plate 3

Plate 4


ตารางการสวั งเกตจนลนวิ ทรรียย์บน นวิวชื้ เหรรียญ ไอ อากาศ ของ ววันทรีรื่ 2 ลวักษณะ จนลนวิ ทรรียย์ใน ธรรมชาตวิ

Plate 1

Plate 2

นวิวชื้

เหรรียญ

ไอ

อากาศ


Plate 3

Plate 4


ตารางการสวั งเกตจนลนวิ ทรรียย์บน นวิวชื้ เหรรียญ ไอ อากาศ ของ ววันทรีรื่ 3 ลวักษณะ จนลนวิ ทรรียย์ใน ธรรมชาตวิ

Plate 1

Plate 2

Plate 3

นวิวชื้

เหรรียญ

ไอ

อากาศ


Plate 4


โครงงานจุล  
โครงงานจุล  
Advertisement