Page 9

สุขของชีวิต ความสุขของคนเรา คือ การทําธุรกิจ แล้วประสบความสําเร็จ การใช้ชีวิตกับงานที่ ทําๆให้มีความสุข ในชีวิตส่วนตัวนั้นบิดา มารดาทําอาชีพเลี้ยงไก่ประมาณ 60-70 ตัว ความสุขของชีวติ นั้นมักคู่กบั การประกอบ อาชีพของตัวเราเอง จากการประกอบอาชีพ เล็กๆแล้วขยายเป็นธุรกิจขนาดใหญ่เช่นนี้แล้ว ก็เรียกว่าความสุขเช่นกัน ความสุขที่ได้อยู่กบั บิดา มารดา ก็เป็นความสุขเหมือนกัน ความสุขเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องการ ใครๆก็ต่างอยากมีความสุข และหลีกเลี่ยงความทุกข์ ให้ไกลที่สุด ความสุขเกิดขึน้ ได้เมื่อได้รับสิง่ ที่ต้องการในชีวิต เป็นความรู้สึกชอบหรือพึง พอใจกับชีวติ อาจจะสะท้อนออกมาเป็นความสบายใจ ความเพลิดเพลิน ความร่าเริง สนุกสนาน เมื่อเรามีความสุข เป้าหมายก็เกิด เมื่ออาชีพเดิมที่บิดามารดาทิ้งไว้ให้คอื การเลี้ยงไก่ ฉะนั้นการเลี้ยงไก่จึงเป็นอาชีพที่ทําแล้วมีความสุข ที่สําคัญการแสวงหาความสุข จะทําให้ เรามีความสุข การใช้ชีวิตอย่างมีคณ ุ ค่า มีเป้าหมาย มีอุดมการณ์ มิใช่มุ่งทําสิ่งต่างๆ เพื่อ ตอบสนองเป้าหมายความสุข เพราะนั่นจะมิใช่ความสุขที่แท้จริง ความสุขที่แท้จริงนั้น คือ ความสุขที่เกิดจากการใช้ชีวติ อย่างมีคุณค่า เพื่อทําในสิ่งที่ตน เชื่อมั่นว่าถูกต้องดีงาม และทําด้วยใจที่มุ่งมั่น ความสุขจึงควรเป็นผลที่เกิดขึ้นจากการดําเนิน ชีวิตอย่างมีคุณค่า ใช้ชีวิตอย่างมีเป้าหมาย ไม่ว่าเราทํางานอะไร ควรเลือกงานที่มีคุณค่า สอดคล้องกับความเป็นตัวตน แม้จะต้องเสียสละ อาจจะต้องยากลําบาก แต่ไม่มีสิ่งใด สามารถทําให้เราสูญเสียความสุขไปจากใจของเราได้

Bulletion# 19  
Bulletion# 19  
Advertisement