Page 10

การแต่งกายก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ทําให้เรามีความสุขเช่นกัน การแต่งกายเรียบร้อยใน ส่วนตัวแล้วเป็นคนที่ชอบแต่งกายเรียบร้อย สุภาพ ตั้งแต่เด็ก เพราะคิดว่าการแต่งกาย เป็นส่วนหนึ่งของชีวิต เป็นสิ่งบ่งชี้ในการเสริมบุคลิกภาพของเรา การใส่เสื้อผ้าสําคัญ ตรงที่รีดผ้าทําอย่างไรผ้าที่รีดจะไม่ยบั ไม่ย่น ท่านทั้งหลายการแต่งกายที่เหมาะสม สุภาพนอกจากช่วยเสริมสร้างบุคลิกภาพของตัวเราแล้ว ยังเป็นเครื่องมือช่วยสร้าง มิตรภาพให้เราได้เป็นอย่างดี มีคนกล่าวไว้วา่ ถ้าเราอยากได้เพื่อน หรือรักษาเพื่อนไว้ จงใช้สติใตร่ตรองในการแต่งตัว เพราะการแต่งกายที่ดี สุภาพ ก็สามารถสร้างมิตรภาพได้ นอกจากนี้แล้วการแต่งกายต้องดูสถานที่ๆไปอีกด้วย หากเราสามารถแต่งกายตอบสนองความคาดหวังของผูอ้ ื่นได้ ย่อมเท่ากับเป็นการ หยิบยื่นมิตรภาพด้วยการให้เกียรติ และแสดงออกถึงความต้องการที่จะเป็นส่วนหนึ่งของ กลุ่ม การร่วมงานย่อมเป็นไปด้วยความราบรื่น เราจะมีความสุขตลอดงานเมื่อพบปะ สายตาที่หยิบยืน่ มิตรภาพให้ และเรารู้ว่ามิตรภาพนั้นจะดํารงอยู่สบื ต่อไป ขอฝากคําพูดของท่านหนึ่งที่กล่าวไว้วา่ “มิตร100 คนน้อยไป มีศัตรู1 คนมากไป ” ฉะนั้นขอฝากสิ่งดีให้กับทุกๆท่านในวันนี้...อันเป็นคนดีกเ็ หมือนทองบริสทุ ธิ์ อยู่ที่ใดก็ผ่อง ผุดไม่มัวหมอง ถึงยังไงเขาก็รู้ว่าเป็นทอง เพราะว่าสูงค่าราคามันแพงจึงหมายปอง ขอให้ ทุกท่านมีความสุขตลอดไป... ขอบคุณ

Bulletion# 19  
Bulletion# 19  
Advertisement