Page 1

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า นย.ปถวี สุสัณฐิตพงษ์ พร้อมด้วยโรแทเรียน และโรตารีแอนน์ สโมสรโรตารีนครปฐม


สโมสรโรตารีนครปฐม การประชุมปกติประจําสัปดาห ์ ้ ่ 19/2559-2560 ครังที

วันอังคารที่ 6 ธันวาคม 2559 ณ ห้องทับทิม โรงแรมเวล

วาระปกติ นายกสโมสร กล่าวเปิดประชุม ปฏิคมแนะนําแขกสโมสร นายกสโมสร แจ้งให้ทราบ กิจกรรมและโครงการ 1.จับรางวัล 100% เดือนพฤศจิกายน 2.อวยพรคล้ายวันเกิด -รทร.สุธีร์ หิรัญวัฒน์วนิช (6 ธ.ค.) -รทร.อุดมชัย งามจารุกิจ (10 ธ.ค.) 3.การบรรยายพิเศษ เรื่อง “โควตาพิเศษสําหรับบุตรหลานสโมสร สู่ต้นกล้าปัญญาภิวัฒน์ 2016” โดย... คุณวัชระ เกษสําลี ผู้ชํานาญการอาวุโส บมจ.ซีพี ออลล์ เรื่องอื่นๆ


ปฏิทินกิจกรรม วันที่ 13 ธันวาคม 2559 ณ โรงแรมเวล เวลา 12.15 น. ผู้ว่าการภาค 3330 มาเยี่ยมสโมสรอย่างเป็นทางการ เวลา 13.30 น. ประชุมบอร์ดครั้งที่ 6 วันที่ 18 ธันวาคม 2559 – 08.00 น. การประชุมอบรมนายกรับเลือก (Pre-PETs) พื้นที่ 23-30 ปี 2560-2561 ณ โรงแรม สองพันบุรี วันที่ 20 ธันวาคม 2559 – 13.00 น. การบรรยายพิเศษ โดยคุณหมอจากโรงพยาบาลกรุงเทพสนามจันทร์ ณ ห้องทับท โรงแรมเวล วันที่ 23 ธันวาคม 2559 -13.30 น. โครงการรักการอ่าน และมอบหนังสือให้กับโรงเรียนวัดดอนขนาก ณ โรงเรียนวัดดอน ขนาก วันที่ 13 มกราคม 2559 – 09.00 น. งานวันเด็กแห่งชาติประจําปี 2560 และมอบอุปกรณ์ถักหนังยาง ณ โรงเรียนวัดทุ่ง สีหลง อ.ดอนตูม จ.นครปฐม วันที่ 21 มกราคม 2559 – 08.00 น. การประชุมระหว่างเมืองครั้งที่ 2 พื้นที่ 16-30 ปี 2559-60 ณ โรงแรมพิลูส จ.กาญจนบุรี


รายงานการประชุม ครั้งที่ 18 –วันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องทับทิม โรงแรมเวล สมาชิกเข้าร่วมประชุม 54 ท่าน / ประชุมเวลา 12.15 น. วาระปกติ 1.นย.ปถวี สุสัณฐิตพงษ์ นายกสโมสร กล่าวเปิดการประชุม ร่วมร้องเพลงชาติ และเชิญ ทุกท่านร่วมรับประทานอาหาร 2.นยล.ปยุต มารยาทตร์ ทําหน้าที่แทนปฏิคม แนะนําแขกสโมสรดังนี้ • คุณอุทัยพงศ์ ชาญเชิงค้า โรงเรียนราชินีบูรณะ • คุณสิริพร รัตนมุง “-------------------------” • คุณภารีรัตน์ เขียวเปี่ยม “--------------------------” • คุณกนิษฐา ขุมเงิน “--------------------------” • คุณพลอยปภัส ปฐมพัฒน์ธนากุล “------------------------” • คุณสุวัฒน์ มาศภากร นสพ.พลังชน • คุณสุริยัน โรหิตเสถียร นสพ.ยอดแหลมนิวส์ • คุณกัญณัฏฐ์ วชิรโชติพันธ์ นครปฐมเคเบิ้ลทีวี • แอนน์วิชชุดา ศิริชื่นวิจิตร • แอนน์ทัศนีย์ ไหลธนานนท์ • แอนน์นฤมล จินตนะโรจน์ • แอนน์สุกานดา มนต์วานิชภักดิ์ • แอนน์สุรีรัตน์ พาวิทยลาภ • แอนน์ณิชนันท์ โกสมนึก • แอนน์สาคร ฐิติเบญจพล • แอนน์สุพิชฌาย์ นิ่มนวลภูพานิช • แอนน์สุจิตรา จึงสําราญพงศ์


• แอนน์น้อย งามจารุกิจ • แอนน์พรรณี พวงสําลี • แอนน์สุภาพร รุ้งทองโอฬาร 3.นายกสโมสรแจ้งให้ทราบ -เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2559 รับมอบหนังสือ จากทางภาค 3330 ซึ่งเป็นหนังสือในโครงการ District Grant ภาค 3330 มูลค่า 945,000 บาท โดยทุกสโมสร จะต้องเข้าร่วมโครงการนี้ทุกสโมสร ซึ่งจะเป็นการสมทบ ในเงินของ DDF สําหรับสโมสรโรตารีนครปฐมจะสนับสนุนสมทบเป็นเงินสดประมาณ 300 เหรียญ (10,500 บาท) และหนังสือที่สโมสรได้รับมานั้น จะทําการส่งต่อให้กับสโมสร อินเทอร์แรคท์โรงเรียนราชินีบูรณะ เพื่อนําไปจัดกิจกรรมโครงการรักการอ่านที่โรงเรียน วัดดอนขนากต่อไป และคาดหมายว่าจะไปดําเนินการโครงการในวันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม 2559 สําหรับรายละเอียดจะแจ้งให้ทราบภายหลัง ทั้งนี้ อาจารย์ที่ปรึกษา นายกสโมสรอินเทอร์แรคท์ และคณะ รับมอบหนังสือ จํานวน 107 ชุด รวม 132 เล่ม รับมอบหนังสือดังกล่าวเพือ่ ไปดําเนินการต่อไป -เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 สโมสรได้ทําการปิดโครงการโปลิโอพลัส 100 ปี มูลนิธิโรตารี ณ บริเวณลานร้านค้าภาคกลางคืน โดยมีการจัดเวทีบรรเลงเพลงพระราช นิพนธ์ แสดงโดยทางโรงเรียนราชินีบูรณะและสนับสนุนทางโรงเรียนจํานวน 10,000 บาท ขอขอบคุณสมาชิกและโรตารีแอนน์ที่ร่วมกันสนับสนุนเงินในการจัดทําเวทีโครงการ โปลิโอพลัสและค่าไฟฟ้า ทั้งนี้ได้รับยอดเงินจํานวน 400,000 บาท จากการ ประชาสัมพันธ์ของ อน.ยงยุทธ ฐิติเบญจพล และยอดเงินจากการรับบริจาคของสโมสร ในความอุปถัมภ์ 22,771.25 บาท (ไม่รวมยอดของโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย ซึ่งจะมี การส่งยอดเงินมาภายหลัง) ทั้งหมดได้ถูกส่งมอบต่อให้กบั ผวภ.จุฑาทิพย์ ธรรมศิริพงษ์ ในคืนวันดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว ต้องขอขอบคุณ อน.ยงยุทธ ฐิติเบญจพล ที่ทําให้ โครงการนี้ประสบความสําเร็จ


4.เลขานุการแจ้งข่าวสาร รทร.ทิพย์ชยพล ปรีชาบริสุทธิ์กุล แจ้งข่าวสาร ดังนี้ -ได้รับหนังสือจากโรงเส้นหมี่ ช.เฮง เรื่อง ขอเชิญร่วม กิจกรรมกับคณะผู้เข้าร่วมประชุม 2016 Bangkok Institute กับสมาชิก โดยสโมสรโรตารีแห่งประเทศไทย เป็นเจ้าภาพ ในการประชุมผู้นําและสโมสรในภูมิภาคเอเชีย เพื่อสานสัม พันธ์ระหว่างประเทศ โดยจัดงาน 2016 Bangkok Institute ระหว่างวันที่ 2-4 ธันวาคม 2559 ทั้งนี้ในกําหนดการมีการศึกษาการประกอบอาหารและ ของหวานของไทยที่โรงเส้นหมี่ชอเฮง จํากัด ดังนั้น บริษัท โรงเส้นหมี่ชอเฮง โดย ดร. วราทัศน์ วงศ์สุรไกร จึงขอเรียนเชิญสมาชิกของสโมสรโรตารีนครปฐม เข้าร่วมกิจกรรม กับคณะผู้เข้าร่วมประชุม ในวันเสาร์ที่ 3 ธันวาคม 2559 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม บริษัท โรงเส้นหมี่ชอเฮง โดยขอความร่วมมือแจ้งจํานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม ทั้งนี้ได้นําโล โก้ของสโมสรขึ้นจอเพื่อร่วมกันต้อนรับแขกในวันดังกล่าวด้วย -ได้รับหนังสือจากประธานจัดงานสัมมนาเตรียมตัวนายกรับเลือก Pre-PETS เนื่อง ด้วยสโมสรโรตารีสพุ รรณบุรีได้รับมอบหมายจาก ผวล.นพ.พีระ ฟาร์ไพบูลย์ ผู้ว่าการ ภาค 3330 โรตารีสากลปี 2560-2561 จัดสัมมนานายกรับเลือกในวันอาทิตย์ที่ 18 ธันวาคม 2559 ณ โรงแรมสองพันบุรี จึงขอให้นายกรับเลือก ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน


กิจกรรมและโครงการ 1.การอวยพรคล้ายวันเกิด อน.อรุณ เลียวกิจสิริ มิตรภาพ เชิญ นย.ปถวี สุสัณฐิตพงษ์ มอบของที่ระลึกเนื่อง ในวันคล้ายวันเกิดให้แก่ อน.ยงยุทธ ฐิติเบจพล และ รทร.นพ.ฮาร์เจริญ คุรุวาณิชย์ และ เชิญสมาชิกทั้งสองท่านกล่าวขอบคุณ และเชิญ อน.พิชิต พาวิทยาลาภ รับมอบเงินเข้า กองทุนเยาวชนฯต่อไป มิตรภาพ ขอบคุณผู้ที่นําของว่างมาเลี้ยงรับรองในวันนี้ -แอนน์สาคร ฐิติเบญจพล *หมี่เตี่ยว และ ขนมปากิมแข -รทร.นพ.ฮาร์เจริญ คุรุวาณิชย์ *ขนมแยมโรส -อน.ประสาธน์ มกรกิจวิบูลย์ *ซาลาเปา 2.การบรรยายพิเศษ เรื่อง “สุขของชีวิต” โดย อน.พูนศักดิ์ ตุงคเศรวงศ์ หลังจากจบการบรรยายแล้ว ปฏิคมเชิญ นย.ปถวี สุสัณฐิตพงษ์ มอบเกียรติบัตร ให้กับวิทยากรเพื่อขอบคุณ เรื่องอื่นๆ ปิดประชุมเวลา 13.30


สุขของชีวิต ความสุขของคนเรา คือ การทําธุรกิจ แล้วประสบความสําเร็จ การใช้ชีวิตกับงานที่ ทําๆให้มีความสุข ในชีวิตส่วนตัวนั้นบิดา มารดาทําอาชีพเลี้ยงไก่ประมาณ 60-70 ตัว ความสุขของชีวติ นั้นมักคู่กบั การประกอบ อาชีพของตัวเราเอง จากการประกอบอาชีพ เล็กๆแล้วขยายเป็นธุรกิจขนาดใหญ่เช่นนี้แล้ว ก็เรียกว่าความสุขเช่นกัน ความสุขที่ได้อยู่กบั บิดา มารดา ก็เป็นความสุขเหมือนกัน ความสุขเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องการ ใครๆก็ต่างอยากมีความสุข และหลีกเลี่ยงความทุกข์ ให้ไกลที่สุด ความสุขเกิดขึน้ ได้เมื่อได้รับสิง่ ที่ต้องการในชีวิต เป็นความรู้สึกชอบหรือพึง พอใจกับชีวติ อาจจะสะท้อนออกมาเป็นความสบายใจ ความเพลิดเพลิน ความร่าเริง สนุกสนาน เมื่อเรามีความสุข เป้าหมายก็เกิด เมื่ออาชีพเดิมที่บิดามารดาทิ้งไว้ให้คอื การเลี้ยงไก่ ฉะนั้นการเลี้ยงไก่จึงเป็นอาชีพที่ทําแล้วมีความสุข ที่สําคัญการแสวงหาความสุข จะทําให้ เรามีความสุข การใช้ชีวิตอย่างมีคณ ุ ค่า มีเป้าหมาย มีอุดมการณ์ มิใช่มุ่งทําสิ่งต่างๆ เพื่อ ตอบสนองเป้าหมายความสุข เพราะนั่นจะมิใช่ความสุขที่แท้จริง ความสุขที่แท้จริงนั้น คือ ความสุขที่เกิดจากการใช้ชีวติ อย่างมีคุณค่า เพื่อทําในสิ่งที่ตน เชื่อมั่นว่าถูกต้องดีงาม และทําด้วยใจที่มุ่งมั่น ความสุขจึงควรเป็นผลที่เกิดขึ้นจากการดําเนิน ชีวิตอย่างมีคุณค่า ใช้ชีวิตอย่างมีเป้าหมาย ไม่ว่าเราทํางานอะไร ควรเลือกงานที่มีคุณค่า สอดคล้องกับความเป็นตัวตน แม้จะต้องเสียสละ อาจจะต้องยากลําบาก แต่ไม่มีสิ่งใด สามารถทําให้เราสูญเสียความสุขไปจากใจของเราได้


การแต่งกายก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ทําให้เรามีความสุขเช่นกัน การแต่งกายเรียบร้อยใน ส่วนตัวแล้วเป็นคนที่ชอบแต่งกายเรียบร้อย สุภาพ ตั้งแต่เด็ก เพราะคิดว่าการแต่งกาย เป็นส่วนหนึ่งของชีวิต เป็นสิ่งบ่งชี้ในการเสริมบุคลิกภาพของเรา การใส่เสื้อผ้าสําคัญ ตรงที่รีดผ้าทําอย่างไรผ้าที่รีดจะไม่ยบั ไม่ย่น ท่านทั้งหลายการแต่งกายที่เหมาะสม สุภาพนอกจากช่วยเสริมสร้างบุคลิกภาพของตัวเราแล้ว ยังเป็นเครื่องมือช่วยสร้าง มิตรภาพให้เราได้เป็นอย่างดี มีคนกล่าวไว้วา่ ถ้าเราอยากได้เพื่อน หรือรักษาเพื่อนไว้ จงใช้สติใตร่ตรองในการแต่งตัว เพราะการแต่งกายที่ดี สุภาพ ก็สามารถสร้างมิตรภาพได้ นอกจากนี้แล้วการแต่งกายต้องดูสถานที่ๆไปอีกด้วย หากเราสามารถแต่งกายตอบสนองความคาดหวังของผูอ้ ื่นได้ ย่อมเท่ากับเป็นการ หยิบยื่นมิตรภาพด้วยการให้เกียรติ และแสดงออกถึงความต้องการที่จะเป็นส่วนหนึ่งของ กลุ่ม การร่วมงานย่อมเป็นไปด้วยความราบรื่น เราจะมีความสุขตลอดงานเมื่อพบปะ สายตาที่หยิบยืน่ มิตรภาพให้ และเรารู้ว่ามิตรภาพนั้นจะดํารงอยู่สบื ต่อไป ขอฝากคําพูดของท่านหนึ่งที่กล่าวไว้วา่ “มิตร100 คนน้อยไป มีศัตรู1 คนมากไป ” ฉะนั้นขอฝากสิ่งดีให้กับทุกๆท่านในวันนี้...อันเป็นคนดีกเ็ หมือนทองบริสทุ ธิ์ อยู่ที่ใดก็ผ่อง ผุดไม่มัวหมอง ถึงยังไงเขาก็รู้ว่าเป็นทอง เพราะว่าสูงค่าราคามันแพงจึงหมายปอง ขอให้ ทุกท่านมีความสุขตลอดไป... ขอบคุณ


สนเทศโรตารีสําคัญไฉนหนา?? คัดลอกจากนิตยสารโรตารีในประเทศไทย โดย...อผภ.ธีระนันท์ วงศ์หล่อ และ อน.ดร.รัตนาพร เลารุติราลัย สิ่งดีที่พวกเราได้รับกันทุกท่านประการหนึ่งเมื่อเข้ามาเป็นสมาชิกโรตารี คือ การฝึก การพูดแบได้เรื่องได้ราวต่อหน้าสาธารณะชน เริ่มจากลุ่ม Club Assembly, การประชุม สโมสร,ประชุมภาคฯ โดยมีกรอบเวลา, เนื้อหาสาระ, สนุกเพลิดเพลิน และได้ความรู้ นี่ คือศิลปะการพูดที่ท่านสามารถนไปประยุกต์ใช้ในทุกๆ บทบาทและสถานการณ์ โรตารี ภาค 3330 ให้ความสําคัญในเรื่องการสนเทศโรตารีในทุกๆการประชุม รวมถึงการแต่งตั้งประธานฝ่ายประกวดสนเทศโรตารีภาค เพื่อจดการประกวดตามพืน้ ที่ หาผู้ชนะมารวมกันเพื่อแสดงฝีปาก คารม และบุคลิกให้ได้ผู้ชนะเลิศของภาค มิตรโรแทเรียนทุกท่านมีโอกาสและสิทธิท์ ี่จะเสนอตัวเข้าประกวด ความสําเร็จเกิด จากการฝึกฝน การทํางานเป็นทีมพี่เลี้ยง และกําลังใจ แต่อย่างน้อยที่สุดท่านจะได้ ความรู้ของเรื่องที่จะพูดเพราะได้รวบรวม ค้นคว้า ย่อให้เข้าใจง่าย ที่สําคัญคือบุคลิกภาพ ที่สง่างาม น้ําเสียง เป็นสิ่งที่ทุกๆท่านจะได้รับไปเพราะท่านจะเป็นส่วนสําคัญของการหา สมาชิกใหม่ และเพื่องานประชาสัมพันธ์ผลงานของสโมสรที่มีต่อชุมชนต่อไป การประกวดพูดสนเทศเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับโรตารี การพูดสนเทศโรตารี เป็นการพูดเพื่อให้ความรู้หรือข้อเท็จจริงเกี่ยวกับองค์กรโรตารี แก่ผู้ฟัง การพูดแบบนี้เป็นการพูดโดยอาศัยข้อมูลต่างๆ ที่ผู้พูดต้องไปศึกษาต้นคว้ามา การพูดต้องพูดให้ตรงประเด็นและหัวข้อที่กําหนดในที่เวลาที่กําหนด ผู้พูดต้องเตรียมตัว โดยการฝึกซ้อมการพูด การใช้น้ําเสียง ท่าทาง ประกอบการบรรยายไปด้วย เพื่อให้ผู้ฟัง เข้าแจ่มแจ้งในเรื่องที่พูดมากที่สุดเท่าที่จะทําได้ การพูดเช่นนี้ส่วนมากจะใช้วิธกี ารพูด ด้วยการบรรยาย อธิบาย พรรณนา เล่าเรื่องฯ


การจัดการประกวดการพูดสนเทศเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวกับโรตารีนี้ จัดขึ้นเพื่อเป็นการ พัฒนาสมาชิกของสโมสรให้เกิดคามรอบรู้โดยเฉพาะผู้เข้าประกวดจะต้องศึกษา ค้นคว้า หาข้อมูลในหัวข้อที่ตนเองต้องพูด เสริมสร้างภาวการณ์เป็นผู้นํา พัฒนาบุคลิกภาพการ พูดในที่สาธารณะ นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีในองค์กรโรตารีของพวก เราอีกด้วย การพูดสนเทศโรตารีที่จะประสบความสําเร็จจําเป็นต้องมีการฝึกฝนปรับปรุง บุคลิกภาพอย่างมีขั้นตอนดังนี้ -มีความรู้จริงในเรื่องที่พูด โดยค้นคว้าหาความรู้ในเรื่องที่จะพูด นําเสนอข้อมูล อย่างมีเหตุมีผล มีหลักฐานสนับสนุนข้อมูลที่นําเสนอ -มีทัศนคติที่ดีต่อการพูด โดยเห็นความสําคัญของการพูดสนเทศโรตารีว่าเป็น โอกาสที่จะได้แสดงความรู้และความสามารถแก่ผู้ฟงั -มีทัศนคติ ความรู้สึก เจตนาที่ดี และจริงใจต่อผู้ฟัง -การพูดควรใช้ถ้อยคําที่สภุ าพ และเหมาะสม เสียงดังฟังชัด ออกเสียง ร ล และควบ กล้ําได้ถูกต้องชัดเจน -สร้างความเชื่อมั่นในตนเอง เริ่มจากการแต่งกายอย่างเหมาะสม สุภาพ และ เรียบร้อยรวมทั้งการควบคุมสติอารมณ์ของตนเอง ไม่ประหม่า มั่นใจว่าตนเองพูดได้และ พูดได้ดี -หมั่นฝึกซ้อมและประเมินผลการพูดของตนเองอย่างสม่าํ เสมอ


นานาสาระ BRIEF: ผักแฉะๆ ในถุงสลัด เป็นอาณาจักรแบคทีเรีย ที่ทําให้คุณอาหารเป็นพิษ! สําหรับนักทานผักที่นิยมซื้อสลัดพร้อมทาน ส่วนใหญ่ตามซูปเปอร์ฯ (หรือร้านใต้ตึก) มักจะเอาผักใส่ในถุงพลาสติกให้สะดวกต่อการซื้อขาย บางครั้งเมื่อสินค้าเริ่มค้างคืน ผัก หักๆ แฉะๆ จะกลายเป็น “น้ําผัก” ใต้ก้นถุง หรือคุณก็มักซื้อเก็บไว้กนิ หลายวันจนมันเริ่ม เหี่ยว ไอ้น้ําผักเขียวปี๋ อาจจะเป็นอะไรที่คุณต้องเลี่ยงแล้วล่ะ! และไม่ใช่เรื่องดี หากคุณจะเทมันลงในจานสลัดครั้งต่อๆไป เพราะคุณกําลังกิน "อาณาจักรแบคทีเรียชนิดเข้มข้น" ที่อาจทําให้ท้องไส้ปั่นป่วนได้ งานวิจัยล่าสุดตีพมิ พ์ในวารสาร Environmental Microbiology พบว่า น้ําผักสลัด แฉะๆเป็นที่อยู่อาศัยและแพร่พันธุข์ อง "แบคทีเรียสกุลซัลโมเนลลา" (Salmonella) ซึ่งเป็น ต้นเหตุของอาการ อาหารเป็นพิษ ถ่ายเป็นน้ํา อาเจียน ปวดท้องและมีไข้ แบคทีเรียที่อยู่ในผักเจริญเติบโตได้ดเี มื่ออยูใ่ นน้ํากว่า 110 เปอร์เซ็นต์ แต่มันไม่ สามารถไปไหนได้ไกลนอกจากก้นถุง มันจึงเป็นแหล่งสะสมแบคทีเรียที่เป็นอันตราย แม้ คุณจะล้างผักเละๆก่อนกินก็ไม่ชว่ ยอะไรมาก การกินผักสลัดนั้นดีต่อสุขภาพ แต่งานวิจัยระยะหลังๆพิสจู น์วา่ มีปัจจัยหลายอย่างที่ เรามองข้ามในแง่เชิงการระบาดของโรค มาตรการเก็บรักษาผักสด การใช้ยาฆ่าแมลง และที่ไม่เคยพูดถึงกันจริงๆจังๆคือ การเจริญเติบโตของแบคทีเรียตัวฉกาจ เห็นอย่างนี้ อย่าเทสลัดออกจากถุงใส่จานโดยตรง ถ้าคุณไม่อยากนอนพะงาบๆในโรงพยาบาล


บริจาค รายนามผู้บริจาคกองทุนสโมสรโรตารี นครปฐม เพื่อเยาวชนและอาสาสมัคร ชุมชนโรตารี -อน.ยงยุทธ ฐิติเบญจพล 1,000.-รทร.นพ.ฮาร์เจริญ คุรุวาณิชย์ 1,000.-

วันอังคารที่ 13 ธันวาคม 2559 อวยพรคล้ายวันเกิด -ไม่มี

บททดสอบสี่แนวทางของโรตารีสากล

สังคมที่เราอยู่ จะเป็นสังคมที่ดีได้...ถ้าพวกเรา ก่อนจะคิด จะพูด และจะทํา สิ่งใด ลองถาม ตัวเองว่า...สิ่งที่เราคิด พูดหรือทํานั้น

 เป็นความจริงหรือไม่  เป็นธรรมกับทุกฝ่ายหรือไม่  เป็นมิตรกับทุกคนหรือไม่  เป็นประโยชน์ต่อคนอืน่ หรือไม่


สุขสันต์วันเกิด... นย.ปถวี สุสัณฐิตพงษ์ มอบของที่ระลึก เนื่องในวันคล้ายวันเกิดแก่ อน.ยงยุทธ ฐิติเบญจพล และ รทร.นพ.ฮาร์เจริญ คุรุวาณิชย์ ในการประชุมปกติประจํา สัปดาห์ เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2559 ... ขอให้ท่านทั้งสองสุขภาพแข็งแรง คิดสิ่งใดสม ความปรารถนาทุกประการ สุขของชีวิต... อน.พูนศักดิ์ ตุงคเศรวงศ์ พูดเรื่อง “สุขของชีวิต” ในที่ประชุมปกติประจําสัปดาห์ โดย นย.ปถวี สุสัณฐิตพงษ์ กล่าวแสดงความขอบคุณ และ มอบเกียรติบัตร เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2559


โครงการรักการอ่าน... นย.ปถวี สุสัณฐิตพงษ์ พร้อมด้วยสมาชิก มอบหนังสือในโครงการรัก การอ่าน (DG11733425) ให้กับสโมสรอินเทอร์แรคท์โรงเรียนราชินีบูรณะ เพื่อดําเนินการส่ง มอบให้กับโรงเรียนวัดดอนขนาก ต.ดอนยายหอม นครปฐม ต่อไป


Bulletion# 19