Page 1


สโมสรโรตารีนครปฐม การประชุมปกติประจําสัปดาห ์ ้ ่ 22/2559-2560 ครังที

วันอังคารที่ 17 มกราคม 2560 ณ ห้องทับทิม โรงแรมเวล

วาระปกติ นายกสโมสร กล่าวเปิดประชุม ปฏิคมแนะนําแขกสโมสร นายกสโมสร แจ้งให้ทราบ กิจกรรมและโครงการ 1. Rotary Moment โดย อน.ประสาธน์ มกรกิจวิบูลย์ 2.อวยพรคล้ายวันเกิด -รทร.ณรงค์ กุลมุติวัฒน์ (23 ม.ค.) 3.การบรรยายพิเศษ เรื่อง “โรคเกี่ยวกับตาที่ควรทราบ” โดย... นพ.อภิรักษ์ วุฒิยาสกุล จักษุแพทย์ โรงพยาบาลกรุงเทพสนามจันทร์ เรื่องอื่นๆ


ปฏิทินกิจกรรม วันที่ 21 มกราคม 2560 – 08.00 น. การประชุมระหว่างเมืองครั้งที่ 2 พื้นที่ 16-30 ปี 2559-60 ณ โรงแรมพิลูส จ.กาญจนบุรี วันที่ 24 มกราคม 2560 -13.00 น. การบรรยายพิเศษ โดย...ดร.ภญ.ธิดาพร จิรวัฒนไพศาล ณ ห้องทับทิม โรงแรมเวล วันที่ 31 มกราคม 2560 – 13.00 น. การประชุมกิจกรรมสโมสรครั้งที่ 4 ณ ห้องทับทิม โรงแรมเวล วันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 – 13.30 น. การประชุมบอร์ดครั้งที่ 8 ณ ห้องทับทิม โรงแรมเวล วันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 -12.15 น. สโมสรย้ายเวลา และสถานที่ประชุม เป็นวันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 สถานที่จะแจ้งให้ ทราบอีกครั้ง วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 – 18.00 น. การประชุมปกติประจําสัปดาห์ และงานมิตรภาพสังสรรค์วันครอบครัวประจําเดือน มกราคม-กุมภาพันธ์ เจ้าภาพได้แก่ อน.บุญส่ง ไหลธนานนท์/อน.เกษม เขมวราภรณ์/อน.อนันต์ ทรงวิทยา/อน.พิชติ พาวิทยลาภ/อน.อรุณ เลียวกิจสิริ/อน.วิชัย โกสมนึก/อน.ระหงษ์ แพรอัตถ์/อน.โชติอนันต์ นิ่มนวลภูพานิช/รทร.สุชาติ เชื่อมวราศาสตร์/รทร.นพ.ฮาร์เจริญ คุรุวาณิชย์ และรทร.กิตติ พัฒน์ ทองพูล สําหรับสถานที่จะแจ้งให้ทราบภายหลัง


รายงานการประชุม ครั้งที่ 21 –วันอังคารที่ 10 มกราคม 2560 ณ ห้องทับทิม โรงแรมเวล สมาชิกเข้าร่วมประชุม 51 ท่าน / ประชุมเวลา 12.15 น. วาระปกติ 1.นย.ปถวี สุสัณฐิตพงษ์ นายกสโมสร กล่าวเปิดการประชุม ร่วมร้องเพลงชาติ และเชิญทุก ท่านร่วมรับประทานอาหาร 2.นย.ปถวี สุสัณฐิตพงษ์ ทําหน้าที่แทนปฏิคม แนะนําแขกสโมสรดังนี้ • นพ.ปฐม วงษ์อุบล รองผู้อํานวยการ โรงพยาบาลนครปฐม • นพ.วัฒนา เกรียงไกรัตน์ โรงพยาบาลนครปฐม • คุณสมคิด มะโนวัฒน “--------------------” • คุณวัชรา ศิโรดม “--------------------” • คุณกนกวรรณ อ้นหลํา “--------------------” • คุณวารุณี แก้วไทรแย้ม “--------------------” • คุณ คริสติน อัลท์ไฮเมอร นิสิตจากเยอรมัน • คุณฟาเบียเน่ สปริสเลอ “---------------” • คุณสุวัฒน์ มาศภากร นสพ.พลังชน • คุณสุริยัน โรหิตเสถียร นสพ.ยอดแหลมนิวส์ • แอนน์นฤมล จินตนะโรจน์ • แอนน์สุกานดา มนต์วานิชภักดิ์ • แอนน์สุรีรัตน์ พาวิทยลาภ • แอนน์มาลินี ไพโรจน์สถาพร • แอนน์สาคร ฐิติเบญจพล • แอนน์สุกัญญา จันทร์วาววาม • แอนน์พรรณี พวงสําลี • แอนน์สุภาพร รุ้งทองโอฬาร


3.นายกสโมสรแจ้งให้ทราบ -เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2559 เดินทางไปสวัสดีปีใหม่ท่านผู้วา่ ราช การจังหวัดนครปฐม พร้อมกับสมาชิก ที่ศาลากลางจังหวัดนครปฐม -เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2559 เดินทางไปสวัสดีปีใหม่ประธานสภาที่ปรึกษา อน.สุนทร แก้วพิจิตร พร้อมกับสมาชิกที่ บริษัทอรพรรณ -เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2560 ปิดโครงการประชาสัมพันธ์ขอรับบริจาคจากชุมชนเพือ่ จัดซื้อตู้อบเด็กคลอดก่อนกําหนดให้กับโรงพยาบาลยะลา จํานวนเงิน 909,549 บาท ซึ่ง ได้ทําการโอนเงินไปเมื่อวานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และจัดส่งรายนามผู้บริจาคให้กับทาง โรงพยาบาลยะลา เพื่อออกใบอนุโมทนากับผูบ้ ริจาคเงินตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป -เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2560 ร่วมพิธีเปิดการให้บริการทันตกรรมมูลนิธิ พอ.สว. ที่ เรือนจํากลางจังหวัดนครปฐม พร้อมกับสมาชิก -ในวันเดียวกัน ไปร่วมงานสวัสดีปีใหม่ของสโมสรโรตารีสาํ โรง 4.เลขานุการแจ้งข่าวสาร รทร.ทิพย์ชยพล ปรีชาบริสุทธิ์กุล เลขานุการ แจ้งข่าวสารดังนี้ -ได้รับหนังสือจากที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบลสวนป่าน เรื่อง ขอความ อนุเคราะห์สนับสนุนของขวัญหรือของรางวัลในการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจําปี 2560 ในวันที่ 14 มกราคม 2560 เพื่อแจกเป็นของรางวัลในการจัดกิจกรรมในงาน ดังกล่าว -ได้รับหนังสือจากผู้วา่ การภาค 3330 โรตารีสากล เรื่อง เกิดเหตุการณ์น้ําท่วม ภาคใต้ เนื่องจากได้เดินทางไปเยี่ยมสโมสรโรตารีเกาะสุมย แต่เนื่องจากประสบ เหตุการณ์น้ําท่วมสูงทําให้ไม่สามารถเดินทางไปเยี่ยมสโมสรดังกล่าวได้ และได้เห็นความ เดือดร้อนของผู้ประสบภัยน้ําท่วมในภาคใต้ จึงขอความอนุเคราะห์ขอความร่วมมือโดย บริจาคเงินได้ที่ อผภ.วิชัย มณีวัชรเกียรติ บัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาซอยลาซาล เลขที่ 2212282351


-ได้รับหนังสือจากโรงเรียนวัดทุ่งสีหลง เรื่อง ขอเชิญร่วมกิจกรรมงานวันเด็ก แห่งชาติ ประจําปี 2560 ในวันศุกร์ที่ 13 มกราคม 2560 เวลา 09.00 น. โดยนายก สโมสรได้รับคัดเลือกเป็นผู้ทรงคุณค่าแห่งปฐมนครในการมีสว่ นร่วมสนับสนุนเพือ่ การศึกษา โดยมี พล.ต.ท.ชัจจ์ กุลดิลก อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยและ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานในพิธี


กิจกรรมและโครงการ 1.จับรางวัล 100% เดือนธันวาคม นย.ปถวี สุสัณฐิตพงษ์ จับรายชื่อสมาชิกที่เข้าร่วมประชุมครบ 100% เดือนธันวาคม จํานวน 5 ท่าน ได้แก่ อน.ประสาธน์ มกรกิจวิบูลย์ /รทร.ทิพย์ชยพล ปรีชาบริสุทธิ์กุล/ รทร.อนุพงษ์ เชี่ยวชาญวลิชกิจ/รทร.สุชาติ เชื่อมวราศาสตร์ และ รทร.สุชาติ เปรม โรจน์ สําหรับ 3 ท่านจะต้องขึ้นพูด Rotary moment สําหรับของรางวัลได้รับการ อุปถัมภ์จากนายกสโมสร

2.การอวยพรคล้ายวันเกิด รทร.ทิพย์ชยพล ปรีชาบริสุทธิ์กุล ทําหน้าที่แทนมิตรภาพ เชิญ นย.ปถวี สุสัณฐิต พงษ์ มอบของที่ระลึกเนื่องในวันคล้ายวันเกิดให้แก่ อน.วิชัย จันทร์วาววาม และเชิญ อน.พิชิต พาวิทยาลาภ รองประธานสภาฯรับมอบเงินเข้ากองทุนเยาวชนและอาสาสมัคร สโมสรโรตารีนครปฐม รทร.ทิพย์ชยพล ปรีชาบริสุทธิ์กุล กล่าวขอบคุณผู้ที่นําของมาเลีย้ งรับรองในวันนี้ -แอนน์สุกัญญา จันทร์วาววาม *ขนมลอดช่องน้ํากะทิ


3.เนื่องจากในวันนี้ มีนิสิตนักศึกษาปริญญาโท จากประเทศเยอรมัน มาร่วม ประชุมกับสโมสร คือ คริสติน อัลท์ไฮเมอร และคุณฟาเบียเน่ สปริสเลอ ในโอกาสที่ทั้ง สองท่านมาร่วมประชุม ได้กล่าวโดยมี รทร.ดร.สุพล เลื่องยศลือชากุล และ รทร.อนุพงษ์ เชี่ยวชาญวลิชกิจ ให้การแปลเป็นใจความดังนี้ “ทั้งสองท่านได้มาเรียนที่ประเทศ ไทย และไปเยี่ยมมาหลายจังหวัด และ ดีใจที่มาอยู่ที่เมืองไทย สําหรับที่เรียน นั้นเป็นพวกแบคทีเรีย และสารต่างๆ วิจัยเกี่ยวกับโรคต่างๆ” 4.รายงานการเงินประจําเดือนธันวาคม นย.ปถวี สุสัณฐิตพงษ์ ทําหน้าที่ที่แทนเหรัญญิก รายงานการเงินประจําเดือน ธันวาคม โดยมีเอกสารแจ้งให้สมาชิกทุกท่านทราบ เรื่องอื่นๆ -นพ.ปฐม วงษ์อุยล พร้อมคณะพยาบาลโรงพยาบาลนครปฐม มอบของที่ระลึก สวัสดีปีใหม่แก่ นย.ปถวี สุสัณฐิตพงษ์ /อน.ยงยุทธ ฐิติเบญจพล (แอนน์สาคร รับมอบ แทน) และ อน.เกษม เขมวราภรณ์ ปิดประชุมเวลา 20.30


นานาสาระ แค่นําสําลีที่ทาด้วยวิคส์ใส่ลงไปในหูของคุณตลอดทั้งคืน และนี่คือสิ่งที่จะทําให้ ประหลาดใจ วิคส์ (Vicks VapoRub) เป็นยาที่มีคนนิยมใช้มากอย่างไม่น่าเชื่อ มันมีอยู่ประจําตาม เคาน์เตอร์ที่ขายยาซึ่งสามารถนํามาใช้รักษาและบรรเทาอาการต่างๆ ได้อย่างมากมาย รวมถึงอาการไอ ตามที่ Bridie Cavanaugh at eHow ระบุไว้ส่วนผสมหลักสามชนิดที่อยูใ่ นวิคส์ ได้แก่ เมนทอล การบูร และน้ํามันยูคา ช่วยบรรเทาอาการไอและอาการคัดจมูกได้เมื่อสูดดม นอกจากนี้ก็ยังทําหน้าที่เป็นยาแก้ปวดเฉพาะที่มีประสิทธิภาพ และผลิตภัณฑ์นี้ยงั มี ประโยชน์อื่น ๆ อีกมากมายที่สามารถให้ผลอย่างน่าประหลาดใจในกรณีตอ่ ไปนี้: -อาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ คุณควรใช้ผลิตภัณฑ์นี้นวดบริเวณที่มีอาการเจ็บปวดและใช้ผา้ ขนหนูห่อทับไว้อกี ชั้น เพื่อเพิ่มความอุ่น มันจะช่วยบรรเทาอาการให้ดขี ึ้นได้ในเวลาไม่นาน -ปวดหู ในกรณีที่มีอาการปวดหูที่เป็นผลมาจากการติดเชือ้ หรือไข้หวัด อาการปวดในหูจะทํา ให้ร่างกายอ่อนแอและยากมากต่อการนอนหลับ คุณสามารถใช้ Vicks เพื่อบรรเทาความ เจ็บปวดนี้ โดยการทาวิคส์ลงในสําลีเพียงเล็กน้อยและใส่ไว้ในหูปล่อยทิ้งไว้ตลอดคืน -อาการปวดหัว เมื่อมีอาการปวดศีรษะ เพียงคุณใช้ Vicks ทาบางๆ เพื่อบรรเทาอาการปวดหัวมันจะ ช่วยให้อาการดีขนึ้ อย่างรวดเร็ว ในกรณีที่มีอาการปวดหัวไซนัสให้ใส่วคิ ส์เข้าไปในรูจมูกสัก เล็กน้อยและหายใจเข้าช้าๆ ลึกๆ -ส้นเท้าแตก ทําให้ส้นเท้าของคุณนุ่มลงได้อีกครั้ง เพียงใช้ Vicks ทาและนวดบริเวณส้นเท้าที่แตก ในตอนเย็นและปล่อยทิ้งไว้ตลอดคืน ในตอนเช้าล้างออกด้วยน้ําอุน่ และขัดด้วยหินภูเขาไฟ


-รักษารอยฟกช้ําและบาดแผลเล็ก ๆ น้อย ๆ เพื่อเร่งกระบวนการรักษาให้คุณทาวิคส์ไปรอบ ๆ บาดแผลที่มีขนาดเล็ก แต่ห้ามทา ลงไปในบาดแผลโดยตรง สําหรับรอยฟกช้าํ ใช้วคิ ส์และเกลือทาบางๆ ลงไปบริเวณนั้นมัน จะช่วยปรับปรุงการไหลเวียนโลหิตและรักษาอาการได้อย่างรวดเร็ว -เชื้อราที่เล็บเท้า ทาวิคส์ในบริเวณที่ติดเชือ้ 2-3 ครั้งทุกวัน เป็นเวลา 2-3 สัปดาห์หรือมากกว่านั้น มันจะช่วยต่อสู้กบั เชื้อราได้เป็นอย่างดี -ป้องกันรอยขีดข่วนจากสัตว์ หากคุณต้องการป้องกันรอยขีดข่วนของแมวของคุณ ให้ทาวิคส์ไว้บนประตู ที่นอน และผ้าม่าน หรือเฟอร์นิเจอร์อื่นๆ ในบ้านของคุณ -ขับไล่แมลง ทาวิคส์บางๆ ลงในบริเวณที่ถูกแมลงกัดต่อยเพื่อบรรเทาอาการคันและใช้วคิ ส์ทาลง ในเสื้อผ้าและผิวของคุณเพื่อปกป้องตัวเองจากแมลง แพทย์จีน เผย 19 สิ่งที่ควรเลี่ยง ถ้าหากทําได้ ก็ช่วยให้ห่างไกลโรคร้ายได้อย่าง น่าอัศจรรย์ เรื่องของการเจ็บไข้ได้ป่วยนั้น บางครั้ง เราก็ไม่สามารถรู้ได้วา่ จะ เกิดขึ้นกับเรา เมื่อไหร่ แต่ที่แน่ๆนั้น เราสามารถเลือกอาหารการกินเพือ่ ดูแลสุขภาพได้ หมอหวิ๋จงเสี่ยน ที่เป็นแพทย์แผนจีน ได้คําแนะนําให้กินมันเทศ โดยเฉพาะที่มีสเี หลืองหรือสีม่วง สามารถ ต้านมะเร็ง และการดื่มน้ํามะนาวร้อนโดยไม่เติมน้ําตาล ก็ต้านมะเร็งได้เช่นกัน แพทย์แผนจีนแนะ วิธีปฏิบัติตัว 19 อย่าง เพื่อหลีกเลี่ยงโรคร้าย หมอ หวิ๋จงเสี่ยน เน้นให้ช่วยส่งต่อข้อความที่ได้รับนี้ จะสามารถช่วยชีวิตคนหนึ่งคนได้ คําแนะนําให้กินมันเทศ โดยเฉพาะที่มีสีเหลืองหรือสีม่วง สามารถต้านมะเร็ง และการดื่ม น้ํามะนาวร้อนโดยไม่เติมน้ําตาล ก็ต้านมะเร็งได้เช่นกัน 1. งดอาหารมื้อดึก เพราะจะเพิม่ โอกาส เป็นมะเร็งกระเพาะ 2. สัปดาห์หนึ่งไม่ควรกินไข่มากกว่า 4 ฟอง 3. เนื้อสะโพกไก่ กินมาก เป็นเหตุให้เป็นโรคมะเร็ง


4. ไม่ควรกินผลไม้หลังอาหาร ควรกินผลไม้ ก่อนมื้ออาหาร 5. ขณะมีรอบเดือน ไม่ควรดื่มชา ให้กินอาหาร ที่ช่วยบํารุงเลือดแทน 6. น้ําเต้าหู้ไม่ควรใส่ไข่ และไม่เติมน้ําตาล 7. เมื่อท้องว่าง ไม่ควรกินมะเขือเทศ ควรกินหลังอาหาร 8. ดื่มน้ําธรรมดาก่อนมื้อเช้าทุกวัน เพื่อป้องกัน โรคนิ่วในกระเพาะ 9. ก่อนนอนอย่างน้อย 3 ชั่วโมง งดทานอาหาร 10. งดดื่มชาใส่นม เพราะไขมันในนมข้น และน้ําตาล ก่อให้เกิดโรคเบาหวาน และ โรค ความดันโลหิตสูง 11. ไม่ควรกินขนมปัง หรือซาลาเปา ที่เพิ่งนึ่งร้อนๆ จากเตานึ่งหรือเตาปิ้ง 12. การชาร์จโทรมือถือ ควรห่างจากตัว ไม่น้อยกว่า 30 เซนติเมตร และไม่ควรอยู่ใกล้ที่ นอน ขณะนอนหลับ 13. ดื่มน้ํา 10 แก้วต่อวัน ป้องกันมะเร็งกระเพาะ 14. กลางวัน ดื่มน้ําให้มาก และดื่มให้น้อย ตอนกลางคืน 15. ไม่ควรดื่มกาแฟ มากกว่า 2 แก้วต่อวัน จะทําให้ นอนไม่หลับ และท้องอืด 16. ของมันหรือของทอด กินมากทําให้ เลือดคั่ง ที่กะเพาะลําไส้ เป็นเหตุให้ง่วงซึม อยาก นอนบ่อย 17. หลัง17.00 น ต้องรับประทานอาหารให้น้อยลง 18. 10 สิ่งที่ควรทานกิน: ปลาทะเลน้ําลึก กล้วย เกรฟฟุต ขนมปังโฮลวิต ผักโขม กระเทียม ฟักทอง นมพร่องมันเนย เนื้อไก่ ลูกพีช 19. นอนน้อยกว่า 8 ช.ม.ต่อวัน ทําให้สมองเสื่อม การงีบตอนพักเที่ยง ทําให้แก่ช้า –น้ํา มะนาวร้อน ดีต่อสุขภาพ และชีวิตยืนยาว น้ํามะนาวร้อน ทําลายล้างเซลล์มะเร็ง ฝานมะนาวบางสัก 2-3 ชิ้นในถ้วย แล้วเติมน้ําร้อน ทําเป็นน้ําด่าง ดื่มเป็นประจําทุกวัน ดีต่อสุขภาพ –รสขมในน้ํามะนาวร้อน เป็นสารต้านมะเร็ง ส่วนน้ํามะนาวเย็นนั้น มีเพียงวิตามินซี ไม่ สามารถป้องกันมะเร็งได้ –น้ํา มะนาวร้อน ช่วยระงับการเติบโตของก้อนเนื้องอก การทดลองพิสูจน์ว่า น้ํามะนาว ร้อนมีผลในการป้องกันมะเร็ง การบําบัดวิธนี ี้ ทําลายเซลล์กอ้ นเนื้อร้ายโดยไม่มผี ลต่อ เซลล์ในร่างกาย


บริจาค รายนามผู้บริจาคกองทุนสโมสรโรตารี นครปฐม เพื่อเยาวชนและอาสาสมัคร ชุมชนโรตารี -อน.วิชัย จันทร์วาววาม 1,000.-

วันอังคารที่ 24 มกราคม 2560 อวยพรคล้ายวันเกิด -ไม่มี

บททดสอบสี่แนวทางของโรตารีสากล

สังคมที่เราอยู่ จะเป็นสังคมที่ดีได้...ถ้าพวกเรา ก่อนจะคิด จะพูด และจะทํา สิ่งใด ลองถาม ตัวเองว่า...สิ่งที่เราคิด พูดหรือทํานั้น

 เป็นความจริงหรือไม่  เป็นธรรมกับทุกฝ่ายหรือไม่  เป็นมิตรกับทุกคนหรือไม่  เป็นประโยชน์ต่อคนอืน่ หรือไม่


สโมสรโรตารีนครปฐม โดยการนําของ นย.ปถวี สุสัณฐิตพงษ์ พร้อมด้วยสมาชิก ร่วมมอบ อุปกรณ์ถักหนังยางจํานวน 100 ชุด และจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจําปี 2560 ณ โรงเรียนวัดทุ่งสีหลง วันที่ 13 มกราคม 2560


Bulletin#22  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you