Page 1

โพธิร์ ัตนารามสาร ฉบับที่ 1 ปี 1 ประจาเดือน พฤษภาคม 2557

วัดโพธิร์ ตั นารามสาร 1


ท่านผูป ้ กครองนักเรียนทีเ่ คารพรักทุกท่าน เป็นทีน ่ า่ ภาคภูมใิ จเป็นอย่างยิง่ ตลอดระยะเวลา 2 ปีการศึกษาทีผ่ า่ นมา โรงเรียนของเราประสบความสาเร็จในด้าน การจัดการศึกษา ได้รบั รางวัลชนะเลิศระดับประเทศ และระดับภาค ในงาน ศิลปหัตถกรรมนักเรียนครัง้ ที่ 62 และ 63 ได้รบั รางวัลโรงเรียนดีศรีตาบล ได้รบั การรับรองมาตรฐานการศึกษารอบสาม ผ่านการติดตามประเมินการดารงรักษา สภาพสถานศึกษาทีไ่ ด้รบั รางวัลพระราชทาน จากกระทรวงศึกษาธิการ ได้รบั การคัดเลือกเป็นสถานศึกษาสีขาวดีเด่นระดับจังหวัด ได้รบั รางวัลรองชนะเลิศการ แข่งขันฟุตบอลเยาวชนและประชาชน รุน ่ อายุ 12 ปี ระดับจังหวัด ได้รบั รางวัล หนึง่ แสนครูดี และครูดไี ม่มอี บายมุข จากกระทรวงศึกษาธิการ ความสาเร็จและความภาคภูมใิ จทีก่ ล่าวมานี้ เป็นผลมาจากความพยายาม ความทุม่ เท และเสียสละของคณะครูโรงเรียนวัดโพธิร์ ตั นารามทีม่ คี วามมุง่ มัน ่ และ ตัง้ ใจจริง ในนามของคณะครูโรงเรียนวัดโพธิร์ ตั นาราม ขอกราบขอบคุณคณะกรรมการ สถานศึกษาขัน ้ พืน ้ ฐานทุกท่าน ท่านผูน ้ าชุมชนทุกท่าน ท่านผูป ้ กครองนักเรียน และ ผูม้ สี ว่ นในการสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา นามาซึง่ ความสาเร็จ และ ความภาคภูมใิ จของพวกเราทุกคน ขอกราบขอบคุณครับ

วัดโพธิร์ ตั นารามสาร 2


วัดโพธิร์ ตั นารามสาร 3


โครงการ การพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือผูเ้ รียนและพัฒนาทักษะชีวติ

4. ขั้นตอนการดาเนินงาน

แผนงาน งานบริหารงานวิชาการ โรงเรียนวัดโพธิ ์รัตนาราม สนองกลยุทธ์ท่ี 3 ขยายโอกาสทางการศึกษา

ที่ 1

สอดคล้องกับมาตรฐานมาตรฐานที่ 10 ตัวบ่งชี้ 10.6 ผูร้ บั ผิดชอบ นางบุญเรือน สายทอง ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง ระยะเวลาดาเนินงาน

2

16 พฤษภาคม 2556 – 31 มีนาคม 2557

กิจกรรม ศึกษาสภาพปัจจุบนั ปัญหา ความต้องการ ประชุมครู วางแผนโครงการและ มอบหมายงาน - ดำเนินกำรจัดกิจกรรม ตำม แผนที่กาหนด

ระยะเวลา พ.ค.56

ผู้รับผิดชอบ ครูวัชรี และ ครูโครงการ

มิ.ย.56มี.ค.57

- กิจกรรมเยีย่ มบ้าน

ครูปราโมชย์ ครูวัชรี ครูศิวพร

1. หลักการและเหตุผล

- กิจกรรมคัดกรองนักเรียน

โรงเรียนวัดโพธิ ์รัตนาราม มีนกั เรียนแต่ละคนมีสภาพปญั หาแตกต่างกัน เพราะมาจากสภาพครอบครัวทีแ่ ตกต่างกัน นักเรียนทีม่ ปี ญั หา ก็เป็ นสาเหตุให้เกิด อุปสรรคต่อการเรียนการสอน โรงเรียนจึงจัดระบบการดูแลช่วยเหลือเด็ก เพื่อ ศึกษาสภาพปญั หาของนักเรียน และช่วยเหลือชีแ้ นวทางให้นกั เรียนเลือกปฏิบตั ไิ ด้ อย่างถูกต้อง

- กิจกรรมทุนการศึกษา

ครูสปุ ราณี

- กิจกรรมซ่อมเสริม - กิจกรรมส่งเสริมรายได้ ระหว่างเรียน 3 4

2. วัตถุประสงค์ 2.1 เพื่อให้นกั เรียนมีแนวทางเลือกทีถ่ ูกต้อง

- กิจกรรมแนะแนว นิเทศ ติดตามผล จัดทาเอกสารสรุปและรายงาน ผลโครงการนามาปรับปรุง

มี.ค.57 มี.ค.57

ครูโครงการ ครูโครงการ

2.2 เพื่อแนะแนวการศึกษา และการประกอบอาชีพ 2.3 เพื่อศึกษาและหาทางช่วยเหลือนักเรียนเป็ นรายบุคคล 3. เป้ าหมาย ด้านปริมาณ

5. งบประมาณ จานวน 10,000 บาท แหล่งงบประมาณ ( / ) สพฐ/สพป.รบ.2 (

(1) จัดทาระเบียนสะสมนักเรียนเป็ นรายบุคคล (2) เพื่อแนะแนวการศึกษา และการประกอบอาชีพ

หมวดรายจ่าย ที่

ค่าวัสดุ

รวม

ค่าถ่ายเอกสารใน การดาเนินงาน

10,000

10,000

รวม

10,000

10,000

กิจกรรม

(3) เพื่อศึกษา และหาทางช่วยเหลือนักเรียนเป็ นรายบุคคล ด้านคุณภาพ (1) ครูรจู้ กั นักเรียนเป็ นรายบุคคล เข้าใจนักเรียน (2) นักเรียนขาดแคลนได้รบั การช่วยเหลือด้านต่าง ๆ

) หน่วยงานอื่นๆ ( ระบุ ) เป็นค่าใช้จ่าย

ดังนี้

ค่า ตอบ แทน

1

ค่า ใช้ สอย

หมาย เหตุ

(3) นักเรียนรูจ้ กั หาเหตุผล ในการเลือกตัดสินใจ

วัดโพธิร์ ตั นารามสาร 4


6.

การประเมิ นผล

ที่

ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ

1 - นักเรียนเข้าใจ บทบาทหน้าที่ของ ตนเอง 2 - นักเรียนขาดแคลน ได้รับการช่วยเหลือ อย่างทั่วถึง

วิธีการวัด/ ประเมินผล -สังเกตพฤติกรรม ของครูในการจัด กิจกรรม -สังเกตพฤติกรรม นักเรียน

เครื่องมือ -แบบประเมินการ แนะแนว -สมุดบันทึกการจัด กิจกรรม

7. ผลที่คาดว่าจะได้รบั 7.1 นักเรียนเข้าใจบทบาทหน้าทีข่ องตนเอง 7.2 นักเรียนขาดแคลนได้รบั การช่วยเหลืออย่างทัวถึ ่ ง

ลงชื่อ .........................................ผูเ้ สนอโครงการ (นางบุญเรือน สายทอง) ตาแหน่ง ครู คศ.3 โรงเรียนวัดโพธิ ์รัตนาราม

ลงชื่อ .........................................ผูอ้ นุมตั ิ ( นายณปภัช โล่หจ์ นิ ดา ) ตาแหน่ง ผูอ้ านวยการโรงเรียนวัดโพธิ ์รัตนาราม

วัดโพธิร์ ตั นารามสาร 5


วัดโพธิร์ ตั นารามสาร 6


สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 พัฒนาศักยภาพเครือข่ายประชาสัมพันธ์ โดยจัดโครงการอบรมพัฒนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์ ระหว่างวันที่ 22 - 23 ณ ห้องประชุมว่องกุศลกิจ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2

วัดโพธิร์ ตั นารามสาร 7


1.

3.

2.

4.

วัดโพธิร์ ตั นารามสาร 8


เจ้าของผลง านเผยแพร ข่ อ้ มูล : โรงเรียนวดั โพธิ์ รตั นาร าม สงั กดั ส พป.รบ.2 ที่ปรกึ ษา : นายณปภชั บรรณาธิ กา ที่อยู่ :

โลห่ จ์ ินดา

ร:

นางวิภาวี วอ่ งวารี

ผอู้ านวยกา รโรงเรียนว ดั โพธิ์ รตั นา รา

โรงเรียนวดั โพธิ์ รตั นาร าม หมู่ 5 ต .ปากแรต อ จ.ราชบุรี 7 0110 .บา้ นโป่ง โทรศพั ท์ 0 32—34138 5 โทรสา ร 032—21 E-mail : bu 2499 a395@gma il.com Facebook : โรงเรียนว ดั โพธิ์ รตั นา ราม

วัดโพธิร์ ตั นารามสาร 9

Magazine1  
Magazine1  
Advertisement