Page 1


ABOUT ME BASIC INFORMATION Name : Muhammad Wae-doyee มูฮำหมัด แวโดยี Nickname : Mad / เล็ก Birth date : 20 October 1994 Age : 23 Languages : Thai, Malayu Religlous Vieews : Islam

CONTACT Phone : 089 2984853 E-mail : waedoyee144@gmail.com Facebook : ศิษย นองเล็ก Address : 10/1 Pujud Muang Pattani 94000


EDUCATION 2017 จบการศึกษาสาขานวัตกรรมการออกแบบ และ สรางสรรคสื่อ คณะวิทยาการสื่อสาร มหาวิ ท ยาลั ย สงขลานคริ น ทร วิทยาเขตปตตานี

EXPERIENCE 2017 ผานการฝกประสบการณสหกิจศึกษา บริษัท DIR4 จำกัด อยูในสวนของ Brand Think ตำแหนงกราฟฟกดีไซน ( เปนเวลา 4เดือน )

2016 ไดเขารอบการแขงขันรายการชนชางกราฟฟก GRAPHIC DESIGN 2 “ตอนกราฟฟกเพือ ่ ชุมชน”

2016 รวมจัดแสดงนิทรรศการโครงการพัฒนา สื่อทางดานนวัตกรรม และจัดแสดงผลงาน ครั้งที่ 8 “แหกคุก โปรเจค”

SKILL Adobe Photoshop Adobe Illustrator Adobe Indesign Adobe Premiere pro


G�A�H�� DE���N


LOGO DESIGN

งานออกแบบ Logo Design : กลุมละครชาตรี ผลงานออกแบบในรายการชนชางกราฟฟก GRAPHIC DESIGN 2 ตอนกราฟฟกเพื่อชุมชน ออกแบบโลโกใหกับกลุมละครชาตรี ชุมชนวัดสุนทรธรรมทาน นางเลิ้ง

*ผลงานออกแบบคู

6 - GRAPHIC DESIGN


งานออกแบบ Logo Design : กลุมกระเปาผาปาเตะ โรงอาง

เปนผลงานออกแบบที่ใชการนำเอาวัฒนธรรมในทองถิ่น มาเปนแรงบันดาลใจในการออกแบบ การใชลวดลาย ของผาปาเตะกับหัวเรือกอและมาผสมผสานกัน

GRAPHIC DESIGN - 7


LOGO DESIGN & PACKAGE

งานออกแบบ Logo Design & Package : ชาเจะเหม

“ หากคิดถึงชาที่ดี ตองนึกถึงชาบานเจะเหม ” เปนแนวคิดชือ ่ แบรนด ซึง ่ เปนชือ ่ เดิมทีเ่ รียกกันติดปากมานาน การใชภาษาของพื้นที่เปนไทย-มลายู และความนุมนวน บอกถึงกลุมแมแบานผูหญิง

8 - GRAPHIC DESIGN


งานออกแบบฉลากบรรจุภัณฑ : กลุมแมบานมุสลีมะห บานน้ำใส

สินคาขาวเกรียบเห็ดนางฟา คือกลุมเปาหายที่จะขายใหกับเด็กๆ ในพื้นที่ และ ในจังหวัดปตตานี ซึ่งการออกแบบบรรจุภัณฑนั้น ควรมีความเรียบงายสะดวก ตอการผลิตและเวลา แบบวิถีชาวบาน

GRAPHIC DESIGN - 9


LOGO DESIGN & IDENTITY

งานออกแบบ Logo Design : รานกาแฟ & แกลลอรี่

ภาพเกาๆ ปาย และปายโฆษณาเกาๆ คือ แรงบันดาลใจของผลงานชิน ้ นี้ และ การให ม ี ค วามรู  ส ึ ก อารมณ เ ก า ๆ แบบไทย - จีน

10 - GRAPHIC DESIGN


ผลงานออกแบบในรายการ ชนชางกราฟฟก GRAPHIC DESIGN 2 ตอนกราฟฟกเพื่อชุมชน โดยออกแบบ Logo & Identity ณ ชุมชนตลาดบางหลวง ภายใตแนวคิด “ภาพเกา เลาไหม”

*ผลงานออกแบบคู

GRAPHIC DESIGN - 11


LOGO DESIGN

งานออกแบบ Logo Design : CHECK IN TRASH

การออกแบบโลโกนน ้ั โดยใชเทคนิคการปริน ๊ ออกมา จากนัน ้ นำมาขย่ำ เพื่อใหเกิดอารมณของความอิสระ ดูไมเปนระเบียบเปรียบเสหมือนขยะ ที่ถูกทิ้ง แลวจากนั้นนำมาถายรูปลงคอมพิวเตอร ปรับเปนไฟลเวกเตอรอีกครั้ง

Check in TRASH https://www.facebook.com/CheckINTrash/

12 - GRAPHIC DESIGN


CAMPAIGN

CHECK IN TRASH เปน คำที่ใหความรูส ึก หากไปเที่ยวที่ไหน ล ว นแล ว จะตองมีข ยะไปที่น ั้น เป นแคมเปญรณรงคไมทิ้งขยะ ในสถานที่ท องเที่ย ว และสวนของการคิดโลโกในครั้งนี้ คือ สามารถนำมาเป น ลู ก เล น ส ว นหนึ ่ ง ของชิ ้ น งานอื ่ น ๆ ได เชน แคปชัน ่ ประกอบบนภาพ, ลักษณะของโลโกเช็คอินบนขยะ ฯลฯ

GRAPHIC DESIGN - 13


INFOGRAPHIC

งานออกแบบ Infographic : เราสรางขยะกันเทาไร โปสเตอร Infographic ที่บอกขอมูลและผลจากการทิ้งขยะ ในจังหวัดปตตานี เปนสวนหนึ่งของแคมเปญ CHECK IN TRASH

14 - GRAPHIC DESIGN


GRAPHIC DESIGN - 15


*ผลงานออกแบบชวงที่ฝกงานบริษัท DIR4 จำกัด

16 - GRAPHIC DESIGN


งานออกแบบ Infographic : ขาวออนไลน BrandThink โปสเตอร Infographic บอกขอมูลการลดหยอนภาษี ให คนโสดไดเงิน คืน เปน ผลงานที่ฝก งานสหกิจ ศึก ษา บริษัท DIR4 จำกัด

GRAPHIC DESIGN - 17


งานออกแบบ Infographic : คณะวิทยาการสื่อสาร โปสเตอร Infographic บอกขอมูลของแตละสาขาที่อยูในสังกัด คณะวิ ท ยาการสื ่ อ สาร มหาวิ ท ยาลั ย สงขลานคริ น ทร

18 - GRAPHIC DESIGN


POSTER DESIGN

Humans ar e never sati sfi ed

The des t r uct i on w as not endi ng.

งานออกแบบ Print AD : การลดใชพลังงานฟุมเฟอย ปจจุบันความตองการของมนุษยมีไมสิ้นสุด ซึ่งอาจทำใหเกิดการทำลายนั้นมีไมสิ้นสุด ดวยเชนกัน เปนผลงานทดลองรายวิชา Introduction to Communication Art

GRAPHIC DESIGN - 19


งานออกแบบ Print AD : Comm-sci go green โปสเตอรการรณรงคเพื่อโลกสีเขียว ลดการทำลายทรัพยากร

20 - GRAPHIC DESIGN


งานออกแบบ Poster Design : ภาพโปสเตอรภาพยนตร เปนการจินตนาการดวยการใหตัวเราเองนั้นเปนพระเอกในเรื่องที่ชอบ

GRAPHIC DESIGN - 21


POSTER DESIGN

งานออกแบบ Poster Design : ขาวออนไลน BRAND THINK เปนผลงานออกแบบ Poster ขาวออนไลนบน Facebook ที่บอกขอมูลเนื้อหา และสาระ เชน Poster บอกขอคิดดีๆ , Poster ประชาสัมพันธ Event ในแตละเดือน ฯลฯ

22 - GRAPHIC DESIGN


ผลงานออกแบบ Poster Content ที่จะนำเสนอบน Facebook ประกอบกับเนื้อหา

*ผลงานออกแบบชวงที่ฝกงานบริษัท DIR4 จำกัด

GRAPHIC DESIGN - 23


งานออกแบบ Cover Article

วัตถุดิบโครงการหลวงมื้อพรีเมียม Solo Traveller COVER VIDEO

ผลงานออกแบบหนาปกบทความของแตละเรื่อง ทีน ่ ำเสนอบนเว็บไซต Brand Think ขาวในแตละวัน โดยการออกแบบจะมี ล ั ก ษณะ Print AD และ สอดคลองกับบทความนั้นๆ

24 - GRAPHIC DESIGN


งานออกแบบ Cover Article

Character Cafe โคก Vs เลย แบรนดสุดเกา Nike สวยไซสใหญ อาหารใสสีไมไดมีดีแคหลอกเด็ก

*ผลงานออกแบบชวงที่ฝกงานบริษัท DIR4 จำกัด

GRAPHIC DESIGN - 25


P�O��C��O�


STOP MOTION

ผูชวยกำกับ / ชางภาพ / จัดแสง

ผลงานภาพยนตรสั้น Stop Motion เรื่อง Darling เปนผลงานรวม ที่ฉายแสดงในนิทรรศกาลโครงการพัฒนาสื่อทางดานนวัตกรรม และ จัดแสดงนิทศการ

https://www.facebook.com/pg/MDIC56/videos/?ref=page_internal

28 - PRODUCTION


VIRAL

ไวรอล วีดีโอ เปนผลงานสวนหนึ่งของแคมเปญ CHECK IN TRASH ใน Concept ถานั้นเปนบานของเรา เราจะยอมใหคนอื่นมาทำรายไหม

กำกับ / ชางภาพ / ตัดตอ

https://www.facebook.com/pg/CheckINTrash/videos/?ref=page_internal

PRODUCTION - 29


PRESENTATION วีดีโอประมวลผล Presentation งานมหารอมฎอนการประกวด อนาซีด ชิงแชมปอาเซียน DAE VOICE THAILAND

ผูชวยกำกับ / ชางภาพ / ตัดตอ

https://www.facebook.com/pg/Social-Fatoni-Multimedia1417100831876569/videos/?ref=page_internal

30 - PRODUCTION


สารคดี

ผูชวยกำกับ / ชางภาพ / ตัดตอ & CG

ผลงานวีดีโอสารคดีที่ทำรวมกับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ “The Journey of keropok” เปนสารคดีรายการที่เลาเรื่องการเดิรทางกรือโปะ (ขาวเกรียบ) ซึ่งเปน สินคาขึ้นชื่อของเมืองปตตานี

https://www.youtube.com/watch?v=bTrLw7Ih_nw&t=74s

PRODUCTION - 31


EXPERIENCE 2016 ชนชางกราฟฟก GRAPHIC DESIGN 2

ไดเขารอบการแขงขัน ชนชา งกราฟฟก GRAPHIC DESIGN 2 “ตอนกราฟฟกเพื่อชุมชน” เปนการทำงาน ออกแบบกราฟฟกเพือ ่ ชุมชน และไดลงพืน ้ ที่ ชุมชนจริงๆ 10 ชุมชน ทีม ่ ค ี วามหลากหลาย ทางวัฒนธรรม


2016 แหกคุก โปรเจค

คณะกรรมการรวมจัดงานโครงการพัฒนาสือ ่ ทางดานนวัตกรรม และจัดแสดงผลงาน ครั้งที่ 8 ภายในงานมีการฉายภาพยนตรสั้นประเภท Shot Film, 2D Animation, 3D Animation, Stop Motion การแสดงบนเวที และจัดนิทรรศการ โดย Concept “แหกคุก ขบถความคิด”


Port folio  
Port folio  
Advertisement