Page 1

การสร้ างเว็บไซต์ เรื่ อง ระบบขายสินค้าบารุงผิวออนไลน์ สร้ างด้ วย Dreamvewer

นางสาวอาฟาร่ า ปานดารงค์ นางสาวฮาบิ๊บ หมัดแหล๊ะ

หลักสู ตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพสาขางานคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษาบริหารธุรกิจวิทยาสงขลา ปี การศึกษา 2558


การสร้ างเว็บไซต์ เรื่ อง ระบบขายสินค้าบารุงผิวออนไลน์ สร้ างด้ วย Dreamvewer

นางสาวอาฟาร่ า ปานดารงค์ นางสาวฮาบิ๊บ หมัดแหล๊ะ

หลักสู ตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพสาขางานคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษาบริหารธุรกิจวิทยาสงขลา ปี การศึกษา 2558


ใบรับรองโครงการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาบริหารธุรกิจวิทยาสงขลา เรื่ อง

การสร้างเว็บไซต์ระบบขายสิ นค้าบารุ งผิวออนไลน์ สร้างด้วย Dreamvewer

โดย

นางสาวฮาบิ๊บ หมัดแหล๊ะ นางสาวอาฟาร่ า ปานดารงค์

ได้รับอนุมตั ิให้นบั เป็ นส่ วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง สาขาคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ ………………………………………….หัวหน้าแผนกวิชา (…………………...…………….......… ) วันที่.........เดือน..............................พ.ศ............... คณะกรรมการสอบโครงการ .......................................................... (

) ประธานกรรมการ

.......................................................... (

) กรรมการ

.......................................................... (

)


ชื่ อ

: นางสาง ฮาบิ๊บ หมัดแหล๊ะ : นางสาว อาฟาร่ า ปานดารงค์

ชื่ อเรื่ อง

: การสร้างเว็บไซต์ระบบขายสิ นค้าบารุ งผิวออนไลน์ สร้างด้วย Dreamvewer

สาขา

: คอมพิวเตอร์ ธุรกิจ

ทีป่ รึกษา

: อาจารย์นวภรณ์ แซ่ ต้ งั อาจารย์ จิรวัจน์ ผาสุ กสวัสดิ์ และ อาจารย์ เยาวเรศ อนันต์

ปี การศึกษา : 2558

บทคัดย่ อ โครงงานการสร้างเว็บไซต์ระบบขายสิ นค้า บารุ งผิวออนไลน์ ด้วย Dreamvewer เรื่ อง การสร้างเว็บเพื่อค้าขาย นี้ จัดทา ขึ้นโดยมี วัตถุประสงค์เพื่อให้การขายสิ นค้าทางเว็บไซต์ง่ายในการ สั่งซื้ อสิ นค้า ในSocial Media ซึ่ งเป็ นที่ได้รับความ สนใจและเป็ นที่นิยมในปั จจุบนั ในการสั่งสิ นค้า ออนไลน์ โดยได้ศึ ก ษารู ป แบบและพัฒ นาการเรี ย นรู ้ ใ น การจัด สร้ า งเว็บ ไซต์ด้ว ยโปรแกรม Dreamvewer ทั้งนี้ ได้ทาการศึกษาค้นคว้าเนื้ อหาความรู ้ ที่ สนใจเกี่ ยวกับเรื่ อง การใช้โปรแกรมใน การสร้างเว็บไซต์ระบบขายสิ นค้า บารุ งผิวออนไลน์ ซึ้ งการขายสิ นค้านั้นไม่ได้ขายเฉพาะที่ร้านค้า เท่านั้น แต่เรายังนามาขายในเว็บไซต์เพื่อสร้างความสะดวกให้กบั ลูกค้ามากขึ้น โดยผูจ้ ดั ทา ได้สร้าง ระบบขายสิ นค้าบารุ งผิวออนไลน์ดว้ ย Dreamvewerและหนังสื อPHP Bootstrap+E-commerce มา ประยุกต์ใช้ให้เข้ากับการเรี ยนรู ้ของตนเองมากยิ่งขึ้น หากผิดพลาดประการใด คณะผูจ้ ดั ทาก็ขออภัย ไว้ ณ ที่น้ ีดว้ ย คณะผูจ้ ดั ทา


กิตติกรรมประกาศ โครงการนี้สาเร็ จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ไปได้ดว้ ยดีดว้ ยความกรุ ณาและความ ช่วยเหลือเป็ นอย่างดียงิ่ ผูจ้ ดั ทาโครงการต้องขอบพระคุณจาก คณะอาจารย์ที่ปรึ กษาโครงการได้แก่ อาจารย์ นวภรณ์ แซ่ตงั่ อาจารย์ จิรวัจน์ ผาสุ กสวัสดิ์ และ อาจารย์ เยาวเรศ อนันต์ เป็ นอย่างยิง่ ที่ คอยให้คาปรึ กษาวิธีการใช้งานและกระบวนการใช้งานและแก้ไข้ขอ้ บกพร่ อง ตลอดระยะเวลาการ จัดทาโครงการ ดังกล่าว จนบรรลุเป้ าหมายที่วางไว้ ผูศ้ ึกษารู ้สึกซาบซึ้ งในความกรุ ณาของอาจารย์ ขอขอบคุณเป็ นอย่างสู งไว้ ณ ที่น้ ีดว้ ย และขอขอบคุณบิดามารดาที่สนับสนุนในการศึกษาและให้ กาลังใจและขอขอบคุณผูเ้ ขียนเอกสาร หนังสื อ ตารา ที่ทาให้เข้าใจในการทาโครงการและการทา เว็บไซต์ได้อย่างแจ่มชัดขึ้น สุ ดท้ายนี้ผจู ้ ดั ทาหวังเป็ นอย่างยิง่ ว่า โครงการนี้จะเป็ นประโยชน์ต่อการศึกษาของ ผูส้ นใจและเป็ นประโยชน์ต่อผูส้ อน หากมีขอ้ บกพร่ องประการใดทางผูจ้ ดั ทาขอน้อมรับไว้ดว้ ย ความยินดียงิ่ และจะนาไปปรับปรุ งในโอกาสต่อไป

คณะผูจ้ ดั ทา นางสาวอาฟาร่ าปานดารง นางสาวฮาบิ๊บ หมัดแหล๊ะ


สารบัญ ใบรับรองโครงการ ............................................................................................................................. ข วิทยาลัยอาชีวศึกษาบริ หารธุรกิจวิทยาสงขลา ................................................................................... ข บทคัดย่อ ............................................................................................................................................ ค กิตติกรรมประกาศ ..............................................................................................................................ง สารบัญ ............................................................................................................................................... จ สารบัญ (ต่ อ) ...................................................................................................................................... ช สารบัญรู ปภาพ ................................................................................................................................... ซ บทที่1 ..................................................................................................................................................1 บทนา ..................................................................................................................................................1 1.1

ความเป็ นมาของโครงการ.................................................................................................. 1

1.2

วัตถุประสงค์ของโครงการ ................................................................................................ 2

1.3

ขอบเขตของโครงการ ........................................................................................................ 2

1.4

ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ ......................................................................................... 2

1.5

นิยามศัพท์.......................................................................................................................... 2

1.6

ขั้นตอนการทาโครงการ .................................................................................................... 3

1.7

แผนการดาเนินงาน ............................................................................................................ 3

บทที่2 ..................................................................................................................................................4 เอกสารและงานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้ อง ...........................................................................................................4 4.1

การใช้งานPHP .................................................................................................................. 4

1.8

การใช้งาน PHP BOOTSTRAP+E-COMMERCE ..................................................................... 5

1.9

การใช้งาน DREAMVEWER ................................................................................................. 6

1.10 ทฤษฎีระบบ E-COMMERCE ............................................................................................... 6


สารบัญ บทที่3=- ...............................................................................................................................................7 วิธีการดาเนินงาน ................................................................................................................................7 4.1

คิดหัวข้อโครงงานเพื่อนาเสนอครู ที่ปรึ กษาโครงงาน ........................................................ 7

1.11 ศึกษาและค้นคว้าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเรื่ องที่สนใจ คือ การขายสิ นค้าบารุ งออนไลน์ ........ 7 1.12 ศึกษาการสร้างเว็บไซต์ในการขายสิ นค้า ........................................................................... 7 1.13 จัดทาโครงร่ างเพื่อเสนออาจารย์ ........................................................................................ 7 1.14 ออกแบบระบบการสร้างเว็บไซต์ขายสิ นค้าบารุ งผิวออนไลน์ ........................................... 7 1.15 ปฏิบตั ิการจัดทาเว็บไซต์เป็ นขั้นตอนเริ่ มจากการสร้างฐานข้อมูล ..................................... 8 1.1

ปฏิบตั ิการจัดทาเว็บไซต์เป็ นขั้นตอนเริ่ มจากการสร้างฐานข้อมูล ................................... 43

1.2

แก้ไข้ขอ้ ผิดพลาดและเพิ่มเติมจากสิ่ งที่อาจารย์ได้ประเมินให้ความคิดเห็น ..................... 43

1.3

จัดทาเอกสารรายงานโครงงานคอมพิวเตอร์ โดยนาเสนอในรู ปแบบไฟล์....................... 43

1.4

นาเสนอผ่านเว็บเพื่อให้ผสู ้ นใจศึกษาหาความรู ้ต่อไป ..................................................... 43

บทที่ 4 ............................................................................................................................................... 44 ผลการดาเนินงาน .............................................................................................................................. 44 4.1

เริ่ มการเข้าหน้าของเว็บไซต์ ............................................................................................ 44

4.2

หน้าแนะนาการสมัครเป็ นสมาชิกเพื่อทาการล็อคอินในการเลือกซื้ อสิ นค้า .................... 44

4.3

หน้าล็อคอินเข้าระบบเพื่อเข้าไปสั่งซื้ อสิ นค้า................................................................... 45

4.4

หน้าสั่งซื้ อสิ นค้าสามารถดูราคารวมที่สั่งซื้ อสิ นค้าเพื่อไปยังตะกร้าสิ นค้า ...................... 45

4.5

หน้าตระกร้าสิ นค้าดูรายการที่สั่งซื้ อและยืนยันทาการเช็คเอาท์ ....................................... 46

4.6

หน้ากรอกข้อมูลที่อยูข่ องลูกค้าและข้อมูลของผูช้ าระสิ นค้า ............................................ 46

4.7

หน้ายืนยันการสั่งซื้ อสิ นค้า .............................................................................................. 47

4.8

หน้าช่องทางการชาระเงิน ................................................................................................ 47

4.9

หน้าแจ้งข้อมูลการชาระเงิน ............................................................................................. 48

4.10 หน้าติดต่อกับผูด้ ูแลระบบ ............................................................................................... 49


สารบัญ (ต่ อ) 4.11 หน้าคิดเงินต้องมีการสั่งสิ นค้าระบบจะรวมเงิน............................................................... 49 บทที่ 5 ............................................................................................................................................... 50 สรุ ปผลโครงงาน................................................................................................................................ 50 5.1

สรุ ปผล ............................................................................................................................ 50

5.2

ปัญหาและอุปสรรค ......................................................................................................... 50

5.3

ข้อเสนอแนะระหว่างทาโครงงาน ................................................................................... 50

บรรณานุกรม .................................................................................................................................... 51 ดัชนี................................................................................................................................................... 52 ภาคผนวก.......................................................................................................................................... 53 ภาคผนวก....................................................................................................... ผิดพลาด! ไม่ได้กาหนดที่คนั่ หน้า ก ..................................................................................................................... ผิดพลาด! ไม่ได้กาหนดที่คนั่ หน้า ขั้นตอนในการเข้ าเว็บไซต์ ................................................................................................................. 55


สารบัญรู ปภาพ ภาพที่ 4.1.1 เราสามารถเลือกหาสิ นค้าได้เลยหรื อถ้าต้องการสมัครสมาชิกให้คลิ๊กไปที่ดา้ นบน .... 44 ภาพที่ 2 หน้าสมัครสมาชิกให้ลุกค้ากรอกข้อมูลทุกอย่างลงไปในช่องว่าง ..................................... 44 ภาพที่ 3 เมื่อสมัครเสร็ จแล้วก็เข้าสู ้การใช้งานกรอกชื่อและรหัสผ่าน ............................................... 45 ภาพที่ 4 เมื่อเราเลือกสิ นค้าที่ตอ้ งการแล้วก็จะมาอยูห่ น้านี้เพื่อทาการหยิบใส่ ตะกร้า ....................... 45 ภาพที่ 5 เมื่อใส่ ตะกร้าเสร็ จแล้วก็ทาการเช็คเอาท์สินค้าเพื่อไปยังหน้ากรอกข้อมูล .......................... 46 ภาพที่ 6 หน้ากรอกข้อมูลของผูร้ ับสิ นค้าและผูส้ ั่งสิ นค้าหากเป็ นคนเดียวกันให้ติ๊กลงในช่อง .......... 46 ภาพที่ 7 เมื่อกรอกข้อมูลเสร็ จแล้วทาการยืนยันสิ นค้า ...................................................................... 47 ภาพที่ 8 เมื่อกดยืนยันหน้ากรอกข้อมลแล้วมาดูช่องทางการชาระเงิน .............................................. 47 ภาพที่ 9 เมื่อลูกค้าชาระเงินแล้วให้แจ้งการข้อมูลการชาระเงินให้กบั ทางร้าน .................................. 48 ภาพที่ 10 หากลูกค้ามีปัญหาหรื อสอบถามข้อมูลสามารถติดต่อกับผูด้ ูแลระบบได้โดยกรอกข้อมูลลง ไปในช่องว่าง ........................................................................................................................... 49 ภาพที่ 11 หน้าคิดเงินนี้ ระบบจะคิดรวมยอดการสั่งสิ นคให้เมื่อมีการสั่งสิ นค้า ................................ 49 ภาพที่ 12 หน้าแรกสาหรับการเข้ามาชมสิ นค้าในเว็บไซต์ลูกค้าสามารถเลือกสิ นค้าต่างๆได้ตาม สิ นค้าที่ตอ้ งกาและลูกค้าสามารถสมัครสมาชิกได้ ................................................................... 55 ภาพที่ 13จากนั้นลูกค้าสมัครสมาชิกและกรอกข้อมูลต่างๆ .............................................................. 55 ภาพที่ 14เมื่อสมัครเสร็ จแล้วเข้าสู ้หน้าล็อกอินเพื่อใช้งานสั่งซื้ อสิ นค้า............................................. 56 ภาพที่ 15เมื่อเลือกสิ นค้าที่ตอ้ งการแล้วจะปรากฏราคาสิ นค้าและกดหยิบใส่ ตะกร้า ........................ 56 ภาพที่ 16จากนั้นก็ตรวจสอบและดาเนินการเช็คเอาท์เพื่อไปยังหน้ากรอกข้อมูลการส่ ง .................. 57 ภาพที่ 17จากนั้นกรอกข้อมูลของผูร้ ับสิ นค้าและผูส้ ั่งสิ นค้าและกดยืนยันการสั่งซื้ อ ........................ 57 ภาพที่ 18เมื่อลุกค้าโอนเงินแล้วสามารถแจ้งชาระเงินและกรอกข้อมูลและกดส่ ง ........................ 58บทที1่ บทนา 1.1

ความเป็ นมาของโครงการ ปั จจุบนั ในการขายสิ นค้านั้นมีปัจจัยอยูม่ ากมายแต่มีปัจจัยสาคัญอยูอ่ ย่างหนึ่ง คือ ทา

เลหรื อสถานที่ในการขายสิ นค้าซึ่งเป็ นปัจจัยสาคัญในการขายสิ นค้าและเป็ นปัจจัยสาคัญในการ แข่งขันกับผูค้ า้ รายอื่นแต่ทาเลที่ดีน้ นั ถ้าผูค้ า้ ไม่ได้เป็ นเจ้าของก็อาจจะต้องไปเช่าที่ ซึ่ งในการเช่าที่น้ นั จะมีราคาค่อนข้างสู งจึงทาให้ผคู ้ า้ ที่ไม่มีงบลงทุนมากก็ตอ้ งคานึงเป็ นอย่างมากและผูค้ า้ ต้อง ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ในการทาการตลาดเพื่อให้ทนั ในความต้องการของผูบ้ ริ โภคและยังต้องนึกถึง ความสาคัญในการพัฒนากระบวนการให้แตกต่างและมีความหลากหลายมากกว่าผูค้ า้ รายอื่น จากเหตุผลข้างต้นผูจ้ ดั ทาได้พบปั ญหาของร้านขายสิ นค้าบารุ งผิว จึงมีแนวคิดที่จะทา ร้านขายสิ นค้าบารุ งผิวสามารถขายได้บนอินเตอร์ เน็ตเพื่อลดต้นทุนในการเช่ าร้ านขายของ และใน ปั จจุ บ นั เทคโนโลยีสารสนเทศนั้นมี การเติ บ โตอย่า งรวดเร็ ว คนส่ วนใหญ่ จะใช้อินเตอร์ เน็ ตใน ชีวติ ประจาวันเป็ นอย่างมาก และในการค้าขายสิ นค้าในโลกออนไลน์น้ นั เป็ นช่องทางที่ดีในการขาย สิ นค้าทาให้ผซู ้ ้ื อสามารถเข้าถึงได้ง่ายและสามารถเลือกซื้ อได้อย่างสะดวก


2

1.2

วัตถุประสงค์ ของโครงการ 1.2.1 1.2.2 1.2.3 1.2.4

1.3

เพื่อช่วยในผูข้ ายสิ นค้าสามารถจัดการสิ นค้าได้อย่างมีระบบ เพื่อช่วยให้ผทู ้ ี่เป็ นเจ้าของร้านเพิ่มช่องทางในการสร้างรายได้ เพื่อขยายกลุ่มกลุ่มลุกค้าได้มากขึ้น เพื่อพัฒนาระบบซื้อขายสิ นค้าออนไลน์สาหรับร้านค้าบารุ งผิว

ขอบเขตของโครงการ 1.3.1

ผูด้ ูแลระบบ 1.3.1.1 1.3.1.2 1.3.1.3 1.3.1.4 1.3.1.5 1.3.1.6

1.3.2

ตรวจสอบประวัติการสั่งซื้ อสิ นค้า จัดการข้อมูลสิ นค้า รายงานการสัง่ ซื้ อสิ นค้า จัดการข้อมูลเพ็จเก็ดสิ นค้า ออกจากระบบ จัดการข้อมูลหมวดหมู่สินค้า

ผูใ้ ช้

สมัครสมาชิก 1.3.2.2 สั่งซื้ อสิ นค้า 1.3.2.3 เช็คการสั่งซื้ อสิ นค้า 1.3.2.4 ตรวจสอบประวัคิการสั่งซื้ อ 1.3.2.5 เปลี่ยนรหัสได้ 1.3.2.6 เปลี่ยนข้อมูลได้ 1.4 ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับจากโครงการ 1.4.1 เพื่อช่วยในผูข้ ายสิ นค้าสามารถจัดการสิ นค้าได้อย่างมีระบบ 1.4.2 ลูกค้าสามารถรับรู ้ข่าวสารจากทางร้านได้อย่างสะดวก 1.4.3 ส่ งเสริ มการตลาดด้าน E-Commerce 1.5 นิยามศัพท์ 1.5.1 ลูกค้า หมายถึง ผูท้ ี่เข้ามาใช้งานและสั่งซื้ อสิ นค้าบารุ งผิวในเว็บไซต์ 1.5.2 เว็บไซต์ หมายถึง เว็บไซต์ทางร้านขายสิ นค้าบารุ งผิวด้วย Dreamvewer มีสินค้า ในเว็บคือสิ นค้าบารุ งผิว อาหารเสริ มต่างๆ 1.5.3 สิ นค้า หมายถึง สิ นค้าบารุ งผิวที่ทางร้านขายในเว็บไซต์ เช่น สบู่ ครี ม อาหารเสริ ม เครื่ องสาอาง ต่างๆ 1.3.2.1


3

1.6

1.7

ขั้นตอนการทาโครงการ 1.6.1 นาเสนอหัวข้อต่อคณะอาจารย์ 1.6.2 รวบรวมข้อมุลที่จะนามาใช้พฒั นาระบบ 1.6.3 วิเคราะห์และออกแบบระบบ 1.6.4 พัฒนาระบบ 1.6.5 ทดสอบระบบและแก้ไข้ขอ้ มผิดพลาด 1.6.6 นาเสนอผลงานต่อคณะอาจารย์ แผนการดาเนินงาน เดือน พ.ศ.2558-2559

กิจกรรม

ตุลาคม

พฤศจิกายน

ธันวาคม

มีนาคม

กุมภาพันธ์

มีนาคม

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 นาเสนอหัวข้อต่ออาจารย์ ที่ปรึ กษา 2 รวบรวมข้อมูลที่จะ นามาใช้ประกอบการพัฒนาระบบ 3 วิเคราะห์ และออกแบบ ระบบ 4

พัฒนาระบบ

5 ทดสอบระบบ และแก้ไข ข้อผิดพลาด 6 นาเสนอผลงานต่อ คณะกรรมการ 7 นาเสนอหัวข้อต่ออาจารย์ ที่ปรึ กษา 8

จัดทาคู่มือ


บทที2่ เอกสารและงานวิจยั ที่เกีย่ วข้ อง ในการสร้างเว็บไซต์ได้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบซื้ อขาย ซึ่ งประกอบด้วยการจัด เนื้อหาเว็บไซต์ ภาษา PHP และHTML ทาหน้าที่ประสานงานกันเป็ นเว็บขายผลิตภัณฑ์บารุ งผิว ออนไลน์โดยทาการศึกษาค้นคว้าเอกสารและทฤษฏีที่เกี่ยวข้องดังหัวข้อต่อไปนี้ การใช้งานPHP การใช้งาน PHP bootstrap+E-commerce การใช้งาน Dreamvewer ทฤษฎีระบบ E-commerce 4.1

การใช้ งานPHP การเขียนโค้ด สามารถเขียนได้จากโปรแกรม Editor ทัว่ ไปเช่น Notepad หรื อ Editplus

แน่นอนที่สะดวกที่สุดคงจะไม่พน้ Notepad เพราะแถมมากับ window อยูแ่ ล้ว แต่ถา้ ต้องการ ความสามารถและ Options ที่เพิ่มขึ้นก็แนะนาว่าโปรแกรม Editplus ใช้ได้ดีทีเดียว รู ปแบบการเขียน PHP เขียนได้ 4 แบบดังตัวอย่าง ที่นิยมคือแบบที่ 1 และ 2 แบบที่ 3 ใช้งานคล้าย กับ Java script ส่ วนแบบที่ 4 ตัว tag <% จะเหมือนกับ ASP โดยเมื่อรันจะได้ผลลัพธ์เหมือนกัน และสามารถแทรกลงในส่ วนของภาษา HTML ส่ วนใดก็ได้ 1.การเขียนโค้ดในรู ปแบบภาษา SGML จะมีรูปแบบดังนี้ <? คาสัง่ ในภาษา PHP ; ?>

2. การเขียนโค้ดเพื่อใช้ร่วมกับภาษา XHTML หรื อ XML (แต่สามารถใช้ใน HTML แบบปกติได้) จะมีรูปแบบดังนี้


5

<?php คาสั่งในภาษา PHP ; ?> 3. การเขียนโค้ดในรู ปแบบ JavaScript จะมีรูปแบบดังนี้ <Script Language=”php”> คาสั่งในภาษา PHP ; </Script> 4. การเขียนโค้ดในรู ปแบบ ASP จะมีรูปแบบดังนี้ <% คาสั่งในภาษา PHP ; %> * สาหรับรู ปแบบที่ 4 จะใช้ได้กบั PHP 3.0.4 ขึ้นไป และจะต้องไปแก้ไฟล์ php.ini ในโฟลเดอร์ C:\WINDOWS เสี ยก่อนโดยให้ asp_tags มีค่าเป็ น On การเขียนสคริ ปต์ PHP ในรู ปแบบใดก็ตามจะต้องมีเครื่ องหมาย semicolon ( ; ) ลงท้ายคาสั่งเสมอ เหมือนกับการเขียนภาษา C กับภาษา Perl และคาสั่งหรื อฟังก์ชนั่ ในภาษา PHP จะเขียนด้วยตัวพิมพ์ เล็กหรื อพิมพ์ใหญ่ก็ได้ ( case-insensitive ) การจบ statement หรื อสิ้ นสุ ด script เราจะปิ ดท้ายสคริ ปต์ ด้วยแท็ก ( ?> ) และคาสั่งสุ ดท้ายในสคริ ปต์น้ นั จะลงท้ายด้วย semicolon ( ; ) หรื อไม่ก็ได้เพราะจะ ถูกปิ ดด้วยแท็ก ( ?> ) อยูแ่ ล้ว 1.8

การใช้ งาน PHP bootstrap+E-commerce สร้างฐานข้อมูล ระบบควบคุมและจัดการสิ นค้า ระบบหน้าร้าน ตลอดจนวิธีชาระเงิ น

ผ่าน PayPal อธิ บายแนวคิด หลักการ เข้าใจพื้นฐานการใช้งาน Bootstrap และวิธีประยุกต์ใช้กบั เว็บไซต์อีคอมเมิร์ซ แสดงรายการสิ นค้า แสดงตะกร้าสิ นค้า และ Paging โดยใช้ AJAX การเขียน ฟังก์ชนั ในแบบไลบรารี ที่สามารถนาไปพัฒนาต่อยอดได้ สู่ การพัฒนาและออกแบบเว็บไซต์มือ อาชีพ และยังแถมซี ดีรอมไฟล์ตวั อย่างที่ใช้ในเล่มเพื่อทาความเข้าใจได้ง่ายขึ้น


6

1.9

การใช้ งาน Dreamvewer การใช้งานจะเรี ยงชิดซ้ายบนตลอดเวลา ไม่สามารถย้าย หรื อ นาไปวางตาแหน่งที่

ต้องการได้ทนั ที่เหมือนโปรแกรมกราฟิ ก เพราะฉะนั้นหากเราต้องการจัดวางรู ปแบบตามที่เรา ต้องการ ก็ใช้ตาราง Table เข้ามาช่วยจัดตาแหน่ง ซึ่ งเมื่อมีการจัดวางรู ปแบบที่ซบั ซ้อนมากขึ้น การ เขียนภาษา HTML ก็ซบั ซ้อนยิง่ ขึ้นเช่นกัน โปรแกรม Dreamweaver อาจจะไม่สามารถเขียนเว็บได้ ตามที่เราต้องการทั้งหมด วิธีการแก้ไขปั ญหาที่ดีที่สุดคือ ควรจะเรี ยนรู ้หลักการของภาษา HTML ไป ด้วย ซึ่ งถือว่าเป็ นสิ่ งที่จาเป็ นมากสาหรับผูท้ ี่ตอ้ งการประกอบอาชีพ Webmaster แบบจริ งจัง อาจจะ ไม่ตอ้ งถึงกับท่องจา Tag ต่าง ๆ ได้ท้ งั หมด แต่ขอให้รู้ เข้าใจหลักการก็พอแล้ว เพราะหลาย ๆ ครั้งที่ เราจะเขียนเว็บใน Dreamweaver แล้วกลับได้ผลผิดเพี้ยนไป ไม่ตรงตามที่ตอ้ งการ ก็ตอ้ งมาแก้ไข Code HTML เอง และความสามารถของ Dreamweaver สนับสนุนการทางานแบบ WYSIWYG (What You See Is What You Get) หมายความว่า เว็บที่เราเขียนหน้าจอ Dreamweaver ก็จะแสดง แบบเดียวกับเว็บเพจจริ งๆช่วยให้เราเขียนเว็บเพจง่ายขึ้น ไม่ตอ้ งเขียน Code HTML เองและ มี เครื่ องมือในการช่วยสร้างเว็บเพจ ที่มีความยืดหยุน่ สู งสนับสนุนภาษาสคริ ปต์ต่างๆ ทั้งฝั่ง Client และ Server เช่น Java, ASP, PHP, CGI, VBScript มีเครื่ องมือในการ Upload หน้าเว็บเพจไปที่ เครื่ อง Server เพื่อทาการเผยแพร่ งานที่เราสร้างในอินเทอร์ เน็ต โดยการส่ งผ่าน FTP หรื อ โดยการใช้ โปรแกรม FTP ภายนอกช่วย เช่น WS FTPรองรับมัลติมีเดีย เช่น การใส่ เสี ยง, การแทรกไฟล์วดิ ีโอ, การใช้งานร่ วมกับโปรแกรม Flash 1.10 ทฤษฎีระบบ E-commerce

ปั จจุบนั นี้ทาการขายสิ นค้าออนไลน์ หรื อ E-Commerce มีมากขึ้นเพื่อขยายช่องทางการ ขายออกไปยังทัว่ ประเทศ หรื อทัว่ โลกง่าย ๆ ผ่านทางเว็บไซต์ เพื่อเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้ าหมายและ สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่ส่วนใหญ่มกั มีความต้องการซื้ อ สิ นค้าทางออนไลน์ ทันที ดังนั้น หากสิ นค้าและบริ การของสามารถขายสิ นค้าได้ทนั ที ที่ลูกค้ามีความต้องการอยากซื้ อ สิ นค้า ซึ่ งจะสามารถสร้างความพึงพอใจให้กบั ลุกค้าสู งสุ ด รวมถึงยอดขายของธุ รกิจได้ทนั ที


บทที3่ วิธีการดาเนินงาน ในการจัด ท าโครงงานคอมพิ ว เตอร์ การสร้ า งเว็บ ไซต์ร ะบบขายสิ น ค้า บ ารุ ง ผิ ว ออนไลน์ ด้วย Dreamvewer ผูจ้ ดั ทาโครงงานมีวธิ ี ดาเนินงานโครงงาน ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ 4.1 คิดหัวข้อโครงงานเพื่อนาเสนอครู ที่ปรึ กษาโครงงาน 1.11 ศึกษาและค้นคว้าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเรื่ องที่สนใจ คือ การขายสิ นค้าบารุ งออนไลน์ 1.12 ศึกษาการสร้างเว็บไซต์ในการขายสิ นค้า 1.13 จัดทาโครงร่ างเพื่อเสนออาจารย์ 1.14 ออกแบบระบบการสร้างเว็บไซต์ขายสิ นค้าบารุ งผิวออนไลน์ ข้ อมูลลูกค้า Username Password ข้ อมูลสินค้า ข้ อมูลค่าสินค้า

Username Password เข้ าใช้ งานระบบ ข้ อมูลการสั่งซื้อ ข้ อมูลใบเสร็จรับเงิน ใบสั่ งซื้อสิ้นค้ า เงินค้ าสิ นค้ า

ตัวแทนจาหน่ าย

ใบส่ งสิ นค้ า สิ นค้ า ใบเสร็จรับเงิน

Username Password ข้ อมูลสิ นค้ า ข้ อมูลการขายสิ นค้ า ข้ อมูลการรับสิ นค้ า ข้ อมูลการสั่ งซื้อ ข้ อมูลตัวแทนจาหน่ าย ใบสั่ งซื้อ ข้ อมูลรายงานทีต่ ้ องการ

ผู้ดูแลระบบ

รายละเอียดสิ นค้ า เข้ าใช้ งานระบบ รายละเอียดการขาย รายละเอียดการสั่ งซื้อ รายละเอียดการรับสิ นค้ า รายงานข้ อมูลลูกค้ าสมาชิก รายงานข้ อมูลตัวแทนจาหน่ าย รายงานข้ อมูลสิ นค้ า รายงานข้ อมูลการส่ งสิ นค้ า รายงานข้ อมูลการสั่ งซื้อ รายงานข้ อมูลการรับสิ นค้ า รายงานข้ อมูลการจ่ ายชาระเงิน รายงานข้ อมูลการขาย


8

1.15 ปฏิบตั ิการจัดทาเว็บไซต์เป็ นขั้นตอนเริ่ มจากการสร้างฐานข้อมูล 3.6.1 โค้ตหน้า Login <?php require_once '../library/config.php'; require_once './library/functions.php';

$errorMessage = '&nbsp;';

if (isset($_POST['txtUserName'])) { $result = doLogin();

if ($result != '') { $errorMessage = $result; } }

?> <html> <head> <title>Shop Admin - Login</title> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso8859-1"> <link href="include/admin.css" rel="stylesheet" type="text/css"> <style type="text/css"> body,td,th { font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; }


9

body { background-color: #FFFFFF; } </style> </head> <body> <table width="750" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="1" class="graybox"> <tr> <td><img src="include/banner-top.gif" width="750" height="75"></td> </tr> <tr> <td valign="top"> <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="20"> <tr> <td class="contentArea"> <form method="post" name="frmLogin" id="frmLogin"> <p>&nbsp;</p> <table width="350" border="0" align="center" cellpadding="5" cellspacing="1" bgcolor="#336699" class="entryTable"> <tr id="entryTableHeader"> <td>:: Admin Login ::</td> </tr> <tr> <td class="contentArea"> <div class="errorMessage" align="center"><?php echo $errorMessage; ?></div>


10

<table width="100%" border="0" cellpadding="2" cellspacing="1" class="text"> <tr align="center"> <td colspan="3">&nbsp;</td> </tr> <tr class="text"> <td width="100" align="right">User Name</td> <td width="10" align="center">:</td> <td><input name="txtUserName" type="text" class="box" id="txtUserName" value="admin" size="10" maxlength="20"></td> </tr> <tr> <td width="100" align="right">Password</td> <td width="10" align="center">:</td> <td><input name="txtPassword" type="password" class="box" id="txtPassword" value="admin" size="10"></td> </tr> <tr> <td colspan="2">&nbsp;</td> <td><input name="btnLogin" type="submit" class="box" id="btnLogin" value="Login"></td> </tr> </table></td> </tr> </table> <p>&nbsp;</p> </form></td> </tr>


11

</table></td> </tr> </table> <p>&nbsp;</p> </body> </html>

3.6.2 โค้ตหน้า Index <?php require_once '../library/config.php';

//เชื่อมไปยังไฟล์ config.php สาหรับเชื่อมต่อ

ฐานข้อมูล require_once './library/functions.php'; //เชื่อมไปยังไฟล์ functions.php ซึ่ งมีฟังก์ชน ั ที่

จาเป็ นต้องใช้

checkAdminUser();

//ตรวจสอบว่าล็อคอินแล้วหรื อไม่

ั ตัวแปร $content ซึ่งเป็ นเนื้อหาจะไปแสดงบน ไฟล์ $content = 'main.php'; //กาหนดค่าให้กบ template.php

$pageTitle = 'Shop Admin';

//กาหนด Title ซึ่ งแสดงบนแท็บของบราวเซอร์

$script = array();

//กาหนดตัวแปร $script ซึ่ งเป็ น array สาหรับเก็บ

JavaScript

require_once 'include/template.php'; ?>

//เชื่อมไปยังไฟล์ template.php


12

3.6.3 โค้ตหน้าแรก 1.15.1 if (!defined('WEB_ROOT')) { 1.15.2 exit; 1.15.3 } 1.15.4 ?> 1.15.5 1.15.6 1.15.7 <?php 1.15.8 if(isset($_SESSION['plaincart_customer_id'])){ 1.15.9 $userName=''; 1.15.10 $userId = $_SESSION['plaincart_customer_id']; 1.15.11 $sql = "SELECT user_name 1.15.12 FROM tbl_user 1.15.13 WHERE user_id = $userId"; 1.15.14 $result = dbQuery($sql); 1.15.15 1.15.16 if (dbNumRows($result) == 1) { 1.15.17 $row = dbFetchAssoc($result); 1.15.18 $userName = $row['user_name']; 1.15.19 1.15.20 } 1.15.21 ?> 1.15.22 <style type="text/css"> 1.15.23 body { 1.15.24 background-color: #EDD1E5; 1.15.25 background-image: url(); 1.15.26 } 1.15.27 </style>


13

1.15.28 <p align="right">สวัสดี : <a href="<?php echo WEB_ROOT; ?>include/profile.php" class="leftnav"><?php echo $userName; ?></a>&nbsp; | &nbsp; 1.15.29 <a href="<?php echo WEB_ROOT; ?>login.php?action=logout" class="leftnav">ล็อกเอาท์</a>&nbsp;&nbsp;</p> 1.15.30 <?php 1.15.31 } else { 1.15.32 ?> 1.15.33 1.15.34 <p align="right"><a href="<?php echo WEB_ROOT; ?>login.php" class="leftnav">ล็อคอิน</a> &nbsp; | &nbsp; 1.15.35 <a href="<?php echo WEB_ROOT; ?>login.php?action=register" class="leftnav">ลงทะเบียน</a>&nbsp;&nbsp;</p> 1.15.36 <?php 1.15.37 1.15.38 } 1.15.39 1.15.40 1.15.41 // get all categories 1.15.42 $categories = fetchCategories(); 1.15.43 1.15.44 // format the categories for display 1.15.45 $categories = formatCategories($categories, $catId); 1.15.46 1.15.47 ?> 1.15.48 1.15.49 <nav class="navbar navbar-default" role="navigation"> 1.15.50 <div class="container-fluid"> 1.15.51


14

1.15.52 1.15.53 1.15.54 <!-- Brand and toggle get grouped for better mobile display --> 1.15.55 <div class="navbar-header"> 1.15.56 <button type="button" class="navbar-toggle" datatoggle="collapse" data-target="#bs-example-navbar-collapse-1"> 1.15.57 <span class="sr-only">Toggle navigation</span> 1.15.58 <span class="icon-bar"></span> 1.15.59 <span class="icon-bar"></span> 1.15.60 <span class="icon-bar"></span> 1.15.61 </button> 1.15.62 <a class="navbar-brand" href="<?php echo WEB_ROOT; ?>"><img src="images/www.png"alt="Thumbnail Image 1" width="127" height="73" class="img-responsive"></a> 1.15.63 </div> 1.15.64 1.15.65 1.15.66 <!-- Collect the nav links, forms, and other content for toggling --> 1.15.67 <div class="collapse navbar-collapse" id="bs-example-navbarcollapse-1"> 1.15.68 <ul class="nav navbar-nav"> 1.15.69 <li><a href="<?php echo WEB_ROOT; ?>">หน้าแรก</a></li> 1.15.70 <!-- Collect the nav links, สาหรับประเภทสิ นค้า --> 1.15.71 <!-1.15.72 <li class="dropdown"> 1.15.73 <a href="#" class="dropdown-toggle" datatoggle="dropdown">ประเภทสิ นค้า<b class="caret"></b></a> 1.15.74 1.15.75


15

1.15.76 1.15.77 <ul class = dropdown-menu> 1.15.78 <li><a href="<?php echo WEB_ROOT; ?>">All Category</a></li> 1.15.79 <li class="divider"> 1.15.80 1.15.81 <?php echo fetchCategoriesForNev(); ?> 1.15.82 <li class="divider"> 1.15.83 </ul> 1.15.84 </li--> 1.15.85 1.15.86 1.15.87 1.15.88 1.15.89 <li><a href="<?php echo WEB_ROOT.'paymentChanel.php'; ?>">วิธีชาระเงิน</a></li> 1.15.90 <li><a href="<?php echo WEB_ROOT.'paidForm.php'; ?>"> แจ้งชาระเงิน</a></li> 1.15.91 <li><a href="<?php echo WEB_ROOT.'contactUs.php'; ?>"> ติดต่อเรา</a></li> 1.15.92 <li><a href="<?php echo WEB_ROOT.'checkout.php?step=1'; ?>">คิดเงิน</a></li> 1.15.93 1.15.94 1.15.95 1.15.96 <li> 1.15.97 <a href="<?php echo WEB_ROOT.'cart.php'; ?>" id="nav-cart">


16

1.15.98 <span id="nav-cart-number" class="badge pull-right"></span> 1.15.99 <span class="glyphicon glyphicon-shopping-cart"> 1.15.100 </a> 1.15.101 </li> 1.15.102 </ul> 1.15.103 <form class="navbar-form navbar-right" role="search"> 1.15.104 <div class="form-group"> 1.15.105 <input type="search" class="form-control" name="plainCartSearch" placeholder="กรอกสิ นค้าที่จะค้นหา" id="search-box" tabindex="1" onKeypress="return submitSearchByEnter(event)"> 1.15.106 </div> 1.15.107 <button type="button" class="btn btn-default searchproduct" id="search-product-button" tabindex="2">ค้น</button> 1.15.108 </form> 1.15.109 1.15.110 1.15.111 </div><!-- /.navbar-collapse --> 1.15.112 </div> 1.15.113 <p>&nbsp;</p> 1.15.114 <!-- /.container-fluid --> 1.15.115 </nav> 3.6.4 หน้าคิดเงิน <?php require_once 'library/config.php'; require_once 'library/category-functions.php'; require_once 'library/product-functions.php';


17

require_once 'library/cart-functions.php';

$catId = (isset($_GET['c']) && $_GET['c'] != '1') ? $_GET['c'] : 0;

require_once 'include/header.php'; ?> <style type="text/css"> body { background-image: url(11.jpg); } </style> <div class="row"> <div class="col-md-12"> <p>&nbsp;</p> <?php require_once 'include/nevMenu.php'; ?></div> </div>

<div class="row">


18

<div class="col-md-12"> <?php require_once 'include/top.php'; ?></div> </div>

<div class="row"> <div class="col-md-2"><?php require_once 'include/leftNav.php'; ?></div> <div class="col-md-7">

<div id="category-container"> <?php //require_once 'include/categoryList.php'; ?> </div> <div id="product-container">

<!-************************************************************--> <!--******************** content ใส่ ที่นี่ **************************--> <!-************************************************************-->

<div class="panel panel-info">


19

<div class="panel-heading">ช่องทางชาระเงิน</div> <div class="panel-body">

<div class="alert alert-warning">เมื่อลูกค้าหยิบสิ นค้าใส่ ตะกร้าสิ นค้าและสั่งซื้ อ สิ นค้าเรี ยบร้อยแล้ว หากท่านลูกค้าเลือกวิธีชาระเงินเป็ นแบบโอนผ่านธนาคาร สามารถโอนเงินผ่านเคาท์เตอร์ ธนาคาร, ผ่านทาง INTERNET BANKING หรื อ ATM มาที่บญั ชี </div> <table class="table table-striped"> <tr> <td>ธนาคาร</td> <td>ชื่อบัญชี </td> <td>หมายเลขบัญชี</td> <td>ประเภทบัญชี </td> <td>สาขา</td> </tr> <tr> <td>กสิ กรไทย</td> <td>ฮาบี้บ หมัดแหล๊ะ</td> <td>423-4-71003-9</td>


20

<td>ออมทรัพย์</td> <td>โลตัส</td> </tr> <tr> <td>กรุ งศรี อยุธยา</td> <td>อาฟาร่ า ปานดารงค์</td> <td>361-1-76123-2</td> <td>ออมทรัพย์</td> <td>โลตัส</td> </tr>

</table>

<div class="alert alert-warning">เมื่อท่านชาระค่าสิ นค้าแล้ว กรุ ณาแจ้งทาง เว็บไซต์ดว้ ยการโทรมาที่เบอร์โทรศัพท์ 062-071-0016 หรื อกรอกแบบฟอร์ มเพื่อส่ งข้อมูลการชาระเงินมายังเรา ด้วยการเข้าไปที่เมนู <strong>แจ้งชาระเงิน </strong> </div> </div> </div>


21

<!-************************************************************--> <!--****************** สิ้ นสุ ด content ตรงนี้ ***********************--> <!-************************************************************-->

</div> <div id="lastest-link-content"> </div> </div><!--div class="col-md-7"--> <div class="col-md-3">

<div id="cart-content-mini"></div> <div><?php require_once 'include/widgets/otherWidget.php';?></div> <div><?php require_once 'include/widgets/widget2.php';?></div> </div> </div>


22

<script>

$(function(){ var n = true; $.ajax({ url:'include/miniCartAjax.php', data:{link:n}, type:'get', success:function(data){ $("#cart-content-mini").empty().append(data).fadeIn(1000); } }); });

</script>

<?php require_once 'include/footer.php'; ?>


23

3.6.5 หน้แจ้งชาระเงิน 1.15.116 <?php 1.15.117 require_once 'library/config.php'; 1.15.118 require_once 'library/category-functions.php'; 1.15.119 require_once 'library/product-functions.php'; 1.15.120 require_once 'library/cart-functions.php'; 1.15.121 1.15.122 1.15.123 $catId = (isset($_GET['c']) && $_GET['c'] != '1') ? $_GET['c'] : 0; 1.15.124 $customerStringMail = ''; 1.15.125 1.15.126 if(isset($_POST['txtUserPrice'])){ 1.15.127 1.15.128 if(md5($_POST['captcha']) == $_SESSION['captchaKey']){ 1.15.129 1.15.130 $name = (isset($_POST['txtUserFirstName']))?$_POST['txtUserFirstName']:''; 1.15.131 1.15.132 $phone = (isset($_POST['txtUserPhone']))?$_POST['txtUserPhone']:''; 1.15.133 $email = (isset($_POST['txtUserEmail']))?$_POST['txtUserEmail']:''; 1.15.134 $bank = (isset($_POST['txtShopBank']))?$_POST['txtShopBank']:''; 1.15.135 $time = (isset($_POST['txtUserTransfer']))?$_POST['txtUserTransfer']:''; 1.15.136 $amount = (isset($_POST['txtUserPrice']))?$_POST['txtUserPrice']:'';


24

1.15.137 1.15.138 1.15.139 1.15.140 1.15.141 1.15.142 '.$name.'</p>'; 1.15.143 '.$phone.'</p>'; 1.15.144 '.$email.'</p>'; 1.15.145 ธนาคาร : '.$bank.'</p>'; 1.15.146 '.$time.'</p>'; 1.15.147 '.$amount.'</p>'; 1.15.148 1.15.149 1.15.150 1.15.151 phpversion(); 1.15.152 $headers); 1.15.153 1.15.154 1.15.155 1.15.156 1.15.157 }

$shopEmail = $shopConfig['email']; $subject = '<h3>ลูกค้าโอนเงิน</h3>'; $customerStringMail = '<p>ชื่อลูกค้า : $customerStringMail .= '<p>เบอร์โทรศัพท์ : $customerStringMail .= '<p>อีเมล : $customerStringMail .= '<p>โอนมาที่ $customerStringMail .= '<p>เวลาโอน : $customerStringMail .= '<p>จานวนเงิน :

$headers = 'From: '.$email."\r\n". 'Reply-To: '.$email."\r\n" . 'X-Mailer: PHP/' . @mail($shopEmail, $subject, $stringMail,

}else { setError('คุณกรอกรหัส Captcha ไม่ถูกต้อง'); }


25

1.15.158 1.15.159 require_once 'include/header.php'; 1.15.160 1.15.161 1.15.162 ?> 1.15.163 1.15.164 <script language="JavaScript" type="text/javascript" src="library/paid-form.js"></script> 1.15.165 <style type="text/css"> 1.15.166 body { 1.15.167 background-image: url(11.jpg); 1.15.168 } 1.15.169 </style> 1.15.170 1.15.171 1.15.172 <div class="row"> 1.15.173 <div class="col-md-12"> <?php require_once 'include/nevMenu.php'; ?></div> 1.15.174 </div> 1.15.175 1.15.176 <div class="row"> 1.15.177 <div class="col-md-12"> <?php require_once 'include/top.php'; ?></div> 1.15.178 </div> 1.15.179 1.15.180 <div class="row"> 1.15.181 <div class="col-md-2"><?php require_once 'include/leftNav.php'; ?></div> 1.15.182


26

1.15.183 <div class="col-md-7"> 1.15.184 <div id="category-container"> 1.15.185 <?php //require_once 'include/categoryList.php'; ?> 1.15.186 </div> 1.15.187 <div id="product-container"> 1.15.188 1.15.189 1.15.190 <!-************************************************************--> 1.15.191 <!--******************** content ใส่ ที่นี่ **************************--> 1.15.192 <!-************************************************************--> 1.15.193 1.15.194 <div class="panel panel-info"> 1.15.195 <div class="panel-heading">แจ้งชาระเงิน</div> 1.15.196 <div class="panel-body"> 1.15.197 1.15.198 <!--ส่ วนของการตรวจสอบข้อผิดพลาด--> 1.15.199 1.15.200 <?php 1.15.201 //ตรวจสอบว่ามี error หรื อ success หรื อไม่โดยดูค่าจาก array ใน $_SESSION ถ้ามีก็ให้เปลี่ยนชื่อ class 1.15.202 if(isset($_SESSION['plaincart_error']) && $_SESSION['plaincart_error']!=null){ 1.15.203 ?> 1.15.204 1.15.205 <div>


27

1.15.206 <div class="alert alert-danger" style="text-align:center;"><?php displayError(); ?></div> 1.15.207 </div> 1.15.208 1.15.209 <?php 1.15.210 } 1.15.211 if(isset($_SESSION['plaincart_success']) && $_SESSION['plaincart_success']!=null){ 1.15.212 ?> 1.15.213 1.15.214 <div> 1.15.215 <div class="alert alert-success" style="text-align:center;"><?php displaySuccess(); ?></div> 1.15.216 </div> 1.15.217 1.15.218 <?php 1.15.219 } 1.15.220 ?> 1.15.221 1.15.222 <!--ส่ วนของเนื้อหาหลัก--> 1.15.223 <div class="alert alert-warning">เมื่อลูกค้า ได้โอนเงินผ่านทางธนาคารเพื่อชาระค่าสิ นค้าไปแล้ว รบกวนลูกค้าแจ้งการชาระเงินทาง โทรศัพท์หมายเลข 062-071-0016 1.15.224 หรื อกรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์ มข้างล่างนี้ ทาง ร้านจะจัดส่ งสิ นค้าไปยังลูกค้าโดยเร็ วที่สุด 1.15.225 </div> 1.15.226 <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="1" class="table table-bordered table-striped table-hover"> 1.15.227


28

1.15.228 <form method="post" enctype="multipart/form-data" name="frmPaid" id="frmPaid" onSubmit="return checkCustomerSubmitInfo();"> 1.15.229 <tr> 1.15.230 <td width="200" class="">ชื่อ <span class="label label-warning">ต้องการ</span></td> 1.15.231 <td class=""> <input name="txtUserFirstName" type="text" class="box" id="txtUserFirstName" size="32" maxlength="32"></td> 1.15.232 </tr> 1.15.233 <tr> 1.15.234 <td width="150" class="">โทรศัพท์</td> 1.15.235 <td class=""> <input name="txtUserPhone" type="tel" class="box" id="txtUserPhone" size="32" maxlength="32" value=""></td> 1.15.236 </tr> 1.15.237 <tr> 1.15.238 <td width="150" class="">อีเมล <span class="label label-warning">ต้องการ</span></td> 1.15.239 <td class=""> <input name="txtUserEmail" type="email" class="box" id="txtUserEmail" size="32" maxlength="32" value=""></td> 1.15.240 </tr> 1.15.241 <tr> 1.15.242 <td width="150" class="">โอนไปยังบัญชีธนาคาร <span class="label label-warning">ต้องการ </span></td>


29

1.15.243 <td class=""> <input name="txtShopBank" type="text" class="box" id="txtShopBank" value="" size="32" maxlength="32"></td> 1.15.244 </tr> 1.15.245 <tr> 1.15.246 <td width="150" class="">เวลาที่โอน </td> 1.15.247 <td class=""> <input name="txtUserTransfer" type="date" class="box" id="txtUserTransfer" size="32" maxlength="32"></td> 1.15.248 </tr> 1.15.249 <tr> 1.15.250 <td width="150" class="">จานวนเงิน <span class="label label-warning">ต้องการ</span></td> 1.15.251 <td class=""> <input name="txtUserPrice" type="text" class="box" id="txtUserPrice" size="32" maxlength="32" onKeyUp="checkNumber(this);"></td> 1.15.252 </tr> 1.15.253 <tr> 1.15.254 <td width="150" class="">กรอกรหัสที่เห็นในภาพ <span class="label label-warning">ต้องการ </span></td> 1.15.255 <td> 1.15.256 <div> 1.15.257 <img src="<?php echo 'include/captcha/captcha.php'; ?>" border="0" /> 1.15.258 <input type="text" name="captcha" id="captcha" class="box"> 1.15.259 </div>


30

1.15.260 </td> 1.15.261 </tr> 1.15.262 </table> 1.15.263 <p align="center"> 1.15.264 <input name="btnAddUser" type="submit" id="btnAddUser" value="ส่ ง" class="btn btn-primary"> 1.15.265 &nbsp;&nbsp;<input name="btnCancel" type="button" id="btnCancel" value="ยกเลิก" onClick="window.location.href='<?php echo WEB_ROOT; ?>';" class="btn btnprimary"> 1.15.266 </p> 1.15.267 </form> 1.15.268 </div> 1.15.269 </div> 1.15.270 1.15.271 <!-************************************************************--> 1.15.272 <!--****************** สิ้ นสุ ด content ตรงนี้ ***********************--> 1.15.273 <!-************************************************************--> 1.15.274 1.15.275 </div><!--div id="product-container"--> 1.15.276 <div id="lastest-link-content"> 1.15.277 </div> 1.15.278 </div><!--div class="col-md-7"--> 1.15.279 1.15.280 <div class="col-md-3"> 1.15.281 <div id="cart-content-mini"></div>


31

1.15.282 <div><?php require_once 'include/widgets/otherWidget.php';?></div> 1.15.283 <div><?php require_once 'include/widgets/widget2.php';?></div> 1.15.284 </div> 1.15.285 </div> 1.15.286 1.15.287 <script> 1.15.288 1.15.289 $(function(){ 1.15.290 var n = true; 1.15.291 $.ajax({ 1.15.292 url:'include/miniCartAjax.php', 1.15.293 data:{link:n}, 1.15.294 type:'get', 1.15.295 success:function(data){ 1.15.296 $("#cart-contentmini").empty().append(data).fadeIn(1000); 1.15.297 } 1.15.298 }); 1.15.299 }); 1.15.300 1.15.301 </script> 1.15.302 1.15.303 <?php 1.15.304 //echo $customerStringMail; 1.15.305 ?> 1.15.306 <?php require_once 'include/footer.php'; ?>


32

3.6.6 หน้าติดต่อเรา <?php require_once 'library/config.php'; require_once 'library/category-functions.php'; require_once 'library/product-functions.php'; require_once 'library/cart-functions.php'; require_once 'library/customer-functions.php';

$catId = (isset($_GET['c']) && $_GET['c'] != '1') ? $_GET['c'] : 0;

$stringMail = ''; $name = ''; $last = ''; $phone = ''; $email = ''; if(isset($_SESSION['plaincart_customer_id'])) { $userProfile = getCustomerProfile(); extract($userProfile); $name = $user_first_name; $last = $user_last_name; $phone = $user_phone; $email = $user_email; } if(isset($_POST['txtUserFirstName'])){ if(md5($_POST['captcha']) == $_SESSION['captchaKey']){


33

$title = (isset($_POST['txtTitle']))?$_POST['txtTitle']:''; $name = (isset($_POST['txtUserFirstName']))?$_POST['txtUserFirstName']:''; $last = (isset($_POST['txtUserLastName']))?$_POST['txtUserLastName']:''; $phone = (isset($_POST['txtUserPhone']))?$_POST['txtUserPhone']:''; $email = (isset($_POST['txtUserEmail']))?$_POST['txtUserEmail']:''; $data = (isset($_POST['txtData']))?$_POST['txtData']:'';

$shopEmail = $shopConfig['email'];

$subject = '<h3>ข้อคิดเห็น เรื่ อง - '.$title.'</h3>'; $stringMail .= '<p>ชื่อลูกค้า : '.$name.' '.$last.'</p>'; $stringMail .= '<p>เบอร์ โทรศัพท์ : '.$phone.'</p>'; $stringMail .= '<p>อีเมล : '.$email.'</p>'; $stringMail .= '<h4>ข้อคิดเห็น-เสนอแนะ</h4>'; $stringMail .= '<p>เนื้ อหา : '.$data.'</p>'; $stringMail .= '<p>อีเมลร้านค้า : '.$shopEmail.'</p>';

$headers = 'From: '.$email."\r\n". 'Reply-To: '.$email."\r\n" . 'X-Mailer: PHP/' . phpversion(); @mail($shopEmail, $subject, $stringMail, $headers); setSuccess('ขอขอบคุณสาหรับคาแนะนาติชม'); }else { setError('คุณกรอกรหัส Captcha ไม่ถูกต้อง');


34

} } require_once 'include/header.php';

?>

<script language="JavaScript" type="text/javascript" src="library/contact-form.js"></script>

1

<style type="text/css">

body { background-image: url(11.jpg); } </style> <div class="row"> <div class="col-md-12"> <?php require_once 'include/nevMenu.php'; ?></div> </div> <div class="row"> <div class="col-md-12"> <?php require_once 'include/top.php'; ?></div> </div> <div class="row"> <div class="col-md-2"><?php require_once 'include/leftNav.php'; ?></div>

<div class="col-md-7"> <div id="category-container"> <?php //require_once 'include/categoryList.php'; ?> </div>


35

<div id="product-container">

<!-************************************************************--> <!--******************** content ใส่ ที่นี่

**************************--> <!-************************************************************-->

<div class="panel panel-info"> <div class="panel-heading">ติดต่อเรา</div> <div class="panel-body"> <?php //ตรวจสอบว่ามี error หรื อ success หรื อไม่โดยดูค่าจาก array ใน $_SESSION ถ้ามีก็ให้เปลี่ยนชื่อ class if(isset($_SESSION['plaincart_error']) && $_SESSION['plaincart_error']!=null){ ?> <div> <div class="alert alert-danger" style="text-align:center;"><?php displayError(); ?></div> </div> <?php } if(isset($_SESSION['plaincart_success']) && $_SESSION['plaincart_success']!=null){ ?>

<div>


36

<div class="alert alert-success" style="text-align:center;"><?php displaySuccess(); ?></div> </div>

<?php } //จบส่ วนแสดง error และ success ?> <div class="alert alert-warning">หากท่านมีขอ้ สงสัย หรื อมีขอ้ เสนอแนะเกี่ยวกับทาง

เว็บไซต์ สามารถเสนอความคิดความเห็นลงในแบบฟอร์มต่อไปนี้ได้ </div> <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="1" class="table tablebordered table-striped table-hover"> <form method="post" enctype="multipart/form-data" name="frmContact" id="frmContact" onSubmit="return checkCustomerSubmitInfo();"> <tr> <td width="200" class="">เรื่ อง <span class="label label-warning">ต้องการ</span></td> <td class=""> <input name="txtTitle" type="text" class="box" id="txtTitle" size="32" maxlength="32" value=""></td> </tr> <tr> <td width="200" class="">ชื่อ <span class="label label-warning">ต้องการ</span></td> <td class=""> <input name="txtUserFirstName" type="text" class="box" id="txtUserFirstName" size="32" maxlength="32" value="<?php echo $name.' '.$last; ?>"></td> </tr>


37

<tr> <td width="200" class="">โทรศัพท์</td> <td class=""> <input name="txtUserPhone" type="text" class="box" id="txtUserPhone" size="32" maxlength="32" value="<?php echo $phone; ?>"></td> </tr> <tr> <td width="200" class="">อีเมล <span class="label label-warning">ต้องการ</span></td> <td class=""> <input name="txtUserEmail" type="text" class="box" id="txtUserEmail" size="32" maxlength="32" value="<?php echo $email; ?>"></td> </tr> <tr> <td width="200" class="">ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ <span class="label label-warning">ต้องการ</span></td> <td class=""> <textarea cols="50" rows="10" name="txtData" type="text" class="input-xlarge" id="txtData" value=""></textarea></td> </tr> <tr> <td width="200" class="">กรอกรหัสที่เห็นในภาพ <span class="label label-warning">ต้องการ</span></td> <td> <div> <img src="<?php echo 'include/captcha/captcha.php'; ?>" border="0" /> <input type="text" name="captcha" id="captcha" class="box">


38

</div> </td> </tr> </table> <p align="center"> <input name="btnContact" type="submit" id="btnContact" value="ส่ ง" class="btn btn-primary"> &nbsp;&nbsp;<input name="btnCancel" type="button" id="btnCancel" value="ยกเลิก" onClick="window.location.href='<?php echo WEB_ROOT; ?>';" class="btn btnprimary"> </p> </form> </div> </div>

<!-************************************************************--> <!--****************** สิ้ นสุ ด content ตรงนี้

***********************--> <!-************************************************************--> </div> <div id="lastest-link-content"> </div> </div><!--div class="col-md-7"-->

<div class="col-md-3">


39

<div id="cart-content-mini"></div> <div><?php require_once 'include/widgets/otherWidget.php';?></div> <div><?php require_once 'include/widgets/widget2.php';?></div> </div> </div>

<script>

$(function(){ var n = true; $.ajax({ url:'include/miniCartAjax.php', data:{link:n}, type:'get', success:function(data){ $("#cart-content-mini").empty().append(data).fadeIn(1000); } }); });

</script>

<?php //echo $stringMail; ใช้ทดสอบว่า Output ส่ งค่าออกไปถูกต้องหรื อไม่ ?> <?php require_once 'include/footer.php'; ?>


40

3.6.7 คิดเงิน <?php require_once 'library/config.php'; require_once 'library/cart-functions.php'; require_once 'library/checkout-functions.php'; require_once 'library/customer-functions.php'; require_once 'library/category-functions.php';

$catId = (isset($_GET['c']) && $_GET['c'] != '1') ? $_GET['c'] : 0; if (isCartEmpty()) {

ั ไปยัง cart.php // หากตะกร้าสิ นค้าว่าง ก็ให้กบ header('Location: cart.php'); } else if (isset($_GET['step']) && (int)$_GET['step'] > 0 && (int)$_GET['step'] <= 3) { $step = (int)$_GET['step']; //ตรวจสอบว่าเป็ น step อะไร 1,2 หรื อ 3

$includeFile = ''; if ($step == 1) { //หากเป็ นขั้นตอนแรก $includeFile = 'shippingAndPaymentInfo.php'; $pageTitle = 'Checkout - Step 1 of 2'; } else if ($step == 2) {

//เมื่อเป็ นขั้นตอนที่ 2

$includeFile = 'checkoutConfirmation.php'; $pageTitle = 'Checkout - Step 2 of 2'; } else if ($step == 3) { $orderId

//หรื อเป็ นขั้นตอนที่ 3

= saveOrder();

$orderAmount = getOrderAmount($orderId);


41

$_SESSION['orderId'] = $orderId;

//เก็บรหัสการสัง่ สิ นค้าเข้า session

//ตรวจสอบว่าเป็ นการชาระค่าสิ นค้าในแบบใด // ถ้าเป็ นการโอนเงิน (cod) ก็ให้ไปยังหน้า success.php // แต่ถา้ ชาระด้วย PayPal ก็ให้ส่งไปยัง paypal/payment.php แทน if ($_POST['hidPaymentMethod'] == 'cod') { header('Location: success.php'); exit; } else { $includeFile = 'paypal/payment.php'; } } } else { //ถ้าไม่มีการส่ งค่า step ก็ให้กลับไปยังหน้า index.php header('Location: index.php'); } require_once 'include/header.php';

?> <script language="JavaScript" type="text/javascript" src="library/checkout.js"></script> <div class="row"> <div class="col-md-12"> <?php require_once 'include/nevMenu.php'; ?></div> </div>


42

<div class="row"> <div class="col-md-12"> <?php require_once 'include/top.php'; ?></div> </div>

<div class="row"> <div class="col-md-2"><?php require_once 'include/leftNav.php'; ?></div>

<div class="col-md-7"> <div id="category-container"> <?php //require_once 'include/categoryList.php'; ?> </div> <div id="product-container"> <!--******แสดงข้อมูลว่าเป็ นขั้นตอนใด*******--> <?php require_once "include/$includeFile"; ?>

</div> <div id="lastest-link-content"> </div> </div>

<div class="col-md-3"> <div id="cart-content-mini"></div> <div><?php require_once 'include/widgets/otherWidget.php';?></div> <div><?php require_once 'include/widgets/widget2.php';?></div>


43

</div> </div>

<script>

$(function(){

});

</script>

<?php require_once 'include/footer.php'; ?>

ปฏิบตั ิการจัดทาเว็บไซต์เป็ นขั้นตอนเริ่ มจากการสร้างฐานข้อมูล 3.8 แก้ไข้ขอ้ ผิดพลาดและเพิ่มเติมจากสิ่ งที่อาจารย์ได้ประเมินให้ความคิดเห็น 3.9 จัดทาเอกสารรายงานโครงงานคอมพิวเตอร์ โดยนาเสนอในรู ปแบบไฟล์ 3.10 นาเสนอผ่านเว็บเพื่อให้ผส ู ้ นใจศึกษาหาความรู ้ต่อไป 3.7


44

บทที่ 4 ผลการดาเนินงาน ในการจัดทาโครงงานคอมพิวเตอร์ การสร้างเว็บไซต์ระบบขายสิ นค้าออนไลน์ ด้วย Dreamvewer มีการดาเนิ นงานดังนี้

4.1 เริ่มการเข้ าหน้ าของเว็บไซต์

4.1.1ทาการเปิ ดเว็บไซต์ร้านขายสิ นค้าบารุ งผิวออนไลน์ จะปรากฏหน้าเว็บไซต์ดงั รู ป

ภาพที่ 4.1.1 เราสามารถเลือกหาสิ นค้าได้เลยหรื อถ้าต้องการสมัครสมาชิ กให้คลิ๊กไปที่ดา้ นบน 4.2

หน้าแนะนาการสมัครเป็ นสมาชิกเพื่อทาการล็อคอินในการเลือกซื้ อสิ นค้า

ภาพที่ 2 หน้าสมัครสมาชิกให้ลุกค้ากรอกข้อมูลทุกอย่างลงไปในช่องว่าง


45

4.3

หน้าล็อคอินเข้าระบบเพื่อเข้าไปสั่งซื้ อสิ นค้า

ภาพที่ 3 เมื่อสมัครเสร็จแล้วก็เข้ าสู้ การใช้ งานกรอกชื่ อและรหัสผ่ าน 4.4

หน้าสั่งซื้ อสิ นค้าสามารถดูราคารวมที่สั่งซื้ อสิ นค้าเพื่อไปยังตะกร้าสิ นค้า

ภาพที่ 4 เมื่อเราเลือกสิ นค้าที่ตอ้ งการแล้วก็จะมาอยูห่ น้านี้เพื่อทาการหยิบใส่ ตะกร้า


46

4.5

หน้าตระกร้าสิ นค้าดูรายการที่สั่งซื้ อและยืนยันทาการเช็คเอาท์

ภาพที่ 5 เมื่อใส่ ตะกร้าเสร็ จแล้วก็ทาการเช็คเอาท์สินค้าเพื่อไปยังหน้ากรอกข้อมูล

4.6

หน้ากรอกข้อมูลที่อยูข่ องลูกค้าและข้อมูลของผูช้ าระสิ นค้า

ภาพที่ 6 หน้ากรอกข้อมูลของผูร้ ับสิ นค้าและผูส้ ั่งสิ นค้าหากเป็ นคนเดียวกันให้ติ๊กลงในช่อง


47

4.7

หน้ายืนยันการสั่งซื้ อสิ นค้า

ภาพที่ 7 เมื่อกรอกข้อมูลเสร็ จแล้วทาการยืนยันสิ นค้า

4.8

หน้าช่องทางการชาระเงิน

ภาพที่ 8 เมื่อกดยืนยันหน้ากรอกข้อมลแล้วมาดูช่องทางการชาระเงิน


48

4.9

หน้าแจ้งข้อมูลการชาระเงิน

ภาพที่ 9 เมื่อลูกค้าชาระเงินแล้วให้แจ้งการข้อมูลการชาระเงินให้กบั ทางร้าน


49

4.10 หน้าติดต่อกับผูด้ ูแลระบบ

ภาพที่ 10 หากลูกค้ามีปัญหาหรื อสอบถามข้อมูลสามารถติดต่อกับผูด้ ูแลระบบได้โดยกรอกข้อมูลลง ไปในช่องว่าง 4.11 หน้าคิดเงินต้องมีการสั่งสิ นค้าระบบจะรวมเงิน

ภาพที่ 11 หน้าคิดเงินนี้ ระบบจะคิดรวมยอดการสั่งสิ นคให้เมื่อมีการสั่งสิ นค้า


บทที่ 5 สรุปผลโครงงาน สรุ ปผล ผลการทาโครงงานครั้งนี้ คณะผูจ้ ดั ทาได้ทาการออกแบบ เว็บ เรื่ อง ระบบเว็บขาย สิ นค้าบารุ งผิว โดยรวบรวมข้อมูลจากร้านค้าต่างๆเพื่อช่วยในการสั่งซื้ อสิ นค้าได้สะดวก และเป็ น การนาความรู ้ที่ได้จากการเรี ยนหลักการออกและพัฒนาโปรแกรมมาประยุกต์โดยใช้โปรแกรม Dreamvewer หลังจากพัฒนาเว็บ เสร็ จสมบูรณ์ สามารถใช้งานได้ดงั นี้ 5.1

1. สามารถสั่งซื้ อสิ นค้าบารุ งผิวที่ตอ้ งการ 2. มีการหยิบสิ นค้าใส่ ตะกร้าสิ นค้าได้ 3. สามารถอัพเดตสิ นค้าใหม่ๆได้ 4. มีการเลือกสิ นค้าในหมวดหมู่ต่างๆได้ 5. สามารถแสดงรายการสิ นค้าที่ตอ้ งการเลือกซื้ อ 6. สามารถสมัครสมาชิกได้ 7. สามารถเปลี่ยนข้อมูลได้ 8. สามารถเปลี่ยนรหัสผ่านได้ 9. สามารถแก้ไข้การซื้ อสิ นค้าได้ 5.2 ปัญหาและอุปสรรค 5.2.1 บางครั้งระบบผิดพลาดจากโค้ด 5.2.2 หาโค้ดไม่เจอ 5.2.3 ผูจ้ ดั ทาเว็บไม่มีความรู ้ในบางเรื่ องจึงมีการซื้ อหนังสื อมาทาความเข้าใจ 5.3 ข้ อเสนอแนะระหว่ างทาโครงงาน สาหรับข้อเสนอแนะในการทาเว็บไซต์ ผูเ้ ขียนจะขอเสนอแนะแนวทางในการคาเนินงาน และพัฒนาเว็บเพื่อให้เว็บไซต์สมบูรณ์และน่าใช้งานมากขึ้นยิง่ ขึ้น 5.3.1 ศึกษค้นคว้าหาข้อมุลเกี่ยวกับเว็บไซต์ขายสิ นค้าให้เข้าใจ 5.3.2 วิเคราะห์ขอ้ มูลเพื่อกาหนดขอบเขต 5.3.3 ทาความเข้าใจกับหนังสื อPHP และ หนังสื อ PHP bootstrap +E-commerce


51

บรรณานุกรม

จิราวุธ วาริ นทร์. (2558). PHP Bootstrap+E-commerce. กรุ งเทพมหานคร: Simplify. ชาญชัย ศุภอรรถกร. (2537). PHP+MySQL. กรุ งเทพมหานคร: Simplify.


ดัชนี ( ( case-insensitive, 5

H HTML, 4

D Dreamvewer, ค, 2

P Paging, 5

E

PHP, 4

W

E-Commerce, 2 Editplus, 4

WYSIWYG, 6


ภาคผนวก


ภาคผนวก ก


55

ขั้นตอนในการเข้ าเว็บไซต์

ภาพที่ 12 หน้าแรกสาหรับการเข้ามาชมสิ นค้าในเว็บไซต์ลูกค้าสามารถเลือกสิ นค้าต่างๆได้ตาม สิ นค้าที่ตอ้ งกาและลูกค้าสามารถสมัครสมาชิกได้

ภาพที่ 13จากนั้นลูกค้าสมัครสมาชิกและกรอกข้อมูลต่างๆ


56

ภาพที่ 14เมื่อสมัครเสร็ จแล้วเข้าสู ้หน้าล็อกอินเพื่อใช้งานสั่งซื้ อสิ นค้า

ภาพที่ 15เมื่อเลือกสิ นค้าที่ตอ้ งการแล้วจะปรากฏราคาสิ นค้าและกดหยิบใส่ ตะกร้า


57

ภาพที่ 16จากนั้นก็ตรวจสอบและดาเนินการเช็คเอาท์เพื่อไปยังหน้ากรอกข้อมูลการส่ ง

ภาพที่ 17จากนั้นกรอกข้อมูลของผูร้ ับสิ นค้าและผูส้ งั่ สิ นค้าและกดยืนยันการสัง่ ซื้ อ


58

ภาพที่ 18เมื่อลุกค้าโอนเงินแล้วสามารถแจ้งชาระเงินและกรอกข้อมูลและกดส่ ง


59

ประวัตผิ ้จู ดั ทาโครงการ ชื่อ นางสาวฮาบิ๊บ นามสกุล หมัดแหล๊ะ ระดับชั้น ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปี ที่ 3/2 อายุ 18 ปี ที่อยู่ 35/7 ม.10 ตาบลเกาะแต้ว อาเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 เบอร์โทร 094-5789462

ชื่อ นางสาวอาฟาร่ า นามสกุล ปานดารงค์ ระดับชั้น ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปี ที่ 3/2 อายุ 18 ปี ที่อยู่ 149 ม.5 ตาบลเกาะแต้ว อาเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 เบอร์โทร 062-9671775


60


61


62


โครงงาน5บท ระบบขายสินค้าบำรุงผิวออนไลน์  
โครงงาน5บท ระบบขายสินค้าบำรุงผิวออนไลน์  
Advertisement