Page 1

ข้ อบังคับ มลนิ ู ธิวัดเจริญราษฎร์ หมวดที 1 ข้ อ 1. มูลนิธินี ชือว่า“ มลนิ ู ธิวัดเจริญราษฎร์ ” ให้ ใช้ อักษรย่อว่า ว.จร. เรียกเป็ นภาอังกฤษว่า WATJARERNRAT FOUDATION ย่อว่า WJF ข้ อ 2. เครืองหมายของมูลนิธิคือ รูปอักษร จร อยู่ในวงกลม และชือมูลนิธิอยู่บนวงกลม จังหวัดอยู่ใต้ วงกลมในกรอบรูปหยดนํ าอีกชั นหนึ(งตามรูปทีปรากฏในข้ อบังคับนี )

อําเภอ

ข้ อ 3. สํานักงานของมูลนิธิตั งอยู่ทีวัดเจริญราษฎร์ เลขที107 ตําบลสระคู อําเภอสุวรรณภูมิ จังหวัด ร้ อยเอ็ด หมวดที 2 วัตถุประสงค์ ข้ อ 4. วัตถุประสงค์ของมูลนิธินี 4.1 เพือสงเคราะห์พระภิกษุสามเณรทีอาพาธและเด็กเร่ร่อน 4.2 เพือส่งเสริมการเผยแผ่จริยธรรม ศีลธรรมแก่พุทธศาสนิกชน 4.3 เพืออนุรักษ์ และส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี และบูรณะพัฒนาวัด 4.4 เพือให้ ทุนการศึกษาการวิจัยแก่พระภิกษุ สามเณร นิสิต นักศึกษา และนักเรียนทีเรียนดี ความประพฤติดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ 4.5 เพือดําเนินการหรือร่วมมือกับองค์กรการกุศลอืน ๆ เพือสาธารณประโยชน์ 4.6 ไม่ดําเนินการเกียวข้ องกับการเมืองแต่ประการใด หมายเหตุ กรณีมูลนิธิต้องเกียวกับการเมือง ต้ องไม่ระบุจุดประสงค์เพือการกุศลสาธารณะ และให้ ระบุ วัตถุประสงค์แทน “ไม่ยงุ่ เกียวกับการเมืองว่า” ว่า “ เพือส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี พระมหากษัตริย์ทรงเป็ นประมุข ด้ วยความเป็ นกลาง และไม่ให้ การสนับสนุนด้ านการเงิน หรือทรัพย์สิน แก่นักการเมือง” หมวดที 3 ทุนทรัพย์ ทรัพย์ สิน และการได้ มาซึ งทรัพย์ สิน ข้ อ 5. ทรัพย์สินของมูลนิธิมีทุนเริมแรกคือ 5.1 เงินสดจํานวน 200,000 บาท (สองแสนบาทถ้ วน) 5.2 ทีดิน (ถ้ ามี) โฉนดเลขที รวมเป็ นราคาทรัพย์สินทั งสิ น200,000 บาท (สองแสนบาทถ้ วน)


(ถ้ าเป็ นเงินต้ องมีกองทุนตั งแต่ 500,000 บาท ถ้ ามีทรัพย์สินอย่างอืน ต้ องมีเงินสดไม่น้อย กว่า 250,000 บาท เมือรวมกับทรัพย์สินอย่างอืนแล้ วต้ องมีมูลค่าไม่น้อยกว่า 500,000 บาท ยกเว้ นมูลนิธิทีมีวั ตถุประสงค์เพือการสังคมสงเคราะห์ ส่งเสริมการศึกษา การกีฬา ศาสนา สาธารณภัย และเพือการบําบัดรักษา ค้ นคว้ า ป้องกันผู ้ ป่วยจากยาเสพติด เอดส์ หรือมูลนิธิทีก่อตั งโดยหน่วยงานของรัฐ ยังคงใช้ หลักเกณฑ์เดิม คือ กองทุนไม่ตํากว่ 200,000 บาท หนังสือกระทรวงมหาดไทยที มท 0802 / ว 2073 ลงวันที 18 ธันวาคม 2538) ข้ อ 6. มูลนิธิอาจได้ มาซึงทรัพย์สินโดยวิธีต่อไปนี 6.1 เงินหรือทรัพย์สินทีมีผู ้ ยกให้ โดยพินัยกรรมหรือนิติกรรมอืน ๆ โดยมิได้ มีเงือนไขผูกพันให้ มูลนิธิรับผิดชอบในหนี สินหรือภาระติดพันอืนใด 6.2 เงินหรือทรัพย์สินทีผู ้ มีจิตศรัทธาบริจาคให้ 6.3 ดอกผลซึงเกิดจากทรัพย์สินของมูลนิธิ 6.4 รายได้ อันเกิดจากการจัดกิจกรรมของมูลนิธิ หมวดที 4 คุณสมบัติ และการพ้ นจากตําแหน่ งของกรรมการ ข้ อ 7. กรรมการของมูลนิธิต้องมีคุณสมบัติดังนี 7.1 มีอายุไม่ตํากว่า 20 ปี บริบูรณ์ 7.2 ไม่เป็ นบุคคลล้ มละลาย หรือไร้ ความสามารถ หรือเสมือนไร้ ความสามารถ 7.3 ไม่เป็ น (ต้ องคําพิพากษาให้ จําคุกเว้ นแต่จะได้ กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ) ข้ อ 8. กรรมการของมูลนิธิพ้นจากตําแหน่งเมือ 8.1 ถึงคราวออกตามวาระ 8.2 ตายหรือลาออก 8.3 ขาดคุณสมบัติตามข้ อบังคับ ข้ อ7 8.4 เป็ นผู ้ มีความประพฤติ และปฏิบัติตนเสือมเสีย และคณะกรรมการมูลนิธิมีมติให้ ออกโดยมี คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสีของคณะกรรมการมูลนิธิ หมวดที 5 การดําเนินงานของคณะกรรมการมลนิ ู ธิ ข้ อ 9. มูลนิธิดําเนินการโดยคณะกรรมการมูนิธิจํานวนไม่น้อยกว่า9 คน แต่ไม่เกิน 17 คน ข้ อ 10. คณะกรรมการของมูลนิธิประกอบด้ วย ประธานกรรมการมูลนิธิ รองประธาน กรรมการมูลนิธิ เลขานุการมูลนิธิ เหรัญญิก และกรรมการอืน ๆ ตามจํานวนทีเห็นสมควรตามข้ อบังคับ ข้ อ9


ข้ อ 11. วิธีการเลือกตั งกรรมการมูลนิธิให้ ปฏิบัติดังนี ให้ คณะกรรมการมูลนิธิชุดทีดํารงตําแหน่งอยู่ เลือกตั งประธานกรรมการมูลนิธิ และกรรมการ อืน ๆ ตามจํานวนทีเห็นสมควรตามข้ อบังคั บ ข้ อ 12. กรรมการดําเนินงานมูลนิธิอยู่ในตําแหน่งคราวละ 2 ปี ข้ อ 13. การเลือกตั งกรรมการมูลนิธิ ให้ ถือเสียงข้ างมากของทีประชุมกรรมการมูลนิธิ เป็ นมติของที ประชุม ข้ อ 14. กรรมการมูลนิธิทีพ้ นจากตําแหน่ง ตามวาระ อาจได้ รับเลือกเข้ าเป็ นกรรมการมูลนิธิได้ อีก ข้ อ 15. ในกรณีทีกรรมการมูลนิธิพ้นจากตําแหน่ง ให้ กรรมการมูลนิธิทีพ้ นจากตําแหน่ง ปฏิบัติหน้ าที กรรมการของมูลนิธิต่อไปจนกว่ามูลนิธิจะได้ รับแจ้ งการจดทะเบียนกรรมการมูลนิธิทีตั งใหม่ หมวดที 6 อํานาจหน้ าที คณะกรรมการมลนิ ู ธิ ข้ อ 16. คณะกรรมการมูลนิธิมีหน้ าทีดําเนินกิจการของมูลนิธิ ตามวัตถุประสงค์ของมูลนิธิ และภายใต้ ข้ อบังคับนี ให้ มีอํานาจหน้ าทีต่าง ๆ ดังนี 16.1 กําหนดนโยบายของมูลนิธิ และดําเนินการตามนโยบายของมูลนิธิ 16.2 ควบคุมการเงิน และทรัพย์สินต่าง ๆ ของมูลนิธิ 16.3 เสนอรายงานกิจการ รายงานการเงิน และบัญชีงบดุลรายได้ รายจ่าย ต่อ กระทรวงมหาดไทย 16.4 ดําเนินการให้ เป็ นไปตามมติทีประชุมคณะกรรมการมูลนิธิ และวัตถุประสงค์ของข้ อบังคับ ดังนี 16.5 ตามระเบียบเกียวกับการดําเนินกิจการของมูลนิธิ 16.6 แต่งตั งหรือถอดถอนคณะอนุกรรมการขึ นคณะหนึงหรือหลายคณะ เพือดําเนินการเฉพาะ อย่างของมูลนิธิ ภายใต้ การควบคุมของคณะกรรมการมูลนิธิ 16.7 เชิญผู ้ ทรงคุ ณวุฒิ หรือบุคคลทีทําประโยชน์ให้ มูลนิธิเป็ นพิเศษเป็ นกรรมการกิติมศักดิ 16.8 เชิญผู ้ ทรงเกียรติเป็ นผู ้ อุปถัมภ์มูลนิธิ 16.9 เชิญผู ้ ทรงคุ ณวุฒิเป็ นทีปรึกษาของคณะกรรมการมูลนิธิ 16.10 แต่งตั งหรือถอดถอนเจ้ าหน้ าทีประจําของมูลนิธิ มติให้ ดําเนินการตามข้ อ 16.7,16.8 ต้ องเป็ นมติเสียงข้ างมากของทีประชุม และทีปรึกษาตามข้ อ 16.9 ย่อมเป็ นทีปรึกษาของ คณะกรรมการมูลนิธิเท่านั น ข้ อ 17. ประธานกรรมการมูลนิธิมีอํานาจหน้ าทีดังนี


17.1 เป็ นประธานของการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิ 17.2 สังเรียกประชุมคณะกรรมการมูลนิธิ 17.3 เป็ นผู ้ แทนของมูลนิธิในการติดต่อกับบุคคลภายนอก และการลงลายมือชือในเอกสาร ข้ อบังคับและสรรพหนังสือ อันเป็ นหลั กฐานของมูลนิธิ เมือประธานกรรมการมูลนิธิผู ้ ได้ รับ มอบหมายให้ ทําหน้ าทีแทน ได้ ลงลายมือชือแล้ วเป็ นอันใช้ ได้ 17.4 ปฏิบัติการอืน ๆ ตามข้ อบังคับ และมติของกรรมการมูลนิธิ ข้ อ 18. ให้ รองประธานกรรมการมูลนิธิ ทําหน้ าทีแทนประธานกรรมการมูลนิธิ เมือประธานไม่สามารถ ปฏิบัติหน้ าทีได้ หรือในกรณีทีประธานมอบหมายให้ ทําการแทน ข้ อ 19. ถ้ าประธานกรรมการและรองประธานกรรมการมู ลนิธิ ไม่สามารถปฏิบัติหน้ าทีในการประชุม คราวหนึงคราวใดได้ ให้ ทีประชุมเลือกตั งกรรมการมูลนิธิคนใดคนหนึงเป็ นประธานสําหรับการประชุม คราวนัน ข้ อ 20.เลขานุการมูลนิธิมีหน้ าทีควบคุมกิจการ และดําเนินการประจําของมูลนิธิ ติดต่อประสานงาน ทัวไป รักษาระเบียบข้ อบังคับของมูลนิธิ นัดประชุมกรรมการตามคําสังของประธานกรรมการมูลนิธิ และ ทํารายงานการประชุม ตลอดจนรายงานกิจการมูลนิธิ ข้ อ 21.เหรัญญิกมีหน้ าทีควบคุมการเงิน ทรัพย์สินของมูลนิธิตลอดจนบัญชี และเอกสารทีเกียวข้ องให้ ถูกต้ องและเป็ นไปตามทีคณะกรรมการมูลนิธิกําหนด ข้ อ 22. สําหรับกรรมการตําแหน่งอืน ๆ ให้ มีหน้ าทีตามทีคณะกรรมการมูลนิธิกําหนด โดยทําเป็ นคําสัง ระบุอํานาจหน้ าทีให้ ชัดเจน ข้ อ 23. คณะกรรมการมูลนิธิมีสิทธ์เข้ าร่วมประชุมคณะกรรมการ หรืออนุกรรมการอืน ๆ ของมูลนิธิได้ หมวดที 7 อนุกรรมการ ข้ อ 24. คณะกรรมการมูลนิธิอาจแต่งตั งหรือถอดถอนอนุกรรมการได้ ตามความเหมาะสม โดยจะแต่งตั ง ให้ เป็ นอนุกรรมการประจําหรือเป็ นกรณีพิเศษเฉพาะคราวก็ได้ และในกรณีทีคณะกรรมการมูลนิธิไม่ได้ แต่งตั งประธานอนุกรรมการ เลขานุการ หรืออนุกรรมการในตําแหน่งอืนไว้ ก็ให้ อนุกรรมการแต่งตั ง กันเองเพือดํารงตําแหน่งดังกล่าว ข้ อ 25. อนุกรรมการอยู่ในตําแหน่งจนกว่าจะเสร็จงานทีได้ รับมอบหมายให้ กระทําส่วนคณะอนุกรรมการ ประจําอยู่ในตําแหน่งตามเวลาทีคณะกรรมการมูลนิธิกําหนด ซึงถ้ ามิได้ กําหนดไว้ ก็ให้ อยู่ในตําแหน่งได้


เพียงเท่าวาระของคณะกรรมการมูลนิธิทีเป็ นผู ้ แต่งตั ง และอนุกรรมการทีพ้ นจากตําแหน่งอาจได้ รับการ แต่งตั งอีกได้ 25.1 อนุกรรมการมีหน้ าทีดําเนินการตามทีคณะกรรมการมูลนิธิมอบหมาย 25.2 อนุกรรมการมีหน้ าทีเสนอความคิดเห็นต่อคณะกรรมการมูลนิธิ เกียวกับงานทีได้ รับ มอบหมาย หมวดที 8 การประชุมคณะกรรมการมลนิ ู ธิ ข้ อ 26. คณะกรรมการจะต้ องจัดให้ มีการประชุมสามั ญประจําทุก ๆ ปี ภายในเดือนเมษายน และต้ องมี กรรมการมูลนิธิเข้ าประชุมอย่างน้ อยกึงหนึงของจํานวนกรรมการทั งหมดจึงจะเป็ นองค์ประชุม ข้ อ 27. การประชุมวิสามัญอาจมีได้ในเมือ ประธานกรรมการมูลนิธิ หรือกรรมการมูลนิธิตั งแต่2 คน ขึ น ไป แสดงความประสงค์ไปยังประธานกรรมการมูลนิธิ หรือผู ้ ทําการแทน ขอให้ มีการประชุม ขอให้ เรียก ประชุมวิสามัญได้ ข้ อ 28. กําหนดการประชุม และองค์ประชุมของคณะอนุกรรมการ ให้ เป็ นไปตามทีคณะกรรมการมูลนิธิ กําหนดไว้ ในส่วนทีเกียวข้ องกับการประชุม ให้ คณะอนุกรรมการตกลงกันเอง และในส่วนทีเกียวข้ องกับ องค์ประชุมให้ ใช้ ข้ อ 27 บังคับโดยอนุโลม ข้ อ 29. ในการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิหรืออนุกรรมการ หากมิได้ มีข้อบังคับกําหนดไว้เป็ นอย่างอืน มติทีประชุมให้ ถือเอาคะแนนเสียงข้ างมาก ในกรณีทีมีคะแนนเสียงเท่ากันให้ ประธานทีประชุมเป็ นผู ้ ชี ขาด กิจการใดทีเป็ นงานประจําหรือเป็ นกิจการเล็กน้ อย ประธานกรรมการมูลนิธิมีอํานาจสังให้ ใช้ วิธี สอบถามมติทางหนังสือแทนการเรียกประชุมคณะกรรมการมูลนิธิ แต่ประธานกรรมการมูลนิธิ ต้ อง รายงานต่อทีประชุมคณะกรรมการมูลนิธิในคราวต่อไป ถึงมติและกิจการทีดําเนินการไปตามมตินั น กิจการใดเป็ นงานประจําหรือเป็ นกิจการเล็กน้ อยหรือไม่ ย่อมอยู่ในดุลยพินิจของประธานกรรมการมูลนิธิ ข้ อ 30. ในการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิหรือคณะอนุกรรมการ ประธานกรรมการมูลนิธิ หรือ ประธานทีประชุม มีอํานาจเชิญหรืออนุญาตให้ บุคคลทีเห็นสมควรเข้ าร่วมประชุม ในฐานะแขกผู ้ มีเกียรติ หรือผู ้ สังเกตุการณ์ หรือเพือชี แจงหรือเพือให้ คําปรึกษาแก่ทีประชุม หมวดที 9 การเงิน ข้ อ 31. ประธานกรรมการมูลนิธิ หรือรองประธานกรรมการในกรณีทีทําหน้ าทีแทน มีอํานาจสังจ่ายเงิน ได้ ในคราวละ 10,000 บาท (หนึงหมืนบาทถ้ วน) ถ้ าเกินกว่าจํานวนดังกล่าว ต้ องได้ รับอนุมั ติจาก


คณะกรรมการมูลนิธิโดยเสียงข้ างมาก เว้นแต่กรณีจําเป็ นและเร่งด่วน ให้ อยู่ในดุลยพินิจของประธาน กรรมการทีจะอนุมัติให้ จ่ายได้ แล้ วต้ องรายงานให้ คณะกรรมการมูลนิธิทราบในการประชุมคราวต่อไป ข้ อ 32. เหรัญญิก มีอํานาจเก็บรักษาเงินสดได้ ครั งละไม่เกิน5,000 บาท (ห้ าพันบาทถ้ วน) ข้ อ 33. เงินสดของมูลนิธหิ รือเอกสารสิทธิ ต้ องนําฝากไว้กับธนาคาร หรือสถาบันการเงินอืนใด ทีรัฐบาล ให้ การคํ าประกัน แล้ วแต่คณะกรรมการมูลนิธิจะเห็นสมควร ข้ อ 34. การสังจ่ายเงินโดยเช็ค หรือตัวสังจ่ายเงินจะต้ องมีรายมือชือประธานกรรมการมูลนิธิ หรือผู ้ ทํา การแทนกับเลขานุการและเหรัญญิกลงนามทุกครั งจึงจะเบิกจ่ายได้ ข้ อ 35. การจ่ายเงินตามวัตถุประสงค์ของมูลนิธิ รวมทังค่าใช้ จ่ายประจําสํานักงาน ให้ จ่ายเพียงดอกผล อันเกิดจากทรัพย์สินทีเป็ นทุน เงินทีผู ้ บริจาคมิได้ แสดงเจตนาให้ เป็ นเงินสมทบทุนโดยเฉพาะ และรายได้ อันเกิดจากการจัดกิจกรรมของมูลนิธิ ข้ อ 36. ให้ คณะกรรมการมูลนิธิวางระเบียบเกียวกับการเงิน การบัญชีและทรัพย์สินของมูลนิธิ ตลอดจน กําหนดอํานาจหน้ าทีต่าง ๆ เกียวกับการรับและจ่ายเงินนอกเหนือจากทีกําหนดไว้ ในข้ อบังคั บ ข้ อ 37. ให้ คณะกรรมการมูลนิธิกําหนดระยะเวลาบัญชี และจัดทํารายงานสถานะทางการเงินของมูลนิธิ ในรอบระยะเวลาบัญชีทีผ่านมา เสนอต่อทีประชุมในการประชุมสามัญประจําปี หมวดที 10 การแก้ ไขเพิ มเติมข้ อบังคับ ข้ อ 38. การแก้ ไขเพิมเติมข้ อบังคับจะกระทําได้ โดยเฉพาะทีประชุมคณะกรรมการมูลนิธซิ ึงต้ องมี กรรมการมูลนิธิเข้ าประชุมไม่น้อยกว่าสามในสีของคณะกรรมการทั งหมด และการอนุมั ติให้ แก้ ไขหรือ เพิมเติมข้ อบังคับต้ องประกอบด้ วย คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจํานวนกรรมการทีเข้ า ประชุม หมวดที 11 การเลิกมลนิ ู ธิ ข้ อ 39. ถ้ ามูลนิธิต้องล้ มเลิกไปโดยมติของคณะกรรมการ หรือโดยเหตุ ใดก็ตาม ทรัพย์สินทั งหมดของ มูลนิธิทีเหลืออยู่ให้ ตกเป็ นกรรมสิทธิแก่ วัดเจริญราษฎร์ เลขที 107 ตําบลสระคู อําเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้ อยเอ็ด ข้ อ 40. การสิ นสุดของมูลนิธินั น นอกจากทีกฎหมายบัญญัติไว้ แล้ วให้ มูลนิธิเป็ นอันสิ นสุดลงโดยมิต้อง ให้ ศาลสังเลิกด้ วยเหตุต่อไปนี


40.1 เมือมูลนิธิได้ รับอนุญาตให้ จดทะเบียนจัดตั งเป็ นนิติบุคคลแล้ วไม่ได้ รับทรัพย์สินตาม คํามันเต็มจํานวน 40.2 เมือกรรมการมูลนิธิจํานวนสองในสามมีมติให้ ยกเลิก 40.3 เมือมูลนิธิไม่อาจหากรรมการได้ ครบตามจํานวนกรรมการทีกําหนดไว้ ในข้ อบังคั บ 40.4 เมือมูลนิธิไม่สามารถดําเนินการต่อไปได้ ไม่ว่าด้ วยเหตุ ใด ๆ หมวดที 12 บทเบ็ดเตล็ด ข้ อ 41. การตีความในข้ อบังคั บมูลนิธิ หากเป็ นทีสงสั ยให้ คณะกรรมการมูลนิธิ โดยเสียงข้ างมากของ จํานวนกรรมการทีมีอยู่เป็ นผู ้ชี ขาด ข้ อ 42. ให้ นําบทบัญญัติในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้ วยมูลนิธิมาบังคับใช้ ในเมือ ข้ อบังคับมูลนิธิมิได้ กําหนดไว้ ข้ อ 43. มูลนิธิต้องไม่ดําเนินการหาผลประโยชน์มาแบ่งปั นกัน หรือเพือบุคคลใด นอกจากเพือ ดําเนินการตามวัตถุประสงค์ของมูลนิธินั นเอง (ลงนาม) (พระครูสุวัฒนปัญญาวุธ) ผู ้ จัดทําข้ อบังคับ


หนังสือคําร้ องขอจดทะเบียนใบอนุญาตจัดตั ง

มลนิ ู ธิวัดเจริญราษฎร์ WATJARERNRAT FOUDATION ตําบลสระคู อําเภอสุวรรณภมิู จังหวัดร้ อยเอ็ด

เสนอ เลขาธิการคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่ งชาติ


รายงานการประชุมผู ้ เริมการจัดตั งมูลนิธิวัดเจริญราษฎร์ ณ วัดเจริญราษฎร์ 107 หมู่ที 3 ตําบลสระคู อําเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้ อยเอ็ด เมือวันที 22 ตุลาคม 2544 ****************** เปิ ดประชุมเวลา 19.00 น. ผู ้ เข้ าร่วมประชุม 1. พระครูสุวัฒนปั ญญาวุธ 2. พระปลัดอําพร กุสลจิตฺโต 3. นายธนวิทย์ กลางคาร 4. นางหนูน้อย กลางคาร 5. นางสวาสดิ สายเชื อ 6. นางมัลลิกา แก้ ววิเศษ 7. นายวิเชียร มาหินกอง 8. นางนิตยา มาหินกอง พระครูสุวัฒนปั ญญาวุธ เจ้ าอาวาสวัดเจริญราษฎร์ ทําหน้ าทีประธานในทีประชุมวั นนี มีวาระ การประชุมดังนี วาระที 1 ประธานแจ้ งให้ ทราบ ประธานแจ้ งให้ ทีประชุมทราบว่าการประชุมวั นนี เป็ นการประชุมเพือปรึกษา ร่วมกันจัดตั ง มูลนิธิ เนืองจากคณะกรรมการชาวบ้ านคุ ้ มวัดเจริญราษฎร์ ได้ รับเงินจากการถวายกฐิ นประจําปี 2544 และเงินสะสมกองทุนสงเคราะห์พระภิกษุสามเณรซึงรวมแล้ วเป็ นยอดเงิน 200,000 บาท (สองแสนบาท ถ้ วน) ซึงเพียงพอทีจะจัดตั งมูลนิธิดังกล่าวได้ ตามกฎหมาย จึงขอให้ ช่วยกันพิจารณารายละเอียด เกียวกับข้ อบังคับการจัดตั งมูลนิธิทีจะนําเสนอทีประชุมต่อไป วาระที 2 เรืองรับรองรายงานการประชุมครั งทีแล้ ว วาระที 3 เรืองเสนอเพือทราบและพิจารณา 3.1 ชือมูลนิธิ ทีประชุมได้ ปรึกษาหารือและอภิปรายอย่างกว้ างขวาง และมีความเห็นตรงกันให้ ใช้ ชือว่า มลนิ ู ธิวัดเจริญราษฎร์ ให้ ใช้ อักษรย่อว่า ว.จร. เรียกเป็ นภาษาอังกฤษว่า WATJARERNRAT FOUDATION ย่อว่า WJF เครืองหมายของมูลนิธิคือ รูปอักษร จร อย่ ูในวงกลม และชื อมลนิ ู ธิอยู่ บนวงกลม อําเภอ จังหวัดอยู่ใต้ วงกลมในกรอบรป ู หยดนําอีกชั นหนึ ง(ตามรูปทีปรากฏในข้ อบังคั บนี) 3.2 ทีตั งสํานักงานมูลนิธิ ตั งอยู่ในวัดเจริญราษฎร์ 107 หมู่ที 3 ตําบลสระคู อําเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้ อยเอ็ด รหัสไปรษณีย์ 45130


3.3 วัตถุประสงค์ของมูลนิธิ 3.3.1 เพือสงเคราะห์พระภิกษุสามเณรทีอาพาธ และเด็กอนาถาเร่ร่อน 3.3.2 เพือส่งเสริมการเผยแผ่จริยธรรม ศีลธรรมแก่พุทธศาสนิกชน 3.3.3 เพืออนุรักษ์ และส่งเสริมวัฒนธรรม ประเพณี และบูรณะพัฒนาวัด 3.3.4 เพือให้ ทุนการศึกษาการวิจัยแก่พระภิกษุ สามเณร นิสิต นักศึกษา และ นักเรียนทีเรียนดี ประพฤติดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ 3.3.5 เพือดําเนินการหรือร่วมมือกับองค์กรการกุศลอืนเพือสาธารณประโยชน์ 3.3.6 ไม่ดําเนินการเกียวข้องกับการเมืองแต่ประการใด 3.4 คณะกรรมการมูลนิธิชุดแรก ทีประชุมได้ พิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการมูลนิธิชุดแรก ตามทีประชุมเสนอชือมาและ คัดเลือกเหลือเพียง 17 คนดังนี 1. พระครูสุวัฒนปั ญญาวุธ 2. พระปลัดอําพร กุสลจิตฺโต 3. นายสุชาติ ทุมแสน 4. นายวิเชียร เกลาเกลี ยง 5. นายสมยศ ต้ นประเสริฐ 6. นายธานินทร์ วิเศษชาติ 7. นายชอบ เศรษฐไตรรัตน์ 8. นายวิเชียร มาหินกอง 9. นางทิพย์วรรณ เวโรจน์ 10. นางมยุรี ศรีสวาสดินุกุล 11. นางสุพีพร ยาสมร 12. นางสาวภัทราวดี อนิวรรตนกุล 13. นางหนูน้อย กลางคาร 14. นางมัลลิกา แก้ ววิเศษ 15. นางนวลมณี ทองอําไพ 16. นางสวาสดิ สายเชือ 17. นางสงบ ภิญโญ วาระที 4 เรืองอืน ๆ

ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการและเหรัญญิก กรรมการและผู ้ ช่วยเหรัญญิก กรรมการและเลขานุการ กรรมการและผู ้ ช่วยเลขานุการ กรรมการและผู ้ ช่วยเลขานุการ


4.1 ทีประชุมได้ ร่วมกันพิจารณาข้ อบังคั บ ข้ อ 39 เรืองการยกทรัพย์สินของมูลนิธิทีเหลืออยู่ หลังจากมูลนิธิล้มเลิกไปให้ แก่วัดเจริญราษฎร์ ตําบลสระคู อําเภอสุวรรณภูมิ จังหวัด ร้ อยเอ็ด เพือใช้ ประโยชน์ในวัดเจริญราษฎร์ และได้ มีการอภิปรายสิงทีเป็ นประโยชน์ใน การดําเนินงานของมูลนิธิพอสมควร แล้ วประธานได้ กล่าวปิ ดการประชุม 4.2 ผู ้ มีอํานาจสังจ่ายเงินในบัญชีมูลนิธิ 1. พระครูสุวัฒนปั ญญาวุธ 2. นางหนูน้อย กลางคาร 3. นางนวลมณี ทองอําไพ

(ลงชือ)

ผู ้ บันทึกการประชุม (นางนวลมณี ทองอําไพ)

(ลงชือ)

ผู ้ ตรวจรายงานการประชุม (พระครูสุวัฒนปั ญญาวุธ)


ที จร. 67/ 2544

วัดเจริญราษฎร์ หมู่ที 3 ตําบลสระคู อําเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้ อยเอ็ด 25 ตุลาคม 2544

เรือง อนุญาตให้ ใช้ ชือวัดเป็ นชือมูลนิธิ เจริญพร คณะกรรมการมูลนิธวิ ัดเจริญราษฎร์ ตามทีคณะกรรมการได้ ประชุมกันแล้ วมีมติเป็ นเอกฉันท์ ขอใช้ ชือวัดเจริญราษฎร์ เลขที 107 หมู่ที 3 ตําบลสระคู อําเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้ อยเอ็ด เป็ นชือมูลนิธินั น อาตมภาพในฐานะเจ้ า อาวาสวัดเจริญราษฎร์แห่งนี ได้ พิจารณาแล้ วว่าเป็ นสิงดีทีจะเกิดประโยชน์แก่มวลมนุษยชาติในอนาคต จึงอนุญาตให้ ใช้ ชือวัดแห่งนี ได้ เจริญพรมาเพือทราบ และได้ ดําเนินการต่อไป

ขอเจริญพร (พระครูสุวัฒนปั ญญาวุธ) เจ้ าอาวาสวัดเจริญราษฎร์

โทร. 0 – 4353 - 2039


ที จร. 68/ 2544

วัดเจริญราษฎร์ หมู่ที 3 ตําบลสระคู อําเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้ อยเอ็ด 25 ตุลาคม 2544

เรือง อนุญาตให้ ใช้สถานทีตั งสํานักงานมูลนิธิ เจริญพร คณะกรรมการมูลนิธิวัดเจริญราษฎร์ ตามทีคณะกรรมการได้ ประชุมกันแล้ วมีมติเป็ นเอกฉันท์ ขอใช้ ชือวัดเจริญราษฎร์ เลขที 107 หมู่ที 3 ตําบลสระคู อําเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้ อยเอ็ด เป็ นทีตั งของสํานักงานมูลนิธินั น อาตม ภาพในฐานะเจ้ าอาวาสวัดเจริญราษฎร์แห่งนี ได้ พิจารณาแล้ วว่าเป็ นสิงดีทีจะเกิดประโยชน์แก่มวล มนุษยชาติในอนาคตจึงอนุญาตให้ ใช้ ชือวัดแห่งนี ได้ เจริญพรมาเพือทราบ และได้ ดําเนินการต่อไป

ขอเจริญพร (พระครูสุวัฒนปั ญญาวุธ) เจ้ าอาวาสวัดเจริญราษฎร์

โทร. 0 – 4353 - 2039


หนังสือคํามันสั ญญา เขียนที วัดเจริญราษฎร์ ตําบลสระคู อําเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้ อยเอ็ด วันที 25 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2544 ข้ าพเจ้ าผู ้ มีรายชือต่อไปนี เป็ นผูอํ้ มาี นาจในการถอนเงินธนาคารกรุงไทย จํากัด สาขาสุวรรณภูมิ ชือบัญชี “มูลนิธิวัดเจริญราษฎร์” เลขทีบัญชี 414 – 2 – 06295 – 6 ประวัติ พระครูสุวัฒนปัญญาวุธ อายุ 43 ปี อยู่บ้านเลขที 107 หมู่ที 3 ตําบลสระคู อําเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้ อยเอ็ด นางหนูน้อย กลางคาร อายุ 63 ปี อยู่บ้านเลขที 462 หมู่ที 3 ตําบลสระคู อําเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้ อยเอ็ด นางนวลมณี ทองอําไพ อายุ 42 ปี อยู่บ้านเลขที 375 หมู่ที 3 ตําบลสระคู อําเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้ อยเอ็ด ขอทําหนังสือคํามันสั ญญาไว้ ต่อทางราชการว่า เมือมูลนิธิได้รับการจดทะเบียนแล้ ว พวก ข้ าพเจ้ าจะมอบเงินสดจํานวน 200,000 บาท (สองแสนบาทถ้ วน) ให้ แก่มูลนิธิวัดเจริญราษฎร์ โดยไม่ ขอรับค่าตอบแทนใด ๆ เพือเป็ นทุนให้ มูลนิธิได้ ดําเนินการตามวัตถุประสงค์ต่อไป ทั งนี ภายใน30 วัน ตังแต่วันทีได้ รับการจดทะเบียนจัดตั ง หนังสือคํามันสั ญญานี ผู ้ให้ คํามัน ผู ้ รับคํามั นและพยานได้ ลงลายมือชือ ต่อหน้ าข้ าพเจ้ าเป็ น การถูกต้ อง (ลงชือ) ผู ้ ให้ คํามัน (พระครูสุวัฒนปัญญาวุธ) (ลงชือ) ผู ้ ให้ คํามัน (นางหนูน้อย กลางคาร) (ลงชือ) ผู ้ ให้ คํามัน (นางนวลมณี ทองอําไพ) (ลงชือ) ผู ้ รับคํามัน (นางมัลลิกา แก้ ววิเศษ) (ลงชือ) พยาน (นางสวาสดิ สายเชื อ) (ลงชือ) นายทะเบียน (นายอุไร หล่าสกุล) นายอําเภอสุวรรณภูมิ


คณะกรรมการมลนิ ู ธิ ตามที ประชุมเสนอชื อมาและคัดเลือกเหลือเพียง 17 คน


ประวัติผู้ริเริ มการจัดตั งมลนิ ู ธิวัดเจริญราษฎร์ *********************** ประวัติของ พระครูสุวัฒนปั ญญาวุธ ขอบันทึกข้ อประวัติด้วยความสัตย์จริง ดังนี 1. ข้ าพเจ้ าเกิดทีบ้ านเลขที........19.......หมู่ท........3........ถนน.......-......ตํ ี าบล.....เมืองทุ่ง....... อําเภอ......สุวรรณภูมิ.......จังหวัด........ร้ อยเอ็ด........... บิดาชือ........แสง....... มารดาชือ....บัว................ 2. ปั จจุบันข้ าพเจ้ ามีอายุ..........43...........ปี คู่สมรสชือ...................................... อยู่บ้านเลขที............107....................หมู่ท............3....................ถนน........................... ี ตําบล.........สระคู..........อําเภอ..........สุวรรณภูมิ..............จังหวัด..........ร้ อยเอ็ด.............. โทรศัพท์...0 – 4353 – 2039...เชื อชาติ....ไทย...ศาสนา...พุทธ...วุฒิการศึกษาสูงสุด...พม... 3. ปั จจุบันข้ าพเจ้ าประกอบอาชีพ............นักบวช............ตําแหน่ง..........เจ้ าอาวาสวัด........ สถานประกอบอาชีพ.......วัดเจริญราษฎร์.......ตั งอยู่บ้านเลขที.....107.....หมู่ท.......3.......... ี ถนน...........ราษฎร์เจริญ............ตําบล............สระคู...........อําเภอ.........สุวรรณภูม.ิ ........ จังหวัด.......ร้ อยเอ็ด............โทรศัพท์........0 – 4353 – 2039........... 4. ข้ าพเจ้ าเป็ นผู ้เริมการจัดตั ง เคยเป็ นผู ้ เริมการจัดตั ง เป็ นกรรมการหรือสมาชิกสมาคม อหรื องค์กรการกุศลอืนมาแล้ ว คือ 1........................................ 5. เดิมข้ าพเจ้ ามีสัญชาติ.................................แต่บัดนี ข้ าพเจ้ าได้ รับอนุญาตให้ แปลงสัญชาติ เป็ นสั ญชาติไทยแล้ วเมือ วันที.................เดือน...............................พ.ศ.......................... โดยใบสําคั ญการแปลงสั ญชาติเลขที............................................... ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่าข้ อความทีได้ บันทึกมาเป็ นความสัตย์จริงทุกประการ (ลงชือ)..............................................................เจ้ าของประวัติ (............พระครูสุวัฒนปั ญญาวุธ............) (ลงชือ)..............................................................ผู ้ รับรอง (...........นางนวลมณี ทองอําไพ...........) ตําแหน่ง..........อาจารย์.......2.......ระดับ....7........ (สถานทีปฏิบัติราชการ)....โรงเรียนบ้ านดอนยาง... หมายเหตุ ผู ้ รับรองต้ องเป็ นข้ าราชการระดับ 6 ขึ นไป

ประวัติผู้ริเริ มการจัดตั งมลนิ ู ธิวัดเจริญราษฎร์


*********************** ประวัติของ พระปลัดอําพร กุสลจิตฺโต ขอบันทึกข้ อประวัติด้วยความสัตย์จริง ดังนี 1. ข้ าพเจ้ าเกิดทีบ้ านเลขที........60.......หมู่ท........4......ถนน.......-....ตํ ี าบล.....เด่นราษฎร์....... อําเภอ......กิงอําเภอหนองฮี.......จังหวัด........ร้ อยเอ็ด........... บิดาชือ........คําสิงห์....... มารดาชือ..........เลือน................ 2. ปั จจุบันข้ าพเจ้ ามีอายุ..........28...........ปี คู่สมรสชือ.................-..................... อยู่บ้านเลขที............149....................หมู่ท............12..................ถนน........................... ี ตําบล.........เด่นราษฎร์........อําเภอ.......กิงอําเภอหนองฮี........จังหวัด.....ร้ อยเอ็ด.............. โทรศัพท์...0 – 4353 – 2039...เชื อชาติ....ไทย...ศาสนา...พุทธ...วุฒิการศึกษาสูงสุด........... ปริญญาตรี ........(พ.ธบ.) 3. ปั จจุบันข้ าพเจ้ าประกอบอาชีพ............นักบวช............ตําแหน่ง........................................ สถานประกอบอาชีพ.......วัดเจริญราษฎร์.......ตั งอยู่บ้านเลขที.....107.....หมู่ท.......3.......... ี ถนน...........ราษฎร์เจริญ............ตําบล............สระคู...........อําเภอ.........สุวรรณภูม.ิ ........ จังหวัด.......ร้ อยเอ็ด............โทรศัพท์........0 – 4353 – 2039........... 4. ข้ าพเจ้ าเป็ นผู ้เริมการจัดตั ง เคยเป็ นผู ้เริมการจัดตั ง เป็ นกรรมการหรือสมาชิกสมาคม หรือ องค์กรการกุศลอืนมาแล้ ว คือ 1..................-...................... 5. เดิมข้ าพเจ้ ามีสัญชาติ.................................แต่บัดนี ข้ าพเจ้ าได้ รับอนุญาตให้ แปลงสัญชาติ เป็ นสั ญชาติไทยแล้ วเมือ วันที.................เดือน...............................พ.ศ.......................... โดยใบสําคั ญการแปลงสั ญชาติเลขที............................................... ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่าข้ อความทีได้ บันทึกมาเป็ นความสัตย์จริงทุกประการ (ลงชือ)..............................................................เจ้ าของประวัติ (............พระปลัดอําพร กุสลจิตฺโต............) (ลงชือ)..............................................................ผู ้ รับรอง (.............นางมัลลิกา แก้ ววิเศษ..............) ตําแหน่ง..........อาจารย์.......2.......ระดับ....7........ (สถานทีปฏิบัติราชการ)....โรงเรียนบ้ านหมอตา... หมายเหตุ ผู ้ รับรองต้ องเป็ นข้ าราชการระดับ 6 ขึ นไป ประวัติผู้ริเริ มการจัดตั งมลนิ ู ธิวัดเจริญราษฎร์


*********************** ประวัติของ นายสุชาติ ทุมแสน ขอบันทึกข้ อประวัติด้วยความสั ตย์จริง ดังนี 1. ข้ าพเจ้ าเกิดทีบ้ านเลขที........207.......หมู่ท......3......ถนน.......-....ตํ ี าบล........สระคู........... อําเภอ......สุวรรณภูมิ.......จังหวัด........ร้ อยเอ็ด........... บิดาชือ........นายสา............มารดาชือ..........นางฉวี................ 2. ปั จจุบันข้ าพเจ้ ามีอายุ..........64...........ปี คู่สมรสชือ........นางสมปอง ทุมแสน.............. อยู่บ้านเลขที............207....................หมู่ท............3..................ถนน............................ ี ตําบล........ สระคู........อําเภอ...........สุวรรณภูมิ..........จังหวัด.............ร้ อยเอ็ด................ โทรศัพท์...0 – 4358 – 1241...เชื อชาติ....ไทย...ศาสนา...พุทธ...วุฒิการศึกษาสูงสุด........... ปริญญาตรี ........ (คบ. นบ.) 3. ปั จจุบันข้ าพเจ้ าประกอบอาชีพ............ข้ าราชการบํานาญ............ตําแหน่ง....................... สถานประกอบอาชีพ...............-...................ตั งอยู่บ้านเลขที.....207.....หมู่ท.......3.......... ี ถนน...........รองเมือง............ตําบล............สระคู...........อําเภอ.........สุวรรณภูมิ.............. จังหวัด.......ร้ อยเอ็ด............โทรศัพท์........0 – 4358 – 1241........... 4. ข้ าพเจ้ าเป็ นผู ้เริมการจัดตั ง เคยเป็ นผู ้เริมการจัดตั ง เป็ นกรรมการหรือสมาชิกสมาคม หรือ องค์กรการกุศลอืนมาแล้ ว คือ 1.........ชมรมผู ้ สูงอายุเมืองศรีภูม.......... ิ 2......มูลนิธิพัฒนาบุคคลอําเภอสุวรรณภูม........... ิ 5. เดิมข้ าพเจ้ ามีสัญชาติ...........ไทย................แต่บัดนี ข้ าพเจ้ าได้ รับอนุญาตให้ แปลงสัญชาติ เป็ นสั ญชาติไทยแล้ วเมือ วันที..........-......เดือน...............-............พ.ศ............-........... โดยใบสําคั ญการแปลงสั ญชาติเลขที........................-....................... ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่าข้ อความทีได้ บันทึกมาเป็ นความสัตย์จริงทุกประการ (ลงชือ)..............................................................เจ้ าของประวัติ (............นายสุชาติ ทุมแสน ...............) (ลงชือ)..............................................................ผู ้ รับรอง (..........นางนวลมณี ทองอําไพ............) ตําแหน่ง..........อาจารย์.......2.......ระดับ....7........ (สถานทีปฏิบัติราชการ)....โรงเรียนบ้ านดอนยาง... หมายเหตุ ผู ้ รับรองต้ องเป็ นข้ าราชการระดับ 6 ขึ นไป ประวัติผู้ริเริ มการจัดตั งมลนิ ู ธิวัดเจริญราษฎร์


*********************** ประวัติของ นายวิเชียร เกลาเกลี ยง ขอบันทึกข้ อประวัติด้วยความสัตย์จริง ดังนี 1. ข้ าพเจ้ าเกิดทีบ้ านเลขที........30.......หมู่ท......2......ถนน.......-....ตํ ี าบล........เมืองบัว.......... อําเภอ......เกษตรวิสัย.......จังหวัด........ร้ อยเอ็ด........... บิดาชือ........นายไหล............มารดาชือ..........นางหล้ า................ 2. ปั จจุบันข้ าพเจ้ ามีอายุ..........62...........ปี คู่สมรสชือ........นางยุพาพร เกลาเกลี ยง........... อยูบ่ ้ านเลขที............459....................หมู่ที ......3............ถนน........เจริญราษฎร์ ............. ตําบล........ สระคู........อําเภอ...........สุวรรณภูมิ..........จังหวัด.............ร้ อยเอ็ด................ โทรศัพท์...0 – 4358 – 1135...เชื อชาติ....ไทย...ศาสนา...พุทธ...วุฒิการศึกษาสูงสุด........... ปริญญาตรี ........ 3. ปั จจุบันข้ าพเจ้ าประกอบอาชีพ............ข้ าราชการบํานาญ............ตําแหน่ง........-............. สถานประกอบอาชีพ...............-...................ตั งอยู่บ้านเลขที.....459.....หมู่ท.......3.......... ี ถนน.........ราษฎร์เจริญ.........ตําบล............สระคู...........อําเภอ.........สุวรรณภูมิ.............. จังหวัด.......ร้ อยเอ็ด............โทรศัพท์........0 – 4358 – 1135........... 4. ข้ าพเจ้ าเป็ นผู ้ เริมการจัดตั ง เคยเป็ นผู ้เริมการจัดงตั เป็ นกรรมการหรือสมาชิกสมาคม หรือ องค์กรการกุศลอืนมาแล้ ว คือ 1.......มูลนิธิพัฒนาบุคคลอําเภอสุวรรณภูม........... ิ 5. เดิมข้ าพเจ้ ามีสัญชาติ.................................แต่บัดนี ข้ าพเจ้ าได้ รับอนุญาตให้ แปลงสัญชาติ เป็ นสั ญชาติไทยแล้ วเมือ วันที..........-......เดือน...............-............พ.ศ............-........... โดยใบสําคั ญการแปลงสั ญชาติเลขที........................-....................... ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่าข้ อความทีได้ บันทึกมาเป็ นความสัตย์จริงทุกประการ (ลงชือ)..............................................................เจ้ าของประวัติ (............นายวิเชียร เกลาเกลี ยง...............) (ลงชือ)..............................................................ผู ้ รับรอง (..........นางนวลมณี ทองอําไพ............) ตําแหน่ง..........อาจารย์.......2.......ระดับ....7........ (สถานทีปฏิบัติราชการ)....โรงเรียนบ้ านดอนยาง... หมายเหตุ ผู ้ รับรองต้ องเป็ นข้ าราชการระดับ 6 ขึ นไป ประวัติผู้ริเริ มการจัดตั งมลนิ ู ธิวัดเจริญราษฎร์


*********************** ประวัติของ นายสมยศ ต้ นประเสริฐ ขอบันทึกข้ อประวัติด้วยความสัตย์จริง ดังนี 1. ข้ าพเจ้ าเกิดทีบ้ านเลขที........21.......หมู่ท......4......ถนน.......-....ตํ ี าบล........สระคู............. อําเภอ......สุวรรณภูมิ.......จังหวัด........ร้ อยเอ็ด........... บิดาชือ........นายพงษ์ ............มารดาชือ..........นางอรุณ................ 2. ปั จจุบันข้ าพเจ้ ามีอายุ..........31...........ปี คู่สมรสชือ........นางสวาสดิ ต้ นประเสริฐ.......... อยู่บ้านเลขที............268....................หมู่ที ......4............ถนน.................-...................... ตําบล........ สระคู........อําเภอ...........สุวรรณภูมิ..........จังหวัด.............ร้ อยเอ็ด................ โทรศัพท์...0 – 4358 – 0517...เชื อชาติ....ไทย...ศาสนา...พุทธ...วุฒิการศึกษาสูงสุด........... ปริญญาตรี ........ 3. ปั จจุบันข้ าพเจ้ าประกอบอาชีพ............พนักงานสหกรณ์...............ตําแหน่ง.....ผู ้ จัดการ..... สถานประกอบอาชีพ........สหกรณ์เครดิต.......ตั งอยู่บ้านเลขที.....248.....หมู่ท.......4.......... ี ถนน.................-..................ตําบล............สระคู...........อําเภอ.........สุวรรณภูมิ.............. จังหวัด.......ร้ อยเอ็ด............โทรศัพท์........0 – 4358 – 0205........... 4. ข้ าพเจ้ าเป็ นผู ้ เริมการจัดตั ง เคยเป็ นผู ้เริมการจัดตั ง เป็ นกรรมการหรือสมาชิกสมาคม หรือ องค์กรการกุศลอืนมาแล้ ว คือ 1................................................ 5. เดิมข้ าพเจ้ ามีสัญชาติ.................................แต่บัดนี ข้ าพเจ้ าได้ รับอนุญาตให้ แปลงสัญชาติ เป็ นสั ญชาติไทยแล้ วเมือ วันที..........-......เดือน...............-............พ.ศ............-........... โดยใบสําคัญการแปลงสั ญชาติเลขที........................-....................... ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่าข้ อความทีได้ บันทึกมาเป็ นความสัตย์จริงทุกประการ (ลงชือ)..............................................................เจ้ าของประวัติ (............นายสมยศ ต้ นประเสริฐ..............) (ลงชือ)..............................................................ผู ้ รับรอง (..........นางนวลมณี ทองอําไพ............) ตําแหน่ง..........อาจารย์.......2.......ระดับ....7........ (สถานทีปฏิบัติราชการ)....โรงเรียนบ้ านดอนยาง... หมายเหตุ ผู ้ รับรองต้ องเป็ นข้ าราชการระดับ 6 ขึ นไป ประวัติผู้ริเริ มการจัดตั งมลนิ ู ธิวัดเจริญราษฎร์


*********************** ประวัติของ นายธานินทร์ วิเศษชาติ ขอบันทึกข้ อประวัติด้วยความสัตย์จริง ดังนี 1. ข้ าพเจ้ าเกิดทีบ้ านเลขที........299.......หมู่ท....2......ถนน.......-....ตํ ี าบล........สระคู............. อําเภอ......สุวรรณภูมิ.......จังหวัด........ร้ อยเอ็ด........... บิดาชือ........นายเสน............มารดาชือ..........นางทองอยู.่ ............... 2. ปั จจุบันข้ าพเจ้ ามีอายุ..........49...........ปี คู่สมรสชือ.....นางเชาวนิตย์......วิเศษชาติ.......... อยู่บ้านเลขที............299....................หมู่ที ......2............ถนน............รองเมือง.............. ตําบล........ สระคู........อําเภอ...........สุวรรณภูมิ..........จังหวัด.............ร้ อยเอ็ด................ โทรศัพท์...0 – 4358 – 1156...เชื อชาติ....ไทย...ศาสนา...พุทธ...วุฒิการศึกษาสูงสุด........... ม.ศ. 5 .......... 3. ปั จจุบันข้ าพเจ้ าประกอบอาชีพ...............ค้ าขาย................ตําแหน่ง.......เจ้ าของกิจการ..... สถานประกอบอาชีพ......ร้ านธานินทร์ค้าไม้ ....ตั งอยู่บ้านเลขที.....299.....หมู่ท.......2.......... ี ถนน............รองเมือง............ตําบล............สระคู...........อําเภอ.........สุวรรณภูมิ.............. จังหวัด.......ร้ อยเอ็ด............โทรศัพท์........0 – 4358 – 1156........... 4. ข้ าพเจ้ าเป็ นผู ้ เริมการจัดตั ง เคยเป็ นผู ้เริมการจัดตั ง เป็ นกรรมการหรือสมาชิกสมาคม หรือ องค์กรการกุศลอืนมาแล้ ว คือ 1................................................ 5. เดิมข้ าพเจ้ ามีสัญชาติ.................................แต่บัดนี ข้ าพเจ้ าได้ รับอนุญาตให้ แปลงสัญชาติ เป็ นสั ญชาติไทยแล้ วเมือ วันที..........-......เดือน...............-............พ.ศ............-........... โดยใบสําคั ญการแปลงสั ญชาติเลขที........................-....................... ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่าข้ อความทีได้ บันทึกมาเป็ นความสัตย์จริงทุกประการ (ลงชือ)..............................................................เจ้ าของประวัติ (............นายธานินทร์ วิเศษชาติ..............) (ลงชือ)..............................................................ผู ้ รับรอง (..........นางนวลมณี ทองอําไพ............) ตําแหน่ง..........อาจารย์.......2.......ระดับ....7........ (สถานทีปฏิบัติราชการ)....โรงเรียนบ้ านดอนยาง... หมายเหตุ ผู ้ รับรองต้ องเป็ นข้ าราชการระดับ 6 ขึ นไป ประวัติผู้ริเริ มการจัดตั งมลนิ ู ธิวัดเจริญราษฎร์


*********************** ประวัติของ นายชอบ เศรษฐไตรรัตน์ ขอบันทึกข้ อประวัติด้วยความสัตย์จริง ดังนี 1. ข้ าพเจ้ าเกิดทีบ้ านเลขที........45.......หมู่ท....2......ถนน.......-....ตํ ี าบล........นาใหญ่............ อําเภอ......สุวรรณภูมิ.......จังหวัด........ร้ อยเอ็ด........... บิดาชือ........นายทองดี............มารดาชือ..........นางกันหา................ 2. ปั จจุบันข้ าพเจ้ ามีอายุ..........42...........ปี คู่สมรสชือ.....นางภาวนา....เศรษฐไตรรัตน์......... อยูบ่ ้ านเลขที............352....................หมู่ที ......3............ถนน............รองเมือง.............. ตําบล........ สระคู........อําเภอ...........สุวรรณภูมิ..........จังหวัด.............ร้ อยเอ็ด................ โทรศัพท์...0 – 4358 – 1023...เชื อชาติ....ไทย...ศาสนา...พุทธ...วุฒิการศึกษาสูงสุด........... ปริญญาตรี .......... 3. ปั จจุบนั ข้ าพเจ้ าประกอบอาชีพ..........รับราชการ..........ตําแหน่ง.....อาจารย์ 2 ระดับ...7.... สถานประกอบอาชีพ...โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล....ตั งอยู่บ้านเลขที.....หมู่ท.......2.... ี ถนน..........ปั ทมานนท์.........ตําบล............สระคู...........อําเภอ.........สุวรรณภูม.ิ ............. จังหวัด.......ร้ อยเอ็ด............โทรศัพท์........0 – 4358 – 1034........... 4. ข้ าพเจ้ าเป็ นผู ้ เริมการจัดตั ง เคยเป็ นผู ้เริมการจัดตั ง เป็ นกรรมกา รหรือสมาชิกสมาคม หรือ องค์กรการกุศลอืนมาแล้ ว คือ 1................................................ 5. เดิมข้ าพเจ้ ามีสัญชาติ.................................แต่บัดนี ข้ าพเจ้ าได้ รับอนุญาตให้ แปลงสัญชาติ เป็ นสั ญชาติไทยแล้ วเมือ วันที..........-......เดือน...............-............พ.ศ............-........... โดยใบสําคั ญการแปลงสั ญชาติเลขที........................-....................... ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่าข้ อความทีได้ บันทึกมาเป็ นความสัตย์จริงทุกประการ (ลงชือ)..............................................................เจ้ าของประวัติ (............นายชอบ เศรษฐไตรรัตน์............) (ลงชือ)..............................................................ผู ้ รับรอง (...........นางนวลมณี ทองอําไพ............) ตําแหน่ง..........อาจารย์.......2.......ระดับ....7........ (สถานทีปฏิบัติราชการ)....โรงเรียนบ้ านดอนยาง... หมายเหตุ ผู ้ รับรองต้ องเป็ นข้ าราชการระดับ 6 ขึ นไป ประวัติผู้ริเริ มการจัดตั งมลนิ ู ธิวัดเจริญราษฎร์


*********************** ประวัติของ นายวิเชียร มาหินกอง ขอบันทึกข้ อประวัติด้วยความสัตย์จริง ดังนี 1. ข้ าพเจ้ าเกิดทีบ้ านเลขที........121.......หมู่ท....12......ถนน.....-....ตํ ี าบล......บ่อพันขัน.......... อําเภอ......สุวรรณภูมิ.......จังหวัด........ร้ อยเอ็ด........... บิดาชือ........นายโฮม............มารดาชือ..........นางเรียน................ 2. ปั จจุบันข้ าพเจ้ ามีอายุ..........36...........ปี คู่สมรสชือ.....นางนิตยา..........มาหินกอง........... อยู่บ้านเลขที............474....................หมู่ที ......3............ถนน............รองเมือง.............. ตําบล........ สระคู........อําเภอ...........สุวรรณภูมิ..........จังหวัด.............ร้ อยเอ็ด................ โทรศัพท์..0 – 4353 – 2203...เชื อชาติ....ไทย...ศาสนา...พุทธ...วุฒิการศึกษาสูงสุด..ปวส... 3. ปั จจุบันข้ าพเจ้ าประกอบอาชีพ......พนักงานรัฐวิสาหกิจ........ตําแหน่ง.....พนักงานช่าง....... สถานประกอบอาชีพ.......การไฟฟ้าสุวรรณภูมิ....ตั งอยู่บ้านเลขที...95.....หมู่ท.......6.......... ี ถนน..........ปั ทมานนท์.........ตําบล............สระคู...........อําเภอ.........สุวรรณภูม.ิ ............. จังหวัด.......ร้ อยเอ็ด............โทรศัพท์........0 – 4358 – 1457........... 4. ข้ าพเจ้ าเป็ นผู ้ เริมการจัดตั ง เคยเป็ นผู ้ เริมการจัดตั ง เป็ นกรรมการหรือสมาชิกสมาคมหรือ องค์กรการกุศลอืนมาแล้ ว คือ 1................................................ 5. เดิมข้ าพเจ้ ามีสัญชาติ.................................แต่บัดนี ข้ าพเจ้ าได้ รับอนุญาตให้ แปลงสัญชาติ เป็ นสั ญชาติไทยแล้ วเมือ วันที..........-......เดือน...............-............พ.ศ............-........... โดยใบสําคั ญการแปลงสั ญชาติเลขที........................-....................... ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่าข้ อความทีได้ บันทึกมาเป็ นความสัตย์จริงทุกประการ (ลงชือ)..............................................................เจ้ าของประวัติ (............นายวิเชียร มาหินกอง...............) (ลงชือ)..............................................................ผู ้ รับรอง (...........นางนวลมณี ทองอําไพ............) ตําแหน่ง..........อาจารย์.......2.......ระดับ....7........ (สถานทีปฏิบัติราชการ)....โรงเรียนบ้ านดอนยาง... หมายเหตุ ผู ้ รับรองต้ องเป็ นข้ าราชการระดับ 6 ขึ นไป

ประวัติผู้ริเริ มการจัดตั งมลนิ ู ธิวัดเจริญราษฎร์


*********************** ประวัติของ นางทิพย์วรรณ เวโรจน์ ขอบันทึกข้ อประวัติด้วยความสัตย์จริง ดังนี 1. ข้ าพเจ้ าเกิดทีบ้ านเลขที........154.......หมู่ท....3......ถนน.....รองเมื ี อง....ตําบล......สระคู...... อําเภอ......สุวรรณภูมิ.......จังหวัด........ร้ อยเอ็ด........... บิดาชือ........นายประสิทธิ............มารดาชือ..........นางทองสา................ 2. ปั จจุบันข้ าพเจ้ ามีอายุ..........38...........ปี คู่สมรสชือ.....นายโชคชัย.......เวโรจน์........... อยู่บ้านเลขที............154....................หมู่ที ......3............ถนน............รองเมือง.............. ตําบล........ สระคู........อําเภอ...........สุวรรณภูมิ..........จังหวัด.............ร้ อยเอ็ด................ โทรศัพท์..0 – 4358 – 1148...เชื อชาติ...ไทย...ศาสนา...พุทธ...วุฒิการศึกษาสูงสุด..ม. 6.... 3. ปั จจุบันข้ าพเจ้ าประกอบอาชีพ...................ค้ าขาย..............ตําแหน่ง.........ผู ้ จัดการ.......... สถานประกอบอาชีพ.......ร้ านทิพย์เมืองใหม่....ตั งอยู่บ้านเลขที...154.....หมู่ท.......3.......... ี ถนน..........รองเมือง............ตําบล............สระคู...........อําเภอ.........สุวรรณภูม.ิ ............... จังหวัด.......ร้ อยเอ็ด............โทรศัพท์........0 – 4358 – 1148........... 4. ข้ าพเจ้ าเป็ นผู ้ เริมการจัดตั ง เคยเป็ นผู ้ เริมการจัดงตัเป็ นกรรมการหรือสมาชิกสมาคม หรือ องค์กรการกุศลอืนมาแล้ ว คือ 1................................................ 5. เดิมข้ าพเจ้ ามีสัญชาติ.................................แต่บัดนี ข้ าพเจ้ าได้ รับอนุญาตให้ แปลงสัญชาติ เป็ นสั ญชาติไทยแล้ วเมือ วันที..........-......เดือน...............-............พ.ศ............-........... โดยใบสําคั ญการแปลงสั ญชาติเลขที........................-....................... ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่าข้ อความทีได้ บันทึกมาเป็ นความสัตย์จริงทุกประการ (ลงชือ)..............................................................เจ้ าของประวัติ (............นางทิพย์วรรณ เวโรจน์...............) (ลงชือ)..............................................................ผู ้ รับรอง (...........นางนวลมณี ทองอําไพ............) ตําแหน่ง..........อาจารย์.......2.......ระดับ....7........ (สถานทีปฏิบัติราชการ)....โรงเรียนบ้ านดอนยาง... หมายเหตุ ผู ้ รับรองต้ องเป็ นข้ าราชการระดับ 6 ขึ นไป ประวัติผู้ริเริ มการจัดตั งมลนิ ู ธิวัดเจริญราษฎร์ ***********************


ประวัติของ นางมยุรี ศรีสวัสดินุกุล ขอบันทึกข้ อประวัติด้วยความสัตย์จริง ดังนี 1. ข้ าพเจ้ าเกิดทีบ้ านเลขที.......45.......หมู่ท....3.....ถนน....ประดิ ี ษฐยุทธ....ตําบล....สระคู...... อําเภอ......สุวรรณภูมิ.......จังหวัด........ร้ อยเอ็ด........... บิดาชือ........นายยงฝา............มารดาชือ..........นางบุญยืน................ 2. ปั จจุบันข้ าพเจ้ ามีอายุ..........39...........ปี คู่สมรสชือ.....นายสันติ.......ศรีสวัสดินุกุล........... อยู่บ้านเลขที............45....................หมู่ที ......3............ถนน.......ประดิษฐยุทธการ......... ตําบล........ สระคู........อําเภอ...........สุวรรณภูมิ..........จังหวัด.............ร้ อยเอ็ด................ โทรศัพท์..0 – 4358 – 1264...เชื อชาติ...ไทย...ศาสนา...พุทธ...วุฒิการศึกษาสูงสุด............. ปริญญาตรี .......... 3. ปั จจุบันข้ าพเจ้ าประกอบอาชีพ......รับราชการครู......ตําแหน่ง......อาจารย์ 2 ระดับ 6......... สถานประกอบอาชีพ.......ศบอ. สุวรรณภูมิ....ตั งอยู่บ้านเลขที........-........หมู่ท.......2.......... ี ถนน..........-............ตําบล............สระคู...........อําเภอ..............สุวรรณภูม.ิ ..................... จังหวัด.......ร้ อยเอ็ด............โทรศัพท์........0 – 4358 – 1639........... 4. ข้ าพเจ้ าเป็ นผู ้ เริมการจัดตั ง เคยเป็ นผู ้ เริมการจัดตั ง เป็ นกรรมการหรือสมาชิกสมาคม หรือ องค์กรการกุศลอืนมาแล้ ว คือ 1................................................ 5. เดิมข้ าพเจ้ ามีสัญชาติ.................................แต่บัดนี ข้ าพเจ้ าได้ รับอนุญาตให้ แปลงสัญชาติ เป็ นสั ญชาติไทยแล้ วเมือ วันที..........-......เดือน...............-............พ.ศ............-........... โดยใบสําคั ญการแปลงสั ญชาติเลขที........................-....................... ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่าข้ อความทีได้ บันทึกมาเป็ นความสัตย์จริงทุกประการ (ลงชือ)..............................................................เจ้ าของประวัติ (............นางมยุรี ศรีสวัสดินุกุล...............) (ลงชือ)..............................................................ผู ้ รับรอง (...........นางนวลมณี ทองอําไพ............) ตําแหน่ง..........อาจารย์.......2.......ระดับ....7........ (สถานทีปฏิบัติราชการ)....โรงเรียนบ้ านดอนยาง... หมายเหตุ ผู ้ รับรองต้ องเป็ นข้ าราชการระดับ 6 ขึ นไป ประวัติผู้ริเริ มการจัดตั งมลนิ ู ธิวัดเจริญราษฎร์ ***********************


ประวัติของ.........นางสุพีพร ยาสมร.........ขอบันทึกข้ อประวัติด้วยความสัตย์จริง ดังนี 1. ข้ าพเจ้ าเกิดทีบ้ านเลขที.......144.......หมู่ท....3.....ถนน.............-...........ตํ ี าบล....สระคู...... อําเภอ......สุวรรณภูมิ.......จังหวัด........ร้ อยเอ็ด........... บิดาชือ........นายบุญเหลือ............มารดาชือ..........นางสอาด................ 2. ปั จจุบันข้ าพเจ้ ามีอายุ..........37...........ปี คู่สมรสชือ.....นายเพชรยุทธ........ยาสมร........... อยู่บ้านเลขที............407....................หมู่ที ......3............ถนน...................-.................... ตําบล........ สระคู........อําเภอ...........สุวรรณภูมิ..........จังหวัด.............ร้ อยเอ็ด................ โทรศัพท์..0 – 4358 – 1596...เชื อชาติ...ไทย...ศาสนา...พุทธ...วุฒิการศึกษาสูงสุด............. ปริญญาตรี .......... 3. ปั จจุบันข้ าพเจ้ าประกอบอาชีพ......รับราชการครู......ตําแหน่ง......อาจารย์ 2 ระดับ 7......... สถานประกอบอาชีพ........โรงเรียนบ้ านหนองตอกแป้น..... บ้ านเลขที.....-..หมู่ท.......-......... ี ถนน..........-............ตําบล............สระคู...........อําเภอ..............สุวรรณภูม.ิ ..................... จังหวัด.......ร้ อยเอ็ด............โทรศัพท์........-........... 4. ข้ าพเจ้ าเป็ นผู ้ เริมการจัดตั ง เคยเป็ นผู ้ เริมการจัดตั ง เป็ นกรรมการหรือสมาชิกสมาคม หรือ องค์กรการกุศลอืนมาแล้ ว คือ 1................................................ 5. เดิมข้ าพเจ้ ามีสัญชาติ.................................แต่บัดนี ข้ าพเจ้ าได้ รับอนุญาตให้ แปลงสัญชาติ เป็ นสั ญชาติไทยแล้ วเมือ วันที..........-......เดือน...............-............พ.ศ............-........... โดยใบสําคั ญการแปลงสั ญชาติเลขที........................-....................... ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่าข้ อความทีได้ บันทึกมาเป็ นความสัตย์จริงทุกประการ (ลงชือ)..............................................................เจ้ าของประวัติ (............นางสุพีพร ยาสมร...............) (ลงชือ)..............................................................ผู ้ รับรอง (...........นางมัลลิกา แก้ ววิเศษ..............) ตําแหน่ง..........อาจารย์.......2.......ระดับ....7........ (สถานทีปฏิบัติราชการ)....โรงเรียนบ้ านหมอตา.... หมายเหตุ ผู ้ รับรองต้ องเป็ นข้ าราชการระดับ 6 ขึ นไป ประวัติผู้ริเริ มการจัดตั งมลนิ ู ธิวัดเจริญราษฎร์ *********************** ประวัติของ.......น.ส.ภัทราวดี อนิวรรตนกูล.........ขอบันทึกข้ อประวัติด้วยความสัตย์จริง ดังนี


1. ข้ าพเจ้ าเกิดทีบ้ านเลขที.......229.......หมู่ท....4.....ถนน.............-...........ตํ ี าบล....สระคู...... อําเภอ......สุวรรณภูมิ.......จังหวัด........ร้ อยเอ็ด........... บิดาชือ........นายพีระศักดิ............มารดาชือ..........นางประจวบ................ 2. ปั จจุบันข้ าพเจ้ ามีอายุ..........27...........ปี คู่สมรสชือ.......................-............................... อยู่บ้านเลขที............229....................หมู่ที ......4............ถนน...................-.................... ตําบล........ สระคู........อําเภอ...........สุวรรณภูมิ..........จังหวัด.............ร้ อยเอ็ด................ โทรศัพท์..0 – 4358 – 1184...เชื อชาติ...ไทย...ศาสนา...พุทธ...วุฒิการศึกษาสูงสุด............. ปริญญาตรี .......... 3. ปั จจุบันข้ าพเจ้ าประกอบอาชีพ......ทันตแพทย์......ตําแหน่ง.............ทันตแพทย์ 5............. สถานประกอบอาชีพ........โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช..... บ้ านเลขที.....-..หมู่ท.......-..... ี ถนน..........-............ตําบล............-....................อําเภอ..............เลิงนกทา...................... จังหวัด.......ยโสธร............โทรศัพท์........-........... 4. ข้ าพเจ้ าเป็ นผู ้ เริมการจัดตั ง เคยเป็ นผู ้ เริมการจัดงตัเป็ นกรรมการหรือสมาชิกสมาคม หรือ องค์กรการกุศลอืนมาแล้ ว คือ 1................................................ 5. เดิมข้ าพเจ้ ามีสัญชาติ.................................แต่บัดนี ข้ าพเจ้ าได้ รับอนุญาตให้ แปลงสัญชาติ เป็ นสั ญชาติไทยแล้ วเมือ วันที..........-......เดือน...............-............พ.ศ............-........... โดยใบสําคั ญการแปลงสั ญชาติเลขที........................-....................... ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่าข้ อความทีได้ บันทึกมาเป็ นความสัตย์จริงทุกประการ (ลงชือ)..............................................................เจ้ าของประวัติ (............น.ส.ภัทราวดี อนิวรรตนกูล............) (ลงชือ)..............................................................ผู ้ รับรอง (...........นางนวลมณี ทองอําไพ.................) ตําแหน่ง..........อาจารย์.......2.......ระดับ....7........ (สถานทีปฏิบัติราชการ)....โรงเรียนบ้ านดอนยาง.... หมายเหตุ ผู ้ รับรองต้ องเป็ นข้ าราชการระดับ 6 ขึ นไป ประวัติผู้ริเริ มการจัดตั งมลนิ ู ธิวัดเจริญราษฎร์ *********************** ประวัติของ.......นางหนูน้อย กลางคาร.........ขอบันทึกข้ อประวัติด้วยความสัตย์จริง ดังนี


1. ข้ าพเจ้ าเกิดทีบ้ านเลขที.......113.......หมู่ท....3.....ถนน.............-...........ตํ ี าบล....สระคู...... อําเภอ......สุวรรณภูมิ.......จังหวัด........ร้ อยเอ็ด........... บิดาชือ........นายน้ อย............มารดาชือ..........นางเม้ า................ 2. ปั จจุบันข้ าพเจ้ ามีอายุ..........63...........ปี คู่สมรสชือ.......นายธนวิทย์ กลางคาร............. อยู่บ้านเลขที............462....................หมู่ที ......3............ถนน...................-.................... ตําบล........ สระคู........อําเภอ...........สุวรรณภูมิ..........จังหวัด.............ร้ อยเอ็ด................ โทรศัพท์..0 – 4358 – 0111...เชื อชาติ...ไทย...ศาสนา...พุทธ...วุฒิการศึกษาสูงสุด............. ปริญญาตรี .......... 3. ปั จจุบันข้าพเจ้ าประกอบอาชีพ......ข้ าราชการบํานาญ......ตําแหน่ง..............-................... สถานประกอบอาชีพ............................-............................ บ้ านเลขที.....-..หมู่ท.......-..... ี ถนน..........-............ตําบล................-.................อําเภอ.......................-......................... จังหวัด............-...............โทรศัพท์........-........... 4. ข้ าพเจ้ าเป็ นผู ้ เริมการจัดตั ง เคยเป็ นผู ้ เริมการจัดตั ง เป็ นกรรมการหรือสมาชิกสมาคม หรือ องค์กรการกุศลอืนมาแล้ ว คือ 1......มูลนิธิโรงเรียนบ้ านลาดพร้ าว......... 5. เดิมข้ าพเจ้ ามีสัญชาติ.................................แต่บัดนี ข้ าพเจ้ าได้ รับอนุญาตให้ แปลงสัญชาติ เป็ นสั ญชาติไทยแล้ วเมือ วันที..........-......เดือน...............-............พ.ศ............-........... โดยใบสําคั ญการแปลงสั ญชาติเลขที........................-....................... ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่าข้ อความทีได้ บันทึกมาเป็ นความสัตย์จริงทุกประการ (ลงชือ)..............................................................เจ้ าของประวัติ (............นางหนูน้อย กลางคาร..............) (ลงชือ)..............................................................ผู ้ รับรอง (..........นางนวลมณี ทองอําไพ..............) ตําแหน่ง..........อาจารย์.......2.......ระดับ....7........ (สถานทีปฏิบตั ิราชการ)....โรงเรียนบ้ านหมอตา.... หมายเหตุ ผู ้ รับรองต้ องเป็ นข้ าราชการระดับ 6 ขึ นไป ประวัติผู้ริเริ มการจัดตั งมลนิ ู ธิวัดเจริญราษฎร์ *********************** ประวัติของ.......นางมัลลิกา แก้ ววิเศษ.........ขอบันทึกข้ อประวัติด้วยความสัตย์จริง ดังนี


1. ข้ าพเจ้ าเกิดทีบ้ านเลขที.......113.......หมู่ท........3........ถนน.............-....ตํ ี าบล....สระคู...... อําเภอ......สุวรรณภูมิ.......จังหวัด........ร้ อยเอ็ด........... บิดาชือ........นายคํามี............มารดาชือ..........นางบุญยัง................ 2. ปั จจุบันข้าพเจ้ ามีอายุ..........39...........ปี คู่สมรสชือ..........นายประสิทธิ แก้ ววิเศษ.......... อยู่บ้านเลขที............113....................หมู่ที ......3............ถนน...................-.................... ตําบล........ สระคู........อําเภอ...........สุวรรณภูมิ..........จังหวัด.............ร้ อยเอ็ด................ โทรศัพท์..0 – 4353 – 2585...เชื อชาติ...ไทย...ศาสนา...พุทธ...วุฒิการศึกษาสูงสุด........... ปริญญาตรี ..... 3. ปั จจุบันข้ าพเจ้ าประกอบอาชีพ......รับราชการครู......ตําแหน่ง........อาจารย์ 2 ระดับ.... 7.. สถานประกอบอาชีพ........โรงเรียนบ้ านหมอตา..... บ้ านเลขที.....-..หมู่ท.......-.................... ี ถนน..........-............ตําบล.........ดอกไม้ .........อําเภอ..............สุวรรณภูมิ........................ จังหวัด.......ร้ อยเอ็ด............โทรศัพท์........-........... 4. ข้ าพเจ้ าเป็ นผู ้ เริมการจัดตั ง เคยเป็ นผู ้ เริมการจัดตั ง เป็ นกรรมการหรือสมาชิกสมาคม หรือ องค์กรการกุศลอืนมาแล้ ว คือ 1................................................ 5. เดิมข้ าพเจ้ ามีสัญชาติ.................................แต่บัดนี ข้ าพเจ้ าได้ รับอนุญาตให้ แปลงสัญชาติ เป็ นสั ญชาติไทยแล้ วเมือ วันที..........-......เดือน...............-............พ.ศ............-........... โดยใบสําคั ญการแปลงสั ญชาติเลขที........................-....................... ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่าข้ อความทีได้ บันทึกมาเป็ นความสัตย์จริงทุกประการ (ลงชือ)..............................................................เจ้ าของประวัติ (............นางมัลลิกา แก้ ววิเศษ..............) (ลงชือ)..............................................................ผู ้ รับรอง (...........นางนวลมณี ทองอําไพ..............) ตําแหน่ง..........อาจารย์.......2.......ระดับ....7........ (สถานทีปฏิบัติราชการ)....โรงเรียนบ้ านดอนยาง.... หมายเหตุ ผู ้ รับรองต้ องเป็ นข้ าราชการระดับ 6 ขึ นไป ประวัติผู้ริเริ มการจัดตั งมลนิ ู ธิวัดเจริญราษฎร์ *********************** ประวัติของ.......นางนวลมณี ทองอําไพ.........ขอบันทึกข้ อประวัติด้วยความสัตย์จริง ดังนี


1. ข้ าพเจ้ าเกิดทีบ้ านเลขที.......114.......หมู่ท....3.....ถนน.............-...........ตํ ี าบล....สระคู...... อําเภอ......สุวรรณภูมิ.......จังหวัด........ร้ อยเอ็ด........... บิดาชือ........นายบุญเหลือ...........มารดาชือ..........นางสอาด................ 2. ปั จจุบันข้ าพเจ้ ามีอายุ..........42...........ปี คู่สมรสชือ........นายยงยุทธ ทองอําไพ........... อยู่บ้านเลขที............375....................หมู่ที ......3............ถนน...................-.................... ตําบล........ สระคู........อําเภอ...........สุวรรณภูมิ..........จังหวัด.............ร้ อยเอ็ด................ โทรศัพท์..0 – 4358 – 1262...เชื อชาติ...ไทย...ศาสนา...พุทธ...วุฒิการศึกษาสูงสุด............. ปริญญาตรี .......... 3. ปั จจุบันข้ าพเจ้ าประกอบอาชีพ......รับราชการครู.....ตําแหน่ง.........อาจารย์ 2 ระดับ 7...... สถานประกอบอาชีพ........โรงเรียนบ้ านดอนยาง..... บ้ านเลขที.....-..หมู่ท.........13............. ี ถนน..........-............ตําบล............สระคู...........อําเภอ..................สุวรรณภูมิ.................. จังหวัด.......ร้ อยเอ็ด............โทรศัพท์........-........... 4. ข้ าพเจ้ าเป็ นผู ้ เริมการจัดตั ง เคยเป็ นผู ้ เริมการจัดตั ง เป็ นกรรมการ หรือสมาชิกสมาคม หรือ องค์กรการกุศลอืนมาแล้ ว คือ 1................................................ 5. เดิมข้ าพเจ้ ามีสัญชาติ.................................แต่บัดนี ข้ าพเจ้ าได้ รับอนุญาตให้ แปลงสัญชาติ เป็ นสั ญชาติไทยแล้ วเมือ วันที..........-......เดือน...............-............พ.ศ............-........... โดยใบสําคั ญการแปลงสั ญชาติเลขที........................-....................... ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่าข้ อความทีได้ บันทึกมาเป็ นความสัตย์จริงทุกประการ (ลงชือ)..............................................................เจ้ าของประวัติ (............นางนวลมณี ทองอําไพ..........) (ลงชือ)..............................................................ผู ้ รับรอง (...........นางนวลมณี ทองอําไพ..............) ตําแหน่ง..........อาจารย์.......2.......ระดับ....7........ (สถานทีปฏิบัติราชการ)....โรงเรียนบ้ านดอนยาง.... หมายเหตุ ผู ้ รับรองต้ องเป็ นข้ าราชการระดับ 6 ขึ นไป ประวัติผู้ริเริ มการจัดตั งมลนิ ู ธิวัดเจริญราษฎร์ *********************** ประวัติของ.......นางสวาสดิ สายเชื อ.........ขอบันทึกข้ อประวัติด้วยความสัตย์จริง ดังนี


1. ข้ าพเจ้ าเกิดทีบ้ านเลขที.......97.......หมู่ท....3.....ถนน.............-...........ตํ ี าบล....สระคู...... อําเภอ......สุวรรณภูมิ.......จังหวัด........ร้ อยเอ็ด........... บิดาชือ........นายมุด............มารดาชือ..........นางกว้ าง................ 2. ปั จจุบันข้ าพเจ้ ามีอายุ..........39...........ปี คู่สมรสชือ..........นายอาทิตย์ สายเชื อ............ อยู่บ้านเลขที............97....................หมู่ที ......3............ถนน...................-.................... ตําบล........ สระคู........อําเภอ...........สุวรรณภูมิ..........จังหวัด.............ร้ อยเอ็ด................ โทรศัพท์......-......เชื อชาติ...ไทย...ศาสนา...พุทธ...วุฒกิ ารศึกษาสูงสุด.....ปริญญาตรี ......... 3. ปั จจุบันข้ าพเจ้ าประกอบอาชีพ......รับราชการครู......ตําแหน่ง.........อาจารย์ 2 ระดับ 7... สถานประกอบอาชีพ........โรงเรียนบ้ านดอนขาม..... บ้ านเลขที.....-.............หมู่ท.......3..... ี ถนน..........-............ตําบล............ศรีสว่าง......อําเภอ.............โพนทราย...................... จังหวัด.......ร้ อยเอ็ด............โทรศัพท์........-........... 4. ข้ าพเจ้ าเป็ นผู ้ เริมการจัดตั ง เคยเป็ นผู ้ เริมการจัดตั ง เป็ นกรรมการหรือสมาชิกสมาคม หรือ องค์กรการกุศลอืนมาแล้ ว คือ 1................................................ 5. เดิมข้ าพเจ้ ามีสญ ั ชาติ.................................แต่บัดนี ข้ าพเจ้ าได้ รับอนุญาตให้ แปลงสัญชาติ เป็ นสั ญชาติไทยแล้ วเมือ วันที..........-......เดือน...............-............พ.ศ............-........... โดยใบสําคั ญการแปลงสั ญชาติเลขที........................-....................... ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่าข้ อความทีได้ บันทึกมาเป็ นความสัตย์จริงทุกประการ (ลงชือ)..............................................................เจ้ าของประวัติ (............นางสวาสดิ สายเชื อ..................) (ลงชือ)..............................................................ผู ้ รับรอง (...........นางนวลมณี ทองอําไพ..............) ตําแหน่ง..........อาจารย์.......2.......ระดับ....7........ (สถานทีปฏิบัติราชการ)....โรงเรียนบ้ านดอนยาง.... หมายเหตุ ผู ้ รับรองต้ องเป็ นข้ าราชการระดับ 6 ขึ นไป ประวัติผู้ริเริ มการจัดตั งมลนิ ู ธิวัดเจริญราษฎร์ *********************** ประวัติของ...........นางสงบ ภิญโญ.........ขอบันทึกข้ อประวัติด้วยความสัตย์จริง ดังนี


1. ข้ าพเจ้ าเกิดทีบ้ านเลขที.......100.......หมู่ท....4.....ถนน.............-...........ตํ ี าบล....สระคู...... อําเภอ......สุวรรณภูมิ.......จังหวัด........ร้ อยเอ็ด........... บิดาชือ........นายทอง สิงห์ทอง............มารดาชือ..........นางทองมา สิงห์ทอง.......... 2. ปั จจุบันข้ าพเจ้ ามีอายุ..........41...........ปี คู่สมรสชือ........ดต.สมเกียรติ ภิญโญ ............ อยู่บ้านเลขที............100....................หมู่ที ......4............ถนน...................-.................... ตําบล........ สระคู........อําเภอ...........สุวรรณภูมิ..........จังหวัด.............ร้ อยเอ็ด................ โทรศัพท์..0 – 4358 – 1629...เชื อชาติ...ไทย...ศาสนา...พุทธ...วุฒิการศึกษาสูงสุด............. ปริญญาตรี .......... 3. ปั จจุบันข้ าพเจ้ าประกอบอาชีพ......ครูประจํา......ตําแหน่ง....เจ้ าหน้ าทีธุรการ, การเงิน ....... สถานประกอบอาชีพ........โรงเรียนเจริญศึกษา..... บ้ านเลขที........532.........หมู่ท.......1..... ี ถนน.....ปั ทมานนท์.......ตําบล............สระคู...........อําเภอ...........สุวรรณภูมิ.................... จังหวัด.......ร้ อยเอ็ด............โทรศัพท์........-........... 4. ข้ าพเจ้ าเป็ นผู ้ เริมการจัดตั ง เคยเป็ นผู ้ เริมการจัดตั ง เป็ นกรรมการหรือสมาชิกสมาคม หรือ องค์กรการกุศลอืนมาแล้ ว คือ 1................................................ 5. เดิมข้ าพเจ้ ามีสัญชาติ.................................แต่บัดนี ข้ าพเจ้ าได้ รับอนุญาตให้ แปลงสัญชาติ เป็ นสั ญชาติไทยแล้ วเมือ วันที..........-......เดือน...............-............พ.ศ............-........... โดยใบสําคั ญการแปลงสั ญชาติเลขที........................-....................... ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่าข้ อความทีได้ บันทึกมาเป็ นความสัตย์จริงทุกประการ (ลงชือ)..............................................................เจ้ าของประวัติ (............นางสงบ ภิญโญ...............) (ลงชือ)..............................................................ผู ้ รับรอง (...........นางนวลมณี ทองอําไพ..............) ตําแหน่ง..........อาจารย์.......2.......ระดับ....7........ (สถานทีปฏิบัติราชการ)....โรงเรียนบ้ านดอนยาง.... หมายเหตุ ผู ้ รับรองต้ องเป็ นข้ าราชการระดับ 6 ขึ นไป


คณะกรรมการที ปรึกษามลนิ ู ธิ มลนิ ู ธิวัดเจริญราษฎร์ WATJARERNRAT FOUDATION

คณะกรรมการทีปรึกษา ประกอบด้ วย 1. นายสุวรรณ 2. นายพิน 3. นายธนวิทย์

ภูหินกอง อันโน กลางคาร

ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ


4. นายสุทัศน์ 5. นายเสถียร 7. นายบุญกาบ 8. นางกรองทิพย์ 9. นายประยงค์ 10. นายสมบูรณ์ 11. นายกุล 12. นางสุภาพ 13. นางสุมาลัย 14. นางวัชรี 15. นายวสันต์ 16. นายบรรจง 17. นางอรดี 18. นายสมัย 19. ดต.สมเกียรติ 20. นางอัมพิกา 21. นางเทียนหอม 22. นายประยงค์ 23. นางวรรณทอง 24. นายประสิทธิ 25. นางธัญลักษณ์

ธนสีรังกูร สายเชื อ สายเชื อ วงศ์หนองหว้ า งัดโคกกรวด จันทร์หนองสรวง จันทร์หนองสรวง ขันแก้ ว วงศ์นํ าคํา สุวิจิตรพงษ์ สามิบัติ เชิงหอม วงศ์นํ าคํา จิตเสน ภิญโญ เทพสุระ โพธิคลัง ศรีบุญ บุคํา แก้ ววิเศษ อาจสม

กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ


ประวัติผู้ริเริ มการจัดตั งมลนิ ู ธิวัดเจริญราษฎร์ *********************** ประวัติของ...........นายสุวรรณ ภูหินกอง.........ขอบันทึกข้ อประวัติด้วยความสัตย์จริง ดังนี 1. ข้ าพเจ้ าเกิดทีบ้ านเลขที.......183.......หมู่ท....2.....ถนน.............-...........ตํ ี าบล....สระคู...... อําเภอ......สุวรรณภูมิ.......จังหวัด........ร้ อยเอ็ด........... บิดาชือ........นายเถิง.......ภูหินกอง............มารดาชือ..........นางทิว...........ภูหินกอง.......... 2. ปั จจุบันข้ าพเจ้ ามีอายุ.....................ปี คู่สมรสชือ........นางสุมาลี.........ภูหินกอง. ............ อยู่บ้านเลขที............183....................หมู่ที ......2............ถนน.......ประสานเมือง............. ตําบล........ สระคู........อําเภอ...........สุวรรณภูมิ..........จังหวัด.............ร้ อยเอ็ด................ โทรศัพท์...........เชื อชาติ...ไทย...ศาสนา...พุทธ...วุฒิการศึกษาสูงสุด......ปริญญาตรี .......... 3. ปั จจุบันข้ าพเจ้ าประกอบอาชีพ......รับราชการครู......ตําแหน่ง.......ผู ้ อํานวยการโรงเรียน...... สถานประกอบอาชีพ........โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ..... บ้ านเลขที............หมู่ท.......2......... ี ถนน....ประสานเมือง.......ตําบล..........สระคู...........อําเภอ...........สุวรรณภูมิ.................... จังหวัด.......ร้ อยเอ็ด............โทรศัพท์........0 – 4353 – 2478......... 4. ข้ าพเจ้ าเป็ นผู ้ เริมการจัดตั ง เคยเป็ นผู ้ เริมการจัดตั ง เป็ นกรรมการหรือสมาชิกสมาคม หรือ องค์กรการกุศลอืนมาแล้ ว คือ 1................................................ 5. เดิมข้ าพเจ้ ามีสัญชาติ.................................แต่บัดนี ข้ าพเจ้ าได้ รับอนุญาตให้ แปลงสัญชาติ เป็ นสั ญชาติไทยแล้ วเมือ วันที..........-......เดือน...............-............พ.ศ............-........... โดยใบสําคั ญการแปลงสั ญชาติเลขที........................-....................... ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่าข้ อความทีได้ บันทึกมาเป็ นความสัตย์จริงทุกประการ (ลงชือ)..............................................................เจ้ าของประวัติ (............นายสุวรรณ.... ภูหินกอง...............) (ลงชือ)..............................................................ผู ้ รับรอง (...........นางนวลมณี ทองอําไพ..............) ตําแหน่ง..........อาจารย์.......2.......ระดับ....7........ (สถานทีปฏิบัติราชการ)....โรงเรียนบ้ านดอนยาง....


หมายเหตุ ผู ้ รับรองต้ องเป็ นข้ าราชการระดับ 6 ขึ นไป

ประวัติผู้ริเริ มการจัดตั งมลนิ ู ธิวัดเจริญราษฎร์ *********************** ประวัติของ...........นายพิน.......อันโน.........ขอบันทึกข้ อประวัติด้วยความสัตย์จริง ดังนี 1. ข้ าพเจ้ าเกิดทีบ้ านเลขที.......188.......หมู่ท....5.....ถนน.............-...........ตํ ี าบล....สระคู...... อําเภอ......สุวรรณภูมิ.......จังหวัด........ร้ อยเอ็ด........... บิดาชือ........นายทองดี......อันโน............มารดาชือ..........นางถิน.........อันโน.................. 2. ปั จจุบันข้ าพเจ้ ามีอายุ..........58...........ปี คู่สมรสชือ........นางทองลิ ม......อันโน... ............ อยู่บ้านเลขที............335....................หมู่ที ......3............ถนน...................-.................... ตําบล........ สระคู........อําเภอ...........สุวรรณภูมิ..........จังหวัด.............ร้ อยเอ็ด................ โทรศัพท์..0 – 4358 – 1548...เชื อชาติ...ไทย...ศาสนา...พุทธ...วุฒิการศึกษาสูงสุด............. ปริญญาตรี .......... 3. ปั จจุบันข้ าพเจ้ าประกอบอาชีพ......รับราชการครู......ตําแหน่ง...ผู ้ อํานวยการโรงเรียน ....... สถานประกอบอาชีพ........โรงเรียนทุ่งศรีเมืองวิทยา..... บ้ านเลขที.......-........หมู่ท.......1..... ี ถนน.........-.......ตําบล..........ทุ่งศรีเมือง.........อําเภอ..................สุวรรณภูมิ.................... จังหวัด.......ร้ อยเอ็ด............โทรศัพท์........-........... 4. ข้ าพเจ้ าเป็ นผู ้ เริมการจัดตั ง เคยเป็ นผู ้ เริมการจัดตั ง เป็ นกรรมการหรือสมาชิกสมาคม หรือ องค์กรการกุศลอืนมาแล้ ว คือ 1................................................ 5. เดิมข้ าพเจ้ ามีสัญชาติ.................................แต่บัดนี ข้ าพเจ้ าได้ รับอนุญาตให้ แปลงสัญชาติ เป็ นสั ญชาติไทยแล้ วเมือ วันที..........-......เดือน...............-............พ.ศ............-........... โดยใบสําคั ญการแปลงสั ญชาติเลขที........................-....................... ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่าข้ อความทีได้ บันทึกมาเป็ นความสัตย์จริงทุกประการ (ลงชือ)..............................................................เจ้ าของประวัติ (............นายพิน..........อันโน...................) (ลงชือ)..............................................................ผู ้ รับรอง (...........นางนวลมณี ทองอําไพ..............) ตําแหน่ง..........อาจารย์.......2.......ระดับ....7........ (สถานทีปฏิบัติราชการ)....โรงเรียนบ้ านดอนยาง....


หมายเหตุ ผู ้ รับรองต้ องเป็ นข้ าราชการระดับ 6 ขึ นไป ประวัติผ้รู ิเริ มการจัดตั งมลนิ ู ธิวัดเจริญราษฎร์ *********************** ประวัติของ...........นายธนวิทย์ กลางคาร.........ขอบันทึกข้ อประวัติด้วยความสัตย์จริง ดังนี 3. ข้ าพเจ้ าเกิดทีบ้ านเลขที....... -.......หมู่ท....-.....ถนน.............-...........ตํ ี าบล....หินกอง...... อําเภอ......สุวรรณภูมิ.......จังหวัด........ร้ อยเอ็ด........... บิดาชือ........นายสิงห์ กลางคาร............มารดาชือ..........นางบุญ กลางคาร............ 4. ปั จจุบันข้ าพเจ้ ามีอายุ..........65...........ปี คู่สมรสชือ........นางหนูน้อย กลางคาร ............ อยู่บ้านเลขที............462....................หมู่ที ......3............ถนน...................-.................... ตําบล........ สระคู........อําเภอ...........สุวรรณภูมิ..........จังหวัด.............ร้ อยเอ็ด................ โทรศัพท์..0 – 4358 – 0111...เชื อชาติ...ไทย...ศาสนา...พุทธ...วุฒิการศึกษาสูงสุด............. ปริญญาตรี ... (ก.ศบ.)....... 3. ปั จจุบันข้ าพเจ้ าประกอบอาชีพ......ข้ าราชการบํานาญ......ตําแหน่ง.................-......... ....... สถานประกอบอาชีพ...............-.......... บ้ านเลขที............-.........หมู่ท..............-............... ี ถนน............-...........ตําบล...............-..................อําเภอ....................-........................... จังหวัด................-...................โทรศัพท์........-........... 4. ข้ าพเจ้ าเป็ นผู ้ เริมการจัดตั ง เคยเป็ นผู ้ เริมการจัดตั ง เป็ นกรรมการหรือสมาชิกสมาคม หรือ องค์กรการกุศลอืนมาแล้ ว คือ 1....สมาคมสามจีนไตรมิตร......... 5. เดิมข้ าพเจ้ ามีสัญชาติ.................................แต่บัดนี ข้ าพเจ้ าได้ รับอนุญาตให้ แปลงสัญชาติ เป็ นสั ญชาติไทยแล้ วเมือ วันที..........-......เดือน...............-............พ.ศ............-........... โดยใบสําคั ญการแปลงสั ญชาติเลขที........................-....................... ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่าข้ อความทีได้ บันทึกมาเป็ นความสัตย์จริงทุกประการ (ลงชือ)..............................................................เจ้ าของประวัติ (............นายธนวิทย์ กลางคาร............) (ลงชือ)..............................................................ผู ้ รับรอง (...........นางนวลมณี ทองอําไพ..............) ตําแหน่ง..........อาจารย์.......2.......ระดับ....7........ (สถานทีปฏิบัติราชการ)....โรงเรียนบ้ านดอนยาง.... หมายเหตุ ผู ้ รับรองต้ องเป็ นข้ าราชการระดับ 6 ขึ นไป


ประวัติผ้รู ิเริ มการจัดตั งมลนิ ู ธิวัดเจริญราษฎร์ *********************** ประวัติของ...........นายสุทัศน์ ธนสีลังกูร.........ขอบันทึกข้ อประวัติด้วยความสัตย์จริง ดังนี 5. ข้ าพเจ้ าเกิดทีบ้ านเลขที.......310.......หมู่ท....3.....ถนน.............-...........ตํ ี าบล....สระคู...... อําเภอ......สุวรรณภูมิ.......จังหวัด........ร้ อยเอ็ด........... บิดาชือ........นายโรม ธนสีลังกูร............มารดาชือ........นางม้ วย ธนสีลังกูร............. 6. ปั จจุบันข้ าพเจ้ ามีอายุ..........64...........ปี คู่สมรสชือ........นางสง่า ธนสีลังกูร ............ อยู่บ้านเลขที............310....................หมู่ที ......3............ถนน...................-.................... ตําบล........ สระคู........อําเภอ...........สุวรรณภูมิ..........จังหวัด.............ร้ อยเอ็ด................ โทรศัพท์..0 – 4358 – 1155...เชื อชาติ...ไทย...ศาสนา...พุทธ...วุฒิการศึกษาสูงสุด............. อาชีวชั นสูง.......... 3. ปั จจุบันข้ าพเจ้ าประกอบอาชีพ..........ค้ าขาย.....ตําแหน่ง.......................-................. ....... สถานประกอบอาชีพ......................-................... บ้ านเลขที........310.........หมู่ท.......3..... ี ถนน...............-............ตําบล............สระคู...........อําเภอ...........สุวรรณภูมิ.................... จังหวัด.......ร้ อยเอ็ด............โทรศัพท์.......0 - 4358 - 1155........... 4. ข้ าพเจ้ าเป็ นผู ้ เริมการจัดตั ง เคยเป็ นผู ้ เริมการจัดตั ง เป็ นกรรมการหรือสมาชิกสมาคม หรือ องค์กรการกุศลอืนมาแล้ ว คือ 1................................................ 5. เดิมข้ าพเจ้ ามีสัญชาติ.................................แต่บัดนี ข้ าพเจ้ าได้ รับอนุญาตให้ แปลงสัญชาติ เป็ นสั ญชาติไทยแล้ วเมือ วันที..........-......เดือน...............-............พ.ศ............-........... โดยใบสําคั ญการแปลงสั ญชาติเลขที........................-....................... ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่าข้อความทีได้ บันทึกมาเป็ นความสัตย์จริงทุกประการ (ลงชือ)..............................................................เจ้ าของประวัติ (............นายสุทัศน์ ธนสีลังกูร...............) (ลงชือ)..............................................................ผู ้ รับรอง (...........นางนวลมณี ทองอําไพ..............) ตําแหน่ง..........อาจารย์.......2.......ระดับ....7........ (สถานทีปฏิบัติราชการ)....โรงเรียนบ้ านดอนยาง.... หมายเหตุ ผู ้ รับรองต้ องเป็ นข้ าราชการระดับ 6 ขึนไป


ประวัติผ้รู ิเริ มการจัดตั งมลนิ ู ธิวัดเจริญราษฎร์ *********************** ประวัติของ...........นายเสถียร สายเชื อ.........ขอบันทึกข้ อประวัติด้วยความสัตย์จริง ดังนี 7. ข้ าพเจ้ าเกิดทีบ้ านเลขที.......61.......หมู่ท....4.....ถนน.............-...........ตํ ี าบล....สระคู...... อําเภอ......สุวรรณภูมิ.......จังหวัด........ร้ อยเอ็ด........... บิดาชือ........นายเย็น สายเชื อ............มารดาชือ..........นางหยุ่น สายเชื อ................ 8. ปั จจุบันข้ าพเจ้ ามีอายุ..........61...........ปี คู่สมรสชือ........นางบุญเกื อ สายเชื อ............ อยู่บ้านเลขที............109....................หมู่ที ......4............ถนน...................-.................... ตําบล........ สระคู........อําเภอ...........สุวรรณภูมิ..........จังหวัด.............ร้ อยเอ็ด................ โทรศัพท์..0 – 4358 – 1585...เชื อชาติ...ไทย...ศาสนา...พุทธ...วุฒิการศึกษาสูงสุด............. ปริญญาตรี .......... 3. ปั จจุบันข้าพเจ้ าประกอบอาชีพ......ข้ าราชการบํานาญ......ตําแหน่ง................-............... . สถานประกอบอาชีพ..............-.................บ้ านเลขที..............109...........หมู่ท........4....... ี ถนน................-...........ตําบล............สระคู...........อําเภอ...........สุวรรณภูมิ.................... จังหวัด.......ร้ อยเอ็ด............โทรศัพท์......0 – 4358 - 1585........... 4. ข้ าพเจ้ าเป็ นผู ้ เริมการจัดตั ง เคยเป็ นผู ้ เริมการจัดตั ง เป็ นกรรมการหรือสมาชิกสมาคม หรือ องค์กรการกุศลอืนมาแล้ ว คือ 1................................................ 5. เดิมข้ าพเจ้ ามีสัญชาติ.................................แต่บัดนี ข้ าพเจ้ าได้ รบอนุ ั ญาตให้ แปลงสัญชาติ เป็ นสั ญชาติไทยแล้ วเมือ วันที..........-......เดือน...............-............พ.ศ............-........... โดยใบสําคั ญการแปลงสั ญชาติเลขที........................-....................... ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่าข้ อความทีได้ บันทึกมาเป็ นความสัตย์จริงทุกประการ (ลงชือ)..............................................................เจ้ าของประวัติ (............นายเสถียร สายเชื อ.............) (ลงชือ)..............................................................ผู ้ รับรอง (...........นางนวลมณี ทองอําไพ..............) ตําแหน่ง..........อาจารย์.......2.......ระดับ....7........ (สถานทีปฏิบัติราชการ)....โรงเรียนบ้ านดอนยาง.... หมายเหตุ ผู ้ รับรองต้ องเป็ นข้ าราชการระดับ 6 ขึ นไป ประวัติผ้รู ิเริ มการจัดตั งมลนิ ู ธิวัดเจริญราษฎร์


*********************** ประวัติของ...........นายบุญกาบ สายเชื อ.........ขอบันทึกข้ อประวัติด้วยความสัตย์จริง ดังนี 9. ข้ าพเจ้ าเกิดทีบ้ านเลขที.......61.......หมู่ท....4.....ถนน.............-...........ตํ ี าบล....สระคู...... อําเภอ......สุวรรณภูมิ.......จังหวัด........ร้ อยเอ็ด........... บิดาชือ........นายเย็น สายเชื อ............มารดาชือ..........นางหยุ่น สายเชื อ............... 10. ปั จจุบันข้ าพเจ้ ามีอายุ..........56...........ปี คู่สมรสชือ........นางศิริวรรณ สายเชื อ............ อยู่บ้านเลขที............61....................หมู่ที ......4............ถนน...................-.................... ตําบล........ สระคู........อําเภอ...........สุวรรณภูมิ..........จังหวัด.............ร้ อยเอ็ด................ โทรศัพท์..0 – 4353 – 2704..เชื อชาติ...ไทย...ศาสนา...พุทธ...วุฒิการศึกษาสูงสุด............. อนุปริญญาตรี .......... 3. ปั จจุบันข้ าพเจ้ าประกอบอาชีพ......รับราชการ......ตําแหน่ง....หัวหน้ า ร.พ.ช. .................. สถานประกอบอาชีพ......ทีว่าการอําเภอสุวรรณภูมิ..... บ้ านเลขที............-.........หมู่ท........ ี ถนน.....ปั ทมานนท์.......ตําบล............สระคู...........อําเภอ...........สุวรรณภูมิ.................... จังหวัด.......ร้ อยเอ็ด............โทรศัพท์........-........ 4. ข้ าพเจ้ าเป็ นผู ้ เริมการจัดตั ง เคยเป็ นผู ้ เริมการจั ดตั ง เป็ นกรรมการหรือสมาชิกสมาคม หรือ องค์กรการกุศลอืนมาแล้ ว คือ 1................................................ 5. เดิมข้ าพเจ้ ามีสัญชาติ.................................แต่บัดนี ข้ าพเจ้ าได้ รับอนุญาตให้ แปลงสัญชาติ เป็ นสั ญชาติไทยแล้ วเมือ วันที..........-......เดือน...............-............พ.ศ............-........... โดยใบสําคั ญการแปลงสั ญชาติเลขที........................-....................... ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่าข้ อความทีได้ บันทึกมาเป็ นความสัตย์จริงทุกประการ (ลงชือ)..............................................................เจ้ าของประวัติ (............นายบุญกาบ สายเชื อ..............) (ลงชือ)..............................................................ผู ้ รับรอง (...........นางนวลมณี ทองอําไพ..............) ตําแหน่ง..........อาจารย์.......2.......ระดับ....7........ (สถานทีปฏิบัติราชการ)....โรงเรียนบ้ านดอนยาง.... หมายเหตุ ผู ้ รับรองต้ องเป็ นข้ าราชการระดับ 6 ขึ นไป ประวัติผ้รู ิเริ มการจัดตั งมลนิ ู ธิวัดเจริญราษฎร์ ***********************


ประวัติของ...........นางสงบ ภิญโญ.........ขอบันทึกข้ อประวัติด้วยความสัตย์จริง ดังนี 11. ข้ าพเจ้ าเกิดทีบ้ านเลขที.......100.......หมู่ท....4.....ถนน.............-...........ตํ ี าบล....สระคู...... อําเภอ......สุวรรณภูมิ.......จังหวัด........ร้ อยเอ็ด........... บิดาชือ........นายทอง สิงห์ทอง............มารดาชือ..........นางทองมา สิงห์ทอง.......... 12. ปั จจุบันข้ าพเจ้ ามีอายุ..........41...........ปี คู่สมรสชือ........ดต.สมเกียรติ ภิญโญ ............ อยู่บ้านเลขที............100....................หมู่ที ......4............ถนน...................-.................... ตําบล........ สระคู........อําเภอ...........สุวรรณภูมิ..........จังหวัด.............ร้ อยเอ็ด................ โทรศัพท์..0 – 4358 – 1629...เชื อชาติ...ไทย...ศาสนา...พุทธ...วุฒิการศึกษาสูงสุด............. ปริญญาตรี .......... 3. ปั จจุบันข้ าพเจ้ าประกอบอาชีพ......ครูประจํา......ตําแหน่ง....เจ้ าหน้ าทีธุรการ, การเงิน ....... สถานประกอบอาชีพ........โรงเรียนเจริญศึกษา..... บ้ านเลขที........532.........หมู่ท.......1..... ี ถนน.....ปั ทมานนท์.......ตําบล............สระคู...........อําเภอ...........สุวรรณภูมิ.................... จังหวัด.......ร้ อยเอ็ด............โทรศัพท์........-........... 4. ข้ าพเจ้ าเป็ นผู ้ เริมการจัดตั ง เคยเป็ นผู ้ เริมการจัดตั ง เป็ นกรรมการหรือสมาชิกสมาคม หรือ องค์กรการกุศลอืนมาแล้ ว คือ 1................................................ 5. เดิมข้ าพเจ้ ามีสัญชาติ.................................แต่บัดนี ข้ าพเจ้ าได้ รับอนุญาตให้ แปลงสัญชาติ เป็ นสั ญชาติไทยแล้ วเมือ วันที..........-......เดือน...............-............พ.ศ............-........... โดยใบสําคั ญการแปลงสั ญชาติเลขที........................-....................... ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่าข้ อความทีได้ บันทึกมาเป็ นความสัตย์จริงทุกประการ (ลงชือ)..............................................................เจ้ าของประวัติ (............นางสงบ ภิญโญ...............) (ลงชือ)..............................................................ผู ้ รับรอง (...........นางนวลมณี ทองอําไพ..............) ตําแหน่ง..........อาจารย์.......2.......ระดับ....7........ (สถานทีปฏิบัติราชการ)....โรงเรียนบ้ านดอนยาง.... หมายเหตุ ผู ้ รับรองต้ องเป็ นข้ าราชการระดับ 6 ขึ นไป ประวัติผ้รู ิเริ มการจัดตั งมลนิ ู ธิวัดเจริญราษฎร์ *********************** ประวัติของ...........นางสงบ ภิญโญ.........ขอบันทึกข้ อประวัติด้วยความสัตย์จริง ดังนี


13. ข้ าพเจ้ าเกิดทีบ้ านเลขที.......100.......หมู่ท....4.....ถนน.............-...........ตํ ี าบล....สระคู...... อําเภอ......สุวรรณภูมิ.......จังหวัด........ร้ อยเอ็ด........... บิดาชือ........นายทอง สิงห์ทอง............มารดาชือ..........นางทองมา สิงห์ทอง.......... 14. ปั จจุบันข้ าพเจ้ ามีอายุ..........41...........ปี คู่สมรสชือ........ดต.สมเกียรติ ภิญโญ ............ อยู่บ้านเลขที............100....................หมู่ที ......4............ถนน...................-.................... ตําบล........ สระคู........อําเภอ...........สุวรรณภูมิ..........จังหวัด.............ร้ อยเอ็ด................ โทรศัพท์..0 – 4358 – 1629...เชื อชาติ...ไทย...ศาสนา...พุทธ...วุฒิการศึกษาสูงสุด............. ปริญญาตรี .......... 3. ปั จจุบันข้ าพเจ้ าประกอบอาชีพ......ครูประจํา......ตําแหน่ง....เจ้ าหน้ าทีธุรการ, การเงิน ....... สถานประกอบอาชีพ........โรงเรียนเจริญศึกษา..... บ้ านเลขที........532.........หมู่ท.......1..... ี ถนน.....ปั ทมานนท์.......ตําบล............สระคู...........อําเภอ...........สุวรรณภูมิ.................... จังหวัด.......ร้ อยเอ็ด............โทรศัพท์........-........... 4. ข้ าพเจ้ าเป็ นผู ้ เริมการจัดตั ง เคยเป็ นผู ้ เริมการจัดตั ง เป็ นกรรมการหรือสมาชิกสมาคม หรือ องค์กรการกุศลอืนมาแล้ ว คือ 1................................................ 5. เดิมข้ าพเจ้ ามีสัญชาติ.................................แต่บัดนี ข้ าพเจ้ าได้ รับอนุญาตให้ แปลงสัญชาติ เป็ นสั ญชาติไทยแล้ วเมือ วันที..........-......เดือน...............-............พ.ศ............-........... โดยใบสําคั ญการแปลงสั ญชาติเลขที........................-....................... ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่าข้ อความทีได้ บันทึกมาเป็ นความสัตย์จริงทุกประการ (ลงชือ)..............................................................เจ้ าของประวัติ (............นางสงบ ภิญโญ...............) (ลงชือ)..............................................................ผู ้ รับรอง (...........นางนวลมณี ทองอําไพ..............) ตําแหน่ง..........อาจารย์.......2.......ระดับ....7........ (สถานทีปฏิบัติราชการ)....โรงเรียนบ้ านดอนยาง.... หมายเหตุ ผู ้ รับรองต้ องเป็ นข้ าราชการระดับ 6 ขึ นไป ประวัติผ้รู ิเริ มการจัดตั งมลนิ ู ธิวัดเจริญราษฎร์ *********************** ประวัติของ...........นางสงบ ภิญโญ.........ขอบันทึกข้ อประวัติด้วยความสัตย์จริง ดังนี


15. ข้ าพเจ้ าเกิดทีบ้ านเลขที.......100.......หมู่ท....4.....ถนน.............-...........ตํ ี าบล....สระคู...... อําเภอ......สุวรรณภูมิ.......จังหวัด........ร้ อยเอ็ด........... บิดาชือ........นายทอง สิงห์ทอง............มารดาชือ..........นางทองมา สิงห์ทอง.......... 16. ปั จจุบันข้ าพเจ้ ามีอายุ..........41...........ปี คู่สมรสชือ........ดต.สมเกียรติ ภิญโญ ............ อยู่บ้านเลขที............100....................หมู่ที ......4............ถนน...................-.................... ตําบล........ สระคู........อําเภอ...........สุวรรณภูมิ..........จังหวัด.............ร้ อยเอ็ด................ โทรศัพท์..0 – 4358 – 1629...เชื อชาติ...ไทย...ศาสนา...พุทธ...วุฒิการศึกษาสูงสุด............. ปริญญาตรี .......... 3. ปั จจุบันข้ าพเจ้ าประกอบอาชีพ......ครูประจํา......ตําแหน่ง....เจ้ าหน้ าทีธุรการ, การเงิน ....... สถานประกอบอาชีพ........โรงเรียนเจริญศึกษา..... บ้ านเลขที........532.........หมู่ท.......1..... ี ถนน.....ปั ทมานนท์.......ตําบล............สระคู...........อําเภอ...........สุวรรณภูมิ.................... จังหวัด.......ร้ อยเอ็ด............โทรศัพท์........-........... 4. ข้ าพเจ้ าเป็ นผู ้ เริมการจัดตั ง เคยเป็ นผู ้ เริมการจัดตั ง เป็ นกรรมการหรือสมาชิกสมาคม หรือ องค์กรการกุศลอืนมาแล้ ว คือ 1................................................ 5. เดิมข้ าพเจ้ ามีสัญชาติ.................................แต่บัดนี ข้ าพเจ้ าได้ รับอนุญาตให้ แปลงสัญชาติ เป็ นสั ญชาติไทยแล้ วเมือ วันที..........-......เดือน...............-............พ.ศ............-........... โดยใบสําคั ญการแปลงสั ญชาติเลขที........................-....................... ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่าข้ อความทีได้ บันทึกมาเป็ นความสัตย์จริงทุกประการ (ลงชือ)..............................................................เจ้ าของประวัติ (............นางสงบ ภิญโญ...............) (ลงชือ)..............................................................ผู ้ รับรอง (...........นางนวลมณี ทองอําไพ..............) ตําแหน่ง..........อาจารย์.......2.......ระดับ....7........ (สถานทีปฏิบัติราชการ)....โรงเรียนบ้ านดอนยาง.... หมายเหตุ ผู ้ รับรองต้ องเป็ นข้ าราชการระดับ 6 ขึ นไป ประวัติผ้รู ิเริ มการจัดตั งมลนิ ู ธิวัดเจริญราษฎร์ *********************** ประวัติของ...........นางสงบ ภิญโญ.........ขอบันทึกข้ อประวัติด้วยความสัตย์จริง ดังนี


17. ข้ าพเจ้ าเกิดทีบ้ านเลขที.......100.......หมู่ท....4.....ถนน.............-...........ตํ ี าบล....สระคู...... อําเภอ......สุวรรณภูมิ.......จังหวัด........ร้ อยเอ็ด........... บิดาชือ........นายทอง สิงห์ทอง............มารดาชือ..........นางทองมา สิงห์ทอง.......... 18. ปั จจุบันข้ าพเจ้ ามีอายุ..........41...........ปี คู่สมรสชือ........ดต.สมเกียรติ ภิญโญ ............ อยู่บ้านเลขที............100....................หมู่ที ......4............ถนน...................-.................... ตําบล........ สระคู........อําเภอ...........สุวรรณภูมิ..........จังหวัด.............ร้ อยเอ็ด................ โทรศัพท์..0 – 4358 – 1629...เชื อชาติ...ไทย...ศาสนา...พุทธ...วุฒิการศึกษาสูงสุด............. ปริญญาตรี .......... 3. ปั จจุบันข้ าพเจ้ าประกอบอาชีพ......ครูประจํา......ตําแหน่ง....เจ้ าหน้ าทีธุรการ, การเงิน ....... สถานประกอบอาชีพ........โรงเรียนเจริญศึกษา..... บ้ านเลขที........532.........หมู่ท.......1..... ี ถนน.....ปั ทมานนท์.......ตําบล............สระคู...........อําเภอ...........สุวรรณภูมิ.................... จังหวัด.......ร้ อยเอ็ด............โทรศัพท์........-........... 4. ข้ าพเจ้ าเป็ นผู ้ เริมการจัดตั ง เคยเป็ นผู ้ เริมการจัดตั ง เป็ นกรรมการหรือสมาชิกสมาคม หรือ องค์กรการกุศลอืนมาแล้ ว คือ 1................................................ 5. เดิมข้ าพเจ้ ามีสัญชาติ.................................แต่บัดนี ข้ าพเจ้ าได้ รับอนุญาตให้ แปลงสัญชาติ เป็ นสั ญชาติไทยแล้ วเมือ วันที..........-......เดือน...............-............พ.ศ............-........... โดยใบสําคั ญการแปลงสั ญชาติเลขที........................-....................... ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่าข้ อความทีได้ บันทึกมาเป็ นความสัตย์จริงทุกประการ (ลงชือ)..............................................................เจ้ าของประวัติ (............นางสงบ ภิญโญ...............) (ลงชือ)..............................................................ผู ้ รับรอง (...........นางนวลมณี ทองอําไพ..............) ตําแหน่ง..........อาจารย์.......2.......ระดับ....7........ (สถานทีปฏิบัติราชการ)....โรงเรียนบ้ านดอนยาง.... หมายเหตุ ผู ้ รับรองต้ องเป็ นข้ าราชการระดับ 6 ขึ นไป ประวัติผ้รู ิเริ มการจัดตั งมลนิ ู ธิวัดเจริญราษฎร์ *********************** ประวัติของ...........นางสงบ ภิญโญ.........ขอบันทึกข้ อประวัติดว้ ยความสัตย์จริง ดังนี


19. ข้ าพเจ้ าเกิดทีบ้ านเลขที.......100.......หมู่ท....4.....ถนน.............-...........ตํ ี าบล....สระคู...... อําเภอ......สุวรรณภูมิ.......จังหวัด........ร้ อยเอ็ด........... บิดาชือ........นายทอง สิงห์ทอง............มารดาชือ..........นางทองมา สิงห์ทอง.......... 20. ปั จจุบันข้ าพเจ้ ามีอายุ..........41...........ปี คู่สมรสชือ........ดต.สมเกียรติ ภิญโญ ............ อยู่บ้านเลขที............100....................หมู่ที ......4............ถนน...................-.................... ตําบล........ สระคู........อําเภอ...........สุวรรณภูมิ..........จังหวัด.............ร้ อยเอ็ด................ โทรศัพท์..0 – 4358 – 1629...เชื อชาติ...ไทย...ศาสนา...พุทธ...วุฒิการศึกษาสูงสุด............. ปริญญาตรี .......... 3. ปั จจุบันข้ าพเจ้ าประกอบอาชีพ......ครูประจํา......ตําแหน่ง....เจ้ าหน้ าทีธุรการ, การเงิน ....... สถานประกอบอาชีพ........โรงเรียนเจริญศึกษา..... บ้ านเลขที........532.........หมู่ท.......1..... ี ถนน.....ปั ทมานนท์.......ตําบล............สระคู...........อําเภอ...........สุวรรณภูมิ.................... จังหวัด.......ร้ อยเอ็ด............โทรศัพท์........-........... 4. ข้ าพเจ้ าเป็ นผู ้ เริมการจัดตั ง เคยเป็ นผู ้ เริมการจัดตั ง เป็ นกรรมการหรือสมาชิกสมาคม หรือ องค์กรการกุศลอืนมาแล้ ว คือ 1................................................ 5. เดิมข้ าพเจ้ ามีสัญชาติ.................................แต่บัดนี ข้ าพเจ้ าได้ รับอนุญาตให้ แปลงสัญชาติ เป็ นสั ญชาติไทยแล้ วเมือ วันที..........-......เดือน...............-............พ.ศ............-........... โดยใบสําคั ญการแปลงสั ญชาติเลขที........................-....................... ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่าข้ อความทีได้ บันทึกมาเป็ นความสัตย์จริงทุกประการ (ลงชือ)..............................................................เจ้ าของประวัติ (............นางสงบ ภิญโญ...............) (ลงชือ)..............................................................ผู ้ รับรอง (...........นางนวลมณี ทองอําไพ..............) ตําแหน่ง..........อาจารย์.......2.......ระดับ....7........ (สถานทีปฏิบัติราชการ)....โรงเรียนบ้ านดอนยาง.... หมายเหตุ ผูรั้ บรองต้ องเป็ นข้ าราชการระดับ 6 ขึ นไป ประวัติผ้รู ิเริ มการจัดตั งมลนิ ู ธิวัดเจริญราษฎร์ *********************** ประวัติของ...........นางสงบ ภิญโญ.........ขอบันทึกข้ อประวัติด้วยความสัตย์จริง ดังนี


21. ข้ าพเจ้ าเกิดทีบ้ านเลขที.......100.......หมู่ท....4.....ถนน.............-...........ตํ ี าบล....สระคู...... อําเภอ......สุวรรณภูมิ.......จังหวัด........ร้ อยเอ็ด........... บิดาชือ........นายทอง สิงห์ทอง............มารดาชือ..........นางทองมา สิงห์ทอง.......... 22. ปั จจุบันข้ าพเจ้ ามีอายุ..........41...........ปี คู่สมรสชือ........ดต.สมเกียรติ ภิญโญ ............ อยู่บ้านเลขที............100....................หมู่ที ......4............ถนน...................-.................... ตําบล........ สระคู........อําเภอ...........สุวรรณภูมิ..........จังหวัด.............ร้ อยเอ็ด................ โทรศัพท์..0 – 4358 – 1629...เชื อชาติ...ไทย...ศาสนา...พุทธ...วุฒิการศึกษาสูงสุด............. ปริญญาตรี .......... 3. ปั จจุบันข้ าพเจ้ าประกอบอาชีพ......ครูประจํา......ตําแหน่ง....เจ้ าหน้ าทีธุรการ, การเงิน ....... สถานประกอบอาชีพ........โรงเรียนเจริญศึกษา..... บ้ านเลขที........532.........หมู่ท.......1..... ี ถนน.....ปั ทมานนท์.......ตําบล............สระคู...........อําเภอ...........สุวรรณภูมิ.................... จังหวัด.......ร้ อยเอ็ด............โทรศัพท์........-........... 4. ข้ าพเจ้ าเป็ นผู ้ เริมการจัดตั ง เคยเป็ นผู ้ เริมการจัดตั ง เป็ นกรรมการหรือสมาชิกสมาคม หรือ องค์กรการกุศลอืนมาแล้ ว คือ 1................................................ 5. เดิมข้ าพเจ้ ามีสัญชาติ.................................แต่บัดนี ข้ าพเจ้ าได้ รับอนุญาตให้ แปลงสัญชาติ เป็ นสั ญชาติไทยแล้ วเมือ วันที..........-......เดือน...............-............พ.ศ............-........... โดยใบสําคั ญการแปลงสั ญชาติเลขที........................-....................... ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่าข้ อความทีได้ บันทึกมาเป็ นความสัตย์จริงทุกประการ (ลงชือ)..............................................................เจ้ าของประวัติ (............นางสงบ ภิญโญ...............) (ลงชือ)..............................................................ผู ้ รับรอง (...........นางนวลมณี ทองอําไพ..............) ตําแหน่ง..........อาจารย์.......2.......ระดับ....7........ (สถานทีปฏิบัติราชการ)....โรงเรียนบ้ านดอนยาง.... หมายเหตุ ผู ้ รับรองต้ องเป็ นข้ าราชการระดับ 6 ขึ นไป ประวัติผ้รู ิเริ มการจัดตั งมลนิ ู ธิวัดเจริญราษฎร์ *********************** ประวัติของ...........นางสงบ ภิญโญ.........ขอบันทึกข้ อประวัติด้วยความสัตย์จริง ดังนี


23. ข้ าพเจ้ าเกิดทีบ้ านเลขที.......100.......หมู่ท....4.....ถนน.............-...........ตํ ี าบล....สระคู...... อําเภอ......สุวรรณภูมิ.......จังหวัด........ร้ อยเอ็ด........... บิดาชือ........นายทอง สิงห์ทอง............มารดาชือ..........นางทองมา สิงห์ทอง.......... 24. ปั จจุบันข้ าพเจ้ ามีอายุ..........41...........ปี คู่สมรสชือ........ดต.สมเกียรติ ภิญโญ ............ อยู่บ้านเลขที............100....................หมู่ที ......4............ถนน...................-.................... ตําบล........ สระคู........อําเภอ...........สุวรรณภูมิ..........จังหวัด.............ร้ อยเอ็ด................ โทรศัพท์..0 – 4358 – 1629...เชื อชาติ...ไทย...ศาสนา...พุทธ...วุฒิการศึกษาสูงสุด............. ปริญญาตรี .......... 3. ปั จจุบันข้ าพเจ้ าประกอบอาชีพ......ครูประจํา......ตําแหน่ง....เจ้ าหน้ าทีธุรการ, การเงิน ....... สถานประกอบอาชีพ........โรงเรียนเจริญศึกษา..... บ้ านเลขที........532.........หมู่ท.......1..... ี ถนน.....ปั ทมานนท์.......ตําบล............สระคู...........อําเภอ...........สุวรรณภูมิ.................... จังหวัด.......ร้ อยเอ็ด............โทรศัพท์........-........... 4. ข้ าพเจ้ าเป็ นผู ้ เริมการจัดตั ง เคยเป็ นผู ้ เริมการจัดตั ง เป็ นกรรมการหรือสมาชิกสมาค ม หรือ องค์กรการกุศลอืนมาแล้ ว คือ 1................................................ 5. เดิมข้ าพเจ้ ามีสัญชาติ.................................แต่บัดนี ข้ าพเจ้ าได้ รับอนุญาตให้ แปลงสัญชาติ เป็ นสั ญชาติไทยแล้ วเมือ วันที..........-......เดือน...............-............พ.ศ............-........... โดยใบสําคั ญการแปลงสั ญชาติเลขที........................-....................... ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่าข้ อความทีได้ บันทึกมาเป็ นความสัตย์จริงทุกประการ (ลงชือ)..............................................................เจ้ าของประวัติ (............นางสงบ ภิญโญ...............) (ลงชือ)..............................................................ผู ้ รับรอง (...........นางนวลมณี ทองอําไพ..............) ตําแหน่ง..........อาจารย์.......2.......ระดับ....7........ (สถานทีปฏิบัติราชการ)....โรงเรียนบ้ านดอนยาง.... หมายเหตุ ผู ้ รับรองต้ องเป็ นข้ าราชการระดับ 6 ขึ นไป ประวัติผ้รู ิเริ มการจัดตั งมลนิ ู ธิวัดเจริญราษฎร์ *********************** ประวัติของ...........นางสงบ ภิญโญ.........ขอบันทึกข้ อประวัติด้วยความสัตย์จริง ดังนี


25. ข้ าพเจ้ าเกิดทีบ้ านเลขที.......100.......หมู่ท....4.....ถนน.............-...........ตํ ี าบล....สระคู...... อําเภอ......สุวรรณภูมิ.......จังหวัด........ร้ อยเอ็ด........... บิดาชือ........นายทอง สิงห์ทอง............มารดาชือ..........นางทองมา สิงห์ทอง.......... 26. ปั จจุบันข้ าพเจ้ ามีอายุ..........41...........ปี คู่สมรสชือ........ดต.สมเกียรติ ภิญโญ ............ อยู่บ้านเลขที............100....................หมู่ที ......4............ถนน...................-.................... ตําบล........ สระคู........อําเภอ...........สุวรรณภูมิ..........จังหวัด.............ร้ อยเอ็ด................ โทรศัพท์..0 – 4358 – 1629...เชื อชาติ...ไทย...ศาสนา...พุทธ...วุฒิการศึกษาสูงสุด............. ปริญญาตรี .......... 3. ปั จจุบนั ข้ าพเจ้ าประกอบอาชีพ......ครูประจํา......ตําแหน่ง....เจ้ าหน้ าทีธุรการ, การเงิน ....... สถานประกอบอาชีพ........โรงเรียนเจริญศึกษา..... บ้ านเลขที........532.........หมู่ท.......1..... ี ถนน.....ปั ทมานนท์.......ตําบล............สระคู...........อําเภอ...........สุวรรณภูม.ิ ................... จังหวัด.......ร้ อยเอ็ด............โทรศัพท์........-........... 4. ข้ าพเจ้ าเป็ นผู ้ เริมการจัดตั ง เคยเป็ นผู ้ เริมการจัดตั ง เป็ นกรรมการหรือสมาชิกสมาคม หรือ องค์กรการกุศลอืนมาแล้ ว คือ 1................................................ 5. เดิมข้ าพเจ้ ามีสัญชาติ.................................แต่บัดนี ข้ าพเจ้ าได้ รับอนุญาตให้ แปลงสัญชาติ เป็ นสั ญชาติไทยแล้ วเมือ วันที..........-......เดือน...............-............พ.ศ............-........... โดยใบสําคั ญการแปลงสั ญชาติเลขที........................-....................... ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่าข้ อความทีได้ บันทึกมาเป็ นความสัตย์จริงทุกประการ (ลงชือ)..............................................................เจ้ าของประวัติ (............นางสงบ ภิญโญ...............) (ลงชือ)..............................................................ผู ้ รับรอง (...........นางนวลมณี ทองอําไพ..............) ตําแหน่ง..........อาจารย์.......2.......ระดับ....7........ (สถานทีปฏิบัติราชการ)....โรงเรียนบ้ านดอนยาง.... หมายเหตุ ผู ้ รับรองต้ องเป็ นข้ าราชการระดับ 6 ขึ นไป ประวัติผ้รู ิเริ มการจัดตั งมลนิ ู ธิวัดเจริญราษฎร์ *********************** ประวัติของ...........นางสงบ ภิญโญ.........ขอบันทึกข้ อประวัติด้วยความสัตย์จริง ดังนี


27. ข้ าพเจ้ าเกิดทีบ้ านเลขที.......100.......หมู่ท....4.....ถนน.............-...........ตํ ี าบล....สระคู...... อําเภอ......สุวรรณภูมิ.......จังหวัด........ร้ อยเอ็ด........... บิดาชือ........นายทอง สิงห์ทอง............มารดาชือ..........นางทองมา สิงห์ทอง.......... 28. ปั จจุบันข้ าพเจ้ ามีอายุ..........41...........ปี คู่สมรสชือ........ดต.สมเกียรติ ภิญโญ ............ อยู่บ้านเลขที............100....................หมู่ที ......4............ถนน...................-.................... ตําบล........ สระคู........อําเภอ...........สุวรรณภูมิ..........จังหวัด.............ร้ อยเอ็ด................ โทรศัพท์..0 – 4358 – 1629...เชื อชาติ...ไทย...ศาสนา...พุทธ...วุฒิการศึกษาสูงสุด............. ปริญญาตรี .......... 3. ปั จจุบันข้ าพเจ้ าประกอบอาชีพ......ครูประจํา......ตําแหน่ง....เจ้ าหน้ าทีธุรการ, การเงิน ....... สถานประกอบอาชีพ........โรงเรียนเจริญศึกษา..... บ้ านเลขที........532.........หมู่ท.......1..... ี ถนน.....ปั ทมานนท์.......ตําบล............สระคู...........อําเภอ...........สุวรรณภูมิ.................... จังหวัด.......ร้ อยเอ็ด............โทรศัพท์........-........... 4. ข้ าพเจ้ าเป็ นผู ้ เริมการจัดตั ง เคยเป็ นผู ้ เริมการจัดตั ง เป็ นกรรมการหรือสมาชิกสมาคม หรือ องค์กรการกุศลอืนมาแล้ ว คือ 1................................................ 5. เดิมข้ าพเจ้ ามีสัญชาติ.................................แต่บัดนี ข้าพเจ้ าได้ รับอนุญาตให้ แปลงสัญชาติ เป็ นสั ญชาติไทยแล้ วเมือ วันที..........-......เดือน...............-............พ.ศ............-........... โดยใบสําคั ญการแปลงสั ญชาติเลขที........................-....................... ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่าข้ อความทีได้ บันทึกมาเป็ นความสัตย์จริงทุกประการ (ลงชือ)..............................................................เจ้ าของประวัติ (............นางสงบ ภิญโญ...............) (ลงชือ)..............................................................ผู ้ รับรอง (...........นางนวลมณี ทองอําไพ..............) ตําแหน่ง..........อาจารย์.......2.......ระดับ....7........ (สถานทีปฏิบัติราชการ)....โรงเรียนบ้ านดอนยาง.... หมายเหตุ ผู ้ รับรองต้ องเป็ นข้ าราชการระดับ 6 ขึ นไป ประวัติผ้รู ิเริมการจัดตั งมลนิ ู ธิวัดเจริญราษฎร์ *********************** ประวัติของ...........นางสงบ ภิญโญ.........ขอบันทึกข้ อประวัติด้วยความสัตย์จริง ดังนี


29. ข้ าพเจ้ าเกิดทีบ้ านเลขที.......100.......หมู่ท....4.....ถนน.............-...........ตํ ี าบล....สระคู...... อําเภอ......สุวรรณภูมิ.......จังหวัด........ร้ อยเอ็ด........... บิดาชือ........นายทอง สิงห์ทอง............มารดาชือ..........นางทองมา สิงห์ทอง.......... 30. ปั จจุบันข้ าพเจ้ ามีอายุ..........41...........ปี คู่สมรสชือ........ดต.สมเกียรติ ภิญโญ ............ อยู่บ้านเลขที............100....................หมู่ที ......4............ถนน...................-.................... ตําบล........ สระคู........อําเภอ...........สุวรรณภูมิ..........จังหวัด.............ร้ อยเอ็ด................ โทรศัพท์..0 – 4358 – 1629...เชื อชาติ...ไทย...ศาสนา...พุทธ...วุฒิการศึกษาสูงสุด............. ปริญญาตรี .......... 3. ปั จจุบันข้ าพเจ้ าประกอบอาชีพ......ครูประจํา......ตําแหน่ง....เจ้ าหน้ าทีธุรการ, การเงิน ....... สถานประกอบอาชีพ........โรงเรียนเจริญศึกษา..... บ้ านเลขที........532.........หมู่ท.......1..... ี ถนน.....ปั ทมานนท์.......ตําบล............สระคู...........อําเภอ...........สุวรรณภูมิ.................... จังหวัด.......ร้ อยเอ็ด............โทรศัพท์........-........... 4. ข้ าพเจ้ าเป็ นผู ้ เริมการจัดตั ง เคยเป็ นผู ้ เริมการจัดตั ง นกรรมการหรื เป็ อสมาชิกสมาคม หรือ องค์กรการกุศลอืนมาแล้ ว คือ 1................................................ 5. เดิมข้ าพเจ้ ามีสัญชาติ.................................แต่บัดนี ข้ าพเจ้ าได้ รับอนุญาตให้ แปลงสัญชาติ เป็ นสั ญชาติไทยแล้ วเมือ วันที..........-......เดือน...............-............พ.ศ............-........... โดยใบสําคั ญการแปลงสั ญชาติเลขที........................-....................... ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่าข้ อความทีได้ บันทึกมาเป็ นความสัตย์จริงทุกประการ (ลงชือ)..............................................................เจ้ าของประวัติ (............นางสงบ ภิญโญ...............) (ลงชือ)..............................................................ผู ้ รับรอง (...........นางนวลมณี ทองอําไพ..............) ตําแหน่ง..........อาจารย์.......2.......ระดับ....7........ (สถานทีปฏิบัติราชการ)....โรงเรียนบ้ านดอนยาง.... หมายเหตุ ผู ้ รับรองต้ องเป็ นข้ าราชการระดับ 6 ขึ นไป ประวัติผ้รู ิเริ มการจัดตั งมลนิ ู ธิวัดเจริญราษฎร์ *********************** ประวัติของ...........นางสงบ ภิญโญ.........ขอบันทึกข้ อประวัติด้วยความสัตย์จริง ดังนี


31. ข้ าพเจ้ าเกิดทีบ้ านเลขที.......100.......หมู่ท....4.....ถนน.............-...........ตํ ี าบล....สระคู...... อําเภอ......สุวรรณภูมิ.......จังหวัด........ร้ อยเอ็ด........... บิดาชือ........นายทอง สิงห์ทอง............มารดาชือ..........นางทองมา สิงห์ทอง.......... 32. ปั จจุบันข้ าพเจ้ ามีอายุ..........41...........ปี คู่สมรสชือ........ดต.สมเกียรติ ภิญโญ ............ อยู่บ้านเลขที............100....................หมู่ที ......4............ถนน...................-.................... ตําบล........ สระคู........อําเภอ...........สุวรรณภูมิ..........จังหวัด.............ร้ อยเอ็ด................ โทรศัพท์..0 – 4358 – 1629...เชื อชาติ...ไทย...ศาสนา...พุทธ...วุฒิการศึกษาสูงสุด............. ปริญญาตรี .......... 3. ปั จจุบันข้ าพเจ้ าประกอบอาชีพ......ครูประจํา......ตําแหน่ง....เจ้ าหน้ าทีธุรการ, การเงิน ....... สถานประกอบอาชีพ........โรงเรียนเจริญศึกษา..... บ้ านเลขที........532.........หมู่ท.......1..... ี ถนน.....ปั ทมานนท์.......ตําบล............สระคู...........อําเภอ...........สุวรรณภูมิ.................... จังหวัด.......ร้ อยเอ็ด............โทรศัพท์........-........... 4. ข้ าพเจ้ าเป็ นผู ้ เริมการจัดตั ง เคยเป็ นผู ้ เริมการจัดตั ง เป็ นกรรมการหรือสมาชิกสมาคม หรือ องค์กรการกุศลอืนมาแล้ ว คือ 1................................................ 5. เดิมข้ าพเจ้ ามีสัญชาติ.................................แต่บัดนี ข้ าพเจ้ าได้ รับอนุญาตให้ แปลงสัญชาติ เป็ นสั ญชาติไทยแล้ วเมือ วันที..........-......เดือน...............-............พ.ศ............-........... โดยใบสําคั ญการแปลงสั ญชาติเลขที........................-....................... ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่าข้ อความทีได้ บันทึกมาเป็ นความสัตย์จริงทุกประการ (ลงชือ)..............................................................เจ้ าของประวัติ (............นางสงบ ภิญโญ...............) (ลงชือ)..............................................................ผู ้ รับรอง (...........นางนวลมณี ทองอําไพ..............) ตําแหน่ง..........อาจารย์.......2.......ระดับ....7........ (สถานทีปฏิบัติราชการ)....โรงเรียนบ้ านดอนยาง.... หมายเหตุ ผู ้ รับรองต้ องเป็ นข้ าราชการระดับ 6 ขึ นไป ประวัติผ้รู ิเริ มการจัดตั งมลนิ ู ธิวัดเจริญราษฎร์ *********************** ประวัติของ...........นางสงบ ภิญโญ.........ขอบันทึกข้ อประวัติด้วยความสัตย์จริง ดังนี


33. ข้ าพเจ้ าเกิดทีบ้ านเลขที.......100.......หมู่ท....4.....ถนน.............-...........ตํ ี าบล....สระคู...... อําเภอ......สุวรรณภูมิ.......จังหวัด........ร้ อยเอ็ด........... บิดาชือ........นายทอง สิงห์ทอง............มารดาชือ..........นางทองมา สิงห์ทอง.......... 34. ปั จจุบันข้ าพเจ้ ามีอายุ..........41...........ปี คู่สมรสชือ........ดต.สมเกียรติ ภิญโญ ............ อยู่บ้านเลขที............100....................หมู่ที ......4............ถนน...................-.................... ตําบล........ สระคู........อําเภอ...........สุวรรณภูมิ..........จังหวัด.............ร้ อยเอ็ด................ โทรศัพท์..0 – 4358 – 1629...เชื อชาติ...ไทย...ศาสนา...พุทธ...วุฒิการศึกษาสูงสุด............. ปริญญาตรี .......... 3. ปั จจุบันข้ าพเจ้ าประกอบอาชีพ......ครูประจํา......ตําแหน่ง....เจ้ าหน้ าทีธุรการ, การเงิน ....... สถานประกอบอาชีพ........โรงเรียนเจริญศึกษา..... บ้ านเลขที........532.........หมู่ท.......1..... ี ถนน.....ปั ทมานนท์.......ตําบล............สระคู...........อําเภอ...........สุวรรณภูมิ.................... จังหวัด.......ร้ อยเอ็ด............โทรศัพท์........-........... 4. ข้ าพเจ้ าเป็ นผู ้ เริมการจัดตั ง เคยเป็ นผู ้ เริมการจัดตั ง เป็ นกรรมการหรือสมาชิกสมาคม หรือ องค์กรการกุศลอืนมาแล้ ว คือ 1................................................ 5. เดิมข้ าพเจ้ ามีสัญชาติ.................................แต่บัดนี ข้ าพเจ้ าได้ รับอนุญาตให้ แปลงสัญชาติ เป็ นสั ญชาติไทยแล้ วเมือ วันที..........-......เดือน...............-............พ.ศ............-........... โดยใบสําคั ญการแปลงสั ญชาติเลขที........................-....................... ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่าข้ อความทีได้ บันทึกมาเป็ นความสัตย์จริงทุกประการ (ลงชือ)..............................................................เจ้ าของประวัติ (............นางสงบ ภิญโญ...............) (ลงชือ)..............................................................ผู ้ รับรอง (...........นางนวลมณี ทองอําไพ..............) ตําแหน่ง..........อาจารย์.......2.......ระดับ....7........ (สถานทีปฏิบัติราชการ)....โรงเรียนบ้ านดอนยาง.... หมายเหตุ ผู ้ รับรองต้ องเป็ นข้ าราชการระดับ 6 ขึนไป ประวัติผ้รู ิเริ มการจัดตั งมลนิ ู ธิวัดเจริญราษฎร์ *********************** ประวัติของ...........นางสงบ ภิญโญ.........ขอบันทึกข้ อประวัติด้วยความสัตย์จริง ดังนี


35. ข้ าพเจ้ าเกิดทีบ้ านเลขที.......100.......หมู่ท....4.....ถนน.............-...........ตํ ี าบล....สระคู...... อําเภอ......สุวรรณภูมิ.......จังหวัด........ร้ อยเอ็ด........... บิดาชือ........นายทอง สิงห์ทอง............มารดาชือ..........นางทองมา สิงห์ทอง.......... 36. ปั จจุบันข้ าพเจ้ ามีอายุ..........41...........ปี คู่สมรสชือ........ดต.สมเกียรติ ภิญโญ ............ อยู่บ้านเลขที............100....................หมู่ที ......4............ถนน...................-.................... ตําบล........ สระคู........อําเภอ...........สุวรรณภูมิ..........จังหวัด.............ร้ อยเอ็ด................ โทรศัพท์..0 – 4358 – 1629...เชื อชาติ...ไทย...ศาสนา...พุทธ...วุฒิการศึกษาสูงสุด............. ปริญญาตรี .......... 3. ปั จจุบันข้ าพเจ้ าประกอบอาชีพ......ครูประจํา......ตําแหน่ง....เจ้ าหน้ าทีธุรการ, การเงิน ....... สถานประกอบอาชีพ........โรงเรียนเจริญศึกษา..... บ้ านเลขที........532.........หมู่ท.......1..... ี ถนน.....ปั ทมานนท์.......ตําบล............สระคู...........อําเภอ...........สุวรรณภูมิ.................... จังหวัด.......ร้ อยเอ็ด............โทรศัพท์........-........... 4. ข้ าพเจ้ าเป็ นผู ้ เริมการจัดตั ง เคยเป็ ผนู ้ เริมการจัดตั ง เป็ นกรรมการหรือสมาชิกสมาคม หรือ องค์กรการกุศลอืนมาแล้ ว คือ 1................................................ 5. เดิมข้ าพเจ้ ามีสัญชาติ.................................แต่บัดนี ข้ าพเจ้ าได้ รับอนุญาตให้ แปลงสัญชาติ เป็ นสั ญชาติไทยแล้ วเมือ วันที..........-......เดือน...............-............พ.ศ............-........... โดยใบสําคั ญการแปลงสั ญชาติเลขที........................-....................... ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่าข้ อความทีได้ บันทึกมาเป็ นความสัตย์จริงทุกประการ (ลงชือ)..............................................................เจ้ าของประวัติ (............นางสงบ ภิญโญ...............) (ลงชือ)..............................................................ผู ้ รับรอง (...........นางนวลมณี ทองอําไพ..............) ตําแหน่ง..........อาจารย์.......2.......ระดับ....7........ (สถานทีปฏิบัติราชการ)....โรงเรียนบ้ านดอนยาง.... หมายเหตุ ผู ้ รับรองต้ องเป็ นข้ าราชการระดับ 6 ขึ นไป ประวัติผ้รู ิเริ มการจัดตั งมลนิ ู ธิวัดเจริญราษฎร์ *********************** ประวัติของ...........นางสงบ ภิญโญ.........ขอบันทึกข้ อประวัติด้วยความสัตย์จริง ดังนี


37. ข้ าพเจ้ าเกิดทีบ้ านเลขที.......100.......หมู่ท....4.....ถนน.............-...........ตํ ี าบล....สระคู...... อําเภอ......สุวรรณภูมิ.......จังหวัด........ร้ อยเอ็ด........... บิดาชือ........นายทอง สิงห์ทอง............มารดาชือ..........นางทองมา สิงห์ทอง.......... 38. ปั จจุบันข้ าพเจ้ ามีอายุ..........41...........ปี คู่สมรสชือ........ดต.สมเกียรติ ภิญโญ ............ อยู่บ้านเลขที............100....................หมู่ที ......4............ถนน...................-.................... ตําบล........ สระคู........อําเภอ...........สุวรรณภูมิ..........จังหวัด.............ร้ อยเอ็ด................ โทรศัพท์..0 – 4358 – 1629...เชื อชาติ...ไทย...ศาสนา...พุทธ...วุฒิการศึกษาสูงสุด............. ปริญญาตรี .......... 3. ปั จจุบันข้ าพเจ้ าประกอบอาชีพ......ครูประจํา......ตําแหน่ง....เจ้ าหน้ าทีธุรการ, การเงิน ....... สถานประกอบอาชีพ........โรงเรียนเจริญศึกษา..... บ้ านเลขที........532.........หมู่ท.......1..... ี ถนน.....ปั ทมานนท์.......ตําบล............สระคู...........อําเภอ...........สุวรรณภูมิ.................... จังหวัด.......ร้ อยเอ็ด............โทรศัพท์........-........... 4. ข้ าพเจ้ าเป็ นผู ้ เริมการจัดตั ง เคยเป็ นผู ้ เริมการจัดตั ง เป็ นกรรมการหรือสมาชิกสมาคม หรือ องค์กรการกุศลอืนมาแล้ ว คือ 1................................................ 5. เดิมข้ าพเจ้ ามีสัญชาติ.................................แต่บัดนี ข้ าพเจ้ าได้ รับอนุญาตให้ แปลงสัญชาติ เป็ นสั ญชาติไทยแล้ วเมือ วันที..........-......เดือน...............-............พ.ศ............-........... โดยใบสําคั ญการแปลงสั ญชาติเลขที........................-....................... ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่าข้ อความทีได้ บันทึกมาเป็ นความสัตย์จริงทุกประการ (ลงชือ)..............................................................เจ้ าของประวัติ (............นางสงบ ภิญโญ...............) (ลงชือ)..............................................................ผู ้ รับรอง (...........นางนวลมณี ทองอําไพ..............) ตําแหน่ง..........อาจารย์.......2.......ระดับ....7........ (สถานทีปฏิบัติราชการ)....โรงเรียนบ้ านดอนยาง.... หมายเหตุ ผู ้ รับรองต้ องเป็ นข้ าราชการระดับ 6 ขึ นไป ประวัติผ้รู ิเริ มการจัดตั งมลนิ ู ธิวัดเจริญราษฎร์ *********************** ประวัติของ...........นางสงบ ภิญโญ.........ขอบันทึกข้ อประวัติด้วยความสัตย์จริง ดังนี


39. ข้ าพเจ้ าเกิดทีบ้ านเลขที.......100.......หมู่ท....4.....ถนน.............-...........ตํ ี าบล....สระคู...... อําเภอ......สุวรรณภูมิ.......จังหวัด........ร้ อยเอ็ด........... บิดาชือ........นายทอง สิงห์ทอง............มารดาชือ..........นางทองมา สิงห์ทอง.......... 40. ปั จจุบันข้ าพเจ้ ามีอายุ..........41...........ปี คู่สมรสชือ........ดต.สมเกียรติ ภิญโญ ............ อยู่บ้านเลขที............100....................หมู่ที ......4............ถนน...................-.................... ตําบล........ สระคู........อําเภอ...........สุวรรณภูมิ..........จังหวัด.............ร้ อยเอ็ด................ โทรศัพท์..0 – 4358 – 1629...เชื อชาติ...ไทย...ศาสนา...พุทธ...วุฒิการศึกษาสูงสุด............. ปริญญาตรี .......... 3. ปั จจุบันข้ าพเจ้ าประกอบอาชีพ......ครูประจํา......ตําแหน่ง....เจ้ าหน้ าทีธุรการ, การเงิน ....... สถานประกอบอาชีพ........โรงเรียนเจริญศึกษา..... บ้ านเลขที........532.........หมู่ท.......1..... ี ถนน.....ปั ทมานนท์.......ตําบล............สระคู...........อําเภอ...........สุวรรณภูมิ.................... จังหวัด.......ร้ อยเอ็ด............โทรศัพท์........-........... 4. ข้ าพเจ้ าเป็ นผู ้ เริมการจัดตั ง เคยเป็ นผู ้ เริมการจัดตั ง เป็ นกรรมการหรือสมาชิกสมาคม หรือ องค์กรการกุศลอืนมาแล้ ว คือ 1................................................ 5. เดิมข้ าพเจ้ ามีสัญชาติ.................................แต่บัดนี ข้ าพเจ้ าได้ รับอนุญาตให้ แปลงสัญชาติ เป็ นสั ญชาติไทยแล้ วเมือ วันที..........-......เดือน...............-............พ.ศ............-........... โดยใบสําคั ญการแปลงสั ญชาติเลขที........................-....................... ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่าข้ อความทีได้ บันทึกมาเป็ นความสัตย์จริงทุกประการ (ลงชือ)..............................................................เจ้ าของประวัติ (............นางสงบ ภิญโญ...............) (ลงชือ)..............................................................ผู ้ รับรอง (...........นางนวลมณี ทองอําไพ..............) ตําแหน่ง..........อาจารย์.......2.......ระดับ....7........ (สถานทีปฏิบัติราชการ)....โรงเรียนบ้ านดอนยาง.... หมายเหตุ ผู ้ รับรองต้ องเป็นข้ าราชการระดับ 6 ขึ นไป ประวัติผ้รู ิเริ มการจัดตั งมลนิ ู ธิวัดเจริญราษฎร์ *********************** ประวัติของ...........นางสงบ ภิญโญ.........ขอบันทึกข้ อประวัติด้วยความสัตย์จริง ดังนี


41. ข้ าพเจ้ าเกิดทีบ้ านเลขที.......100.......หมู่ท....4.....ถนน.............-...........ตํ ี าบล....สระคู...... อําเภอ......สุวรรณภูมิ.......จังหวัด........ร้ อยเอ็ด........... บิดาชือ........นายทอง สิงห์ทอง............มารดาชือ..........นางทองมา สิงห์ทอง.......... 42. ปั จจุบันข้ าพเจ้ ามีอายุ..........41...........ปี คูส่ มรสชือ........ดต.สมเกียรติ ภิญโญ ............ อยู่บ้านเลขที............100....................หมู่ที ......4............ถนน...................-.................... ตําบล........ สระคู........อําเภอ...........สุวรรณภูมิ..........จังหวัด.............ร้ อยเอ็ด................ โทรศัพท์..0 – 4358 – 1629...เชื อชาติ...ไทย...ศาสนา...พุทธ...วุฒิการศึกษาสูงสุด............. ปริญญาตรี .......... 3. ปั จจุบันข้ าพเจ้ าประกอบอาชีพ......ครูประจํา......ตําแหน่ง....เจ้ าหน้ าทีธุรการ, การเงิน ....... สถานประกอบอาชีพ........โรงเรียนเจริญศึกษา..... บ้ านเลขที........532.........หมู่ท.......1..... ี ถนน.....ปั ทมานนท์.......ตําบล............สระคู...........อําเภอ...........สุวรรณภูมิ.................... จังหวัด.......ร้ อยเอ็ด............โทรศัพท์........-........... 4. ข้ าพเจ้ าเป็ นผู ้ เริมการจัดตั ง เคยเป็ นผู ้ เริมการจัดตั ง เป็ นกรรมการหรือสมาชิกสมาคม หรือ องค์กรการกุศลอืนมาแล้ ว คือ 1................................................ 5. เดิมข้ าพเจ้ ามีสัญชาติ.................................แต่บัดนี ข้ าพเจ้ าได้ รับอนุญาตให้ แปลงสัญชาติ เป็ นสั ญชาติไทยแล้ วเมือ วันที..........-......เดือน...............-............พ.ศ............-........... โดยใบสําคั ญการแปลงสั ญชาติเลขที........................-....................... ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่าข้ อความทีได้ บันทึกมาเป็ นความสัตย์จริงทุกประการ (ลงชือ)..............................................................เจ้ าของประวัติ (............นางสงบ ภิญโญ...............) (ลงชือ)..............................................................ผู ้ รับรอง (...........นางนวลมณี ทองอําไพ..............) ตําแหน่ง..........อาจารย์.......2.......ระดับ....7........ (สถานทีปฏิบัติราชการ)....โรงเรียนบ้ านดอนยาง.... หมายเหตุ ผู ้ รับรองต้ องเป็ นข้ าราชการระดับ 6 ขึ นไป ประวัติผ้รู ิเริ มการจัดตั งมลนิ ู ธิวัดเจริญราษฎร์ *********************** ประวัติของ...........นางสงบ ภิญโญ.........ขอบันทึกข้ อประวัติด้วยความสัตย์จริง ดังนี


43. ข้ าพเจ้ าเกิดทีบ้ านเลขที.......100.......หมู่ท....4.....ถนน.............-...........ตํ ี าบล....สระคู...... อําเภอ......สุวรรณภูมิ.......จังหวัด........ร้ อยเอ็ด........... บิดาชือ........นายทอง สิงห์ทอง............มารดาชือ..........นางทองมา สิงห์ทอง.......... 44. ปั จจุบันข้ าพเจ้ ามีอายุ..........41...........ปี คู่สมรสชือ........ดต.สมเกียรติ ภิญโญ ............ อยู่บ้านเลขที............100....................หมู่ที ......4............ถนน...................-.................... ตําบล........ สระคู........อําเภอ...........สุวรรณภูมิ..........จังหวัด.............ร้ อยเอ็ด................ โทรศัพท์..0 – 4358 – 1629...เชื อชาติ...ไทย...ศาสนา...พุทธ...วุฒิการศึกษาสูงสุด............. ปริญญาตรี .......... 3. ปั จจุบันข้ าพเจ้ าประกอบอาชีพ......ครูประจํา......ตําแหน่ง....เจ้ าหน้ าทีธุรการ, การเงิน ....... สถานประกอบอาชีพ........โรงเรียนเจริญศึกษา..... บ้ านเลขที........532.........หมู่ท.......1..... ี ถนน.....ปั ทมานนท์.......ตําบล............สระคู...........อําเภอ...........สุวรรณภูมิ.................... จังหวัด.......ร้ อยเอ็ด............โทรศัพท์........-........... 4. ข้ าพเจ้ าเป็ นผู ้ เริมการจัดตั ง เคยเป็ นผู ้ เริมการจัดตั ง เป็ นกรรมการหรือสมาชิกสมาคม หรือ องค์กรการกุศลอืนมาแล้ ว คือ 1................................................ 5. เดิมข้ าพเจ้ ามีสัญชาติ.................................แต่บัดนี ข้ าพเจ้ าได้ รับอนุญาตให้ แปลงสัญชาติ เป็ นสั ญชาติไทยแล้ วเมือ วันที..........-......เดือน...............-............พ.ศ............-........... โดยใบสําคั ญการแปลงสั ญชาติเลขที........................-....................... ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่าข้ อความทีได้ บันทึกมาเป็ นความสัตย์จริงทุกประการ (ลงชือ)..............................................................เจ้ าของประวัติ (............นางสงบ ภิญโญ...............) (ลงชือ)..............................................................ผู ้ รับรอง (...........นางนวลมณี ทองอําไพ..............) ตําแหน่ง..........อาจารย์.......2.......ระดับ....7........ (สถานทีปฏิบัติราชการ)....โรงเรียนบ้ านดอนยาง.... หมายเหตุ ผู ้ รับรองต้ องเป็ นข้ าราชการระดับ 6 ขึ นไป ประวัติผ้รู ิเริ มการจัดตั งมลนิ ู ธิวัดเจริญราษฎร์ *********************** ประวัติของ...........นางสงบ ภิญโญ.........ขอบันทึกข้อประวัติด้วยความสัตย์จริง ดังนี


45. ข้ าพเจ้ าเกิดทีบ้ านเลขที.......100.......หมู่ท....4.....ถนน.............-...........ตํ ี าบล....สระคู...... อําเภอ......สุวรรณภูมิ.......จังหวัด........ร้ อยเอ็ด........... บิดาชือ........นายทอง สิงห์ทอง............มารดาชือ..........นางทองมา สิงห์ทอง.......... 46. ปั จจุบันข้ าพเจ้ ามีอายุ..........41...........ปี คู่สมรสชือ........ดต.สมเกียรติ ภิญโญ ............ อยู่บ้านเลขที............100....................หมู่ที ......4............ถนน...................-.................... ตําบล........ สระคู........อําเภอ...........สุวรรณภูมิ..........จังหวัด.............ร้ อยเอ็ด................ โทรศัพท์..0 – 4358 – 1629...เชื อชาติ...ไทย...ศาสนา...พุทธ...วุฒิการศึกษาสูงสุด............. ปริญญาตรี .......... 3. ปั จจุบันข้ าพเจ้ าประกอบอาชีพ......ครูประจํา......ตําแหน่ง....เจ้ าหน้ าทีธุรการ, การเงิน ....... สถานประกอบอาชีพ........โรงเรียนเจริญศึกษา..... บ้ านเลขที........532.........หมู่ท.......1..... ี ถนน.....ปั ทมานนท์.......ตําบล............สระคู...........อําเภอ...........สุวรรณภูมิ.................... จังหวัด.......ร้ อยเอ็ด............โทรศัพท์........-........... 4. ข้ าพเจ้ าเป็ นผู ้ เริมการจัดตั ง เคยเป็ นผู ้ เริมการจัดตั ง เป็ นกรรมการหรือสมาชิกสมาคม หรือ องค์กรการกุศลอืนมาแล้ ว คือ 1................................................ 5. เดิมข้ าพเจ้ ามีสัญชาติ.................................แต่บัดนี ข้ าพเจ้ าได้ รับอนุญาตให้ แปลงสัญชาติ เป็ นสั ญชาติไทยแล้ วเมือ วันที..........-......เดือน...............-............พ.ศ............-........... โดยใบสําคั ญการแปลงสั ญชาติเลขที........................-....................... ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่าข้ อความทีได้ บันทึกมาเป็ นความสัตย์จริงทุกประการ (ลงชือ)..............................................................เจ้ าของประวัติ (............นางสงบ ภิญโญ...............) (ลงชือ)..............................................................ผู ้ รับรอง (...........นางนวลมณี ทองอําไพ..............) ตําแหน่ง..........อาจารย์.......2.......ระดับ....7........ (สถานทีปฏิบัติราชการ)....โรงเรียนบ้ านดอนยาง.... หมายเหตุ ผู ้ รับรองต้ องเป็ นข้ าราชการระดับ 6 ขึ นไป ประวัติผ้รู ิเริ มการจัดตั งมลนิ ู ธิวัดเจริญราษฎร์ *********************** ประวัติของ...........นางสงบ ภิญโญ.........ขอบันทึกข้ อประวัติด้วยความสัตย์จริง ดังนี


47. ข้ าพเจ้ าเกิดทีบ้ านเลขที.......100.......หมู่ท....4.....ถนน.............-...........ตํ ี าบล....สระคู...... อําเภอ......สุวรรณภูมิ.......จังหวัด........ร้ อยเอ็ด........... บิดาชือ........นายทอง สิงห์ทอง............มารดาชือ..........นางทองมา สิงห์ทอง.......... 48. ปั จจุบันข้ าพเจ้ ามีอายุ..........41...........ปี คู่สมรสชือ........ดต.สมเกียรติ ภิญโญ ............ อยู่บ้านเลขที............100....................หมู่ที ......4............ถนน...................-.................... ตําบล........ สระคู........อําเภอ...........สุวรรณภูมิ..........จังหวัด.............ร้ อยเอ็ด................ โทรศัพท์..0 – 4358 – 1629...เชื อชาติ...ไทย...ศาสนา...พุทธ...วุฒิการศึกษาสูงสุด............. ปริญญาตรี .......... 3. ปั จจุบันข้ าพเจ้ าประกอบอาชีพ......ครูประจํา......ตําแหน่ง....เจ้ าหน้ าทีธุรการ, การเงิน ....... สถานประกอบอาชีพ........โรงเรียนเจริญศึกษา..... บ้ านเลขที........532.........หมู่ท.......1..... ี ถนน.....ปั ทมานนท์.......ตําบล............สระคู...........อําเภอ...........สุวรรณภูมิ.................... จังหวัด.......ร้ อยเอ็ด............โทรศัพท์........-........... 4. ข้ าพเจ้ าเป็ นผู ้ เริมการจัดตั ง เคยเป็ นผู ้ เริมการจัดตั ง เป็ นกรรมการหรือสมาชิกสมาคม หรือ องค์กรการกุศลอืนมาแล้ ว คือ 1................................................ 5. เดิมข้ าพเจ้ ามีสัญชาติ.................................แต่บัดนี ข้ าพเจ้ าได้ รับอนุญาตให้ แปลงสัญชาติ เป็ นสั ญชาติไทยแล้ วเมือ วันที..........-......เดือน...............-............พ.ศ............-........... โดยใบสําคั ญการแปลงสั ญชาติเลขที........................-....................... ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่าข้ อความทีได้ บันทึกมาเป็ นความสัตย์จริงทุกประการ (ลงชือ)..............................................................เจ้ าของประวัติ (............นางสงบ ภิญโญ...............) (ลงชือ)..............................................................ผู ้ รับรอง (...........นางนวลมณี ทองอําไพ..............) ตําแหน่ง..........อาจารย์.......2.......ระดับ....7........ (สถานทีปฏิบัติราชการ)....โรงเรียนบ้ านดอนยาง.... หมายเหตุ ผู ้ รับรองต้ องเป็ นข้ าราชการระดับ 6 ขึ นไป


ข้อบังคับมูลนิธิวัดเจริญราษฎร์  
ข้อบังคับมูลนิธิวัดเจริญราษฎร์  

เอกสารข้อบังคับมูลนิธิวัดเจริญราษฎร์

Advertisement