Page 1

กำหนดการสอบและสนามสอบ บาลีสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๕๕ ครั้งที่ ๑

กองบาลีสนามหลวง วัดปากน้ำ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร โทรศัพท ๐-๒๘๖๙-๐๔๘๕, ๐-๒๘๖๙-๐๔๘๗ โทรสาร ๐-๒๘๖๙-๐๔๘๔ http://www.infopali.net


กําหนดการสอบประโยคบาลีสนามหลวง

๒✧

สารบัญ หนา กำหนดการสอบบาลีสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๕๕ ครั้งที่ ๑.................................................................................................................................... ๒ ครั้งแรก.................................................................................................................. ๒ ครั้งหลัง.................................................................................................................. ๒ ครั้งที่ ๒.................................................................................................................................... ๓ กำหนดการสอบพระปริยัติธรรมสนามหลวง แผนกบาลี พ.ศ. ๒๕๕๕..................... ๔ กำหนดสถานที่สอบบาลีสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๕๕ ครั้งแรก........................................... ๖ กำหนดสถานที่สอบบาลีสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๕๕ ครั้งหลัง สนามสอบสวนกลาง......................................................................................................... ๑๕ สนามสอบสวนภูมิภาค.................................................................................................... ๔๐ กำหนดสถานที่สอบบาลีสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๕๕ ครั้งที่ ๒ สนามสอบสวนกลาง......................................................................................................... ๔๕ สนามสอบสวนภูมิภาค.................................................................................................... ๕๓ สถิติผูขอเขาสอบประโยคบาลีสนามหลวง สวนกลาง พ.ศ. ๒๕๕๕............................ ๕๔ สถิติผูขอเขาสอบประโยคบาลีสนามหลวง สวนภูมิภาค พ.ศ. ๒๕๕๕....................... ๕๙ ยอดทั้งสวนกลางและสวนภูมิภาค พ.ศ. ๒๕๕๕................................................................... ๖๕ ยอดจำนวนผูขอเขาสอบความรูประโยคบาลีสนามหลวง เทียบสถิติ ๒ ศก................................................................................................................................... ๖๕ กำหนดสงบัญชี ศ.๒............................................................................................................................ ๖๖ ปฏิทินการศึกษาประจำป................................................................................................................. ๖๖ สถานที่สอบครั้งที่ ๒........................................................................................................................... ๖๗ ขอกำหนดสำหรับผูไดรับสิทธิ์ในการสอบครั้งที่ ๒............................................................... ๖๗ คำแนะนำ................................................................................................................................................. ๖๘ กำหนดสงหลักฐานองคจำกัดสิทธิ์.............................................................................................. ๖๘ สํานักงานแมกองบาลีสนามหลวง

วัดปากน้ํา เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร


กําหนดการสอบประโยคบาลีสนามหลวง

๗๐ ✧

กําหนดการสอบประโยคบาลีสนามหลวง

๓✧

กําหนดการสอบบาลีสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๕๕ การประกาศรายชื่อนักเรียน ผูขอเขาสอบบาลีสนามหลวง

ครั้งที่ ๑ ครั้งแรก

ขอใหสำนักเรียนคณะจังหวัดติดประกาศรายชื่อนักเรียนผูมีสิทธิ์ เขาสอบประโยคบาลีสนามหลวง เมื่อสงบัญชี ศ.๒ มายังเจาคณะ ภาคเรียบรอยแลว

ประโยค ป.ธ. ๖ ประโยค ป.ธ. ๗ ประโยค ป.ธ. ๘ ประโยค ป.ธ. ๙

สอบวันขึ้น ๒ - ๓ ค่ำ เดือน ๓ (วันที่ ๒๕ - ๒๖ มกราคม) สอบวันขึ้น ๒ - ๓ ค่ำ เดือน ๓ (วันที่ ๒๕ - ๒๖ มกราคม) สอบวันขึ้น ๔ - ๕ - ๖ ค่ำ เดือน ๓ (วันที่ ๒๗ - ๒๘ - ๒๙ มกราคม) สอบวันขึ้น ๔ - ๕ - ๖ ค่ำ เดือน ๓ (วันที่ ๒๗ - ๒๘ - ๒๙ มกราคม)

ครั้งหลัง ประโยค ๑-๒ ประโยค ป.ธ. ๓ ประโยค ป.ธ. ๔ ประโยค ป.ธ. ๕ รวมตรวจ

สํานักงานแมกองบาลีสนามหลวง

วัดปากน้ํา เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

สอบวันแรม ๑๐ - ๑๑ ค่ำ เดือน ๓ (วันที่ ๑๗ - ๑๘ กุมภาพันธ) สอบวันแรม ๑๐ - ๑๑ - ๑๒ ค่ำ เดือน ๓ (วันที่ ๑๗ - ๑๘ - ๑๙ กุมภาพันธ) สอบวันแรม ๑๐ - ๑๑ ค่ำ เดือน ๓ (วันที่ ๑๗ - ๑๘ กุมภาพันธ) สอบวันแรม ๑๐ - ๑๑ ค่ำ เดือน ๓ (วันที่ ๑๗ - ๑๘ กุมภาพันธ) วันแรม ๒ - ๓ - ๔ - ๕ - ๖ ค่ำ เดือน ๔ (วันที่ ๙ - ๑๐ - ๑๑ - ๑๒ - ๑๓ มีนาคม)

สํานักงานแมกองบาลีสนามหลวง

วัดปากน้ํา เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร


กําหนดการสอบประโยคบาลีสนามหลวง

๔✧

กําหนดการสอบประโยคบาลีสนามหลวง

๖๙ ✧

คําแนะนํา ครั้งที่ ๒ ประโยค ๑ - ๒ ประโยค ป.ธ. ๓ ประโยค ป.ธ. ๔ ประโยค ป.ธ. ๕ รวมตรวจ

สอบวันแรม ๑๐ - ๑๑ ค่ำ เดือน ๕ (วันที่ ๑๖ - ๑๗ เมษายน) สอบวันแรม ๑๐ - ๑๑ - ๑๒ ค่ำ เดือน ๕ (วันที่ ๑๖ - ๑๗ - ๑๘ เมษายน) สอบวันแรม ๑๐ - ๑๑ ค่ำ เดือน ๕ (วันที่ ๑๖ - ๑๗ เมษายน) สอบวันแรม ๑๐ - ๑๑ ค่ำ เดือน ๕ (วันที่ ๑๖ - ๑๗ เมษายน) วันขึ้น ๑๐ - ๑๑ - ๑๒ ค่ำ เดือน ๖ (๓๐ เมษายน, ๑ - ๒ พฤษภาคม)

การรั บ สมั ค รนั ก เรี ย นเข า สอบทุ ก ๆ แห ง ควรให นั ก เรี ย นเขี ย น ใบสมัครวานักเรียนรูปนั้นๆ สอบชั้นไหน, ไดนักธรรมชั้นอะไรและ บอกลำดับเลขที่, พ.ศ. ที่สอบไดใหชัดเจน เมื่อจังหวัดไดรับการแจงผล จากกองบาลีสนามหลวงแลว นำใบสมัครนักเรียนที่รับมานั้นตรวจดูวา นักเรียนรูปใดสอบผาน นักเรียนรูปใดสอบไมผาน เมื่อทราบวารูปใด สอบผานแลว ใหเก็บไวเฉพาะใบสมัครของผูที่สอบไมผานเพื่อเก็บไว ตรวจสอบกับหลักฐานของผูที่สอบซ้ำชั้นในปตอไป

กําหนดสงหลักฐานองคจํากัดสิทธิ์ ✧

เริ่มสอบเวลา ๑๒.๓๐ นาิกาตรง ทุกวัน

สํานักงานแมกองบาลีสนามหลวง

วัดปากน้ํา เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

กำหนดสงหลักฐานองคจำกัดสิทธิ์ของนักเรียนผูสมัครสอบประโยค บาลีสนามหลวงที่ลงหมายเหตุวา “กำลังสอบนักธรรม” กรุณานำสง กองบาลีสนามหลวง ภายในวันที่ ๑ กุมภาพันธ ๒๕๕๕ ตรงกับ วันขึ้น ๙ ค่ำ เดือน ๓

สํานักงานแมกองบาลีสนามหลวง

วัดปากน้ํา เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร


กําหนดการสอบประโยคบาลีสนามหลวง

๖๘ ✧

สถานที่สอบครั้งที่ ๒ ✧

สถานที่สอบใหมีภาคละ ๑ แหง และตองเปนสถานที่สอบในการ สอบครั้งแรกมาแลว ถาจะขอกำหนดสถานที่สอบมากกวา ๑ แหง ต อ งได รั บ ความเห็ น ชอบจากแม กองบาลี ส นามหลวงเป น ครั้ ง คราว ในแตละปใหเจาคณะภาคกำหนดสถานที่สอบครั้งที่ ๒ (สอบซอม) สงมาพรอมกับบัญชี ศ.๒ ซึ่งเจาคณะภาครวบรวมจากจังหวัดในเขต ปกครองแลวนำสงกองบาลีสนามหลวง

ขอกําหนดสําหรับผูไดรับสิทธิ์ในการสอบครั้งที่ ๒ ✧

๑. ตองสอบใหครบทุกวิชาในชั้นประโยคนั้นๆ ๒. ตองสอบไดผานเกณฑที่กองบาลีสนามหลวงกำหนดไวจึงจะ ถือวาสอบผานวิชานั้น ๓. ผูที่สอบผาน ๑ วิชา ในชั้นประโยคจึงจะไดรับสิทธิ์ในการสอบ ครั้งที่ ๒ ในวิชาที่เหลือในปนั้น (ยกเวนวิชาบุรพภาค ป.ธ.๓) ๔. เมื่อสอบผานในวิชาที่เหลือครบตามจำนวนตามเกณฑที่กองบาลี สนามหลวงกำหนดในการสอบครัั้งที่ ๒ นี้ จึงจะถือวาสอบไดในชั้น ประโยคนั้น ๕. ผูที่สอบไมผานครบตามจำนวนที่กำหนดไวในชั้นประโยคในการ สอบครั้งที่ ๒ นี้ก็ดี หรือผูที่มีสิทธิ์ แตไมสอบในการสอบครั้งที่ ๒ นี้ก็ดี ในปนั้น ถือวาสอบไมไดในชั้นประโยคนั้น ในปตอไปตองสมัครและ สอบใหมครบทุกวิชา สํานักงานแมกองบาลีสนามหลวง

วัดปากน้ํา เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

กําหนดการสอบประโยคบาลีสนามหลวง

๕✧

กําหนดการสอบพระปริยัติธรรมสนามหลวงแผนกบาลี พ.ศ. ๒๕๕๕ ✧

การสอบพระปริ ยั ติ ธ รรมสนามหลวงแผนกบาลี ประจำป พ.ศ. ๒๕๕๕ กำหนดสอบเปน ๒ ครั้ง คือ ครั้งที่ ๑ - ครั้งแรก เปดสอบประโยค ป.ธ. ๖, ๗, ๘, ๙ กำหนดสอบในวันขึ้น ๒, ๓, ๔, ๕, ๖ ค่ำ เดือน ๓ ตรงกับวันที่ ๒๕, ๒๖, ๒๗, ๒๘, ๒๙ มกราคม - ครั้งหลัง เปดสอบประโยค ๑ - ๒ และประโยค ป.ธ. ๓, ๔, ๕ กำหนดสอบในวันแรม ๑๐, ๑๑, ๑๒ ค่ำ เดือน ๓ ตรงกับวันที่ ๑๗, ๑๘, ๑๙ กุมภาพันธ ทั้งสองครั้งนี้ เริ่มสอบเวลา ๑๒.๓๐ น. ทุกวัน และประชุมกรรมการ ตรวจ ณ วั ด สามพระยา เขตพระนคร กรุ ง เทพมหานคร เริ่ ม ตั้ ง แต วันแรม ๒ ค่ำ เดือน ๔ ตรงกับวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๕ เปนตนไป จนกวา จะแลวเสร็จ ครั้งที่ ๒ - เปดสอบประโยค ๑-๒ และประโยค ป.ธ. ๓, ๔, ๕ กำหนดสอบ ในวันแรม ๑๐, ๑๑, ๑๒ ค่ำ เดือน ๕ ตรงกับวันที่ ๑๖, ๑๗, ๑๘ เมษายน เริ่ ม สอบเวลา ๑๒.๓๐ น. ทุ ก วั น และประชุ ม กรรมการตรวจ ณ ปากน้ำ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร เริ่มตั้งแตวันขึ้น ๑๐ ค่ำ เดือน ๖ ตรงกับวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๕ เปนตนไป จนกวาจะแลวเสร็จ สํานักงานแมกองบาลีสนามหลวง

วัดปากน้ํา เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร


กําหนดการสอบประโยคบาลีสนามหลวง

๖✧

กําหนดการสอบประโยคบาลีสนามหลวง

๖๗ ✧

กําหนดสงบัญชี ศ.๒ ในศกนี้มีจำนวนพระภิกษุสามเณรขอเขาสอบ ดังนี้ ๑. ประโยค ป.ธ. ๙ จำนวน ๔๔๐ ๒. ประโยค ป.ธ. ๘ จำนวน ๕๙๔ ๓. ประโยค ป.ธ. ๗ จำนวน ๙๖๕ ๔. ประโยค ป.ธ. ๖ จำนวน ๘๖๗ ๕. ประโยค ป.ธ. ๕ จำนวน ๑,๕๑๒ ๖. ประโยค ป.ธ. ๔ จำนวน ๒,๒๙๗ ๗. ประโยค ป.ธ. ๓ จำนวน ๔,๕๕๑ ๘. ประโยค ๑ - ๒ จำนวน ๒๓,๗๕๘

รูป รูป รูป รูป รูป รูป รูป รูป

รวมทั้งสิ้น ๓๔,๙๘๔ รูป

- บัญชี ศ.๒ และ ศ.๓ ใหพิมพแผนละหนาเดียว (กระดาษ A3 เทานั้น) - การสงบัญชี ศ.๒ สำนักเรียนสวนกลาง สงถึงกองบาลีสนามหลวง โดยตรงกอนวันสิ้นเดือนอาย, สำนักเรียนคณะจังหวัด สงถึงเจาคณะ ภาคก อ นกลางเดื อ นอ า ย และเจ า คณะภาครวบรวมส ง ถึ ง กองบาลี สนามหลวงกอนสิ้นเดือนอายเชนเดียวกัน “หามสงนักเรียนที่มิไดขอเขาสอบแทนที่นักเรียนที่ขาดสอบ และจะสงเพิ่มเติมอีกไมได” นักเรียนที่มีชื่อสมัครสอบ ๒ แหง จะถูกตัดสิทธิ์ในการสอบ สนามหลวงในปนั้นๆ

ปฏิทินการศึกษาประจําป ✧

การสอบบาลีครั้งที่ ๑ - ครั้งแรก ตรงกับวันขึ้น ๒ - ๖ ค่ำ เดือน ๓ ของทุกป - ครั้งหลัง ตรงกับวันแรม ๑๐ - ๑๒ ค่ำ เดือน ๓ ของทุกป - ตรวจขอสอบ ตรงกับวันแรม ๒ ค่ำ เดือน ๔ เปนตนไป การสอบบาลีครั้งที่ ๒ - ตรงกับวันแรม ๑๐ - ๑๒ ค่ำ เดือน ๕ ของทุกป - ตรวจขอสอบ ตรงกับวันขึ้น ๑๐ ค่ำ เดือน ๖ เปนตนไป สํานักงานแมกองบาลีสนามหลวง

วัดปากน้ํา เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

สํานักงานแมกองบาลีสนามหลวง

วัดปากน้ํา เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร


กําหนดการสอบประโยคบาลีสนามหลวง

๖๖ ✧

ยอดทั้งสวนกลางและสวนภูมิภาค พ.ศ. ๒๕๕๕

กําหนดการสอบประโยคบาลีสนามหลวง

ประโยค ๑-๒ ๑,๖๕๐ ๒๒,๑๐๘ ๒๓,๗๕๘

ป.ธ.๓ ๗๓๘ ๓,๘๑๓ ๔,๕๕๑

ป.ธ.๔ ๔๖๔ ๑,๘๓๓ ๒,๒๙๗

ป.ธ.๕ ๔๓๙ ๑,๐๗๓ ๑,๕๑๒

ป.ธ.๖ ๓๑๖ ๕๕๑ ๘๖๗

ป.ธ.๗ ๔๑๔ ๕๕๑ ๙๖๕

ป.ธ.๘ ๒๗๔ ๓๒๐ ๕๙๔

ป.ธ.๙ ๒๒๙ ๒๑๑ ๔๔๐

รวม ๔,๕๒๔ ๓๐,๔๖๐ ๓๔,๙๘๔

ยอดจํานวนผูขอเขาสอบความรูประโยคบาลีสนามหลวง เทียบสถิติ ๒ ศก ✧

ประโยค พุทธศักราช ๑-๒ ป.ธ.๓ ป.ธ.๔ ป.ธ.๕ ป.ธ.๖ ป.ธ.๗ ป.ธ.๘ ป.ธ.๙ รวม ๒๕๕๔ ๒๔,๔๗๗ ๔,๕๒๓ ๒,๑๕๓ ๑,๓๗๒ ๙๖๒ ๙๗๑ ๖๓๗ ๔๕๑ ๓๕,๕๔๖ ๒๕๕๕ ๒๓,๗๕๘ ๔,๕๕๑ ๒,๒๙๗ ๑,๕๑๒ ๘๖๗ ๙๖๕ ๕๙๔ ๔๔๐ ๓๔,๙๘๔ ลด ๗๑๙ ๙๕ ๖ ๔๓ ๑๑ ๘๗๔ เพิ่ม

-

๒๘

๑๔๔

สํานักงานแมกองบาลีสนามหลวง

๑๔๐

-

๗✧

กําหนดสถานที่สอบบาลีสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๕๕

สำนักเรียน สวนกลาง ภูมิภาค รวม

ยอดลดลงรวม

-

ครั้งแรก ประโยค ป.ธ. ๙ - ทุกสำนักเรียนทั้งสวนกลางและสวนภูมิาค จำนวน ๔๔๐ รูป สอบทีว่ ัดสามพระยา

ประโยค ป.ธ. ๘ - ทุกสำนักเรียนทั้งสวนกลางและสวนภูมิภาค จำนวน ๕๙๔ รูป สอบทีว่ ัดสามพระยา

ประโยค ป.ธ. ๗ - ทุกสำนักเรียนทั้งสวนกลางและสวนภูมิภาค จำนวน ๙๖๕ รูป สอบทีว่ ัดสามพระยา

๓๑๒ ๕๖๒

วัดปากน้ํา เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

สํานักงานแมกองบาลีสนามหลวง

วัดปากน้ํา เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร


กําหนดการสอบประโยคบาลีสนามหลวง

๘✧

ประโยค ป.ธ. ๖

๑. ทุ ก สำนั ก เรี ย นส ว นกลาง ส ว นที่ ๑(ฝ ง พระนคร) และ สำนักเรียนวัดปากน้ำ สอบที่วัดเบญจมบพิตร จำนวน ๒๐๘ รูป รวม ๔๑ สำนักเรียน คือ ที่ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ ๑๐ ๑๑ ๑๒ ๑๓ ๑๔ ๑๕ ๑๖

สำนักเรียน วัดจักรวรรดิราชาวาส วัดชนะสงคราม วัดไตรมิตรวิทยาราม วัดเทพธิดาราม วัดเทพศิรินทราวาส วัดเทพลีลา วัดธาตุทอง วัดนรนาถสุนทริการาม วัดบพิตรพิมุข วัดบรมนิวาส วัดบวรนิเวศวิหาร วัดปากน้ำ วัดบางนาใน วัดปทุมคงคา วัดปทุมวนาราม วัดพรหมวงศาราม

สํานักงานแมกองบาลีสนามหลวง

จำนวน/รูป ๖ ๖ ๑๓ ๒ ๒ ๑๔ ๖ ๕ ๕ ๑ ๑๓ ๑๐ ๖ ๒ ๓ ๙

วัดปากน้ํา เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

กําหนดการสอบประโยคบาลีสนามหลวง

๖๕ ✧

สำนักเรียน ที่ คณะจังหวัด ๑๐๗ สุราษฎรธานี ๑๐๘ สุราษฎรธานี (ธ)

ประโยค ๑-๒ ป.ธ.๓ ป.ธ.๔ ป.ธ.๕ ป.ธ.๖ ป.ธ.๗ ป.ธ.๘ ป.ธ.๙ รวม ๒๓ ๑๐ ๖ ๘ ๕ ๕ ๑ ๒ ๖๐ ๗ ๒ ๒ ๑ ๐ ๐ ๐ ๐ ๑๒

๑๐๙ ๑๑๐ ๑๑๑ ๑๑๒

ภูเก็ต ภูเก็ต (ธ) ตรัง กระบี่

๔๓ ๑๒ ๐ ๐ ๒๙ ๑๐ ๒๔ ๑

๘ ๐ ๘ ๗

๗ ๐ ๓ ๓

๒ ๐ ๑ ๐

๒ ๐ ๑ ๑

๒ ๐ ๐ ๐

๐ ๐ ๐ ๐

๗๖ ๐ ๕๒ ๓๖

๑๑๓ ๑๑๔ ๑๑๕ ๑๑๖

พังงา ระนอง สงขลา สงขลา (ธ)

๔ ๐ ๑ ๐ ๙๙ ๔๘ ๑๑ ๑

๑ ๒ ๒๔ ๐

๐ ๐ ๑๗ ๐

๒ ๑ ๙ ๐

๐ ๑ ๕ ๐

๑ ๑ ๕ ๐

๐ ๐ ๗ ๐

๘ ๖ ๒๑๔ ๑๒

๑๑๗ ๑๑๘ ๑๑๙ ๑๒๐

พัทลุง พัทลุง (ธ) สตูล สตูล (ธ)

๒๐ ๐ ๐ ๐

๕ ๐ ๐ ๐

๖ ๐ ๐ ๐

๑ ๐ ๐ ๐

๑ ๐ ๐ ๐

๑ ๐ ๐ ๐

๐ ๐ ๐ ๐

๑ ๐ ๐ ๐

๓๕ ๐ ๐ ๐

๑๒๑ ๑๒๒ ๑๒๓ ๑๒๔

ปตตานี ปตตานี (ธ) ยะลา นราธิวาส

๘ ๐ ๐ ๐

๔ ๐ ๐ ๐

๕ ๐ ๐ ๐

๖ ๐ ๐ ๐

๕ ๐ ๐ ๐

๒ ๐ ๐ ๐

๒ ๐ ๐ ๐

๑ ๐ ๐ ๐

๓๓ ๐ ๐ ๐

รวม

๒๒,๑๐๘ ๓,๘๑๓ ๑,๘๓๓ ๑,๐๗๓ ๕๕๑ ๕๕๑

สํานักงานแมกองบาลีสนามหลวง

๓๒๐

๒๑๑ ๓๐,๔๖๐

วัดปากน้ํา เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร


กําหนดการสอบประโยคบาลีสนามหลวง

๖๔ ✧

สำนักเรียน ที่ คณะจังหวัด ๘๕ จันทบุรี ๘๖ จันทบุรี (ธ) ๘๗ ตราด

ประโยค ๑-๒ ป.ธ.๓ ป.ธ.๔ ป.ธ.๕ ป.ธ.๖ ๔๕ ๑๘ ๑๖ ๘ ๑๖ ๐ ๐ ๑ ๐ ๐ ๓๒ ๗ ๖ ๑ ๑

๘๘ ๘๙ ๙๐ ๙๑

ตราด (ธ) นครปฐม นครปฐม (ธ) สุพรรณบุรี

๓ ๑๗๘ ๘ ๑๔๒

๐ ๕๕ ๘ ๔๐

๑ ๔๘ ๐ ๒๐

๐ ๑๖ ๓ ๓๕

๐ ๑๑ ๐ ๑๖

๑ ๑๖ ๐ ๑๗

๑ ๑๕ ๐ ๒

๐ ๖ ๑๖ ๓๕๕ ๐ ๑๙ ๓ ๒๗๕

๙๒ ๙๓ ๙๔ ๙๕ ๙๖

กาญจนบุรี กาญจนบุรี (ธ) สมุทรสาคร สมุทรสาคร (ธ) ราชบุรี

๒๒๕ ๒๖ ๓๗ ๑ ๘๕

๓๐ ๐ ๑๘ ๐ ๔๐

๑๗ ๐ ๑๖ ๐ ๒๕

๒๐ ๑ ๑๖ ๐ ๑๔

๖ ๐ ๗ ๐ ๑๓

๙ ๐ ๖ ๐ ๙

๔ ๐ ๓ ๐ ๘

๔ ๐ ๔ ๐ ๘

๓๑๕ ๒๗ ๑๐๗ ๑ ๒๐๒

๑๐ ๙๓ ๘

๑๐ ๑๘ ๑

๑ ๑๒ ๒

๓ ๓ ๐

๔ ๕ ๐

๔ ๒ ๐

๐ ๑ ๐

๑ ๒ ๐

๓๓ ๑๓๖ ๑๑

สมุทรสงคราม ๒๐ ๙ สมุทรสงคราม (ธ) ๐ ๐ ประจวบคีรีขันธ ๒๗ ๑๒ ประจวบคีรีขันธ (ธ) ๔๑ ๒

๗ ๐ ๗ ๐

๘ ๐ ๓ ๐

๓ ๐ ๕ ๐

๔ ๐ ๓ ๐

๕ ๐ ๑ ๐

๑ ๐ ๒ ๐

๕๗ ๐ ๖๐ ๔๓

๑๐๔ นครศรีธรรมราช ๘๘ ๑๓ ๑๐๕ นครศรีธรรมราช (ธ) ๒๑ ๑ ๑๐๖ ชุมพร ๑๓ ๔

๑๒ ๓ ๒

๔ ๐ ๓

๑ ๑ ๒

๓ ๐ ๔

๔ ๑ ๒

๑ ๐ ๔

๑๒๖ ๒๗ ๓๔

๙๗ ราชบุรี (ธ) ๙๘ เพชรบุรี ๙๙ เพชรบุรี (ธ) ๑๐๐ ๑๐๑ ๑๐๒ ๑๐๓

สํานักงานแมกองบาลีสนามหลวง

ป.ธ.๗ ๑๒ ๐ ๒

ป.ธ.๘ ป.ธ.๙ รวม ๕ ๔ ๑๒๔ ๐ ๐ ๑ ๐ ๐ ๔๙

วัดปากน้ํา เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

กําหนดการสอบประโยคบาลีสนามหลวง

ที่ ๑๗ ๑๘ ๑๙ ๒๐ ๒๑ ๒๒ ๒๓ ๒๔ ๒๕ ๒๖ ๒๗ ๒๘ ๒๙ ๓๐ ๓๑ ๓๒ ๓๓ ๓๔ ๓๕ ๓๖ ๓๗

๙✧

สำนักเรียน จำนวน/รูป วัดพระเชตุพนฯ ๒ วัดพระพิเรนทร ๒ วัดพระศรีมหาธาตุ ๔ วัดมกุฏกษัตริยาราม ๑ วัดมหาธาตุ ๗ วัดมหาพฤฒาราม ๔ วัดยานนาวา ๗ วัดราชบุรณะ ๑ วัดราชสิงขร ๔ วัดราชาธิวาสวิหาร ๒ วัดสรอยทอง ๖ วัดสระเกศ ๑๑ วัดสัมพันธวงศ ๒ วัดสามพระยา ๑๐ วัดสุทัศนเทพวราราม ๔ วัดเสมียนนารี ๓ วัดโสมนัสวิหาร ๖ วัดหัวลำโพง ๗ คณะเขตดอนเมือง-หลักสี่ ๓ คณะเขตบางคอแหลม ๑ คณะเขตพระโขนง-บางนา ๖

สํานักงานแมกองบาลีสนามหลวง

วัดปากน้ํา เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร


กําหนดการสอบประโยคบาลีสนามหลวง

ที่ ๓๘ ๓๙ ๔๐ ๔๑

สำนักเรียน คณะเขตมีนบุรี คณะเขตลาดพราว-บึงกุม คณะเขตสวนหลวง คณะเขตสายไหม

๑๐ ✧

จำนวน/รูป ๑ ๙ ๑ ๑

ประโยค ป.ธ. ๖

๒. ทุกสำนักเรียนสวนกลาง สวนที่ ๒ (ฝงธนบุรี) และสำนักเรียน วัดเบญจมบพิตร สอบที่วัดปากน้ำ จำนวน ๑๐๘ รูป รวม ๒๗ สำนักเรียน คือ ที่ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ ๑๐

สำนักเรียน วัดเบญจมบพิตร วัดกัลยาณมิตร วัดกาญจนสิงหาสน วัดคฤหบดี วัดชัยพฤกษมาลา วัดดาวดึงษาราม วัดดุสิดาราม วัดทองธรรมชาติ วัดทองนพคุณ วัดเทพากร

สํานักงานแมกองบาลีสนามหลวง

จำนวน/รูป ๑๔ ๒ ๑ ๑ ๑ ๑๐ ๒ ๖ ๑๑ ๑

วัดปากน้ํา เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

กําหนดการสอบประโยคบาลีสนามหลวง

สำนักเรียน ที่ คณะจังหวัด ๖๓ ยโสธร ๖๔ ยโสธร (ธ) ๖๕ มุกดาหาร

๑-๒ ๒๕๕ ๐ ๔๑

ป.ธ.๓ ป.ธ.๔ ๕๘ ๒๙ ๐ ๐ ๑ ๒

๖๖ ๖๗ ๖๘ ๖๙

มุกดาหาร (ธ) อำนาจเจริญ อำนาจเจริญ (ธ) นครราชสีมา

๐ ๒๖๔ ๓๙ ๗๕๘

๐ ๐ ๐ ๓๙ ๑๖ ๒๐ ๑๐ ๓ ๐ ๑๘๒ ๑๐๐ ๕๑

๐ ๕ ๐ ๑๓

๐ ๔ ๑ ๒๓

๐ ๑ ๑ ๑๑

๐ ๐ ๐ ๓๔๙ ๐ ๕๔ ๕ ๑,๑๔๓

๗๐ ๗๑ ๗๒ ๗๓ ๗๔

นครราชสีมา (ธ) บุรีรัมย ชัยภูมิ ชัยภูมิ (ธ) สุรินทร

๑๔๑ ๕๘๕ ๕๓๕ ๐ ๕๒๕

๑๙ ๔๘ ๖๗ ๑ ๓๘

๑๓ ๑๒ ๒๐ ๐ ๒๒

๑ ๑๑ ๑๒ ๐ ๗

๑ ๔ ๕ ๐ ๙

๐ ๖ ๔ ๐ ๕

๐ ๓ ๓ ๐ ๔

๐ ๑ ๐ ๐ ๓

๑๗๕ ๖๗๐ ๖๔๖ ๑ ๖๑๓

๗๕ สุรินทร (ธ) ๗๖ ปราจีนบุรี ๗๗ นครนายก

๐ ๐ ๒๙๘ ๒๕ ๕๐ ๑๓

๐ ๓ ๑

๐ ๓ ๓

๐ ๒ ๐

๐ ๓ ๓

๐ ๑ ๑

๐ ๑ ๐

๐ ๓๓๖ ๗๑

๗๘ ๗๙ ๘๐ ๘๑

๑๒ ๒๒๕ ๖ ๖๖

๐ ๙๒ ๖ ๑๖

๐ ๕๒ ๔ ๒

๐ ๔๖ ๑ ๑

๑ ๑๑ ๐ ๑

๐ ๗ ๐ ๐

๐ ๕ ๐ ๐

๐ ๓ ๐ ๐

๑๓ ๔๔๑ ๑๗ ๘๖

๑๐๓ ๔๑ ๑๐๓ ๒๑ ๑๐๑ ๒

๕๖ ๑๖ ๐

๓๐ ๙ ๐

๓๐ ๙ ๐

๒๐ ๑๐ ๐

๑๔ ๗ ๐

๑๖ ๓๑๐ ๒ ๑๗๗ ๐ ๑๐๓

นครนายก (ธ) ฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา (ธ) สระแกว

๘๒ ชลบุรี ๘๓ ระยอง ๘๔ ระยอง (ธ)

สํานักงานแมกองบาลีสนามหลวง

ประโยค ป.ธ.๕ ป.ธ.๖ ๙ ๕ ๐ ๐ ๒ ๐

๖๓ ✧

ป.ธ.๗ ๙ ๐ ๐

ป.ธ.๘ ป.ธ.๙ รวม ๑ ๐ ๓๖๖ ๐ ๐ ๐ ๐ ๑ ๔๗

วัดปากน้ํา เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร


กําหนดการสอบประโยคบาลีสนามหลวง

สำนักเรียน ที่ คณะจังหวัด ๔๑ หนองคาย ๔๒ หนองคาย (ธ) ๔๓ เลย

๑-๒ ป.ธ.๓ ป.ธ.๔ ๑,๓๐๕ ๒๖๘ ๗๔ ๒๓ ๘ ๓ ๓๑๗ ๕๕ ๔๓

๔๔ ๔๕ ๔๖ ๔๗

เลย (ธ) สกลนคร สกลนคร (ธ) หนองบัวลำภู

๑๓๓ ๕๐ ๐ ๒๐๓

๔๘ ๔๙ ๕๐ ๕๑ ๕๒

หนองบัวลำภู (ธ) ขอนแกน ขอนแกน (ธ) มหาสารคาม มหาสารคาม (ธ)

ป.ธ.๗ ๓ ๑ ๔

ป.ธ.๘ ป.ธ.๙ รวม ๓ ๐ ๑,๖๘๒ ๐ ๑ ๓๗ ๐ ๐ ๔๒๕

๒ ๔ ๐ ๕

๑ ๔ ๐ ๒

๑ ๒ ๐ ๐

๐ ๔ ๐ ๐

๐ ๒ ๐ ๐

๐ ๐ ๐ ๑

๒๕ ๒ ๑ ๒,๐๔๗ ๓๔๗ ๘๐ ๘๐ ๓ ๕ ๗๓๖ ๖๐ ๑๕ ๐ ๐ ๐

๐ ๕๙ ๒ ๙ ๐

๐ ๑๕ ๑ ๕ ๐

๐ ๒๐ ๐ ๔ ๐

๐ ๗ ๐ ๓ ๐

๐ ๒๘ ๐ ๒,๕๗๕ ๐ ๙๑ ๒ ๘๓๔ ๐ ๐

๕๓ กาฬสินธุ ๕๔ กาฬสินธุ (ธ) ๕๕ รอยเอ็ด

๖๘๕ ๑๕๑ ๓๕ ๑๒๙ ๒๗ ๓ ๙๐๗ ๑๗๒ ๕๘

๒๑ ๐ ๒๓

๕ ๐ ๓

๗ ๐ ๔

๒ ๐ ๓

๐ ๙๐๖ ๐ ๑๕๙ ๐ ๑,๑๗๐

๕๖ ๕๗ ๕๘ ๕๙

๑๖๘ ๘๒๗ ๘๕ ๔๖๒

รอยเอ็ด (ธ) อุบลราชธานี อุบลราชธานี (ธ) ศรีสะเกษ

๖๐ ศรีสะเกษ (ธ) ๖๑ นครพนม ๖๒ นครพนม (ธ)

๑๖ ๑๑ ๐ ๑๐

ประโยค ป.ธ.๕ ป.ธ.๖ ๒๔ ๕ ๑ ๐ ๓ ๓

๖๒ ✧

๑๕๓ ๗๗ ๐ ๒๒๑

๑๓ ๙๘ ๓ ๓๔

๔ ๖๓ ๒ ๒๕

๐ ๒๘ ๐ ๑๑

๐ ๑๓ ๑ ๖

๐ ๑๗ ๐ ๔

๐ ๔ ๐ ๔

๐ ๑๘๕ ๕ ๑,๐๕๕ ๐ ๙๑ ๐ ๕๔๖

๑๓๔ ๗ ๑๙๕ ๑๖ ๑๐ ๐

๕ ๑๕ ๒

๒ ๗ ๐

๑ ๖ ๐

๒ ๖ ๑

๐ ๐ ๐

๐ ๑ ๐

สํานักงานแมกองบาลีสนามหลวง

กําหนดการสอบประโยคบาลีสนามหลวง

ที่ ๑๑ ๑๒ ๑๓ ๑๔ ๑๕ ๑๖ ๑๗ ๑๘ ๑๙ ๒๐ ๒๑ ๒๒ ๒๓ ๒๔ ๒๕ ๒๖ ๒๗

สำนักเรียน วัดนิมมานรดี วัดบุณยประดิษฐ วัดประยุรวงศาวาส วัดพิชยญาติการาม วัดโมลีโลกยาราม วัดระฆังโฆสิตาราม วัดรัชฎาธิษฐาน วัดราชสิทธาราม วัดราชโอรสาราม วัดสุวรรณาราม วัดอรุณราชวราราม วัดอาวุธวิกสิตาราม คณะเขตธนบุรี คณะเขตบางแค คณะเขตบางพลัด คณะเขตภาษีเจริญ คณะเขตหนองแขม

๑๑ ✧

จำนวน/รูป ๓ ๕ ๑ ๑ ๕ ๓ ๑ ๒ ๕ ๔ ๖ ๙ ๑ ๑๐ ๑ ๑ ๑

๑๕๑ ๒๔๖ ๑๓

วัดปากน้ํา เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

สํานักงานแมกองบาลีสนามหลวง

วัดปากน้ํา เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร


กําหนดการสอบประโยคบาลีสนามหลวง

๑๒ ✧

ประโยค ป.ธ. ๖

๓. สำนักเรียนสวนภูมิภาค สวนที่ ๑ สอบที่วัดพระเชตุพนฯ จำนวน ๒๖๔ รูป รวม ๒๔ สำนักเรียน คือ ที่ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ ๑๐ ๑๑ ๑๒ ๑๓ ๑๔ ๑๕ ๑๖ ๑๗

สำนักเรียนคณะจังหวัด จำนวน/รูป นนทบุรี ๒๗ ปทุมธานี ๔๐ สมุทรปราการ ๒๓ พระนครศรีอยุธยา ๑๕ พระนครศรีอยุธยา (ธ) ๒ อางทอง ๓ สระบุรี ๙ ลพบุรี ๙ สิงหบุรี ๑๑ สิงหบุรี (ธ) ๑ ชัยนาท ๒ ชลบุรี ๓๐ ระยอง ๙ จันทบุรี ๑๖ ตราด ๑ นครปฐม ๑๑ สุพรรณบุรี ๑๖

สํานักงานแมกองบาลีสนามหลวง

ภาค ๑ “ “ ๒ “ “ “ ๓ “ “ “ ๑๓ “ “ “ ๑๔ “

วัดปากน้ํา เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

กําหนดการสอบประโยคบาลีสนามหลวง

สำนักเรียน ที่ คณะจังหวัด ๑๙ กำแพงเพชร (ธ) ๒๐ พิจิตร ๒๑ เพชรบูรณ

๑-๒ ป.ธ.๓ ป.ธ.๔ ๗๘ ๖ ๑ ๑๕๕ ๒๕ ๒๐ ๔๖๕ ๖๓ ๓๓

๒๒ ๒๓ ๒๔ ๒๕

เพชรบูรณ (ธ) พิษณุโลก สุโขทัย อุตรดิตถ

๑๐ ๓๒๒ ๕๑ ๑๗๙

๕ ๖๑ ๑๘ ๑๓

๙ ๑๕ ๑๕ ๕

๓ ๑๙ ๖ ๓

๓ ๔ ๕ ๔

๐ ๓ ๐ ๕

๐ ๑ ๓ ๐

๐ ๑ ๒ ๐

๒๖ ๒๗ ๒๘ ๒๙ ๓๐

อุตรดิตถ (ธ) ตาก ตาก (ธ) ลำปาง เชียงราย

๐ ๑๑๐ ๐ ๑๗๔ ๓๔๒

๐ ๙ ๐ ๕๑ ๔๖

๐ ๑ ๐ ๑๔ ๘

๑ ๑ ๐ ๑๖ ๙

๐ ๐ ๐ ๑๒ ๙

๐ ๐ ๐ ๑ ๑๐

๐ ๑ ๐ ๔ ๒

๐ ๑ ๑ ๑๒๓ ๐ ๐ ๘ ๒๘๐ ๑ ๔๒๗

๓๑ พะเยา ๓๒ พะเยา (ธ) ๓๓ แพร

๒๒ ๙ ๑ ๑ ๓๗๘ ๖๙

๑๓ ๑ ๑๙

๓ ๐ ๒๒

๑ ๐ ๔

๖ ๐ ๔

๑ ๑ ๑

๐ ๑ ๐

๓๔ ๓๕ ๓๖ ๓๗

๑๐๕ ๙๔๔ ๗๘ ๒๐๑

๔๒ ๑๓ ๑๓๙ ๖๕ ๑๐ ๕ ๓๘ ๑๗

๕ ๕๕ ๑ ๑๕

๐ ๓๑ ๓ ๗

๐ ๒๘ ๖ ๓

๐ ๗ ๑ ๔

๐ ๑๖๕ ๕ ๑,๒๗๔ ๐ ๑๐๔ ๐ ๒๘๕

๕๕ ๑๔ ๓ ๑,๔๙๑ ๑๒๔ ๑๔ ๑๔ ๑๒ ๓

๑ ๑๓ ๓

๐ ๕ ๑

๑ ๔ ๒

๐ ๖ ๑

๐ ๗๔ ๐ ๑,๖๕๗ ๐ ๓๖

นาน เชียงใหม เชียงใหม (ธ) ลำพูน

๓๘ แมฮองสอน ๓๙ อุดรธานี ๔๐ อุดรธานี (ธ)

สํานักงานแมกองบาลีสนามหลวง

ประโยค ป.ธ.๕ ป.ธ.๖ ๑ ๐ ๙ ๓ ๒๑ ๘

๖๑ ✧

ป.ธ.๗ ๐ ๗ ๕

ป.ธ.๘ ป.ธ.๙ รวม ๐ ๐ ๘๖ ๑ ๑ ๒๒๑ ๘ ๒ ๖๐๕ ๓๐ ๔๒๖ ๑๐๐ ๒๐๙

๕๕ ๕ ๔๙๗

วัดปากน้ํา เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร


กําหนดการสอบประโยคบาลีสนามหลวง

๖๐ ✧

สถิติผูขอเขาสอบประโยคบาลีสนามหลวง สวนภูมิภาค พ.ศ. ๒๕๕๕ ✧ ที่ ๑

สำนักเรียน คณะจังหวัด นนทบุรี

ประโยค ๑-๒ ป.ธ.๓ ป.ธ.๔ ป.ธ.๕ ป.ธ.๖ ป.ธ.๗ ป.ธ.๘ ป.ธ.๙ รวม ๒๗๙ ๙๐ ๘๕ ๔๙ ๒๗ ๔๑ ๒๙ ๑๖ ๖๑๖

๒ ๓ ๔ ๕ ๖

ปทุมธานี ปทุมธานี (ธ) สมุทรปราการ พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา (ธ)

๔๑๙ ๔ ๑๙๕ ๙๕ ๔๔๕

๗ ๘ ๙

อางทอง อางทอง (ธ) สระบุรี

๑๐ ๑๑ ๑๒ ๑๓ ๑๔ ๑๕ ๑๖ ๑๗ ๑๘

๑๔๓ ๑ ๖๗ ๔๗ ๓๖

๑๐๘ ๖๓ ๐ ๑ ๗๔ ๑๕ ๓๘ ๑๘ ๒๐ ๓

๔๐ ๐ ๒๓ ๑๕ ๒

๔๖ ๐ ๑๘ ๘ ๓

๔๕ ๐ ๑๖ ๑๑ ๒

๓๑ ๐ ๗ ๘ ๐

๘๙๕ ๖ ๔๑๕ ๒๔๐ ๕๑๑

๑๐๒ ๒๖ ๓ ๐ ๑๐๕ ๓๔

๑๓ ๐ ๓๑

๙ ๐ ๑๓

๓ ๐ ๙

๕ ๐ ๑๕

๔ ๐ ๘

๔ ๐ ๘

๑๖๖ ๓ ๒๒๓

สระบุรี (ธ) ลพบุรี ลพบุรี (ธ) สิงหบุรี

๐ ๐ ๑๐๑ ๓๓ ๐ ๐ ๘๔ ๓๗

๐ ๑๘ ๐ ๒๐

๐ ๙ ๐ ๑๑

๐ ๙ ๐ ๑๑

๐ ๔ ๐ ๗

๐ ๓ ๐ ๔

๐ ๑ ๐ ๕

๐ ๑๗๘ ๐ ๑๗๙

สิงหบุรี (ธ) ชัยนาท อุทัยธานี นครสวรรค กำแพงเพชร

๒๗๒ ๑๐๙ ๑๒๓ ๔๘๒ ๑๑๕

๒๒ ๑๒ ๑๐ ๑๓ ๗ ๒ ๑๒๗ ๕๗ ๑๙ ๘

๐ ๕ ๐ ๗๖ ๗

๑ ๒ ๐ ๒๔ ๕

๐ ๒ ๒ ๒๘ ๕

๐ ๐ ๐ ๑๐ ๒

๐ ๐ ๐ ๕ ๑

๓๐๗ ๑๔๑ ๑๓๔ ๘๐๙ ๑๖๒

สํานักงานแมกองบาลีสนามหลวง

วัดปากน้ํา เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

กําหนดการสอบประโยคบาลีสนามหลวง

ที่ ๑๘ ๑๙ ๒๐ ๒๑ ๒๒ ๒๓ ๒๔

สำนักเรียนคณะจังหวัด จำนวน/รูป กาญจนบุรี ๖ สมุทรสาคร ๗ ราชบุรี ๑๓ ราชบุรี (ธ) ๔ เพชรบุรี ๕ สมุทรสงคราม ๓ ประจวบคีรีขันธ ๕

๑๓ ✧

ภาค ๑๔ “ ๑๕ “ “ “ “

ประโยค ป.ธ. ๖

๔. สำนักเรียนสวนภูมภิ าค สวนที่ ๒ สอบทีว่ ดั สระเกศ จำนวน ๒๘๔ รูป รวม ๕๓ สำนักเรียน คือ ที่ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ ๑๐

สำนักเรียนคณะจังหวัด จำนวน/รูป นครสวรรค ๒๔ กำแพงเพชร ๕ พิจิตร ๓ เพชรบูรณ ๘ เพชรบูรณ (ธ) ๓ พิษณุโลก ๔ สุโขทัย ๕ อุตรดิตถ ๔ ลำปาง ๑๒ เชียงราย ๙

สํานักงานแมกองบาลีสนามหลวง

ภาค ๔ “ “ “ “ ๕ “ “ ๖ “

วัดปากน้ํา เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร


กําหนดการสอบประโยคบาลีสนามหลวง

ที่ ๑๑ ๑๒ ๑๓ ๑๔ ๑๕ ๑๖ ๑๗ ๑๘ ๑๙ ๒๐ ๒๑ ๒๒ ๒๓ ๒๔ ๒๕ ๒๖ ๒๗ ๒๘ ๒๙ ๓๐ ๓๑ ๓๒ ๓๓ ๓๔

สำนักเรียนคณะจังหวัด จำนวน/รูป พะเยา ๑ แพร ๔ เชียงใหม ๓๑ เชียงใหม (ธ) ๓ ลำพูน ๗ อุดรธานี ๕ อุดรธานี (ธ) ๑ หนองคาย ๕ เลย ๓ เลย (ธ) ๑ สกลนคร ๒ ขอนแกน ๑๕ ขอนแกน (ธ) ๑ มหาสารคาม ๕ กาฬสินธุ ๕ รอยเอ็ด ๓ อุบลราชธานี ๑๓ อุบลราชธานี (ธ) ๑ ศรีสะเกษ ๖ ศรีสะเกษ (ธ) ๑ นครพนม ๖ ยโสธร ๕ อำนาจเจริญ ๕ นครราชสีมา ๑๓

สํานักงานแมกองบาลีสนามหลวง

๑๔ ✧

ภาค ๖ “ ๗ “ “ ๘ “ “ “ “ “ ๙ “ “ “ “ ๑๐ “ “ “ “ “ “ ๑๑

วัดปากน้ํา เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

กําหนดการสอบประโยคบาลีสนามหลวง ที่ ๘๔ ๘๕ ๘๖

สำนักเรียน ๑-๒ คณะเขตบางขุนเทียน ๒ คณะเขตบางแค ๒๓ คณะเขตบางพลัด ๑๘

ประโยค ป.ธ.๓ ป.ธ.๔ ป.ธ.๕ ป.ธ.๖ ๐ ๐ ๑ ๐ ๑๐ ๘ ๑๒ ๑๐ ๑๓ ๖ ๓ ๑

ป.ธ.๗ ๐ ๗ ๖

๕๙ ✧

ป.ธ.๘ ป.ธ.๙ รวม ๐ ๐ ๓ ๓ ๓ ๗๖ ๔ ๑ ๕๒

๘๗ คณะเขตภาษีเจริญ ๒๑ ๑๐ ๓ ๗ ๑ ๕ ๐ ๐ ๔๗ ๘๘ คณะเขตราษฎรบรู ณะ ๑ ๓ ๑ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๕ ๘๙ คณะเขตหนองแขม ๙ ๑ ๓ ๐ ๑ ๓ ๑ ๐ ๑๘ รวม ๑,๖๕๐ ๗๓๘ ๔๖๔ ๔๓๙ ๓๑๖ ๔๑๔ ๒๗๔ ๒๒๙ ๔,๕๒๔

สํานักงานแมกองบาลีสนามหลวง

วัดปากน้ํา เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร


กําหนดการสอบประโยคบาลีสนามหลวง

ประโยค ป.ธ.๓ ป.ธ.๔ ป.ธ.๕ ป.ธ.๖ ๒ ๖ ๖ ๕ ๒ ๑ ๒ ๐ ๒ ๒ ๓ ๑

ที่ ๖๒ ๖๓ ๖๔

สำนักเรียน วัดบุณยประดิษฐ วัดบุปผาราม วัดประยุรวงศาวาส

๑-๒ ๑๒ ๑ ๑

๖๕ ๖๖ ๖๗ ๖๘

วัดปากน้ำ วัดพิชยญาติการาม วัดโพธินิมิตร วัดภคินีนาถ

๕๖ ๑ ๐ ๓

๒๑ ๒ ๐ ๑

๑๖ ๑ ๐ ๒

๒๑ ๐ ๒ ๒

๑๐ ๑ ๐ ๐

๑๗ ๒ ๐ ๐

๑๒ ๐ ๑ ๒

๑๓ ๑๖๖ ๒ ๙ ๐ ๓ ๑ ๑๑

๖๙ ๗๐ ๗๑ ๗๒ ๗๓

วัดโมลีโลกยาราม วัดระฆังโฆสิตาราม วัดรัชฎาธิษฐาน วัดราชสิทธาราม วัดราชโอรสาราม

๕๖ ๔๕ ๑๓ ๑๓ ๗ ๔ ๙ ๕ ๓๐ ๑๔

๒๐ ๑ ๐ ๘ ๑๓

๑๕ ๖ ๓ ๔ ๗

๕ ๓ ๑ ๒ ๕

๘ ๐ ๐ ๑ ๓

๕ ๒ ๐ ๓ ๒

๑๑ ๑๖๕ ๓ ๔๑ ๑ ๑๖ ๒ ๓๔ ๕ ๗๙

๗๔ วัดศรีสุดาราม ๗๕ วัดสุวรรณาราม ๗๖ วัดหงสรัตนาราม

๑๐ ๙ ๑๗

๑ ๔ ๕

๕ ๑ ๐

๑ ๔ ๑

๐ ๔ ๐

๐ ๐ ๐

๐ ๑ ๐

๐ ๑ ๐

๑๗ ๒๔ ๒๓

๗๗ ๗๘ ๗๙ ๘๐

๐ ๒ ๒ ๑๒

๑ ๐ ๐ ๕

๑ ๐ ๑ ๖

๑ ๐ ๓ ๙

๐ ๐ ๐ ๖

๐ ๐ ๐ ๒

๐ ๑ ๓ ๙

๐ ๐ ๑ ๖

๓ ๓ ๑๐ ๕๕

๓๑ ๒๓ ๑ ๒ ๑๗ ๖

๑๓ ๒ ๖

๖ ๑ ๔

๙ ๐ ๑

๘ ๒ ๒

๗ ๐ ๑

๔ ๑ ๐

๑๐๑ ๙ ๓๗

วัดหิรัญรูจี วัดใหญศรีสุพรรณ วัดอนงคาราม วัดอรุณราชวราราม

๘๑ วัดอาวุธวิกสิตาราม ๘๒ วัดอินทาราม ๘๓ คณะเขตธนบุรี

สํานักงานแมกองบาลีสนามหลวง

ป.ธ.๗ ๖ ๓ ๑

๕๘ ✧

ป.ธ.๘ ป.ธ.๙ รวม ๕ ๒ ๔๔ ๒ ๐ ๑๑ ๓ ๓ ๑๖

วัดปากน้ํา เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

กําหนดการสอบประโยคบาลีสนามหลวง

ที่ ๓๕ ๓๖ ๓๗ ๓๘ ๓๙ ๔๐ ๔๑ ๔๒ ๔๓ ๔๔ ๔๕ ๔๖ ๔๗ ๔๘ ๔๙ ๕๐ ๕๑ ๕๒ ๕๓

สำนักเรียนคณะจังหวัด จำนวน/รูป นครราชสีมา (ธ) ๑ บุรีรัมย ๔ ชัยภูมิ ๕ สุรินทร ๙ ปราจีนบุรี ๒ นครนายก (ธ) ๑ ฉะเชิงเทรา ๑๑ สระแกว ๑ นครศรีธรรมราช ๑ นครศรีธรรมราช (ธ) ๑ ชุมพร ๒ สุราษฎรธานี ๕ ภูเก็ต ๒ ตรัง ๑ พังงา ๒ ระนอง ๑ สงขลา ๙ พัทลุง ๑ ปตตานี ๕

สํานักงานแมกองบาลีสนามหลวง

๑๕ ✧

ภาค ๑๑ “ “ “ ๑๒ “ “ “ ๑๖ “ “ “ ๑๗ “ “ “ ๑๘ “ “

วัดปากน้ํา เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร


กําหนดการสอบประโยคบาลีสนามหลวง

๑๖ ✧

กําหนดสถานที่สอบบาลีสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๕๕ ครั้งหลัง สนามสอบสวนกลาง ✧

ประโยค ๑-๒

๑. สอบที่วั ดมกุ ฏกษั ตริ ยาราม จำนวน ๒๕๘ รูป รวม ๑๒ สำนักเรียน คือ ที่ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ ๑๐ ๑๑ ๑๒

สำนักเรียน วัดชนะสงคราม วัดไตรมิตรวิทยาราม วัดเทพธิดาราม วัดนรนาถสุนทริการาม วัดบวรนิเวศวิหาร วัดเบญจมบพิตร วัดพรหมวงศาราม วัดมหาธาตุ วัดราชาธิวาสวิหาร วัดสรอยทอง วัดสามพระยา วัดโสมนัสวิหาร

สํานักงานแมกองบาลีสนามหลวง

จำนวน/รูป ๑๘ ๒๙ ๗ ๙ ๕๒ ๓๖ ๕ ๓๐ ๘ ๓๐ ๑๖ ๑๘

วัดปากน้ํา เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

กําหนดการสอบประโยคบาลีสนามหลวง

ที่ ๔๐ ๔๑ ๔๒

สำนักเรียน คณะเขตบางกะป

๑-๒ ป.ธ.๓ ป.ธ.๔ ๒๙ ๗ ๑ คณะเขตบางเขน-จตุจักร ๐ ๐ ๐ คณะเขตบางคอแหลม ๑๕ ๑๑ ๒

๔๓ ๔๔ ๔๕ ๔๖

คณะเขตประเวศ-สะพานสูง ๐

ประโยค ป.ธ.๕ ป.ธ.๖ ๓ ๐ ๐ ๐ ๒ ๑

ป.ธ.๗ ๑ ๐ ๑

๕๗ ✧

ป.ธ.๘ ป.ธ.๙ รวม ๑ ๐ ๔๒ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๓๒

๐ ๑๘ ๑๐ ๒

๐ ๑๐ ๖ ๑

๐ ๑๑ ๓ ๐

๐ ๖ ๑ ๐

๐ ๖ ๒ ๐

๐ ๖ ๐ ๐

๐ ๓ ๐ ๐

๐ ๑๐๙ ๕๒ ๔

๓๒ ๓๑ ๘ ๑๑ ๔ ๐ ๐ ๓๑ ๑๒

๑๔ ๖ ๑ ๐ ๓

๙ ๑ ๐ ๐ ๓

๙ ๑ ๑ ๐ ๒

๑๒ ๓ ๒ ๐ ๓

๔ ๑ ๐ ๐ ๓

๒ ๑ ๐ ๐ ๑

๑๗๓ ๕๒ ๑๙ ๐ ๕๘

๕๒ วัดกาญจนสิงหาสน ๕๓ วัดคฤหบดี ๕๔ วัดชัยพฤกษมาลา

๙๕ ๔ ๐

๑๐ ๓ ๑

๒ ๓ ๓

๒ ๐ ๒

๑ ๑ ๑

๒ ๐ ๑

๐ ๑ ๑

๑ ๐ ๐

๑๑๓ ๑๒ ๙

๕๕ ๕๖ ๕๗ ๕๘

๔๕ ๗ ๓ ๒ ๒๗ ๙ ๓๘ ๑๐

๙ ๓ ๙ ๘

๙ ๔ ๕ ๓

๑๐ ๒ ๖ ๑๑

๘ ๔ ๑ ๑๐

๖ ๓ ๓ ๕

๒ ๐ ๑ ๕

๙๖ ๒๑ ๖๑ ๙๐

๔ ๐ ๕

๒ ๒ ๑๐

๒ ๐ ๖

๑ ๐ ๓

๐ ๓ ๘

๑ ๑ ๑

๑ ๐ ๒

๑๔ ๖ ๔๐

๔๗ ๔๘ ๔๙ ๕๐ ๕๑

คณะเขตพระโขนง-บางนา ๔๙

คณะเขตมีนบุรี คณะเขตลาดกระบัง

๓๐ ๑

คณะเขตลาดพราว-บึงกุม ๙๑

คณะเขตสวนหลวง คณะเขตสายไหม คณะเขตหนองจอก วัดกัลยาณมิตร

วัดดาวดึงษาราม วัดดุสิดาราม วัดทองธรรมชาติ วัดทองนพคุณ

๕๙ วัดเทพากร ๖๐ วัดนาคกลาง ๖๑ วัดนิมมานรดี

สํานักงานแมกองบาลีสนามหลวง

๓ ๐ ๕ ✧

วัดปากน้ํา เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร


กําหนดการสอบประโยคบาลีสนามหลวง

ที่ ๑๘ ๑๙ ๒๐

สำนักเรียน วัดพระเชตุพนฯ วัดพระพิเรนทร วัดพระศรีมหาธาตุ

๒๑ ๒๒ ๒๓ ๒๔

วัดมกุฏกษัตริยาราม ๒ ๑ วัดมหรรณพาราม ๗ ๕ วัดมหาธาตุ ๓๐ ๒๐ วัดมหาพฤฒาราม ๔ ๘

๓ ๓ ๖ ๑๐

๐ ๒ ๑๐ ๒

๑ ๐ ๗ ๔

๒ ๗ ๖ ๙

๑ ๔ ๙ ๔

๐ ๐ ๓ ๔

๑๐ ๒๘ ๙๑ ๔๕

๒๕ ๒๖ ๒๗ ๒๘ ๒๙

วัดยานนาวา วัดราชบพิธ วัดราชบุรณะ วัดราชสิงขร วัดราชาธิวาสวิหาร

๑๐๐ ๑๒ ๘๘ ๑๙ ๑๒ ๔ ๓๐ ๑๑ ๘ ๕

๕ ๑๑ ๒ ๗ ๕

๗ ๖ ๔ ๔ ๖

๗ ๐ ๑ ๔ ๒

๙ ๔ ๘ ๑๔ ๖

๔ ๓ ๑ ๕ ๒

๓ ๑ ๑ ๑ ๑

๑๔๗ ๑๓๒ ๓๓ ๗๖ ๓๕

๓๐ วัดสรอยทอง ๓๑ วัดสระเกศ ๓๒ วัดสัมพันธวงศ

๓๐ ๐ ๑๓

๑๐ ๑ ๖

๖ ๑๔ ๖

๑๓ ๑๓ ๕

๖ ๑๑ ๒

๕ ๑๕ ๕

๕ ๒ ๑

๑๔ ๓ ๑

๘๙ ๕๙ ๓๙

๓๓ ๓๔ ๓๕ ๓๖

๑๖ ๓ ๗ ๑๘

๑๖ ๕ ๗ ๗

๑๓ ๐ ๔ ๓

๑๑ ๔ ๘ ๔

๑๐ ๔ ๓ ๖

๙ ๕ ๖ ๒

๑๑ ๗ ๔ ๐

๒๐ ๑๐๖ ๓ ๓๑ ๔ ๔๓ ๓ ๔๓

๓๗ วัดหัวลำโพง ๐ ๓๘ คณะเขตคลองเตย ๑๑ ๓๙ คณะเขตดอนเมือง-หลักสี่ ๒๘

๘ ๖ ๑๖

๒ ๕ ๑๐

๖ ๖ ๙

๗ ๐ ๓

๒๔ ๓ ๗

๑๘ ๐ ๔

๗ ๑ ๐

วัดสามพระยา วัดสุทัศนเทพวราราม วัดเสมียนนารี วัดโสมนัสวิหาร

๑-๒ ป.ธ.๓ ป.ธ.๔ ๑๐ ๘ ๒ ๕ ๑ ๕ ๔ ๒ ๑

ประโยค ป.ธ.๕ ป.ธ.๖ ๔ ๒ ๐ ๒ ๔ ๔

สํานักงานแมกองบาลีสนามหลวง

ป.ธ.๗ ๖ ๒ ๑

๕๖ ✧

ป.ธ.๘ ป.ธ.๙ รวม ๕ ๕ ๔๒ ๐ ๐ ๑๕ ๑ ๑ ๑๘

๗๒ ๓๒ ๗๗

วัดปากน้ํา เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

กําหนดการสอบประโยคบาลีสนามหลวง

๑๗ ✧

ประโยค ๑-๒

๒. สอบที่วั ดไตรมิ ตรวิ ทยาราม จำนวน ๔๘๐ รูป รวม ๒๓ สำนักเรียน คือ ที่ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ ๑๐ ๑๑ ๑๒ ๑๓ ๑๔ ๑๕ ๑๖ ๑๗ ๑๘ ๑๙

สำนักเรียน วัดจักรวรรดิราชาวาส วัดเทพศิรินทราวาส วัดเทพลีลา วัดธรรมมงคล วัดธาตุทอง วัดบพิตรพิมุข วัดบรมนิวาส วัดบางนาใน วัดปทุมคงคา วัดปทุมวนาราม วัดพระเชตุพน วัดพระพิเรนทร วัดพระศรีมหาธาตุ วัดมกุฏกษัตริยาราม วัดมหรรณพาราม วัดมหาพฤฒาราม วัดยานนาวา วัดราชบพิธ วัดราชบุรณะ

สํานักงานแมกองบาลีสนามหลวง

จำนวน/รูป ๑๗ ๗ ๔ ๑๔ ๑๕ ๓๑ ๒๓ ๔๑ ๖ ๓๗ ๑๐ ๕ ๔ ๒ ๗ ๔ ๑๐๐ ๘๘ ๑๒

วัดปากน้ํา เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร


กําหนดการสอบประโยคบาลีสนามหลวง

ที่ ๒๐ ๒๑ ๒๒ ๒๓

สำนักเรียน วัดราชสิงขร วัดสัมพันธวงศ วัดสุทัศนเทพวราราม วัดเสมียนนารี

๑๘ ✧

จำนวน/รูป ๓๐ ๑๓ ๓ ๗

ประโยค ๑-๒

๓. สอบที่ วั ด มหาพฤฒาราม จำนวน ๒๙๖ รู ป รวม ๑๐ สำนักเรียน คือ ที่ สำนักเรียน จำนวน/รูป ๑ คณะเขตคลองเตย ๑๑ ๒ คณะเขตดอนเมือง-หลักสี่ ๒๘ ๓ คณะเขตบางกะป ๒๙ ๔ คณะเขตบางคอแหลม ๑๕ ๕ คณะเขตพระโขนง-บางนา ๔๙ ๖ คณะเขตมีนบุรี ๓๐ ๗ คณะเขตลาดกระบัง ๑ ๘ คณะเขตลาดพราว-บึงกุม ๙๑ ๙ คณะเขตสวนหลวง ๓๑ ๑๐ คณะเขตสายไหม ๑๑

สํานักงานแมกองบาลีสนามหลวง

วัดปากน้ํา เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

กําหนดการสอบประโยคบาลีสนามหลวง

๕๕ ✧

สถิติผูขอเขาสอบประโยคบาลีสนามหลวง สวนกลาง พ.ศ. ๒๕๕๕ ✧ ประโยค ที่ ๑ ๒

สำนักเรียน ๑-๒ ป.ธ.๓ ป.ธ.๔ ป.ธ.๕ ป.ธ.๖ ป.ธ.๗ ป.ธ.๘ ป.ธ.๙ รวม วัดจักรวรรดิราชาวาส ๑๗ ๑๑ ๖ ๙ ๖ ๑ ๒ ๖ ๕๘ วัดชนะสงคราม ๑๘ ๑๘ ๔ ๐ ๖ ๗ ๖ ๕ ๖๔

๓ ๔ ๕ ๖ ๗

วัดไตรมิตรวิทยาราม วัดเทพธิดาราม วัดเทพศิรินทราวาส วัดเทพลีลา วัดธรรมมงคล

๒๙ ๗ ๗ ๔ ๑๔

๙ ๓ ๓ ๑๐ ๒

๗ ๕ ๕ ๙ ๑

๗ ๗ ๕ ๖ ๐

๑๓ ๒ ๒ ๑๔ ๐

๑๐ ๒ ๑ ๑๘ ๐

๒ ๒ ๑ ๒๒ ๐

๑ ๗๘ ๓ ๓๑ ๑ ๒๕ ๒๐ ๑๐๓ ๐ ๑๗

๘ ๙ ๑๐ ๑๑

วัดธาตุทอง วัดนรนาถสุนทริการาม วัดบพิตรพิมุข วัดบรมนิวาส

๑๕ ๑๓ ๙ ๘ ๓๑ ๑๕ ๒๓ ๕

๙ ๔ ๗ ๖

๒ ๓ ๙ ๒

๖ ๕ ๕ ๑

๑ ๒ ๑๗ ๑

๑ ๒ ๗ ๐

๑ ๓ ๔ ๒

๔๘ ๓๖ ๙๕ ๔๐

๑๒ ๑๓ ๑๔ ๑๕ ๑๖ ๑๗

วัดบวรนิเวศวิหาร วัดเบญจมบพิตร วัดบางนาใน วัดปทุมคงคา วัดปทุมวนาราม วัดพรหมวงศาราม

๕๒ ๓๖ ๔๑ ๖ ๓๗ ๕

๑๓ ๒๐ ๙ ๒ ๘ ๕

๑๙ ๑๓ ๒๓ ๓ ๘ ๖

๑๓ ๑๔ ๖ ๒ ๓ ๙

๘ ๒๖ ๑๔ ๕ ๑ ๒

๘ ๑๓ ๔ ๓ ๐ ๖

๕ ๘ ๕ ๒ ๐ ๘

๑๔๒ ๑๖๑ ๑๓๐ ๓๑ ๗๔ ๔๗

สํานักงานแมกองบาลีสนามหลวง

๒๔ ๓๑ ๒๘ ๘ ๑๗ ๖

วัดปากน้ํา เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร


กําหนดการสอบประโยคบาลีสนามหลวง

๕๔ ✧

กําหนดสถานที่สอบบาลีสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๕๕ ครั้งที่ ๒ สนามสอบสวนภูมิภาค

กําหนดการสอบประโยคบาลีสนามหลวง

สํานักงานแมกองบาลีสนามหลวง

วัดปากน้ํา เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

๑๙ ✧

ประโยค ๑-๒

คือ

ภาค สนามสอบ อำเภอ จังหวัด ๑ วัดเฉลิมพระเกียรติ เมืองนนทบุรี นนทบุรี ๒ วัดพนัญเชิง พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา ๓ วัดพิกุลทอง ทาชาง สิงหบุรี ๔ วัดมหาธาตุ เมืองเพชรบูรณ เพชรบูรณ ๕ วัดคลองโพธิ์ เมืองอุตรดิตถ อุตรดิตถ ๖ วัดศรีโคมคำ เมืองพะเยา พะเยา ๗ วัดพระสิงห เมืองเชียงใหม เชียงใหม ๘ วัดพระธาตุเชิงชุม เมืองสกลนคร สกลนคร ๙ วัดธาตุ เมืองขอนแกน ขอนแกน ๑๐ วัดพระธาตุพนม ธาตุพนม นครพนม ๑๑ วัดพระนารายณมหาราช เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา ๑๒ วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา ๑๓ วัดเนินพระ เมืองระยอง ระยอง ๑๔ วัดไรขิง สามพราน นครปฐม ๑๕ วัดกลางเหนือ บางคนที สมุทรสงคราม ๑๖ วัดขันเงิน หลังสวน ชุมพร ๑๗ วัดวิชิตสังฆาราม เมืองภูเก็ต ภูเก็ต ๑๘ วัดโคกสมานคุณ หาดใหญ สงขลา ๑-๒-๓ วัดชูจิตธรรมาราม วังนอย พระนครศรีอยุธยา (ธ) ๑๒-๑๓ วัดสารนาถธรรมาราม แกลง ระยอง (ธ) ๑๖-๑๘ วัดขันเงิน หลังสวน ชุมพร หมายเหตุ : ภาค ๑๖-๑๘(ธ) รวมสอบที่สนามสอบวัดขันเงิน อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร

๔. สอบทีว่ ดั ราชสิทธาราม จำนวน ๑๙๒ รูป รวม ๗ สำนักเรียน ที่ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗

สำนักเรียน วัดกาญจนสิงหาสน วัดคฤหบดี วัดดาวดึงษาราม วัดดุสิดาราม วัดทองนพคุณ วัดเทพากร วัดภคินีนาถ

จำนวน/รูป ๙๕ ๔ ๔๕ ๓ ๓๘ ๔ ๓

ประโยค ๑-๒

คือ

๕. สอบทีว่ ดั สุวรรณาราม จำนวน ๒๐๔ รูป รวม ๑๒ สำนักเรียน ที่ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗

สำนักเรียน วัดกัลยาณมิตร วัดนิมมานรดี วัดบุณยประดิษฐ วัดบุปผาราม วัดโมลีโลกยาราม วัดระฆังโฆสิตาราม วัดรัชฎาธิษฐาน

สํานักงานแมกองบาลีสนามหลวง

จำนวน/รูป ๓๑ ๕ ๑๒ ๑ ๕๖ ๑๓ ๗

วัดปากน้ํา เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร


กําหนดการสอบประโยคบาลีสนามหลวง

ที่ ๘ ๙ ๑๐ ๑๑ ๑๒

สำนักเรียน วัดราชสิทธาราม วัดศรีสุดาราม วัดหงสรัตนาราม วัดอรุณราชวราราม วัดอาวุธวิกสิตาราม

๒๐ ✧

จำนวน/รูป ๙ ๑๐ ๑๗ ๑๒ ๓๑

ประโยค ๑-๒

คือ

๖. สอบทีว่ ดั ทองนพคุณ จำนวน ๒๒๐ รูป รวม ๑๖ สำนักเรียน ที่ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ ๑๐

สำนักเรียน วัดทองธรรมชาติ วัดประยุรวงศาวาส วัดปากน้ำ วัดพิชยญาติการาม วัดราชโอรสาราม วัดสุวรรณาราม วัดใหญศรีสุพรรณ วัดอนงคาราม วัดอินทาราม คณะเขตธนบุรี

สํานักงานแมกองบาลีสนามหลวง

จำนวน/รูป ๒๗ ๑ ๕๖ ๑ ๓๐ ๙ ๒ ๒ ๑ ๑๗

วัดปากน้ํา เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

กําหนดการสอบประโยคบาลีสนามหลวง

ที่ ๑๓ ๑๔ ๑๕

สำนักเรียน วัดระฆังโฆสิตาราม วัดรัชฎาธิษฐาน วัดศรีสุดาราม

๕๓ ✧

ที่ สำนักเรียน ๑๖ วัดหงสรัตนาราม ๑๗ วัดอรุณราชวราราม ๑๘ วัดอาวุธวิกสิตาราม

ประโยค ๑-๒

๔. ทุกสำนักเรียนสวนกลาง สวนที่ ๔ (ฝงธนบุรี)และสำนักเรียน วัดราชสิทธาราม สอบทีว่ ัดทองนพคุณ รวม ๑๗ สำนักเรียน คือ ที่ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙

ที่ ๑๐ ๑๑ ๑๒ ๑๓ ๑๔ ๑๕ ๑๖ ๑๗

สำนักเรียน วัดทองธรรมชาติ วัดประยุรวงศาวาส วัดปากน้ำ วัดพิชยญาติการาม วัดราชสิทธาราม วัดราชโอรสาราม วัดสุวรรณาราม วัดใหญศรีสุพรรณ วัดอนงคาราม

สํานักงานแมกองบาลีสนามหลวง

สำนักเรียน วัดอินทาราม คณะเขตธนบุรี คณะเขตบางขุนเทียน คณะเขตบางแค คณะเขตบางพลัด คณะเขตภาษีเจริญ คณะเขตราษฎรบูรณะ คณะเขตหนองแขม

วัดปากน้ํา เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร


กําหนดการสอบประโยคบาลีสนามหลวง

๕๒ ✧

ประโยค ๑-๒

๒. ทุกสำนักเรียนสวนกลาง สวนที่ ๒ (ฝง พระนคร) และสำนักเรียน วัดไตรมิตรวิทยาราม สอบทีว่ ดั มหาพฤฒาราม รวม ๑๑ สำนักเรียน คือ ที่ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖

ที่ ๗ ๘ ๙ ๑๐ ๑๑

สำนักเรียน วัดไตรมิตรวิทยาราม คณะเขตคลองเตย คณะเขตดอนเมือง-หลักสี่ คณะเขตบางกะป คณะเขตบางคอแหลม คณะเขตพระโขนง-บางนา

สำนักเรียน คณะเขตมีนบุรี คณะเขตลาดกระบัง คณะเขตลาดพราว-บึงกุม คณะเขตสวนหลวง คณะเขตสายไหม

ประโยค ๑-๒

๓. ทุกสำนักเรียนสวนกลาง สวนที่ ๓ (ฝงธนบุรี) และสำนักเรียน วัดทองนพคุณ สอบทีว่ ัดราชสิทธาราม รวม ๑๘ สำนักเรียน คือ ที่ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖

ที่ ๗ ๘ ๙ ๑๐ ๑๑ ๑๒

สำนักเรียน วัดกัลยาณมิตร วัดกาญจนสิงหาสน วัดคฤหบดี วัดดาวดึงษาราม วัดดุสิดาราม วัดทองนพคุณ

สํานักงานแมกองบาลีสนามหลวง

สำนักเรียน วัดเทพากร วัดนิมมานรดี วัดบุณยประดิษฐ วัดบุปผาราม วัดภคินีนาถ วัดโมลีโลกยาราม

วัดปากน้ํา เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

กําหนดการสอบประโยคบาลีสนามหลวง

ที่ ๑๑ ๑๒ ๑๓ ๑๔ ๑๕ ๑๖

สำนักเรียน คณะเขตบางขุนเทียน คณะเขตบางแค คณะเขตบางพลัด คณะเขตภาษีเจริญ คณะเขตราษฎรบูรณะ คณะเขตหนองแขม

๒๑ ✧

จำนวน/รูป ๒ ๒๓ ๑๘ ๒๑ ๑ ๙

ประโยค ป.ธ. ๓

๑. สอบที่ วั ด ประยุ ร วงศาวาส จำนวน ๒๑๖ รู ป รวม ๑๘ สำนักเรียน คือ ที่ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙

สำนักเรียน วัดจักรวรรดิราชาวาส วัดชนะสงคราม วัดไตรมิตรวิทยาราม วัดเทพธิดาราม วัดเทพศิรินทราวาส วัดเทพลีลา วัดธรรมมงคล วัดธาตุทอง วัดนรนาถสุนทริการาม

สํานักงานแมกองบาลีสนามหลวง

จำนวน/รูป ๑๑ ๑๘ ๙ ๓ ๓ ๑๐ ๒ ๑๓ ๘

วัดปากน้ํา เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร


กําหนดการสอบประโยคบาลีสนามหลวง

ที่ ๑๐ ๑๑ ๑๒ ๑๓ ๑๔ ๑๕ ๑๖ ๑๗ ๑๘

สำนักเรียน วัดบพิตรพิมุข วัดบรมนิวาส วัดบวรนิเวศวิหาร วัดเบญจมบพิตร วัดบางนาใน วัดปทุมคงคา วัดปทุมวนาราม วัดพรหมวงศาราม วัดสุทัศนเทพวราราม

๒๒ ✧

จำนวน/รูป ๑๕ ๕ ๒๔ ๓๑ ๒๘ ๘ ๑๗ ๖ ๕

ประโยค ป.ธ. ๓

๒. สอบที่วัดสุทัศนเทพวราราม จำนวน ๒๖๕ รูป รวม ๒๙ สำนักเรียน คือ ที่ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖

สำนักเรียน วัดพระเชตุพนฯ วัดพระพิเรนทร วัดพระศรีมหาธาตุ วัดมกุฏกษัตริยาราม วัดมหรรณพาราม วัดมหาธาตุ

สํานักงานแมกองบาลีสนามหลวง

จำนวน/รูป ๘ ๑ ๒ ๑ ๕ ๒๐

วัดปากน้ํา เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

กําหนดการสอบประโยคบาลีสนามหลวง

๕๑ ✧

ประโยค ๑-๒

๑. ทุกสำนักเรียนสวนกลาง สวนที่ ๑ (ฝง พระนคร) และสำนักเรียน วัดมหาพฤฒาราม สอบทีว่ ดั ไตรมิตรวิทยาราม รวม ๓๔ สำนักเรียน คือ ที่ สำนักเรียน ๑ วัดจักรวรรดิราชาวาส ๒ วัดชนะสงคราม ๓ วัดเทพธิดาราม ๔ วัดเทพศิรินทราวาส ๕ วัดเทพลีลา ๖ วัดธรรมมงคล ๗ วัดธาตุทอง ๘ วัดนรนาถสุนทริการาม ๙ วัดบพิตรพิมุข ๑๐ วัดบรมนิวาส ๑๑ วัดบวรนิเวศวิหาร ๑๒ วัดเบญจมบพิตร ๑๓ วัดบางนาใน ๑๔ วัดปทุมคงคา ๑๕ วัดปทุมวนาราม ๑๖ วัดพรหมวงศาราม ๑๗ วัดพระเชตุพนฯ

สํานักงานแมกองบาลีสนามหลวง

ที่ ๑๘ ๑๙ ๒๐ ๒๑ ๒๒ ๒๓ ๒๔ ๒๕ ๒๖ ๒๗ ๒๘ ๒๙ ๓๐ ๓๑ ๓๒ ๓๓ ๓๔

สำนักเรียน วัดพระพิเรนทร วัดพระศรีมหาธาตุ วัดมกุฏกษัตริยาราม วัดมหรรณพาราม วัดมหาธาตุ วัดมหาพฤฒาราม วัดยานนาวา วัดราชบพิธ วัดราชบุรณะ วัดราชสิงขร วัดราชาธิวาสวิหาร วัดสรอยทอง วัดสัมพันธวงศ วัดสามพระยา วัดสุทัศนเทพวราราม วัดเสมียนนารี วัดโสมนัสวิหาร

วัดปากน้ํา เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร


กําหนดการสอบประโยคบาลีสนามหลวง

๕๐ ✧

ประโยค ป.ธ. ๓

๒. ทุกสำนักเรียนสวนกลาง สวนที่ ๒ (ฝงธนบุรี)และสำนักเรียน วัดสุทัศนเทพวราราม สอบทีว่ ัดปากน้ำ รวม ๓๙ สำนักเรียน คือ ที่ สำนักเรียน ๑ วัดกัลยาณมิตร ๒ วัดกาญจนสิงหาสน ๓ วัดคฤหบดี ๔ วัดชัยพฤกษมาลา ๕ วัดดาวดึงษาราม ๖ วัดดุสิดาราม ๗ วัดทองธรรมชาติ ๘ วัดทองนพคุณ ๙ วัดเทพากร ๑๑ วัดนิมมานรดี ๑๒ วัดบุณยประดิษฐ ๑๓ วัดบุปผาราม ๑๔ วัดประยุรวงศาวาส ๑๕ วัดพิชยญาติการาม ๑๗ วัดภคินีนาถ ๑๘ วัดโมลีโลกยาราม ๑๙ วัดระฆังโฆสิตาราม สํานักงานแมกองบาลีสนามหลวง

ที่ สำนักเรียน ๒๐ วัดรัชฎาธิษฐาน ๒๑ วัดราชสิทธาราม ๒๒ วัดราชโอรสาราม ๒๓ วัดศรีสุดาราม ๒๔ วัดสุวรรณาราม ๒๕ วัดหงสรัตนาราม ๒๖ วัดหิรัญรูจี ๒๙ วัดอรุณราชวราราม ๓๐ วัดอาวุธวิกสิตาราม ๓๑ วัดอินทาราม ๓๒ วัดสุทัศนเทพวราราม ๓๓ คณะเขตธนบุรี ๓๕ คณะเขตบางแค ๓๖ คณะเขตบางพลัด ๓๗ คณะเขตภาษีเจริญ ๓๘ คณะเขตราษฎรบูรณะ ๓๙ คณะเขตหนองแขม

วัดปากน้ํา เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

กําหนดการสอบประโยคบาลีสนามหลวง

ที่ ๗ ๘ ๙ ๑๐ ๑๑ ๑๒ ๑๓ ๑๔ ๑๕ ๑๖ ๑๗ ๑๘ ๑๙ ๒๐ ๒๑ ๒๒ ๒๓ ๒๔ ๒๕ ๒๖ ๒๗ ๒๘ ๒๙

๒๓ ✧

สำนักเรียน จำนวน/รูป วัดมหาพฤฒาราม ๘ วัดยานนาวา ๑๒ วัดราชบพิธ ๑๙ วัดราชบุรณะ ๔ วัดราชสิงขร ๑๑ วัดราชาธิวาสวิหาร ๕ วัดสรอยทอง ๑๐ วัดสระเกศ ๑ วัดสัมพันธวงศ ๖ วัดสามพระยา ๑๖ วัดเสมียนนารี ๗ วัดโสมนัสวิหาร ๗ วัดหัวลำโพง ๘ คณะเขตคลองเตย ๖ คณะเขตดอนเมือง-หลักสี่ ๑๖ คณะเขตบางกะป ๗ คณะเขตบางคอแหลม ๑๑ คณะเขตพระโขนง-บางนา ๑๘ คณะเขตมีนบุรี ๑๐ คณะเขตลาดกระบัง ๒ คณะเขตลาดพราว-บึงกุม ๓๒ คณะเขตสวนหลวง ๘ คณะเขตสายไหม ๔

สํานักงานแมกองบาลีสนามหลวง

วัดปากน้ํา เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร


กําหนดการสอบประโยคบาลีสนามหลวง

๒๔ ✧

ประโยค ป.ธ. ๓

คือ

๓. สอบที่วัดอนงคาราม จำนวน ๒๕๗ รูป รวม ๓๔ สำนักเรียน ที่ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ ๑๐ ๑๑ ๑๒ ๑๓ ๑๔ ๑๕ ๑๖ ๑๗ ๑๘ ๑๙

สำนักเรียน วัดกัลยาณมิตร วัดกาญจนสิงหาสน วัดคฤหบดี วัดชัยพฤกษมาลา วัดดาวดึงษาราม วัดดุสิดาราม วัดทองธรรมชาติ วัดทองนพคุณ วัดเทพากร วัดนิมมานรดี วัดบุณยประดิษฐ วัดบุปผาราม วัดประยุรวงศาวาส วัดปากน้ำ วัดพิชยญาติการาม วัดภคินีนาถ วัดโมลีโลกยาราม วัดระฆังโฆสิตาราม วัดรัชฎาธิษฐาน

สํานักงานแมกองบาลีสนามหลวง

จำนวน/รูป ๑๒ ๑๐ ๓ ๑ ๗ ๒ ๙ ๑๐ ๓ ๕ ๒ ๒ ๒ ๒๑ ๒ ๑ ๔๕ ๑๓ ๔

วัดปากน้ํา เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

กําหนดการสอบประโยคบาลีสนามหลวง

ที่ สำนักเรียน ๑๕ วัดปทุมคงคา ๑๖ วัดปทุมวนาราม ๑๗ วัดพรหมวงศาราม ๑๘ วัดพระเชตุพนฯ ๑๙ วัดพระพิเรนทร ๒๐ วัดพระศรีมหาธาตุ ๒๑ วัดมกุฏกษัตริยาราม ๒๒ วัดมหรรณพาราม ๒๓ วัดมหาธาตุ ๒๔ วัดมหาพฤฒาราม ๒๕ วัดยานนาวา ๒๖ วัดราชบพิธ ๒๗ วัดราชบุรณะ ๒๘ วัดราชสิงขร ๒๙ วัดราชาธิวาสวิหาร ๓๐ วัดสรอยทอง ๓๑ วัดสระเกศ

สํานักงานแมกองบาลีสนามหลวง

๔๙ ✧

ที่ สำนักเรียน ๓๒ วัดสัมพันธวงศ ๓๓ วัดสามพระยา ๓๔ วัดเสมียนนารี ๓๕ วัดโสมนัสวิหาร ๓๖ วัดหัวลำโพง ๓๗ วัดปากน้ำ ๓๘ คณะเขตคลองเตย ๓๙ คณะเขตดอนเมือง-หลักสี่ ๔๐ คณะเขตบางกะป ๔๑ คณะเขตบางคอแหลม ๔๒ คณะเขตพระโขนง-บางนา ๔๓ คณะเขตมีนบุรี ๔๔ คณะเขตลาดกระบัง ๔๕ คณะเขตลาดพราว-บึงกุม ๔๖ คณะเขตสวนหลวง ๔๗ คณะเขตสายไหม

วัดปากน้ํา เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร


กําหนดการสอบประโยคบาลีสนามหลวง

ที่ สำนักเรียน ๑๙ วัดโมลีโลกยาราม ๒๐ วัดระฆังโฆสิตาราม ๒๑ วัดราชสิทธาราม ๒๒ วัดราชโอรสาราม ๒๓ วัดศรีสุดาราม ๒๔ วัดสุวรรณาราม ๒๕ วัดหิรัญรูจี ๒๖ วัดอนงคาราม ๒๗ วัดอรุณราชวราราม

๔๘ ✧

ที่ สำนักเรียน ๒๘ วัดอาวุธวิกสิตาราม ๒๙ วัดอินทาราม ๓๐ คณะเขตธนบุรี ๓๑ คณะเขตบางแค ๓๒ คณะเขตบางพลัด ๓๓ คณะเขตภาษีเจริญ ๓๔ คณะเขตราษฎรบูรณะ ๓๕ คณะเขตหนองแขม

ประโยค ป.ธ. ๓

๑. ทุกสำนักเรียนสวนกลาง สวนที่ ๑ (ฝง พระนคร) และสำนักเรียน วัดปากน้ำ สอบทีว่ ัดสุทัศนเทพวราราม รวม ๔๗ สำนักเรียน คือ ที่ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗

สำนักเรียน วัดจักรวรรดิราชาวาส วัดชนะสงคราม วัดไตรมิตรวิทยาราม วัดเทพธิดาราม วัดเทพศิรินทราวาส วัดเทพลีลา วัดธรรมมงคล

สํานักงานแมกองบาลีสนามหลวง

ที่ ๘ ๙ ๑๐ ๑๑ ๑๒ ๑๓ ๑๔ ✧

สำนักเรียน วัดธาตุทอง วัดนรนาถสุนทริการาม วัดบพิตรพิมุข วัดบรมนิวาส วัดบวรนิเวศวิหาร วัดเบญจมบพิตร วัดบางนาใน

วัดปากน้ํา เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

กําหนดการสอบประโยคบาลีสนามหลวง

ที่ ๒๐ ๒๑ ๒๒ ๒๓ ๒๔ ๒๕ ๒๖ ๒๗ ๒๘ ๒๙ ๓๐ ๓๑ ๓๒ ๓๓ ๓๔

สำนักเรียน วัดราชสิทธาราม วัดราชโอรสาราม วัดศรีสุดาราม วัดสุวรรณาราม วัดหงสรัตนาราม วัดหิรัญรูจี วัดอรุณราชวราราม วัดอาวุธวิกสิตาราม วัดอินทาราม คณะเขตธนบุรี คณะเขตบางแค คณะเขตบางพลัด คณะเขตภาษีเจริญ คณะเขตราษฎรบูรณะ คณะเขตหนองแขม

สํานักงานแมกองบาลีสนามหลวง

๒๕ ✧

จำนวน/รูป ๕ ๑๔ ๑ ๔ ๕ ๑ ๕ ๒๓ ๒ ๖ ๑๐ ๑๓ ๑๐ ๓ ๑

วัดปากน้ํา เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร


กําหนดการสอบประโยคบาลีสนามหลวง

๒๖ ✧

ประโยค ป.ธ. ๔

คือ

๑. สอบทีว่ ดั บวรนิเวศวิหาร จำนวน ๑๑๔ รูป รวม ๑๘ สำนักเรียน ที่ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ ๑๐ ๑๑ ๑๒ ๑๓ ๑๔ ๑๕ ๑๖ ๑๗ ๑๘

สำนักเรียน วัดจักรวรรดิราชาวาส วัดชนะสงคราม วัดไตรมิตรวิทยาราม วัดเทพธิดาราม วัดเทพศิรินทราวาส วัดเทพลีลา วัดธรรมมงคล วัดธาตุทอง วัดนรนาถสุนทริการาม วัดบพิตรพิมุข วัดบรมนิวาส วัดเบญจมบพิตร วัดบางนาใน วัดปทุมคงคา วัดปทุมวนาราม วัดพรหมวงศาราม วัดพระเชตุพนฯ วัดพระพิเรนทร

สํานักงานแมกองบาลีสนามหลวง

จำนวน/รูป ๖ ๔ ๗ ๕ ๕ ๙ ๑ ๙ ๔ ๗ ๖ ๒๐ ๙ ๒ ๘ ๕ ๒ ๕

วัดปากน้ํา เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

กําหนดการสอบประโยคบาลีสนามหลวง

ที่ สำนักเรียน ๒๘ วัดราชาธิวาสวิหาร ๒๙ วัดสรอยทอง ๓๐ วัดสระเกศ ๓๑ วัดสัมพันธวงศ ๓๒ วัดสามพระยา ๓๓ วัดเสมียนนารี ๓๔ วัดโสมนัสวิหาร

ที่ สำนักเรียน ๓๕ วัดหัวลำโพง ๓๖ คณะเขตคลองเตย ๓๗ คณะเขตดอนเมือง-หลักสี่ ๓๘ คณะเขตบางกะป ๓๙ คณะเขตบางคอแหลม ๔๐ คณะเขตพระโขนง-บางนา ๔๑ คณะเขตมีนบุรี

๔๗ ✧

ที่ สำนักเรียน ๔๒ คณะเขตลาดกระบัง ๔๓ คณะเขตลาดพราว-บึงกุม ๔๔ คณะเขตสวนหลวง ๔๕ คณะเขตสายไหม

ประโยค ป.ธ. ๔

๒. ทุกสำนักเรียนสวนกลาง สวนที่ ๒ (ฝง ธนบุร)ี และสำนักเรียน วัดชนะสงคราม สอบทีว่ ดั พระเชตุพนฯ รวม ๓๕ สำนักเรียน คือ ที่ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙

สำนักเรียน วัดชนะสงคราม วัดกัลยาณมิตร วัดกาญจนสิงหาสน วัดคฤหบดี วัดชัยพฤกษมาลา วัดดาวดึงษาราม วัดดุสิดาราม วัดทองธรรมชาติ วัดทองนพคุณ

สํานักงานแมกองบาลีสนามหลวง

ที่ สำนักเรียน ๑๐ วัดเทพากร ๑๑ วัดนาคกลาง ๑๒ วัดนิมมานรดี ๑๓ วัดบุณยประดิษฐ ๑๔ วัดบุปผาราม ๑๕ วัดประยุรวงศาวาส ๑๖ วัดปากน้ำ ๑๗ วัดพิชยญาติการาม ๑๘ วัดภคินีนาถ ✧

วัดปากน้ํา เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร


กําหนดการสอบประโยคบาลีสนามหลวง

๔๖ ✧

กําหนดสถานที่สอบบาลีสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๕๕ ครั้งที่ ๒ สนามสอบสวนกลาง ✧

ประโยค ป.ธ. ๕

- ทุกสำนักเรียนทัง้ สวนกลางและสวนภูมภิ าค สอบทีว่ ดั สามพระยา

ประโยค ป.ธ. ๔

๑. ทุกสำนักเรียนสวนกลาง สวนที่ ๑ (ฝง พระนคร) และสำนักเรียน วัดพระเชตุพนฯ สอบทีว่ ดั ชนะสงคราม รวม ๔๕ สำนักเรียน คือ ที่ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙

สำนักเรียน วัดจักรวรรดิราชาวาส วัดไตรมิตรวิทยาราม วัดเทพธิดาราม วัดเทพศิรินทราวาส วัดเทพลีลา วัดธรรมมงคล วัดธาตุทอง วัดนรนาถสุนทริการาม วัดบพิตรพิมุข

ที่ สำนักเรียน ๑๐ วัดบรมนิวาส ๑๑ วัดบวรนิเวศวิหาร ๑๒ วัดเบญจมบพิตร ๑๓ วัดบางนาใน ๑๔ วัดปทุมคงคา ๑๕ วัดปทุมวนาราม ๑๖ วัดพรหมวงศาราม ๑๗ วัดพระเชตุพนฯ ๑๘ วัดพระพิเรนทร

สํานักงานแมกองบาลีสนามหลวง

ที่ สำนักเรียน ๑๙ วัดพระศรีมหาธาตุ ๒๐ วัดมกุฏกษัตริยาราม ๒๑ วัดมหรรณพาราม ๒๒ วัดมหาธาตุ ๒๓ วัดมหาพฤฒาราม ๒๔ วัดยานนาวา ๒๕ วัดราชบพิธ ๒๖ วัดราชบุรณะ ๒๗ วัดราชสิงขร

วัดปากน้ํา เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

กําหนดการสอบประโยคบาลีสนามหลวง

๒๗ ✧

ประโยค ป.ธ. ๔

คือ

๒. สอบทีว่ ดั เทพธิดาราม จำนวน ๑๗๐ รูป รวม ๒๘ สำนักเรียน ที่ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ ๑๐ ๑๑ ๑๒ ๑๓ ๑๔ ๑๕ ๑๖ ๑๗ ๑๘ ๑๙

สำนักเรียน วัดบวรนิเวศวิหาร วัดพระศรีมหาธาตุ วัดมกุฏกษัตริยาราม วัดมหรรณพาราม วัดมหาธาตุ วัดมหาพฤฒาราม วัดยานนาวา วัดราชบพิธ วัดราชบุรณะ วัดราชสิงขร วัดราชาธิวาสวิหาร วัดสรอยทอง วัดสระเกศ วัดสัมพันธวงศ วัดสามพระยา วัดเสมียนนารี วัดโสมนัสวิหาร วัดหัวลำโพง คณะเขตคลองเตย

สํานักงานแมกองบาลีสนามหลวง

จำนวน/รูป ๑๓ ๑ ๓ ๓ ๖ ๑๐ ๕ ๑๑ ๒ ๗ ๕ ๖ ๑๔ ๖ ๑๓ ๔ ๓ ๒ ๕

วัดปากน้ํา เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร


กําหนดการสอบประโยคบาลีสนามหลวง

ที่ ๒๐ ๒๑ ๒๒ ๒๓ ๒๔ ๒๕ ๒๖ ๒๗ ๒๘

๒๘ ✧

สำนักเรียน จำนวน/รูป คณะเขตดอนเมือง-หลักสี่ ๑๐ คณะเขตบางกะป ๑ คณะเขตบางคอแหลม ๒ คณะเขตพระโขนง-บางนา ๑๐ คณะเขตมีนบุรี ๖ คณะเขตลาดกระบัง ๑ คณะเขตลาดพราว-บึงกุม ๑๔ คณะเขตสวนหลวง ๖ คณะเขตสายไหม ๑

กําหนดการสอบประโยคบาลีสนามหลวง

๔๕ ✧

สนามสอบ วัดวิชิตสังฆาราม วัดกระบี่นอย วัดวิชิตสังฆาราม

ประโยค ๑-๒ ป.ธ. ๓ ป.ธ. ๔ รวม ภาค ๐ ๐ ๐ ๐ ๑๗ ๒๔ ๑ ๗ ๓๒ " ๐ ๐ ๐ ๐ "

๘๒ สงขลา

วัดโคกสมานคุณ

๑๑๐

๘๓ ๘๔ ๘๕ ๘๖

วัดคูหาสวรรค วัดคูหาสวรรค วัดราษฎรบูรณะ วัดราษฎรบูรณะ รวม

ที่ ๗๙ ๘๐ ๘๑

สำนักเรียน คณะจังหวัด พังงา* กระบี่ ระนอง*

พัทลุง สตูล* ปตตานี ยะลา*

๔๙

๒๔

๑๘๓

๒๐ ๕ ๖ ๓๑ ๐ ๐ ๐ ๐ ๘ ๔ ๕ ๑๗ ๐ ๐ ๐ ๐ ๒๒,๑๐๘ ๓,๘๑๓ ๑,๘๓๓ ๒๗,๗๕๕

๑๘

" " " "

ประโยค ป.ธ. ๔

๓. สอบทีว่ ดั บพิตรมุข จำนวน ๑๘๐ รูป รวม ๓๔ สำนักเรียน คือ ที่ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗

สำนักเรียน วัดกัลยาณมิตร วัดกาญจนสิงหาสน วัดคฤหบดี วัดชัยพฤกษมาลา วัดดาวดึงษาราม วัดดุสิดาราม วัดทองธรรมชาติ

สํานักงานแมกองบาลีสนามหลวง

จำนวน/รูป ๓ ๒ ๓ ๓ ๙ ๓ ๙

วัดปากน้ํา เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

หมายเหตุ จังหวัดพังงา รวมสอบที่สนามวัดวิชิตสังฆาราม จังหวัดภูเก็ต จังหวัดระนอง รวมสอบที่สนามวัดวิชิตสังฆาราม จังหวัดภูเก็ต จังหวัดสตูล รวมสอบที่สนามวัดคูสวรรค จังหวัดพัทลุง จังหวัดยะลา รวมสอบที่สนามวัดราษฎรบูรณะ จังหวัดปตตานี

สํานักงานแมกองบาลีสนามหลวง

วัดปากน้ํา เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร


กําหนดการสอบประโยคบาลีสนามหลวง

ที่ ๕๘ ๕๙ ๖๐ ๖๑ ๖๒ ๖๓ ๖๔ ๖๕ ๖๖ ๖๗ ๖๘ ๖๙ ๗๐ ๗๑ ๗๒ ๗๓ ๗๔ ๗๕ ๗๖ ๗๗ ๗๘

สำนักเรียน คณะจังหวัด ฉะเชิงเทรา สระแกว ชลบุรี ระยอง ระยอง (ธ) จันทบุรี ตราด นครปฐม สุพรรณบุรี กาญจนบุรี สมุทรสาคร ราชบุรี เพชรบุรี สมุทรสงคราม ประจวบคีรีขันธ นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช(ธ) ชุมพร สุราษฎรธานี ภูเก็ต ตรัง

สนามสอบ

๑-๒ วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ๒๓๑ วัดสระแกว ๖๖ วัดใหญอินทาราม ๑๐๓ วัดเนินพระ ๑๐๓ วัดสารนาถธรรมาราม ๑๐๑ วัดใหม ๔๕ วัดโยธานิมิต ๓๕ วัดไรขิง ๑๘๖ วัดปาเลไลยก ๑๔๒ วัดไชยชุมพลชนะสงคราม ๒๕๑ วัดปอมวิเชียรโชติการาม ๓๘ วัดมหาธาตุ ๙๕ วัดหนองจอก ๑๐๑ วัดกลางเหนือ ๒๐ วัดคลองวาฬ ๖๘ วัดวังตะวันตก ๘๘ วัดพระมหาธาตุ ๒๑ วัดขันเงิน ๑๓ วัดทาไทร ๓๐ วัดวิชิตสังฆาราม ๔๘ วัดกะพังสุรินทร ๒๙

สํานักงานแมกองบาลีสนามหลวง

ประโยค ป.ธ. ๓ ๙๘ ๑๖ ๔๑ ๒๑ ๒ ๑๘ ๗ ๖๓ ๔๐ ๓๐ ๑๘ ๕๐ ๑๙ ๙ ๑๔ ๑๓ ๑ ๔ ๑๒ ๑๒ ๑๐

ป.ธ. ๔ ๕๖ ๒ ๕๖ ๑๖ ๐ ๑๗ ๗ ๔๘ ๒๐ ๑๗ ๑๖ ๒๖ ๑๔ ๗ ๗ ๑๒ ๓ ๒ ๘ ๑๑ ๘

๔๔ ✧

รวม ๓๘๕ ๘๔ ๒๐๐ ๑๔๐ ๑๐๓ ๘๐ ๔๙ ๒๙๗ ๒๐๒ ๒๙๘ ๗๒ ๑๗๑ ๑๓๔ ๓๖ ๘๙ ๑๑๓ ๒๕ ๑๙ ๕๐ ๗๑ ๔๗

ภาค ๑๒ " ๑๓ " " " " ๑๔ " " " ๑๕ " " ๑๕ ๑๖ " " " ๑๗ "

วัดปากน้ํา เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

กําหนดการสอบประโยคบาลีสนามหลวง

ที่ ๘ ๙ ๑๐ ๑๑ ๑๒ ๑๓ ๑๔ ๑๕ ๑๖ ๑๗ ๑๘ ๑๙ ๒๐ ๒๑ ๒๒ ๒๓ ๒๔ ๒๕ ๒๖ ๒๗ ๒๘ ๒๙

สำนักเรียน วัดทองนพคุณ วัดเทพากร วัดนาคกลาง วัดนิมมานรดี วัดบุณยประดิษฐ วัดบุปผาราม วัดประยุรวงศาวาส วัดปากน้ำ วัดพิชยญาติการาม วัดภคินีนาถ วัดโมลีโลกยาราม วัดระฆังโฆสิตาราม วัดราชสิทธาราม วัดราชโอรสาราม วัดศรีสุดาราม วัดสุวรรณาราม วัดหิรัญรูจี วัดอนงคาราม วัดอรุณราชวราราม วัดอาวุธวิกสิตาราม วัดอินทาราม คณะเขตธนบุรี

สํานักงานแมกองบาลีสนามหลวง

๒๙ ✧

จำนวน/รูป ๘ ๒ ๒ ๑๐ ๖ ๑ ๒ ๑๖ ๑ ๒ ๒๐ ๑ ๘ ๑๓ ๕ ๑ ๑ ๑ ๖ ๑๓ ๒ ๖

วัดปากน้ํา เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร


กําหนดการสอบประโยคบาลีสนามหลวง

ที่ ๓๐ ๓๑ ๓๒ ๓๓ ๓๔

สำนักเรียน คณะเขตบางแค คณะเขตบางพลัด คณะเขตภาษีเจริญ คณะเขตราษฎรบูรณะ คณะเขตหนองแขม

๓๐ ✧

จำนวน/รูป ๘ ๖ ๓ ๑ ๓

ประโยค ป.ธ. ๕

คือ

๑. สอบทีว่ ดั สามพระยา จำนวน ๑๓๒ รูป รวม ๑๘ สำนักเรียน ที่ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ ๑๐ ๑๑

สำนักเรียน วัดจักรวรรดิราชาวาส วัดไตรมิตรวิทยาราม วัดเทพธิดาราม วัดเทพศิรินทราวาส วัดเทพลีลา วัดธาตุทอง วัดนรนาถสุนทริการาม วัดบพิตรพิมุข วัดบรมนิวาส วัดบวรนิเวศวิหาร วัดเบญจมบพิตร

สํานักงานแมกองบาลีสนามหลวง

จำนวน/รูป ๙ ๗ ๗ ๕ ๖ ๒ ๓ ๙ ๒ ๑๙ ๑๓

วัดปากน้ํา เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

กําหนดการสอบประโยคบาลีสนามหลวง

ที่ ๓๗ ๓๘ ๓๙ ๔๐ ๔๑ ๔๒ ๔๓ ๔๔ ๔๕ ๔๖ ๔๗ ๔๘ ๔๙ ๕๐ ๕๑ ๕๒ ๕๓ ๕๔ ๕๕ ๕๖ ๕๗

สำนักเรียน คณะจังหวัด ขอนแกน ขอนแกน มหาสารคาม มหาสารคาม กาฬสินธุ รอยเอ็ด รอยเอ็ด อุบลราชธานี อุบลราชธานี ศรีสะเกษ ศรีสะเกษ นครพนม ยโสธร มุกดาหาร อำนาจเจริญ นครราชสีมา บุรีรัมย ชัยภูมิ สุรินทร ปราจีนบุรี นครนายก

สนามสอบ วัดบานหนองกุง วัดจันทรประสิทธิ์ วัดอภิสิทธิ์ วัดพยัคฆภูมิวราราม วัดกลาง วัดบูรพาภิราม วัดกลาง วัดมณีวนาราม วัดวารินทราราม วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

วัดมหาพุทธาราม วัดพระธาตุพนม วัดมหาธาตุ วัดศรีมงคลใต วัดบอชะเนง วัดพระนารายณมหาราช

วัดกลาง วัดไพรีพินาศ วัดศาลาลอย วัดบางกระเบา วัดพราหมณี

สํานักงานแมกองบาลีสนามหลวง

๑-๒ ๒๒๒ ๑๕๖ ๓๘๗ ๓๔๙ ๘๑๔ ๘๑๕ ๒๖๐ ๔๒๔ ๔๘๘ ๒๒๘ ๓๖๘ ๒๐๕ ๒๕๕ ๔๑ ๓๐๓ ๘๙๙ ๕๘๕ ๕๓๕ ๕๒๕ ๒๙๘ ๖๒

ประโยค ป.ธ. ๓ ๔๗ ๒๕ ๒๖ ๓๔ ๑๗๘ ๑๔๕ ๔๐ ๖๘ ๓๓ ๑๗ ๒๔ ๑๖ ๕๘ ๑ ๔๙ ๒๐๑ ๔๘ ๖๘ ๓๘ ๒๕ ๑๓

ป.ธ. ๔ ๑๓ ๙ ๗ ๘ ๓๘ ๔๗ ๑๕ ๔๔ ๒๑ ๓๐ ๐ ๑๗ ๒๙ ๒ ๑๙ ๑๑๓ ๑๒ ๒๐ ๒๒ ๓ ๑

๔๓ ✧

รวม ๒๘๒ ๑๙๐ ๔๒๐ ๓๙๑ ๑,๐๓๐ ๑,๐๐๗ ๓๑๕ ๕๓๖ ๕๔๒ ๒๗๕ ๓๙๒ ๒๓๘ ๓๔๒ ๔๔ ๓๗๑ ๑,๒๑๓ ๖๔๕ ๖๒๓ ๕๘๕ ๓๒๖ ๗๖

ภาค ๙ " " " " " " ๑๐ " " " " " " " ๑๑ " " " ๑๒ "

วัดปากน้ํา เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร


กําหนดการสอบประโยคบาลีสนามหลวง

ที่ ๑๖ ๑๗ ๑๘ ๑๙ ๒๐ ๒๑ ๒๒ ๒๓ ๒๔ ๒๕ ๒๖ ๒๗ ๒๘ ๒๙ ๓๐ ๓๑ ๓๒ ๓๓ ๓๔ ๓๕ ๓๖

สำนักเรียน คณะจังหวัด พิษณุโลก สุโขทัย อุตรดิตถ ตาก ลำปาง เชียงราย พะเยา แพร นาน เชียงใหม เชียงใหม เชียงใหม ลำพูน แมฮองสอน อุดรธานี หนองคาย เลย สกลนคร หนองบัวลำภู ขอนแกน ขอนแกน

สนามสอบ ๑-๒ วัดพระศรีรตั นมหาธาตุ ๓๒๒ วัดราษฎรศรัทธาธรรม ๕๑ วัดคลองโพธิ์ ๑๗๙ วัดทาไมแดง ๑๑๐ วัดพระเจดียซาวหลัง ๑๗๔ วัดพระสิงห ๓๔๒ วัดศรีโคมคำ ๒๓ วัดพระบาทมิ่งเมือง ๓๗๘ วัดพญาภู ๑๐๕ วัดพระสิงห ๖๗๐ วัดพระธาตุศรีจอมทอง ๒๔๘ วัดทาตอน ๑๐๔ วัดพระธาตุหริภุญชัย ๒๐๑ วัดก้ำกอ ๕๕ วัดมัชฌิมาวาส ๑,๕๐๕ วัดโพธิ์ชัย ๑,๓๒๘ วัดศรีวิชัยวนาราม ๔๕๐ วัดแจงแสงอรุณ ๕๐ วัดศรีสระแกว ๒๒๘ วัดธาตุ ๑,๑๙๗ วัดมงคลนิมิตร ๕๕๒

สํานักงานแมกองบาลีสนามหลวง

ประโยค ป.ธ. ๓ ๖๑ ๑๘ ๑๓ ๙ ๕๑ ๔๖ ๑๐ ๖๙ ๔๒ ๙๘ ๓๙ ๑๒ ๓๘ ๑๔ ๑๓๖ ๒๗๖ ๗๑ ๑๑ ๑๒ ๒๐๙ ๖๙

ป.ธ. ๔ ๑๕ ๑๕ ๕ ๑ ๑๔ ๘ ๑๔ ๑๙ ๑๓ ๕๔ ๑๓ ๓ ๑๗ ๓ ๑๗ ๗๗ ๔๕ ๔ ๖ ๔๔ ๑๙

๔๒ ✧

รวม ๓๙๘ ๘๔ ๑๙๗ ๑๒๐ ๒๓๙ ๓๙๖ ๔๗ ๔๖๖ ๑๖๐ ๘๒๒ ๓๐๐ ๑๑๙ ๒๕๖ ๗๒ ๑,๖๕๘ ๑,๖๘๑ ๕๖๖ ๖๕ ๒๔๖ ๑,๔๕๐ ๖๔๐

ภาค ๕ " " " ๖ " " " " ๗ " " " ๘ " " " " ๙ "

วัดปากน้ํา เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

กําหนดการสอบประโยคบาลีสนามหลวง

ที่ ๑๒ ๑๓ ๑๔ ๑๕ ๑๖ ๑๗ ๑๘

สำนักเรียน วัดบางนาใน วัดปทุมคงคา วัดปทุมวนาราม วัดพรหมวงศาราม วัดพระเชตุพนฯ วัดพระศรีมหาธาตุ วัดมหรรณพาราม

๓๑ ✧

จำนวน/รูป ๒๓ ๓ ๘ ๖ ๔ ๔ ๒

ประโยค ป.ธ. ๕

๒. สอบที่วัดชนะสงคราม จำนวน ๑๔๗ รูป รวม ๒๓ สำนักเรียน คือ ที่ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙

สำนักเรียน วัดมหาธาตุ วัดมหาพฤฒาราม วัดยานนาวา วัดราชบพิธ วัดราชบุรณะ วัดราชสิงขร วัดราชาธิวาสวิหาร วัดสรอยทอง วัดสระเกศ

สํานักงานแมกองบาลีสนามหลวง

จำนวน/รูป ๑๐ ๒ ๗ ๖ ๔ ๔ ๖ ๑๓ ๑๓

วัดปากน้ํา เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร


กําหนดการสอบประโยคบาลีสนามหลวง

ที่ ๑๐ ๑๑ ๑๒ ๑๓ ๑๔ ๑๕ ๑๖ ๑๗ ๑๘ ๑๙ ๒๐ ๒๑ ๒๒ ๒๓

๓๒ ✧

สำนักเรียน จำนวน/รูป วัดสัมพันธวงศ ๕ วัดสามพระยา ๑๑ วัดสุทัศนเทพวราราม ๔ วัดเสมียนนารี ๘ วัดโสมนัสวิหาร ๔ วัดหัวลำโพง ๖ คณะเขตคลองเตย ๖ คณะเขตดอนเมือง-หลักสี่ ๙ คณะเขตบางกะป ๓ คณะเขตบางคอแหลม ๒ คณะเขตพระโขนง-บางนา ๑๑ คณะเขตมีนบุรี ๓ คณะเขตลาดพราว-บึงกุม ๙ คณะเขตสวนหลวง ๑

สํานักงานแมกองบาลีสนามหลวง

วัดปากน้ํา เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

กําหนดการสอบประโยคบาลีสนามหลวง

๔๑ ✧

กําหนดสถานที่สอบบาลีสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๕๕ ครั้งหลัง สนามสอบสวนภูมิภาค ✧

ที่ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ ๑๐ ๑๑ ๑๒ ๑๓ ๑๔ ๑๕

สำนักเรียน คณะจังหวัด นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา(ธ) อางทอง สระบุรี ลพบุรี สิงหบุรี ชัยนาท อุทัยธานี นครสวรรค กำแพงเพชร พิจิตร เพชรบูรณ

สนามสอบ วัดเฉลิมพระเกียรติ วัดเขียนเขต วัดกลาง วัดพนัญเชิง วัดชูจิตธรรมาราม วัดอางทอง วัดพระพุทธบาท วัดชีปาสิตาราม วัดพระนอนจักรสีห วัดศรีวิชัยวัฒนาราม วัดมณีสถิตกปฏฐาราม วัดนครสวรรค วัดคูยาง วัดทาหลวง วัดมหาธาตุ

สํานักงานแมกองบาลีสนามหลวง

๑-๒ ๒๗๙ ๔๒๓ ๑๙๕ ๙๕ ๔๔๕ ๑๐๕ ๑๐๕ ๑๐๑ ๓๕๖ ๑๐๙ ๑๒๓ ๔๘๒ ๑๙๓ ๑๕๕ ๔๗๕

ประโยค ป.ธ. ๓ ๙๐ ๑๔๔ ๖๗ ๔๗ ๓๖ ๒๖ ๓๔ ๓๓ ๕๙ ๑๐ ๗ ๑๒๗ ๒๕ ๒๕ ๖๘

ป.ธ. ๔ ๘๕ ๑๐๘ ๗๔ ๓๘ ๒๐ ๑๓ ๓๑ ๑๘ ๓๒ ๑๓ ๒ ๕๗ ๙ ๒๐ ๔๒

รวม ภาค ๔๕๔ ๑ ๖๗๕ " ๓๓๖ " ๑๘๐ ๒ ๕๐๑ " ๑๔๔ " ๑๗๐ " ๑๕๒ ๓ ๔๔๗ " ๑๓๒ " ๑๓๒ " ๖๖๖ ๔ ๒๒๗ " ๒๐๐ " ๕๘๕ "

วัดปากน้ํา เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร


กําหนดการสอบประโยคบาลีสนามหลวง

ที่ ๑๙ ๒๐ ๒๑

สำนักเรียนคณะจังหวัด จำนวน/รูป สงขลา ๑๗ พัทลุง ๑ ปตตานี ๖

สํานักงานแมกองบาลีสนามหลวง

๔๐ ✧

ภาค ๑๘ “ “

วัดปากน้ํา เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

กําหนดการสอบประโยคบาลีสนามหลวง

๓๓ ✧

ประโยค ป.ธ. ๕

๓. สอบที่วัดจักรวรรดิราชาวาส จำนวน ๑๖๐ รูป รวม ๓๓ สำนักเรียน คือ ที่ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ ๑๐ ๑๑ ๑๒ ๑๓ ๑๔ ๑๕ ๑๖ ๑๗ ๑๘

สำนักเรียน วัดกัลยาณมิตร วัดกาญจนสิงหาสน วัดชัยพฤกษมาลา วัดดาวดึงษาราม วัดดุสิดาราม วัดทองธรรมชาติ วัดทองนพคุณ วัดเทพากร วัดนิมมานรดี วัดบุณยประดิษฐ วัดบุปผาราม วัดประยุรวงศาวาส วัดปากน้ำ วัดโพธินิมิตร วัดภคินีนาถ วัดโมลีโลกยาราม วัดระฆังโฆสิตาราม วัดรัชฎาธิษฐาน

สํานักงานแมกองบาลีสนามหลวง

จำนวน/รูป ๓ ๒ ๒ ๙ ๔ ๕ ๓ ๒ ๖ ๖ ๒ ๓ ๒๑ ๒ ๒ ๑๕ ๖ ๓

วัดปากน้ํา เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร


กําหนดการสอบประโยคบาลีสนามหลวง

ที่ ๑๙ ๒๐ ๒๑ ๒๒ ๒๓ ๒๔ ๒๕ ๒๖ ๒๗ ๒๘ ๒๙ ๓๐ ๓๑ ๓๒ ๓๓

สำนักเรียน วัดราชสิทธาราม วัดราชโอรสาราม วัดศรีสุดาราม วัดสุวรรณาราม วัดหงสรัตนาราม วัดหิรัญรูจี วัดอนงคาราม วัดอรุณราชวราราม วัดอาวุธวิกสิตาราม วัดอินทาราม คณะเขตธนบุรี คณะเขตบางขุนเทียน คณะเขตบางแค คณะเขตบางพลัด คณะเขตภาษีเจริญ

สํานักงานแมกองบาลีสนามหลวง

๓๔ ✧

จำนวน/รูป ๔ ๗ ๑ ๔ ๑ ๑ ๓ ๙ ๖ ๑ ๔ ๑ ๑๒ ๓ ๗

วัดปากน้ํา เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

กําหนดการสอบประโยคบาลีสนามหลวง

๓๙ ✧

ประโยค ป.ธ. ๕

๗. สอบที่ วั ด ราชโอรสาราม จำนวน ๑๗๕ รู ป รวม ๒๑ สำนักเรียน คือ ที่ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ ๑๐ ๑๑ ๑๒ ๑๓ ๑๔ ๑๕ ๑๖ ๑๗ ๑๘

สำนักเรียนคณะจังหวัด นครปฐม นครปฐม (ธ) สุพรรณบุรี กาญจนบุรี กาญจนบุรี (ธ) สมุทรสาคร ราชบุรี ราชบุรี (ธ) เพชรบุรี สมุทรสงคราม ประจวบคีรีขันธ นครศรีธรรมราช ชุมพร สุราษฎรธานี สุราษฎรธานี (ธ) ภูเก็ต ตรัง กระบี่

สํานักงานแมกองบาลีสนามหลวง

จำนวน/รูป ๑๖ ๓ ๓๕ ๒๐ ๑ ๑๖ ๑๔ ๓ ๓ ๘ ๓ ๔ ๓ ๘ ๑ ๗ ๓ ๓

ภาค ๑๔ “ “ “ “ “ ๑๕ “ “ “ “ ๑๖ “ “ “ ๑๗ “ “

วัดปากน้ํา เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร


กําหนดการสอบประโยคบาลีสนามหลวง

ที่ ๘ ๙ ๑๐ ๑๑ ๑๒ ๑๓ ๑๔ ๑๕ ๑๖ ๑๗ ๑๘ ๑๙ ๒๐ ๒๑

สำนักเรียนคณะจังหวัด นครราชสีมา นครราชสีมา (ธ) บุรีรัมย ชัยภูมิ สุรินทร ปราจีนบุรี นครนายก ฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา (ธ) สระแกว ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด

สํานักงานแมกองบาลีสนามหลวง

จำนวน/รูป ๕๑ ๑ ๑๑ ๑๒ ๗ ๓ ๓ ๔๖ ๑ ๑ ๓๐ ๙ ๘ ๑

๓๘ ✧

ภาค ๑๑ “ “ “ “ ๑๒ “ “ “ “ ๑๓ “ “ “

วัดปากน้ํา เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

กําหนดการสอบประโยคบาลีสนามหลวง

๓๕ ✧

ประโยค ป.ธ. ๕

๔. สอบทีว่ ดั มหาธาตุ จำนวน ๓๙๘ รูป รวม ๒๗ สำนักเรียน คือ ที่ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ ๑๐ ๑๑ ๑๒ ๑๓ ๑๔ ๑๕ ๑๖ ๑๗ ๑๘ ๑๙

สำนักเรียนคณะจังหวัด จำนวน/รูป นนทบุรี ๔๙ ปทุมธานี ๖๓ ปทุมธานี (ธ) ๑ สมุทรปราการ ๑๕ พระนครศรีอยุธยา ๑๘ พระนครศรีอยุธยา(ธ) ๓ อางทอง ๙ สระบุรี ๑๓ ลพบุรี ๙ สิงหบุรี ๑๑ ชัยนาท ๕ นครสวรรค ๗๖ กำแพงเพชร ๗ กำแพงเพชร (ธ) ๑ พิจิตร ๙ เพชรบูรณ ๒๑ เพชรบูรณ (ธ) ๓ พิษณุโลก ๑๙ สุโขทัย ๖

สํานักงานแมกองบาลีสนามหลวง

ภาค ๑ “ “ “ ๒ “ “ “ ๓ “ “ ๔ “ “ “ “ “ ๕ “

วัดปากน้ํา เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร


กําหนดการสอบประโยคบาลีสนามหลวง

ที่ ๒๐ ๒๑ ๒๒ ๒๓ ๒๔ ๒๕ ๒๖ ๒๗

สำนักเรียนคณะจังหวัด อุตรดิตถ อุตรดิตถ (ธ) ตาก ลำปาง เชียงราย พะเยา แพร นาน

จำนวน/รูป ๓ ๑ ๑ ๑๖ ๙ ๓ ๒๒ ๕

๓๖ ✧

ภาค ๕ “ “ ๖ “ “ “ “

ประโยค ป.ธ. ๕

คือ

๕. สอบทีว่ ดั พระเชตุพนฯ จำนวน ๒๓๗ รูป รวม ๑๗ สำนักเรียน ที่ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘

สำนักเรียนคณะจังหวัด เชียงใหม เชียงใหม (ธ) ลำพูน แมฮองสอน อุดรธานี อุดรธานี (ธ) หนองคาย หนองคาย (ธ)

สํานักงานแมกองบาลีสนามหลวง

จำนวน/รูป ๕๕ ๑ ๑๕ ๑ ๑๓ ๓ ๒๔ ๑

ภาค ๗ “ “ “ ๘ “ “ “

วัดปากน้ํา เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

กําหนดการสอบประโยคบาลีสนามหลวง

ที่ ๙ ๑๐ ๑๑ ๑๒ ๑๓ ๑๔ ๑๕ ๑๖ ๑๗

สำนักเรียนคณะจังหวัด เลย เลย (ธ) สกลนคร หนองบัวลำภู ขอนแกน ขอนแกน (ธ) มหาสารคาม กาฬสินธุ รอยเอ็ด

จำนวน/รูป ๓ ๑ ๔ ๒ ๕๙ ๒ ๙ ๒๑ ๒๓

๓๗ ✧

ภาค ๘ “ “ “ ๙ “ “ “ “

ประโยค ป.ธ. ๕

๖. สอบที่วัดปากน้ำ จำนวน ๒๖๓ รูป รวม ๒๑ สำนักเรียน คือ ที่ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗

สำนักเรียนคณะจังหวัด จำนวน/รูป อุบลราชธานี ๒๘ ศรีสะเกษ ๑๑ ศรีสะเกษ (ธ) ๒ นครพนม ๗ ยโสธร ๙ มุกดาหาร ๒ อำนาจเจริญ ๒๐

สํานักงานแมกองบาลีสนามหลวง

ภาค ๑๐ “ “ “ “ “ “

วัดปากน้ํา เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

กำหนดการและสนามสอบบาลีสนามหลวงปี ๒๕๕๕  

ขอขอบคุณข้อมูลจากกองงานพระธรรมฑูตวัดปากน้ำภาษีเจริญ