Page 1

3ο Γυμνάσιο Θέρμης 2017 - 2018

Διαβάδω Καβάυε, εμπνέομαι και γράυω… Α Γυμνασίου

Επιμέλεια: Γιάγκου Σταυρούλα


2


ΠΡΟΛΟΓΟ΢ Όπαμά μος, είναι να γίνυ μία εκπαιδεςηικψρ, η οποία να απελεςθεπϊνει ηιρ δημιοςπγικ ρ δςνάμειρ ηυν μαθηηϊν ηηρ. Απαπαίηηηη, ψμυρ πποχπψθεζη για να επιηεςσθεί αςηψ, είναι να σει πποαποθαζίζει, ο εκπαιδεςηικψρ, να καη ει απψ ηο άθπο ηος. Δμπλ κονηαρ ενεπγά ηοςρ μαθηη ρ μαρ, ηψζο εγϊ ψζο και η ζςνάδελθψρ μος, η κ. Ραθηοωδη, θελήζαμε να ενεπγοποιήζοςμε ηη ζκ τη, ηη δημιοςπγικψηηηα και ηην ππυηο οςλία ηυν μαθηηϊν/ηπιϊν μαρ. ΢ωμθυνα με ηο διαθεμαηικψ ενιαίο πλαίζιο ηος ππογπάμμαηορ ζποςδϊν ηηρ νεοελληνικήρ λογοηεσνίαρ, γενικψρ ζκοπψρ, είναι η ενδςνάμυζη ηηρ μοπθυηικήρ επάπκειαρ, ηηρ επικοινυνιακήρ ικανψηηηαρ και ηηρ ζςναιζθημαηικήρ ανάπηςξηρ ηυν μαθηηϊν - αναγνυζηϊν. Ζ εκπαίδεςζη δεν ππ πει να ανηιμεηυπίζεηαι μψνο υρ ζηψσορ, αλλά κςπίυρ υρ μ ζο για να ππαγμαηοποιηθοων οι απαιηοωμενερ αλλαγ ρ ζηη ζςμπεπιθοπά και ηον ηπψπο ζυήρ. Δίναι ναρ πνεςμαηικψρ ηπψπορ με ηον οποίο ενεπγοποιοωνηαι οι ιδ ερ, οι πεποιθήζειρ, ηα ζςναιζθήμαηα. Οι μαθηη ρ ηηρ Α΄ Γςμναζίος, αθοω ήπθαν ζε επαθή με ηο ίο ηος αλεξανδπινοω ποιηηή και ηην ποίηζή ηος, κλήθηκαν να εκθπαζηοων ποιηηικά και εικαζηικά, ξεδιπλϊνονηαρ ηη δημιοςπγικψηηηα και ηη θανηαζία ηοςρ. Δπεξεπγάζηηκαν και αξιοποίηζαν ηιρ εμπειπίερ και ηιρ γνϊζειρ ηοςρ, για να αποηςπϊζοςν ηον κψζμο, πος ηοςρ πεπι άλλει. Δπεν ηζαν γλυζζικά ζηην καηαζκεςή, ηην παπάζηαζη και ηην επμηνεία ηος. Μεγάλο κ πδορ ζε μια δωζκολη εποσή. Αξίζει να ζημειυθεί ψηι κάποια απψ ηα καλωηεπα αποηελ ζμαηα, ζε ζσ ζη με ηην παπαγυγή γπαπηοω λψγος, παπαηηπήθηκαν ζηοςρ μαθηη ρ με δςζλεξία, δςζοπθογπαθία ή σαμηλ ρ ζσολικ ρ επιδψζειρ. Για μ να ήηαν μια πνεςμαηική άζκηζη να αζσοληθϊ με αςηή ηη διαδικαζία. Απψ ηην άζκηζη αςηή η υθ λεια ήηαν ανςπολψγιζηη και μοναδική.

3


4


ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ

Πεπιγπάθονηαρ ηον ποιηηή και εικαζηικ ρ δημιοςπγίερ ηυν μαθηηϊν………6 - 17 Ποιηηικ ρ και εικαζηικ ρ δημιοςπγίερ ηυν μαθηηϊν……...…………………..19 – 63 Όλα εξαπηϊνηαι απψ εζ να (ζκ τειρ μαθηηή)………………………………...64

5


6 ΝΕΡΕΑ ΠΕΡΕΘ ΦΩΣΙΑΔΟΤ, Α΄6


ΠΔΡΗΓΡΑΦΟΝΣΑ΢ ΣΟΝ ΠΟΗΖΣΖ ΜΔ΢Α ΑΠΟ ΦΧΣΟΓΡΑΦΗΔ΢ & ΔΗΚΑ΢ΣΗΚΔ΢ ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΔ΢ ΣΧΝ ΜΑΘΖΣΧΝ / ΣΡΗΧΝ ΣΜΖΜΑΣΑ: Α1, Α4, Α5, Α6

7


 Ο Κυνζηανηίνορ Κα άθηρ είναι ναρ μελασπινψρ άνηπαρ με μαωπα μαλλιά και μεγάλα ζηπογγςλά μάηια. Έσει να μελαγσολικψ – αγσυηικψ ωθορ και κάνει μεγάλη ενηωπυζη η ζο απψηηηα ηος πποζϊπος ηος. Σο λ μμα ηος είναι σαπακηηπιζηικψ και αςηψ ηον κάνει να αναγνυπίζεηαι εωκολα ζε ψλερ ηιρ σπονικ ρ/ ηλικιακ ρ θάζειρ ηηρ ζυήρ ηος. ΢ςνήθυρ θοπάει κοςζηοωμι και ζη κεηαι καμαπυηά. Μ ζα απψ ηο ωθορ ηος γαίνει ναρ θψ ορ. Φαίνεηαι, ψμυρ, ψηι είναι ναρ άνθπυπορ διανοοωμενορ, με ψνειπα για ηη ζυή. Νηόβε Φσηηάδνπ, Α΄4

 Ο Κ.Π. Κα άθηρ θαίνεηαι ναρ αςζηηπψρ άνθπυπορ. Φοπάει ζηπογγςλά γςαλιά, κάηι πος ηον κάνει να δείσνει ζο απψρ και ζεμνψρ. Γεν σαμογελάει. Μοιάζει να είναι κλειζηψρ άνθπυπορ και να ζει μψνορ ζε να ζπίηι, απομονυμ νορ και απψμακπορ απψ ηοςρ ανθπϊποςρ. Δίναι νηςμ νορ με επίζημα ποωσα, θοπάει γπα άηα και ζακάκι. Αςηψ ηοω πποζθ ηει κωπορ και επι ε αιϊνει ψηι ανήκει ζε μια ανϊηεπη κοινυνική ηάξη. Φαίνεηαι επγαηικψρ. Έηζι ππ πει να δείσνει ναρ ποιηηήρ, ο οποίορ γπατε ποιήμαηα με «μεγάλη» αξία και ζημαζία. Άκης Μανούσιος Α΄5

8


9 ΝΙΟΒΗ ΦΩΣΙΑΔΟΤ, Α΄4


 Άνθπυπορ ψμοπθορ, ηαπεινψρ. Κοιηάζει πεπίεπγα, ζηαθεπά και ζο απά ηιρ μαηι ρ ηυν γωπυ ηος. Γίνεηαι, ηζι δπαμαηικψρ. Αιηία ηα μεγάλα καζηανά ηος μάηια. Παπάξενα! Ηδιαίηεπα αζςνήθιζηερ οι μαηι ρ για ηην εποσή μαρ. Μάηια πος σοςν δει και πεπάζει πολλά. Απλψρ, συπίρ ςπεπ ολ ρ και πολςη λειερ. Σο ππψζυπψ ηος μποπεί να είναι γεπαζμ νο αλλά κάποηε ήηαν παιδιοω, πος ηϊπα σει γεπάζει. Πεζά ποωσα θοπάει, είναι πεπιποιημ νορ, αλλά μελαγσολικψρ. ΢κ θηεηαι… Βηξγηλία Σζηνπξέια, Α΄4

 Σο δ πμα ηος είναι πεζμ νο, γεπαζμ νο και με πολλ ρ πςηίδερ. Σο λ μμα ηος είναι ϊπιμο, ζο απψ και ζκεπηικψ. Γείσνει ψηι σει μια εμπειπία ενψρ ανθπϊπος πος παηάει γεπά ζηη γη. Ξ πει πϊρ να ζςμπεπιθεπθεί ζηον ξυ κψζμο και δεν θ λει να κάνει καμιά ανοηζία, οωηε και να ηον παπαπλανήζει κάποιορ ή κάηι. Ξ πει ηι ππ πει να κάνει και είναι ζηαθεπψρ. Σο νηωζιμψ ηος είναι μοςνηψ, επίζημο και ζο απψ. Γεν μοιάζει με ηο νηωζιμο πος θα επ λεγε ναρ ν ορ ηηρ εποσήρ μαρ. Νικολ ηα Υάζος, Α΄4

10


ΝΙΚΟΛΕΣΑ ΧΑ΢ΟΤ, Α΄4

11 ΒΙΡΓΙΝΙΑ Σ΢ΙΟΤΡΕΛΑ, Α΄4


 Ο Κ.Π. Κα άθηρ θαίνεηαι καηαπονημ νορ, αλλά σει μια θλψγα μ ζα ηος, αςηή ηη θεφκή θλψγα. Ακψμα και ζηα γηπαηειά ηος δείσνει θη ορ και υπαίορ. Φοπάει ζακάκι και θοςλάπι, ππάγμα πος πεηοςζάπει ηη θυηογπαθία ηος μαςπίζονηαρ και πςκνϊνονηαρ ηα γκπίζα ηος μαλλιά, ζυνηανεωονηαρ ηην κθπαζη ηος πποζϊπος ηος και αθαιπϊνηαρ ηο πποδοηικψ ηηρ ηλικίαρ ππογοωλι ηος. Σο ζαπκϊδερ σείλορ ηος ζε ζσ ζη με ηο θλιμμ νο ζηψμα ηος και ηο παισνίδι ηυν σπυμάηυν, πποζδίδοςν κίνηζη και δςναμιζμψ ζηο μονψσπυμο μεηαξυηψ θοςλάπι ηος ποιηηή. Ησάλλα Μεξγαληώηε, Α΄5 Δηξήλε Κόδνπ, Α΄5

12


΢ΚΕΨΕΙ΢ ΓΙΑ ΣΟΝ ΠΟΙΗΣΗ ΜΕ΢Α ΑΠΟ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΕ΢ ΚΑΙ ΢ΚΙΣ΢Α  Ο Κ.Π. Κα άθηρ θαίνεηαι καηαπονημ νορ, αλλά σει μια θλψγα μ ζα ηος, αςηή ηη θεφκή θλψγα. Ακψμα και ζηα γηπαηειά ηος δείσνει θη ορ και υπαίορ. Φοπάει ζακάκι και θοςλάπι, ππάγμα πος πεηοςζάπει ηη θυηογπαθία ηος μαςπίζονηαρ και πςκνϊνονηαρ ηα γκπίζα ηος μαλλιά, ζυνηανεωονηαρ ηην κθπαζη ηος πποζϊπος ηος και αθαιπϊνηαρ ηο πποδοηικψ ηηρ ηλικίαρ ππογοωλι ηος. Σο ζαπκϊδερ σείλορ ηος ζε ζσ ζη με ηο θλιμμ νο ζηψμα ηος και ηο παισνίδι ηυν σπυμάηυν, πποζδίδοςν κίνηζη και δςναμιζμψ ζηο μονψσπυμο μεηαξυηψ θοςλάπι ηος ποιηηή. Ησάλλα Μεξγαληώηε, Α΄5 Δηξήλε Κόδνπ, Α΄5

ΜΑΡΙΑ ΜΙΧΑΛΑΚΟΤ, Α΄5

13


 Δίναι μελασπινψρ με πςκνά μαωπα μαλλιά και πςκνά θπωδια. Φοπάει ζηπογγςλά γςαλιά και πίζυ ηοςρ διακπίνονηαι ηα μεγάλα ηος μάηια. Έσει λ μμα αδικαιολψγηηα νηποπαλψ, ηαπεινψ και θο ιζμ νο. Γείσνει ηη ζο απψηηηα αλλά και ηην μελαγσολία ηος. Έσει να ωθορ ειπυνικψ, ηο οποίο αποκαλωπηει λίγο ηην απαιζιοδοξία ηος. ΢πωπορ Νηελιοπζίδηρ, Α΄6

 14


΢ΠΤΡΟ΢ ΝΣΕΛΙΟΡΖΙΔΗ΢, Α΄6 15


ΑΡΙΕΛΑ ΜΠΑΛΙ, Α΄5

ΡΑΦΑΗΛΙΑ Σ΢ΟΝΙΔΟΤ, Α΄4

ΕΤΑΝΘΙΑ ΠΑΤΛΙΔΟΤ, Α΄6

16


ΓΙΑΝΝΗ΢ ΣΗΛΑΒΕΡΙΔΗ΢, Α΄4 17


18


ΠΟΗΖΣΗΚΔ΢ & ΔΗΚΑ΢ΣΗΚΔ΢ ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΔ΢ ΣΧΝ ΜΑΘΖΣΧΝ & ΜΑΘΖΣΡΗΧΝ ΣΜΖΜΑΣΑ: Α1, Α4, Α5, Α6

19


Ο΢Ο ΚΗ ΑΝ ΓΔΝ ΜΠΟΡΔΗ΢ Όζο κι αν δεν μποπείρ πποζπάθηζε και… ΢κ τος πυρ… ηι σειρ να σάζειρ; Όζο και αν δεν μποπείρ μην ηα παπαηάρ μην ηα αθήνειρ να ζε πίσνοςν. Όζο και αν δεν μποπείρ, ηψζο πείζμυζε για να ηα καηαθ πειρ απ δειξε ηι είζαι. Όζο και αν δεν μποπείρ, ηψζο μποπείρ… ψζο δεν πποζπαθείρ ηψζο δεν θα ηα καηαθ πειρ. Μνδέζηηα Αθξηηίδνπ, Α΄1 Ησάλλα Καδόγινπ, Α΄1

20


ΙΩΑΝΝΑ ΚΑΖΟΓΛΟΤ, Α΄1 ΜΟΔΕ΢ΣΙΑ ΑΚΡΙΣΙΔΟΤ, Α΄1

21


ΣΟ ΝΟΖΜΑ ΣΖ΢ ΕΧΖ΢ Ση ζυή ζος να εκηιμάρ να ηην ζ εζαι και να ηην αγαπάρ. Ευή δεν σειρ μψνον εζω αλλά σοςν κι άλλοι άνθπυποι ζηη Γη. Ευή δεν είναι μψνο λωπερ και κλάμαηα αλλά και σαπ ρ και γ λια γι’ αςηψ μην είζαι ζηη μιζ πια γιαηί πολλά μποπεί να ζςμ οων θαωμαηα. Ευή είναι να δςζκολεωεζαι και να θςζιάζεζαι ψσι να κάθεζαι και να σοςζοςπεωεζαι. Καλψ θα ηα 'ναι ψλοι ν' αγαπιψμαζηαν ψσι να μαλϊναμε και να σηςπιψμαζηαν. Κι εγϊ αςηψ ηο ποίημα μος θα κλείζυ και θα ζαρ αποσαιπεηήζυ. Γιϊπγορ Βάπναληρ, Α΄1

22


23 ΠΑΡΑ΢ΚΕΤΗ ΓΡΑΙΚΟΤ, Α΄1


ΓΔΖ΢Η΢ Ζ μάνα κάθεηαι και δ εηαι και κάθε λίγο κλαίεηαι. ΢ήμα πυρ ο γιορ ηηρ θα γςπίζει ο οςπανψρ δεν ηηρ σει δείξει. Όμυρ, πος να ξ πει η καημ νη πυρ η άπκα ηος γιος ηηρ είναι οςλιαγμ νη. Ανήζςση πάνυ κάηυ πεπιπαηεί μήπυρ ηον γιο ηηρ δει. ΢ηην εκκληζιά πηγαίνει και πποζεωσεηαι λςπημ νη, ο γιορ ηηρ γπήγοπα να γςπίζει σαπά και εςηςσία να ηην γεμίζει. ΢ηην Παναγία πποζεωσεηαι ηο θαωμα ηηρ να κάνει, ππιν η λωπη ηην ηπελάνει. Ζ Παναγιά ακοωει, ψμυρ δςζηςσιζμ νη γιαηί ξ πει, πυρ ηίποηα δεν μποπεί να κάνει, για ηην μάνα ηη λςπημ νη. Θεόδσξνο Διεπζεξηάδεο Α΄1

24


25 ΘΕΟΔΩΡΟ΢ ΕΛΕΤΘΕΡΙΑΔΗ΢, Α΄1


ΑΝΘΡΧΠΔ ΣΗ ΦΑΥΝΔΗ΢ ΝΑ ΒΡΔΗ΢ Άνθπυπε ηι τάσνειρ να πειρ ποιο είναι ηο ππαγμαηικψ νψημα ηηρ ζυήρ! Θεψρ ζος σάπιζε αςηψ ηο δϊπο και ζς αγνψηζερ ηην ωπαπξή ηος. ΢ε ανοωζια ππάγμαηα ζπαηαλάρ ηον σπψνο ζος συπίρ να ‘σοςν ιδιαίηεπη ζημαζία κι η τςσή ζος θςλακιζμ νη ζε μεγάλο αδι ξοδο δια αίνει. Δάν θ λειρ να πειρ ποια είναι η αξία ηηρ ζυήρ αιζιψδοξορ να είζαι και εςγνϊμυν για ψζα σειρ και ψζα ζος σοςνε δοθεί. Μην ξεσνά ζε κάθε δςζκολία να διαηηπείρ ηο σαμψγελο και ηην τςσπαιμία, να απαλλαγείρ απψ ηιρ απνηηικ ρ ηιρ ζκ τειρ πος θα ζοω θ πνοςν δςζηςσία. Ζ ελεςθεπία ζος, η αγάπη ζηον εαςηψ ζος αλλά και ζηον ζςνάνθπυπψ ζος, η σαπά ηηρ πποζθοπάρ και η πποζδοκία ηηρ εςηςσίαρ ζοω ολοκληπϊνοςν ηην ποπεία. Απνζηνιίδεο Γηάλλεο Α΄1

26


ΓΙΑΝΝΗ΢ ΑΠΟ΢ΣΟΛΙΔΗ΢, Α΄1

27


Ο΢Ο ΜΠΟΡΔΗ΢ ΕΖ΢Δ Όζο μποπείρ ζήζε ζήζε ψμοπθα με καλοζωνη, αγάπη, ζε αζμψ. Όζο μποπείρ ζε άζος ζε άζος εζ να, ηη ζυή ζος είναι ηο δϊπο, αςηψ, πος ζος δψθηκε μην ηο πεηάρ, μην ηο ζπαηαλάρ. Όζο μποπείρ δϊζε, ηίποηα δεν μαρ ανήκει ψ,ηι είναι δικψ μαρ είναι και ηος δίπλα, ψ,ηι είναι ηος δίπλα είναι και δικψ μαρ. Όζο μποπείρ ζος εωσομαι να μποπείρ, απλά να μποπείρ… γιαηί μποπείρ ηα πάνηα. Δκκαλνπήι Γαιαλήο Α΄1

28


29 ΔΗΜΗΣΡΑ ΔΑΛΗΔΑΝΟΤ, Α΄1


ΑΤΣΟ ΠΟΤ ΔΗ΢ΑΗ Όζο μποπείρ πποζπάθηζε να είζαι ο εαςηψρ ζος, να είζαι η καπδιά ζος, να είζαι η τςσή ζος. Μην πποζπαθείρ να γίνειρ, κάηι πος δεν είζαι μονάσ’ αξιοποίηζε αςηψ πος ηϊπα είζαι. Κι αν κάποηε νιϊζειρ γεμάηορ, γι’ αςηψ πος ζειρ και είζαι, θςμήζος αςηά ηα λψγια πος ηϊπα πια ζς είζαι. Κίκσλ Θενδσξόπνπινο, Α΄1

30


31 ΚΩΝ΢ΣΑΝΣΙΝΟ΢ ΢ΣΟΤΡΑΪΣΗ΢, Α΄6


Ο΢Ο ΜΠΟΡΔΗ΢ Όζο μποπείρ μη ζειρ συπίρ να αιζθάνεζαι Μην αθήνειρ ηη ζυή να κςλά συπίρ αναμνήζειρ Υυπίρ μια ζεζηή αγκαλιά και να γλςκψ δάκπς Όζο μποπείρ μην αθήνειρ ηην απάσνη ηηρ δςζηςσίαρ να ζε ηςλίγει ζηα δεζμά ηηρ ΢πάζ’ ηα και ζήζε ελεωθεπα Π ηαξε τηλά ζαν αεηψρ ΢ηιρ σιονψδοξερ κοπςθ ρ ηυν οςνϊν ψπος θα ζςνανηήζειρ ηα ψνειπά ζος Όζο μποπείρ κοίηα ηον ήλιο και πάπε ελπίδερ Γιαηί ηο σθερ π παζε αλλά ηο αωπιο ψσι Άθηνε πίζυ ζος να ανθιζμ νο πηγάδι για ηιρ υπαίερ αναμνήζειρ Και μια επειπυμ νη γ θςπα για ηιρ δωζκολερ ζηιγμ ρ ηηρ ζυήρ Όζο μποπείρ γεωζος ηο γλςκψ μ λι ηηρ αγάπηρ ΢κψππιζ ηο ζε ψλο ηον κψζμο Φϊηιζε ηον δπψμο πος οδηγεί ζηη σαπά Μαξία Καιατηδίδνπ, Α΄1

32


΢ΣΕΡΓΙΟ΢ ΓΕΩΡΓΑΝΣΑ΢, Α΄1

33 ΠΕΣΡΟ΢ ΓΕΩΡΓΑΝΣΑ΢, Α΄1


ΣΟ ΝΟΖΜΑ ΣΖ΢ ΕΧΖ΢ Αν θερ να αν ειρ τηλά ζηο οςνψ πάνηα να σειρ μαζί ζος να εθψδιο ςπομονή, ελπίδα αδίζονηαρ μπποζηά αςηψ θα ζε ζϊζει να μην κοιηάξειρ ποη πίζυ. Όηαν ζος θυνάζει ο θίλορ πποσϊπα εζω να ακοωρ μονάσα ηο ηϊπα Βάλε ηο μςαλψ πολω να δοςλ τει ο ήλιορ και πάλι θα θ ξει. Μια ζςμ οςλή θ λυ να ακοωζυ απ’ αςηψν πος μποπεί να με νιϊζει και μεηά απψ πολω αγϊνα αν ηα καηαθ πυ ηην ειπήνη ζηον κψζμο θα ήθελα να θ πυ. Διεάλα Σίιε, Α΄4 (& Μεινπνίεζε ζηίρσλ)

34


ΜΑΡΙΑΝΝΑ Σ΢ΑΚΙΡΙΔΟΤ, Α΄6

35


Ο΢Ο ΜΠΟΡΔΗ΢ ΕΖ΢Δ ΣΖ ΢ΣΗΓΜΖ Όζο μποπείρ να αγαπάρ Μην ηο ξεσνάρ. Όζο μποπείρ να γελάρ και πάνηα να σαμογελάρ. Κάνε λάθη Μα ψζο μποπείρ μάθε να ζςγσυπείρ. Γίνε αληθινψρ Και άζε ηο τ μα μακπιά ζος. Κάνε ςπομονή Και η ζυή ζος θα είναι ψμοπθη και δημιοςπγική. Κάνε ψ,ηι μποπείρ Και ηζι θα ανηαμειθθείρ. Ζ ζυή είναι μικπή γι’ αςηψ ζήζε ηη ζηιγμή. Αλαζηαζία Σζεζκεηδή, Α΄4

36


ΑΝΣΩΝΗ΢ ΟΡΦΑΝΙΔΗ΢, Α΄6

37


Ο΢Ο ΜΠΟΡΔΗ΢ ΢ος είπαν οι άλλοι πυρ είναι δωζκολο ηην λωζη ζηο ππψ λημα να πειρ, ζος είπαν ψηι είζαι ανήμποπορ ηα ψνειπά ζος να σαπείρ ζος είπαν ακψμη ψηι ηην εςηςσία δεν μποπείρ να ηην γεςηείρ, μα μην ηοςρ ακοωρ ηοςρ άλλοςρ ψζο μποπείρ… περ μ ζα ζος ηη δωναμη πος θα σπειαζηείρ αγυνίζος και ηο αποη λεζμα θα δειρ πολω γπήγοπα ζε ψλοςρ θα ομολογείρ πυρ για ηοςρ ζκοποωρ ζος, ίζυρ σπειαζηεί να κοςπαζηείρ μα μην ηο άζειρ κάηυ, ψζο μποπείρ. Άλλα- Μαξία Σζαξαβά, Α΄4

38


ΕΛΕΝΑ ΔΗΜΗΣΡΑ΢ΟΠΟΤΛΟΤ, Α΄5

39


Ζ ΕΧΖ Ζ ζυή είναι να αγαθψ, πος ζος δψθηκε απψ ηον θεψ. Μην ηην ζπαηαλάρ άδικα και συπίρ να διαζκεδάζειρ. Μην αθήνειρ ηοςρ άλλοςρ να ζε εκμεηαλλεωονηαι. Γιαηί η ζυή είναι δική ζος και ππ πει να ζειρ ελεωθεπα. Να κοπιάζειρ για να σειρ ψ,ηι θερ κι ψσι να παίπνειρ απψ ηοςρ άλλοςρ. Μην πιζηεωειρ ψηι ηα λεθηά κάνοςν καλψ και είναι ηα πάνηα για ηοςρ ανθπϊποςρ. Μην είζαι άδικορ με ηον κψζμο γωπυ ζος, και με ηον εαςηψ ζος. Να ζ εζαι ηοςρ άλλοςρ και να ηοςρ εκηιμάρ. Να αγαπάρ και να θαςμάζειρ ηην οικογ νειά ζος. Για αςηά πος ζος μαθαίνει και θα ζος μάθει ζηο μ λλον. Κι ψηαν π ζειρ θα ξαναζηκυθείρ, ξ πονηαρ ψηι πάνηα θα είναι δίπλα ζος. Γιαηί ο καθ ναρ ζει μια θοπά και ππ πει να σαίπεηαι και να είναι εςηςσιζμ νορ. Μ ζα απψ ψλα αςηά πος μαθε και αγάπηζε. Κι αν ποη πεθείρ μψνορ ζηα δωζκολα μην ηα παπαηήζειρ. Ραθαειία Σζνλίδνπ, Α΄4 40


ΛΟΤΚΑ΢ Σ΢ΙΚΟΤΡΑ΢, Α΄6

ΘΩΜΑ΢ ΠΛΕΤΡΙΣΗ΢, Α΄6

41


ΑΝ ΘΔ΢ Αν θερ να θηάζειρ τηλά ηψηε ππ πει να δοςλ τειρ ζκληπά δεν είναι εωκολο να πεηωσειρ ζηη ζυή και αν είζαι, να παπαμείνειρ ζηην κοπςθή. Γι’ αςηψ ψζο είζαι να μικπψ παιδί διά αζε και δοωλετε, μην απγείρ πολω, γιαηί αν πεηωσειρ, θα σειρ μια εςηςσιζμ νη γεμάηη με ψνειπα ζυή. Δξαζθαλίζονηαρ ηην αιϊνια σαπά και μην σονηαρ ανάγκη ηα λεθηά. Νηόβε Φσηηάδνπ, Α΄4

42


, Α΄6 43


Ο΢Ο ΜΠΟΡΔΗ΢ ΝΑ… Όζο μποπείρ να νοιάζεζαι, να αγαπάρ ηοςρ ανθπϊποςρ, πος ζε νοιάζονηαι ππαγμαηικά Όζο μποπείρ να πποζπαθείρ να μην πληγϊνειρ εκείνοςρ πος θ λοςν ηο καλψ ζος Όζο μποπείρ να μην δίνειρ δικαιϊμαηα ζηοςρ άλλοςρ να ζε εκμεηαλλεωονηαι

ΠΡΟ΢ΠΑΘΖ΢Δ Κι αν δεν ανοίγονηαι μπποζηά ζος οι δπψμοι, τάξε μονάσορ να πειρ ηην άκπη ν' ανοίξειρ μςαλψ μαζί και ζκ τη ηα καθάπια μάηια ηηρ καπδιάρ, να δειρ αγϊναρ είναι η ζυή· πποζπάθηζε.

Υυπίρ ν' απελπιζηείρ μ ζα ζηον σπψνο πάλετε με ηα εμπψδια, οπθψρ τηλά να ζη κεζαι π πα απ' ηα ζωννεθα να δςναμϊνειρ, γίγανηαρ να μοιάζειρ, ϊζπος να γίνειρ εζω ο νικηηήρ Μαξία Καπνύηζε, Α' 5

44


ΜΑΡΙΑ ΚΑΠΟΤΣ΢Η, Α΄5

45


Ζ ΕΧΖ ΔΗΝΑΗ ΧΡΑΗΑ Μην σαπαμίζειρ ηη ζυή ζος κάνονηαρ λακείερ πος δεν αξίζοςν. Γιαηί ψηαν ηα σπψνια πεπάζοςν δε θα σειρ κάνει ππάγμαηα πος ζε επηπεάζοςν.

Μην αθήζειρ ανθπϊποςρ να μποςν ζηη ζυή ζος θ λονηαρ αςηοί να ηη διαλωζοςν. Γϊζε σπψνο ζηη θιλία γιαηί αςηψ σει ζημαζία.

Κάνε ηο δωζκολο εωκολο και ηο λάθορ ζυζηψ. Γεν αξίζει να ζηενασυπι ζαι ψζο άζσημα λψγια και να ζος λ νε.

Ζ ζυή είναι υπαία με αγάπη και θιλία. Μην ηην καηαζηπ τειρ ψζερ δςζκολίερ και αν πεπάζειρ. Γάθνη Σοποςνίδη, Α΄5

46


ΔΑΦΝΗ ΣΟΡΟΤΝΙΔΗ, Α΄5

47


Ζ ΕΧΖ ΓΛΤΚΗΑ ΢ΑΝ ΚΑΡΑΜΔΛΑ Ζ ζυή είναι υπαία και γλςκιά ζαν καπαμ λα, να ηη ζειρ κάθε ζηιγμή, ζα να γίνεζαι παιδί.

Όμυρ καμιά θοπά πσεηαι και αναποδιά και ηζι γίνεηαι η ζυή δωζκολη πολω. Άνθπυπε, ψμυρ, μην ξεσνάρ, πυρ ηη ζυή ζος, εζω ηην κς επνάρ.

Γι’ αςηψ και ζήζε ηην πολω, μ σπι εκεί πος θα μποπείρ. Ανπξέι Μπάγηα, Α΄5

48


ΑΝΔΡΕΑ΢ ΧΑΛΙΜΟΤΡΔΑ΢, Α΄4

Ο΢Ο ΜΠΟΡΔΗ΢ 49


Ο΢Ο ΜΠΟΡΔΗ΢ Όζο μποπείρ να πποζπαθείρ γιαηί η ζυή είναι ναρ αγϊναρ.

Όζο μποπείρ να μοσθείρ να καηακηήζειρ ηα ψνειπά ζος.

Όζο μποπείρ ψπθιορ να ζηαθείρ γιαηί είζαι ναρ ήπυαρ.

Όζο μποπείρ γενναίορ να θανείρ μην θο ηθείρ και μην δειλιάζειρ.

Όζο μποπείρ δϊζε αγάπη ζηη ζυή ζος, αςηή θα ζε ανηαμείτει. ΢σηήξεο Θενδσξίδεο, Α΄5

50


΢ΩΣΗΡΗ΢ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗ΢, Α΄5

51


Ζ ΑΝΑΓΔΝΝΖ΢Ζ Δίμαζηε ψλοι να ζϊμα, μία τςσή και μία θυνή, είμαζηε ψλοι να ζϊμα μ σπι να μαρ θάτοςνε ζηο σϊμα.

Σιρ τςσ ρ ηοςρ ψλοι κάποηε θα παπαδϊζοςν, ζαν να μην σοςν ζηον κψζμο πια ηίποηα άλλο για να δϊζοςν.

Όλοι κάποηε πεθαίνοςμε και κάποηε γεννιψμαζηε, ζαν μια τςσή ψλοι μαζί, κάποηε ψλοι θα ξαναφδυθοωμε ζαν πιανίζηαρ ζηην ζκηνή.

΢αν να ποςλί συπίρ θηεπά, ζαν ηον άνθπυπο συπίρ μιλιά, κάποηε ψλοι θα σαθοωμε συπίρ κανείρ να μαρ ηιμά…

Μηράιεο Ακπόλεο, Α΄5 Γηάλλεο Καδάθεο, Α΄5

52


53 ΦΩΣΕΙΝΗ ΜΠΑΚΟΤ, Α΄5


Ο΢Ο ΜΠΟΡΔΗ΢ ΜΖΝ… Όζο μποπείρ μην δίνειρ άζη ζε ανοωζια ππο λήμαηα, ζε λάθη μικπά άδικορ κψπορ…

Μην κος αλάρ άπη αλλονϊν ψζο μποπείρ οωηε ηα δικά ζος, να καηαλαγιάζειρ. Άλλυζηε ψηι δε ζος δψθηκε δεν ζος άνηκε ποη !

Όζο μποπείρ ακψμα ηη σαπά ζος κπωτε, κπάηα ηην για ζ να γιαηί η ζήλεια είναι άζσημο ππάγμα. Παπεξηγείηαι πολλ ρ θοπ ρ, λίγερ οι θοπ ρ συπίρ απϊλειερ…

Υαξά Καπία, Α΄5

54


55 ΞΑΝΘΙΠΠΗ ΜΑΝ΢ΑΛΗ, Α΄5 ΧΑΡΑ ΚΑΠΙΑ, Α΄5


Ζ ΕΧΖ Ζ ζυή σει πηϊζειρ αλλά και απογειϊζειρ. Τπάπσοςν ζηιγμ ρ πος θα κλάτοςμε αλλά και θα γελάζοςμε, ψμυρ ηο νψημα ηηρ ζυήρ είναι μοναδικψ αλλά κα πανηοηινψ πυρ ψηι σοςμε ηο εκηιμάμε και ποη δεν ηο ξεσνάμε.

Έιελα Κσλζηαληίλα Παξαζθεπνπνύινπ, Α΄6

56


Ζ ΥΑΡΑ ΣΖ΢ ΕΧΖ΢ Μια ηλιψλοςζηη μ πα γαίνυ ξυ και λ υ καλημ πα. Μα ναρ γείηοναρ μερ’ ζηην γκπίνια θ λει μψνο ηζςσία.

Παίζυ με ηοςρ θίλοςρ ζηην αλάνα και γινψμαζηε μερ’ ζηα σάλια. Πηγαίνυ ζηο ζπίηι γεμάηορ λάζπη και η μαμά μος λ ει πυρ ηα ‘συ σάζει

Ζ ζυή είναι σαπά για ψλα ηα παιδιά. Όλοι μποποων να κάνοςν ψηι θ λοςν απκεί να ηο πιζηεωοςν

Κάνυ ψηι μποπϊ αλλά ψλοι μος θ πονηαι ζαν μυπψ. Γεν μος σοςν εμπιζηοζωνη και αςηψ ηο ππάγμα μος ηη δίνει.

Γαλάε Σνξνπλίδε, Α΄6

57


ΕΖ΢Δ ΣΖ ΕΧΖ ΢ΟΤ!

Εσή, κηα ιέμε κηθξή, κε ζεκαζία κεγάιε. Με ηηο ραξέο πνπ ζνπ δίλεη θαη ηηο ιύπεο, γθξηληάξε... Μεο ζηελ αλία , πόζεο ώξεο, Γε βαξέζεθεο αθόκα; Βγεο έμσ κηα θνξά Έζησ θη αλ έρεη κπόξα. Ση πεξηκέλεηο λα ζνπ πσ; Γε ζεθώζεθεο αθόκα; Σξέρα, γέια, ζα πξνιάβεηο, Ζ δσή ζνπ πάλσ απ΄ όια. Κη αλ ζε πλίγεη ε κνλαμηά θνίηα γύξσ ζνπ, ζπκήζνπ, ν θαζέλαο αλαδεηά έλα θνκκάηη απ΄ηε δσή ζνπ. Οη θίινη είλα γηα λα ηνπο ραξείο, όρη γηα λα λα ηνπο βξίδεηο. Δίλαη νη θίινη κηαο δσήο Να ηνπο ζέβεζαη, θεξδίδεηο. ΣΖ ΕΩΖ ΢ΟΤ Δ΢Τ ΣΖ ΦΣΗΑΥΝΔΗ΢! Σελ ελνριείο, ηελ πνλάο , ηε ζθιαβώλεηο, ΣΖ ΛΤΣΡΩΝΔΗ΢....

Γεκήηξεο Σζηνύκαο, Α΄6

58


ΔΗΜΗΣΡΗ΢ Σ΢ΙΟΤΜΑ΢, Α΄6

59


60 ΒΑΛΕΡΙΑ ΜΑΛΕΝΑ ΣΑΜΠΑΚΟΠΟΤΛΟΤ, Α΄6


ΠΑΤΛΟ΢ ΠΑΠΑΔΟΠΟΤΛΟ΢, Α΄6

΢ΣΕΦΑΝΙΑ ΣΡΙΑΝΣΑΦΤΛΛΙΔΟΤ, Α΄4

61


Ζ ΑΝΟΗΞΖ Υπϊμαηα πανηοω γωπυ μαρ λοςλοωδια ανθίζοςν ηα ποςλιά σαποωμενα ηπιγςπνάνε και κελαηδοωνε. Πψηε ποσ ρ πψηε ήλιορ μαρ σαμογελάει η πιο ψμοπθη εποσή ηϊπα ξεκινάει. ΢εκίλα Υόηδα, Α΄6

62


Η

63 ΢ΕΜΙΝΑ ΧΟΣΖΑ, Α΄6


ΟΛΑ ΔΞΑΡΣΧΝΣΑΗ ΑΠΟ Δ΢ΔΝΑ «Ποιο είναι άπαγε ηο ππαγμαηικψ νψημα ηηρ ζυήρ;» Ένα σιλιοειπυμ νο επϊηημα, πος ζίγοςπα δεν σει μία μοναδική και ξεκάθαπη απάνηηζη. Σο νψημα ηηρ ζυήρ είζαι εζω, ο ίδιορ ζος ο εαςηψρ! Ο ηπψπορ πος θα ηο ανακαλωτει ο καθ ναρ, εξαπηάηαι απ’ ηον καθ να ξεσυπιζηά. Άλλοηε, ο καθ ναρ μαρ, σει ηιρ δικ ρ ηος αναζθάλειερ και άλλοηε, ηα δικά ηος θ λυ. Ζ ζυή είναι ζαν μια πλαζηελίνη, πος ηην κπαηάρ ζηα σ πια ζος και ηην πλάθειρ ψπυρ θ λειρ! Ανά πάζα ζηιγμή μποπείρ να ηην αλλάξειρ, απκεί να ηο θ λειρ και να πποζπαθήζειρ. Ζ ζυή δεν είναι καλή ή κακή, εωκολη ή δωζκολη. Οι επιλογ ρ και οι ππάξειρ ζος είναι αςη ρ, πος ζε απογοηηεωοςν πολλ ρ θοπ ρ και ψσι η ίδια η ζυή. Μψνο, ψηαν εζω ζςνειδηηοποιήζειρ ψηι πολλά απψ εκείνα πος ζος παποςζιάζει η ζυή ζηην ποπεία ηηρ είναι δικά ζος δημιοςπγήμαηα, ηψηε μψνο θα καηαλά ειρ ψηι ζςμμεη σειρ ενεπγά ζηο ηαξίδι ηηρ ζυήρ. Ζ ωπαπξή μαρ είναι ηςσαία! ΢ηη ζυή ήπθαμε απλϊρ για να ζήζοςμε, ψσι για να αποκηήζοςμε δψξα ή θήμη, σπήμαηα ή πεπιοςζία. Ζ ππαγμαηική εςηςσία, λοιπψν, είναι ζηιγμ ρ. Μικπ ρ, απλ ρ, καθημεπιν ρ απολαωζειρ, πος ομοπθαίνοςν ηη ζυή. Γι’ αςηψ οθείλοςμε να ζε ψμαζηε και να αγαποωμε ψσι μψνο ηοςρ ζςνανθπϊποςρ μαρ, αλλά πάνυ απψ ψλα ηον ίδιο μαρ ηον εαςηψ. Να ζοωμε, να εκθπαζψμαζηε και να νιϊθοςμε ελεωθεποι!!! Γηώξγνο Γαλδίθαο, Α΄1 (ν καζεηήο θαηέιεμε ζ’ απηέο ηηο ζθέςεηο, ύζηεξα από ηε κειέηε ησλ δύν πνηεκάησλ: «Γέεζηο» & «Όζν κπνξείο» ηνπ πνηεηή Κ. Π. Καβάθε)

64


Δπγάστηκαν οι εξήρ μαθητέρ & μαθήτπιερ: Σμήμα Α΄1: Ακπιηίδος Μοδ ζηια, Αποζηολίδηρ Ηυάννηρ, Βάπναληρ Γιϊπγορ, Γαλανήρ Δμμανοςήλ, Γευπγανηάρ Π ηπορ, Γευπγανηάρ ΢η πγιορ, Γπαικοω Παπαζκεςή, Γαληδάνος Γήμηηπα, Γανδίκαρ Γιϊπγορ, Δλεςθεπιάδηρ Θεψδυπορ, Θεοδυπψποςλορ Κίμυν, Καζψγλος Ηυάννα, Καλαφηζίδος Μαπία Σμήμα Α΄4: Σηλα επίδηρ Ηυάννηρ, Σίλη Δλεάνα, Σπιανηαθςλλίδος ΢ηεθανία, Σζαπα ά Άννα – Μαπία, Σζεζμεηζή Αναζηαζία, Σζιοςπ λα Βιπγινία, Σζονίδος Ραθαηλία, Φυηιάδος Νιψ η, Υαλιμοωπδαρ Ανδπ αρ, Υάζος Νικολ ηα Σμήμα Α΄5: Αμπψνηρ Μισαήλ, Γημηηπαζοποωλος Δλ νη, Θεοδυπίδηρ ΢υηήπιορ, Καζάκηρ Ηυάννηρ, Καπία Υαπά, Καποωηζη Μαπία, Κψδος Διπήνη, Μανοωζιορ Γεϊπγιορ, Μάνζαλη Ξανθίππη, Μεπγανιϊηη Ηυάννα, Μισαλακοω Μαπία, Μπάγια Αοςπ λ, Μπάκος Φυηεινή, Μπάλι Απι λα, Σοποςνίδη Γάθνη Σμήμα Α΄6: Νηελιοπζίδηρ ΢πςπίδυν, Οπθανίδηρ Ανηϊνηρ, Παπαδψποςλορ Παωλορ, Παπαζκεςοποωλος Δλ νη – Κυνζηανηίνα, Παςλίδος Δςανθία, Π πεθ - Φυηιάδος Νεπ α, Πλεςπίηηρ Θυμάρ, ΢ηοςπαΐηηρ Κυνζηανηίνορ, Σαμπακοποωλος Βαλ πια – Μαλ να, Σοποςνίδη Γανάη, Σζακιπίδος Μαπία – Ηυάννα, Σζικοωπαρ Λοςκάρ, Σζιοωμαρ Γημήηπιορ, Υψηζα ΢εμίνα

65


66

ΕΡΓΑΣΙΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΒΑΦΗΣ  

ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΗΣ Α΄ΤΑΞΗΣ ΤΟΥ 3ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΘΕΡΜΗΣ ΕΜΠΝΕΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΟΙΗΤΗ Κ. Π. ΚΑΒΑΦΗ ΚΑΙ ΓΡΑΦΟΥΝ - ΖΩΓΡΑΦΙΖΟΥΝ ΤΜΗΜΑΤΑ: Α1, Α4, Α5, Α6

ΕΡΓΑΣΙΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΒΑΦΗΣ  

ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΗΣ Α΄ΤΑΞΗΣ ΤΟΥ 3ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΘΕΡΜΗΣ ΕΜΠΝΕΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΟΙΗΤΗ Κ. Π. ΚΑΒΑΦΗ ΚΑΙ ΓΡΑΦΟΥΝ - ΖΩΓΡΑΦΙΖΟΥΝ ΤΜΗΜΑΤΑ: Α1, Α4, Α5, Α6

Advertisement