Page 1

    LES 2 25 HORES  (25H BTT MOUNTA AIN MARA ATHON)   

DADES GENERALSS  DATA A: DISSABTE 14 DE JULIOL I DIUMENG GE 15 DE JULLIOL DEL 2012  LLOC: FANG AVEN NTURA, ST.M MIQUEL DE CCAMPMAJOR R, PLA DE L’ES STANY, GIRO ONA.   

CONSIDER RACIONSS GENER RALS     

   

    

Les 25h M MTB estan de esenvolupaddes per l’Asso ociació BTT P Pla de l’Estanny i Fang Ave entura  L’organitzzació comptarà amb un  equip de dirrecció a càrre ec de XXXXX  X que controllarà el  complimeent  del  pre esent  reglam ment  per  part  p dels  co ompetidors  i  decidirà  sobre  qualsevol tema refere ent a la carreera.  L’organitzzació  podrà  suspendre  la  carrera  per  p qüestions  de  segureetat  pública,  actes  vandàlicss, climatològiiques i/o de  força major..  L’organitzzació  i  els  sponsors  s es  reserven  ell  dret  d’utiliitzar,  reprodduir,  distribu uir  i/o  publicar  les  fotograffies,  vídeos,  pel∙lícules,  gravacions  i/o  qualsevvol  altre  mittjà  de  reproduccció  dels  co orredors  sennse  compensació  econò òmica  qualssevol  a  favo or  del  participan nt a la present carrera.  L’Organittzació  no  ree emborsarà  l’’import  de  l’inscripció  als  participannts  que  decideixin  no participar una veggada s’hagin  inscrit, sigui quin sigui el motiu.  nsabilitat perr les dades ffacilitades, la a seva  La particiipació a al carrera implicca la respon acceptaciió plena del reglament i eel pagamentt de l’inscripcció.  L’organitzzació es rese erva el dret dd’admissió.  Només  podran  p partticipar  correedors  de  18 8  anys  com mplerts  com  a  mínim  el  e dia  13/07/19 994, a no serr que essent  menor d’edat, formi parrt d’un equipp en el que ttambé  hi hagi co om a particip pant el seu reepresentant legal, el qua al haurà d’esstar present en tot  moment en el lloc de la prova am mb el seu tute elat.  difiqui  o  adulteri  a de  qualsevol  manera  el  e seu  dorrsal,  serà  exclòs  e Qui  mod automàticament de la a carrera (el  participant i el seu equiip).  L’organitzzació  facilita arà  un  testim moni  a  cada  equip,  que ha  de  porttar  el  corred dor  en  actiu en ttot moment.  No  està  permès  reta allar  el  circuiit.  En  el  cas  de  detectar‐se  algun  pparticipant  que  ha  retallat, sserà desqualificat ell i el sseu equip.  Un corred dor pot dona ar voltes connsecutives se ense limitació ó.  Les  actituds,  com mportamentss,  comentaaris,...  ofensius,  abus ius,  degrad dants,  insultantss,...  seran  considerats  falta  greu,,  amb  la  possibilitat  p dde  comporttar  la  conseqüeent expulsió de la carreraa. 

INSSCRIPCIO ONS Les  in nscripcions  es  e realitzaran  a  través  dde  la  pagina  web  (www.les25hbtt.coom)  i  el  paga ament  serà m mitjançant TTRANSFERÈNCIA BANCÀR RIA AL NUMEERO DE COM MPTE ............ .................  Els prreus i termin nis d’inscripció es detalle n seguidame ent.  Els co ompetidors h hauran de prresentar OBLLIGATORIAM MENT el seu D DNI / Passapport a l’hora de fer  les accreditacions..               


LES 2 25 HORES  (25H BTT MOUNTA AIN MARA ATHON)   

    HORA ARIS COMPEETICIÓ  DISSA ABTE 14/07//2012  08:000  Obertura acreditacion ns i inscripcioons. Oberturra circuit perr pràctica.  10:255  Tancament acreditaciions  10:300  Briefing o oficial pels co orredors (oblligatori per T TOTS ELS CO ORREDORS I A ASSISTENTS)    Tancament circuit per pràctica  ursa  12:000  Sortida cu 20:000  Obligatorri tenir les llu ums preparaddes per començar la voltta    DIUM MENGE 15/07 7/2012  13:000  No es pod drà comença ar cap mes voolta.  13:300   Final curssa    14:000   Publicació ó resultats provisionals 14:155  Entrega p premis i dinar de cloendaa.  18:000  Ultima ho ora per haver abandonatt el campame ent.   

REG GLAMEN NT Els  organitzadorss,  el  Comissari,  o  el  Dirrector  de  la  Cursa  es  re eserven  el  ddret  de  canvviar  o  acions en quualsevol mom ment per asssegurar uness condicions justes  modificar les normes o regula i  segu ures  per  tots  els  particip pants.  TOTS  els  corredors  seran obligats  a  signaar una  copia  de  la  norm mativa  final  i  les  seves  re egulacions  ddurant  el  reggistre  a  la  cu ursa.  Despréés  del  registrre,  tot  canvii o modificacció de la mateixa, serà coomunicada durant el “briefing” de la ccursa.  Els  corredors  i  ajudants  a d’e equip  haurann  de  seguir  les  instruccions  dels  CComissaris  en  e tot  mom ment.  El Cap de Comisssaris pot imp posar penalittzacions des  d’un avís, pe enalització pper temps, pèrdua  de  vo oltes  fins  a  la  desqualifficació  total  del  particip pant  i/o  equ uip.  Les  deciisions  del  Cap  de  Comissaris seran sempre definitives i mai  es podran aapel∙lar.  c tindràà  el  mateix  nivell  En  caas  d’absència  del  Cap  de  Comissaaris,  el  Direcctor  de  la  cursa  d’auttoritat.    SORTTIDA DE LA C CURSA  La sortida es duràà a terme el dissabte 14 dde Juliol a les 12:00 a.m. nat mitjançannt sorteig, qu ue es durà a terme al finaal del “briefiing”.  L’ordre de sortidaa serà design La sortida serà a ll’estil “Le‐Ma ans”, tal i co m es pot obsservar a la fo otografia.  No  podran  situarr‐se  mes  de  dues  personnes  per  equip  a  la  zona  de  sortida.  En  cas  de  ser  s un  correedor  individu ual,  i  no  tenir  assistènci a,  es  podrà  demanar  a  qualsevol  ppersona  exte erna  o  volun ntari de la cu ursa per fer la funció d’asssistent en aaquell mome ent, o si es vool es pot fer servir  un peeu per la bicii (important que porti el  numero del corredor infformat a alguun lloc visible, per  poder ser entregaat al box del participant ccorresponen nt un cop s’hagi produït laa sortida).   


LES 2 25 HORES  (25H BTT MOUNTA AIN MARA ATHON)   

FINALITZACIÓ DEE LA PROVA  La  cu ursa  finalitzaarà  per  totes  les  categoories  un  cop p  s’hagin  complert  les  225  hores.  Un  cop  comp plertes les 25 5 hores, no e es podrà com mençar cap m mes volta al circuit. Per ddeterminar l’’ordre  dels eequips Finish hers, es faran servir 2 cr iteris, el prim mer per num mero de voltees completades al  circuiit,  i  en  segon  lloc,  en  ca as  d’empat  aa  numero  de e  voltes,  serrà  en  funció  del  mínim  temps  t emprrat.  Qualssevol corredor / equip q que complet i una volta,  apareixerà a a la llista de ls resultats ccom a  Finish hers.  La vo olta que  sigu ui començada just abanss de  que  es  compleixin les 25 horess, tindrà un  temps  t màxim m per ser realitzada de 3 30 minuts, ess a dir, que aa les 13:30 ho ores del dium menge 15 de e juliol  es  tancaran  els  temps  dels  equips  e particcipants.  Si  un n  equip  no  pot  p completaar  aquesta  última  ú volta,, el seu resultat serà el n numero de vvoltes previ aa l’inici d’aqu uesta ultima,, i el temps sserà el  temp ps  emprat  en  completar  les  voltes  esmentade es.  Tota  voltta  completa da  passat  aquest  a temp ps, no serà co omputada.    CATEEGORIES  Les caategories seran les següe ents:    INDIV VIDUALS (maasculí i femen ní)    155 pl màx.  COLOR BLLAU (numeroo negre / blanc)  EQUIPS DE 2 (masculí, femeníí i mixt)  300 pl màx.  COLOR VE ERMELL (neggre/blanc/ gris)  EQUIPS DE 3 (masculí, femeníí i mixt)   noo límit  COLOR VE ERD (negre/bblanc/ gris)  EQUIPS DE 4 (masculí, femeníí i mixt)  noo límit  COLOR MA ARRÓ (negree/blanc/ gris)      Per faacilitar la forrmació d’equ uips, no hi haaurà categories per edatss.  Cada corredor no omes podrà p prendre partt a la cursa e en 1 equip (no es pot dobblar participa ació), i  no ess podrà modificar la categgoria ni equiip després de el divendres 13/07/20122 a les 16:00 p.m..     PAUSSA O ABAND DONAMENT DE LA CURSA A  La cursa podrà seer pausada i//o cancel∙ladda per causes de meteorologia extrem ma, emergència o  qualssevol altre raaó que decide eixi l’organittzació i/o el ccap dels com missaris.  Si la ccursa es pausada, tot corrredor en acttiu haurà de completar la a seva volta,, computant així el  total  de  voltes  realitzades  r i temps  empprat  en  la  seva  s realitza ació.  Si  la  cuursa  es  don na  per  canceel∙lada,  això  marcarà  ell  final  de  laa  cursa  i  elss  resultats.  En  E el  cas  dee  poder  torrnar  a  comeençar, s’aniraan re‐introdu uint els correedors al circu uit a partir d del temps de  e diferencia q que es  portaaven  a  l’arribada.  Si  algun  equip  esstava  parat  a  boxes,  començaran  juuntament  amb  el  primeer equip, ja  que la zona  de boxes ess considerarrà com a parrt de l’arribaada de la currsa, ja  que p per arribar‐hi s’haurà d’h haver compleetat el 99% d de la volta ap proximadameent.  No ess retornarà l’’import de l’inscripció si  algun participant es retirra o abandonna la cursa.   


LES 2 25 HORES  (25H BTT MOUNTA AIN MARA ATHON)   

  RESU ULTATS  Indep pendent de  la categoria,, el guanyaddor serà el co orredor / eq quip que com mpleti mes vvoltes.  Per eel corredors // equips amb b el mateix nnombre de vo oltes, els gua anyadors serran els que tiinguin  un teemps menor..  Els  reesultats  provvisionals  s’aniran  publiccant  al  taule ell  de  resultats  de  man era  periòdicca.  Els  resulttat finals pro ovisionals seran publicat s 30 minuts mes tard de e l’arribada dde l’últim corrredor  / equ uip.  Si no  hi ha cap reeclamació, els resultats ees considerarran definitiuss passats 15  minuts de la a seva  publicació al tauleell de resulta ats.        RECLA AMACIONS  Tota reclamació ss’haurà de fe er immediataament desprrés de l’incidè ència que l’oorigini.   En el  cas de les reeclamacions de resultatss, nomes es p podrà reclam mar fins passsats 15 minuts a la  sortid da dels resultats provisio onals.   Tota reclamació h haurà d’anarr acompanyaada de 40 € d de quota, que seran retoornats si es dona la  ma.  Les  reclamacions  noomes  poden n  ser  gestionades  per  eels  corredorrs,  els  raó  aa  qui  reclam assisttents o el personal de l’o organització. Les fu ulles de reclaamacions esttaran disponnibles a la tau ula de cronom metratge.    BICIC CLETES I EQU UIPAMENT  Tota  bicicleta utillitzada duran nt la prova h a de ser con nforme a la n normativa UCCI de les cursses de  MTB..  Els  canvis  de  bicicleta  nomes  ess  podran  re ealitzar  a  la a  zona  de  bboxes,  essent  un  incom mpliment d’aaquesta norm ma, causa dee desqualificaació de la prrova. Esta peermesa l’utilització  d’un numero indeefinit de reca anvis i bicicleetes durant lla prova. Si a algun corredoor te un prob blema  parar a un coostat del circcuit (deixant pas a la restta de participant i  amb  la bicicleta,  la podrà rep no en ntorpint el p pas, que pot ser motiu dee sanció), po odent rebre ajuda mecànnica externa, però  mai ccanviar de bicicleta. Per p poder fer aixxò haurà de completar la a volta fins a  la zona de b boxes.  Cap  participant  podrà  inte ercanviar  laa  bicicleta  amb  un  altre  a partici pant,  essen nt  un  incom mpliment d’aaquesta norm ma motiu de  sanció).  Cada  participant  /  equip  serà à  previst  de   dos  copies  del  numero o  i  placa  idenntificativa  de el  seu  respeectiu equip.   No hi haurà distinció entre le es bicicletes  MTB de 26”” i les de 29 9”. Cap altre  tipus de biccicleta  serà  permesa en  aquesta currsa. Queden  expressame ent prohibide es les bicicleetes de carre etera i  les  d de  Ciclocròs..  El  mínim  d’amplada  de  pneumààtic  es  1.6”..  La  suspennsió  davante era  es  aconssellable  però ò  no  obligatòria.  Les  “baanyes”  son  permeses,  però  p nomes  les  del  laterral  del  manillar, no les estil “triatló”.    CASC C  Es TO OTALMENT O OBLIGATORI l’utilització ddel casc en tot moment q que s’utilitzi  la bicicleta.   Els  cascs  que  s’utilitzin  durant  la  comppetició  i  la  practica  han  de  compllir  els  Estàn ndards  Intern nacionals  dee  Seguretat.  No  complir   amb  l’obliggació  de  l’ús  del  casc  enn  tot  momen nt  pot  supossar  l’expulsió ó  immediata a  de  la  provva.  Els  casc  que  q s’hagin  danyat  (deg ut  a  una  caiguda,  cop,..) han de ser substituïts. Es per aixòò que aconse ellem a tot p participant qque dugui en ntre el  seu eequipatge un casc de reca anvi.   Es  po oden  utilitzaar  càmeres  de  vídeo  peel  casc  sempre  i  quan  no  comprom metin  la  correcta  subjeecció, funció i estructura del casc.   


LES 2 25 HORES  (25H BTT MOUNTA AIN MARA ATHON)   

    PLAC CA DORSAL B BICICLETA  S’ha  de subjectarr la placa dorsal a la parrt davantera  de la bicicle eta, amb 3 tiires com a m mínim,  una d d’elles subjectada al manillar i les alltres 2 als caables. Semprre ha de ser  r 100% visible i no  tapatt per cap objecte (cables,,...). El numeero no pot se er alterat, ennegrit, tallatt o desfiguratt.  Cada corredor serà proveït de e 2 dorsals frrontals i 2 do orsals petits posteriors. EEl dorsal possterior  pot  sser  ubicat  a  a la  part  po osterior  de  la  bicicleta,,  o  la  part  posterior  dde  l’equipaciió  del  particcipant (Maillot o camel‐b back), però ssempre ha de e ser visible. Els  diferents  colo ors  dels  dorrsals  i  colorr  dels  números  serviran n  per  identifficar  les  dife erents  categgories dels paarticipants.    LLUM MS  A  la  nit,  es  obliggatori  portar  a  la  part  posterior  una  llum  vermella  (pot  sser  intermittent  o  continua), una llu um blanca a la part dav antera de laa bicicleta d’un mínim dee  5 W halòggens o  equivvalent, i porttar sempre u una llum de  recanvi, que e no te perqu uè estar en m marxa (pot sser un  frontal pel casc, u una llanterna a,...).  El  mo oment  de  posar  p en  ma arxa  les  llum ms  (i  en  el  que  q ja  es  podran  deixaar  d’utilitzar)  serà  comu unicat  a  tottes  els  participants  mittjançant  la  megafonia,  durant  el  sseu  pas  perr  l’arc  d’arriibada, en elss assistents d dels equips,.... De totes m maneres durrant el Briefiing de la currsa, es  posarrà una hora llímit en la qu ue s’hauran dd’activar les llums (anirà en funció dee la climatolo ogia).  La llum posterior vermella s’a aconsella deiixar‐la activa durant totes les hores dde la cursa.    TRAN NSPORT DE M MATERIAL DURANT LA CCURSA  Els  p participants  podran  utilitzar  Camel‐‐back  i  mottxilles  (impo ortant  recorddar  que  la  placa  identtificativa  possterior  s’ha  de  d veure  en   tot  momen nt)  sense  cap p  limitació  dde  volum.  En n  elles  poden portar pro oductes hidra atants, alimeentaris, einess, recanvis,...  ue  ESTA  TOTTALMENT  PR ROHIBIT  es  l’’utilització  d’aparells  rep productors  dde  musica    de  d tot  El  qu tipus.   Si  qu ue  està  permès  i  es  acconsellable  es  que  els  participantss  en  carreraa  portin  mò òbil  o  transsistors,  per  si  tenen  alggun  problem ma  i  han  de e  contactar  amb  els  asssistents  o  altres  membres  de  l’eq quip.  Sempre e  que  haginn  d’utilitzar  aquests  a aparells,  haurann  d’apartar‐sse  del  camí  principal per on es realittza la prova.. Lògicamentt, no es pot a anar amb elss auriculars p posats  menttre es va sobre la bici, ni tampoc es ppot utilitzar l’’aparell en qüestió.    LA CU URSA  El reccorregut seràà marcat mittjançant flettxes de guix  al terra, cinttes delimitaddores del circcuit,...  Impo ortant,  duran nt  la  nit,  hi  haurà  aprroximadament  cada  XXX X  metres  lluums  químics  que  marcaran el circu uit. No està p permès agaffar‐los ni mo oure’ls de lloc (a no ser qque es trobin fora  del ciircuit i es vulguin tornar a a col∙locar a  lloc).  Si alggun  corredorr ha d’aband donar la carrrera per algu una raó, nom mes podrà rreiniciar‐la  des del  mateeix punt on ha abandonatt.  En el cas de problema físic / m mecànic, es ppodrà optar per dues opccions:   Acabar  la  l volta  (caminant,  corrrent,...)  d’aquesta  man nera  la  voltaa  comptabilitzarà  correctament.   En el cass de fer marrxa enrere fi ns a la zonaa de boxes (Q QUE ESTARÀ À SEMPRE PA ASSAT  L’ARC D’ARRIBADA O ON TINDREM M EL CONTRO OL DE XIP DE E LES VOLTESS COMPLETA ADES),  aquesta volta no com mptabilitzaràà.  Esta  totalment  prohibit  p circu ular  en  sentiit  contrari  pujat  damuntt  la  bicicletaa.  En  el  cas  de  d fer  haurà de fer  per un lateral del circuit per la part dde fora.  marxxa enrere finss a boxes, s’h  


LES 2 25 HORES  (25H BTT MOUNTA AIN MARA ATHON)   

  EQUIPS MIXTES  Els eq quips mixtess han de teniir com a mínnim una partticipant feme enina. Aquessta, o aquesttes en  el  cass  de  ser  2,  hauran  de  fer  f un  mínim m  de  10  volttes  al  circuitt  (cada  una)   perquè  aqu uestes  comp ptabilitzin al total de volttes de l’equipp.    ZONA A DE BOXES  Tots  els corredors hauran de passar a cadda volta per  la zona de b boxes, per taant aquesta fforma  a.  Estarà  dis senyada  de  manera  que e  tots  els  coorredors  haggin  de  part  del  circuit  i  de  la  prova recórrrer la mateixxa distància. Cada equip  tindrà un esspai de 3mx3 3m on podraan col∙locar la a seva  carpaa, tenda,... Caap fixació po odrà sobresoortir de l’espaai que li correspon a cadaa equip.  L’accéés  a  la  zonaa  de  boxes  serà  controolada  amb  acreditació,  que  q es  farà  a  cada  corredor,  assisttents (3 per eequip), comissaris, organnitzadors i M Media.  mateix  de  la Els  paarticipants  nomes  n podra an  rebre  ajuuda  dels  assiistents  dintre  o  davant  m a  seva  àrea de box, deixant sempre lliure la zonaa de circulaciió.    RETIR RADA  Un co orredor es p pot retirar en n tot momennt de la provva. ES IMPRE ESCINDIBLE  però que aq questa  decisió es comun niqui immediatament a ll’organització ó, taula de ccronometrattge i jutges.  Haurà  de reetornar al xip p i els dorsalss.  Un co orredor que es retira no podrà sota ccap circumstaancia tornar a reprendree la cursa.     DESC CANS  En el cas dels parrticipants ind dividuals, si ddecideixen fe er un descans superior a  1 hora, ho hauran  de co omunicar als jutges i taula de cronom metratge abans de fer el d descans.    PRIORITAT DE PA AS, ADELANT TAMENT I SEER ADELENTA AT  Qualssevol  participant  que  va agi  caminantt  amb  la  bicci  al  costat  haurà  h de  doonar  sempre  pas  i  prefeerència al que vagi damunt la bici. Si ees camina, controlar que e en tot mom ment es deixa a pas i  no ess molesta a laa resta de pa articipants.  El corrredor que h ha de ser passat te semppre dret de  pas (a no ser que caminni amb la bicci a un  costaat), fins que ees avançat am mb claredat  per una disttància de una a bici.   Si volls avançar un corredor q que tens davvant, s’hauràà de cridar “PAS” / “PASSO”. Si el corrredor  que  h ha  de  ser  avvançat  considera  que  el  lloc  es  segu ur  per  els  do os,  es  podràà  fer  a  un  co ostat  i  cridarà  “PAS”  /  “PASO”.  “ Tam mbé  es  podr à  dir  “PER  LA  L DRETA  /  PER  L’ESQU ERRA”  o  “PO OR  LA  DEREECHA / POR LLA IZQUIERDA”.  Si es  vol avançar  per un costa at determinaat perquè ess te clar que no hi ha d’hhaver cap pe erill, el  A  DRETA  /  PER  P L’ESQUEERRA”  o  “PO OR  LA  correedor  que  vol  avançar  també  pot  cr idar  “PER  LA DEREECHA / POR LLA IZQUIERDA”.  Si el  corredor que està avanççant es  coneeixedor que  darrera seu va un/dos//... corredorss mes,  tamb bé  es  aconseellable  que  en  e el  momennt  de  l’avanççament  li  co omuniqui  al  ccorredor  ava ançat,  dientt “UN MES” // “DOS MES”” / “UNO MA AS” / “DOS M MAS” /....  El  corredor  de  davant  no  te e  l’obligació  de  deixar  passar,  p però  els  corredo rs  mes  lentss  i  els  doblaats no han dee endarrerir els mes ràpiids, a no ser que les cond dicions per l’’avançamentt o ser  avanççat no siguin n segures.   RECO ORDAR,  SI  ETS  EL  CORR REDOR  QUE  VOL  AVANÇAR,  LES  CO ONDICIONS  QUE  TU  PU UGUIS  CONSSIDERAR SEG GURES PER A AVANÇAR, N NO TENEN PEERQUE SER C CONSIDERAD DES SEGURE ES PER  UN  A ALTRE  CORREDOR.  POT  SER  QUE  SI GUI  UN  COR RREDOR  AM MB  MENYS  EEXPERIENCIA A  QUE  UN M MATEIX, O POTSER HA V VIST ALGUNA A COSA QUEE TU DES DE DARRERA N NO HAGIS POGUT  ARRIBAR A VISUA ALITZAR.  


LES 2 25 HORES  (25H BTT MOUNTA AIN MARA ATHON)   

EVALLUACIO MEEDICA I ASSIISTENCIA  Els  primers  auxillis  durant  la a  cursa  seraan  proporcio onats  per  els  membres  del  servei  mèdic  oficiaal, des del moment en ell que els corrredors entrin a la zona d de sortida finns que aban ndonin  la zon na d’arribada. Les intervvencions durrant la carrera nomes es poden fer ssi el corredo or esta  baixaat de la bici, m mai damunt la bici.  fins  als  cen Si  reesultes  lesionat,  i  ets  transportat  t ntre  mèdic,  llavors  la  vvolta  iniciad da  no  comp ptabilitza (a n no ser que la a acabis pel tteu propi peu o amb bicii i t’aturis enn el centre m mèdic).  Una  vvegada  fet  el  e tractamen nt  o  cura,  el  cap  de  com missaris  (amb b  l’informacióó  facilitada  per  el  metgge  oficial  i  el  seu  assesso orament)  preendrà  la  deccisió  de  si  el  participantt  pot  reprendre  la  cursaa o no. En el ccas que no, e el corredor sserà obligat aa abandonar la cursa.   RECO ORDEU  QUE  AQUESTES  DECISIONS  SON  DIFICILS  DE  PREN NDRE,  PERO  QUE  SEMPRE  ES  OTES  LES  PA PREN NEN  PENSAN NT  EN  EL  MILLOR  PER  TO ARTS  IMPLIC CADES,  PER  TANT  DEMA ANEM  MAXIMA COMPR RENSIÓ.   p de comissaris es definittiva i no apel∙lable.  La deecisió del cap El  cap  de  comisssaris  pot  en  tot  momennt  retirar  de  la  competicció  a  un  corrredor  que  mostri  m signees  de  fatiga  extrema  o  alguna  a altre  condició  qu ue  pugui  ser  perjudicial  per  el  corre edor  o  altress participants a la cursa. Després de ll’avaluació m mèdica, el cap de comissaaris pot:   Permetree al corredor tornar a com mpetir   Exigir un període mínim de desca ns obligatori al corredor  Retirar ell corredor de e la cursa  onsabilitat  deel  cap  de  co omissaris  i  no  n es  apel∙laable.  No  hi  haurà  Aqueesta  decisió  es  de  respo comp pensació  de  voltes  ni  co ompensacionns  per  el  te emps  que  el  corredor  ppassi  en  el  procés  p d’avaaluació.    ASSISSTENCIA MECANICA  L’assiistència  meccànica  duran nt  la  cursa  (reparacionss  i  material))  pot  ser  prroveïda  per  altres  correedors en carrrera (no els  que estan deescansant),  de totes maneres no es  obligatori que un  correedor ajudi a  un altre. L’assistència exxterior duran nt la cursa d dels assistentts i/o especttadors  no ess permesa.  Si es  te un probleema mecànicc i es segueixx completantt la volta cam minant, aqueesta serà vàlida. Si  per eel contrari no o es completta la volta p erquè es decideix tornar a boxes reetallant el cirrcuit o  reben nt ajuda exteerna, llavors aquesta voltta no serà co omptabilitzad da com a com mpletada. S’haurà  de to ornar a comeençar la volta a des de l’inicci perquè siggui vàlida.    CONTACTE EEN CAS D’EM MERGÈNCIA ASSISSTENCIA I PEERSONA DE C Tot eels corredorss hauran de d donar el conntacte dels aassistents (s’hauran de feer una acred ditació  com jja s’ha explicat abans) i  el contacte  d’una perso ona per casoss d’emergènncia, que hau urà de  ser present a la ccursa.  Aquesta persona  ha d’estar lo ocalitzable p per telèfon m mòbil durantt totes  les ho ores que durri la cursa, i n nomes ser‐hoo per 3 participants com a màxim.     POLITTICA DE REEMBOLSAME ENT  Una vvegada un paarticipant ha a fet l’ingrés,  aquesta taxxa es conside era no retornnable.    QUE PUC FER?  Àrea de Boxes:  Cada  participant  / equip tind drà un espai  a la zona de boxes de  3mx3m, on  podrà instal∙lar la  seva  pròpia  carp pa,  tenda,...  Es  importaant  tenir  en n  compte  qu ue  cap  peçaa  ni  materia al  pot  sobreepassar  la  pròpia  zona  designada  d peer  cadascú,  per  no  enva air  així  la  zoona  de  la  ressta  de  particcipants / equ uips (si entre e equips adjaacents es po osen d’acord,, no hi ha prroblema en q que es  sobreepassin les zo ones inicialm ment marcad es per cada equip. 


LES 2 25 HORES  (25H BTT MOUNTA AIN MARA ATHON)   

  Cada  equip dispo osarà de tress passis de bboxes per els seus assisttents. Serà oobligatori dissposar  d’aqu uesta acredittació per acccedir a aquessta zona del ccircuit.  Càmp ping:  Hi  haaurà  una  zon na  habilitada  per  poderr  instal∙lar  le es  tendes  d’acampada,  i  les  furgone etes  /  autoccaravanes. En aquesta zo ona hi haurà  toma d’aigu ua i d’electriccitat.   Els paarticipants q que desitgin  disposar d’aaquesta zonaa d’acampad da, ho hauraan de comun nicar a  l’orgaanització perr fer la seva reserva, ja qque la dispon nibilitat es lim mitada i s’attorgaran en ffunció  de qu ui primer ho demani.  Hi haurà contenid dors de recollida selectivva repartits p per tota aque esta zona.  ESTÀ À TOTALMEN NT PROHIBIT FER FOC.  Si  esttà  permès  utilitzar  u esca alfadors  o  cààmping  gas  per  cuinar,  sempre  am mb  màxima  cura  i  respo onsabilitat. D De totes man neres hi haurrà SERVEI DEE BAR I RESTA AURANT LESS 25 HORES.  Cuinaa:  A la zzona de càmping estarà p permès cuinaar. No així a la zona de b boxes ni altrees zones de l’espai  on traanscorrerà laa competició ó.  Dorsaals:  Cada  participant  rebrà dos jo ocs de dorsa ls, un de less llarg i ample, que hauràà d’anar lliga at a la  davantera de la bicicleta a, i un de mees petit que  es podrà llig gar o a la paart posteriorr de la  part d bicicleta, o a la paart posteriorr del Maillot // maleta del participant.    ASSEGURANÇA  Els  corredors  esttarà  cobertss  per  una  aassegurança  pel  sol  fet  d’inscriure’’s  a  la  provva.  Els  particcipants ja federats i que e disposen d’’assegurançaa, tindran un n preu especcial en el mo oment  de fer l’inscripció.     

Reglament 25 hores BTT Pla de l'Estany  

Reglament 25 hores BTT Pla de l'Estany

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you