Page 1

รวบรวมเนื ้อหาเกี่ยวกับหุ้นซิ่งจากอินเตอร์ เน็ท

TIPS & เคล็ดลับ

หุ้นซิ่ง #1

รวบรวมโดย | เซียว จับอิดนึ ้ง 0


" เล่ นหุ้นซิ่ง style มนุษย์ เงินเดือน " by ลุงเบน TakeProfit หลายคนคงสงสัยจะทาได้ ยงั ไง ในเมื่อหุ้นซิ่งนี่แม่งต้ องแทบเฝ้าจอกันทัง้ วัน จะลุกไปเข้ าห้ องน ้ายังทาแทบไม่ได้ อย่างแรก เราต้ องมาปรับทัศนคติเกี่ยวกับหุ้นซิ่งกันใหม่ก่อน คนส่วนมากยังเข้ าใจผิดกับหุ้นซิ่ง ว่าจะต้ องเล่น เข้ า-ออก แค่ 1-3 ช่อง เล่น เร็วๆ ขายเร็ วๆ จะได้ ไม่ติดดอย ลุงพูดได้ เลยว่าเล่น 1-3 ช่อง ไม่มีทางทาให้ ฐานะปลี่ยนได้ เต็มที่ก็ได้ แค่ สตาร์ บคั๊ สักแก้ ว ถ้ าสังเกตกันดีๆ หุ้นที่ลงุ คัดมาให้ ในเพจแต่ละตัว มันมีทงตั ั ้ วที่วื่ง 10-30% ใน วันอยู่เยอะ 1. เราต้ องรู้วิธีเลือกหุ้นที่จะนามาเล่นก่อน 2. เราต้ องรู้ว่าหุ้นเราจะไปได้ ถงึ ขนาดไหน 3. คิดจะรวยอย่าขายหมู แค่ 2-3 ช่องออก 4. วิธีนี ้ต้ องทนแรงเหวี่ยงหุ้นได้ ในระดับนึง

1|Page


5. แม้ จะบอกว่าตอนทางานสามารถถือได้ อย่างสบายใจ แต่กลับมาบ้ านก็ต้อง มาเช็คกราฟ ว่าหุ้นยังอยู่ในแผนหรื อเปล่า เรามาเริ่ มบทแรกกันก่อน หาหุ้นยังไง ? เราจะหาหุ้นกันยังไง ในเมื่อในตลาดมีห้ นุ ตัง้ 500-600 ตัว แต่เราจะหามาเล่นกันแค่ 4-5 ตัว ลุงเคยเขียนอธิบายไปละ นี่คือ วิธีแรก

2|Page


ลุงใช้ แค่ CANDLE STICK ,VOLUME VOLUME คือตัวบ่งบอกว่า หุ้นจะขึ ้นไปได้ แรงแค่ไหน และจะขึ ้นได้ ถงึ เมื่อไหร่ แข็งแกร่ งไหม และ CANDLE STICK บ่งบอกถึงราคาในแต่ละวันและแนวโน้ มในวัน ถัดไป ทาไมลุงเลือกหุ้นแม่น จาไว้ ว่าหุ้นที่มีแนวโน้ มเป็ นขาขึ ้น มักจะมีโอกาสขึ ้นมากกว่าลง และหุ้นที่อยู่ในแนวโน้ มขาลง มีโอกาสลงมากกว่าขึ ้น ต้ องแยกให้ ออกว่าหุ้นที่เราเลือกนันมั ้ นอยู่ในแนวโน้ มไหน ทาไมลุงย ้า pattern ตัว u บ่อยๆ จริ งๆ มันอาจจะเป็ น cup a ,cup b ,cup c หรื อถ้ วย,ถัง,กะละมัง ก็แล้ วแต่ มันเป็ น pattern ที่ห้ นุ มีโอกาสจะไปต่อเยอะ ลุงเลยชอบที่จะหาหุ้นที่กาลังก่อตัวทา pattern นี่ และเส้ นแดงๆ คือจุดที่ควรรู้ มันคือแนวต้ านเก่า หลายสานักสอนกันมาว่าให้ follow หลังผ่านต้ านเก่า

3|Page


สานักลุงจะสอนว่าให้ เข้ าตังแต่ ้ ห้ นุ เกิดสัญญาณกลับตัว

ซื ้อแม่งก่อน

ต้ านเลย เพราะถ้ ามันกลับตัวแล้ ว ยังไงมันก็วิ่งขึ ้นต่อ ทังนี ้ ่ทงนั ั ้ น้ ต้ องมีวอลุ่ม เข้ ามาประกอบ เกร็ดเล็กเกร็ ดน้ อย** วอลุ่มในช่วงกลับตัวไม่จาเป็ นต้ องมากเท่าแท่งเบรค แต่แท่งเบรคแท่งใหม่ต้อง มากกว่าแท่งเบรคก่อนหน้ า วิธีท่ สี อง ไปเข้ า google เสิชเวป scanhoon เวปนี ้เค้ าจะสแกนหุ้นมาให้ จานวนนึงตามเงื่อนไขต่างๆ ที่ตงค่ ั ้ าไว้ แล้ วเราก็นามาคัดกรองอีกทีนึง ตามวิธี ของเราเอง เพื่อหาหุ้นที่จะเข้ าเล่น ต้ องหัดเป็ นคนช่างสังเกตและจดบันทึกในทุกๆสิ่งที่เราเห็นความผิด ปกติของหุ้นตัวนันๆนะ ้ หัดตังค ้ าถามกับสิ่งที่เกิด ทาไมหุ้นตัวนี ้ถึงขึ ้น ทาไมตัวนี ้ถึงไม่ขึ ้น มันขาดเงื่อนไขอะไรไปหรื อเปล่า ? ทาไมมันถึงขึ ้นแรง มันมีอะไรซ่อนอยู่งนหรอ? ั้ แล้ วเราจะได้ คาตอบกับ วิธีหาหุ้น มาเล่น 4|Page


ตอน : จุดเข้ าซือ้ จากตอนก่อนหน้ าเราได้ กล่าวถึงเรื่ องการหาหุ้นกันไปแล้ วนัน้ ตอนนี ้เราจะมาพูดถึงจุดเข้ าซื ้อ ที่ปลอดภัย สาหรับคนที่ไม่คอ่ ยมีเวลามาเฝ้า จอกันสักเท่าไหร่ จริ งๆ ลุงจาเป็ นต้ องอธิบายเรื่ อง volume ที่ลงุ ใช้ ให้ กระจ่างก่อนว่า มันนับยังไง แต่ไม่เป็ นไร เราจะข้ ามเรื่ องนันไปก่ ้ อน แนะนาอยากรู้ อะไรเพิ่ม ไปนัง่ ดูกราฟย้ อนหลัง หุ้นที่ติดสแกนในแต่ละวันดู เพิ่มเติมนะ เริ่ มกันเลย หุ้นที่เหมาะสมกับคนที่ต้องทางานประจานัน้ จาเป็ นไหมที่จะต้ องเป็ นหุ้นหุ้นที่ ถือยาว ถือดอง เป็ นปี ผ่านร้ อนผ่านหนาวไป 1 ปี ผลตอบแทน ไม่เกิน 10% เลือกหุ้นถูกตัวก็ดีไป เลือกผิดตัวก็ปม ติดดอยกันไป ไม่จาเป็ นครับ หุ้นวิ่งเร็ว คนที่ทางานประจาก็สามารถเล่นได้ และปลอดภัยด้ วย ปั ญหาหลักของหลายๆคนคือ เรื่ องจุดเข้ าซื ้อ เพราะคนทางานประจาไม่สามารถที่จะนัง่ เฝ้าจอได้ ทงวั ั้ น

5|Page


ไหนเจ้ านายที่คอยจะสอดส่องว่าแอบเล่น FB ตอนทางานหรื อเปล่า ไหนจะคอยเดินจีบพนักงานสาวสวยแผนกข้ างๆอีก.... จุดเข้ าที่ว่า เราต้ องเข้ าหุ้นในช่วงที่ห้ นุ ทาการ " พักตัว " แล้ วการพักตัวนี่มนั ดูยงั ไง ? เริ่ มต้ นจากภาพ

A

หุ้น R____ เกิดการพักตัว (ตามภาพ) volume แห้ ง และเริ่ มจะทาทรง เป็ น V Shape และเกิดสัญญาณซื ้อ ในแท่งเมื่อวาน ลักษณะการปิ ด ปิ ดเกือบใกล้ แนวต้ านเดิม โอกาสที่มนั จะไปต่อจึงมีมาก

6|Page


จุดเข้ าที่ปลอดภัย ที่ทาให้ ถือสบายใจ ก็คือการที่เปิ ดเช้ าวันนี ้หุ้นสามารถยืน อยู่ได้ ก็สามารถเข้ าได้ แล้ ว และถือได้ ชิลๆเลย ต่อด้ วยภาพ B

หุ้น C_____ เกิดการพักตัวหลังจากขึ ้นมาระยะนึง และ volume ค่อนข้ างจะลดลงเรื่ อยๆ แท่งเทียนสันลง ้ แรงขายเบาลง จน เมื่อวานกลับมาทา สัญญาณซื ้อได้ ด้ วยการทา เบรคราคาที่ 8.40 ถึงราคาจะไหลลงมาปิ ดต่ากว่า แต่ก็ยงั มองว่าเป็ นหุ้นที่ทรงดีตวั นึง

7|Page


หมายเหตุ : หุ้นพักตัว ที่ดี คือหุ้นที่เกิดแท่งเทียนสัน้ ไม่ว่าจะเป็ นแท่ง เขียวหรื อพักตัวแท่งแดง volume ไม่มากจนเกินไป จะยังคงมองว่าเป็ นการ พักที่ดีและพร้ อมจะไปต่อได้ ทังนี ้ ้ทังนั ้ นควรแยกแยะให้ ้ ออกระหว่างหุ้นพักตัวและหุ้นหมดรอบ ไม่ควรไล่ราคาด้ วยเหตุผลใดๆทังสิ ้ ้น สาหรับคนทางานประจาแนะแค่ เข้ าแบบพักตัวเท่านัน้ เหตุผลเพราะ ความเสี่ยงเรื่ องการเหวี่ยง ค่อนข้ างต่า downside risk จากัดแล้ ว แต่ upside เหลือเยอะ ทาให้ ถ้าหากพลาดคุณก็จะโดนน้ อยมาก และถ้ าหุ้นไปต่อ กาไรคุณจะเยอะมาก หุ้นที่ให้ ทาการบ้ านและแนะแนวทางไว้ ควรดูทงกราฟ ั้ day , week เพื่อ มองแนวโน้ มในภาพใหญ่ จะได้ ถือได้ แบบสบายใจ ------------------------------------รู้ไว้ ใช่ว่า : Pattern หาค่ าข้ าว ตัวนี ้ติดสแกนเมื่อวาน วันนี ้ลุงจะมาอธิบายเหตุและผลว่าทาไมลุงถึงตัดสินใจ เข้ าหุ้นตัวนี ้ และลุงดูยงั ไงทังที ้ ่ห้ นุ มันมีแท่งเทียนโผล่มาแค่ 3 แท่งเอง rsi ก็ไม่ มีอะไรเลย และกราฟลุงแม่งก็โล่งๆ ยังงี ้

8|Page


ลุงใช้ แค่นี ้ล่ะ ema อะไรนัน่ ใช้ แค่ 200 ที่เหลือไม่ได้ สนใจหรอก เนื ้อหาตรงนี ้ค่อนข้ างจะสันนิ ้ ดนึงเพราะจากภาพมันแทบไม่มีอะไรให้ อธิบาย อะไรมากมาย สาเหตุที่ซื ้อคือตามปกติแล้ ว เมื่อหุ้นลงมาระยะนึงมันต้ องมีจดุ ที่มนั ต้ อง หยุด และเมื่อมันหยุด มันก็ต้องมีการดีดบ้ าง ลุงตัดสินใจเข้ าปิ ดในเย็นวันที่ 14/07 ด้ วยเหตุผลที่ว่า มันมีแรงซื ้อ กลับคืนมา และราคาสามารถยืนได้ สวยงามเกือบเต็มแท่ง และวันนี ้ตอนเช้ าอย่างที่เราเห็นๆกันว่าราคามันไหลลงไป ลุงก็นงั่ รอดูว่ามันจะ ลงถึงไหน low ของวันนี ้คือ 1.93 คงจะมีคาถามว่าทาไมลุงไม่ cutloss ไปล่ะ มันลงไปขนาดนัน้ ตารา ว่าไว้ ที่ 3 % ไม่ใช่หรอ ? ลุง : แผนการเล่นมันต้ องปรับให้ ยืดหยุ่นได้ ตามหน้ างาน ดัง่ ที่เขียนบอก ไปเมื่อวาน ว่าควรมีแผนก่อนเล่นทุกครัง้ สาเหตุที่ไม่ขายไปเพราะมอง 9|Page


ว่า เมื่อเทียบจากวันที่ 14/7 แล้ ว ในตอนเช้ าของวันนี ้ ราคาดูไหลลงแรง แต่ไม่มี volume ขายออก แถมยังมีแรงซื ้อกลับเป็ นระยะ และราคา ดันกลับขึ ้นมาไม่หลุด Low ของวัน ประคองอยู่ในช่วง 1.95-1.96 มา ในช่วงเช้ า มีแรงซื ้อเข้ ามาตลอด ก็เลยมัน่ ใจว่าการตัดสินใจตัวเอง ถูกต้ อง ยังไงมันก็ต้องดีด เลยถือต่อแจ้ ช่วงบ่ายมันก็ดีดตามที่คาดไว้ และคิดว่าคงจะดีดต่ออีก แต่ไม่ได้ มองไว้ ว่าจะ ถึงไหน ปรับแผนเอาตามหน้ างาน เพราะมันเป็ นหุ้นเข้ าใหม่ ----------------------------------------

pattern หาค่ าขนม แบบง่ ายๆ

วันนี ้จะกล่าวถึง pattern หุ้นที่มกั จะเกิดขึ ้น และมักจะแจกตังค์คา่ ขนม บ่อย......ดูตรงเส้ นสีแดง

10 | P a g e


เห็นแท่งแดงด้ านซ้ ายมือไหม ตรงจุดเริ่ มของเส้ นแดงน่ะ อันนันคื ้ อ Hi เดิมที่ ลากขึ ้นมา ส่วนจุดที่จะอธิบายคือให้ สงั เกตุลกั ษณะการเรี ยงตัวของแท่งเทียน สังเกตุว่าแท่งเทียนจะเรี ยงตัวขึ ้นมาเรื่ อยๆ จนมาจ่อกับ hi ก่อนหน้ า ลุงจะอธิบายง่ายๆสันๆ ้ โดยไม่ต้องใช้ ศพั ท์วิชาการอะไร เอาจากประสบ กามล้ วนๆนะ หุ้นที่แท่งเทียนขึ ้นมาจ่อ hi เดิมยังงี ้โอกาสไปต่อในวันถัดไปมักมีมาก = โอกาสที่จะแจกเงินค่าขนมมักมีมาก พยายามหา pattern ลักษณะยังงี ้ให้ เจอนะ *** ไม่ได้ บอกว่าการทาเงินในตลาดมันง่าย แต่บางครัง้ หากเราไม่คิดมาก จนเกินไป พยายามหัดสังเกตุสิ่งที่มกั จะเกิดขึ ้นบ่อยๆ ในตลาด มันมักจะทา เงินให้ เราง่ายๆ แบบว่า "ไอบ้ าเอ้ ยย pattern ง่ายๆยังงี ้ทาไมไม่เคยสังเกตุ มาก่อน" *** คนเรานี่ก็แปลก...ตอนยังมีกาไรไม่ยอมขาย...ชอบมาขายตอนขาดทุน

วิธีแก้ คือ แบ่งขาย1/3เมื่อพอใจกาไร....ที่เหลือปล่อย let profit ไป...จน หุ้นนันจะหมดรอบ ้ 11 | P a g e


:: Volume คืออะไร ? ::

Volume คือมูลค่าการซื ้อ-ขายรวมกัน ในแต่ละวัน เพื่อบอกว่าในวันๆนึง นัน้ มีมลู ค่าการซื ้อขายจานวนเท่าไหร่ (เป็ นจานวนหุ้นนะ) :: แล้ วมันสาคัญยังไง เห็นลุงให้ ความสาคัญกับ Volume ค่อนข้ างมาก? สาหรับลุงหุ้นจะขึ ้นอย่างแข็งแรงและต่อเนื่องได้ นนั ้

มันต้ องมีแรงซื ้อ

support การขึ ้น จากในภาพลองสังเกตรอบๆก่อน (ไม่ใช่ที่วงไว้ นะ) Volume ในภาพที่ไม่ได้ วงไว้ แตกต่างจากที่วงไว้ พอสมควร และ แท่ง เทียนก็แตกต่างกัน แท่งเทียนก่อนหน้ าที่ไม่มี Volume มา Support ทาให้ ราคาหุ้น ไม่สามารถขึ ้นได้ มาก ในแต่ละวัน นี่จึงเป็ นที่มาของคาตอบของคาถามที่ว่า "ทาไมวันนี ้หุ้นไม่วิ่งเลย" , "หุ้นตัวนี ้จะวิ่งเมื่อไหร่ " , "ทาไมวันนี ้วิ่งน้ อยจัง?"

12 | P a g e


และ Volume จึงมักเป็ นคาตอบของคาถามที่ว่า "ทาไมวันนี ้ตัวนี ้วิ่ง แรงจัง? , "โอ้ วว ทาไมหุ้น A ถึงติด Ceiling ได้ !! " "ทาไมมันวิ่งได้ บ้าพลัง ขนาดนี ้" นอกจากบ่งบอกว่าหุ้นจะขึ ้นแล้ ว Volume ยังสามารถบอกได้ ว่าหุ้นตัวนี ้จะ สามารถขึ ้นไปได้ ไกลระดับไหน (โดยประมาณ) และจะวิ่งต่ออีกทีวนั ไหน ( ประมาณ 70% ) และหุ้นตัวนันจะพั ้ กตัวเมื่อไหร่ นี่ละคือความสาคัญของ indicator ที่ชื่อว่า "Volume" ที่เราควร รู้จกั ตัวอย่ างการดูห้ นุ RICH

สัญญาณซื ้อแรกพร้ อม Volume เข้ ามาตังแต่ ้ ราวๆวันที่ 4/4/57 และมี สัญญาณพักตัว ในวงกลมแรกหุ้นพักตัวคือหุ้นที่ การเกิดแท่งเทียนแดงนัน้ ไม่ ต่ากว่า 1/3 ของแท่งก่อนหน้ า และ Volume ขายออกเบาบาง 13 | P a g e


ช่วงของการเข้ าคือช่วงที่ Volume แห้ งแล้ วนัน่ เอง ตัดมาว่ากันถึงวันล่าสุดคือวันนี ้ มองว่าเกิดสัญญาณพักตัวของหุ้น และ เป็ นจุดที่น่าเข้ า สาหรับคนที่ยงั ไม่มี เพราะ Volume ขายออกน้ อยมาก ดูจาก timeframe day และ week ยังเป็ นขาขึ ้นแบบ supertrend มีโอกาสที่จะไปต่อได้ อีกระยะนึง ลักษณะคล้ ายๆกับ tsf เมื่อปี ที่แล้ วเลย คัทลอส 3-5 % เมื่อมีแท่งเทียนหลุด 1/3 ของแท่งก่อนหน้ าหรื อเกิด สัญญาณเผ่น

ตัวนี ้ริ วสัมผัสได้ ถึงพลังงานบางอย่าง ที่ดนั เข้ ามา พร้ อมสเปรดราคาที่ ปิ ดได้ สวยงาม ปิ ดเต็มแท่งยังงี ้ ถ้ าวันจันทร์ เปิ ดโดดก็น่าลุ้นเข้ าเก็งลาไย มองแล้ วเป็ น ต้ นสัญญาณ 14 | P a g e


วอลุ่มเข้ ามารอหลายแท่งแล้ ว รอบนี ้น่าจะเอาจริ งล่ะ ผ่านไฮเดิม ยืนได้ แถม สัญญาณอื่นๆยังส่งมาสวยงาม ถ้ า gap up ยืนไหว พิจารณาตามเข้ าไปจ๊ ะ

15 | P a g e


การยิงดาว....ถ้ าเกิดช่วงเริ่ มต้ น มักจะเป็ นการยิงดาวเอาหุ้น...ซึง่ เป็ นแพทเท ริ นมาตรฐานการพักตัวระหว่างวันของหุ้นปออันปั น แพทเทิร์นนี ้ดูง่าย เล่นง่าย และผมชอบมาก....เพียงแต่ต้องเกิดช่วงแรกๆการ ยิงดาวเอาหุ้น ก็คือการพักตัวของหุ้นเสร็จสรรพในวันนันเลย...คื ้ อมีลากราคา ขึ ้นสูง แล้ วค่อยๆกดลงช้ าๆ ให้ คนทุนต่ากลัวกาไรหาย ขายออกมาให้ มากที่สดุ .... เห็นหุ้นแบบนี ้...ไม่ต้องกลัว....เพราะราคาตังแต่ ้ ยอดดาวนันลงมา ้ ล้ วนแต่ เป็ นราคาที่เจ้ าเต็มใจซื ้อทังสิ ้ ้น....เด๋วก็เขาลากไปปิ ดใส้ เทียนเอง ครับ

16 | P a g e


หลักการนีพ้ กั ตัว 1/3...ไม่เหมาะกับหุ้นก้ นบุหรี่ (พวกเซ็ต100 เซ็ต50 น่านนนหล่ะ อิอิออิ ิ)...ถ้ าจะใช้ อาจดูกราฟวีค อาจพอกล้ อมแกล้ มได้ เพราะ คนเยอะ ปั่ นช้ า ตามแบบฉบับหุ้นก้ นบุหรี่ แต่พอประยุกต์ใช้ ได้ ถ้ าอยากเข้ าให้ เข้ าตอนพักตัวตามภาพ อ้ อ....มีใครยังดูห้ นุ ขาขึ ้นไม่คล่องบ้ างครับ...ดูห้ นุ ให้ ดทู ี่ก้นนะครับ...ถ้ าก้ นยก สูงเรื่ อยๆดังภาพ แสดงว่ายังขาขึน้ อยู่ อย่าไปตี10ลาย (trend line) 5555 ถ้ าตีเทรนด์ไลน์บนกระดาษ ท่านอาจ ได้ ลบแล้ วขีดใหม่ ขีดแล้ วลบใหม่ อยู่เรื่ อยจนกระดาษขาดก่อนก็ เป็ นได้ ลืมบอกไปอย่างหนึ่งว่า....ทาไมหุ้น ปออันปั นขาขึ ้นสวนใหญ่จึงไม่พกั ตัวแรงๆ จึงพักตัวประมาณแค่ 1/3..... why? ขอผู้กล้ าตอบผมให้ ชื่นใจสัก 1 ท่านครับ...ผิดถูกไม่ เป็ นไรคร๊ าบบบบ เขาต้ องอ๊ อปติไมซ์หรื อรักษา ราคา 17 | P a g e


...เพราะถ้ าลงมาต่ามากจะมีพวกที่ขายตรงราคาสูงๆหรื อช่วงยอดคลื่น(ที่ผม วง) กลับเข้ ามาแย่งซื ้อหุ้นคืนนัน่ เองครับและหุ้นที่พกั ตัวในระดับที่ออปติไมซ์ ราคาแบบนี ้ ก็จะมีแนวโน้ มลากขึ ้นต่อที่เป็ นไปได้ มากอีกเช่นกัน เล่นหุ้นต้ องเข้ าใจ....แม้ ความเข้ าใจของเราอาจไม่ตรงเป๊ ะๆกับหุ้นตัวที่ มองแบบ รายตัว แต่โดยรวมโดยระบบ มันจะคอเร็คชัน่ หรื อถัวให้ ถกู มากกว่า ผิดให้ เราเองครับ นอกจากคนที่ขายราคาสูงไปแล้ ว และยังรวมทังชาวเม่ ้ าปออันปั น(และ นักเทคนิคแนวลุยสานักอื่นๆ)

เข้ าแย่งซื ้อเพราะมองเห็นแพทเทริ นที่มีนยั ยะ

สาคัญตามแต่ละสานัก ด้ วยเช่นกันครับ เพราะวัตถุประสงค์การพักตัว....เจ้ าเขาต้ องการให้ คนขายออกมาไม่ใช่ ให้ คนมาแย่งเขาซื ้อ...พอลดต่าลงจนแรงขายหมด จะมีแรงซื ้อเข้ ามาแทน(จาก กลุม่ ที่ผมบอกไปแล้ ว) เขาจึงต้ องลากทาราคาในหลูบต่อไป....เพราะหลักชัย เขายังอีกไกลนัน่ เอง

18 | P a g e


การเข้ าหุ้น : การเข้ าหุ้นมีทงเข้ ั ้ าแนวลุย(aggressive entry) และ แนวรับ(พักตัว) 1.หุ้น ที่เริ่ มต้ นสันยาน...ราคาพุ่งไป(โวลุม่ มาด้ วยนะครับ) 6-9 %....ถ้ า หุ้นพักตัวลงมา 1/3 นัน่ คือเราเข้ าเลย อาจต้ องทนติดแดง 2-3% ซึง่ พอทนได้ ... แต่ถ้าไปต่อ ไม่ต่ากว่า +5%...แบบนี ้เข้ าแนวลุยเต็มๆไม้ ได้ เลย 2.หุ้นที่แรลลี่มาพอควร แล้ ว...เช่น +15%....ถ้ าเข้ าแนวลุยแล้ วหุ้นเกิด พักตัว 1/3...อาจต้ องทนติดแดงได้ ถึง -5%...มันจัก๊ กี ้หัวใจ+วาดเสียวเกินไป 19 | P a g e


เน้ อออ...ต้ อง เข้ าแบบพักตัวเท่านัน้ ไม่เข้ าแล้ วมันวิ่งต่อก็ชงั่ มัน...ถือคติว่าว่า "มรึงไม่พกั ..ตรูไม่เข้ า"เว๊ ยเฮ้ ยยยย แล้ วหาตัใหม่เล่นก่อน พักตัวค่อยว่ากัน Q: ภาพ A ทาไมช่วงแรกเจ้ าดันขึ ้นมาหลายวันโดยที่ไม่พกั หายใจเลย เกี่ยวไหมคับ ที่ไส้ เทียนน้ อย (คนขายของให้ น้อย เลยดันขึ ้นเรื่ อยๆๆ แล้ วอย่าง นี ้เป็ นไปได้ ไหมคับ ที่ ราคาหุ้นสูงพร้ อม วอลุม่ แต่ไส้ น้อย จะพักตัวน้ อยวัน ตาม A: จุดพักหายใจคือจุดที่เกิดโดจิครับ จุดนันผมเดาว่ ้ าเช้ าเปิ ดแล้ วบวก แล้ วก็โดนตบซับแรงขายแล้ วดันก่อนปิ ดตลาด จึงทาให้ วนั ต่อไปลากต่อครับ ถ้ าคนขายของให้ น้อย เจ้ าเค้ าอยากได้ เค้ าก็ตบเอาเองครับ โดยส่วนตัวถ้ าไส้ น้อยผมชอบมากกว่าพวกไส้ ยาวนะ น่าเล่นกว่า Q: เพราะอะไรคับ ที่ไส้ น้อยน่าเล่นกว่าไส้ ยาว ใช่เพราะว่า ไส้ ยาว อาจ เป็ นจ้ าวขายเองก็ได้ รึเปล่าคับ A: ขึ ้นอยู่กบั วอลุ่มเป็ นหลักด้ วยนะครับ โดยปกติถ้าเจ้ าเค้ าเล่นต่อจะไม่ ค่อยทิ ้งไส้ ไว้ เยอะเท่าไหร่หรอกครับ ถ้ าครึ่ งไส้ ส่วนใหญ่จะลงพักตัวก่อน แต่ก็ ขึ ้นอยู่กบั วอลุ่มด้ วยเช่นกัน

20 | P a g e


จุดเข้ าซื ้อ ตอนวอลุ่มแห้ ง : เวลาซื ้อลุงจะชอบซื ้อที่ bid แต่ถ้าเป็ นราคาที่ เหมาะสมแล้ วก็เคาะ offer ไปเลย ส่วนเวลาขาย คอมลุงเป็ นอะไรไม่ร้ ู โยนได้ แต่ฝั่ง bid จะซื ้อหุ้นต้ องดูจงั หวะด้ วยนะครับ ไม่งนเงิ ั ้ นมันจมนาน ยิ่งถ้ ากรณีซื ้อแล้ วหุ้น ลงด้ วย แนวถือยาวไม่ขายไม่ขาดทุน แต่ไม่สบายใจ

21 | P a g e


เรื่อง การพักตัวของหุ้น ...การ ขึ ้นรอบของหุ้นปออันปั น...เมื่อต้ นมีสนั ยาน...สันยานเริ่ มต้ นนัน้ เจ้ าเขาลากเต็มใจรับซื ้อทุกไม้ ทกุ เม็ดครับ(เคยเขียนไว้ แล้ วตอนต้ นๆ...ต้ อง เข้ าใจ จึงจะไปต่อได้ ) ขายมาเหอะ คุณมีเท่าไหร่ คณ ุ ขายมา...เฮารับซื ้อบ่อนั ้ เหตุ ที่เป็ นเช่นนันเพราะเขาต้ ้ องการซื ้อหุ้นในราคาระดับยังไม่สงู มากนี ้จากเม่า ให้ มากที่สดุ เท่าที่จะมากได้ ....เพื่อ?...เพื่อไม่ต้องการให้ คนที่ทนุ ต่า เหล่านี ้ถือ ไปขายใส่เขาตอนที่เขาลากไปแพงๆแล้ วนัน่ เอง ผมจึงย ้าเสมอว่า...ให้ เข้ าหุ้นตังแต่ ้ เริ่ มๆสันยาน...ขยันๆหน่อย แล้ วจะ รวยไว สายหยุด: "ฮ่วยพี่ฮา...ข้ อยเข้ าบ่ทนั เด้ แต่อยากลุ้นมัง่ สิเฮ็ดจัง๊ ใด๋อ้าย" งัน....ตามอ้ ้ ายมาโลด สายหยุดเอ๊ ยยยย แต่...พฤติกรรมอย่างหนึ่งของเม่า(เราๆนี่หล่ะครับ...ไม่ต้องไปมองคนอื่น ผมก็ ด้ วย...อิอิอิ) "ถ้ าหุ้นขึ ้นทุกวัน...เม่ามันไม่ขาย" let profit run สายหยุด: อิหลีบ่อ้าย ฮาโล: อีหลีเด้ อิหล่า 22 | P a g e


"อีกทังมี ้ นกั เก็งกาไรมาผสมโรงแย่งซื ้อหุ้นจากเจ้ าอีกตะหาก" ******************************************* ถ้ าเป็ นเจ้ า....เราจะทาอย่างไร? เพื่อ ที่จะให้ น้องๆชาวเม่าและพลพรรคนักเก็งกาไร...ขายออกมาที่จดุ ราคาต่า กว่าเป้า หมายที่ต้องการลากขึ ้นไปให้ ได้ มากที่สดุ (เพื่อป้องกันไม่ให้ ถือทุนต่า มาขายใส่เจ้ าตอนแพงๆมากๆนัน่ เอง) คาตอบคือ...เมื่อลากหุ้นขึ ้นไปแล้ ว

ต้ องทาทีทรงๆนิ่งๆและค่อยๆกด

ราคาลงเลียนแบบพฤติกรรมริ นขายหุ้น พอคนที่ทนุ ต่าที่ไม่ยอมขายตอนแรก เห็นกาไรจาก 9%...ลดมา 8 ลดมา 7 และลดมา 6% ก็กลัวหุ้นจะหมดรอบ...ขายออกมาส่วนหนึง่ ส่วนที่ไม่ขายก็นึกเสียดายอยู่ครามครัน...ระหว่างวันหรื อวันถัดไปก็จะ ทาที ดีดกลับไปที่ +9 +10% เช่นเดิม จะมีอีกบางส่วนขายมาเพราะเสียวกาไร ยุบเหมือนคราวที่แล้ ว... *******************************************

แพทเทิร์นการพักตัวของหุ้น... "หุ้นที่แรลลี่ขึ ้นไป...การพักตัวที่ดี ควรทาราคาลงมาได้ ในระดับ 1/3 ของที่ขึ ้น ไป" 23 | P a g e


ปล.ไม่มีห้ นุ ใดๆจะพักลงมาระดับ 1/3 เป๊ ะๆหรอกนะครับ...แต่สว่ นใหญ่ เป็ นอย่างงัน...เราเล่ ้ นเป็ นระบบ ต้ องมีการชี ้วัดระบุจดุ อ้ างอิงที่ชดั เจน tipco... ที่จดุ ลากพื ้นฐานถึงจุด A ให้ แบ่งช่วงออกเป็ น 3ช่วงดังภาพ ... การพักตัวของจุด A ควรลงมาได้ ประมาณ 1/3 หรื อที่เลข 2 ที่ จุด B ในที่นี ้ เนื่องจากความชันของกราฟยังไม่มาก...จุดอ้ างอิงพื ้นฐานเรา ยังเป็ นที่เดิม และการพักตัวของจุด B ก็ควรลงมาที่ 2 ดังภาพ

24 | P a g e


ส่วนจุด C....หุ้นได้ แรลลี่และพักตัวมา 2ขันแล้ ้ ว....จุดอ้ างอิงพื ้นฐานจึงต้ อง ขีดใหม่ดงั ภาพ rojna....ความชันของกราฟสูงกว่ามาก...จุดอ้ างอิงพื ้นฐานจึงต้ องขีด ใหม่ทกุ หลูบ ......ส่วนโวลุ่ม...จะค่อยๆลดลง หรื อที่เรี ยกว่าค่อยๆแห้ ง หรื อแรงขายหรื อ คนขายออกมาเริ่ มหมดแล้ วนัน่ เอง Q: ขอสอบถามคุณลุงเพิ่มเติมคับ แล้ วเราจะรู้ได้ อย่างไรว่าหุ้นที่ปั่นนัน้ จ้ าวกาลังจะเลิกเล่นแล้ ว ไม่ใช่แค่พกั ฐาน มีสญ ั ญาณอะไรบ่งบอกบ้ างรึเปล่า คับ A: ราคาลงพร้ อมวอลุม่ +ลักษณะแท่งเทียนครับ *เน้ นวอลุ่มเป็ นใหญ่ ครับ* Q: ลุงคับ ขอถามเพิ่มเติม แล้ วเราจะรู้ได้ ยงั ไงว่า การที่ห้ นุ ขึ ้นแรงๆ แล้ ว ย่อลงมาระยะหนึ่งช่วงที่วอลุม่ น้ อยเป็ นการพักตัว ไม่ใช่ขาลงเลย เพราะผม ลองไปดูห้ นุ บางตัว ทาไมพอมีวอลุม่ เข้ ามาก พอราคาหุ้นขึ ้นไปเสร็จ วัน ต่อๆๆมาราคาหุ้นก็ลงตลอด จนจบรอบราคากลับที่เก่า ไม่มีการเด้ งขึ ้นเลย ทัง้ ที่ราคาลดลงแต่ วอลุ่มไม่เห็นเยอะตาม(มันกลายเป็ นคล้ ายกับการพักตัว) ลุง พอมีวิธีสงั เกตไหมคับ ขอบคุณคับ A: ให้ ดลู กั ษณะแท่งเทียนประกอบวอลุม่ ด้ วยครับ 25 | P a g e


โดยปกติหลังจากการพักตัวเสร็จ จะมีแท่งเทียนที่สง่ สัญญาณถึงการกลับตัว ว่าพร้ อมจะไปต่อแล้ วนะ กระโดดขึ ้นรถได้ แล้ วนะ มานะครับ .....................................................

หัวข้ อ : Pattern เบือ้ งต้ น สาหรั บหุ้นที่โอกาสซิ่งต่ อ วันนี ้เอาสิ่งที่นกั เก็งกาไร (หรื อจะเก็งขาดทุนก็แล้ วแต่) ควรรู้ เป็ น pattern เบื ้องต้ น ในการมองหาหุ้นที่มีโอกาสจะขึ ้นต่อไปมาให้ ดู จุดแรก : ลองมองภาพกว้ างก่อนนะ ทังสองภาพ ้ มีอะไรคล้ ายคลึงกัน ไหม ? ถ้ าตอบว่า ไม่ ก็ปิดจอแล้ วไปกินวีต้าแล้ วนอนซะ ถ้ าตอบว่า ใช่ เราจะไปกันต่อ 26 | P a g e


ถ้ ามองภาพทังสองภาพแล้ ้ วคิดว่ามันมีจดุ คล้ ายคลึงกัน เรามาดูตรงเส้ น Horizontal Line (ชื่อแม่งก็ยาวจริ ง) เรี ยกกันบ้ านๆ เส้ นแนวต้ านละกัน มาดูกนั ตรงแนวต้ านนะ จุดสังเกตให้ ดทู ี่แท่งเทียนสีเขียวที่ตอ่ ใกล้ เส้ น โหหหริ ซอนท่อลลล ไลน์ (ออกเสียงให้ กระแดะเข้ าไว้ แอคเซ่นอะ เข้ าใจไหม) ทังสองภาพมั ้ นคล้ ายคลึงกันตรงนี ้ หากในกรณีนี ้เราจะเลือกที่จะซื ้อในราคาปิ ดในวันที่จ่อเส้ น หรื อ ถ้ าไม่ มัน่ ใจ รอดูราคาเปิ ดในวันถัดไปก่อนก็ได้ เราจะเข้ าหาก วันถัดไปราคาเปิ ดโดด เป็ นบวก (ถ้ าเปิ ดลบก็ตวั ใครตัวมัน) หุ้นที่ทา pattern ยังงี ้โอกาสที่จะไปต่อค่อนข้ างมากนะ ลองเก็บไว้ ศึกษาและหาลักษณะอย่างนี ้ดูกนั จะจบละดันลืมพูดถึงวงกลมที่วงไว้ วงกลมที่วงไว้ เป็ นแท่งที่แสดงถึงการกลับตัวของราคาหุ้น เช่นกันหากวัน ถัดไปเปิ ดบวกก็ตามได้ แต่ถ้าไม่มนั ใจยอมรอดูมนั ปิ ดบวกไปก่อนก็ได้ ได้ ของ แพงหน่อยแต่ชวั ร์ .......................................................

27 | P a g e


color...แนวเก็งกาไร...มองภาพขยายช่วงใกล้ ๆระหว่างวัน แบบนี ้เหมือนแทงสูงต่า ไม่มีเทรนด์ระยะสันที ้ ่ชดั เจน...ได้ ก็อาจฟลุ๊ค เสียก็ ซวยไป............ไม่เอาครับ หุ้นแบบนี ้...จะบอกให้ ครับ วันที่ไม่มีออฟเฟอร์ ของเม่าหรื อมีน้อย(เขารู้ครับ เพราะนอกจากของเขาก็คือ ของเม่านัน่ เอง) เขาจะลากขึ ้น และโยกหลอกล่อเรื่ อยๆ...ถ้ ามีเม่ามาซื ้อไม้ ใหญ่ๆหรื อ หลายๆคนรวมกันแล้ วได้ จานวนมากๆ ทุบขังลืม...ถ้ าเม่ายังไม่คายของคืน ก็กดลงวันต่อมาจนคาย...ผมเดาว่า แท่งเมื่อวันศุกร์ และสเปรดแบบนี ้

28 | P a g e


....ทุบกินตับเม่าไม้ ใหญ่ครับ คงยังคายไม่หมด วันนี ้เลยกดลงอีก...ไม่ หมดมะรื นกดลงอีก จนหมดเมื่อไหร่...ค่อยเข้ าหลูบเดิม คือไม่มีออฟเฟอร์ เม่า ก็ลากขึ ้นใหม่

...อย่าง work jas jmart ptl aj(เมื่อก่อน) ฯลฯ เป็ นต้ นครับ) เรา จะเล่นอย่างยัง่ ยืนได้ ....ต้ องปลอดภัยและลดการสูญเสียให้ น้อยที่สดุ ... บางที อาจต้ องพลาดโอกาสบ้ าง เช่นตกรถ nmg วันนี ้ แต่นนั่ มันพียง เหตุการณ์รายตัวรายหุ้นที่เราต้ องเจอปกติเท่านัน้ 29 | P a g e


....ถ้ าเรายึดหลักกลางๆและสอดแทรกเสริ มส่งเครื่ องมือแห่งความปลอดภัย เข้ าไปให้ มาก...เราลาไยอย่างยัง่ ยืนได้ แน่นอนครับ เข้ าเรื่ องกันครับ -------------------------------------------------------------------

การกระจาย ความเสี่ยง .... ในเมื่อเราและนักเทคนิคทัว่ โลกยอมรับกันอยู่แล้ วว่า "ไม่มีเทคนิคใดๆ จะถูกต้ องแม่นยาได้ 100%".... แค่ 70% ก็ถือว่าใช้ งานได้ แล้ ว และผมก็คอ่ นข้ างมัน่ ใจว่าระบบของเรา

มีความเป็ นไปได้ ในระดับ

70% ถ้ าเราไม่พลาดจุดสาคัญจุดใดจุดหนึ่งไปเสียก่อน การ ที่จะให้ หลักการความน่าจะเป็ นทางานได้ แม่นยาที่สดุ ...นัน่ คือการ ที่เราต้ อง มีจานวนประชากรให้ มากที่สดุ ...นัน่ คือถ้ าระบบแม่น 70% การ เล่นหุ้น 100 ตัว ต้ องสาเร็ จหรื อมีกาไร 70 ตัว เสียได้ 30 ตัว แต่การที่เราจะเล่นหุ้น คราวละมากๆๆๆตัวเพื่อกระจายความน่าจะเป็ น นัน...ย่ ้ อมเป็ นไปไม่ได้ อยู่ แล้ ว...และการที่มีจานวนประชากรหรื อจานวนหุ้น น้ อยเกินไป ก็อาจทาให้ เราพลาดตามหลักความน่าจะเป็ นได้ เช่นเรามีวอชลิสต์อยู่ 10 สมมุติมนั จะเข้ าเป้า 7 ตัว...พลาด 3ตัว....แต่ เราดันเลือกมาเล่นแค่สองตัวเท่านัน...โอกาสที ้ ่สองตัวนันจะเป็ ้ น 1ใน 3ตัว 30 | P a g e


หลัง(เจ๊ งหมด) หรื อเข้ าเป้าแค่1 ขาดทุน1 ก็ย่อมเป็ นไปได้ .โอกาสที่สองตัวนัน้ จะเป็ น 1ใน 3ตัวหลัง(เจ๊ งหมด) หรื อเข้ าเป้าแค่1 ขาดทุน1 ก็ย่อมเป็ นไปได้ นัน่ หมายถึงแม้ ระบบเราจะดีแค่ไหน...แต่ถ้าเราเลือกหุ้นมาเล่นน้ อยตัว เกินไป... โอกาสเป็ นดังที่ผมว่าที่อาจเกิดขึ ้นได้ ก็คือ เจ๊ งทังสอง ้ หรื อได้ หนึ่งเจ๊ ง หนึ่ง...แม้ เท่าทุนก็เสียเวลาเปล่า ดังนัน้ การถือหุ้น ต้ องนึกถึงหลักความน่าจะเป็ นเหล่านี ้ด้ วยเสมอ...ผม เองไม่เคยถือหุ้นต่ากว่า 6ตัว และปกติจะ 7-9 ตัวเสมอ...เพราะเหตุผลนี ้เอง และหุ้นขาขึ ้น ไม่ได้ ขึ ้นทุกตัวทุกวัน...มันจะมีตวั ที่ขึ ้นต่อบ้ าง พักตัวบ้ าง...และ ยิ่งเล่นรอบจัดอย่างผม(ไม่จาเป็ นต้ องเล่นแบบนี ้ก็ได้ นะครับ ...ถือสักอาทิตย์สองอาทิตย์ก็ได้ ผลลัพธ์ไม่ต่างกันนัก...แต่ผมดันชอบ ลองเท่านันเอง) ้ ทีนี ้พอตัวไหนดีดๆแรงๆก็อาจแบ่งขายมาซื ้อตัวที่กาลังพักตัวอยู่ก็ได้ ... โยกเงินไปมาในหุ้นของเราเอง และ อีกอย่าง การถือสัก 8-9 ตัว ตามเทคนิคของเรา...เราจะสนุก ไม่ เครี ยด เพราะจะมีตวั ขึ ้นมาให้ ล้ นุ ให้ มนั ส์อยู่ทกุ วัน ตัวไหนพักตัวและยังไม่ต่า กว่าจุดอันตราย เราก็เก็บเพิ่ม

31 | P a g e


ส่วนตัวไหน rsi ทาท่าเลยจุดโอเว่อร์ บอท เราก็พิจารณาแบ่งขายบ้ าง วันหน้ าพักตัวย่อค่อยรับกลับ....จะเห็นได้ ว่าผมมีห้ นุ มาเชียร์ มาโม้ ทกุ วันใน NVDR ก็เพราะเหตุผลนี ้เองครับ อ้ อ...เทคนิคการกระจายความเสี่ยงนี ้ ได้ ผลดีมาก และยิ ้มได้ ทกุ วัน...จึง นามาโม้ มาบอกกล่าวให้ พี่น้องชาวเม่าด้ วยกันได้ ลองใช้ ดคู รับ ปล.พอร์ ทผมไม่สวยนักเพราะซื ้อขายบ่อย...ทุกตัวถือมาไม่เกิน 2 อาทิตย์...ส่วนใหญ่ซื ้ออาทิตย์ที่แล้ วและวันนี ้ทังนั ้ นครั ้ บ

----------------------------------------------------------------ตัวนี ้เห็นรูปตะขอเบ็ดที่เป็ นแพทเทิร์นยกสูง และโวลุ่มส์รูป วี-เชฟ มัย๊ ครับ วันหน้ าเราจะม่ากันเรื่ อง...การพักตัวของหุ้นขาขึน้

ถ้ าเจอแท่งยังงี ้ควรทาไงครับ

32 | P a g e


เฉลยยยยยยยย

แท่งใดลงไร้ วอลุ่ม ช่างน่าสวนยิ่งนัก เพราะมันลงไร้ วอลุ่มครับ คือวอลุม่ แห้ งสนิท อาจจะเป็ นการตบเอาของ หรื ออะไรก็ตามครับ คนทาราคาทังนั ้ น้ คนทาราคา อยากได้ ของราคาถูก เป็ นวิธีสะบัดเม่าอย่างนึงด้ วย

33 | P a g e


การเบรคของวอลุ่ม

การเทียบเคียงการเบรคของโวลุม่ ส์…..นี ้ที่นี ้(ผมประยุกต์ต่อจากที่เรี ยน เรื่ องหุ้นเพชร...แล้ วค่อยว่ากัน) แบ่งเป็ นแบบสัดส่วนง่ายๆ ดังนี ้ 1. 25%ของfloat200 2. 50%ของfloat200 34 | P a g e


3. 75%ของfloat200 4. 100%ของfloat200 5. 150%อัป๊ float200 Float…หมายถึงโวลุม่ ที่มีการเล่นหากัน ณ จุดที่สนใจ เนื่องจากเทคนิคเก็งกาไรของเรา สนใจพฤติกรรมการทาราคาของหุ้นเพียง 200 วัน ....ดังนัน้ Float ที่มีนยั ยะสาคัญที่สดุ ของเราคือ Float200 หรื อวันที่ห้ นุ มี จานวนโวลุ่มเล่นหากันมากที่สดุ ในช่วง 200วันนัน่ เอง เด๋วดูตวั อย่าง...แล้ วผมจะแยกระดับการเบรคให้ ดู ระหว่างหากราฟ...อ่านตรงนี ้ให้ เข้ าใจก่อนครับ(ให้ เข้ าใจนะครับ) ความสัมพันธ์และไม่สมั พันธ์ของ Float แลพ Free Float…..เช่นหุ้น XXX มีจานวน Free Float ในตลาดหุ้นอยู่ 300 ล้ านหุ้น ....แต่ float200 ที่เราสนใจ ปกติอาจมีแค่ 100ล้ านหุ้นเท่านัน้ เพราะที่เหลือ อีก 200ล้ านหุ้นคือหุ้นในมือพวก -วีไอ...ดอยหรื อเขียวก็ไม่ขาย -พวกลงซื ้อขึ ้นไม่ขาย เก็บไว้ กินปั นผลและเป็ นมรดกลูก…..เป็ นต้ น.... 35 | P a g e


….หุ้น 200ล้ านหุ้นหลังดังกล่าวนี ้ เราไม่ต้องสนใจ...และเช่นกัน เจ้ าเองก็ไม่ สนใจนับเช่นกัน(เรื่ องจริ งครับ) ตัวอย่าง...ขอเอาแต่เฉพาะตัวที่เคยเล่นจริ งๆ กาไรจริ งๆมาลงนะครับ

pm....กวาดตากราฟ 200วัน แล้ ว พบว่าวันที่ 21/7/11 มีโวลุม่ ส์การเล่นหา มากที่สดุ ที่ 44.7 ล้ านหุ้น ดังนัน....Float200 ้ = 44.7 ล้ านหุ้น (ถ้ าเป็ นบาทก็เอาราคาคูณเข้ าไป) Note: คาถามนี ้อาจล่วงหน้ าเนื ้อหาไปนิด...ถามว่าทาไมจุด A ราคาเบรค นิวไฮเช่นเดียวกันกับจุด B .... แต่ราคาA ไม่ไปต่อ? ทาไม B ไปต่อ? *******************************************

36 | P a g e


จุด A แม้ เบรคราคา แต่ยงั มีคนถือหุ้นในราคาที่จดุ float200 มากอยู่ เขาจึง ทรงๆให้ คนขายออกมาให้ มากที่สดุ ก่อน แวกวาดเก็บม้ วนเดียว 2วันซ้ อนที่จดุ B....เป็ นไอเดียเล็กๆล่วงหน้ าเนื ้อหาไปก่อนนะครับ...พอหอมปากหอมคอ คนที่ดเู ทรนด์ไลน์ ชาร์ ตแพทเทริ น แท่งเทียน...เพียงอย่างเดียว...พลาดหรื อ เสียเวลาเทิร์นโอเวอร์ ได้ 1. จุดfloat 200=44.7 m. วอลุม่ เข้ ามหาศาลแต่ราคาไม่ไปเหมือนเจ้ าเก็บ ของ วันต่อๆมา วอลุ่มแห้ ง เหมือนเราน่าจะเก็บตาม คาดว่าราคาน่าจะขึ ้นแรง ในไม่ช้า.....แต่ กลับลงไปเรื่ อยๆ ??? ( น่าจะมีคนติดดอย และคัทลอส ออกมามากหลังจากนัน้ อะครับ) 2. ที่ว่า".....จุด A แม้ เบรคราคา แต่ยงั มีคนถือหุ้นในราคาที่จดุ float200 มากอยู่ เขาจึงทรงๆให้ คนขายออกมาให้ มากที่สดุ ก่อน ....." หลังจากจุด float 200 ราคาตกลงเรื่ อยๆ ตกหนักมาก คนส่วนใหญ่น่าจะหนีตายกันเกือบหมดแล้ วนะ ถ้ าใครยังถืออยู่ต้องเป็ น vi พันธ์แท้ แน่ๆ จุดA หรื อจุดB เค้ าก็คงไม่คาย ออกมาแน่ อะครับ

37 | P a g e


....... เช่นกัน....ระดับการเบรคของโวลุ่มในหุ้นขาขึ ้น....มีผลในเชิงแปร ผันตามกับ ลาไยและราคาที่ควรวิ่งไปเช่นเดียวกับสเปรด...แต่ยงั ไงเราก็ต้อง ใช้ ร่วมกันนะ ครับ เรื่ องที่ 6 ที่กล่าวมาทังหมดทั ้ งเบรคราคาและเบรคโวลุ ้ ม่ ...ผมขอให้ ข้ อคิดจากที่เคยเรี ยนมาและจากประสบการณ์ดงั นี ้ 1.โวลุม่ มา แต่น้องราคาเดินนิดเดียว...ต้ องเป็ นขาขึ ้น แม้ อาจไม่เบรค แรง...ถือลุ้นได้ ไม่นานน้ องรา(ราคา)จะตามมาเอง...เด๋วดูตวั อย่าง (อิอิอิ หา ก่อน...ที่เคยเล่นได้ มาจริ งๆเท่านันครั ้ บ) 2.ราคามา สเปรดถ่างออกกว้ างสวย แต่พี่ลมุ่ (โวลุ่ม)นิ่ง....อันตราย โอกาสเจอหุ้นกระแดะขึ ้นมีสงู ครับ -------------------------------ถ้ าจะเปรี ยบเทียบการเล่นหุ้น กับเตะฟุตบอล ก็เปรี ยบได้ ไม่ยากครับ.. 1. การเคลื่อนไหวของราคา ก็เหมือนกับการต่อบอลไปเรื่ อยๆ.. 2. การขายทากาไร ก็เหมือนกับการยิงประตูได้ .. 3. การขายขาดทุน ก็เหมือนกับการเสียประตู.. หัวใจของฟุตบอล คือการทาประตู แล้ วได้ ชยั ชนะ.. หัวใจของหารเล่นหุ้น คือการทากาไรให้ ได้ อย่างสม่าเสมอ.. 38 | P a g e


สรุปได้ ว่า.. แม้ ว่าหุ้นจะพื ้นฐานดี หรื อกราฟสวยแค่ไหน ถ้ าทากาไร ไม่ได้ ก็เปล่าประโยชน์.

หลักการเก็งกาไร หลักการเก็งกาไร....คือการให้ เงินทางานให้ มีเทิร์นโอเวอร์ มากที่สดุ หรื อในที่นี ้ คือให้ เงินทางานออกผลงอกเงยให้ มีคาบเวลาเร็วที่สดุ คนเล่นยาว(ไม่ได้ ว่าไม่ดีนะครับ...ดีใครดีมนั ).....ถ้ าเข้ าหุ้นถูก อาจทา กาไรได้ ถึง 30-40% ต่อปี (เช่นกัน ถ้ าไปเข้ าผิด เช่น irpc ที่ 6บาท หรื อ ptl ที่ 40 บาท....อาจติดลบ 30-40% หรื อมากกว่านันก็ ้ ได้ ) ส่วนเทคนิคเก็งกาไร...เป้าหมายเราอาจตังเป ้ ้ าและทาได้ ที่(หักลบกลบ หนี ้กับบางตัวที่ต้องคัทลอสแล้ ว)... +3% ต่อ 1อาทิตย์ ...... ซึง่ ถ้ าเราทาได้ (ถ้ าทาได้ และปรับปรุงพัฒนาระบบที่เข้ ากับจริ ตตนเอง อยู่เสมอ...ก็ยิ่งจะทาได้ มากขึ ้น เรื่ อยๆ) เราก็อาจทากาไรได้ มากกว่าที่ถือยาวที่ ได้ ปีละ 30-40% ก็ได้ ....และเราไม่มีทางที่จะติดดอย+ติดลบ ptl,irpc ที่ 30-60% อย่าง แน่นอน (เพราะระบบเรามีการคัทและการแก้ ห้ นุ รองรับอยู่นนั่ เอง)

39 | P a g e


เจ้ า....ในที่นี ้คือเจ้ ามือหรื อทีมงานผู้ทาราคาหุ้น....โดยปกติไม่ใช่เจ้ าของ หรื อผู้ ถือหุ้นรายใหญ่จริ งๆ เพราะโดยสภาพการณ์+เงื่อนไขแล้ วทาไม่ได้ หรื อ ทาได้ ยาก....แต่ อาจมีส่วนรู้เห็นบ้ างกับเจ้ ามือ....อาจมีขายบ้ างพองาม เพื่อ ความเป็ นธรรมชาติ

แต่ส่วนน้ อยมากเมื่อเทียบกับส่วนที่ถือ...เด๋วเขาแบ่ง

เปอร์ เซ็นต์เค้ กกันเอง อย่าสับสนและคิดเอาเองกันนะครับ **************************************

เล่ นหุ้นอย่ างไร ให้ ได้ กาไร? (ขอย ้าว่า "เล่นหุ้น" ไม่ใช่ "ลงทุนในหุ้น") 1. อย่าหวังว่าจะซื ้อหุ้นได้ ในราคาต่าที่สดุ 2. อย่าหวังว่าจะขายหุ้นได้ ในราคาสูงที่สดุ 3. อย่าฝื นตลาด ถ้ าเป็ นขาขึ ้นต้ องทนรวย ถ้ าเป็ นขาลงต้ องออกให้ ไว 4. อย่าซื ้อหุ้นไม้ เดียว ให้ ทยอยซื ้ออย่างน้ อย 3 ไม้ 5. กาหนดจุดขายทากาไร และจุดตัดขาดทุน 6. อย่าไปเสียดายถ้ าขายหมู เพราะหุ้นมีให้ เล่นอยู่เสมอ หาเมื่อไหร่ก็หาได้ 7. ซื ้อเพราะเหตุผลไหน ก็ให้ ขายเพราะเหตุผลนัน้ 8. ให้ เชื่อตนเอง อย่าไปเชื่อคนอื่น 9. จะเล่นสัน้ 2-3 วัน ก็อย่าไปดูพื ้นฐาน 2-3 ปี มันไม่เกี่ยวกัน 40 | P a g e


10. อย่าโลภ!! เพราะการ "เล่นหุ้น" ที่ถกู วิธี ต้ องมีกระสุนติดมือพร้ อมยิงอยู่ เสมอ 11. สาคัญที่สดุ .. คือ.. อย่าหวังรวยจนฐานะเปลี่ยนจากการเล่นหุ้น เพราะไม่ ยัง่ ยืน มีได้ มีเสีย ระยะยาวแล้ ว การลงทุนในหุ้นจะยัง่ ยืนที่สดุ

ระดับการเบรคของหุ้น เอา...การ เบรคของราคาก่อนนะครับ(ชาวบ้ านชาวช่องเขาก็ดแู ค่นี ้ครับ ...แต่ของเราดู เบรคของโฟทหรื อโวลุ่มส์ควบคู่ด้วย... อิอิอิ เจ๋งมัย๊ ยยย

41 | P a g e


ระดับการเบรคราคาของหุ้น ปั จจุบนั เมื่อเทียบกับอดีต(กราฟ 200วันทา การพอนะครับ)...ว่าราคาตอนนี ้มันสูงกว่าอดีตที่ผ่านมากี่วนั โดยปกติ เพื่อให้ ง่ายต่อการดู เราจะแบ่งระดับการเบรคราคาออกเป็ น 4 ช่วงดังนี ้ 1.หุ้น ที่เบรคราคา 20วัน หรื อ 1เดือนปฏิทิน....หมายถึงราคาหุ้นวันนี ้ แพงกว่า หุ้นที่เรามองย้ อนหลังตามกราฟ(วัน)ไป 20 วันทาการหรื อ 1เดือนปฏิทิน 2.หุ้น ที่เบรคราคา 50วัน หรื อ 3เดือนปฏิทิน....หมายถึงราคาหุ้นวันนี ้ แพงกว่า หุ้นที่เรามองย้ อนหลังตามกราฟ(วัน)ไป 50 วันหรื อ 3เดือนปฏิทิน 3.หุ้น ที่เบรคราคา 100วัน หรื อ 6เดือนปฏิทิน....หมายถึงราคาหุ้นวันนี ้ แพง กว่าหุ้นที่เรามองย้ อนหลังตามกราฟ(วัน)ไป 100 วันหรื อ 6เดือนปฏิทิน 4.หุ้น ที่เบรคราคา 200วัน หรื อ 1ปี ปฏิทิน....หมายถึงราคาหุ้นวันนี ้ แพงกว่า หุ้นที่เรามองย้ อนหลังตามกราฟ(วัน)ไป 200 วันหรื อ 1ปี ปฏิทิน ทาไมต้ องรู้ระดับการเบรคราคา...สาคัญอย่างไร ? เพราะ ระดับการเบรคก็คือสันยานกลับตัวขาขึ ้นว่าเป็ นระดับไหนแล้ ว....และ ระดับการ เบรคก็เป็ นตัวชี ้บ่ง(ไม่ 100%นะครับ...แต่ส่วนใหญ่เป็ นแบบนัน)ว่ ้ า หุ้นที่เราเห็นสันยานและน่าเข้ าลุ้นลาไย....มีความเป็ นไปได้ ที่จะให้ ลาไยขนาด ไหนหรื อกี่เปอร์ เซ็นต์ ถ้ ามันไปต่อ 42 | P a g e


อ้ อ....จะดูแค่เบรคราคา มันก็ง่ายตามตาราทัว่ ไปเกินไป แบบนันใครๆก็ ้ กาไรกันทังนั ้ น....ไม่ ้ ใช่ครับ....เราจะดูเบรคของโวลุ่มส์ด้วย ...เพราะ เคยกล่าวความสัมพันธ์ของโวลุ่มส์+สเปรดราคาแล้ วนะครับว่าเป็ น อย่างไร....ของ แท้ ต้องมาทังคู ้ เ่ เราจึงต้ องดูทงคู ั ้ ่ร่วมกันนัน่ เอง .....เด๋วผมขอเวลาหากราฟมาอธิบายการเบรคของราคาก่อนนะครับ... อีกนิด....บางท่านอาจสงสัยว่าทาไมผมจึง มักบอกการเล่น การถือ การ ซื ้อ การขาย ในกระทู้ NVDR เสมอ....โชว์อ๊อปหรื อเปล่า? ไม่กลัวจ้ าวทุบ เหรอ? ...ผมมีคนติดตามอยู่ครับ(ชาวต่างซาดกะมีเด้ อ)....ท่านที่เคยไปเสียตังค์เรี ยน หรื ออ่านตัวอย่างเทคนิคตามหนังสือแพงๆ อาจเคยทึง่ ...เทคนิค สามเหลี่ยม เทรนด์ไลน์ แดงหัวต่า เตี ้ยหัวสูง rsi macd ฟิ โบ้ โป เตโต้ โดเรม่อน....มันเป็ นจัง่ ซี ้เอง ฮู้ยยยยย รู้แล้ วเก็ตแล้ ว....คราวนี ้รวยหล่ะตรู แต่พอเรี ยนจบ กลับมานัง่ เทรดของจริ ง....อาจมึนตึบ๊ หรื อบางทีอาจเจ๊ ง เหมือนเดิมก็ได้ (อิอิ อิ ที่ว่ามา...ผมก็เคยเป็ นนะครับ ตอนอ่านหนังสือเทคนิค เริ่ มต้ น)

43 | P a g e


.....เพราะ ตัวอย่างบทเรี ยนหรื อตาราต่างๆคือสิ่งที่เคยเกิดขึ ้นแล้ ว... ผู้สอน ล้ วนแต่คดั เลือกเอาแต่ตวั อย่างที่สอดคล้ องกับบทเรี ยนที่เขาเอามาสอนหา กิน มา ให้ ท่านดู ....ซึง่ ในโลกความจริ งขณะเทรดปั จจุบนั อาจไม่เป็ นไปตาม ตัวอย่างในบทเรี ยนหรื อตารานันๆก็ ้ ได้ ....เช่น นัน้ ผมเลยทาให้ ดจู ริ งๆสดๆมันซะเลย (คัทแบบไหน แสบก็ทาให้ ดูครับ ไม่ใช่แต่โชว์ที่กาไร...เช่นวันนี ้ออก tipco ที่ 6.95 แม้ ทนุ ผมจะ7.0 ก็ ตาม...เพื่อมารับกลับที่ 6.80 เป็ นต้ นครับ) ...ส่วน เจ้ าทุบ แต่ไหนแต่ไรมาไม่เคยกลัว...หุ้นตัวไหนที่คาดว่าวันนันจะ ้ ขึ ้นแรง(เช่น utp) ก็โพสต์ตงกระทู ั้ ้ เลย...เจ้ าเขาลงทุนไปแล้ ว จังหวะนั ้ นถ้ ้ า ทุบ เขาเจ๊ ง เขาไม่ทาหรอกครับ เวลาดูห้ นุ ต้ องดูย้อนไป 200 วัน....และเอาวันล่าสุด(วันนี ้) เป็ นตัวตัง้ กราฟวันล่าสุด....มีราคาสูงกว่าทุกราคาของกราฟ หุ้นตัวนี ้คือ....เบรค 200 วัน

44 | P a g e


สเปรดราคา ในที่นี ้ก็คือจุดต่าสุดจนถึงจุดสูงสุดของแท่งเทียนนัน่ เองครับ แต่ใส้ เทียน ผมจะคิดแค่ที่ครึ่งใส้ เท่านัน้ (ต้ องดูภาพประกอบจึงจะเข้ าใจ) จาก ภาพตัวอย่างที่ผมยกมา....หุ้นตัวนี ้ ณ วันที่ผมชี ้ จะมีสเปรดราคา (ในรูปแบบที่คิดจุดนับบนล่างที่ครึ่งใส้ เทียน)เป็ น 6.6นิดๆ - 7.0นิดๆ นัน่ เอง ตรงนี ้ไม่มีอะไรซับซ้ อน...ถ้ าแท่งเทียนไม่มีใส้ ก็คิดบนล่างเต็มๆไปเลย ส่วน สาเหตุที่ผมคิดที่ครึ่งใส้ เทียนทังบนและล่ ้ าง เพราะตัวแทนจานวน ประชากรของใส้ เทียน ที่จดุ บนและล่างสุด มีน้อย และต้ องถัวๆกันที่ตรงครึ่งใส้

45 | P a g e


(คนที่ซื ้อได้ จดุ ต่าสุดและขายได้ จดุ สูงสุด....ถ้ าไม่ฟลุ๊คก็มีแต่เจ้ ากับเมียน้ อย เจ้ าเท่านัน...เมี ้ ยหลวงยังไม่ได้ เลย) macd ema rsi....สิง่ เหล่านี ้ล้ วนแต่เป็ นกราฟสมการเชิงเส้ น ที คานวนมาจาก โวลุ่ม+สเปรด ทังสิ ้ ้น ...ถ้ าโวลุ่มมาแต่ราคานิ่ง

หรื อราคาวิ่ง(สเปรดถ่างออก)แต่โวลุ่มไม่มี...

macd ema rsi ซึง่ เป็ นสมการที่มีตวั แปรมาจากโวลุ่ม+สเปรด ของท่านก็จะนิ่งและราบเรี ยบเชิงขนานกับพื ้นโลก....แต่ถ้าโวลุ่ม+สเป รดมาทังคู ้ ่ สัญญาณ macd ema rsi เชิงเส้ นต่างๆ จึงจะชี ้เด่ หรื อทิ่มหัว (ถ้ าสเปรดไปทางลง) ....เช่นนัน้ เรามามองต้ นทาง(โวลุม่ +สเปรด)และตีความันให้ ออก จะดีกว่า มัย๊ ครับ ? กราฟหุ้นที่มีการถ่างออกของแท่งโวลุม่ ส์+สเปรดราคา....พร้ อมกันทังคู ้ ่ นัน่ คือสันยาน(สันยาน...ผมตังใจพิ ้ มพ์แบบนี ้)การลงทุนของเจ้ าแล้ ว จริ ง อยู่ ก่อนหน้ านี ้ที่ราคาไม่แพงเจ้ าต้ องมีการเก็บหุ้นมาบ้ าง...แต่ได้ ไป ไม่ มากอย่างที่ท่านคิดครับ...และระหว่างนันก็ ้ จะมีนกั เล่น/นักลงทุนเก็บหุ้น ไว้ พอควรในปริ มาณพอๆกับที่เจ้ าเก็บ....และเมื่อระหว่างที่เจ้ าลากเพื่อดัน ราคา ขึ ้นมา ก็จะมีคนกล่มนี ้ขายทากาไรออกมาใส่เจ้ าตลอดเวลา ซึง่ เป็ นภาระ ที่ เขาต้ องลงทุนซื ้อหุ้นตรงนี ้ไว้ ด้วยในจานวนที่มาก...จึงเป็ นเหตุให้ ต้อง ดันต่อ 46 | P a g e


อีกในวันถัดๆไป เพื่อให้ ห้ นุ มีราคาที่สามารถทากาไรได้ นี่จงึ เป็ นสาเหตุที่ ทาไมสเปรดมาแล้ วโวลุม่ ส์จงึ มากตาม....ตอนแรกๆในช่วงที่สนั ย่นชี ้บ่ง ไม่มี การโยกซื ้อขายกันเองของเจ้ าหรอกนะครับ เม่าล้ วนๆที่ขายใส่จนมีโวลุม่ มากดังที่เห็น ........... ตรงนี ้คร่ าวๆที่สดุ แบบเบื ้องต้ นพอให้ เห็นภาพกันก่อนครับ...หุ้นที่ ตลกและ กระแดะขึ ้นก็มี...แต่เบื ้องต้ นส่วนใหญ่เป็ นแบบนี ้ครับ

การตังจุ ้ ด Stop loss และ Trailing stop โดยไม่ใช้ กราฟ...ใช้ แค่ใจและวินยั เทรด..ก็พอ!! จากประสบการณ์เทรดอันน้ อยนิดมหาศาล (สรุปว่าน้ อยหรื อมากหว่า ฮ๋าๆๆ) ผมได้ ข้อสรุปอย่างนึงครับว่า... นักลงทุนแทบทุกคนไม่มีปัญหา...เวลาซื ้อ แต่มกั จะตายน ้าตื ้น...เวลาขาย...หรื อ...ตัดขาดทุน จริ งอยู่ครับ...ตลาด ณ จุดนี ้ (SET อยู่ที่ประมาณ 1130 – 1150 จุด) เป็ นตลาดขาขึ ้นในภาพใหญ่ หลายๆคนก็อาจจะพูดว่า...ซื ้อหุ้นตัวไหนก็ได้ ถ้ า มันลงมาหลุดราคาต้ นทุนลงไปซัก 10 – 20%...เราก็ไม่ต้องขาย ขายทาไม ถือไปเถอะ เดี๋ยวมันก็ขึ ้นกลับมาใหม่... 47 | P a g e


ถูกต้ องครับ...มันขึ ้นอยู่แล้ ว..เพราะมันคือตลาดขาขึ ้น!! แต่..!! ขอเตือนเลยครับ...ยามที่ตลาดขาลงมาเยือน...ถ้ าคุณไม่ขาย ดื ้อถือไป เรื่ อยๆ...การันตีได้ ว่า...คุณได้ ถือหุ้น เฝ้าหุ้น เป็ นปี ๆแน่นอน...เผลอๆเจ๊ งหมด ตัว หุ้นไม่ขึ ้นมาอีกเลยก็เป็ นไปได้ ดังนันแล้ ้ ว..ไม่ใช่เรื่ องเสียหายแต่อย่างใด ที่เราจะควรมีความรู้ เรื่ องการ ตัดขาดทุนและการเลื่อนจุดตัดขาดทุน...ต่อให้ คณ ุ ไม่มีความรู้ เรื่ องกราฟ เทคนิค เทคโน อาชีวะ ก็ตามที... ...คุณก็ตดั ขาดทุน...หรื อสามารถ Let Profit Run ได้ อย่างไม่ต้อง กังวลใดๆ... วิธีนี ้...ผมการันตีครับว่า...เมื่อคุณเลือกหุ้นที่ชอบแล้ ว...คุณเคาะซื ้อปุ๊ บ ...คุณไม่ต้องมานัง่ เฝ้าหน้ าจอแทบทุกนาทีเลยครับ...เพราะอะไร อ่านจบคุณ จะรู้เอง...ถ้ าไม่ร้ ู ...อ่านใหม่!! อิอิ ..ขออธิบายโดยใช้ เหตุการณ์สมมติน่ะครับ เพื่อความง่ายในการเห็น ภาพ.. สมมติว่านักลงทุน P ได้ ซื ้อหุ้น X ที่ราคา 10 บาท โดยที่นกั ลงทุน P สามารถรับความเสี่ยงในการขาดทุนในการลงทุนในหุ้น X ได้ ที่ 10 เปอร์ เซนต์ เท่านัน...ก็ ้ คือ 9 บาท...ต่ากว่านี ้..ตัดขาดทุน!!

48 | P a g e


ต่อมา...ราคาหุ้น X ได้ ร่วงมาอยู่ที่ 9.20 บาท...ถามว่านักลงทุน P ต้ อง ทาอย่างไร? …เครี ยดประสาทแด๊ ก?...นอยด์โทรหามาร์ ?...ป๋ าขาช่วยหนูที?.. ตอบแทนเลยครับว่า...นักลงทุน P จะไม่เครี ยด ชิลๆ สบายๆ เพราะอะไรนัน่ หรื อครับ...ก็เพราะ ราคายังไม่ถึงจุด Stop Loss ที่ตงไว้ ั ้ นนั่ เอง!! สิ่งที่เกิดขึ ้นต่อจากนัน้ จะมี 2 กรณีทงแบบ ั้ Best Case และ Worst Case น่ะครับ Worst Case

ราคาหุ้น X ร่วงไปถึง 9 บาทหรื อหลุด 9 บาท...ในกรณีนี ้...นักลงทุน P จะยอม Stop Loss ทันที โดยที่ไม่สนใจว่า หุ้นอาจจะรี บาวน์หรื อดีดกลับ ได้ ในอนาคต...เพราะวินยั การลงทุนของนักลงทุน P คือ ถ้ าถึงจุดตัด ก็ต้อง ตัด!! ไม่ต้องเสียดายครับ หุหุ โอเคว่า...ราคาอาจจะดีดกลับทันทีก็ได้ ...อันนี ้แล้ วสาหรับเทรดเดอร์ ถือ ว่าเป็ นเรื่ องที่อาจจะเกิดขึ ้นได้ ไม่ต้องซีเรี ยสครับ

49 | P a g e


แต่จะซีเรี ยสและเซ็งที่สดุ ถ้ าไม่ยอมทาตามวินยั ตัดขาดทุน...เพราะราคา หุ้นอาจจะร่ วงต่อจาก 9 บาท ไปสู่ 5 บาท หรื อต่ากว่านันก็ ้ ได้ ...ใครจะไปรู้!! ไม่มีใครรู้อนาคตหรอกครับ...แต่อย่างน้ อย หากคุณมีวินยั เทรด...คุณก็กมุ อนาคตตัวเองไว้

Best Case ราคาหุ้นหยุดนิ่งสร้ างฐานที่ 9.20 บาทมาสักระยะ จากนันก็ ้ เจอแรงซื ้อ กลับมหาศาล จนราคาทะลุ 10 บาท ไปยืนที่ระดับ 11 บาท...ณ จุดนี ้นักลงทุน P ก็มี unrealized profit อยู่ที่ 1 บาทหรื อกาไร 10% นัน่ เอง...ว้ าวว!!

แต่ช้าก่อน!!...ถ้ าตามสูตรลงทุนแนวนี ้...นักลงทุน P จะไม่ขายครับ... แต่จะเลื่อนจุดตัดขาดทุนขึ ้นมาทันที โดยคานวนจุด Stop Loss ใหม่จาก ราคาปั จจุบนั - (ราคาปั จจุบนั X Stop Loss ที่นกั ลงทุนรับได้ ) ดังนัน้ จุด Stop Loss ใหม่ของนักลงทุน P คือ 11 บาท – (11 บาท X 10%) = 9.9 บาท!! สังเกตอะไรมัย๊ ครับว่า...ถ้ าเกิดราคาหุ้นร่วงมาที่ 9.9 บาท อีกครัง้ นัก ลงทุน P ขาดทุนแค่ 1% เท่านันเอง...สิ ้ ่งนี ้แหล่ะครับคือ Trailing Stop!! 50 | P a g e


แล้ วเจ้ า Trailing Stop นี่ มีประโยชน์อย่างไร...สาหรับผมแล้ ว ผม มองว่าถ้ าหุ้นที่เราถืออยู่เป็ นหุ้นดีเด่น สุโค่ย! คุณก็จะสามารถเกาะขบวน รถด่วนเหาะเวหาได้ ยาวนานที่สดุ ครับ เช่น...ต่อมาราคาหุ้น X ดีดจาก 11 บาท ไปถึง 15 บาท โดยระหว่าง ทางก็มีการย่อบ้ างอะไรบ้ าง แต่นกั ลงทุน P ก็ยงั ไม่ขาย เพราะจุด Trailing Stop ของนักลงทุน P อยู่ที่ 10% ของราคาปั จจุบนั เพื่อให้ ง่ายต่อการเห็นภาพ ผมเลยทาตารางง่ายๆมาให้ ดกู นั ครับ

เห็นแล้ วใช่มยั๊ ครับว่า ถ้ าคุณมีวินยั เทรดที่ดีเยี่ยม คุณมีจดุ Stop Loss และ Trailing Stop ที่ดีแล้ วนัน้ คุณจะมี Limit Loss but unlimited gain หรื อคุณจะกาหนดเงินที่คณ ุ มีโอกาสเสียได้ แต่คณ ุ ก็จะ มีโอกาสทาเงินได้ มหาศาลเช่นกันครับ ที่สาคัญคือ... ...จากจุด Trailing Stop ที่มีไว้ เลื่อนจุดตัดขาดทุน... 51 | P a g e


...ก็จะกลายเป็ นจุด Taking Profit ทากาไรในทันที... ส่วนที่ผมกล่าวมาในบทนี ้..นักลงทุนหลายๆท่านอาจจะนาไปประยุกต์ ได้ หลากหลายครับ...จุด Stop Loss และ Trailing Stop นัน้ จะเป็ นกี่ เปอร์ เซ็นต์ก็ได้ ขึ ้นอยู่กบั ความเสี่ยงที่นกั ลงทุนแต่ละท่านจะรับได้ ... ถ้ าคุณรับความเสี่ยงได้ มาก...คุณก็เพิ่มเปอร์ เซ็นต์ Stop Loss เพื่อที่ ในกรณีที่คณ ุ ซื ้อหุ้นถูกตัว...จุด Trailing Stop ของคุณก็จะมากขึ ้นด้ วย โอกาสที่คณ ุ จะทากาไรมหาศาลก็มีมากเช่นกัน...ถ้ าหุ้นตัวนันวิ ้ ่งแรง วิ่งฉิว... เผลอๆได้ กาไรมากกว่า 100% ก็เป็ นได้ ...สาธุๆๆๆ อิอิ ถ้ าคุณรับความเสี่ยงได้ น้อย...ก็ตงจุ ั ้ ด Stop Loss น้ อยๆ โอกาส ขาดทุนหนักๆ ก็จะไม่มีครับ ส่วนโอกาสทากาไร ก็คงต้ องแล้ วแต่สไตล์การวิ่ง ของหุ้นตัวนันๆครั ้ บ ...เห็นมัย๊ ครับ...วิธีนี ้ผมว่าเหมาะสาหรับนักลงทุนที่ไม่ถนัดกราฟน่ะครับ... ใช้ ได้ ง่าย ทาได้ จริ ง แต่สดุ ท้ ายแล้ ว...อยู่ที่ว่า...คุณจะคุมอารมณ์ตวั เองได้ หรื อไม่ ในยามที่ราคาหุ้นวิ่งผันผวน แต่ยงั ไม่แตะจุดที่คณ ุ ต้ อง Stop Loss หรื อ Trailing Stop ไว้ ครับ

52 | P a g e


มุมมอง..... เครื่ องมือทางเทคนิค ทุกอย่าง มีข้อดีข้อด้ อยของมันเสมอ....เราต้ อง ค้ นพบให้ ได้ ว่าเครื่ องมือใดสามารถสร้ าง ความแม่นยาที่เหมาะสมกับจริ ตของ เราอย่างน้ อย 70% ถ้ าสิ่งที่เราเคยใช้ ไม่เป็ นไปตามนัน...ให้ ้ หาสาเหตุปรับปรุงแก้ ไขความ บกพร่องง่ายๆโดยใช้ หลักการหาต้ นตอของสาเหตุจาก 4M+1E ....นัน่ คือ แมว เหมียว หมู หมา และกาไก่...... 5555555 ไม่ใช่ครับ M แรกคือแมน หรื อตัวเรา M ทีสองเมธอด คือวิธีการ 1.ถ้ าวิธีการดีแล้ ว....คนอื่นใช้ งานได้ ดี แต่เราดันใช้ ไม่ได้ ผล...ให้ ฝึกให้ หนักกว่าเดิมและทาความเข้ าใจให้ มากขึ ้น ขบให้ แตก 53 | P a g e


2.ถ้ า เราพิจารณาว่าเราเต็มที่แล้ ว...อาจเป็ นเพราะวิธีการนันๆไม่ ้ เหมาะกับจริ ตเรา ก็ได้ ...ให้ ลองประยุกต์หรื อหาวิธีใหม่ที่เหมาะสมกับเรา มากกว่า...ไม่มีเทคนิคใดๆจะยังผลลัพธ์ถกู ต้ องได้ 100% แต่อย่างน้ อยที่สดุ ต้ องได้ 70%...จึงจะเป็ นวิธีการที่เราควรนามาใช้ นนั่ เองครับ ก่อนไปต่อ....คาบเกี่ยวเรื่ อง float ของเราต่ออีกสักเล็กน้ อย เพราะ เมื่อวานถือว่าเรื่ องนี ้ยังไม่จบ

ทุกท่านคงเคยได้ ยินมาเสมอว่า..เฮ้ ยยยย หุ้นตัวนี ้โวลุม่ ส์เข้ าแล้ ว ท่าทางน่าสนใจ ...หูยยยยย ดูโวลุ่มส์จากกราฟสิ งามขนาดป้าดดิโท้ ...โวลุ่มมาแบบนี ้..ราคาไปต่อแหง๋มๆแต่.....ท่าน(และไอ้ คนที่อทุ านเรื่ องโวลุ่ม ว่าสวยอย่างโง้ นอย่างงี ้)ทราบได้ อย่างไรว่า 1.แค่ไหน ขนาดไหน จึงจะเรี ยกว่าสวย? 2.มีหลักการวัดหรื อเปรี ยบเทียบเชิงตัวเลขอย่างไร ว่าแบบไหน จึง เรี ยกว่าสวย? 3.หรื อว่าเห็นว่าแท่งโวลุ่มมันชี ้โด่เด่ขึ ้นมาปื๊ ดๆๆๆๆ ตรูก็ว่าสวยหล่ะ... และสวยที่ว่า สวยอย่างไร? 54 | P a g e


หุ้นปั่ น(ในที่นี ้ ทุกตัวในตลาดล้ วนเป็ นหุ้นปั่ นได้ ทงสิ ั ้ ้นในสายตาผม ไม่ เว้ นแม้ แต่พวกหุ้นก้ นบุหรี่ อย่างพวกเซ็ต50 เซ็ต100 เซ็ตHD...อยู่ที่สนั ยาน ชี ้บ่งว่าช่วงนันมี ้ การทาราคาหุ้นหือไม่) ...คือหุ้นที่มีระบบระเบียบการทาราคาของหุ้นจากท่านเจ้ า(ที่รักยิ่ง) เสมอทุกตัว ...การเล่นของเรา ต้ องมีระบบ มีหลักการ ตัวชี ้วัดหรื อเปรี ยบเทียบที่ อธิบายได้ ...เราไม่ได้ เล่นปั่ นแปะหัวก้ อย.... Q: เอออ แบบนี ้ใช่ไหมเรี ยกว่า กราฟสวยยย A: ใช่แล้ วครับ แท่งแรกที่มีลกู ศรชี ้คือวอลุ่มเบรค เราควรเข้ าหลังจากซับ แรงขายหรื อพักตัวเรี ยบร้ อยแล้ วเสมอ ไม่งนเจ็ ั ้ บตัว Q: 1.จะเข้ าที่โวลุม่ แรกเลยโอกาสได้ ขเสียอันไหนมากกว่าคับ 2.ถ้ าโว ลุม่ ที่2-3มันไม่ลดจะหาจังหวะเข้ าตอนไหนคับ 3.ถ้ าโวลุ่มต่อมาลดลงแต่ ราคาขึ ้นเรื่ อยๆแปลว่าขึ ้นหลอกๆหรื อไม่คบั ขอบคุณครับ Q: อือลุงๆถามอย่างเวลา วอลุ่มเค้ าแล้ วรอวอลุ่มแห้ งค่อยเค้ านี ้มีหลัก ไมอะครับ แห้ งนี ้แห้ งประมาณไหนอะ เพราะมีปัญหาบางนี ้รอแห้ งแล้ ว ซื ้อไม่ ทันเห็นอีกวันราคาไปแล้ วมาไล่ราคากันต่อแล้ ว

55 | P a g e


A: อย่างแรกดูแท่งเทียนประกอบด้ วยครับ อย่างที่สองให้ ดวู อลุ่มครึ่งเช้ า ประกอบ หุ้นแต่ละตัวมีนิสยั ไม่เหมือนกัน ให้ ดเู จ้ าด้ วยว่านิสยั เป็ นไง ดูข่าวช่วงนันด้ ้ วย ถ้ ามีข่าวประกอบ ก็อาจจะลากกันเพลิน เช่น รังสี *ลุงถือคติไม่พกั ไม่เข้ า ถ้ าจะวิ่งต่อก็วิ่งครับ หุ้นมีให้ เล่นทุกวัน* Q: ถามอีกนิดลุง ดูวอลุม่ ครึ่งเช้ าประกอบ ยังไงออลุง ขยายความนิดนึง ได้ ไมครับ งงอะ A: ถ้ าวันที่สองวอลุม่ ครึ่งเช้ ามากกว่าหรื อใกล้ เคียงวอลุม่ วันก่อนหน้ าก็ น่าเข้ าไปสอยลาใยบ้ าง แต่ไม่แนะนาวิธีนี ้ ลุงแนะนาเข้ าแค่พกั ตัว ไม่งนติ ั ้ ดดอยเราไม่ร้ ู จกั กัน

56 | P a g e


FLOAT!!! float คนละเรื่ องเดียวกันกับ free float นะครับ float (ขอสนใจเป็ นรายวัน) คือจานวนหุ้นที่มีการเล่นหากันในวันนันๆที ้ ่เรา สนใจ เช่นวันนี ้ utp มีการเล่นหากันที่จานวนหุ้น 17.5 ล้ านหุ้น นัน่ คือ float ของ utp วันที่ 24/4/2012 = 17.5 ล้ านหุ้นนัน่ เอง หรื อถ้ าเราถามว่า float วันที่ 23/4/2012 มีเท่าไหร่ ....นัน่ ก็คือประมาณ (คร่าวๆจากกราฟ) 4 ล้ านหุ้นนันเอง

57 | P a g e


float บางครัง้ อาจบอกเป็ นจานวนเงินก็ได้ นัน่ คือเอาราคาเฉลี่ยวันนันมา ้ คูณจานวนหุ้นนัน่ เอง เช่น float ของ utp วันนี ้ประมาณ 17,500,000 x 6.9 บาทนัน่ เอง

เรื่ องโวลุ่มที่สัมพันธ์ กับราคา

อย่างที่ผมเคยบอก วอลุม่ สาคัญที่สดุ ในระบบการเทรดของเรานะครับ A:กระแดะขึ ้น B:ของจริ ง

58 | P a g e


เห็นภาพที่สดุ ก็ห้ นุ ยอดฮิต น้ องรังสี วงกลมม่วงคือวันที่วอลุม่ เข้ ามีการ ทาราคา วงกลมแดงแรก คือหุ้นพักตัว การที่ วอลุ่มน้ อยยังงี ้คือเหมาะสมที่จะ เก็บแล้ ว กลมม่วงที่สอง หลังจากที่แดงแรก พักเสร็จ วันต่อมาสิ่งที่ตามมาคือ วิ่งกระจุยกระจายคล้ ายเสี่ย ขับเฟอร์ รารี่ จนมาถึงแดงที่สองเมื่อวอลุ่มขึ ้นมามากต้ องมีพกั ตัว จุดที่ควรเก็บคือ แท่งที่วอลุม่ น้ อยที่สดุ ในวงกลมแดงที่สอง ผลลัพธ์ที่ออกมาคือวันต่อมาแดดส่องแรงซิ่งแหกโค้ งอีกรอบ Q: แร้ ว มันเป็ น โดจิ + ไม่เสี่ยงว่ามันจะกลับตัวเหรอครับ ถามเป็ นความรู้ครับ A: ไม่เสี่ยงครับ เพราะวอลุ่มน้ อยมากครับ มีล้ นุ ไปต่อครับ เน้ นวอลุ่มเป็ นหลัก ครับ

59 | P a g e


ซื ้อปิ ด-ขายเปิ ด มีกาไรให้ ทกุ วันในช่วงพักตัว

ปั๊ มน ้ามันแห้ งแล้ ว แท่งเขียว 400 กว่าล้ าน ยังไม่ได้ ออกของเลย 60 | P a g e


ตัวนี ้พักตัวเสร็จแล้ ว น่าสนใจสาหรับวันนี ้มากครับ แท่งแดงทุกอันวอลุ่มน้ อย ทังหมด........สวยปิ ้ ๊ งเชียว ปอลิง.เคยมีผ้ ใู หญ่ที่ผมนับถือบอกว่าตัวนี ้ถ้ าจะเล่น ให้ เล่นตัวลูก

น่าสนยิ่งนักวอลุ่มแดงไม่มากน่าเข้ าสอย มาดูพรุ่งนี ้ว่ามันจะแอบอู้อีกนิดหรื อ จะซิ่งมิดไมล์

61 | P a g e


ลักษณะการเล่นดูตามวอลุม่ ในวงกลมครับ พรุ่งนี ้ถ้ าไม่พกั ตัวก็จะเป็ นเซอร์ ไพร์ สเขียวยาวๆเลย

นักมวย อาจจะพักต่อหรื อจะไปต่อเลยก็เป็ นได้

62 | P a g e


พักตัวน่าจะเสร็จแล้ ว....จะรอคอนเฟิ ร์ มสัญญาณด้ วยแท่งเขียวอีกแท่งก่อนก็ ได้ ครับ

วอลุ่มเบรค 200วัน อาจจะพักตัวหรื อไปต่อเลยก็ได้ รอดูพรุ่งนี ้ครับ ถ้ าพักตัววอลุ่มแห้ งค่อยเข้ า

63 | P a g e


วันนี ้วอลุ่มเบรค เขียวครึ่งแท่งมีไส้ เทียน ลุ้นไปต่อ..ใครจะเข้ าก็ดกู นั ดีๆนะครับ

หลังจากวอลุ่มเข้ าวันศุกร์ วันนี ้ซับแรง(เยอะไปหน่อย)...แต่วอลุ่มไม่มาก น่า เข้ าลุ้น....แต่ผิดทาง cut นะครับ โดยปกติตวั นี ้วอลุม่ เวลาไม่มีการลากจะน้ อยมากถึงมากๆ

64 | P a g e


UV วอลุ่มเกือบเบรค.....จุดที่แนะนาให้ รับกลับคือตามวงกลมแดง คือแดง แต่วอลุม่ น้ อย.....สาหรับคนที่รับปิ ด พรุ่ งนี ้ลุ้นเปิ ดโดดแล้ วขายทากาไร

KCE วอลุม่ เข้ ามหาศาล เนื่องจากเบรควอลุ่ม 200 วันแล้ ว ถ้ าจะเข้ าแนะนาให้ รอวอลุ่มแห้ ง หรื อก็คือพักตัวซับแรงขายก่อน เพื่อเลี่ยงการเที่ยวดอย โดยไม่ได้ ตงใจ ั้ 65 | P a g e


TFD วอลุม่ เริ่ มลดน้ อยลง.....แท่งเขียววอลุ่มมาก แท่งแดงวอลุม่ ไม่มากแสดงให้ เห็นถึงการยังไม่ได้ ออกของ ว่ากันตรงๆ จุดนี ้วอลุ่มแห้ งเป็ นจุดที่ควรรับ แต่สาหรับตัวนี ้ให้ รออีกนิด เนื่องจาก RSI เข้ าช่วง Overbought

น้ าชู วอลุม่ กลับเข้ ามาอีกครัง้ พร้ อมราคา 66 | P a g e


RSI ยังต่าอยู่น่าสนใจ......MACD กาลังจะตัดขึ ้น แต่จะสนใจใย วอลุ่มสาคัญที่สดุ ลักษณะการทาราคาคือตามรูปแบบซ้ ายมือที่วงไว้ ตัวนี ้แนะนาถ้ าจะเล่นให้ ขายตอนราวๆ 15-20% ขึ ้นไปแล้ วค่อยรับปิ ด เพราะว่าจ้ าวตัวนี ้จะชอบลากขึ ้นไปสูงๆ แล้ วทิ ้งดิ่งราคาลงมา เพื่อให้ เม่ากิน ไม่ได้ นอนไม่หลับ.....คงจะเป็ นความสะใจอย่างนึง

UMI สาวญี่ปนคนนี ุ่ ้น่ารักมากครับ เธอเคยทากาไรให้ ผมจากการถือเพียงสองอาทิตย์ที่ 20% ตอนนี ้หลังจากเธอกลับบ้ านไปพักใจ ตอนนี ้สภาพเธอดีขึ ้นแล้ วครับ กลับมาพร้ อมวอลุม่ มหาศาล....รอบนี ้อย่าขายหมูนะครับ HOLD ไว้ ยาวๆ 67 | P a g e


*สังเกตุการทาราคานะครับ*......ราคาจะค่อยๆขึ ้นไปเรื่ อยแบบไม่หวือหวานะ ครับ สาหรับคนที่ถือยาวได้ ไม่เหมาะกับคนใจร้ อนสักเท่าไหร่ นะครับ

SPPT กราฟสวย จุดสังเกตุ 1.วอลุ่มราคา 3แท่งแรก ราคานาไปพร้ อมวอลุม่ มหาศาลทัง้ 3 วัน 2.แดง3แท่งหลัง ลงมาแบบไม่มีวอลุม่ ตามมา สรุปก็คือ การที่ราคาหุ้นลงมาแบบไม่มีวอลุม่ หลังการเข้ าด้ วยวอลุม่ ทาให้ ช่วง ที่แดงๆ และวอลุม่ บางๆเนี่ย เป็ นจุดที่ควรซื ้อที่สดุ เพราะว่าเป็ นการพักตัว และคนทาราคายังไม่ได้ ปล่อยของที่เค้ าลากขึ ้นไป แสดงให้ เห็นว่าจะต้ องมี การทาราคาอีกรอบในเร็วๆนี ้.......ต้ านแรก 5.75 68 | P a g e


GRAND กาลังจะไปต่อหลังจากที่วอลุ่มแท่งแรกในวงกลม ทาเบรค 200 วัน และหุ้นตัวนี ้สเปรดราคายาวพอสมควร เวลาไปทีจะไปแรง ราคารอบนี ้จะต้ องสูงกว่าดอยเดิม พอสมควร ต้ านแรก 1.49 ต้ านสอง 1.69

MDX วันศุกร์ วอลุ่มเข้ ามหาศาล หลังจากการพักตัวอันยาวนาน 69 | P a g e


รอบนี ้อย่างน้ อยๆน่าจะได้ เห็น 8 บาทเป็ นอย่างน้ อย....สังเกตุกรอบสีแดงที่ วงกลมไว้ ให้ ลกั ษณะการทาราคารอบนี ้อาจจะลากกันประมาณ 3 วัน เนื่องจากมีต้านที่ 7.45 ผ่านต้ านได้ ยาวจนถึงต้ านใหม่ที่ 8 บาท

รับได้ ทกุ ราคา จุดทากาไรแรก 80 บาท จุดที่2 100บาท วงกลมแดง วอลุ่มเข้ าเยอะมาก ไม่มีทางที่จะลากแค่วนั เดียวจบ ผมไม่ได้ เป็ นจ้ าวหรอก แต่ลองนึกภาพดูถ้าคุณเป็ นจ้ าวจะลากแค่วนั เดียวไหม ไม่มีทางคุณยังปล่อยของไม่ได้ วงกลมสีม่วง คือลักษณะการทาราคาของหุ้นตัวนี ้ คือลิ่ง 3 วันแล้ วถึงจะพักตัว Q: มาแน่แต่จะหลอกตบก่อนอะเปล่า อันนี ้อีกเรื่ อง

70 | P a g e


A: ตบต้ องมีอยู่ละ่ ครับ ซับแรงขาย เอาจริ งๆ เค้ าก็เก็บของมานานพอควรล่ะ ครับ Q: วันนี ้ที่โวลุ่มเข้ ามานี่ คือ เพิ่งเริ่ มทารอบราคา รอบใหม่ หรื อเปล่า ครับ ลุง เบน A: อาจจะเป็ นเช่นนันครั ้ บ วอลุม่ ครึ่งวันเช้ าก็ 4ล้ านล่ะ

UV เริ่ มเข้ าสู่ช่วงพักตัว สังเกตุจากวอลุ่มที่ลดน้ อยลง จะเล่นอีกรอบให้ รอวอ ลุม่ เริ่ มกลับเข้ ามาอีกทีก่อน

71 | P a g e


RPC กรอบบน 1.95 กรอบล่าง 1.40 ภาพใหญ่เป็ น sideway ตัวนี ้เคยเบรกขึ ้นมาถึง 1.69 แต่วนั นี ้มันย่อ ผมมองย่อไปถึงแนวที่มนั เบรก นัน่ แหละ แล้ วลุ้นเด้ ง ส่วนย่อเท่าไหร่ ถงึ ยังไม่น่าเป็ นห่วงนัน้ ให้ ดวู ่ามันย่อเกิน 1/3 1/2 ของที่มนั ไล่ขึ ้นมารึเปล่า ถ้ ายังไม่หลุดจากนี ้ก็ถือๆไปเถอะ คิดจะ เล่นหุ้นสวิงแรง แต่ทนย่อไม่ได้ ตัง้ stop ต่า โอกาสขาดทุนก็สงู ดังนัน้ ตัง้ stop ให้ เหมาะสมกับหุ้นด้ วย ไม่ใช่ทกุ ตัวตัง้ 3% 5% หมด

Q: จากภาพนะครับ แล้ วหุ้น liveเข้ าข่ายไหมครับ เป็ นสัญญาณเข้ าไหมครับ

72 | P a g e


A: LIVE ลุม่ เข้ าแบบมีนยั ยะครับ เข้ าเยอะ แปลว่ามีการสะสมเข้ ามาและเค้ า ยินดีรับซื ้อทุกราคา ผมมองว่าไปต่อนะครับ

BGH ก็เช่นกันครับมีลมุ่ เข้ า ยังไปต่อได้ ครับ น่าสนใจ เหมือนจะลากไปแตก พาร์ นะครับ ลองเช็คข่าวเพิ่มเติมดู

::สภาพคล่ องของหุ้น กับ การเก็งกาไร:: วันนี ้เราจะมาว่ากันถึงเรื่ อง สภาพคล่องของหุ้นที่เหมาะสมต่อการเก็ง กาไรกันนะครับ 73 | P a g e


พรประภา : ลุง แล้ วเราจะรู้ได้ ยงั ไงว่าหุ้นตัวนี ้เหมาะจะเก็งกาไร ? ลุง : ก็กาลังจะอธิบายนี่ไง ใจเย็นๆสิ สภาพคล่อง หมายความถึง ปริ มาณการหมุนเวียนหุ้นในตลาดว่ามีมาก น้ อยเพียงใดนะครับ ซื ้อง่ายขายคล่องไหม เราต้ องเช็ค Volume การซื ้อขายในวันก่อนว่าในแต่ละวัน ที่ไม่มีการ ทาราคาแรงๆเนี่ย เค้ าซื ้อขายเฉลี่ยตกวันละเท่าไหร่ หุ้นที่ผม....ส่วนตัวผมนะ มองว่าสภาพคล่องเหมาะแก่การเก็งกาไรที่ดี นัน้ ขึ ้นกับปริ มาณการซื ้อขายเฉลี่ยต่อวัน มากกว่า 5-10 ล้ านบาทขึ ้นไปใน วันที่ไม่มีการเล่นนะ หรื อหากมองจากยอดวอลุม่ ที่ทา break volume เช่น break volume เป็ นปริ มาณ 100ล้ านบาทขึ ้นไป ปริ มาณการซื ้อขายเฉลี่ยในวันปกติก็ควรอยู่ที่ 5-10% ของปริ มาณที่ break ขึ ้นมาน่ะครับ หุ้นที่อนั ตรายคือหุ้นที่มีปริ มาณซื ้อขายเฉลี่ยในวันที่ไม่มีการเล่นหรื อการ ทาราคาต่อวันที่ราวๆ หลักหมื่น แล้ ววันดีคืนดีผีเข้ า ทาวอลุ่มระดับล้ านขึน้ มา เนี่ยน่ากลัว วันที่ไม่มีการเล่นล่ะตาย HA เลย ขายของไม่ได้ โดนจับขังอีก ยกตัวอย่างเป็ นหุ้นบางตัว เช่น P*ST,M*TI,9,N_C และอีก หลายๆตัว หุ้นพวกนี ้วอลุ่มวันที่ไม่มีเล่นจะเพียงหลักหมื่นเท่านัน้ 74 | P a g e


นี่ขนาดหลังเพิ่มทุนแล้ วนะครัช แต่ก็อย่างว่านะครับ อันนี ้พูดในมุมมองคนเล่น เก็งกาไรนะครับ คนที่ถือลงทุนหลายๆคนเค้ าก็ได้ กาไร จากหุ้นที่ผมกล่าวมาน่ะแหละ เพราะเค้ าทุนต่า ขายเมื่อไหร่ก้ได้ เคสนี ้ รวมหุ้นใหญ่ๆ อย่าง Ma*ro ด้ วยนะครับ แต่เคส Ma*ro เนี่ย เนื่องจากเป็ นหุ้นตัวใหญ่ก่อนทา tender เนี่ย สภาพคล่องมันก็ยงั ดูดีอยู่น่ะแหละ ไม่คอ่ ยมีใครไปยุ่งอะไรกับมันสักเท่าไหร่ หรอก หลังทาก็ปล่อยข่าวแตกพาร์ ออกมาแล้ วทาราคาลาก set กัน 5 -6จุด ด้ วยเงินเพียงไม่เท่าไหร่ก็ทาให้ Ma*kro ceiling ได้ แล้ ว ( ไม่นึกไม่ฝันว่าจะได้ เห็นหุ้นใหญ่ๆราคา ติดเพดาน) และวันต่อมาก็เกือบฟลอ โพ่ง!! อุ้ย กา โทษๆ แมวพิมพ์ ข้ อเสียของการที่ห้ นุ ตัวใหญ่ๆมีผลต่อดัชนีและสภาพคล่องมันต่าก็เป็ นงี ้ ล่ะ ทาให้ เราโดน index หลอกตานะครับนะ ----------------------------------------------------------

75 | P a g e


ตามที่สญ ั ญากันไว้ ว่าซื ้อ inet เพราะอะไร เผื่อคนใหม่ๆยังไม่ร้ ู ที่ซื ้อ inet เพราะว่าเมื่อวันจันทร์ เนี่ย inet มันทา ลิ่งแล้ วลุงไม่มีของ ตามระบบแล้ ว เมื่อมันลิ่งเราไม่มีของ เราต้ อง"รอ" สมศรี :รออะไรล่ะลุง ทาไมไม่เข้ าในวันไปเลย ลุง:รอมันพักตัวไง ถ้ าเข้ าในวันแล้ วมันเกิดลงแดง แทงกันตายขึ ้นมา จะ ว่าไง? พักตัวในที่นี ้คือพักตัววอลุม่ แห้ งลงมา และระดับราคา ไม่หลุด 1/3 ของแท่งก่อนหน้ าที่ทาเบรควอลุ่มเอาไว้ (ดังเส้ นที่ขีดไว้ กะด้ วยสายตาคร่ าวๆ) สมร:ทาไมถึงเข้ าวันอังคารล่ะลุง? ลุง: ก็วนั อังคารตลาดแดงเดือด แล้ วหุ้นมันไปไม่ไหว มันเข้ าพักตัวพอดี ไม่หลุดเส้ นที่ขีดไว้ ให้ และมันรักษาระดับราคาเอาไว้ ตลอด (พยุงราคาในวัน) ลุงเลยมองว่ามันยังไม่จบ ก็เลยจัดกลับมาเต็มเหนี่ยว บังอร:แล้ ววันนี ้ลุงรู้ได้ ไงว่าควรขายเมื่อไหร่ อย่างเมื่อเช้ าเปิ ดโดดขนาด นันเป็ ้ นหนูขายหมดแล้ ว 76 | P a g e


ลุง: ก็ตอนเช้ าเปิ ดตลาด และหุ้นเปิ ดโดด ปกติมกั มีแรงขายของชาวไนท์ เทรดที่ซื ้อปิ ดมาขายเปิ ดอยู่แล้ ว เราก็ดแู รงขายและเจ้ ามือว่าเค้ าจะเอาไง ทีนี ้ พอลงมาแตะ 5 บาท เค้ าไม่ยอมให้ หลุด แถมอัด bid เข้ ามา ลุงเลยมองว่า เค้ าต้ องไปต่อและพร้ อมเล่นวันนี ้ล่ะ ส่วนที่วา่ ทาไมจะขายเมื่อไหร่เค้ าจะไปไกลแค่ไหน ก็มองว่าในเมื่อระดับ ราคาที่เค้ าทาขึ ้นมา เช่นวันที่ลิ่ง วอลุม่ เค้ า 100ล้ านหุ้น แต่ในวันนี ้ระดับราคาที่เค้ าทาช่วงเช้ าคือขึ ้นมาราวๆ 4-5% แล้ ววอลุ่ม ยังนิดเดียวอยู่ มันแปลว่าเค้ าจะต้ องทาราคาไปต่ออีก คาดหวังไว้ ราวๆ 1520% ออกเมื่อไหร่ ออกเมื่อมีแรงขายแล้ วเจ้ ามือเริ่ มเหวี่ยงหุ้น ซึง่ นิสยั หรื อสันดานของ inet เนี่ย มันเหวี่ยงแรงมาก ลุงก็ทนไม่ไหว ขายหมูไปก่อนน่ะแหละ สุดท้ ายมันดันปิ ดโดดซะ....แหม่ -------

77 | P a g e


CASE STUDY โรงพยายม เรื่ องนี ้สอนให้ ร้ ู ว่า การ follow ตอนผ่านแนวต้ านในวัน โดยที่ไม่รอดู ว่ามันยืนได้ ไม่ได้ นัน้ อาจจะทาให้ เจ็บปางตายได้ การ follow ที่ดีนนั ้ ควรให้ ห้ นุ ผ่านแนวต้ านไปได้ และ ต้ องยืนให้ ได้ อย่างมัน่ คงก่อนนะครับ เราถึงจะ follow แล้ วยิ่งภาวะตลาดแบบนี ้ด้ วย แล้ วนัน้ โอกาสที่จะโดนแรงขายใส่ย่อมมีมากด้ วยเช่นกัน โดยปกติแล้ วนันคนที ้ ่ทนุ ต่าๆ มักจะมาขายใส่ตอนแตะแนวต้ านแล้ วไม่ ผ่านหรื อข้ ามมาแล้ วยืนไม่อยู่ (คุ้นๆไหม ? เหมือน Mlink ช่วงก่อนหน้ านี ้ ไง)แล้ วทีนี ้คนที่ชอบ follow ตอนผ่านแนวต้ าน มาเจอกับคนขายตรงแนว ต้ าน เป็ นยังไงครับ ? เมื่อความคิดต่างกัน การ Match จึงเกิดขึ ้น 78 | P a g e


Case Study : วอลุ่มบวม มันบวมยังไง ? (สาหรับคนเล่นรอบ/ คนทุนต่าไม่ต้องใส่ใจเด้ อ) จุด A : วอลุ่ม 80กว่าล้ านการยืนของแท่งคือยืนปิ ดวันได้ สวยงาม จุด B : วอลุม่ 76ล้ าน แต่ทาไมการยืนของแท่งถึงเป็ นยังงัน้ ? เพราะ B มันบวมยังไงล่ะ แฟนเพจ: เอ้ าลุง แล้ วดูยงั ไงว่าบวมไม่บวม ? : เพราะวันก่อนหน้ าเนี่ย ลุม่ มันขึ ้นมา 84 ล้ าน แล้ วปิ ดแท่งสวยได้ % เฉลี่ยในวันมันวิ่งราวๆ 20 % แต่วนั ถัดมาเนี่ย วอลุ่มมัน 76 ล้ านเลยนะ แต่ เฉลี่ยในวันมันแค่ราวๆ 10% เอง เพราะฉะนันมั ้ นเลยดูไม่สมเหตุสมผลเท่าไหร่

79 | P a g e


ประกอบกับการวิ่งแรงขึ ้นมาในวันก่อนหน้ า มองในแง่จิตวิทยาการลงพุง คือ ต้ องระวังแรงขายจากคนทุนต่า มาขายใส่ด้วย ถ้ ามองกันง่ายๆ ตามประสาชาวบ้ านแบบลุง ไม่ต้องคานวนตัวเลขอะไร ให้ มนั มากมายวุน่ วาย ปวดหมอง A: วอลุ่มมาก มองว่าไปต่อได้ ไกล แต่จากการวิ่งมาแรงทาให้ ต้องระวังแรง ขาย B : วอลุม่ มาก แต่มนั ยืนไม่อยู่ ถ้ าเทียบแล้ ว เอาจริ งๆ การวิ่งแค่ 10% ของ B เนี่ย ระดับวอลุม่ ควรอยู่ราวๆ 30-50 ล้ านลุม่ เท่านันเอง ้ หรื อก็คือราวๆครึ่งนึง ของวันก่อนหน้ า แต่การที่วอลุม่ 70กว่าล้ าน แต่ % เท่านี ้ในวัน ถือว่าไม่ สมเหตุสมผล เป็ นเหตุผลให้ ควรขายออกไป สาหรับคนทุนสูงที่เล่นรอบนะ คน ทุนต่าก็ถือกันไป ไม่ต้องใส่ใจมาก #ลุม่ +กับสเปรดราคา ต้ องสมส่วนกันนะครับนะ ปล.มองวอลุม่ เฉลี่ยก่อนหน้ าด้ วยนะ ว่าเล่นกันราวๆเท่าไหร่ แล้ วจะเห็นว่า ทาไมมันถึงไม่ค่ อ่ ยสมส่วน ----------------------------------------------

80 | P a g e


"หุ้นพักตัว และ หุ้นจบรอบ" มีแฟนเพจท่านนึงหลัง ไมค์มาถามถึงเรื่ องหุ้นพักตัว และหุ้นจบรอบดูยงั ไง วันนี ้ลุงเบน ปกรณ์ จะมา นาเสนอวิธีการดูง่ายๆ

เพียง

คุณสัง่ ซื ้อภายใน 10 นาทีนี ้รับ ไปเลย

เครื่ องออกกาลังกาย

เห้ ย!!! ไม่ใช่!! จากภาพปลากรอบ หุ้น a ::การพักตัว:: จากลักษณะนิสยั การเล่นของหุ้น a คือพักตัววันเว้ นวัน จากที่ วันก่อนหน้ าทาราคาขึ ้นมาพร้ อมวอลุม่ และวันถัดมาพักตัวด้ วยแท่งแดงพร้ อม วอลุ่มเบาบาง การพักตัวมีแท่งไหนบ้ าง? ติ๊กต่อกๆ ปิ๊ งป่ อง! วันที่พกั ตัวคือวันที่มีวงกลมแดง 3วันแรก เท่านัน! ้ เนื่องจากการพักตัวด้ วยจานวนวอลุม่ ที่ลดลง ถือว่าเป็ นการพักตัวในเกณฑ์ที่ดี และ แท่งเทียนจัดว่าอยู่ในระดับที่ดี สาหรับหุ้นต่าบาท 81 | P a g e


อ้ าวลุง! แล้ ววงกลมที่ 3 ทาไมวอลุม่ เยอะล่ะ ทังที ้ ่พกั ตัว ตอบ: เพราะวงกลมที่ 3 เริ่ มมีแรงขายทากาไรไง แต่ในปิ ดวัน สามารถดันราคา กลับขึ ้นมา เพื่อปิ ดแท่งเทียนในลักษณะนี ้ได้ การที่แท่งเทียนปิ ดแบบยกก้ น ขึ ้นมา แบบนี ้ ถือว่าใช้ ได้ ผ่านเข้ ารอบต่อไป แล้ วจบรอบล่ะลุง ตอบ: ก็แบบในวงกลมที่ 4 ไง ถือว่าจบรอบ เพราะมีวอลุ่ม เยอะด้ วย และปิ ดแท่งเทียนไม่สวยด้ วย การปิ ดแท่งด้ วยรูปแบบนี ้ให้ ถือเป็ น การจบรอบได้ เลย เพราะวันต่อมาอาจจะลงต่อเนื่องได้ หมายเหตุกรุงศรี : รอบที่กล่าวมาคือรอบเล็ก ระยะเวลาราวๆ 1-2 สัปดาห์เท่านันนะครั ้ บนะ

สาเหตุที่ซื ้อ: ผมมองเป็ นการพักตัวด้ วยวอลุม่ ที่ไม่มากและยังยืนอยู่ใน 1/3 ของแท่งก่อนหน้ าได้ ภาพใน week สวยน่าจับตาดู 82 | P a g e


ติ๊ปโก้ น ้าผลไม้ ปั่นแท้ 100%...จากมุมมองกากๆของลุง มองว่าเป็ นการพักตัว เพื่อที่จะสะบัดรายเม่าทุนต่าและเข้ าตอนสูงแล้ วออกไปก่อน วีคหน้ ามองว่าจะซิ่งต่อ เป็ นแน่.....ขอชาบูเสี่ย จ. วิ่งสัปดาห์เดียว 100%

โซหล้ า! มันกลับมาแล้ ว โอ้ ว จอร์ จ มันยอดมาก...จากวอลุ่มที่เข้ ามาบาน หลายๆวันติด โอ้ ไม่นะพี่ชาย ชันบอกพี ้ ่ชายช้ าไปหลายวัน รอบนี ้มองว่าผ่านต้ านได้ เพื่อทา new high...จากลักษณะวอลุ่มบอกได้ แค่ว่า ไปด้ วยกัน ไปได้ ไกล 83 | P a g e


อีเว่อร์ อุ้ย หยาบคาย คุณเวอร์ ....วอลุ่มเบรค 200วัน ที่แต่ดปู ่ องๆไปหน่อย + กับสันดานหุ้นไม่คอ่ ยดี ชอบปิ ดทิ ้งไส้ ให้ เม่าน้ อยๆ นอนไม่หลับกัน มองว่าน่าจะกลับไป test ที่ ไฮเดิม หรื อ ปิ ดไส้ เทียน เร็ วๆนี ้ หรื ออย่างแย่ก็ลงพักตัวก่อน สักระยะสันๆ ้ ราวๆ 3วันถึง 1สัปดาห์

จากวอลุ่ม+สเปรด สองแท่งก่อนหน้ านี ้ มีการยิงขึ ้นมาแต่ยงั ไม่มีวอลุม่ ที่แสดง ถึงการขายใดๆทังสิ ้ ้น.....และ3แท่งต่อมานัน้ บ่งบอกได้ ถงึ สัญญาณกลับตัว เพื่อกลับมาเทส hi เดิม เพื่อรับคนดอยเก่าลง 84 | P a g e


ผมมองว่านี่เป็ นหุ้นกลับตัวต้ นสัญญาณ ซึง่ แท่งปิ ดวันนี ้มีสะกิดมา พร้ อมวอลุ่มและสเปรดราคาที่จดั ว่าปิ ดได้ ดี rsi กาลังสวยที่ 72 สิ่งที่ควรระวัง ควรระวังในด้ านสภาพคล่องของหุ้น สภาพคล่องพอๆกับ CEI....หากได้ ต้นสัญญาณก็ดีไป หากได้ ปลายสัญญาณคุณจะสัมผัสกับ อากาศหนาวๆ บนยอดดอย

"STOP LOSS นันส ้ าคัญ ไฉน!????" หากคุณซื ้อหุ้น 1 ตัว คุณย่อมไม่มีทางรู้แน่นอนว่าราคามันจะไปได้ ไกล แค่ไหน นอกจากคุณจะเมพขิงๆ เพราะไม่มีใครรู้ ว่าการลากนันจะจบลง ้ เมื่อไหร่ โดยเฉพาะชนกลุ่มใหญ่ในตลาด ผมยกตัวอย่างบ้ านปู ซึง่ ณ ตอนนัน้ มีแต่คนบอกว่าไป 1พันแน่นอน แต่แล้ วเรื่ องมันไม่เป็ นอย่างที่คิด ดัง่ ฝั นของคนที่เคาะแถว 800 วาดไว้ บางคนหมดตัว บางคนดอยจนจะได้ สิทธิปรปั กษ์ บนดอยผืนนันแล้ ้ ว 85 | P a g e


บางคนได้ เงินเดือนมาเท่าไหร่ ก็ถวั กันไปหมด จนราคานันลดต ้ ่าลงมาเรื่ อยๆ ณ ยุคที่บ้านปูกาลังไหลลง ในวันที่ SET ไทยจะไป 1600 ระบบ Stop loss สามารถช่วยลดการขาดทุนของคุณได้ ในระบบส่วนมากจะตังระบบ ้ stop loss ไว้ ที่ 3% 5% 7% 10% เพราะโดยส่วนมากคนที่ทนขาดทุนได้ ราวๆ 10% นี่ก็ยอดมนุษย์อลุ ตร้ าแมน ล่ะ.....Stop loss ทาได้ ยงั ไงบ้ าง? 1.เมื่อคุณขาดทุนถึงจุดที่คณ ุ ตังไว้ ้ 3,5,7,10% ตามระบบของคุณ 2.การยก stop loss ขึ ้นไปตาม ราคาที่เพิ่มขึ ้น หรื อ Trailing Stop ทีนี ้หากคุณรู้จกั กับคาว่า Stop loss คุณจะไม่เจอเหตุการณ์แบบบ้ านปู หรื อ N-Park,IEC,TH และหุ้นตัวอื่นๆ ที่อดีตราคาเคยสูงลิบลิ่ว

ลองสังเกตุลกั ษณะการพักตัวนะครับ...ส่วนเรื่ องแท่งก่อนหน้ าวันนี ้ ลักษณะ

86 | P a g e


แท่งเทียนที่เป็ นแบบนัน้ เนื่องจากอารมณ์ตลาดนะครับ เพราะช่วงเช้ า มีการ เล่นและวอลุ่มเข้ ามามากราวๆ 11ล้ านในช่วงเช้ า แต่เนื่องจากภาวะตลาดที่แดงยังกะรอบเดือนมา ทาให้ มีแรงขายของ รายยุ่ย เจ้ าเค้ าจึงยินดีรับไว้ นะครับนะ วันนี ้ก็เลยลากกลับมาให้ พรุ่งนี ้อาจจะได้ ซิ่งกันนะ ถ้ าคาดการณ์ไม่ผิด

บ่อน ้ามัน บ่อเงิน บ่อทอง.....สัญญาณกลับตัวสวยดี มาพร้ อมวอลุ่มกาลังดี

ข้ อสังเกตุ....1. จากวงกลมสีม่วงแรก มีแท่งเทียนเขียวสองแท่ง สาเหตุที่ดีด 87 | P a g e


กลับลงมาเป็ นเพราะแนวต้ าน แต่ประกอบกับการที่มีวอลุ่มเข้ ามา ทาให้ ยงั มี ลุ้นที่จะเล่นต่อได้ ถาม: เราควรจะเข้ าตอนไหน ? ตอบ: เราควรเข้ าช่วงพักตัว ช่วงพักตัวคือตอนไหน ? สังเกตุในวงกลมสีแดง แพทเทิร์นการพักตัวอยู่ในระดับที่ดี ตามสูตรของระบบเรา พร้ อมกับวอลุ่มที่ ลดลง ถือเป็ นสัญญาณที่ดี วันต่อมา : หุ้นดีดขึ ้น และ พักตัวต่ออีก 2 วันตามสเตปเดิม แล้ วก็ซิ่งต่อ อันนี ้เป็ นการสังเกตุง่ายๆ 1. ให้ สงั เกตุนิสยั หุ้นว่าปกติพกั ตัวกี่วนั ? 2. ลักษณะการเล่นเป็ นเช่นไร ? 3. Volume เบรคระดับกี่วนั 4. แพทเทิร์นเป็ นเช่นไร ? 5. การพักตัวอยู่ในระดับที่โอเคหรื อไม่ ? ปล.ตรงวงกลมแดงมักเป็ นจุดที่เกิดคาถาม ทาไมขายแล้ วหุ้นวิ่งต่อ A: เมื่อเกิดสัญญาณทิ ้งหุ้น หรื อ ตามปั จจัยต่างๆครับ อย่าง cgd มาเพราะ เรื่ องเพิ่มทุนแบบ PP ผมก็จะขายก่อนการเพิ่มทุน หรื อสัญญาณจบรอบ มาถึงครับ 88 | P a g e


Q: ส่วนตัวผมนะหลักการนี ้นักเทคนิคก็ใช้ กนั ทัว่ ไปเเหละคับ เเต่ต่างตรงที่ ประสบการณ์การดูที่ตา่ งกันไป เพราะกราฟหุ้นไม่มีอะไรตายตัว เเต่ต้องจับ ลักษณะนิสยั ของมันให้ ออก

เเต่โดยส่วนตัวทที่ผมเจอเทคนิคระดับขันเทพ ้

จริ งๆนัน้ ดูเเค่กราฟกับ Vol. สองอย่างเท่านันก็ ้ ตดั สินใจซื ้อหุ้นได้ เเล้ ว

วอลุ่มแน่นดี ไปได้ อีกไกล....จะเข้ าก็ดจู งั หวะดีๆ

ทรวดทรงดูดี น่าจะไปได้ อีกพอสมควร

89 | P a g e


คาหมัด แต่ไม่เมาหมัด....new high ไปแล้ ว วอลุ่มคอนเฟิ ร์ ม ไปต่อๆ

ให้ ดวู ่ามันยังมีวอเข้ ามาเล่นเรื่ อยๆ ภาพใหญ่ยงั ไปต่อ

90 | P a g e


กุ้ง...ขาขึ ้น ไปต่อวอลุม่ เข้ า....เคยสะกิดตังแต่ ้ แรกแล้ ว

บางปะกง....ยังเป็ นขาขึ ้นอยู่ วอลุ่มยังเข้ าอยู่เรื่ อยๆ ลักษณะเป็ นการยิงดาว #ถือไปเถอะ#น่าจะเข้ าพักตัวก่อนนะ แห้ งค่อยเก็บ

รอมานาน 3 บาทสักที = =ใครจะเข้ าดูจงั หวะดีๆ

91 | P a g e


ใครใคร่ โหนก็โหนกันไป ดูแล้ วยังไปได้ อีกยาว

แพทเทิร์นดูดีนะ วอลุ่มก็ดดู ี...แต่จงั หวะเข้ าดูดีๆ

92 | P a g e


สามีกบ new high พร้ อมวอลุม่ ถ้ าเปิ ดโดดก็มีโอกาสไปต่อเลย

กลับตัว ?? สวยดี

ตัวนี ้ผมเคยสะกิดให้ เข้ ากันแล้ วนะ เพราะว่างบมันใกล้ ออก วันนี ้ประกาศงบ เรี ยบร้ อย สวยงามดี...วอลุ่มยังเข้ ามาอยู่เป็ นแบบยิงดาว พรุ่งนี ้อาจจะยิงดาว ต่อก็ได้ ระมัดระวังล่ะกันครับ

93 | P a g e


ตัวนี ้ไม่มีอะไร เห็นมีวอลุม่ เข้ า แต่แพทเทิร์นไม่คอ่ ยสวยเท่าไหร่ ....น่าจะมา จากที่งบใกล้ ออก

ลองเช็ควันประกาศงบอีกทีนะ...ตัวนี ้ชอบวิ่งวันงบออก

เกาะให้ ทนั หนีให้ ไว ล่ะกัน จุ้บๆ

ตัวนี ้น่าจะไปต่อนะ จากวอลุ่มและแพทเทิร์น บ่งบอกว่าพักตัวเพิ่งจะเสร็จ

94 | P a g e


มดเอ็ก วอลุ่มเข้ ามาขนาดนี ้ น่าจะมีนยั ยะอะไร แล้ วไม่น่าจะหยุดราคาแค่นี ้ หรอกครับ ดูจากวอลุ่มที่เข้ ามาจากแท่งก่อนหน้ านี ้

ตัวนี ้สวยดีนะครับ เหมือนจะลงให้ แล้ วก่อนหน้ านี ้รอบนึง..พิจารณาจุดเข้ ากัน นะครับวันนี ้เปิ ดโดดพร้ อมวอลุ่มเยอะดี คิดว่าน่าจะพักตัวก่อนที่จะไปต่อนะ

95 | P a g e


ตัวนี ้สวยงาม แรงดีไม่มีตก rsi ก็เหมาะกาลังดี...new high ไปเลย

ดาวเทียม เริ่ มไปต่อหลังจากพักตัวเสร็จวอลุม่ ค่อยๆแห้ ง....จะเคาะก็เคาะได้

96 | P a g e


หลังจากทาเบรคและทาให้ เสียวไส้ กนั ไปรอบ มาวันนี ้กลับตัวมาซิ่งพร้ อมวอ ลุม่ เรี ยบร้ อยหลังจากพักตัว....ตรงลูกศรสีแดงชี ้ให้ เห็นว่าแท่งเทียนยกก้ นขึ ้น ไป มีแนวโน้ มว่าไปต่อนะ.....rsi : 76 ยังน่ารักน่าลุ้นอยู่ ประกอบกับงบการ ดาเนินงานที่ออกมาดีด้วยแล้ ว....น่าจะทา new hi ต่อไปนะครับนะ ปล.ตัวนี ้สภาพคล่องน้ อยพอควร ระวังโดนขังลืม

จุดที่ควรเข้ าจริ งๆคือวงกลมสีแดง...แท่งหลังจากสีแดงเริ่ มอันตรายล่ะ แต่ก็ ยังลุ้นได้ .....RSI 79 สามารถไปต่อและพักตัวได้ ทงนั ั ้ น้ ให้ สงั เกตุตอนเปิ ด อาจจะลงมาทิ ้งไส้ สกั แปปเหมือนแท่งวันนี ้ก็ได้ 97 | P a g e


สุกี ้ ดูแล้ วพักตัวกาลังจะเสร็จ ถ้ าพรุ่ งนี ้ gap-up ยืนอยู่ก็ตามได้ เลยนะ

ตัวนี ้ดูทรงแล้ วน่าจะเหมือน SF คือเล่นต่อเลย RSI:73 ถือว่ายังไม่สงู มากนัก ด้ านวอลุม่ ถือว่าโอเค ถ้ าจะเล่นให้ ระวังเรื่ องสภาพคล่อง เพราะสภาพคล่องน้ อยมาก ใครไม่ชอบเรื่ องสภาพคล่องตัวนี ้ให้ ข้ามไปเลยครับ เดี๋ยวจะโดนขัง

98 | P a g e


ตัวนี ้เพิ่งทาเบรค เหลือไส้ ทิ ้งไว้ ให้ ส่องชาวดอยด้ านบนด้ วย....รอพักตัวดีกว่า แล้ วค่อยตามเข้ าไป ยังไม่จบหรอก

สามีกบ แท่งก่อนหน้ ายิงดาวเอาหุ้นไว้ รอบนี ้น่าจะเริ่ มลากจริ งล่ะ (ใครมันจะ บ้ ามายิงค้ างไว้ เฉยๆ) ใครติดดอยเก่าอยู่ก็ไว้ โดดลงตรง hi ใหม่ละ่ กัน ส่วนใครจะเข้ าให้ ดทู ี่การเปิ ดเช่นเคย

99 | P a g e


วอลุ่มเข้ ามารอหลายแท่งแล้ ว รอบนี ้น่าจะเอาจริ งล่ะ ผ่านไฮเดิม ยืนได้ แถมสัญญาณอื่นๆยังส่งมาสวยงาม...ถ้ า gap up ยืนไหว น่าตามเข้ าไป

ตัวนี ้ถ้ าว่ากันด้ านวอลุม่

สวยงามมากครับ

แนะนาให้ รอพักตัวก่อนนะ

เป้าหมายอีกยาวไกล มองให้ ไกลๆ.....ระดับการพักตัวเช่นเคย วอลุม่ แห้ งๆ แดงยกสูงได้ จะสวยมาก ห้ ามหลุด 1/3 นะจ๊ ะ

100 | P a g e


-ผมว่ามีล้ นุ ไปต่อนะ รอดูว่าจะย่อเยอะแค่ไหน....-แท่งแดง+วอลุม่ นัน่ ถ้ ามา เปิ ด 120min ดูจะเห็นแค่วอลุม่ เป็ นฝั่ งซื ้อนะ ขายนิดเดียวเอง

ตัวนี ้เพิ่งเริ่ มมาได้ ไม่นาน เสียดายลุงไม่เห็นตังแต่ ้ ต้นสัญญาณ แต่ถือว่ายังมา ไม่ไกลมาก ยังมี upside อยู่

101 | P a g e


-จากแพทเทิร์น วันนี ้ก็ล้ นุ ให้ เปิ ดไม่สงู มาก จะได้ ล้ นุ ลาใยกันได้ บ้าง -เสี่ยบอกไม่ได้ ซื ้อ แต่วอลุม่ เข้ ามาหนามาก วิ่งที่เป็ นชนลิ่ง บ้ ะ!!!! RSI:80 สาหรับตัวนี ้ยังถือว่ายังเล่นได้ อยู่ -หลังจากวันนี ้แล้ วน่าจะเริ่ มเข้ าพักตัวแล้ ว

-ตัวนี ้คงไม่ต้องอธิบายอะไรมัง้ วันนี ้น่าจะลุ้นลาใยได้ บ้าง น่าจะมี 1ดีดก่อน เข้ าพักตัวนะ -RSI 85 102 | P a g e


-เบรคราคา+เบรควอลุม่ สวยงามมากๆ -RSI 79 ถ้ าจะเข้ าแถวนี ้ถือว่าเริ่ มเสี่ยงพอควร -แนะนาเข้ าตอนพักตัว -ถ้ าจะเล่นแนวลุย ให้ ดรู าคาเปิ ด ถ้ าไม่โดดมาก +โดดแล้ วไม่ย่อมาก ก็น่าลุ้น

วอลุ่มเข้ าหนาแน่นดี + มีสญ ั ญาณในวงกลมแรกมาสะกิดล่ะ แท่งปั จจุบนั คอนเฟิ ร์ มRSI:71 >> ถือว่าสวยครับ กาลังซื ้อเริ่ มมา พรุ่งนี ้ให้ ดรู าคาเปิ ด ถ้ าโดดไม่ย่อ หรื อย่อไม่เกิน 3ช่องก็พิจารณาเอาครับ 103 | P a g e


rsi 78 ถือว่ายังดูดี น่าลุ้นๆ.....จุดสังเกตุ:มองที่ราคาเปิ ด ว่าเปิ ดโดดมาก ไหม แล้ วถ้ าเปิ ดโดด ย่อลงมาเยอะไหม ถ้ าไม่เกินราวๆ 3-6 ช่อง แล้ วไม่ต่า ไปมากกว่านี ้ ก็น่าที่จะตามเข้ าไป...ใครไม่มนั่ ใจก็รอหลังจากพักตัวก่อนครับ ปล.แท่งแดงที่วงไว้ มองที่วอลุ่มนะครับ ส่วนใหญ่แท่งแดง วอลุม่ น้ อยๆ มักไม่ ค่อยมีนยั ยะอะไรนะครับ

เคยลงไว้ รอบนึงแล้ ว ตังแต่ ้ ช่วงวอลุ่มเริ่ มกลับมาอีกครัง้ ถ้ าถามว่าตอนนี ้เข้ าได้ ไหม ให้ รอพักตัวก่อนล่ะกัน rsi:85 แล้ ว 104 | P a g e


วอลุ่มที่ขายออกไปก็ไม่ได้ มากมายอะไร ยังไม่น่ากังวลนัก ลักษณะกราฟ

ก็ไม่เคยพักตัวหลุด

1/3

นะ...แต่อาจจะมีช่วงที่เข้ า

sideway ยาวๆ....เล่นเก็งกาไรก็หาจุดเข้ าที่ดีละ่ กันครับ

สังเกตุวอลุม่ ที่มีเข้ ามามหาศาล ผมมองว่า การที่วอลุ่มเข้ ามามากมายขนาด นัน้ ต้ องมีนยั ยะอะไรสักอย่าง และเค้ าคงไม่ยอมขาดทุนหรอกน่า ต่อให้ ตบ กระชาก ลากถูขนาดไหน......มามองที่ปัจจุบนั ล่ะ ปั จจุบนั มีวอลุม่ เข้ ามาพร้ อม แพทเทิร์นที่สง่ สัญญาณกลับตัวของหุ้น

105 | P a g e


วงกลมแรก มีการทาราคาพร้ อมวอลุม่ ก็คงไม่ต้องเดามากมาย ว่าเค้ าเอาเงิน เข้ ามาทาอะไร และไม่น่าจะยอมให้ ตวั เองขาดทุนหรอก = จะต้ องมีการทา ราคาต่อ.......และเค้ าก็กลับมาในวงกลมที่สอง และ ในวงกลมที่สามคือมี สัญญาณกลับตัวพร้ อมวอลุ่มแล้ ว หลังจากพักตัว พร้ อมไปต่อ

มีวอลุม่ เข้ ามาเยอะขนาดนี ้ ราคาแค่นี ้ไม่น่าพอค่ากาแฟจ้ าวมือ

106 | P a g e


ก่อนหน้ ามีวอลุม่ เข้ ามาบานเบอะ แต่หลังจากลงพักตัวแล้ ว ราคากลับดิ่งลง มาเรื่ อยๆ แต่วอลุม่ ลงมาไม่มี แสดงให้ เห็นว่าเป็ นการกดราคาเอาของ ั สัญญาณตอนนี ้แสดงให้ เห็นถึงการกลั บตัวพร้ อมวอลุม่ ที่เข้ ามาเสริ ม ด้ วยอีกแรงนึง

โดยส่วนตัวมองว่ามีแนวโน้ มที่จะไปต่อ....ใครไม่ชวั ร์ รอ

สัญญาณคอนเฟริ์ มพรุ่งนี ้เช้ า ว่าราคาเปิ ดเป็ นเช่นไร และยืนอยู่ไหม

จากวอลุ่มครัง้ ก่อน และการพักตัวที่ยงั ไม่หลุด1/3ของแท่งเทียน....ตอนนี ้มี สัญญาณกลับตัว+วอลุม่ เกิดขึ ้นมาแล้ ว...ลองดูจากการเปิ ดนะ ถ้ าเปิ ดไม่โดด มากหรื อเปิ ดแล้ วไม่ย่อแรง ก็น่าลุ้นน่าตามจ๊ ะ 107 | P a g e


วอลุ่มเข้ าเยอะขนาดนัน้ เค้ าคงไม่ทิ ้งเอาง่ายๆ

ตัวนี ้ลองดูตามที่วงกลมไว้ ให้ ภาพได้ อธิบายจุดสังเกตุ+วอลุ่มไว้ ให้ ชดั เจนมาก

108 | P a g e


มาดูวิธีดูต้นสัญญาณกัน 1.ดูที่วอลุ่มจากปกติ แค่หลัก ร้ อยล้ าน มีวอลุม่ เข้ ามาสะกิดเป็ นหลักพันล้ าน 2.การสร้ างฐานที่ระดับราคาใหม่ 3.ในวงกลมแดงเปลี่ยนฐานระดับราคาใหม่อีกครัง้

พร้ อมวอลุ่มเข้ ามา

ประกอบ 4.เท่านี ้ก็เพียงพอที่จะยืนยันได้ แล้ วว่าจะต้ องไปต่อ ตามสัญญาณเทคนิค สัญญาณสะกิดให้ เข้ ามาตังแต่ ้ 23/11/55 แล้ ว หุ้นผี ต้ องเห็นตังแต่ ้ ต้นสัญญาณ แล้ วจะเป็ นหุ้นที่น่ารักอีกหนึ่งตัวสาหรับเรา

Q : ลุงอธิบายให้ ละเอียดนิดนึงครับ ว่าวอลุ้มหายแต่ราคาขึ ้น เนื่องจากจ้ าว ก่อนหน้ านี ้ทาราคาใช่ไหมครับ

109 | P a g e


A: ราคาขึ ้นแต่วอลุม่ หด น่าจะเพราะติดแคชครับ ส่วนวอลุ่มจากการทาราคา ครัง้ ก่อนน่าจะยังปล่อยของไม่หมด....แพทเทิร์นกราฟเป็ นรูป Cup ครับ แต่ ไม่ร้ ูจะ cup ไม่มีหหู รื อ cup มีหู นะ

ตัวนี ้เคยสะกิดกันครัง้ นึงล่ะแถวๆ 4บาทต้ นๆ ไม่ร้ ูลืมกันไปหมดยัง วอลุ่มทาทรง V shape สวยงามอยู่ครับ

วอลุ่มเข้ าเยอะพอสมควร......ไอ้ ที่วงกลมไว้ นนั่ เป็ นจุดสังเกตุเรื่ องแพทเทิร์น+ วอลุ่ม 110 | P a g e


Q: ขอถามคับ...วอลุ่มที่ว่านี ้เป็ นรวมวอลุ่ม2ขาซื ้อขาย หรื อ้ เฉพาะขาซื ้อ หรื อ หักลบออกมาแล้ ว คับ A: รวมสองขาแล้ วครับ แท่งเทียนปิ ดประมาณนี ้ ถือว่าขาซื ้อมากกว่าครับ ยังดู ดีอยู่ครับ

โดยส่วนตัวมองว่าต้ านเดิมไม่น่าเอาอยู่

เมื่อมองจากวอลุม่ แล้ ว....คาดว่ามี

new high

-ไม่มีนยั ยะอะไรนอกจากเจ้ ามือประทับทรง องค์ลง 111 | P a g e


-วอลุ่มมากขนาดนี ้ น่าจะไปด้ วยกันไปได้ ไกล -rsi 81 แล้ ว ระวังดอยหน่อย แนะนาเข้ าตอนพักตัวดีกว่า

-มีสญ ั ญาณกลับตัว+วอลุ่มชัดเจนอยู่แล้ ว....สาเหตุที่มาน่าจะเป็ นเรื่ องการ เพิ่มทุน PP เรี ยบร้ อยแล้ ว ให้ ต้านไว้ แถวๆยอดดอยเดิม

แพทเทิร์น-ยังยกก้ นอยู่...วอลุม่ -แน่นทังสองวั ้ น macd-ตัดขึ ้น.....rsi- 71 >> จัดว่าสวยงาม

112 | P a g e


วงกลมแรก- มีสญ ั ญาณการเข้ ามาเก็บของแบบชัดเจนมาก วงกลมที่สอง- มีสญ ั ญาณ...อะไรเอ่ย ใครตอบได้ บ้าง ฮี่ๆ พรุ่งนี ้ถ้ ามีอีกแท่งยกก้ น ปิ ดสูงกว่า 0.72ได้ rsi แถวๆ 70 macd ตัด =โอเค

1.สังเกตุที่วอลุ่มที่เข้ ามาในวงกลม (2.สังเกตุการทาราคาในครัง้ ก่อนหน้ า (3.มองที่ macd,rsi,volume ในครัง้ ปั จจุบนั #เมื่อมีวอลุม่ เข้ ามา = จ้ าวมือลงทุนไปแล้ ว

113 | P a g e


thre...เป็ นรูปแบบของเขา...พักตัวลงต่ามาก(อย่างที่ว่า พักตัว 1/3 ไม่ใช่ทกุ หุ้นจะเป็ น)ห้ นนี ้เล่นได้ ครับ...ต้ านไม่น่ากลัว...ถือยาวหน่อย บางวันแดงก็ทน เอานิด เด๋วดีเองครับ

หุ้นก้ นบุหรี่ 1.ขีดให้ ดกู ารยกก้ น สูงขึ ้นเรื่ อยๆ...ให้ ดแู พทเทริ นหุ้นขาขึ ้น...คนเล่นยาวถือได้ ...ถ้ าก้ นเตี ้ย เกินหลูบเดิม ให้ ระวัง...และอย่าไปตีเทรนด์ไลน์ แบบนันมั ้ นไม่ แม่น ให้ เซียนเขาเล่นกัน 2.ให้ ดโู วลุม่ ส์แห้ ง...แต่ห้ นุ ก้ นบุหรี่ มนั ไม่แห้ งสนิทเหมือนหุ้นบลูชิปปออันปั น ของเรา 114 | P a g e


3.ให้ ดจู ดุ เข้ า...ไม่จาเป็ นต้ องเข้ าได้ จดุ ต่าสุด...แต่อย่าไปเข้ าจุดสูงสุด...ไม่ย่อ หาตัวใหม่เล่นไปก่อนครับ อยากซื ้อ ต้ องกล้ าคัท....ลองคานวนดูสิครับ...ตอนนี ้ถ้ ามันพักตัว มันจะ พักลงมากี่เปอร์ เซ็นต์...ผมเล่นหุ้นปั่ นมานาน...แต่ก็ระวังและกลัวเป็ น เหมือนกัน อีกมุมหนึ่ง....ถ้ าเราหาหุ้นที่มีสนั ยานแต่เนิ่นๆ แล้ วถือนานหน่อย... เราจะชนะเจ้ าหรื อเป็ นเหยื่อความโลภครับ....แค่ขยันหาหุ้นและฟั นกาไร อาทิตย์ละ 3-5% ของพอร์ ทโดยรวมทังหมด...ก็ ้ สดุ ยอดแล้ วครับ

ยิงดาวเอาหุ้น ยิงดาวแท่งแรก...เป็ นไปตามเทคนิคของ เรา.... คราวหน้ าถ้ าเห็นหุ้นแบบนี ้ สะกิดผมแต่เนิ่นๆ ด้ วยนะครับ จะเข้ า atc มันวันนันเลย ้ (อิอิอิ... เอาจริ งนะ...คราวหน้ าเจอบอกกันด้ วยยย การยิงดาว....ถ้ าเกิดช่วงเริ่ มต้ น มักจะเป็ นการ ยิงดาวเอาหุ้น...ซึง่ เป็ นแพทเทริ นมาตรฐานการพักตัวระหว่างวันของหุ้นปออัน ปั น.....แพทเทิร์นนี ้ดูง่าย

เล่นง่าย

และผมชอบมาก....เพียงแต่ต้องเกิด

ช่วงแรกๆการ ยิงดาวเอาหุ้น ก็คือการพักตัวของหุ้นเสร็จสรรพในวันนันเลย... ้ คือมีลากราคาขึ ้นสูง แล้ วค่อยๆกดลงช้ าๆ ให้ คนทุนต่ากลัวกาไรหาย ขาย ออกมาให้ มากที่สดุ ....เห็นหุ้นแบบนี ้...ไม่ต้องกลัว....เพราะราคาตังแต่ ้ ยอด 115 | P a g e


ดาวนันลงมา ้ ล้ วนแต่เป็ นราคาที่เจ้ าเต็มใจซื ้อทังสิ ้ ้น....เด๋วก็เขาลากไปปิ ดใส้ เทียนเอง ครับ

นี่ก็ห้ นุ ก้ นบุหรี่ แต่อยากปั่ น...ดูการพักตัว ดูโวลุ่มส์แห้ ง ดูขาขึ ้นก้ นยกสูง .... หลักการนี ้พักตัว 1/3...ไม่เหมาะกับหุ้น เซ็ต100 เซ็ต50 ....ถ้ าจะใช้ อาจดูกราฟ วีค อาจพอกล้ อมแกล้ มได้ เพราะคนเยอะ ปั่ นช้ า ตามแบบฉบับหุ้นก้ นบุหรี่ ..... แต่พอประยุกต์ใช้ ได้ ถ้ าอยากเข้ าให้ เข้ าตอนพักตัวตามภาพ....อ้ อ....มีใครยังดู หุ้นขาขึ ้นไม่คล่องบ้ างครับ...ดูห้ นุ ให้ ดทู ี่ก้นนะครับ...ถ้ าก้ นยกสูงเรื่ อยๆดังภาพ แสดงว่ายังขาขึ ้นอยู่

116 | P a g e


117 | P a g e


118 | P a g e


drt เบรคต้ านแรกที่ 6.20 มาสวยมากพอสมควร...ตอนนี ้กาลังเจอต้ านสอง ที่มโั วลุม่ ส์มากๆๆพอสมควร หลักการของผม...ต้ อง (1.เสี่ยงหรื อคัทน้ อยที่สดุ (2.ใช้ เวลาไม่มาก หุ้นตัวนี ้ ถ้ ามองว่ากาลังพักตัวที่ต้านก็ได้ ไม่แปลก...แต่มีแนวคิดอีกอย่างว่า หุ้นปั่ นดีๆยังมีให้ เลือกมากมาย...ถ้ าหาตัวดีกว่านี ้ได้ ก็ให้ เล่นตัวนันดี ้ กว่า แน่นอน...พรุ่ งนี ้มันอาจวิ่งไม่ลืมหูลืมตาก็ได้ ...นัน่ คือสิ่งที่อยู่นอกเหนือ ความคาดหมายและนอกกรอบระบบเรา

พักตัวแล้ ว แท่งแดงนัน่ ที่วอลุ่มเยอะมาจากภาคเช้ าที่ดนั ราคากันนะจ๊ ะ ถ้ า อยากเห็นวอลุ่ม ให้ เปิ ด TF 120min ดู อาจจะพักต่ออีกวันหรื อไปต่อพรุ่งนี ้เลยก็เป็ นได้

119 | P a g e


น้ องเอ็มมี่ดแู ล้ วเข้ าข่ายเราไหมครับ เหมือนตัวไหนเมื่อวานเลยนะะะะ ปอลอ.ระวังมันแดงอีกวันนึงด้ วยนะ

น้ องเปิ ล้ พักตัว รอสัญญาณกลับตัวก่อน วอลุ่มแห้ งแล้ วแต่ราคาอาจจะลงไป อีกก็ได้

120 | P a g e


ตัวนี ้เพิ่งเบรควอลุม่ พร้ อมสเปรดราคา....รอซับแรงขายสักหน่อยดีกว่า 121 | P a g e


122 | P a g e


วอลุ่มเริ่ มแห้ ง และยังไม่มีการเทกระจาดเกิดขึ ้น...เข้ าข่ายเทคนิคเราแน่แท้ การลงทุนมีความเสี่ยง ผิดทางคัตลอส 3-5%

123 | P a g e


มดเอ็กลักษณะการเล่นยังดีอยู่ ปกติดีดแรงจะพักตัวระยะนึง รอบนี ้อาจจะพัก ตัวจนถึงช่วงงบออก

124 | P a g e


ซัดโก้ ทยอยเก็บเป็ นไม้ ๆ เผื่อผิดทาง....วอลุม่ เริ่ มแห้ ง + - วอลุ่มจากที่เขียนให้ เมื่อวานได้ นิดหน่อย โดยรวมยังดูดี....RSI overbought แต่ถ้ามันยังอยู่ ในขาขึ ้นมันก็ยงั over ได้ เรื่ อยๆน่ะแหละ

TMx สวย วอลุม่ เริ่ มเข้ ามาตังแต่ ้ เมื่อวาน แนะรับปิ ด ถ้ าเกิดพรุ่งนี ้โชคช่วย ลิ่งจริ ง ลุงแนะแบ่งขายทากาไร เดาใจจ้ าวไม่ถกู เหมือนกัน

125 | P a g e


หวย แห้ ง แต่ระมัดระวังกัน หน่อยล่ะกัน เอาจริ งวอลุ่มมันเบรคแล้ วก็มีวอลุม่ หนุนด้ วย ส่วนวันนี ้เห็นแดงๆ น่าจะเป็ นรายย่อยทังนั ้ นที ้ ่ขาย วอลุ่มเบรคคือดีครับมีการทาราคาเข้ ามา มีคนลากแรงซื ้อมาก อีกวันนึง มีวอลุม่ หนุนเข้ ามาอีกร่วม 140M ซึง่ หมายความว่าจะยังไม่จบแค่นี ้ ชีวิตยัง อีกยาวไกล

126 | P a g e


GUN.... หลังจากเบรคและพักตัวแล้ ว มีวอลุม่ เข้ าเป็ นสันดานกลับตัว วันนี ้มีล้ นุ ไปต่อ ยังไม่จบหรอก

ตัวนี ้พักตัวเสร็จแล้ ว น่าสนใจสาหรับวันนี ้มากครับ แท่งแดงทุกอันวอลุ่มน้ อย ทังหมด ้ 127 | P a g e


รังสีขอให้ เทรดอย่างระมัดระวัง

เข้ าไม้

ท้ ายๆระวังจะติดดอย เพราะเห็นว่าใกล้ ติดแคชบาลานซ์แล้ ว พรุ่งนี ้อาจจะ ลากส่งท้ าย

128 | P a g e


BJx วันนี ้ แห้ งดีแล้ ว หาจังหวะ เหมาะสมในการเก็บนะครับ อาจจะมี SALE ท้ ายตลาดให้ อีกนิด

ปั๊ มน ้ามันแห้ งแล้ ว....แท่งเขียว 400 กว่าล้ าน ยังไม่ได้ ออกของเลย

129 | P a g e


VTE เดี๋ยวจะว่าเสียโอกาส...ema5,10 บนกราฟ 10min

130 | P a g e


น้ องรังสี วงกลมม่วงคือวันที่วอลุม่ เข้ ามีการทาราคา.....วงกลมแดงแรก

คือหุ้นพักตัว

การที่วอลุม่ น้ อยยังงี ้คือเหมาะสมที่จะเก็บแล้ ว.......กลมม่วงที่สอง หลังจากที่ แดงแรกพักเสร็จ วันต่อมาสิ่งที่ตามมาคือวิ่งกระจุยกระจายคล้ ายเสี่ยขับเฟอร์ รารี่ จนมาถึงแดงที่สองเมื่อวอลุ่มขึ ้นมามากต้ องมีพกั ตัว จุดที่ควรเก็บคือแท่งที่วอ ลุม่ น้ อยที่สดุ ในวงกลมแดงที่สอง ผลลัพธ์ที่ออกมาคือวันต่อมาแดดส่องแรงซิ่งแหกโค้ งอีกรอบ ซื ้อปิ ด-ขายเปิ ด มีกาไรให้ ทกุ วันในช่วงพักตัว 131 | P a g e


ตัวต่อมา UNIQ แห้ งแล้ ว ยืนยันกลับตัววอลุ่ม มากกว่าเมือ่ วาน

132 | P a g e


ซัดโก้ รอพัก....ถ้ าย้ อนไปดู กราฟที่ลงุ ลงไว้ ลุงลงไว้ ตงแต่ ั ้ วงกลมสีม่วงแล้ ว ตอนนันใครไม่ ้ เข้ าตกรถ.... เข้ า ตอนพักเท่านัน้ จะได้ ไม่ต้องรอนาน...ห้ ามขายหมู วอลุม่ เข้ าเยอะแล้ วยังไม่จบ

133 | P a g e


ติ๊ป....ลักษณะการเล่นดูตามวอลุม่ ในวงกลมครับ พรุ่งนี ้ถ้ าไม่พกั ตัวก็จะเป็ น เซอร์ ไพร์ สเขียวยาวๆเลย

พักตัวน่าจะเสร็จแล้ ว จะรอคอนเฟิ ร์ มสัญญาณด้ วยแท่งเขียวอีกแท่งก่อนก็ได้ ครับ

134 | P a g e


วอลุ่มเบรค 200วัน อาจจะพักตัวหรื อไปต่อเลยก็ได้ รอดูพรุ่งนี ้...ถ้ าพักตัววอ ลุม่ แห้ งค่อยเข้ า

วันนี ้วอลุ่มเบรค เขียวครึ่งแท่งมีไส้ เทียน ลุ้นไปต่อ

135 | P a g e


หลังจากวอลุ่มเข้ าวันศุกร์ วันนี ้ซับแรง(เยอะไปหน่อย)...แต่วอลุ่มไม่มาก น่า เข้ าลุ้น....แต่ผิดทาง cut นะครับ โดยปกติตวั นี ้วอลุม่ เวลาไม่มีการลากจะน้ อยมากถึงมากๆ

UV วอลุ่มเกือบเบรค จุดที่แนะนาให้ รับกลับคือตามวงกลมแดง คือแดงแต่วอลุ่มน้ อย สาหรับคนที่รับปิ ด พรุ่งนี ้ลุ้นเปิ ดโดดแล้ วขายทากาไร 136 | P a g e


KCE วอลุม่ เข้ ามหาศาล เนื่องจากเบรควอลุ่ม 200 วันแล้ ว ถ้ าจะเข้ าแนะนาให้ รอวอลุ่มแห้ ง หรื อก็คือพักตัวซับแรงขายก่อน เพื่อเลี่ยงการเที่ยวดอย โดยไม่ได้ ตงใจ ั้

TFD วอลุม่ เริ่ มลดน้ อยลง....แท่งเขียววอลุม่ มาก แท่งแดงวอลุม่ ไม่มากแสดงให้ เห็นถึงการยังไม่ได้ ออกของ ว่ากันตรงๆ จุดนี ้วอลุ่มแห้ งเป็ นจุดที่ควรรับ 137 | P a g e


แต่สาหรับตัวนี ้ให้ รออีกนิด เนื่องจาก RSI เข้ าช่วง Overbought

น้ าชู วอลุม่ กลับเข้ ามาอีกครัง้ พร้ อมราคา RSI ยังต่าอยู่น่าสนใจ MACD กาลังจะตัดขึ ้น แต่จะสนใจใย วอลุ่มสาคัญที่สดุ ลักษณะการทาราคาคือตามรูปแบบซ้ ายมือที่วงไว้ ตัวนี ้แนะนาถ้ าจะเล่นให้ ขายตอนราวๆ 15-20% ขึ ้นไปแล้ วค่อยรับปิ ด เพราะว่าจ้ าวตัวนี ้จะชอบลากขึ ้นไปสูงๆ แล้ วทิ ้งดิ่งราคาลงมา เพื่อให้ เม่ากิน ไม่ได้ นอนไม่หลับ คงจะเป็ นความสะใจอย่างนึง

138 | P a g e


UMI สาวญี่ปนคนนี ุ่ ้น่ารักมากครับ เธอเคยทากาไรให้ ผมจากการถือเพียงสองอาทิตย์ที่ 20% ตอนนี ้หลังจากเธอกลับบ้ านไปพักใจ ตอนนี ้สภาพเธอดีขึ ้นแล้ วครับ กลับมาพร้ อมวอลุม่ มหาศาล รอบนี ้อย่าขายหมูนะครับ HOLD ไว้ ยาวๆ *สังเกตุการทาราคานะครับ* ราคาจะค่อยๆขึ ้นไปเรื่ อยแบบไม่หวือหวานะครับ สาหรับคนที่ถือยาวได้ ไม่ เหมาะกับคนใจร้ อนสักเท่าไหร่ นะครับ

139 | P a g e


SPPT กราฟสวย จุดสังเกตุ 1.วอลุ่มราคา 3แท่งแรก ราคานาไปพร้ อมวอลุม่ มหาศาลทัง้ 3 วัน 2.แดง3แท่งหลัง ลงมาแบบไม่มีวอลุม่ ตามมา สรุปก็คือ การที่ราคาหุ้นลงมาแบบไม่มีวอลุม่ หลังการเข้ าด้ วยวอลุม่ ทาให้ ช่วง ที่แดงๆ และวอลุม่ บางๆเนี่ย เป็ นจุดที่ควรซื ้อที่สดุ เพราะว่าเป็ นการพักตัว และคนทาราคายังไม่ได้ ปล่อยของที่เค้ าลากขึ ้นไป แสดงให้ เห็นว่าจะต้ องมี การทาราคาอีกรอบในเร็วๆนี ้ Q: สอบถามหน่อยครับ...ถ้ า วอลุม่ ที่เข้ ามาช่วงแรก เป้นการซื ้อขายเองของ เจ้ า เพื่อสร้ างวอลุม่ เทียมๆ อย่างนี ้เป้นการหลอกเม่าให้ เข้ าไปติดกับได้ หรื อไม่ แล้ วเราจะมีข้อสังเกตุยงั ไงคับ (หมายถึงกรณีห้ นุ ตัวอื่นๆด้ วย อะคับ)....

140 | P a g e


A: ข้ อแรกที่เข้ าข่ายของผมคือ วอลุม่ ต้ องเบรค 200 วันครับ ซึง่ การที่วอลุ่ม เบรค 200 วันถ้ าจ้ าวลากเอง เท่ากับเค้ าก็ต้องการลากต่อเพื่อออกของ และ โดยปกติในวันที่ 2 ของการลากจะต้ องมีการซับแรงขายเกิดขึ ้น จุดที่เราควร เข้ าคือหลังการซับแรงขายเสร็จแล้ ว ซึง่ จะมาอธิบายในครัง้ ต่อไปครับ

GRAND กาลังจะไปต่อหลังจากที่วอลุ่มแท่งแรกในวงกลม ทาเบรค 200 วัน และหุ้นตัวนี ้สเปรดราคายาวพอสมควร เวลาไปทีจะไปแรง ราคารอบนี ้จะต้ องสูงกว่าดอยเดิม พอสมควร ต้ านแรก 1.49 ต้ านสอง 1.69

141 | P a g e


MDX วันศุกร์ วอลุ่มเข้ ามหาศาล หลังจากการพักตัวอันยาวนาน รอบนี ้อย่างน้ อยๆน่าจะได้ เห็น 8 บาทเป็ นอย่างน้ อย...สังเกตุกรอบสีแดงที่ วงกลมไว้ ให้ ลกั ษณะการทาราคารอบนี ้อาจจะลากกันประมาณ 3 วัน เนื่องจากมีต้านที่ 7.45 ผ่านต้ านได้ ยาวจนถึงต้ านใหม่ที่ 8 บาท

รับได้ ทกุ ราคา จุดทากาไรแรก 80 บาท จุดที่2 100บาท วงกลมแดง วอลุ่มเข้ าเยอะมาก ไม่มีทางที่จะลากแค่วนั เดียวจบ 142 | P a g e


ผมไม่ได้ เป็ นจ้ าวหรอก แต่ลองนึกภาพดูถ้าคุณเป็ นจ้ าวจะลากแค่วนั เดียวไหม ไม่มีทางคุณยังปล่อยของไม่ได้ ...วงกลมสีม่วง คือลักษณะการทาราคาของหุ้น ตัวนี ้ คือลิ่ง 3 วันแล้ วถึงจะพักตัว

UV เริ่ มเข้ าสู่ช่วงพักตัว สังเกตุจากวอลุ่มที่ลดน้ อยลง จะเล่นอีกรอบให้ รอวอ ลุม่ เริ่ มกลับเข้ ามาอีกทีก่อน

อี๋น่าสนยิ่งนักวอลุ่มแดงไม่มากน่าเข้ าสอย น่าสนว่ามันจะพักหรื อจะซิ่งต่อ 143 | P a g e


ซื ้อตอนไหนให้ ได้ เปรี ยบ เคยตังค ้ าถามกับตัวเองมัย๊ ครับว่าเราควรซื ้อหุ้นตอนไหนถึงจะดี ? คาตอบคือ ดีหมดแหละครับ ในภาวะตลาดขาขึ ้น แต่สิ่งที่นกั เทคนิคทุกคนควรตังค ้ าถามคือ "ซื ้อตอนไหนเราถึงจะได้ เปรี ยบ ?" วันนี ้จะมานาเสนอวิธีการเข้ าซื ้อตอนไหนให้ ได้ เปรี ยบนะครับ จากรูปที่แนบมาให้ เป็ นตัวอย่างกราฟของหุ้น AKR ครับ จะสังเกตว่า ราคาหุ้นเริ่ มแรลลี่ขึ ้นไปด้ วย Volume ในช่วงเดือน กค. วิ่งจากราคา 1.30 ไปชนแนวต้ านยอดเก่าคือ 1.50 (กล่องสี่เหลี่ยม 1st) คาถาม คือ ถ้ าเราไม่ได้ เฝ้า AKR แล้ วมาเห็นอีกทีมนั ทะลุแนวต้ าน 1.30 ไปแล้ ว เราควรจะตามมัย๊ ? 144 | P a g e


คาตอบจะตามก็ได้ ครับ แต่เวลาที่มนั pull back ลงมา คุณทนการ แกว่งตัวได้ มากแค่ไหน ใจนิ่งแค่ไหน ถ้ าเป็ นคนใจสัน่ ก็อย่าลุยเลยครับ ปล่อย ให้ ขาลุยเค้ าเข้ าไปรบราฆ่าฟั นกันไป ถ้ าคุณเป็ นนักเทคนิคที่ดี

คุณต้ องมีความอดทนที่เป็ นเลิศด้ วยเช่นกัน

นักเทคนิคที่ดีจะไม่กระโจนเข้ าไปทันทีที่เห็นเหยื่อ เค้ าจะอดทนรอ จนกว่าจะมี จังหวะที่ได้ เปรี ยบ เค้ าจึงตัดสินใจกระโจนเข้ าไปกินเหยื่อที่เล็งไว้ ในที่นี ้เค้ าจะรอให้ ห้ นุ ขึ ้นไปทดสอบแนวต้ าน 1.50 ก่อน ถ้ าผ่านเค้ าอาจจะ พิจารณาตาม แต่ถ้าไม่ผ่านเค้ าจะยิ่งเพิ่มความสนใจต่อเหยื่อชิ ้นนี ้ขึ ้นไปอีก แล้ วถ้ าเวลาชนแนวต้ านแล้ วไม่ผ่าน มันควรจะลงมาแค่ไหน ? ตอบ ก็ ใช้ ema10 เป็ นเส้ นแนวรับ ใช้ เป็ น Trade action zone เป็ นจุดที่จะ พิจารณาเข้ าซื ้อครับ เครื่ องมืออีกอย่างนึงที่สาคัญคือ bollinger band ครับ ในหุ้นแทบจะทุกตัวที่เพิ่งเกิดการเริ่ มต้ นของ trend เส้ น ema10 มัน จะยังมีพลังไม่เพียงพอต่อการรับแรงขายจากการ pull back หลังจากขึ ้น ไปชนแนวต้ าน ให้ ใช้ mid band คือ เส้ นตรงกลางของ bollinge band เป็ นแนวรับเส้ นที่สองร่วมด้ วยกันกับ ema10 อ้ อแล้ วก็อย่าลืมตังจุ ้ ด stop loss เอาไว้ ทกุ ครัง้ นะครับ ในที่นี ้ให้ เอา ราคาที่เคยเป็ ยแนวต้ านคือ 1.30 มาเป็ นแนวรับสุดท้ าย พร้ อมทังเป็ ้ นจุดตัด ขาดทุน 145 | P a g e


ถ้ าเค้ าได้ เหยื่อตามแผนที่วางไว้ ต้ นทุนรอบแรกน่าจะอยู่ที่ราวๆ 1.351.38 เฉลี่ยๆก็ 1.36 ที่เหลือคือรอครับ รอให้ ห้ นุ มันวิ่งขึ ้นไปทดสอบแนวต้ าน อีกครัง้ ที่ 1.50 ในรอบสองนี ้หุ้นก็สามารถผ่านแนวต้ าน 1.50 ไปได้ มีกาไรใน มือไว้ ส้ ดู า่ นต่อไปแล้ วถึง 10% (คิดจากทุน 1.36) ลองมาดูในกรอบสี่เหลี่ยม 2nd กันบ้ าง ใช้ วิธีเดียวกันคือรอในจุดที่ ได้ เปรี ยบ ใช้ เส้ น ema10 เป็ นแนวรับ และ trade action zone หุ้น วิ่งขึ ้นไปทายอดที่ราคา 1.82 แล้ ว pull back ลงมาหาเส้ น ema10 ที่ แถวๆราคา 1.62-1.66 ถ้ าใครไปไล่ราคาแถวช่วง 1.80 อาจจะใจสัน่ ได้ เพราะ วันที่ห้ นุ มัน pull back ลงมา ขาดทุนในพอร์ ทไปแล้ ว 20% ในกรอบสี่เหลี่ยม 3rd ก็เช่นกันครับ ใช้ วิธีเดียวกัน

146 | P a g e

หุ้นซิ่ง #1  

โดย เซียว จับอิดนึ้ง สนใจสั่งซื้อหนังสือหุ้นขาขึ้นรอบใหญ่ ติดต่อ www.facebook.com/zyobooks ครับ

หุ้นซิ่ง #1  

โดย เซียว จับอิดนึ้ง สนใจสั่งซื้อหนังสือหุ้นขาขึ้นรอบใหญ่ ติดต่อ www.facebook.com/zyobooks ครับ

Advertisement