Page 1

(ตัวอย่างหนังสือ)

ความรู้

หุ้น มู ล ค่ า 1 ล้าน

บาท (หนังสือมีจ�ำหน่ายแล้วที่เพจ Zyo Books) 1


ชื่อหนังสือ : ความรู้ห้ นุ มูลค่า 1 ล้ านบาท ผู้แต่ง : เซียว จับอิดนึ ้ง จัดท�ำโดย : นายวัชริ นทร์ สมาธิ ที่ปรึกษา : นพ.ชาตรี ตู้วชิรกุล ผู้สงั่ พิมพ์ : วัชริ นทร์ สมาธิ พิมพ์ที่ : ส.เอเซียเพรส (1989) ออกแบบปก : วัชริ นทร์ สมาธิ พิสจู น์อกั ษร : นพ.ชาตรี ตู้วชิรกุล กมลชัย พลอินทวงษ์ ReadAwrite.com ISBN : 978-616-485-069-9 ปี ที่พิมพ์ : 2562 จ�ำนวนหน้ า : 232 ราคา : 250 บาท เว็บไซต์ : zyo71.com ติดต่อสัง่ ซื ้อหนังสือ : fb.com/zyobooks

2


ค�ำนิยม ผมอ่านจบครบ 226 หน้ าแล้ วครับ อ่านแล้ ว..... 1.ได้ ทบทวน สิง่ ที่เคยอ่านผ่านตามาเกือบหมดแล้ ว 2.ตอกย�ำ้ และยืนยัน และทบทวนตัวเอง ว่า เราก�ำลัง อยูบ่ นเส้ นทางการพัฒนาตนเองในการเทรดที่ถกู ต้ องแล้ ว 3.ดีใจ ที่มีเพื่อนร่ วมทาง อย่างคุณ Zyo ซึง่ ผม ก็อา่ นมาเหมือนกันนี ้ แต่ไม่มีความสามารถในการ ตกผลึกมารวบรวมเป็ นหนังสือ ให้ เพื่อนนักลงทุนท่านอื่นๆ ได้ อา่ นกัน สุดท้ าย ขอบคุณที่.... 1.สละเวลาอันมีค่า เขียนหนังสือการลงทุนชันเยี ้ ่ยมให้ พวกเราอ่านกัน 3


2.มิตรภาพความเป็ นเพื่อนนักลงทุนที่แท้ จริง คุณ Zyo มักจะออกตัวเสมอว่า ตัวเองเป็ นเพียงนักลงทุนที่ อ่านมากศึกษามาก จนร้ อนวิชา คันมือ อยากแบ่งปั น ไม่ เคยคิดตังตั ้ วเป็ นอาจารย์สอนหุ้น ศาสดาลัทธิเทรดหุ้นใดๆ เป็ นเพียงเพื่อนนักลงทุนผู้แบ่งปั นเท่านัน้ ทังที ้ ่จริ งแล้ ว ความรู้ตา่ งๆ โดยเฉพาะ “ความรู้ ห้ นุ มูลค่ า 1 ล้ านบาท” ที่น�ำมาถ่ายทอดนี ้ หากนักลงทุนอ่าน ทบทวนให้ เข้ าใจ จดจ�ำ และ “ไม่ น�ำไปประพฤติและ ปฏิบตั ติ าม” นักลงทุนก็จะไม่ต้องสูญเสียกับการขาดทุน เป็ นเงินกว่าล้ านบาท นอกจากนี ้ มันยังอาจเปลี่ยนเป็ นก�ำไร อีกหลายล้ าน บาท ด้ วยต้ นทุนที่ผ้ ูอ่านจ่ ายค่ าหนังสือหลักร้ อยบาท เท่ านัน้ ขอบพระคุณมากครับ นพ.ชาตรี ตู้วชิรกุล

4


ค�ำน�ำ ขอบคุณทุกท่าน ที่ให้ การสนับสนุนหนังสือเล่มนี ้นะครับ มันเป็ นงานเขียนชุด “Mindset ส�ำหรับนักเทรด” ของผม ก็ตงใจว่ ั ้ าจะเขียนออกมาให้ ทา่ นอ่านหลายเล่ม เพราะมี หลายประเด็นที่คดิ ว่ามันจ�ำเป็ นส�ำหรับนักเทรดอย่างพวก เรา ซึง่ ไม่เคยมีต�ำราเล่มไหนน�ำเสนอให้ อา่ นง่ายๆ ใช้ ภาษาบ้ านๆ ให้ เม่าเข้ าใจง่ายบ้ างเลย โดยหนังสือเล่มแรกของชุดนี ้ ขอประเดิมด้ วยการน�ำเสนอ ความผิดพลาดและสิง่ ที่ผมได้ เรี ยนรู้จากมันครับ ความผิดพลาดที่ทำ� ให้ ต้อง “ขาดทุนหุ้นเป็ นล้ าน” ผมเริ่ มต้ นเล่นหุ้นด้ วยเงินประมาณ 2 ล้ านบาท ความตังใจแรกเริ ้ ่ มต้ องการเล่นหุ้น ลงทุนเพื่อต่อยอดเงิน ให้ เติบโตเป็ น “ร้ อยล้ าน” แต่พอได้ เทรดจริ ง กลายเป็ น “ขาดทุนยับเยิน” เงินจากสองล้ าน เหลือไม่กี่แสนเอง “ขาดทุนหุ้นเป็ นล้ าน” เลยครับ 5


ซึง่ ประเด็นการขาดทุนนี ้ ผมเคยเอาไปเขียนบทความชื่อ “รวมสูตรเจ๊ งหุ้น” ลงในบล็อก zyo71.com ปรากฏว่าได้ รับความสนใจจากนักเล่นหุ้น เข้ ามาอ่านและแชร์ กนั อย่าง ล้ นหลาม ติดอันดับสูงสุดตลอดกาล ถึง 8 หมื่นเพจวิว ท่าน Sombat SaeLim หนึง่ ในผู้อา่ นบทความนัน้ ประทับ ใจมาก แนะน�ำให้ เขียนหนังสือเรื่ องนี ้ออกมาให้ คนทัว่ ไป ได้ อา่ นสักเล่ม โดยให้ เหตุผลว่ามันน่าจะมีประโยชน์ตอ่ นัก เทรดส่วนมากที่ตดิ กับดักการขาดทุนหุ้น จะได้ เห็นปั ญหา ที่มาของการขาดทุน และเอาไปแก้ ไขให้ ดีขึ ้นต่อไป ค�ำแนะน�ำนันเองครั ้ บ จุดประกายให้ ผมเริ่ มเขียน ตังต้ ้ นด้ วยการ “ลิสต์ หวั ข้ อความผิดพลาดของตัวเอง” ออกมาให้ เยอะที่สดุ แล้ วจากนันจึ ้ งเขียนลงรายละเอียด ไปตามหัวข้ อ ปรากฏว่าการเขียนครัง้ นี ้มันไหลลื่นมาก คล้ ายถูกกระตุ้น ตรงจุดทะลักพอดี จึงใช้ เวลาไม่นานนักในการเขียนหนังสือเล่มนี ้ 6


และสารภาพกับท่านเลยว่า ยิ่งเขียน ยิ่งลงรายละเอียดเท่า ไหร่ ผมยิ่งเห็นจุดอ่อน แถมได้ แนวทางแก้ ไขตัวเองมากขึ ้น ตามล�ำดับ กลายเป็ นว่า หนังสือเล่มนี ้ ไม่ได้ “มีประโยชน์กบั ผู้อา่ น” แค่ฝ่ายเดียว แต่มนั ยัง “ส่งผลกระทบกับผู้เขียน” ไม่น้อย โดยเฉพาะในเรื่ องของ “การปรั บทัศนคติและมุมมอง ทางการเทรด” ให้ คมชัดมากขึ ้น มีหลักให้ ยดึ มากขึ ้น เชื่อว่าถ้ าคุณได้ อา่ น ก็นา่ จะได้ มมุ มองที่หลากมิตมิ ากขึ ้น เหมือนกัน หนังสือเล่ มนี ้ “มีมูลค่ าเป็ นล้ าน” ครับ เพราะเป็ นการ เอาประสบการณ์ขาดทุนเงินล้ านจากการเล่นหุ้นมาตีแผ่ ว่าได้ ท�ำอะไรที่ผิดพลาดลงไป และได้ เรี ยนรู้อะไรจากมัน บ้ าง ซึง่ มันจะเป็ นข้ อมูล “สิง่ ที่ไม่ควรท�ำ หรื อหลีกเลี่ยง” อันจะช่วยให้ คณ ุ ประหยัดเงินได้ ผมไม่ ร้ ู วธิ ีทำ� เงินล้ านหรอกครั บ แต่ ผมรู้ วธิ ีขาดทุนเป็ นล้ าน ทุกอย่ างอยู่ในเล่ มนีห้ มดแล้ ว 7


ชีวติ เราไม่ มีเวลานานพอที่จะท�ำความผิดพลาดได้ ทกุ เรื่ องหรอกครั บ ทางลัดในการเรี ยนรู้ กค็ ือ ศึกษาเอา จากคนที่ผิดพลาดมาก่ อน ฉะนัน้ ถ้ าหากท่านไม่อยากเล่นหุ้นขาดทุนหนัก เล่มนี ้เหมาะกับท่านมาก เพราะผมรวบรวมเอาสาเหตุที่ท�ำให้ ผมขาดทุนเป็ นล้ าน มาร้ อยเรี ยงท�ำเป็ นรูปเล่มให้ ทา่ นอ่าน ประสบการณ์ “เงินล้ าน” ขายในราคาแค่ “สองร้ อยห้ าสิบบาท” .....มันคุ้มมาก หนังสือหุ้นแบบนี ้ ถือว่าเป็ นเล่มแรกๆ ที่มีคนกล้ าเขียน ความผิดพลาดในการเล่นหุ้นที่เขาเจอทังหมดมาให้ ้ ทา่ น อ่าน และผมคิดว่าน้ อยคนนักที่จะกล้ าท�ำ จึงไม่อยากให้ คณ ุ พลาดครับ ในร้ านหนังสือ ต�ำราหุ้นทุกเล่มล้ วนแต่พดู ถึงความส�ำเร็ จ ผู้เขียนพยายามอวดอ้ างวิธีการท�ำเงิน ว่าใช้ เคล็ดวิชาแบบ ไหนบ้ าง แต่ทา่ นรู้มย? ั ้ มันท�ำให้ เราเห็นแต่ภาพทางทฤษฎี 8


แต่ขาดประเด็น “ในทางปฏิบตั จิ ริ ง” ว่าต้ องเจออะไรบ้ าง ไม่เชื่อท่านลองตังค� ้ ำถามสิ ว่า... ท�ำไมเราอ่านหนังสือรวยหุ้นเป็ นสิบ ๆ เล่ม แต่ก็ยงั ขาดทุนอยู?่ หรื อว่าบางที สูตรลับไม่ได้ อยูท่ ี่ “เกมรุก” ? แต่มนั เป็ น “เกมรับ” ? เงื่อนไขในความส�ำเร็จ อาจไม่ใช่สตู รลับท�ำเงินที่มาจากหนังสือ แต่เป็ นการลงลึกเข้ าไปแก้ ไข จัดระเบียบทัศนคติตวั เองให้ ถกู ต้ อง? ถ้ าท่าน เกิดความสงสัยแบบผม เล่มนี ้เขียนมาเพื่อท่านโดยเฉพาะครับ ขอบคุณที่อดุ หนุนผลงานครับ เซียว จับอิดนึ ้ง facebook.com/zyoit zyo71.com 9


10


สารบัญ ผมท�ำเงินจาก 2 ล้ าน เหลือ 2 แสนได้ ยงั ไง (16) บทที่ 1 ยอมรั บ ความรู้ข้อ 1 : ต้ องโดนให้ เจ็บ ถึงได้ จ�ำแม่น (28) ความรู้ข้อ 2 : การท�ำเงินจาก 1 ล้ าน ให้ เป็ น 2 ล้ าน ยาก จริ งๆ (36) บทที่ 2 เหยื่อ ความรู้ข้อ 3 : ก่อนเข้ าตลาด เม่าคิดว่าตัวเป็ นนักล่า แต่ พอเล่นจริ ง ก็เป็ นแค่เหยื่อ (44) ความรู้ข้อ 4 : เม่ามองโลกในแง่ดีเกินไป เซียนมองโลกใน แง่ร้ายมาก (51) 11


ความรู้ข้อ 5 : “ซื ้อดัก” เจ็บหนักทุกที (53) บทที่ 3 ความจริงที่เม่ าไม่ เคยรู้ มาก่ อน ความรู้ข้อ 6 : การขายหมู เป็ นส่วนหนึง่ ของการเทรด (59) ความรู้ข้อ 7 : การเป็ น Full Time Trader ให้ อยูร่ อด โคตร ยาก (64) ความรู้ข้อ 8 : บทวิเคราะห์ไม่ใช่สญ ั ญาณซื ้อ (76) ความรู้ข้อ 9 : อ่านหนังสือ สู้ประสบการณ์จริ งไม่ได้ (84) ความรู้ข้อ 10 : ช่วงตลาดผันผวน ขาดทุนง่ายมาก (89) ความรู้ข้อ 11 : ในตลาดหุ้น มีคนเก่งกว่าเราเยอะมาก (92) ความรู้ข้อ 12 : เม่าไม่สามารถควบคุมราคาหุ้น และ ควบคุมก�ำไรให้ เป็ นตามใจได้ จึงต้ องมีแผนการเทรด (97) ความรู้ข้อ 13 : หุ้นที่ท�ำตัวตรงสูตรส�ำเร็ จ ตามในหนังสือ หุ้น มีน้อยมาก (101) ความรู้ข้อ 14 : ราคาหุ้นที่คดิ ว่าต�่ำพอแล้ ว ยังสามารถลง ต�่ำได้ อีก (104) ความรู้ข้อ 15 : ยิ่งเปอร์ เซ็นต์ตดิ ลบเยอะ ยิ่งตัดใจขายหุ้น ออกล�ำบาก (111) ความรู้ข้อ 16 : การเล่นหุ้น ดีกว่าเล่นการพนัน แต่เม่าไม่ เคยรู้เลย (116) 12


บทที่ 4 ความเชื่อผิดๆ ความรู้ข้อ 17 : ขยันเทรดผิดเวลา ยิ่งท�ำยิ่งเสียหาย (120) บทที่ 5 ตนเป็ นที่พ่ งึ แห่ งตน ความรู้ข้อ 18 : สิง่ ศักดิ์สทิ ธิ์ไม่ชว่ ยให้ หลุดดอยได้ ช่วยตัว เองดีที่สดุ (124) ความรู้ข้อ 19 : ท�ำไมเซียนชอบบอกว่าซื ้อหุ้นตัวไหน แต่ ตอนขายไม่ยอมบอก (129) บทที่ 6 หน้ าที่ของนักเทรด ความรู้ข้อ 20 : นักเทรดทุกคนในตลาดหุ้น ล้ วนต้ องรักษา ผลประโยชน์ของตนเองก่อนเสมอ (133) ความรู้ข้อ 21 : การตรวจสอบความผิดพลาดของตัวเอง คือสิง่ ที่นกั เทรดผู้มงุ่ มัน่ จ�ำเป็ นต้ องท�ำ (138) ความรู้ข้อ 22 : ตลาดขาลงต้ องรักษาเงินต้ นไว้ ก่อน (144) บทที่ 7 ความโหดของตลาด ความรู้ข้อ 23 : ตลาดหุ้น “เข้ าง่าย ออกยาก” (150) ความรู้ข้อ 24 : เจอ false breakout แล้ วอย่ามีความหวัง (154) ความรู้ข้อ 25 : หุ้นปั่ น หากก�ำไรก็สนุก แต่ขาดทุนก็ทกุ ข์ 13


หนัก (158) บทที่ 8 ความน่ ารั กของตลาด ความรู้ข้อ 26 : ตลาดคอยส่งสัญญาณเตือนนักเทรดโดย ตลอด เพียงแต่เราไม่ร้ ูตวั เท่านันเอง ้ (164) ความรู้ข้อ 27 : ตลาดมีหน้ าที่ให้ นกั เทรดอึดอัด (169) บทที่ 9 ดัดสันดานตัวเอง ความรู้ข้อ 28 : เอาชนะตลาด ไม่ส�ำคัญเท่ากับการ เอาชนะตัวเอง (174) ความรู้ข้อ 29 : การเปลี่ยนจากค�ำว่า “รู้งี ้” เป็ น “เราท�ำ ตามแผน” ช่วยให้ สภาพจิตดีขึ ้น (177) ความรู้ข้อ 30 : การเทรดกับการบวช คล้ ายกันมาก (180) บทที่ 10 การรอคอย ความรู้ข้อ 31 : “เม่าซื ้อเพราะกลัวตกรถ แต่เซียนซื ้อเพราะ มีโอกาสมากกว่าความเสี่ยง” (188) ความรู้ข้อ 32 : การรอคอยมีมลู ค่ามหาศาล (192) ความรู้ข้อ 33 : เซียนไม่รีบรวยเร็ ว ๆ (200)

14


บทที่ 11 เข้ าใจความเสี่ยง ความรู้ข้อ 34 : Stop loss ง่ายขึ ้นแน่ แค่คดิ แบบนี ้! (208) ความรู้ข้อ 35 : การควบคุมความเสี่ยง คือหน้ าที่ส�ำคัญ อันดับหนึง่ ของนักเทรดผู้มงุ่ มัน่ (213) บทที่ 12 นักเทรดเทิร์นอะราวด์ ความรู้ข้อ 36 : สิง่ ที่เกิดขึ ้นแล้ ว ย่อมดีเสมอ (218) ความรู้ข้อ 37 : หุ้นก็ไม่ตา่ งจากคน เราชอบหุ้นแบบไหน ก็ควรท�ำตัวให้ ได้ แบบนัน้ (223) หนังสืออ้ างอิง

(232)

15


ผมท�ำเงินจาก 2 ล้าน เป็น 2 แสน ได้ยังไง? เปิ ดฉากหนังสือ ขอเล่ารายละเอียดของการ “เจ๊ งหุ้น” ทังหมดให้ ้ ทา่ นเห็นภาพรวมกันก่อนนะ ว่าท�ำไมผมสามารถท�ำเงินจาก 2 ล้ านบาท ให้ เหลือ 2 แสนบาท ภายในเวลาแค่ 6 ปี ผมไปโดนตัวไหนมา และได้ เรี ยนรู้อะไรจากความผิดพลาดเหล่านัน้ คร่าวๆ 16


ก่อนที่ผมจะเข้ ามาเล่นหุ้น เคยประสบความส�ำเร็ จจาก การท�ำงานด้ านออนไลน์ เงินก้ อน “สองล้ าน” ก็เอามา จากการงานที่วา่ นี ้แหละ ด้ วยความที่คดิ ว่า “เงินล้ าน” ถ้ าเอาไปฝากธนาคาร คงไม่ เติบโตสักเท่าไหร่ แม้ จะได้ ดอกเบี ้ยเงินฝาก แต่คา่ ของมัน ก็ไม่เพิ่มเพราะเงินเฟ้อ จึงพยายามค้ นหาวิธีการ “เอาเงิน ไปต่อเงิน” ที่จะท�ำให้ เงินเติบโต สร้ างความมัง่ คัง่ โดยที่ไม่ ต้ องท�ำงานอีก อ่านหนังสือประเภท “ให้ เงินท�ำงานแทน” หลายเล่ม แต่ที่ประทับใจมากที่สดุ คือ “ตีแตก” โอ้ โฮ บอกคุณตรง ๆ เลยว่า “นี่คืออนาคตของผม” เขาเขียนมาเพื่อผมชัดๆ แนวทางก็โคตรง่าย หาหุ้น PE ต�่ำ ซื ้อหุ้นมีสนิ ทรัพย์ซอ่ นอยูใ่ นราคาต�่ำ ๆ ซื ้อแล้ วถือเก็บไว้ ไม่กี่ปีก็รวยแล้ ว ตอนนันแค่ ้ ผมอ่านไม่ถงึ ครึ่งเล่ม ก็ประกาศกับเพื่อนๆ พี่ๆ ว่า ผมต้ องรวยแน่ ไม่มีเหตุผลที่ผมจะไม่รวย ผมจะมีเงิน เป็ นร้ อยล้ าน! 17


แม้ จะมีการทัดทานจากคนรอบข้ าง ว่าหุ้นมันเล่นยากมาก เดี๋ยวมึงก็เจ๊ ง แต่ผมไม่เชื่อ เพราะคิดว่ าพวกเขาอ่ าน น้ อย ไม่ เคยเจอสุดยอดหนังสือที่อยู่ในมือผม หลังจากเปิ ดพอร์ ตอย่างรี บเร่ง แล้ วศึกษาวิธีและท�ำการ การโอนเงินเข้ าบัญชีโบรกเกอร์ ได้ ผมก็ลยุ เลย หาหุ้นที่ PE ต�่ำ ๆ อนาคตมีโอกาสเติบโต ตอนนันผมเลื ้ อก.. SOLAR (ราคาประมาณ 4 บาท) เพราะคิดว่าเป็ นผู้น�ำทางธุรกิจโซล่าเซลล์ ต่อไปคนต้ องใช้ ไฟฟ้ามากขึ ้นแน่นอน Mega Trend ชัดเจนเลยตัวนี ้ IFEC (ราคาประมาณ 3 บาท) ที่ตอนนันท� ้ ำเครื่ องถ่าย เอกสาร มีการจ่ายเงินปั นผลดีมาก ที่เหลือก็มีซื ้อแบบลองวิชากราฟไปประปราย แต่จดุ เปลี่ยนที่ท�ำให้ ผมท�ำเงินแบบพลิกพอร์ ตคือ “หนังสือประเภทหุ้นร้ อนหลายเด้ ง” จากการเล่นหุ้นเศษ สตางค์ มันสุดยอดมากเลยครับ!!! 18


ท�ำให้ ผมทิ ้งหนังสือ “ตีแตก” ไปเลย เพราะใครจะอยากรวยช้ ากันล่ะ หุ้น SOLAR กับ IFEC ที่ซื ้อมาไว้ หลายเดือน มันก็ไม่ยอมไปไหน มันท�ำให้ ผมหันมาสนใจ IEC อย่างจริ งจัง ในหนังสือ พี่ เค้ ากล้ าซื ้อเพราะมองว่า ราคาไม่มีทางต�่ำไปกว่านี ้อีกแล้ ว ราคาในตอนที่ผมได้ แรงบันดาลใจจากหนังสือ คือ 0.04 บาท จากการเฝ้าดูราคาก็เห็นว่ามันไม่ยอมไปไหน คิดว่าคงเป็ น จุดต�่ำสุดแล้ วล่ะ ซื ้อเก็บไว้ ดีกว่า เดี๋ยวรวยแบบพี่นกั เขียน ก็พยายามตังให้ ้ ได้ 0.03 บาทอยูน่ ะ แต่ไม่เคยได้ เลย ตัดใจซื ้อที่ 0.04 นี่แหละ สารภาพว่าตอนนันไม่ ้ เคยคิดว่า มันจะลง ไม่เคยคิดว่ามันจะต้ องถูกให้ ออกจากตลาด จากนันมั ้ นร่วงจาก 0.04 ไปเล่นในกรอบ 0.02 - 0.03 บาท เพราะงบออกมาไม่ดี ผมจึงตัดสินใจขาย SOLAR กับ IFEC ออกมา เพื่อถัว IEC ตัวเดียว!! 19


เมื่อพยายามต่อคิวซื ้อ 0.02 ไม่ได้ ผมก็เลยตัดใจซื ้อที่ 0.03 มันไปเลย แม้ หากว่าจากนี ้ไปมันดีดถึง 0.10 หรื อ 1 บาท ผมจะก�ำไรน้ อยกว่าเพื่อนก็ตาม!! คิดดูสิ ผมเคยฝันกลางวันว่า ถ้ า IEC วิ่งไปถึง 1 บาท ผม จะรวยแค่ไหน? พระเจ้ าเท่านันที ้ ่สามารถรับรู้ความอิ่ม เอมฟิ นเฟ่ อร์ ของผมในตอนนันได้ ้ แต่โชคร้ ายที่ผมไม่เคยคิดซื ้อหุ้นเพิ่มทุนของ IEC เลย แม้ จะได้ ทนุ ที่ถกู กว่าเดิม คือราคาประมาณ 0.025 แต่ผมก็ไม่ สนเพราะขี ้เกียจท�ำเรื่ อง โอนเงิน อะไรวุน่ วาย บางคนอาจอยากถามว่า “ตอนที่ราคาขึ ้นไปเขี่ย 0.09 ได้ ขายมัย?” ้ ตอบตรง ๆ ว่า ไม่ได้ ขายเลยครับ!! เพราะก่อนหน้ านี ้ ผมดันไปแบ่งขายตัดขาดทุนที่ 0.02 เพราะอึดอัด ยอมขาดทุน 50% เพื่อขอชีวิตคืน จึงเหลือเงินในหุ้นไม่มากนัก เมื่อราคาดีดไป 0.09 บาทนัน้ ก�ำไรนะ....แต่ก็ไม่ได้ ขาย เพราะอะไร รู้มยครั ั ้ บ? 20


เพราะผมเคยขาดทุนจากการ cut loss ที่ 0.02 ไปมาก พอราคาขึ ้นมาเท่าตัว แต่ผมกลับมีห้ นุ แค่นิดเดียว ก�ำไรที่ ได้ มันยังไม่ลบล้ างยอดขาดทุนตอนนันเลย ้ จึงตัดสินใจ ไม่ขาย รอให้ อย่างน้ อย 0.20 ผมขายแน่ ตอนนันจิ ้ นตนาการว่า นี่อาจจะจะเป็ นการวิ่งรอบใหญ่ ของมัน ท�ำไมผมไม่รอขายที่ 1 บาทไปเลยล่ะ? ได้ ก�ำไรแบบทบต้ นทบดอกเลยนะ ฉะนัน้ เมื่อราคาวิ่งขึ ้นถึงแค่ 0.09 บาท ....ไม่ท�ำให้ ผมหวัน่ ไหว ตกใจขายได้ ผมต้ องทนรวยให้ ถงึ ที่สดุ แต่พระเจ้ า...จากนันมั ้ นไม่ยอมขึ ้นไปต่อ ดันพลิกกลับตัว ลงพรวดไปที่ 0.05 บาท จากนันค่ ้ อย ๆ ร่วงลง ลง ลง และ ลง ไปอยูท่ ี่ 0.02 เหมือนเดิม ตอนที่ราคาจมอยูท่ ี่ 0.02 ก็มีการแจ้ งเตือนว่า IEC จะโดน เพิกถอนการซื ้อขาย (ติด SP) เพราะงบมีปัญหา แต่ผมก็ ไม่สน คิดว่าเขาคงแก้ ปัญหากันได้ ก็แค่เตือน จึงไม่ยอมขายออก 21


สาเหตุที่แท้ จริ งคือ ขาดทุนตัง้ 50% ท�ำใจขายยากมาก!! แต่แล้ ว 50% ที่ผมคิดว่าเยอะ ยังมีสาหัสกว่าคือ 100%!! เพราะมันโดน SP ไม่ให้ มีการซื ้อขายอีกต่อไป!! ยังไม่พอ ยังมีแจ๊ คพ็อตอีกตัว คือ PAE ได้ ไอเดียจากหนังสือแนว “หุ้นเทิร์นอะราวด์” เขาใช้ หลัก การหาหุ้นที่ขาดทุนหนักๆ ราคาร่วงหนักๆ แต่ภายในมี ความพยายามปรับปรุง แก้ ไข เปลี่ยนกิจการ เพื่อให้ กลับ มาท�ำก�ำไรได้ อีก เจอแล้ วซื ้อแล้ วถือไว้ เลย คุณมีโอกาสได้ 10 เด้ งแบบผู้เขียน ซึง่ ทรงของ PAE นัน้ “เป๊ ะเว่อร์ ” งบขาดทุนหนักมาก เนื่องจากถูกเลิกสัญญาจ้ าง จึงถูกนักลงทุนขายออกทุก ราคา ท�ำให้ ร่วงต่อเนื่อง จนหยุดลงที่โซน 1 บาท แล้ วก็แช่ ออกข้ างไปนานพอสมควร กูรูห้ นุ ที่เก่งทางนี ้บอกว่าราคาในตอนนี ้ ได้ ซมึ ซับความเสีย หายไปหมดแล้ ว แถมมีความพยายามเปลี่ยนธุรกิจด้ วย ถ้ าท�ำได้ ดี ราคาในตอนนี ้ถูกมาก ๆ 22


ผมเริ่ มเข้ าซื ้อ PAE ที่ราคาประมาณ 90 สตางค์ เพราะ เพจหุ้นดังเชียร์ วา่ น่าสนใจมาก เนื่องจากวอลุม่ เข้ า ถูกไล่ ราคาดีดขึ ้นขึ ้นจากการนอนก้ น เหมือนเริ่ มออกตัววิ่งขึ ้น มันเป็ นสัญญาณต้ นเทรนด์แน่ๆ!! จึงทุม่ ซื ้อไปครึ่งพอร์ ต!! พอผมเข้ าซื ้อ ราคาก็หยุดวิ่งทันที! แล้ วจากนันก็ ้ ร่วงสวนลงไปท�ำนิวโลว์ แต่ผมไม่ตกใจ เพราะคิดว่า “มันเป็ นการเขย่า เดีย๋ วก็ดีด กลับขึ้นไป” เนื่องจากสตอรี่ การฟื น้ ฟูนา่ เชื่อถือ แต่พระเจ้ า...มันกลับไม่เด้ งขึ ้น เสือกร่วงลงไปท�ำนิวโลว์!! ผมท�ำยังไงรู้มยครั ั ้ บ? ซื ้อเพิ่มสิ ถัวเฉลี่ยเพราะมองว่ามันถึงจุดต�่ำสุดแล้ ว ไม่นา่ จะลงต�่ำกว่านี ้ได้ เพราะราคาได้ ซมึ ซับข่าวร้ ายหมดแล้ ว นี่เป็ น “การเขย่าเอาของ” โดย “เจ้ ามือ” เดี๋ยวก็เด้ งกลับ เราจะได้ ก�ำไรมากกว่าเดิม แต่สงิ่ ที่ฝันไม่เคยเป็ นจริ งเลย เพราะราคามันลงเอาลงเอา ทุกไตรมาสที่งบออก ยังมีขาดทุนเพิ่มได้ อีก แต่ผมก็ยงั หน้ ามืดซื ้อถัวเฉลี่ย!! 23


จนเงินเกือบทังหมดมาสุ ้ มรวมในหุ้นตัวนี ้ร่วมๆ 80% ของ พอร์ ต พอเงินหมด มันยังลงต่อ ก็ไม่มีเงินซื ้อแล้ วครับ เปอร์ เซ็นต์ขาดทุนเพิ่มได้ ทกุ วันจนทนไม่ไหว จึงตัดใจ ขายขาดทุน ที่ประมาณ 60 สตางค์ เพื่อขอชีวิตคืน ....ขาดทุนไปหลายแสนบาท SSI ก็เป็ นอีกตัวที่เสียหายเยอะ ผมซื ้อที่ประมาณ 60 สตางค์ เพราะคิดว่าเป็ นราคาทุนระดับเดียวกันกับเซียน ตอนนันผมตาม ้ Facebook ตามดูคลิปสัมภาษณ์ของเขา ตลอด เพื่อยืนยันว่าเขายังไม่ทิ ้งหุ้น แต่หลังจากนันมาไม่ ้ นาน ก็ไม่ร้ ูวา่ ใครขายก่อนกันนะ ผม ออกที่ 40 สตางค์ หายไปอีกเป็ นแสน ปี ลา่ สุด ก็เอาอีก COMAN ตัวนี ้มีอคติอย่างแรง เพราะเคยท�ำงานด้ านขาย software มาก่อน มันเป็ นธุรกิจเสือนอนกิน ลงทุนครัง้ เดียว คือ เขียนโปรแกรม ยิ่งขายได้ เยอะก็ยิ่งมีสว่ นต่างก�ำไรมาก ก็คดิ ว่า COMAN น่าจะเป็ นอย่างนันแน่ ้ 24


จ�ำได้ วา่ ซื ้อตอนเปิ ด gap ข้ าม 11 บาทได้ ก็คดิ ว่าใช่แน่ breakaway gap ต้ นเทรนด์แน่ แต่ที่ไหนได้ มันไม่มีแรงไปต่อ มันเสือกกลับตัวแรง ลงไปท�ำนิวโลว์ได้ อีก ผมไม่ยอมแพ้ เพราะคิดว่าธุรกิจนี ้มันมีความสามารถใน การท�ำเงิน จึงขายตัวอื่นที่ก�ำไรเอามาซื ้อถัวเฉลี่ย แต่พอประกาศงบออก ไม่ก�ำไรครับ ไม่ใช่ “เสือนอนกิน” แต่กลายเป็ น “เสือล�ำบาก” ราคาก็ร่วงหนักสิ ผมพยายามซื ้อถัวเฉลี่ย ยิ่งนิวโลว์ยิ่งซื ้อ แต่สดุ ท้ าย ไม่ไหวจริ ง ๆ ทรมาน เจ็บปวด เลยตัดใจขายขาดทุนเกือบๆ 30% เพื่อขอชีวิตคืน เงินหายไปเป็ นแสนเช่นกัน นี่คือสุดยอดการขาดทุนหนักของผมครับ มันบ่อนท�ำลายเงินในพอร์ ตของผมอย่างไม่เหลือดี ตอนขาดทุน จ�ำได้ วา่ ตัวเองรู้สกึ โกรธ คนท�ำราคา เกลียด ตลาด เกลียดนักเล่นหุ้นด้ วยกัน ท�ำไมพวกมึงไม่หยุดขาย 25


เสียที ท�ำให้ ผมขาดทุนหนัก เมื่อใจเย็นลง มีโอกาสทบทวนความผิดพลาดที่เกิดขึ ้น สืบ สาวถึงต้ นตอของมัน ก็พบว่า “ปั ญหาทัง้ หมดมาจากตัวผมเองทัง้ นัน้ เลย” ผมเป็ นต้ นเหตุของความผิดพลาดทัง้ หมด ไม่ เกี่ยวกับหุ้น, หนังสือ และเซียนทัง้ สิน้ คือเขาก็เขียนไปตามสิง่ ที่เขาเจอ และพยายามอธิบาย แนวทางประสบความส�ำเร็ จให้ เราเห็นภาพง่ายที่สดุ ปั ญหาก็คือตัวผู้อา่ นอย่างผมเองนี่แหละที่ “อ่ านไม่ แตก” อยากรวยไวเกินกว่าความรู้ ความไม่ เอาไหนของผมเองนี่แหละที่ชักน�ำให้ เกิด ความเสียหายมากมายให้ เงินทุนของตัวเอง ย� ้ำนะครับ “เรื่ องไม่ เกี่ยวกับหนังสือที่ผมเอ่ ยถึงอีกต่ อ ไปแล้ ว” มันเกิดจากตัวผมเอง 100%!!! ยิ่งมีการทบทวนตัวเอง ทังจากการเขี ้ ยนบทความลงบล็อก อีกทังพยายามศึ ้ กษาเรื่ อง mindset ของนักเทรดที่ประสบ ความส�ำเร็ จอย่างจริ งจัง ยิ่งรู้วา่ .... 26


“ผมคือศัตรู ตวั ฉกาจของตนเอง” และมันยังชักน�ำ เชื่อมจุดให้ เห็นความผิดพลาดมากมาย ที่ผมได้ สร้ างกรรมเอาไว้ รวมถึงได้ ข้อสังเกตเกี่ยวกับตลาดหลากมิติขึ ้น ซึง่ ท�ำให้ เกิดการเรี ยนรู้และเข้ าใจตลาดมากขึ ้น และมันก็เป็ นที่มาของความรู้มลู ค่า 1 ล้ าน ที่ผมจะน�ำ เสนอมาให้ ทา่ นอ่านในแต่ละบทจากนี ้ไป.....

27


บทที่ 1 ยอมรับ

(ความรู ้ข้อ 1)

ต้องโดนให้เจ็บ ถึงจ�ำได้แม่น เคยโพสต์บทความเกี่ยวกับ “ความผิดพลาดของตัวเอง” ว่าขาดทุนยับเยิน เพราะถัวเฉลี่ยขาลง ก็มีผ้ อู า่ น คอมเมนต์ ประมาณว่า.... “ท�ำไมไม่รู้จกั money management ตัง้ แต่เนิ่ น ๆ นะ ปล่อยให้เสียหายหนัก แล้วค่อยรู้สึกตัว?”

28


ความรู ้หุ้น มูลค่า 1 ล้านบาท มีขายแล้วที่เพจ Zyo Books www.facebook.com/zyobooks

29

Profile for เซียว จับอิดนึ้ง

ตัวอย่างหนังสือ "ความรู้หุ้น มูลค่า 1 ล้านบาท"  

Advertisement