Page 1

12

รหัสวิชา 2100-1001 วิชาเขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น คาอธิบายรายวิชา ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการเขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น การใช้และการบารุงรักษา เครื่องมือ เขียนแบบ มาตรฐานงานเขียนแบบเทคนิค เส้น ตัวเลข ตัวอักษร การสร้างรูปเลขาคณิต การ กาหนดของมิติมาตราส่วน หลักการฉายภาพมุมที่ 1 และมุมที่ 3 ภาพสามมิติ ภาพสเกต ภาพตั ดและ สัญลักษณ์เบื้องต้น ในงานช่างอุตสาหกรรม มาตรฐานรายวิชา 1. ความเข้าใจหลักการเขียนแบบเทคนิค การใช้เครื่องมือและอุปกรณ์เขียนแบบ 2. อ่านแบบและเขียนแบบภาพชิ้นส่วนสองมิติ 3. อ่านและเขียนแบบสามมิติ 4. เขียนภาพฉายและภาพตัด สมรรถนะรายวิชา 1. ใช้เครื่องมือและอุปกรณ์เขียนแบบเบื้องต้นได้อย่างถูกต้อง 2. เขียนกาหนดขนาดลงบนแบบงานได้อย่างถูกต้องตามมาตรฐาน 3. เขียนและอ่านแบบภาพฉายระบบมุมมองที่ 1 และระบบมุมมองที่ 3 ได้อย่างถูกต้อง 4. เขียนและอ่านแบบภาพสามมิติ ภาพออบลิค ภาพไอไซเมตริกได้อย่างถูกต้อง 5. เขียนและอ่านแบบภาพตัดได้อย่างถูกต้อง ประเด็นออกข้อสอบ ประเด็นที่ 1 เรื่อง ภาพฉาย สาระสาคัญ ภาพฉาย หมายถึง ภาพแบบ 2 มิติ ของแต่ละระนาบหรือแต่ละด้านที่ถูกแสดงลงบน กระดาษ (ฉากรับภาพ) การฉายภาพตามมาตรฐานสากล จะแสดงได้ 2 วิธี คือ 1. วิธีมุมมองที่ 1 2. วิธีมุมมองที่ 3


13 ประเด็นที่ 2 เรื่อง การกาหนดขนาด สาระสาคัญ การกาหนดขนาด หมายถึง การแสดงขนาดลงในภาพฉายอย่างเป็นระบบตาม มาตรฐานสากล ทาให้ผู้อ่านแบบสามารถอ่านแบบได้เข้าใจ ประเด็นที่ 3 เรื่อง ภาพตัด สาระสาคัญ ภาพตัด หมายถึง ภาพฉายที่ถูกแสดงในลักษณะเสมือนถูกผ่าออกให้เห็นส่วนที่ถูกบังคับ อย่างชัดเจน ช่วยทาให้ผู้อ่านแบบสามารถอ่านแบบได้เข้าใจ ประเด็นออกข้อสอบ ข้อ 1-11

ประเด็นออกข้อสอบ

คะแนนเต็ม

ภาพฉาย

22

12-18 การกาหนดขนาด

14

19-25 ภาพตัด

14 รวม 25 ข้อ

50

ระดับพฤติกรรม ความเข้าใจ การนาไปใช้ การวิเคราะห์ ความจา ความเข้าใจ การนาไปใช้ ความจา ความเข้าใจ การนาไปใช้


14 1. จงหาภาพฉายด้านบนจากภาพสามมิติที่กาหนดให้

1.

2.

3.

4.

5.

2. จงหาภาพฉายด้านข้างจากภาพสามมิติที่กาหนดให้

1.

2.

3.

4.

5.

4.

5.

3. จงหาภาพฉายด้านข้างจากภาพสามมิติที่กาหนดให้

1.

2.

3.


15 4. จงหาภาพฉายด้านหน้าจากภาพสามมิติที่กาหนดให้

1.

2.

3.

4.

5.

4.

5.

5. จงหาภาพฉายด้านหน้าจากภาพสามมิติที่กาหนดให้

1.

2.

3.


16 6. จงหาภาพฉายด้านข้างจากภาพสามมิติที่กาหนดให้

1.

2.

3.

4.

5.

7. จงหาภาพฉายด้านบนจากภาพสามมิติที่กาหนดให้

1.

2.

3.

4.

5.


17 8. จงหาภาพฉายด้านหน้าจากภาพสามมิติที่กาหนดให้

1.

2.

3.

4.

5.

4.

5.

9. จงหาภาพฉายด้านข้างจากภาพสามมิติที่กาหนดให้

1.

2.

3.


18 10. จงหาภาพฉายด้านบนจากภาพสามมิติที่กาหนดให้

1.

2.

3.

4.

5.

11. จงหาภาพฉายด้านหน้าจากภาพสามมิติที่กาหนดให้

1.

2.

3.

4.

5.

4.

5.

12. กาหนดขนาดวิธีใดที่ถูกต้องตามมาตรฐานเขียนแบบ

1.

2.

3.


19 13. ภาพใดที่กาหนดขนาดได้ถูกต้องตามมาตรฐาน

1.

2.

3.

4.

5.

14. แบบในข้อใดถูกต้องตามมาตรฐาน

1.

2.

3.

4.

5.

15. วิธีกาหนดขนาดแบบใดถูกต้องจามมาตรฐาน DIN ข้อ 3 และ ข้อ 4 ถูกต้อง

1.

2.

3.

4.

16. การกาหนดขนาดดังภาพมีผิดกี่ที่ 1. 2. 3. 4. 5.

2 ที่ 3 ที่ 4 ที่ 5 ที่ ถูกทุกข้อ

5.


20 17. ขนาดใดที่ไม่เกี่ยวข้อง 1. 2. 3. 4. 5.

5 6 10 25 ถูกต้องทุกขนาด

1. 2. 3. 4. 5.

8 15 16 30 ถูกทุกข้อ

18. ขนาดใดที่ใส่ผิด

19. ภาพใดเป็นภาพตัดตามมาตรฐาน

1.

2.

3.

4.

5.

20. ภาพตัดใดเขียนไม่ถูกต้องตามมาตรฐาน

1.

2.

3.

4.

5.


21 21. ภาพด้านบนภาพใดที่ตัดถูกต้อง

1.

2.

3.

4.

5.

22. ภาพตัดเฉพาะส่วนข้อใดถูกต้อง

1.

2.

3.

4.

5.

3.

4.

5.

23. ข้อใดเป็นภาพตัดครึ่งที่ถูกต้องตามมาตรฐาน

1.

2.


22 24. จากแบบที่กาหนดให้ข้อใดกล่าวได้ถูกต้อง 1. 2. 3. 4. 5.

ตัดเฉพาะส่วนแสดงด้วยเส้นเต็มบาง ควรเขียนเป็นภาพตัดเต็ม เส้นลายตัดชิ้นเดียวกันไปทางเดียวกัน ตัดเฉพาะส่วนควรใช้เต็มหนา เขียนถูกต้องแล้ว

25. ภาพตัดชิ้นเกลียวข้อใดเขียนได้ถูกต้อง

1.

2.

3.

4.

5.

เฉลยข้อสอบ วิชา เขียนแบบเทคนิคเบือ้ งต้น ข้อ 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

เฉลย 3 1 5 5 1 5 2 1 5 4 1 3 3

ข้อ 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25.

เฉลย 2 3 1 1 3 3 2 3 5 3 1 4


23 รายชื่อ ครู Tutor รหัสวิชา 2100-1001 วิชาเขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

นายณรงค์ นายเชาวลิต นายสถาพร นายสุพรรณ นายชัชวาล นายเอกสิทธิ์ นายอภิชาติ

ดีวัน ราชแก้ว ตรีมงคล ประพาศพงษ์ กฤษณะเกษตร์ สุทธิปรีชากุล เครือณรงค์สันติ

วท.เพชรบูรณ์ วท.ชัยภูมิ วท.สมุทรสงคราม วท.ขอนแก่น วท.พิษณุโลก วท.สระบุรี วท.บุรีรัมย์

081-8888942 086-0519678 080-2308027 083-4511949 086-2002448 089-7426952 084-1010998

เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น  
เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น  
Advertisement