Page 1

บรรยายใบหน้ าเพือ่ น สี ผมของเพื่อนเป็ นสี ดำสนิทผมบริ เวณกลำงศีรษะตั้งขึ้นนิ ดๆ ผมดูเงำวำว ผมหยิกไม่มำก หน้ำผำกไม่กว้ำงสี ผวิ ของใบหน้ำออกแดงๆ ขำวๆ ปนกันมีสิวขึ้นนิดหน่อย ใบหูท้ งั สองข้ำงกำงออกมำนิดๆ มีติ่งหู คิ้วไม่หนำ คิ้วเป็ นสี ดำตรงบริ เวณหัวคิ้วนั้นขนคิ้วตั้งขึ้นนิ ดๆ ขนคิ้วค่อยๆ เรี ยงกันไป ไม่ยำว ส่ วน บริ เวณลูกตำนั้นเป็ นสี น้ ำตำลภำยในลูกตำสี น้ ำตำลนั้นจะมีวงกลมสี ขำวๆ ล้อมรอบลูกตำอยู่ ส่ วนบริ เวณตำ ขำวนั้น มีเส้นเลือดฝอยออกมำนิดๆ ส่ วนจมูกนั้นมีลกั ษณะที่ค่อนข้ำงใหญ่ จมูกเงำวำว มีหนวดขึ้นมำไม่ เยอะ ส่ วนริ มฝี ปำกล่ำงและริ มฝี ปำกบนนั้นมีค่อนข้ำงหนำ และใหญ่ มีลกั ษณะคล้ ำ ข้ำงในริ มฝี ปำกจะ ค่อนข้ำงแดง ริ มฝี ปำกแห้ง มีกำมทั้งสองข้ำงใหญ่ ฟันจะมีลกั ษณะเป็ นซี่ เล็กๆ ฟันข้ำงบนจะหุ บเข้ำไปข้ำง ในตอนยิม้ ใบหน้ำมีรูปร่ ำงเรี ยวยำว


บรรยายใบหน้ าเพือ่ นใส่ ความรู้ สึก สี ผมของเพื่อนเป็ นสี ดำสนิท ผมบริ เวณกลำงศีรษะนั้นผมตั้งขึ้นมำ และเงำวำวเพรำะใส่ เจลมำและจัดทรงผมให้ต้ งั ขึ้น ผมหยิก ผมบำง สี ผวิ ของใบหน้ำนั้นมีสีแดงปนขำว ผิวหน้ำมันมีสิวขึ้น อำจจะเป็ นเพรำะนอนดึก คิ้วมีสีดำไม่หนำมำก ลูกตำข้ำงในมีสีออกน้ ำตำล ขนตำค่อนข่ำงยำว และงอน ส่ วนจมูกนั้นมีลกั ษณะคล้ำยลูกชมพูม่ ีลกั ษณะค่อนข้ำงใหญ่ และ ตรงล่องจมูกนั้นเงำ และมัน ส่ วนริ มฝี ปำก ล่ำงและริ มฝี ปำกบนนั้นมีลกั ษณะที่ค่อนข้ำงใหญ่ และแห้ง อำจจะเป็ นเพรำะอำกำศที่หนำวก็ได้ มีสีคล้ ำแต่ ข้ำงในนั้นออกแดงนิดๆ มีหนวดที่ข้ ึนมำบำงๆ อำจจะพึ่งโกนก็ได้ มีกำมที่ค่อนข้ำงใหญ่ มีหูท้ งั สองข้ำงที่ กำงออกมำ (เจ้ำของใบห้ำบอกว่ำหูกำงเหมือนลิง) คำงไม่แหลม มีฟันเป็ นซี่ เล็กๆ เรี ยงตัวเป็ นระเบียบ ฟันมี ลักษณะคล้ำยแมวที่มีซี่เล็กๆ ตอนยิม้ ฟันแทบบนจะหุ บเข้ำไปนิดๆ มีใบหน้ำรู ปไข่


นา้ ท่ วมมหาวิทยาลัยและการฟื้ นฟูมหาวิทยาลัยหลังนา้ ท่ วม

หลังจำกเกิดปั ญหำน้ ำท่วมใหญ่เมื่อปี ที่ผำ่ นมำ ก่อเกิดควำมเสี ยหำยมำกมำย ทำให้พ้นื ที่ หลำยจังหวัดในภำคกลำงเกิดควำมเสี ยหำย รวมถึงมหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรม รำชูปถัมภ์ก็ได้รับควำมเสี ยหำยจำกกำรเกิดน้ ำท่วมเช่นเดียวกับหมำวิทยำลัยอื่นๆ ถึงแม้มหำวิทยำลัยจะไม่ได้ เป็ นข่ำวแต่ก็ได้รับควำมเสี ยหำยมำกมำย ทั้งคอมพิวเตอร์ เกิดควำมเสี ยหำย สนำมหญ้ำพัง ต้นไม้ตำย มี ร่ องรอยครำบน้ ำติดตำมอำคำรเรี ยน อุปกรณ์สำนักงำนเสี ยหำย เป็ นต้น แต่มีสิ่งหนึ่งที่สังเกตเห็นและมี ควำมเปลี่ยนแปลงไปคือ สระน้ ำที่อยูบ่ ริ เวณห้องสมุด ดูจะใสขึ้นมำเล็กน้อย แตกต่ำงจำกเมื่อก่อนที่น้ ำจะมีสี เขียว คงจะเป็ นเพรำะสำเหตุที่น้ ำท่วมได้มีกำรถ่ำยเทน้ ำ เพรำะก่อเกิดควำมเสี ยหำยมำกมำย ทำให้ทำง มหำวิทยำลัยได้มีกำรประชุมให้เลื่อนกำรเปิ ดเทอมออกไปอีก 1 เดือน เนื่องจำกได้รับควำมเสี ยหำย ไม่พร้อที่ จะใช้งำน หลังจำกเปิ ดเทอมมำได้เห็นร่ องรอยของควำมเสี ยหำย บำงอย่ำงก็ไม่สำมำรถเปิ ดใช้บริ กำรได้ ตำมปกติ เช่น กำรบริ กำรคอมพิวเตอร์ ตูA้ TM ร้ำนสะดวกซื้ อ คอมพิวเตอร์ เช็คผลกำรเรี ยน สนำมหญ้ำ และต้นไม่ที่เมื่อก่อนมองไปก็เห็นแต่สีเขียว แต่พอน้ ำได้ผำ่ นไป สนำมหญ้ำก็เหลือแต่ดิน ต้นไม้ตำย กำร ฟื้ นฟูตอ้ งใช้เวลำ แต่กำรฟื้ นฟูมหำวิทยำลัยจะเกิดผล ฉะนั้นเรำต้องช่วยกันเพื่อให้มหำวิทยำลัยกลับมำเป็ น เหมือนปกติตอ้ งช่วยกัน เช่น ช่วยกันทิง้ ขยะลงถัง ห้ำมไปเหยียบต้นไม้ที่กำลังปลูกใหม่ เป็ นต้น เพียง เท่ำนี้เรำก็เป็ นส่ วนเล็กๆ น้อยๆ ในกำรช่วยกันฟื้ นฟูมหำวิทยำลัย


การจัดการกับขยะ

ปัจจุบนั นี้ ขยะมีมำก และมีแต่เพิ่มขึ้นทุกวันขยะได้สร้ำงปั ญหำขึ้นเป็ นอย่ำงมำก เพรำะไม่ อำจจะกำจัดกับขยะได้ วิธีที่กำจัดขยะได้เร็ วที่สุด ก็คือกำรเผำ แต่กำรเผำขยะนั้นก็ก่อเกิดปั ญหำทำงอำกำศ และก่อเกิดมลพิษต่อสิ่ งแวดล้อม เป็ นผลร้ำยกับสัตว์ และก็มนุษย์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมรำชูปถัมภ์ ก็มีกำรกำจัดขยะโดยกำรเผำ อำจจะ เป็ นเพรำะว่ำเป็ นวิธีที่รวดเร็ วในกำรกำจัดขยะ กำรเผำขยะนั้นก่อเกิดมลพิษทำงอำกำศ พอนักศึกษำสู ดดม เข้ำไปนั้น ก็อำจจะเป็ นโรคทำงเดินหำยใจได้ กำรเผำขยะของมหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระ บรมรำชูปถัมภ์น้ นั ไม่ได้ทำในที่ลบั ตำคน แต่ทำกันอยูท่ ี่หน้ำคณะอุตสำหกรรม ทำให้ทศั นะวิสัยไม่สวยงำม กำรเผำขยะไม่ได้แค่ก่อเกิดปั ญหำทำงมลพิษเท่ำนั้น แต่เป็ นปั จจัยหลักในกำรก่อเกิดปั ญหำโลกร้อน เพรำะ ควันไฟนั้นได้ไปทำลำยชั้นบรรยำกำศทำให้โลกร้อนมำกยิ่งขึ้น ประกอบกับผูค้ นได้ตดั ต้นไม้ทำให้ไม่มี ต้นไม้ได้ดูดก๊ำซคำร์ บอนไดออกไซน์ อำจจะเป็ นอีกหนึ่งสำเหตุที่ก่อไห้เกิดน้ ำท่วมใหญ่ในครั้งที่ผำ่ นมำก็ ได้ และทำไมทำงมหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมรำชูปถัมภ์ ถึงทำกำรเผำขยะในที่ที่โจงแจ้ง มีวธิ ีมำกมำยในกำรกำจัดขยะ เช่นกำรฝังกลบ กำรคัดแยกขยะนำมำรี ไซเคิล เป็ นต้น หรื อเรำก็สำมำรถลด ขยะได้ดว้ ยตนเอง โดยกำรนำถุงพลำสติกมำใช้ซ้ ำ ใช้ถุงผ้ำ ถ้ำเรำช่วยกันปั ญหำขยะของมหำวิทยำลัยรำช ภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมรำชูปถัมภ์ อำจจะลดลงก็ได้


ฉันสะดุง้ ตื่นขึ้นมำกลำงดึกเพรำะได้ยนิ เสี ยง........เพลงแว่วมำเป็ นทำนองเพลงไทย เดิม ฉันเพ่งสำยตำฝ่ ำควำมมืดเข้ำไปมองนำฬิกำ ตอนนี้เวลำแค่ตีสองเท่ำนั้น ฉันสะบัดผ้ำห่ม ออกจำกกำย และเดินลงมำจำกเตียง เท้ำของฉันสัมผัสถึงควำมเย็นของไม้กระดำน ฉันรี บเดิน ฝ่ ำควำมมืดสลัวออกไปมองที่หน้ำต่ำง ด้ำนนอกนั้นบรรยำกำศมืดสนิท มีแสงจันทร์ส่องมำเพียง สลัวๆ เท่ำนั้น มีลมพัดมำเพียงเอื่อยๆ พำให้ร่ำงกำยอันเย็นวำบและขนลุก ฉันรี บเอำมือมำถูแขน เพื่อควำมอบอุ่นของร่ ำงกำย ฉันยังได้ยนิ เสี ยงคนตรี ไทยมำแว่วๆ ฉันนึกในใจว่ำต้องไม่กลัว และไม่กลัว เป้ ำหมำยของฉันคือไปตำมว่ำเกิดอะไรขึ้น ฉันรี บลงบันไดและออกนอกบ้ำน เพื่อพิสูญจ์ควำมจริ ง ฉันเดินมำเรื่ อยๆ ฝ่ ำควำมเย็นและควำมมืดมิดไปและจนไปเจอกลุ่มควัน อะไรสักอย่ำงและ ฉันเห็นคนเดินไปเดินมำ ฉันเอำมือจับที่หน้ำอกตัวเองพบว่ำใจเต้นแรงมำก เพลงก็เหมือนดังมำกขึ้น ฉันฮึดสู ้พร้อมเผชิญหน้ำกับคนกลุ่มนั้น เขำหันหน้ำกลับมำและตกใจ และเสี ยงกรี๊ ดก็ดงั ขึ้น และมีเสี ยงหนึ่งบอกว่ำเขำกำลังถ่ำยทำเรื่ องผีอยู่


ฉันไม่เคยเห็นหน้ำเขำมำก่อน เขำมำจำกไหน เขำเป็ นใครฉันไม่รู้ ฉันเริ่ มเห็นเขำครั้งแรก ตอนที่ ฉันฟื้ นจำกอุบตั ิเหตุเมื่อหนึ่งปี ก่อน พอฉันฟื นขึ้นมำจำกอำกำรบำดเจ็บ ฉันก็ยงั เห็นเขำคนนั้นยืนอยูท่ ี่ขำ้ ง เตียง ในทุกๆ วัน จนกระทัง่ ฉันออกจำกโรงพยำบำลมำพักที่บำ้ น ฉันก็ยงั เห็นเขำคนนั้นอยู่ จนกระทัง่ ฉันทน ไม่ไหวฉันเลยไปถำมพ่อ พ่อค่ะ หนูเห็นใครก็ไม่รู้มำอยูข่ ำ้ งๆ หนู ทุกที่ที่เคยไปเลย ตอนที่หนูเกิดอุบตั ิเหตุเกิดอะไรค่ะ ไม่มีอะไรหรอกแค่หนูหำยก็พอแล้วลูก ตั้งแต่น้ นั มำฉันไม่เคนถำมหำควำมจริ งจำกพ่ออีกเลย แต่พอฉันส่ องกระจกทุกครั้ง ฉันเห็นเขำคน นั้นอยูใ่ นลูกตำฉัน หรื อว่ำ นี่ ไม่ใช่ลูกตำฉัน ขอโทษนะค่ะ ลูกของคุณได้รับควำมกระทบกระเทือนจำกอุบตั ิเหตุทำให้ลูกคุณเสี ยดวงตำ ทั้งสอง ข้ำง แล้วมีคนมำบริ จำคลูกตำหรื อยังครับ ยังเลยค่ะ ผมต้องหำคนมำบริ จำคลูกตำให้ลูกผมให้จนได้ ถึงแม้ตอ้ งฆ่ำใครก็ตำม ทำไมฉันฝันถึงเหตุกำรณ์น้ นั อีกแล้ว หรื อว่ำลูกตำฉันไม่ใช่เป็ นของฉัน และตอนนี้ฉนั เห็นเขำยืนอยู่ ข้ำงเตียงฉัน และฉันเพิ่งสังเกตได้วำ่ ลูกตำของเขำคนนั้นมันว่ำงเปล่ำมีเลือดไหลตลอดเวลำและเขำได้ยนื มือ ตรงมำที่ ลูกตำของฉัน กรี๊ ดดดดดดด


โคลงร่ างเรื่องคริสบีค้ รีมโดนัท ความเป็ นมาของปัญหา คนไทยส่ วนใหญ่ชอบบริ โภคแบรนด์มำกว่ำตัวที่เป็ นสิ นค้ำ โดยคนส่ วนใหญ่เมื่อเห็นผูค้ นต่อคิว ซื้ อของเป็ นจำนวนมำกก็มกั จะไปต่อแถวตำมเพื่อเป็ นกำรเกำะกระแสที่เป็ นบุคคลแรกๆ ที่ได้กินคริ สบี้ครี ม โดนัท โดยที่บริ โภคจะบริ โภคสิ่ งที่เป็ นแบรนด์เข้ำไปด้วย เช่น คริ สบี้ครี มโดนัทรำคำชิ้นละ 30 บำท ถ้ำคิด แค่ค่ำวัตถุดิบในกำรประกอบก็รำคำอำจจะไม่ถึง เพรำะคิดค่ำแบรนด์ลงไปกับตัวสิ นค้ำอำจทำให้มีรำคำแพง มำก ผูบ้ ริ โภคมีควำมคิดเห็นว่ำ คริ สบี้ครี มโดนัทก็รสชำติเหมือนๆ กับขนมทัว่ ไป แต่ติดตรงที่แบรนด์ดงั และวัตถุดิบนำเข้ำจำกต่ำงประเทศ กินเข้ำไปก็ไม่มีประโยชน์ มีท้ งั แป้ ง น้ ำตำล ไขมันก็เยอะ และยังต้อง ไปต่อคิวยำวเพื่อซื้ อให้ได้ตำมกระแสนิยมมำ และยังเสี ยสุ ขภำพจิตอีก วัตถุประสงค์ - ปั จจุบนั นี้คริ สบี้ครี มโดนัทกำลังเป็ นที่นิยมของคนไทย - ทำไมคนไทยถึงหันมำบริ โภคขนมต่ำงประเทศมำกขึ้น - ทำไมคริ สบี้ครี มโดนัทถึงเข้ำมำตีตลำดเมืองไทยได้ ขอบเขตของการศึกษา ส่ วนมำกจะค้นหำข้อมูลจำกอินเทอร์ เน็ต และในหนังสื อพิมพ์ วิธีดาเนินการศึกษา จะค้นคว้ำทำงอินเทอร์ เน็ตและหนังสื อ หำแหล่งที่มำและประวัติของคริ สบี้ครี มโดนัท ควำมนิยม ของคนไทยที่มีต่อคริ สบี้ครี มโดนัท ผูบ้ ริ โภคมีควำมคิดเห็นอย่ำงไร ประโยชน์ คาดว่าทีจ่ ะได้ รับ รู ้วำ่ ผูบ้ ริ โภคมีควำมคิดเห็นอย่ำงไรกับคริ สบี้ครี มโดนัท คนไทยส่ วนใหญ่ชื่นชอบแบรนด์มำกกว่ำตัวสิ นค้ำ คนไทยชอบกินของที่อยูใ่ นกระแสนิยม


บทความ เรื่อง คริสบีค้ รีมโดนัท พิมลรัตน์ อึ่งน้อย

คริ สบี้ครี มก่อตั้ง โดย เวอร์ นอน รู ดอล์ฟ (Vernon Rudoph) ใน ค.ศ. 1937 สู ตรลับพิเศษคือ เป็ นโดนัทที่มีรสชำติพิเศษ เนื้อแป้ งที่นุ่มลิ้น ไม่เหมือนใครด้วยสู ตรลิขสิ ทธิ์ ที่เลื่องชื่อให้นกั ชิมติดใจมำแล้ว ทัว่ โลก มำกว่ำ 70 ปี แล้ว กำรทำโดนัทเป็ นกำรทำแบบวันต่อวัน และวิธีรับประทำนโดนัท คริ สบี้ ครี ม ให้ เอร็ ดอร่ อยที่สุด คือต้องรับประทำนขณะที่ยงั อุ่นๆ ปัจจุบนั คริ สบี้ ครี ม มีสำขำกว่ำ 600 สำขำ อยูใ่ นกว่ำ 20 ประเทศทัว่ โลก เช่น สหรัฐอเมริ กำ ออสเตรเลีย แคนำดำ จีน อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น มำเลเซีย เม็กซิโก ฟิ ลิปปิ นส์ เปอร์ โตริ โก เกำหลีใต้ สหรำช อำณำจักร เป็ นต้น โดยสำขำแรกในไทยของคริ สบี้ ครี มอยู่ ที่ช้ นั G สยำมพำรำกอน ในพื้นที่ขนำดกว่ำ 100 ตำรำงเมตร ถื อว่ำค่อนข้ำงใหญ่ เนื่องจำกเอกลักษณ์ของร้ำนคริ ส บี้ ครี ม คือกำรโชว์ข้ นั ตอน กำรทำโดนัท เพื่อสร้ ำงประสบกำรณ์ ให้กบั ผูบ้ ริ โภคทั้งนี้ ในวันเปิ ดร้ ำนวันแรกเพื่อสร้ ำงกำรรับรู ้ ให้แก่ผบู ้ ริ โภค จึงมี กำรคิ ดกิ จกรรมที่เป็ นไฮไลต์ “รับสิ ทธิ์ อร่ อยฟรี 1 ปี ” สำหรับลูกค้ำที่มำต่อคิวเป็ นคนแรก เมื่อซื้ อโดนัท ชนิ ดใดก็ได้ 1 โหล จะได้รับสิ ทธิ์ อร่ อยฟรี 1 ปี ขณะที่ อนั ดับที่ 2-3 จะได้รับสิ ทธิ์ 6 เดื อน และ 3 เดื อน ตำมลำดับ ปลำยเดือนกันยำยน 2553 วงกำรตลำดต่ำงหันหน้ำมำมองปรำกฏกำรณ์ครั้งใหม่จำกโดนัท แบรนด์ดงั จำกอเมริ กำที่มีตำนำนกว่ำ 70 ปี กับ “คริ สปี้ ครี ม” (Krispy Kreme) กำรเปิ ดตัวครั้งแรกที่สยำม พำรำกอน กับสถิติกำรต่อคิวซื้ อที่ใช้เวลำมำกที่สุดในประเทศไทย จนถึงบัดนี้ “คริ สปี้ ครี ม” มีกำรขยำย สำขำที่ 2 แล้วที่เซ็นทรัลลำดพร้ำว และล่ำสุ ดกับ เซ็นทรัลแกรนด์ พระรำม 9 พร้อมกระแสกำรต่อคิวยัง ต่อเนื่อง Mika dewid-Douglas อำจำรย์ประจำสำขำ Business Marketing และผูท้ ำวิจยั เรื่ องดังกล่ำว เปิ ดเผยว่ำ กำรสำรวจลูกค้ำของ Kripy Kreme จำนวน 550 คน ซึ่ งกำลังยืนรออยูใ่ นคิวที่หน้ำสยำมพำรำ กอนเพื่อเข้ำไปซื้ อโดนัท Krispy Kreme ซึ่ งมีกำรทดสอบโดยวิธี “blind taste test” (ผูช้ ิมจะไม่รู้วำ่ โดนัท นั้นเป็ นแบรนด์อะไร) รวมทั้งกำรสอบถำม สรุ ปได้วำ่ รสชำติเป็ นสิ่ งสำคัญที่สุด โดยเหตุผลอันดับหนึ่งที่ ผูบ้ ริ โภคเลือกกินโดนัท Krispy Kreme พบว่ำ 40% ให้คำตอบคือ เลือกเพรำะรสชำติ (ซึ่ งรวมถึงระดับของ


ควำมหวำน รู ปร่ ำงหน้ำตำของโดนัท และกลิ่น) คำตอบที่พบรองลงมำคือ สนใจที่แบรนด์ 19% และควำม สดใหม่12% นอกจำกนี้ ยังได้ศึกษำอีกว่ำ กลุ่มผู ้ บริ โภคต้องกำรซี้ อโดนัทไปให้ใคร ปรำกฏว่ำโดยส่ วนใหญ่ ซื้ อเพื่อเป็ นกำรบริ โภคเอง 66% และ 17% เป็ นกำรซื้ อเพื่อนำไปขำยต่อในต่ำงพื้นที่ ดังนั้นเรำจึงเห็นรู ปแบบ ของ “คริ สปี้ ครี ม” ในช่องทำงตลำดนัด หรื อตำมป้ ำยรถเมล์ ซึ่ งปั จจุบนั ก็ยงั ปรำกฏให้เห็นอยู่ แม้จะไม่แรง เท่ำช่วงต้นๆ ก็ตำม โดยคนไทยชอบบริ โภคของแปลกและใหม่ และชื่นชอบของที่ติดแบรนด์เป็ นพิเศษ โดยที่ สังเกตได้จำกที่ตอนที่เห็นคนซื้ อต่อแถวเพื่อซื้ อคริ สบี้ครี มโดนัทเป็ นจำนวนมำก โดยรอคิวด้ำนหน้ำร้ำนที่ อยู่บริ เวณชั้นจีต่อแถวยำวเหยียดตั้งแต่ห้ำงสยำมพำ รำกอนไปยันวัดปทุมวนำรำม ซึ่ งตลอดทั้งวันจะมี บรรดำญำติพี่นอ้ ง เพื่อน คอยซื้ อข้ำว ซื้ อน้ ำให้กิน ส่ วนช่วงเวลำกลำงคืนถึงเวลำห้ำงปิ ดทำกำรแล้ว บรรดำ สำวกกระแสหลักยังปั กหลักนอนรอบนพื้นทำงเท้ำจนถึงรุ่ งเช้ำ โดยมีพนักงำนของทำงร้ำนคริ สปี้ ครี มคอย อำนวยควำมสะดวกให้ โดยที่ บริ โภคได้ต้ งั ข้อสัง เกตว่ำ กำรที่ ต่อคิ วซื้ อคริ สบี้ ครี มโดนัทนั้นบำงครั้ ง อำจจะเป็ นเจ้ำของกิจกำรจ้ำงเพื่อต่อคิวซื้ อ เพื่อเป็ นกำรปลุกกระแสว่ำคริ สบี้ครี มโดนัทนั้นต้องอร่ อยคนถึง ต่อคิวซื้ อ ถ้ำจะวิเครำะห์ตำม pop culture นั้น ผศ.ดร. ชวนะ ภวกำนันทรน์ มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ คณะวำรสำรศำสตร์ "ทำไมโดนัทของ คริ สปี้ ครี ม ถึงให้ควำมรู ้สึกพิเศษแก่คนกินก่อนอื่นต้องย้อนกลับไป มองก่อนว่ำ บ้ำนเรำไม่ใช่ไม่เคยมีกำรสร้ำงโดนัทแปลกๆ มำก่อน เคยมีมิสเตอร์ บนั ก่อนหน้ำนั้นก็มีโรตี บอย และในตอนหลัง ยังมีโดนัทของ ติ๊ก ชิโร่ อีก แต่คริ สปี้ ครี ม แตกต่ำงออกไปในมิติของสิ นค้ำตลำด เดียวกัน คนจะรู ้สึกว่ำคริ สปี้ ครี ม เหมือนเป็ น innovation อย่ำงหนึ่ง และพวกเขำคือ innovator ที่พลำดสิ่ ง เหล่ำนี้ไปไม่ได้ นัน่ เป็ นเหตุผลว่ำ ทำไมจึงเกิดกระแสคนแห่คลัง่ ไปรอเข้ำแถวที่พำรำกอน" ในมุมหนึ่ง โดนัทของมิสเตอร์ บนั หรื อโรตี บอย รวมทั้ง ติ๊ก ชิโร่ ไม่ได้มีควำมไฮโซมำก ยิง่ ของ ติ๊ก นั้น มำร์ จินต่ำกว่ำ เพรำะอะไร เพรำะมันเป็ นวัฒนธรรมขำยของ หรื อเอำตัวเซเลบนำโดนัท ขำยตัว คุณติ๊ก ไม่ได้ขำยตัวโดนัท นัน่ หมำยควำมว่ำ มำร์ จินจริ งๆ อยูท่ ี่ตวั เจ้ำของคือคุณติ๊ก ขณะที่ คริ สปี้ ครี มนั้น สลับที่ทำงกัน มันมีกำรลงทุน ซื้ อลิขสิ ทธิ์ เข้ำมำ พอมันผ่ำนกระบวนกำรต่ำงๆ ทำงวัฒนธรรม อีกทั้งมีโลโก้ เป็ นแบรนด์ขนำดนี้ คนที่ชอบโดนัท หรื อคนที่ไม่ชอบโดนัทจริ งๆ ก็อำจจะรู ้สึกว่ำ พวกเขำควร "เข้ำร่ วม" ปรำกฏกำรณ์น้ ี ซึ่ งคนแบบนี้ เรำเรี ยกว่ำเป็ นพวก innovator ที่ชอบวัฒนธรรม contemporary ผูเ้ ขียนคิดว่ำถ้ำวิเครำะห์ตำม pop culture นั้นจะเห็นได้วำ่ คนไทยส่ วนใหญ่ชอบบริ โภคแบ รนด์มำกว่ำตัวที่เป็ นสิ นค้ำ โดยคนส่ วนใหญ่เมื่อเห็นผูค้ นต่อคิวซื้ อของเป็ นจำนวนมำกก็มกั จะไปต่อแถว


ตำมเพื่อเป็ นกำรเกำะกระแสที่เป็ นบุคคลแรกๆ ที่ได้กินคริ สบี้ครี มโดนัท โดยที่บริ โภคจะบริ โภคสิ่ งที่เป็ น แบรนด์เข้ำไปด้วย เช่น คริ สบี้ครี มโดนัทรำคำชิ้นละ 30 บำท ถ้ำคิดแค่ค่ำวัตถุดิบในกำรประกอบก็รำคำ อำจจะไม่ถึง เพรำะคิดค่ำแบรนด์ลงไปกับตัวสิ นค้ำอำจทำให้มีรำคำแพงมำก ผูบ้ ริ โภคมีควำมคิดเห็นว่ำ คริ สบี้ครี มโดนัทก็รสชำติเหมือนๆ กับขนมทัว่ ไป แต่ติดตรงที่แบรนด์ดงั และวัตถุดิบนำเข้ำจำกต่ำงประเทศ กินเข้ำไปก็ไม่มีประโยชน์ มีท้ งั แป้ ง น้ ำตำล ไขมันก็เยอะ และยังต้องไปต่อคิวยำวเพื่อซื้ อให้ได้ตำมกระแส นิยมมำ และยังเสี ยสุ ขภำพจิตอีก แต่มีผบู ้ ริ โภคที่คิดแตกต่ำงว่ำ เช่น เรื่ องโปรโมชัน่ กินฟรี นี่ มันก็แค่ประมำณ สอง-สำมร้อยคน แรก ในเปิ ดร้ำนวันเดียวเท่ำนั้น เพรำะฉะนั้นไม่น่ำจะอธิ บำยกระแสในวันต่อๆมำได้เท่ำที่ควร และยอมเป็ นคนตกประแส ไม่เป็ นส่ วนหนึ่งของคนรอบข้ำง และสู ญเสี ยควำมเป็ นตัวตนทำงสังคม ยังจะ ดีกว่ำ ไปต่อแถวซื้ อของที่จริ งๆแล้วก็แค่ แป้ ง น้ ำตำล แล้วก็ไขมัน เต็มไปหมด ต่อแถวก็เสี ยทั้งสุ ขภำพจิต เสี ยเวลำ เสี ยเงิน สุ ดท้ำยยังเสี ยสุ ขภำพอีก อุษณี ยเ์ ล่ำว่ำ เคยไปกินที่อเมริ กำแล้วครั้งแรกและครั้งเดียวเพรำะเพื่อนฝรั่งเลี้ยง ผมคิดว่ำมัน ก็แค่โดนัทที่ใส่ น้ ำตำลมำกไปและมีกลิ่นหอมเท่ำนั้นเอง ใครจะไปต่อแถวไร้สำระนัน่ ขอแนะนำให้หนั หลัง เดินไป Siam Center ขึ้นไปชั้นที่สี่ แล้วซื้ อ Bapple กินอย่ำงสบำยใจไม่ตอ้ งต่อแถวดีกว่ำ ฌอง โบดิยำร์ด (Jean Baudrillard) นักคิดชำวฝรั่งเศสเคยให้ควำมเห็นว่ำโลกปั จจุบนั นี้เรำ ล้วนสื่ อสำรกันผ่ำน “สัญญะ” กำรบริ โภคที่เกิดขึ้นส่ วนใหญ่จึงเป็ น “กำรบริ โภคเชิงสัญญะ” (consumption of sign) ด้วย นัน่ แปลว่ำเวลำเรำบริ โภคนั้นเรำไม่ได้บริ โภคบนพื้นฐำนของ “ควำมจำเป็ น” (needs) อีกต่อไป แต่เรำกำลังจะบริ โภคเพื่อแสดงตัวตน ยกตัวอย่ำงถ้ำหำกทำนโดนัทธรรมดำหนึ่งชิ้นตำมตลำดนัด ย่อมหมำยถึงว่ำอยำกจะทำน โดนัทเพื่อควำมอิ่มและควำมอร่ อย แต่เมื่อบริ โภคโดนัทมียหี่ อ้ เช่น ดันกิ้น โดนัท ย่อมหมำยควำมว่ำบริ โภค สัญญะที่เป็ นตัวแบรนด์ของโดนัทเข้ำไปด้วย ซึ่ งย่อมแสดงภำพสะท้อนของคนที่เป็ นวัยรุ่ นทำนอำหำรแฟ รนส์ไชส์ออกมำให้บุคคลภำยนอกเห็น และรับรู ้วำ่ เป็ นคนที่มีลกั ษณะหรื อรสนิยมแบบไหน แต่คริ สปี้ ครี ม นั้นก้ำวไกลไปกว่ำนั้นด้วยกำรที่ “สื่ อ”มีอิทธิ พลในกำรโหมโปรโมทว่ำเป็ น แบรนด์ตน้ ตำรับเก่ำแก่จำกสหรัฐอเมริ กำ และยังเปิ ดเพียงแค่สำขำเดียวในประเทศไทยในขณะนั้น (ตอนนี้มี สำขำที่ 2 ที่เซ็นทรัล ลำดพร้ำว แล้ว) ประกอบกับโปรโมชัน่ ที่ผทู ้ ี่มำซื้ อเป็ นท่ำนแรกจะได้กินฟรี 1 ปี (อำทิตย์ละ 1 กล่อง) ทำให้ยงิ่ สร้ำงแรงกระตุน้ ให้คนไปเข้ำคิวก่อนจะเปิ ดขำยจริ งเป็ นวันๆ


บรรณานุกรม ที่มำ : ประชำชำติธุรกิจ, showded.com http://www.voicetv.co.th/content/23271 ฐำนเศรษฐกิจ โดย ผูช้ ่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ภคพล จักรพันธ์ อนุฤทธิ์ คอลัมน์ผทู้ รงคุณวุฒิ ที่มำ http://www.krispykreme.co.th

การพัฒนานวัตกรรมทางภาษาไทย  
การพัฒนานวัตกรรมทางภาษาไทย  

รวมงาน เรื่องสั้นๆ และอีกหลากหลาย