Page 1


....

...

...

.....

...

.

....

....

.....

...

...

....

....

....

.......

....

.. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .

.....

.

....

....

.........

....

..

...

....

...

.....

. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

...


...

..

На л и в а а д

, пе п цветна

же лка бавно си од а н и, у Ед

еру

..........

бав а

та

п ро ле т

м но

.......

....

ет на тка л

...

...

....

...

........

..

гу й годи. . . . . .

..


...

...

д но

........

......

..

..

. ... ......... ...

..

а зе лена е

гасениче, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ри ж убаво ма ло, безг

но с и л е г н

а ло .

....

ре в а т

..

.

А ..

т на

..

. ...

...


.........

....

..

........

На Белата Рада не й се верува што гледа:

..

„Григориj, пилињата ти се на една педа! . . . . .. .. Зарем не ти е страв да .. седиш вака?’’

..

..

..

..

.. .

... ...

и пеjач поголем од нив да

..

плашам, со песна да се бранам

.........

станам” - рече тоj. . . . ... . ..... . . ......... ....

..

...

.

..

„Решив веќе да не им се

.

... ...

...........


е. . ..

.... ... .

..

.

..

..

....

с ме

..

...

.

.

...

...........

се чуло и виде ло гасеница да пее?!’’ ...... . . . . . .... . . . - по ч н а т а а д а с . .. е

е „К а д

....

.....

не се чуло,’’

.

...... ..

„Досега

......

....

- возврати Григориj, . ............ „но сега и тоа ќе излезе на видело!’’


...

...

...

...

..

..

ив

. ...

адава ќе бидам главен’’. .

.

... ен лав

.....

..

..

....

..........

.... пеjа ч

...

.

..... ...........

..

...

....

...

...

..

.......

....

... ..... .......

....

.

.. .. ...

.....

..

с

..

ив ол

....... . .. . . .. . . .

т а на м ес Ќ ли и . лес ни

вес е . . „Н а у чив песни ....

...

..........

..

.

... .. .


...

... ...

....

..

..

.

. . . . „А х, м а ...

....

....

.. ..

..

..

.. ....

..

..

л ригориj, ти мора Г

..

..

......... . ...

...

...

...

....

...

...

не од шт

а

си с он и

.....

.....

. ...

’. л !’

........ ...

..

......

..............

... ........

.

.. ..

.

..

.. .. ......


.

............... ли

...

пи

...

..

...

...

..

на

...

ие

........

убави и од о . . по н

....

..

.

е ла Радо, знам jас песни, .

.. .

..

...

... ....

, не , Б . . „ Не

...

....

.........

њ ат

а

со к

лу н

чињ

а тесни’’. . . . . . . .


.....

ав а фа лба вре дна!’’ за д е ва Р ада.

.

......

.

...

...

.. .. . . . ...

.. ...

..........

......

...

...

............

во j

..

.

..........

ет

.

...

...

j пе с н а е д н а , .

..

. ... . г о -

....

.

.

тол де, штом си видиме колк да у

..

...

„Е , а ј

и ку с

з а пе ле н ,

...

....


Григориj пушти златен г

...

....

....

.............. ....... .

лас д

а се

ми лозвучна

...

...

..

..

л ее

пе с н

, ..

...

а по

.. ..

..

..

... . нот . . . . . . .... и. ..... ... . ... ... ........

.. ..

..

..

....

....

............. .

к.....

....

а е све до

................... ...........

...

... ..

... .

.... ...

..............

е На Рада н й се верува дек

...

.... .........

....

.

....

..


.....

.... . ........ ..... ... . .. .... .. по . . . . . чн ад .... ........ ап . .... ее . . . . . .... . .... ...... .... ....

н

о ед

к.

....................

. . ..

ов м а г и ч е н м о м е н т р а вак


....

.. ...

..

.........

..

. . . . . . . . тргна забавата да jа бара. . .... ... . . По неа долета .. .. бубамарата Кара заедно со убавите пеперутки Тара и Сара.

...

и лесна, бавната желка Дара

..

. ... .....

..

..

...

..

.

..

.............

.........

...

......

.

............

Штом слушна песна весела

...

... .

..

...

.

........

Ете го ита и другарот црв, коj сака да стигне до Григориj прв. .. .. .. .. .. ..

... ...

...

...

...

.

...

......

........

..

..

...

......

.


.....

...........

.

...

.

..

......

....

...

.....

..

...

...........

убаво да пее? олку т За р же о гасеница м

... ... ... ...

...

......

....

............

...

в а ше г а .

.. ..

р з а не к а к

......

..

...

и н а гл е д а и л и

ва збо стану

...

..

н а вис т

..........

.

. . да

. ...

ли

.

Н

... ............... у се верув j не м а , па о ...... к оч и т и ......... , н а в у р е а си ги прове

.......


.. . .....

...

..

.

..

..

..

..

...

..

..

...

...

.....

.....

и многу се забавуваат. Григориj и пилињата пеjат во хор,

.. ...

....

....

...

.

.. .... .. .... ... ....

.. ..

.............. .... .

..

..

а низ цветната ливада се слуша само весела песна и другарски џагор.

...

..

..

Оттогаш сите заедно другаруваат

............

.. .....

...

На ливадата до тоj ден, таков пеjач не бил роден. Тоа го кажа и наjславното пиленце Крки, коe секоj ден има свирки заедно со Мрки и Брки.

...

.............

..

.. .. . .

.

................


.. ен в а гл

.

гасениче Григориj . . . . . . . и н а д а ле к у . . . .. п

ае р

. ..

...

фр с т а на

.

..

, уб авото

озна т

......

..

Так а

......

..

...

..

...

...

....

..

.....

пеjач с лавен.

...

...

..


.

.. ...

на фотографиjа и

........

..Т

ањ

аИ

вано

текс

вска и

т: .

....

....

.....

Викториjа Мирч

.................

еска

заjн:

Тањ а Ивановска .

...

икториjа Мирческа . . . . . ...........

..

...

.......

..

.. ...

....

..

.

к

а: В тур

................

..

..

е .. . Л

.... .....

.....

. Ди

........

...

.

...

..

..

...

.

..

..

..

..

..

.

.. ..

...

.. ..

................ .

..

...

.......

.

..

ори Авт


....

....

. ....

...

. ...

...

.. ...

.... ....

...................

....

Раскажуваме фотографии, фотографираме приказни,

...

...

...

...

.

. r a s k a z u v a l k a @t w inky. m . . . . . . . . . w w w.twinky. mk . . . . . . . . . . . . .

k...........

© 2014 Сите права се заштитени. Ниту еден дел од ова издание не смее да биде препечатуван, копиран или објавуван во каква било форма или на кој било начин во електронските или печатените медиуми, без писмена согласност од авторите.


. . . . Ра с к а ж у в а л ...

бр

.2

. ... ..

..

ка

........

.. .. . .

Раскажувалка 2 „Гасеничето Григориј стана пејач славен“  

Раскажувалката „Гасеничето Григориј стана пејач славен“ е детска фото-приказна во која се опишани авантурите на гасеницата Григориј кој стан...

Раскажувалка 2 „Гасеничето Григориј стана пејач славен“  

Раскажувалката „Гасеничето Григориј стана пејач славен“ е детска фото-приказна во која се опишани авантурите на гасеницата Григориј кој стан...

Advertisement