Page 1


За ДАВИД КЛИМОСКИ

изработува СТУДИО МАРУДИ www.studiomarudi.com tanja@studiomarudi.com +389 (0) 75 472 635 сет дизајн СТУДИО МАРУДИ | Тања Џон, Валерија Илиевска фотографија, текст и дизајн СТУДИО МАРУДИ | Тања Џон лектура и коректура ВИКТОРИЈА МИРЧЕСКА

v

.


ТА Њ А Џ О Н

К а де е м о ј а т а насмевка?


Д а в и д е м а л о с л а т к о з л а то к о с о л а вч е . То ј н е е к а к о се к о ј о б и ч е н л а в . То ј н е е н а м у рте н и н е се е с т р а в . Н Е , Н Е , Н Е !


Се к о г а ш с о н а с м е в к а м и л н а , п о д гот ве н е з а и г р а . В о џ у н г л а т а л а в к а к о н е го н е м а , ш то с и те г и р а з ве д р у в а и и с п о л н у в а с о љ у бо в с и л н а .


Е д н о у т р о и с то к а к о к о е б и л о д р у го, л а вч е то Д а в и д се р а зб уд и , н о, л и це то к о д а м у бе ш е т у ѓо. А у, к а к в а П А Н И К А !


Насмевката му ја нема, ИСЧЕЗНАЛА. Се и с те г н а с и л н о. П о г л е д н а де с н о - л е в о. П о г л е д н а го р е - до л у. Никако не успеа д а се н а с м е в н е м и л н о. ВИСТИНСКА БЕЉА!


Прво тргна да ја бара, б л и з у в и с о к ото д р в о. Н а г р а н к и те м а л о м а ј м у н ч е н а о п а ш се бе с и , в о р а це те н о с и б а н а н и , д ве п о л н и к е с и . „ З д р а в о Д а в и д , з о ш то н е се с м е е ш ? “ - з а ч уде н о го п р а ш а .


„Си ја загубив насмевката. Д а н е с и ј а в и де л н и з џ у н г л в а н а ш а ? “ - о д го в о р и л а вч е то.

„Не, не, никаква насмевка н е с у м н а ш о л ј а с . И н а к у ќ е се с м е е в н а с и от г л а с ! Н о, з а р е м о ж н о ? С и г у р н о ќ е ј а н а ј де м е а к о ј а б а р а м е с л о ж н о ! “ - го о х р а б р и м а ј м у н ч е то.


М а ј м у н ч е то р и п к а ш е о д д р в о н а д р в о, а п о н е го т р ч а ш е з а г р и ж е н ото л а вч е , к о г а н е ш то з а ш у ш к а н а д н е го в ото г л а вч е . „ З д р а в о д р у г а р ч и њ а“ – г и п оз д р а в и м а л ото п а п а г а л ч е .


„З дра во, па па га л у ша ре н, де не с с у м не што та ж е н. Да л и си ј а виде л м ој а та на см е вка ? “


„ О х , н е . Н о, н е т а ж и д р у г а р ч е м и л о, с è м о ж е д а се н а ј де к а де и д а се с о к р и л о. О Д И М Е ! “


Ш а р е н ото п а п а г а л ч е н а д л а вч е то л е т а , м а ј м у н ч е то не престанува да рипа, а Д а в и д з а б рз а н о о д и - и т а .


С т и г н а а до п е ш те р а т а . Л а вч е то р и к н а с и л н о. Н о, п е ш те р а т а м у в оз р а т и с о р и к а њ е , а н е с о с м е е њ е м и л н о.


„ О х , о в a е с а м о м о е то е х о. “ - се р а с т а ж и , к о г а с л у ш н а п оз н а т г л а с .


„ Н е г р и ж и се б р а т к о. С и г у р е н с у м де к а н а с м е в к а т а т в о ј а ќ е се п о ј а в и з а к р а т к о“ – то а бе ш е го л е м и от с л о н .


„ Гу б а м н а де ж ј а с ! Н е м о ж е д а ј а н а ј де н и т у е де н о д н а с “ – м у о д го в о р и Д а в и д .


С и те ж и в от н и се де а м о л к у м , с о н а ве д н а т и г л а в и , н и к о ј н е з н а е ш е ш то д а се п р а в и .


В о се т а ш т а м а , о де д н а ш ГА Л А М А !

П о г л е д н а а с и те н а д н и в н и те г л а в и , и го в и до а м а ј м у н ч е то к а к о се п а л а в и . Во раката држи банана и с л а т к о ј а ј а де , а с л о н от п о с а к а л у ш п а т а д а м у ј а у к р а де .


Ј а и з до л ж и с у р л а т а за да ја фати, н о, н а м е с то н е а п а п а г а л от го з г р а б и , па дур да сфати, Д а в и д се в т у р н а п а п а г л от н а с л о бо д а д а го в р а т и .


В о се т а т а а зб р к а , у ш те п о и н те р е с н о д а б и де , л у ш п а т а н а зе м ј а п а д н а . Л а вч е то н е ј а в и де , п а ј а С ТА П Н А .


Д А В И Д П А Д Н А Н А ГА З !


С и те з а г р и ж е н о се с т р ч а а н а п о м о ш . Н о, н а м е с то с о л з и д а л е е , З А М И С Л Е Т Е , Д а в и д П ОЧ Н А Д А С Е С М Е Е !

П о н е го, се к о ј е де н , о д п р в до п о с л е де н , п о ч н а д а се с м е е и о д р а до с т д а п е е .


Та к а , м а л ото л а вч е Д а в и д н а у ч и една многу важна лекција: Н а с м е в к а т а е се к о г а ш в о н а с , с а м о н е к о г а ш п оте ш к о се п о ј а в у в а . В о т а к в и те де н о в и е д н о н е ш то н и о с т а н у в а , н а ш и те в и с т и н с к и д р у г а р ч и њ а , н а к о и се к о ј т р е б а ве д н а ш д а и м се ј а в и , з а д а с м и с л а т з а е д н о ш то и н те р е с н о д а се п р а в и .


Д а в и д е м а л о с л а т к о з л а то к о с о л а вч е . То ј н е е к а к о се к о ј о б и ч е н л а в . То ј н е е н а м у рте н и н е се е с т р а в . Н Е , Н Е , Н Е ! Се к о г а ш с о н а с м е в к а м и л н а , п о д гот ве н е за игра. Во џунглата лав како н е го н е м а , ш то с и те г и р а з ве д р у в а и и с п о л н у в а с о љ у бо в с и л н а . Е д н о у т р о и с то к а к о к о е б и л о д р у го, л а вч е то Д а в и д се р а зб уд и , н о, л и це то к о д а м у бе ш е т у ѓо. А у, к а к в а П А Н И К А ! Насмевката му ја нема, ИСЧЕЗНАЛА!

w w w.studiomarudi.com

Profile for Studio Marudi

Raskazuvalka  

Raskazuvalka  

Profile for 25090
Advertisement