__MAIN_TEXT__

Page 1

HARDERWIJK MAGAZINE Jaargang 5, editie 1 - 2018

> Prikkelend Perspectief “De dokter is het medicijn” > De Kraamzorggroep “Gouden regel is één gezicht aan het bed” > Jecor Vakbouwmarkt “Speelgoed om écht te spelen”

> Priscilla Muller

“Op weg naar een rijk en cultureel Harderwijk”

Harderwijk Magazine

1


Ontdekkingstocht Wat is het toch mooi dat je als ondernemer je eigen weg kunt uitstippelen. Je bepaalt zelf het karakter van je bedrijf. En met elk contact laat je zien wie je bent en waar je voor staat. Bij mij staat de mens centraal. Dat houdt voor mij in dat je allereerst goed luistert en echt openstaat voor de wensen en eventuele uitdagingen die bij de ander leven. Wat heb je nodig? Waar word je blij van? Als je dit weet, kun je het in een productvorm gaan gieten, maar zeker niet eerder. Hoe mooi is het dan ook om te zien wat het eindresultaat met mensen doet.

Colofon Een uitgave van: TweeVier in samenwerking met Stefan de Vogel Tel. 0598 - 769068 | magazine@tweevier.nl

Eindredactie: TweeVier

Vormgeving en opmaak: Jort van der Heide

Bladmanagement: Tijdens de gesprekken gaan we ontdekken wat jouw persoonlijke behoeften, wensen en verwachtingen zijn. Mijn ervaring is dat dit van zeer uiteenlopend aard kan zijn omdat simpelweg ieder mens anders is. Aangezien dit zo belangrijk is om te weten, wordt hier ruim de tijd voor genomen. In mijn visie kun je geen product leveren als je niet exact weet waar het aan dient te voldoen, sterker nog, dit moet je niet willen. Met wederzijds vertrouwen, heldere wensen en afspraken zijn we al een heel eind op weg. Bij

Alex Posthuma

Coverfoto: Fotograaf: Karin Huijzendveld Haarstylist: Marlies van Gilst

Oplage: 20.400 exemplaren huis aan huis in de gemeente Harderwijk

het vertalen naar een ontwerp vind ik het minstens net zo belangrijk om mee te denken en

Druk:

aan te voelen als wel duidelijk te zijn. Ik zeg wat in mij opkomt. Maar leg ook uit waarom ik

Grafistar

bepaalde keuzes zou maken en wat ze toevoegen aan het geheel. Het doel is om samen tot een keuze te komen die echt bij jou en je huis past. Daarom kom ik graag bij je thuis, zodat ik het zelf kan zien, ervaren en we samen een pad kunnen uitstippelen. Heb je plannen? Hoe beter je weet wat jij wilt en wat jij mooi vindt, hoe gerichter we samen op zoek kunnen. Inspiratie opdoen kan op allerlei manieren. Bezoek showrooms en blader in woonbladen. En kijk ook zeker bij familie, vrienden en buren. Overal kun je inspiratie opdoen. De reis begint altijd met een eerste stap‌ Marcel van de Beeten Het Keukenbureau

Verspreiding: All-Inn Verspreidingen

Copyright 2018 Niets uit de uitgave mag worden verveeldvoudigd en/of openbaar gemaakt doormiddel van fotokopie, microfilm, internet of op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande toestemming van de uitgever. TweeVier kan niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk gehouden worden voor eventuele fouten, omissies of onvolkomenheden in de gegevens. Een deel van de informatie wordt door derden aangeleverd en TweeVier is daarom niet aansprakelijk voor de juistheid, volledigheid of actualiteit van deze informatie. Lezers van deze magazine kunnen op geen enkele wijze rechten ontlenen aan de door TweeVier aangeboden informatie

Verder in deze editie: de standpunten van diverse politieke partijen tijdens de aankomende Gemeenteraadsverkiezingen, een mooi artikel over Centering Pregnancy, waar (aanstaande) moeders hun zwangerschapservaringen kunnen uitwisselen, een interview met directeur Priscilla Muller over de rooskleurige toekomst van Theater Harderwijk / Stichting Podia Harderwijk en diverse andere informatieve artikelen over Zorg & Gezondheid, Wonen & Bouwen en Ondernemen.

Harderwijk Magazine

3


Inhoudsopgave

Columns

MobiDierenArts ‘We blijven groeien, maar ons karakter verandert niet’ 13

Wonen bij ‘s Heeren Loo Harderwijk Gewoon in de wijk 18-19

Financial Health

23

Centrum voor Mediation

31

Rabobank

50

Zwangeren leren van elkaar Bij Dé Verloskundigenpraktijk Harderwijk 21

Marco Parket ‘Het gaat echt op rolletjes’ 39

Gemeente Zeewolde ‘Prachtig om in je eigen dorp zo te bouwen én te groeien’ 41

Wonen in Harderwijk Het verhaal van Henk Janssen 42-43

Harderwijk Magazine

5


De ChristenUnie Harderwijk neemt sinds 2002 deel aan het college van B&W. Lijsttrekker Marcel Companjen ziet duurzaamheid, de zorg en de veiligheid als belangrijkste speerpunten voor de komende jaren. “We moeten nu maatregelen nemen om tot

Tot de grootste ergernissen van Harderwijkers

Harderwijk. Hiermee wordt de bereikbaarheid

een duurzame en klimaatneutrale gemeente

behoren hondenpoep en zwerfafval. Door geld

van Harderwijk beter en zal het aantal files op

te komen. Zulke maatregelen neem je niet

vrij te maken, kan er meer aan handhaving

de A28 afnemen. En dát is weer beter voor het

alleen voor de generatie van nu, maar ook

gedaan worden. Ook op het gebied van

milieu en de gezondheid van omwonenden. We

voor de volgende generaties in Harderwijk

verkeersveiligheid valt nog winst te behalen.

willen hierbij samen optrekken met Provinciale

en Hierden. Ook die generaties moeten hier

Waar we in de komende periode nadrukkelijk

Staten en Rijkswaterstaat om de problemen op

gezond en veilig kunnen leven en wonen. De

naar willen gaan kijken, is het parkeerbeleid

de A28 op te lossen.

zorg als zodanig is een breed onderwerp. Jong

in Harderwijk. Een proef met gratis parkeren

en oud dient de zorg te krijgen die nodig is.

heeft geleid tot meer bezoekers in het centrum,

Met onze zes raadsleden beschikt de

De ChristenUnie laat daarbij niemand in de

maar de kosten daarvan zijn aanzienlijk en op

ChristenUnie over ruim een halve eeuw (!) aan

kou staan – samen vormen wij immers de

zaterdag loopt de boel bij de Houtwalgarage

bestuurlijke ervaring. Het voelt goed om te

samenleving zoals die nu is en daarin hebben

vast.

weten waar we het over hebben en die ervaring

wij oog voor elkaar.

willen wij graag inzetten in de komende vier Door de toenemende drukte op de A28 en

We willen daarnaast meer investeren in de

vanwege het grote aantal treinreizigers

openbare orde en de veiligheid van de stad.

willen we graag een intercitystop op station

jaar – “voor de bloei van de stad”. www.harderwijk.christenunie.nl

SGP Harderwijk-Hierden: principes gaan voor commercie Jan van Panhuis, lijsttrekker van SGP Harderwijk-Hierden hoopt in Harderwijk met zijn partij op te komen voor de christelijke cultuur en traditie. Van Panhuis: ,,Wij zijn ervan overtuigd dat

onschatbare waarde zijn dat je als ondernemer

investeren, door optimalisering van gescheiden

doordat we leven naar christelijke normen en

of werknemer kunt zeggen dat je één dag hebt

afvalinzameling en een schone luchtkwaliteit

waarden God zijn zegen aan ons wil verbinden.

om te rusten en om met je gezin wat te doen.

kunnen we een fundament leggen om de stad

Wij gaan voor een bijbels genormeerde

Wij zien het gezin immers als de hoeksteen van

nog duurzamer in te kleuren. We zijn allemaal

politiek.”

de samenleving. Wat ons betreft sluiten winkels

rentmeester van de aarde en zien het als onze

en horecagelegenheden daarom op zondag hun

taak om in duurzame energie te investeren.”

In de verkiezingen zal de SGP zich vooral

deuren.”

toespitsen op de zondagsrust en de

De SGP hoopt vanuit kennis een meerwaarde

openstelling van winkels op zondag. ,,We

Naast de zondagsrust gaat de SGP voor

te zijn voor de Harderwijkse gemeenteraad.

hebben een uitgesproken mening hierover.

hoogwaardig goed onderhouden groen en

,,We willen ons voor de gemeente inzetten en

Wij vinden dat een principiële keus boven

speelvoorzieningen, identiteitsgebonden zorg,

onze beloften waarmaken.”

een commerciële keus moet staan. Het

een eerlijke woningmarkt, het behoud van

gevaar dat mensen bijvoorbeeld een burn out

historische erven en een duurzame economie.

SGP Harderwijk-Hierden

oplopen neemt alleen maar toe. Het zou van

,,Het is onze ambitie om in energie te

www.harderwijkhierden.sgp.nl

Harderwijk Magazine

7

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2018

ChristenUnie Harderwijk: voor de bloei van de stad


CDA Harderwijk-Hierden gaat voor een aantrekkelijke stad, maar zet zich ook in voor betaalbare zorg en een duurzame leefomgeving, vertelt Lijsttrekker Peter Sels.

“Wij zien een aantrekkelijk Harderwijk voor

energiekansenkaart ontwikkelen. Door in kaart

Wij zijn voor goedkopere zwemlessen

ons als een stad waar we prettig wonen,

te brengen welke nieuwe energievormen we

en 5 flexibele vrije dagen per jaar voor

waar bewoners zich veilig voelen en waar we

kunnen gebruiken en waar we duurzamer met

basisschoolleerlingen.

goed voor elkaar zorgen. De jeugdzorg, de

onze energie om kunnen gaan willen wij de

langdurige zorg voor zieken en ouderen, maar

energiedoelstellingen behalen.

ook de zorg voor mensen met een afstand tot

Goede bereikbaarheid is ook van groot belang en daarom blijven wij inzetten op een

de arbeidsmarkt moet goed georganiseerd en

In een aantrekkelijke stad zijn mooie en goede

intercitystop in Harderwijk. Daarnaast is het

betaalbaar zijn. Wij vinden het belangrijk dat

winkels onmisbaar. Een gunstig vestigingsklimaat

belangrijk voor de doorstroom om de A28 te

werkzoekende mantelzorgers en vrijwilligers

voor ondernemers is van groot belang. Het

verbreden en tegelijkertijd stiller asfalt en goede

boven de 60 jaar vrijstelling van sollicitatieplicht

initiatief dat het CDA heeft genomen voor 2 uur

geluidschermen te plaatsen, zodat fijnstof- en

krijgen.

gratis parkeren draagt daar in grote mate aan bij.

geluidsoverlast afneemt. In samenwerking met

Mooi dat dat is gerealiseerd. We willen dat nu

het provinciaal en het landelijk CDA maken wij

uitbreiden naar de hele binnenstad.

ons daar hard voor.

Een ander belangrijk speerpunt van onze partij is de duurzaamheid van de lokale samenleving. We gaan van fossiele energie naar

In ons verkiezingsprogramma is ook veel

www.cda.nl/gelderland

duurzame energie. Hiervoor willen we o.a. een

aandacht voor gezinnen, kinderen en families.

/harderwijk-en-hierden

Harderwijk Anders: dat is andere koek! Gert Jan van Noort, lijsttrekker en wethouder van Harderwijk Anders merkt dat er een omslag is gekomen in de wijze van denken en werken vanuit de samenleving. “We zijn de richting ingeslagen van verandering. We hebben als partij in de afgelopen raadsperiode dossiers losgetrokken die zich al bijna 20 jaar voortsleepten.”

Van het transformeren van parken

komen voor iedereen. Om duurzaamheid

de stad boven een bepaald percentage

naar woonbestemmingen en

in de gemeente vorm te geven, willen we

van belastbaarheid zit, wat natuurlijk van

recreatievoorzieningen tot de Stad als

een wethouder Duurzaamheid en Milieu

der zotte is. Wellicht kunnen we in de

Podium. “Wat we in gang hebben gezet,

installeren met een eigen portefeuille. Deze

toekomst iets over deze wegen heen bouwen

blijven we uitrollen.” Met name het wonen

zal zich gaan buigen over zelfvoorzienende

en tegelijkertijd energie opwekken. Als

is in Harderwijk een belangrijk thema.

huizen, maar ook over zaken als

bestuurders moeten we integraal denken.

“Er is een woningtekort voor starters en

moestuinprojecten en hoe mensen duurzaam

We gaan naar een nieuwe omgevingswet

mensen die kwetsbaar zijn en beschermde

met voedsel om kunnen gaan.

toe en er moet een nieuwe omgevingsvisie

woonruimte nodig hebben. We willen

komen. Hiervoor willen we gebruik maken

daarom een Masterplan Wonen creëren.

Een ander Masterplan zal de aanpak van de

van de kennis en kunde van ondernemers en

Van de inzet van Tiny Houses tot volledig

A28 en N302 omvatten. Er is sprake van een

inwoners uit de stad.”

zelfvoorzienende huizen voor wat betreft

grote hoeveelheid fijnstof en geluidsoverlast.

energie: er moet passende woonruimte

Het Rijk wil de wegen pas aanpakken als

Harderwijk Magazine

www.harderwijkanders.nl

9

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2018

CDA Harderwijk-Hierden: goed voor elkaar


Oude situatie

Eindresultaat

Het Keukenbureau: klant aan het woord ‘Of het nu gaat om bedrijven of particulieren, je hebt met mensen te maken. Wat wil je bereiken? Een antwoord vinden op die vraag, dat is het belangrijkste.’ Marcel van de Beeten, eigenaar van Het Keukenbureau, kiest altijd voor de mensgerichte benadering. Deze benadering komt naar voren bij alle activiteiten van het Keukenbureau: zowel bij ontwerp, levering en montage van nieuwe keukens als bij speciaal ontworpen hoogwaardige, handgemaakte keukens en ook bij de renovatie & restyling van bestaande keukens. Marcel van de Beeten Dit keer staat de plaatsing van een nieuwe

de grote keukenbedrijven hielden Marlies

En nu ben ik er erg blij om dat we dat gedaan

keuken in een bestaand huis centraal.

tegen om daar aan te kloppen. “Wat mij

hebben.” De keuken is nu precies geworden

Marlies van der Wal durfde de uitdaging

echt tegenstaat bij dat soort concerns, Je

zoals wij het wilden en voor ogen hadden,

aan om een huis te kopen met twintig jaar

moet dit en dat. Ik krijg het gevoel dat ik al

zonder gekke verrassingen. “En het mooie

achterstallig onderhoud. “Er moest echt heel

op mijn hoede moet zijn als ik daar over de

is, ik heb echt het gevoel dat ik altijd bij hem

veel aan gebeuren om het naar onze smaak

drempel stap. Marcel plant als dat nodig

kan aankloppen, mocht er toch wat zijn.

tot een thuis te maken. De oude keuken

is zonder morren meerdere afspraken om

Toen de keuken klaar was, zat er een klein

was op zich prima, maar wel klein en erg

alles met je door te spreken en ideeën uit

scheurtje in de plint. Het was ons nog niet

gedateerd. De bijkeuken was als losse ruimte

te wisselen. Wat wil je in de keuken? Hoe

opgevallen, maar hij heeft dat gewoon direct

eraan gekoppeld. Dat hebben we er als

moet het eruitzien? Welke materialen

netjes vervangen.”

ruimte bij getrokken. De draagmuur moest

wil je gebruiken? Hij luistert heel goed

weggehaald worden en verstevigd worden

naar wat je wil en vaart dan verder op je

De grootste klussen van de verbouwing

met een steunbalk. Ook dit is in overleg met

wensen. Gaandeweg kom je dan samen

zijn nu achter de rug, maar er staan nog

Marcel gebeurd.”

uit op hoe je het hebben wil. Het verloopt

wel wat kleinere klussen op stapel, zoals

allemaal heel soepel en natuurlijk. Ik heb de

schilderen, behangen en inrichten. “Dan

samenwerking als heel prettig ervaren.”

kan ik tussentijds in elk geval even bijkomen

De wens voor een nieuwe keuken leidde haar naar Marcel van de Beeten van Het

in mijn mooie nieuwe keuken. Ik zal hem

Keukenbureau. “Marcel heeft al een tijd

Marcel bereidt zich goed voor en wil alle

zeker aanbevelen bij familie, vrienden en

geleden voor een vriendin een nieuwe

details weten, vertelt Marlies. “Hij kan ook

kennissen. Een tevreden klant, dat is toch

keuken verzorgd en ze was zo enthousiast

zeker duidelijk zijn. Zo moet het gebeuren.

uiteindelijk altijd de beste reclame.”

dat ik dacht: mocht ik ooit een nieuwe

Maar niet op een vervelende manier. Hij

keuken willen, dan klop ik bij hem aan. En zo

legt het ook uit en is eigenlijk meer aan

Het Keukenbureau

gebeurde het ook.”

het bijsturen en adviseren. Zo wilden wij

Gelreweg 28, Harderwijk

eigenlijk een muurtje richting de woonkamer

Tel. 0341 - 430 205 en 06 - 5333970

Kortingen uit het niets, stuntprijzen, maar

laten zitten. Hij gaf aan dat het beter was om

www.keukenbureau.nl

vooral de constante dwang en druk van

die weg te halen voor een mooiere doorloop.

www.pinterest.com/keukenbureau

Harderwijk Magazine

11


vlnr: Eline (dierenarts), Marleen (dierenarts), Marloes (paraveterinair), Ellen (paraveterinair) onder: Jula (assistente). Niet aanwezig op de foto: Gerda (assistente)

‘We blijven groeien, maar ons karakter verandert niet’ MobiDierenarts is de eerste en enige mobiele dierenarts-service in de regio. De uitvalsbasis is een gezellige en nette praktijk in Harderwijk. De dierenartsen bezoeken de patiënten aan huis. Ook een afspraak op de praktijk is mogelijk. De assistentes plannen de agenda en zijn dagelijks aanwezig op de praktijk voor het ophalen van medicatie en voeding. Het gaat in alle opzichten meer dan

hebben gedaan kunnen we nu heel veel op

gegroeid van 1 naar 2 dierenartsen en van

crescendo, zo wordt duidelijk als gesproken

weinig vierkante meters. We maken efficiënt

1 naar 4 assistentes. Ja, als je dit allemaal

wordt met Marleen Schuit. “Dat klopt!

gebruik van de ruimte die we hebben. Zo

zo opnoemt zijn er veel veranderingen,

De vraag naar onze service groeit en dat

is er in het voorste gedeelte wachtruimte,

maar we zijn hartstikke tevreden! Schuit

merken we. Cliënten zijn erg tevreden over

balie en een spreekkamer. Wat men niet ziet

wil benadrukken dat het karakter van

de manier waarop hun dieren door ons team

is dat daar achter nog een opname is voor

MobiDierenarts niet is veranderd. “Onze

geholpen worden en vertellen dat door.

de dieren. Ook hebben we een laboratorium

benadering blijft klantgericht en de

Wij zijn erg blij met deze mond-tot-mond-

met moderne apparatuur voor bloed-, urine

persoonlijke aandacht zal nooit verdwijnen.

reclame. Door de toename van het aantal

en ontlastingsonderzoek. Sinds kort hebben

Aan toekomstplannen geen gebrek. We

patiënten was uitbreiden noodzakelijk. Dat

we een spiksplinternieuwe operatiekamer

gaan namelijk ook echografie doen in de

hebben we dan ook in meerdere opzichten

en een digitaal röntgentoestel waarmee we

toekomst. Dat wordt dus vervolgd!”

gedaan”.

prachtige foto’s kunnen maken, vervolgt Schuit.

MobiDierenArts De Genestetstraat 11, Harderwijk

De praktijkruimte die aan het woonhuis in gebouwd lijkt van buiten klein, maar

Wat dat betreft staat MobiDierenarts zeker

Tel. 06 - 2868 9728

eenmaal binnen blijkt het tegenovergestelde.

niet stil. Veranderingen in personeel waren

info@mobidierenarts.nl

“Door de verbouwing die we afgelopen jaar

er ook. “Zeker, we zijn het afgelopen jaar

www.mobidierenarts.nl

Harderwijk Magazine

13


ZORG

Dé medische behandeling voor slecht genezende fracturen Tijdens mijn werkzaamheden als gipsverbandmeester ben ik in aanraking gekomen met botgroeistimulators, een medische behandeling die wordt toegepast als er een vertraagde of een niet genezende fractuur aanwezig is. In 80-85% van deze fracturen worden resultaten geboekt waardoor de cliënt niet meer geopereerd hoefde te worden. Deze botgroeistimulators zijn te verdelen

sceptisch na alles wat al ik geprobeerd

in 2 groepen: namelijk de ultra sound

had. Na uitleg ben ik gestart en ik moet

apparaten en de PEMF-(pulserend

zeggen dat het een beetje vreemd was met

elektromagnetische veld therapie)

wat ik in mijn hand voelde. Maar goed, ik

apparaten. Deze apparaten hadden

ben ermee doorgegaan. Na 2 weken kon ik

nagenoeg gelijke resultaten in de praktijk.

steeds beetje bij beetje meer. Ik ben er nu

Door veranderingen in de zorg van de

3 maanden mee bezig en kan mijn hand

afgelopen jaren worden deze apparaten

weer prima gebruiken maar gebruik nog

ondanks de positieve effecten niet veel

regelmatig de stimulator waardoor mijn

meer gebruikt of zijn artsen eerder geneigd

klachten onderdrukt worden. Ik ben blij

om de cliënt opnieuw te opereren.

dat ik in aanraking ben gekomen met deze

Zowel het opereren als het gebruik van

PEMF stimulators want nu kan ik met

botgroeistimulators kunnen nooit een 100%

geringe klachten weer naar tevredenheid

garantie geven op het eindresultaat.

functioneren.

Sinds enkele jaren importeer ik soortgelijke

Het streven van T-therapie is om de

apparaten gaan importeren en verhuur/

kwaliteit van leven te verbeteren waardoor

verkoop ik aan cliënten die ze willen

beperkingen en pijnklachten kunnen

gebruiken na letsel of lichamelijke klachten.

afnemen en verminderen waardoor

• Op de website www.osteotron.nl

activiteiten weer mogelijk worden.

kunt u informatie vinden over de

Alle apparaten op T-Therapie hebben

ultasound botgroeistimulator die ik

een huurkoopmogelijkheid waardoor u

voornamelijk adviseer bij het gebruik

het eerst een periode minimaal 4 weken

van fractuurbehandeling.

kunt proberen en dan pas hoeft te kiezen

• Op de website www.t-therapie.nl kunt u

of u de volledige kosten wilt betalen. De

informatie vinden over de PEMF

periode van 4 weken is nodig om een goede

(pulserend electromagnetisch

afweging te maken of het bij u het gewenste

veld therapie) die ik adviseer bij

effect heeft.

fractuurbehandeling maar ook in het geval van osteoporose, arthritis, arthrose,

Via beide genoemde websites kunt u altijd

tennisarm, lage rugklachten,

uw probleem voorleggen waarna ik u een

verstuikingen, etc. Het afgelopen jaar

gericht advies kan geven. U kunt ook altijd

hebben we ook succes geboekt in de

rechtstreeks mailen met: info@osteotron.nl

behandeling van lokale dystrofie ofwel

of info@t-therapie.nl

CRPS. T-therapie.nl (Rob Gonkel)

Client met CRPS:

Hanekamp 10, Harderwijk

Na letsel aan mijn hand ben ik in aanraking

www.osteotron.nl

gekomen met PEMF. Ik was een beetje

www.t-therapie.nl

Harderwijk Magazine

15


‘De dokter is het medicijn’ Ze studeerde cum laude af en is sinds 1 juli 2017 officieel begonnen als acupuncturist. In Harderwijk Magazine legt Mariska Putters, geboren en getogen in Harderwijk, met enthousiasme en vol passie uit wat haar praktijk voor Oosterse geneeskunde behelst. De praktijk heet Prikkelend Perspectief. “Ik zorg graag voor mensen en door met hen samen te werken wil ik zorgen dat ze beter in hun vel komen te zitten. Acupunctuur helpt hierbij. In Harderwijk ben ik de enige vrouwelijke acupuncturist.” Allereerst is het wijs om uit de doeken te doen wat de geneeswijze daadwerkelijk inhoudt. Bij acupunctuur worden er dunne steriele wegwerpnaaldjes op bepaalde (acupunctuur) punten in het lichaam gestoken. Het lichaam heeft meer dan 365 acupunctuurpunten en alle punten hebben hun eigen werking. Zo zijn er punten die pijnstillend werken, door de energie weer in circulatie te zetten. Door acupunctuur wordt er een prikkel gegeven om de natuurlijke balans van het lichaam weer te herstellen. Acupunctuur zorgt ervoor dat het lichaam beter in balans komt en het helpt daarom bij ontzettend veel klachten. De Wereld

meer weten, heb een boek gekocht en

luidt een bekende Chinese spreuk. Hiermee

Gezondheid Organisatie (WHO) heeft

heb mede daardoor wel een andere kijk

wordt bedoeld dat het belangrijk is dat de

een (indicatie)lijst met meer dan vijftig

op gezondheid gekregen.” Het werk dat

dokter vaardig is in wat hij doet, en dat hij

aandoeningen samengesteld waarbij

ze inmiddels dus ruim een half jaar doet,

goed luistert naar zijn patienten om een

acupunctuur als therapie kan worden

bevalt haar goed. “Het is fantastisch, echt

goede diagnose te kunnen stellen. China is

gebruikt. Zo staan er bijvoorbeeld:

waar. Zo ontzettend fijn om mensen te

zoals bekend het land waar de acupunctuur

longklachten, diverse pijnklachten

kunnen helpen. Clienten komen bij mij met

heel groot is.”

(waaronder menstruatiepijn, hoofdpijn,

de meest uiteenlopende hulpvragen en ik

rugpijn), darmklachten, reumatische

vind het nog steeds bijzonder om te zien

Mariska is tevreden met hoe haar praktijk

klachten en allergieën op de lijst. Ook

hoe die klachten verminderen en in veel

nu draait en het is haar grootste ambitie om

wordt acupunctuur aangeraden bij onder

gevallen verdwijnen.”

zoveel mogelijk mensen te kunnen helpen.

meer overgangsklachten, slaapstoornissen,

Wil je meer informatie over wat

oorsuizen (tinnitus), psychische en

Het is niet alleen de naald die het werk

acupunctuur voor jou kan betekenen?

verslavingsklachten, sportblessures en

doet, zo benadrukt Mariska. “Ik houd de

Neem telefonisch contact op, stuur een

andere pijnklachten. Mariska vult aan

mensen ook zeer zeker een spiegel voor.

e-mail of kijk eens op de website!

hoe ze zelf geprikkeld is geraakt door

Hoe kunnen mensen zelf zorgen voor een

deze geneeswijze. “Zelf ben ik geholpen

betere gezondheid. De veranderingen die

Prikkelend Perspectief

toen ik ernstige rugklachten had. Na de

er gemaakt moeten worden om klachtenvrij

Salentijnerhout 36, Harderwijk

acupunctuur behandeling voelde ik me voor

te blijven zijn vaak maar heel klein en ik leg

Tel. 06 - 8195 8479

90% beter en daar ben ik natuurlijk wel

het uit volgens de theorieën van de Chinese

info@prikkelendperspectief.nl

gefascineerd door geraakt. Ik wilde

geneeswijze. ‘De dokter is het medicijn’, zo

www.prikkelendperspectief.nl

16

Harderwijk Magazine


ZORG

Wist u dat… Veel uitvaarten op elkaar lijken? Niet als het aan uitvaartplanner Mireille Schram uit Ermelo ligt! Het jonge, kleinschalige bedrijf is gespecialiseerd in persoonlijke uitvaartbegeleiding op maat. En met succes.

Door haar jarenlange ervaring in de zorgen uitvaartbranche weet Mireille exact wat het overlijden van een dierbare met zich meebrengt en wat er allemaal mogelijk is op uitvaartgebied. ‘Ieder mens is uniek. Daarom stem ik elk detail, hoe klein ook, zorgvuldig af met de nabestaanden. Vanaf het moment dat mensen mij bellen tot en met het afscheid, ben ik hun persoonlijke steun en toeverlaat. En, indien gewenst, regel ik alles. Van de laatste verzorging, wettelijke formaliteiten, rouwvervoer, rouwkaart, opbaarlocatie, afscheidslocatie en ceremonie… Voor een afscheid dat perfect bij de overledene en nabestaanden past.’

Uit onwetendheid wordt vaak voortgeborduurd op de ‘standaard’ uitvaartmogelijkheden. Mireille: ‘Natuurlijk kan dat ook, maar er is zóveel meer. Wist u bijvoorbeeld dat de as van een overledene ook in een urn op Nationaal Park de Hoge Veluwe kan worden begraven, of dat u kunt kiezen voor een natuurbegraafplaats? En wat te denken van een grootse ceremonie op een landgoed? Of intiem afscheid bij iemand thuis? De mogelijkheden zijn legio. En omdat ik niet gebonden ben aan vaste leveranciers, hebben mensen op elk gebied alle keus, voor een eerlijke prijs.’ Mireille verzorgt tientallen begrafenissen en crematies per jaar, door heel Nederland.

‘Ik regel iedere uitvaart, in elke stijl en voor iedereen. Ongeacht budget, cultuur, geloof, waar en/of mensen verzekerd zijn.’ Weten hoe u een uitvaart nóg persoonlijker maakt? Bel of mail gerust! √ √ √ √

Begrafenis Crematie Uitvaartcodicil Koffie & Cake bijeenkomst (op locatie of bij u thuis) Uitvaartplanner Mireille Schram Tel. 06 – 4280 1100 (24/7 bereikbaar) mail@mireilleschram.nl www.mireilleschram.nl facebook.com/mireilleschramuitvaartplanner/

Fit20: betaalbaar fit met een personal trainer In 20 minuten per week betaalbaar trainen met een personal trainer!? Kan dat echt? Iedereen die individuele aandacht, kwaliteit en service wenst, voelt zich prettig bij fit20 Harderwijk, aldus eigenaar Menno Kleine Deters. “Maar wij zeggen altijd: fit20 moet je eerst ervaren.” Menno Kleine Deters heeft al een aantal

De kenmerken:

gratis en vrijblijvende kennismakingstraining.

jaar een goed lopende studio in Nunspeet.

- slechts 20 minuten per week

Ervaar fit20 en beslis daarna of het echt iets

Iets meer dan een jaar geleden opende hij

- altijd op afspraak en altijd met

voor je is!

zijn tweede fit20-studio in een prachtige moderne locatie op het kantorenpark Lorentz, aan de Daltonstraat 17 te Harderwijk. “fit20 is een intensieve personal training van 20 minuten per week. Bij ons train je altijd onder begeleiding van jouw personal trainer. Je traint één keer per week, op afspraak, in je

personal trainer - merk- en meetbaar resultaat binnen 3 maanden - trainen zonder omkleden of douchen

“Ik beschouw fit20 als mijn fysieke APK” - Lonneke Koenders (40 jaar)

“Ik vind het belangrijk om ondanks een zeer druk leven te blijven bewegen.” - Diny v.d. Weerd (58 jaar) fit20 Harderwijk Daltonstraat 17, Harderwijk

gewone kleren. Douchen is niet nodig. Je traint naar keuze alleen of samen met een

Kan je niet geloven dat fit in 20 minuten per

Tel. 0341 - 217 051

vaste partner. fit20 geeft snel resultaat en is

week echt werkt? Heb je vragen over de fit20

harderwijk@fit20.nl

makkelijk jaren vol te houden.”

training? Maak dan nu een afspraak voor de

www.fit20.nl

Harderwijk Magazine

17


Wonen bij ’s Heeren Loo in Harderwijk; gewoon in de wijk Na een dag werken kom je thuis in je eigen appartement. Je zet een kop thee en ploft op de bank. Even tv kijken. Maar niet te lang. Want je moet ook eten koken. En misschien wil je nog iets leuks doen of moet je nog sporten? Voor veel mensen is dit heel herkenbaar.


ZORG

Voor mensen met een verstandelijke beperking is zelfstandig wonen niet vanzelfsprekend. Soms kunnen zij net een beetje extra hulp gebruiken om zich te redden. Anderen hebben 24 uur nabijheid nodig. ’s Heeren Loo biedt in Harderwijk op verschillende manieren hulp en ondersteuning voor mensen met een verstandelijke beperking.

Een fijne plek om te wonen Iedereen heeft verschillende woonwensen en wil fijn wonen. Een eigen appartement of wonen met huisgenoten. ‘s Heeren Loo sluit hulp en ondersteuning precies aan op de wens. Samen kijken we naar wat het beste bij iemand past. Hierin blijft ’s Heeren Loo ontwikkelen want de wensen veranderen. Ook mensen met een verstandelijke beperking willen meer zelfstandige ruimte.

Dicht bij huis

Daar heeft zij het erg naar haar zin. “Door

De buren kennen ons goed

’s Heeren Loo biedt het liefst hulp en

hersenbeschadiging kwam ik bij ’s Heeren

Ook aan de Trombonedreef staan meerdere

ondersteuning thuis. Soms is dat niet

Loo te wonen. Daarvoor woonde ik ook al in

woningen. Begeleidster Aly vertelt: “Hier

mogelijk. Dan zijn er andere oplossingen.

Harderwijk. Ik heb een eigen appartement.

aan de Trombonedreef wonen vijfl oudere

Zo zijn er in Harderwijk meerdere

De begeleiding helpt mij bij de dingen die

dames. In het gezellige en ruime huis

woonvormen. Hierdoor kan iemand met

lastiger zijn voor mij. De begeleiding kookt

begeleiden wij hen. Inmiddels wonen zij

een verstandelijke beperking dicht bij

voor mij, helpt met het schoonmaken van

hier al zo’n twintig jaar. De buren kennen

vrienden en familie blijven wonen.

mijn appartement en bij het doen van de

ons dus goed. We wonen midden in de

was. Ik woon hier met veel plezier en heb

samenleving. Zo doen we vaak samen

niets te klagen.”

boodschappen in het winkelcentrum. Ook

Wonen in de wijk Onderdeel uitmaken van de maatschappij is

daar kennen de mensen ons.”

voor iedereen belangrijk. Elkaar ontmoeten

“Het is fijn om in Drielanden te wonen.

en contact maken. Zelfstandig activiteiten

Met de buren heb ik goed contact. Al zijn

“We zijn betrokken bij de buurt, bij

ondernemen. In Harderwijk heeft ’s Heeren

de mensen tegenwoordig wel meer op

de activiteiten die georganiseerd

Loo verschillende woningen midden in

zichzelf. Het winkelcentrum is om de hoek.

worden en we ontmoeten veel andere

de wijk vlakbij voorzieningen. Dit zijn

Dat is heel makkelijk. Ik kan daar zo naar

mensen. Kortom, voor mensen met

woningen voor meerdere personen of

toe lopen. Daar doe ik dan boodschappen

een verstandelijke beperking is dit een

appartementen. Afhankelijk van de wensen.

en spreek ik andere mensen. De bushalte is

prachtige plek om te wonen. En we zoeken

Aan de Johanniterlaan worden nieuwe

voor de deur. Dat is erg handig want mijn

nog een extra huisgenoot!”

studio’s ontwikkeld. Hierdoor kunnen meer

dochter komt regelmatig op bezoek. Dan

mensen met een beperking zelfstandig

komt ze soms bij mij koffie drinken en soms

Wilt u meer weten over de mogelijkheden

begeleid wonen in studio’s die voldoen aan

gaan we samen uit eten,” vertelt Marge.

van wonen bij ’s Heeren Loo in Harderwijk?

de hedendaagse woonwensen.

Neem dan contact met ons op: “Ik gym bij mij om de hoek. Daar sporten

Ik woon hier met veel plezier

we dan met een clubje en drinken we

‘s Heeren Loo

Marge heeft Niet Aangeboren Hersenletsel

koffie. Dan heb ik ook weer leuk contact.

Tel. 0800 - 355 55 55 (ma-vr 8.00-18.00 uur)

(NAH) en woont al 12 jaar bij ’s Heeren

Ja dat is wel het voordeel van wonen in de

info@sheerenloo.nl

Loo aan de Bazuindreef in Drielanden.

wijk,” sluit Marge af.

www.sheerenloo.nl/gemeenten/harderwijk

Harderwijk Magazine

19


‘Gouden regel is één gezicht aan het bed’ “Kleinschaligheid van onze maatschap De Kraamzorggroep is echt onze kracht. Met zeven maten en één juniormaat onderscheiden we ons van de grote organisaties om ons heen.” Met enkele volzinnen kenschetst kraamverzorgende Jacqueline Spijkerboer de kracht van de Kraamzorggroep. In dit interview zet ze uitgebreid uiteen wat de organisatie zo uniek maakt. Als gezegd is De Kraamzorggroep een kleinschalige en persoonlijke kraamzorgorganisatie. Persoonlijke aandacht en persoonlijke wensen zijn de kernwoorden binnen de nu zeven jaar bestaande groep. Spijkerboer: “Wij geloven in de kracht van een kleine organisatie. Van aanmelding tot en met de zorginzet, wordt alles zelf verzorgd door ons team. Het is dus echt een proces van begin tot eind in onze geboortezorg. Een kraamverzorgende bij ons wordt gekoppeld aan één gezin en gaat ook altijd vooraf kennis maken. Een ‘kijkje achter de voordeur’, zo noemen we dat wel eens. Zo kunnen wij vooraf al goed inspelen

belangrijk. Eén gezicht aan het bed, dat is

belangstelling is voor hun werkwijze.

op de zorgvraag en zorgwensen van het

een gouden regel bij ons.”

“Maandelijks plannen wij maximaal vijftien

gezin. Hoe zijn de eventuele eerdere

tot zeventien clienten. Niet meer omdat

zwangerschappen en kraambedden

Men speelt verder als Kraamzorggroep

wij willen blijven werken vanuit onze

verlopen, zijn er broertjes en zusjes? Zijn er

erg goed in op de diverse ontwikkelingen

overtuiging: persoonlijke aandacht door

wensen op het gebied van de kraamweek?”

die spelen en verdelen de taken ook op

één kraamverzorgende.”

de juiste wijze. “Ik zelf ben bijvoorbeeld Naast de medische zorg en aandacht voor

verantwoordelijk voor de dagelijkse

En wie borstkolven of andere

moeder en kind vinden zij het heel erg

communicatie en planning. Anderen

borstvoedingshulpmiddelen nodig heeft,

belangrijk dat ouders tijd en ruimte krijgen

weer voor de archivering, het aankopen

de Kraamzorggroep is een Ardo-verhuur en

voor de nieuwe gezinssituatie. “Een maaltijd

van hulpmiddelen voor de borstvoeding,

verkooppunt. “Voor onze cliënten hebben

voorbereiden, een boodschapje doen

inplanning van diverse scholingen

we vrijwel alles altijd bij ons zodat we direct

vinden wij binnen de kraamzorggroep heel

en trainingen.” Spijkerboer en co.

kunnen inspelen als dat nodig is. Daarnaast

gewoon. Tijd en aandacht voor broertjes en

zijn bijzonder trots op het feit dat De

is onze ambitie voor nu en voor de

zusjes uiteraard ook. Samen het baby’tje in

Kraamzorggroep HKZ-gecertificeerd

toekomst: een klein en professioneel team

bad doen of samen met ‘de zuster’ trakteren

is. “Een belangrijk certificaat dat staat

blijven waarin onze cliënten centraal staan.

op school zorgen altijd voor kostbare

voor Harmonisatie Kwaliteitbeoordeling

Ieder gezin, iedere geboorte is tenslotte

kiekjes in het fotoboek.”

Zorgsector. Dit certificaat hebben we ruim

uniek!”

een jaar, niet alleen onze zorg maar ook De organisatie staat in nauw contact met de

onze onderneming is echt op orde.”

verloskundigen. “Wij trainen twee keer per jaar gezamenlijk op het gebied van acute

De Kraamzorggroep richt zich in eerste

verloskunde en complicaties bij de baring.

instantie op de zorgaanvragen van

De Kraamzorggroep

De Kraamzorggroep en de verloskundigen

Harderwijk en Ermelo maar ziet tevens

Tel. 0341 - 741 001

zijn daardoor goed op elkaar ingespeeld.

ook dat er vanuit Zeewolde, Putten en

info@kraamzorggroep.com

Persoonlijke aandacht vinden wij heel erg

overige omliggende plaatsen steeds meer

www.kraamzorggroep.com

20

Harderwijk Magazine


ZORG

Zwangeren leren van elkaar Per september 2017 is Dé Verloskundigenpraktijk Harderwijk gestart met het aanbieden van een nieuwe vorm van verloskundige zorg de Centering Pregnancy. Deze centering pregnacy wordt als vrije keuze aangeboden naast het reguliere dag- en avondspreekuur. In deze nieuwe vorm van verloskundige zorg vinden eerst de routine controles plaats en daarna volgen in groepsverband de gesprekken met betrekking tot de zwangerschap, bevalling en het ouderschap. Harderwijk Magazine gaat in gesprek met Linda Kamphorst-Pit en Aarda van Zantenvan den Hardenberg beide verloskundigen. “Het gaat om het samen leren van ervaringen, zodat de vrouwen elkaar vertrouwen geven in eigen kunnen. Nadat de zwangere en haar partner, de eerste individuele echo‘s en de intake hebben gehad, vinden er controles plaats in de centeringgroep van 8-10 zwangeren. Gedurende tien bijeenkomsten van

de zwangeren worden ook echt actief

culturen. Verder nemen er ervaren

twee uur hebben de zwangeren 2 vaste

betrokken in de zorgpaden die er voor de

moeders aan deel maar ook vrouwen die

begeleiders waarin 1 verloskundige en de

zwangeren zijn. Zo meten ze bijvoorbeeld

voor het eerst zwanger zijn. Erg leuk om

praktijk- assistente Esther. De zwangeren

hun eigen bloeddruk en leren ze wat een

dit alles mee te maken. Ook de allerlaatste

leren elkaar goed kennen en vormen een

normale bloeddruk is in de zwangerschap.

bijeenkomst, is vaak onvergetelijk. Dat is

hechte club van zwangeren die elkaar

dan met de baby’s erbij.” Niet alleen het

steunen en informeren. Uit onderzoek

Tijdens Centering Pregnancy heeft

geïnterviewde duo is razend enthousiast,

blijkt dat de zwangeren daardoor met meer

de zwangere langer contact met de

ook de vrouwen zelf zijn zeer te spreken

vertrouwen de bevalling en het ouderschap

verloskundige. Doordat de centering 2

over het nieuwe initiatief zo zeggen

in gaan, legt Linda uit. “Tijdens deze

uur duurt kunnen we uitgebreider ingaan

Linda en Aarda. “Omdat de dames zelf zo

bijeenkomsten worden diverse belangrijke

op punten die de zwangeren graag willen

positief zijn, geeft dat ons natuurlijk ook

items besproken. Van borstvoeding tot aan

weten.

extra energie. De vrouwen en hun partner

flesvoeding en alle onderwerpen die van

krijgen in de regel meer vertrouwen in het

belang zijn zoals, de bevalling de kraamtijd

Wie denkt dat er bij Dé

ouderschap en dat is natuurlijk een grote

het consultatiebureau en nog veel meer wat

Verloskundigenpraktijk alleen nog maar

meerwaarde.” Het vermelden waard is

te maken heeft met het zwanger zijn.

in groepsverband wordt gedacht, komt

verder dat de deelnemers aan Centering

bedrogen uit. “Zeker niet, de mogelijkheid

ook later veel contact met elkaar houden.

Het ouderschap na de bevalling wordt

tot een regulier spreekuur blijft gewoon

uiteraard ook besproken. “Dat is vaak

bestaan; laat dat duidelijk zijn.” De Centering

onderbelicht, maar als het kind er eenmaal

Pregnancy is dan ook een is een mooie

is, dan begint het ‘echte werk’ natuurlijk

aanvulling op het reguliere spreekuur.

pas echt. Doel is en blijft empowering”, legt Aarda uit. “Waar ligt de kennis al

Voor Aarda en Linda zelf was de Centering

Dé Verloskundigenpraktijk Harderwijk

bij de zwangeren en waar kunnen ze

ook even omschakelen maar “Het is

Johanniterlaan 3, Harderwijk

van elkaar leren. De informatie blijft bij

hartstikke fijn dat het vaak heel gevarieerde

Tel. 0341 - 460 628

groepservaringen altijd beter hangen en

groepen zijn, ook met verschillende

www.verloskundigenpraktijkharderwijk.nl

Harderwijk Magazine

21


COLUMN

Vrouw van de wereld Afgelopen week las ik in een artikel dat het nog steeds niet Nederlands is dat vrouwen aan de top staan. Ook hebben wij in ons land nog steeds de meeste parttime werkende vrouwen. Zowel jonge vrouwen als oudere vrouwen. De mensen achter het economisch bureau snappen het niet. We hebben immers in Nederland een prachtig klimaat om full time te gaan werken.

die ik de afgelopen weken tegenkwam in mijn bedrijf waren niet alleen divers, ze erkenden ook allemaal hun eigen vakkennis en wilden daar in verder. In mijn bedrijf kom ik niet alleen mannen tegen, ook vrouwen. Het zijn bovenal enthousiaste ondernemers. Want ondernemen is een vak apart. Ik vind het zelfs het mooiste vak ter wereld. De wereld van ondernemers is anders als alle andere werelden. Begeeft u zich eens in een ruimte met alleen maar ondernemers. Kijk goed om u heen en u ziet dat mensen elkaar

In schril contrast stond dit verhaal tegenover het verhaal van

verbinden, mogelijkheden zoeken en zien tot het doen van

een powervrouw in de Telegraaf. Zij heeft zelfs een strak kapsel

zaken. U ziet dat deze mensen de verlegenheid en schroom

aangemeten om door met name de oudere mannen serieus

overwinnen om hun doel te bereiken. Deze mensen hebben

genomen te worden. Ik keek op dat moment even in de spiegel.

een droom en zij durven deze ook waar te maken. Het lukt niet

In mijn joggingpak, haar in een simpel knotje, zag ik er niet echt

altijd, soms gaat het faliekant mis. Maar wat al deze mensen

uit als een vrouw van de wereld. (Ter verdediging, ik had wel

gemeen hebben, is één ding. Ze houden van wat ze doen en

een flinke verkoudheid te pakken).

volgen hun droom!

Toch besloot ik bij mezelf de proef op de som te nemen. Ik heb

Mocht u nu wat strubbelingen ervaren in het volgen van uw

een leuke onderneming, draai goed, maar ook ik moet mezelf

ondernemersdromen? Wij gaan graag met u in gesprek voor de

nog iedere dag bewijzen. En het gekke is, ik bewijs me niet voor

mogelijkheden en kansen. Want onze droom is alle ondernemers

al die mannen, maar voor alle andere vrouwen. Wij vrouwen zijn

financieel zelfstandig maken. En daar hoort een bloeiende

namelijk goed in één ding, elkaar stevig voorzien van kritiek.

onderneming bij. Tel: 0341-554880 www.financial-health.nl

En dan zijn dit nog niet eens de mensen die ik dagelijks op de werkvloer tegenkom. Werk je teveel, ben je een slechte moeder,

Esther van den Brink

werk je te weinig, dan ben je lui. Het is feitelijk nooit goed. En dat noemen we een economisch prachtig klimaat?

Financial health Tel. 0341 - 554 880

Het klopt, het klimaat is prachtig. Terwijl ik de vergelijking maak

info@financial-health.nl

met al deze vrouwelijke trekjes, moet ik toegeven. De klanten

www.financial-health.nl

Harderwijk Magazine

23


September Underwear klaar voor het voorjaar September Underwear is klaar voor het voorjaar. Dat blijkt uit de woorden van Gisel Hop, de ondernemer die vol enthousiasme is als stilgestaan wordt bij de maanden die komen gaan. “De collectie die we ingekocht hebben voor

triangeltops. De maten van tops en broekjes

van Pain de Sucre laten je huid bruiner lijken.

2018 is de mooiste die we ooit gehad hebben.

mogen bij ons verschillen. Omdat wij er op

Handig aan het begin van de zomer. Waar

Zowel in badmode als in lingerie zijn er veel

letten dat de verhoudingen tussen figuur,

veel van onze klanten blij verrast door gaan

trends. Er is op het gebied van badmode veel

top en broekje optimaal zijn, hebben wij

zijn, is de badmode van Marie Jo en de enorm

mogelijk en alles is verkrijgbaar voor kleine

diverse modellen broekjes, van strik- tot

leuke accessoires zoals jurkjes, tunieken en

en grote cupmaten.”

omslagbroekjes.”

pareo’s om het helemaal af te maken.”

September heeft een enorme keuze in

Vrolijk wordt Hop ook van de gebruikte kleuren

September Underwear

strapless badpakken en bikini’s.

“Strapless

en stoffen. “Aubade heeft bijvoorbeeld een

Donkerstraat 25, Harderwijk

is helemaal in, en hoe handig is het om te

prachtige groene jungleprint. Prima Donna

Tel. 0341 - 429 643

kleuren zonder dat je bandjes gaat zien!

heeft traditionele dierenprints omgetoverd

info@septemberunderwear.nl

Tevens

tot kleurrijke creaties en de effen kleuren

www.septemberunderwear.nl

modieus

zijn

de

balconette

en

‘We zijn en blijven een uniek restaurant’ “We zijn en blijven een uniek restaurant voor het hele gezin en vernieuwingen blijven plaatsvinden.” Frits Schoonderwal praat vol geestdrift als het over zijn restaurant La Famiglia gaat. Aan de Korhoenlaan 3 in Harderwijk gelegen, bedient het de gast van jong tot oud.

“Het is bijzonder en inderdaad uniek omdat

Afgelopen tijd is La Famiglia druk bezig

onze activiteiten, blijf ons dus in de gaten

dit restaurant als enige dit concept hanteert,

geweest met het ontwikkelen van een nieuwe

houden.”

daar waar het gaat om de vernieuwingen

menukaart; er is in de (lunch)-gerechten,

binnen La Famiglia. Elke keer weer verzinnen

pizza’s, pasta’s en vlees-en visgerechten nóg

En buiten eten in het voorjaar en de zomer?

we een ander item.” Hij geeft een actueel

meer ruimte voor de authentieke Italiaanse

“Dat is ook geen probleem. We hebben

voorbeeld. “Sinds kort hebben we zogeheten

smaakbeleving met de welbekende pure

schaduw- en zonplekken. Wees dus welkom

warmtekussens die wel binnen twee minuten

ingrediënten.”

bij La Famiglia!”

warm worden, waardoor de mensen ook in

het vijfjarig jubileum gevierd. “Dat wordt

de winter buiten kunnen eten. En hoe lang

zeker iets groots, maar daar kan ik verder

La Famiglia

ze warm kunnen blijven? Wel acht uur! De

nog niet al te diep op ingaan. En voor de

Korhoenlaan 3, Harderwijk

kussentjes worden inmiddels al best veel

verdere toekomst zijn er ook weer nieuwe

Tel. 0341 - 268 544

gebruikt, vooral door rokers, maar ook door

plannen!” Gaat het dan om bijvoorbeeld de

reservering@lafamiglia.nl

anderen.”

inrichting? “Nee, het is een aanvulling op

www.lafamiglia.nl

Harderwijk Magazine

En

in

september

wordt

25


Fotograaf: Karin Huijzendveld – Haarstylist: Marlies van Gilst

Priscilla Muller: “Een rijk cultureel Harderwijk, dat is ons doel.” Stichting Podia Harderwijk heeft een roerige periode achter de rug. Theater Harderwijk, onderdeel van de stichting samen met Catharinakapel en poppodium Estrado, werd zelfs na ruim 50 jaar met sluiting bedreigd. De raad van Harderwijk sprak zich uit voor het behoud van een goed geoutilleerde middenzaal, bij voorkeur op de huidige locatie. Een deel van het huidige programmasegment kan dus blijven bestaan. Stichting Podia Harderwijk directeur Priscilla Muller vertelt in dit interview over haar ambities en wensen voor cultuur in Harderwijk. 26 Harderwijk Magazine


inzetten dat er niet voorbij wordt gegaan

dat goed inzetten en gebruik van maken

In 2014 leek het er op dat Harderwijk

aan de behoeften van onze bezoekers die

gaat dat de stad verrijken.”

de toekomst in zou gaan zonder

jarenlang met plezier de podiumkunsten

theatervoorziening. Een nieuw concept,

hebben bezocht in Harderwijk.”

COVER-STORY

Nieuw concept verschijnt ten tonele

Er ontstaat magie Haar eigen interesses zijn heel divers: ,,Ik

‘Stad als Podium’, werd geïntroduceerd en organisaties (binnen en buiten de

Gezamenlijke programmering

kan enorm genieten van een voorstelling

stad) werden door Gemeente Harderwijk

Niet teveel in het verleden blijven hangen

als eindproduct, wat voor genre het

uitgenodigd om mee te denken over de

en vooruit kijken: zo staan alle partijen

ook is. Vanuit mijn eigen ervaring als

invulling hiervan. Al jaren was Theater

er in als het om de podiumkunsten in

theatermaker en –marketeer, waarbij

Harderwijk toe aan een verbouwing en ook

Harderwijk gaat. “Ik ben blij dat er wel

ik zowel on- als offstage ervaring heb

de andere locaties van de stichting hadden

gekozen is voor een theatervoorziening

opgedaan, weet ik dat er zoveel bij komt

aanpassingen nodig. Programmeren

en ook één in het middensegment. Zo

kijken voordat het publiek de uiteindelijke

buiten de locaties werd al gedaan zoals

kan in ieder geval de programmering, die

voorstelling ziet. Als dan alles op zijn plek

o.a. muziek op Kasteel de Essenburgh,

vraagt om een goed binnen podium, van

valt ontstaat er magie.”

Stand-Up Comedy in Brasserie de Bank

deze omvang en met deze faciliteiten,

In 2011 kwam ze als freelancer de

en theaterdiners bij Hotel Baars. Met de

in de toekomst een plek behouden

Marketing & Communicatie afdeling bij

nodige aanpassingen en uitbreiding van het

binnen het totaal aanbod. Ik kan mij geen

Theater Harderwijk versterken. ,,Ik ben

huidige programma was Stichting Podia

Harderwijk voorstellen zonder theater,

blijven plakken. Mijn interne vlammetje

Harderwijk van mening ook in de toekomst

wat overigens niet betekend dat ik vind

ging weer zo hard branden van dit vak.

een jaarrond programma te kunnen bieden

dat álles moet plaatsvinden ín het theater

Ik bevind mij nu op de spanningslijn van

voor de inwoners van Harderwijk.

of op onze andere podia! De gedachte

commercie en creatie van podiumkunsten.

van programmeren op de best passende

Dit is heel interessant. Aan de ene kant

Gemeenteraad neemt besluit

locatie onderstreep ik en ik kijk net als

bied je een kunstvorm; je wilt prikkelen,

De gemeenteraad koos echter in

iedereen ook erg uit naar verrassende

iets losmaken en aan de andere kant heb je

september 2017 voor het plan van de

programmering op bijzondere locaties. In

ook gewoon een organisatie te runnen.”

SaP-connectie (Stad als Podium) waarin

2018 zijn we samen met de stichting Stad

verschillende organisaties zich hadden

als Podium begonnen met een gezamenlijk

Theater voor iedereen

verenigd om zich te buigen over de

programma aanbod, aanvullend op wat

Met haar 33 jaar is ze één van de jongere

invulling van podiumkunsten in Harderwijk.

Stichting Podia Harderwijk nu al biedt,

theater/podiadirecteurs van Nederland.

Ondertussen vond er directiewisseling

om Harderwijk alvast te laten proeven van

“Theater heeft misschien een wat stoffig

plaats binnen Stichting Podia Harderwijk.

de nieuwe smaken. Het geeft enorm veel

imago, maar binnen de podiumkunsten

Directeur Jessica Kroeske koos na 7 jaar

energie om daarmee bezig te zijn. ”

is er zoveel te bieden en voor iedereen. Ik wil mij ervoor inzetten dat het

voor een andere uitdaging en Priscilla Muller, voorheen Senior Medewerker

Een rijk en cultureel Harderwijk

vanzelfsprekend is om voor een live

Marketing & Communicatie, werd

“In de toekomst zie ik voor onze

(podiumkunst)beleving te kiezen. Daar

directeur. Het bestuur besloot, na de

organisatie zeker een rol weggelegd. Wij

kun je wat mij betreft niet vroeg genoeg

uitspraak van de gemeenteraad, dat

hebben natuurlijk ook nog een poppodium

mee beginnen. Zelf ben ik moeder van een

Theater Harderwijk in 2018 de deuren zou

met veel potentieel en de prachtige

peuter en een kleuter en die gingen met

sluiten.

Catharinakapel, dat lijken sommigen te

1 jaar al mee naar het theater. Gelukkig

vergeten. Op deze locaties wordt ook nu

zie ik steeds meer generatiegenoten

Zachte overgang voor bezoekers

al een divers programma geboden en dat

met de kinderen naar het theater

Muller: ,,Voor het team voelde het niet goed

blijft.” Ook over de samenwerking met

of de Catharinakapel komen. Onze

om te stoppen. Er werd tot 2020 subsidie

de andere culturele partijen is Priscilla

jeugdvoorstellingen lopen steeds beter en

gegarandeerd om het huidige publiek

optimistisch. “We hebben altijd als

zijn doorgaans uitverkocht. Heerlijk dat

te blijven bedienen. Als klantgerichte

gemeenschappelijk doel ‘een rijk cultureel

dat kan toch, zo vóór of na de middagdut,

organisatie voelde het verkeerd ‘onze

Harderwijk’ gehad. Nu we goed met elkaar

gewoon op de fiets naar het theater. Ik ben

bezoekers’ zo in de steek te laten. Ik hecht

in gesprek zijn is er ook ruimte om elkaars

blij dat dat in de toekomst ook gewoon nog

er dan ook waarde aan dat er een zachte

krachten te zien en te kijken hoe we elkaar

kan ín Harderwijk.”

overgang is naar een andere invulling

kunnen versterken. Ieder heeft nu eenmaal

van de podiumkunsten. Ik zal mij ervoor

zo zijn eigen expertisegebieden en als we

Harderwijk Magazine

www.podiaharderwijk.nl

27


Zonder weerstand uit de bijstand Raidho Loopbaanbeweging ondersteunt gemeenten en werkbedrijven bij de begeleiding van mensen met een bijstandsuitkering richting de arbeidsmarkt. Met de inzet van een innovatieve en unieke methodiek werkt Raidho actief mee aan en in het proces richting de arbeidsmarkt. Dit doet Raidho door het ontwikkelen en uitvoeren van voorschakeltrajecten voor groepen. In dit interview legt de initiatiefneemster, Sanne Vooijs, met alle enthousiasme uit wat haar drijft.

“In 2015 ben ik dit in mijn eentje gestart, inmiddels is er een tweede bijgekomen in de persoon van Martijn de Vos. Mensen uit de bijstand daadwerkelijk op weg helpen, daar draait het allemaal om bij Raidho.” Daarbij houdt ze zich bezig met de zogeheten Participatieladder van de overheid. “Die bestaat uit zes treden”, legt ze uit. “In de bovenste trede zitten de mensen die aan het arbeidsproces deelnemen, in de ondersten diegenen die in de bijstand zitten. Wij richten ons op trede 1, 2 en 3. In nauwe samenerking met gemeenten bied ik de hulp aan; ik noem mezelf altijd de reisleider van het proces. Ik help mensen op weg naar door hen zelf gestelde doelen. Dat doel hoeft niet eens per se werk te zijn, zolang de intrinsieke motivatie maar wordt aangeboord. Dat is

van de mensen die wij begeleid hebben,

Award 2016, door hun succesvolle aanpak.

echt makkelijker dan men denkt.” Meer dan

zijn namelijk doorgestroomd naar werk,

Dit is alleen mogelijk door de successen van

duidelijk is dat het hebben van een eigen

studie of vrijwilligerswerk. Ook zogeheten

de mensen zélf. En daar doen we het voor.

inkomen ontzettend belangrijk is. “Wij

beschutte werkplekken horen daarbij.”

Dat geeft ook zoveel energie; wij komen

als Raidho zijn echter ook idealistisch en

ons bed uit voor mensen uit de bijstand.

verwelkomen de verwarde en geïsoleerde

Sanne Vooijs en Martijn de Vos werken

En ik wil ook graag duidelijk maken dat

mensen, zoals ze tegenwoordig genoemd

altijd op locatie. “Iedere gemeente heeft

beide partijen - de diverse gemeenten en

worden. Dit zijn juist de mensen die ons het

verschillende, eigen programma’s en een

wij - met veel plezier samenwerken. Humor

hardst nodig hebben. Oh ja, ik wil je graag

eigen cultuur. Daarom is het inderdaad

en plezier dragen ook bij aan het gedeelde

nog wat cijfers geven. In totaal 78 procent

praktischer om op locatie te gaan en ons

succes.. Dit is essentieel om tot optimale

in de wereld van onze deelnemers en

resultaten te komen.”

opdrachtgevers te begeven. We werken haast door het hele land. Van Lelystad

Onze ambitie op korte termijn is om ook

tot Arnhem en van Noord-Brabant tot

binnen onze eigen gemeente een positief

Drenthe. Ik moet zeggen dat we nog altijd

verschil te kunnen maken. Hoe mooi zou

vol verwondering aan het werk zijn. Ik heb

dat zijn...

in 2015 wat bedacht in theorie, we toetsen

Elkaar bewegend in balans houden

28

het in de praktijk en het wérkt. Dat is echt

Raidho Loopbaanbeweging

geweldig.” Ze blikt nog even terug naar

Van Galenlaan 37, Harderwijk

hoe het ooit begon. “Ja, het is gestart bij

Tel. 06 - 5202 0257

Werkbedrijf Lelystad; daar zijn we nu nog

sanne@raidho.nl

steeds actief trouwens. Zij wonnen de ESF-

www.raidho.nl

Harderwijk Magazine


“Een hele zorg minder” Als specialist op het gebied van zowel particuliere als zakelijke schadeverzekeringen is het de passie van Van den Berg Verzekeringen, alle werkzaamheden waarmee u te maken krijgt bij schades, uit handen te nemen. Kort samengevat: “wij ontzorgen”.

Het

team

bestaat

momenteel

uit

drie

uitzoeken welke verzekeraar de beste prijs-

ook: voorkomen is beter dan genezen, en

personen die u bijstaan in het zoeken van

kwaliteitverhouding kan aanbieden. Zo komen

met kleine preventieve maatregelen kan veel

de juiste verzekeringen en die u met raad

ze tot een gedegen advies.

ellende voorkomen worden. Als het ondanks

en daad bijstaan als het echt nodig is, n.l.

deze maatregelen toch een keer misgaat,

bij schade. Vanaf 1963 is Van den Berg

Herman

van

Ark,

het

staan wij met ons team klaar, om het voor

Verzekeringen actief in verzekeringen. In de

advieskantoor vertelt verder: “Ik ben in

u op te lossen en er voor te zorgen dat u

beginjaren plaatselijk, maar in de loop der

1985

het

zoveel mogelijk ‘ontzorgd’ wordt. Daarin

jaren zijn ze uitgegroeid naar een regionaal

advieskantoor en het bevalt mij uitstekend.

onderscheiden wij ons. Omdat de situatie in

advieskantoor.

Duidelijkheid is waar een klant op zit te

de loop van de tijd kan veranderen, houden

mede-eigenaar

eigenaar geworden

van van

wachten en korte lijnen zijn erg belangrijk,

we ook regelmatig contact en beheren wij uw

zij

merken wij bij onze klanten. Omdat we met

verzekeringen. Onze zorg dus!

bespreken

drie mensen de zaak runnen zijn de lijnen

vervolgens met u, wat u wel, en wat u niet

binnen ons kantoor erg kort en kunnen we

Wilt

wenst te verzekeren. Omdat Van den Berg

snel en adequaat reageren als dat gewenst is.

doorlichten? Bel of mail ons voor een

Verzekeringen zaken doet met ruim twintig

Preventie krijgt de laatste jaren steeds meer

afspraak op 0341-451 360 of mail naar

verzekeraars kunnen zij vervolgens voor u

aandacht in ons advies. Onze stelling is dan

info@kantoorvandenberg.nl

Samen de

met

risico’s

de die

klant u

inventariseren

loopt,

en

u

uw

verzekeringspakket

laten

‘Dankzij sponsoren kunnen we mensen een gratis onvergetelijke dag bezorgen’ “De mensen met een zeer slechte levensverwachting een onvergetelijke dag bezorgen.” Met deze volzin legt voorzitter Inge de Graaf, van de Stichting Vaarwens, uit wat de doelstelling is. Gesteund door diverse sponsoren worden dromen waargemaakt. - Dit artikel is mogelijk gemaakt door machinehekwerk.nl -

“We

enthousiaste

wordt veel gelachen, genoten en gedeeld.” Een

De Stichting begon ooit als levensinvulling voor

ondernemers en daar spreken we onze dank

kunnen

varen

‘onvergetelijke dag vol herinneringen’, daar is

de oprichters maar is inmiddels uitgegroeid

graag voor uit. De Stichting onderhoudt

het Vaarwens om te doen. “En dat gebeurt met

tot een volwaardige organisatie met alle

goede contacten met alle sponsoren; zonder

hun prachtige schip ‘de Meander V’ dat tevens

bijkomstigheden van sponsoring, administratie

hen en de vele vrijwilligers zouden we het

Inge en Evert hun eigen varend woonhuis is.

en samenwerkingsverbanden. Inge: “Om alle

nooit kunnen redden. Wat ben ik blij met al

Het schip is van alle gemakken voor de zieken

vaarwensen te kunnen blijven vervullen, is de

die sympathisanten.” De Stichting gaat alweer

voorzien. Brancards en rolstoelen zijn uiteraard

stichting hard aan het sparen voor een eigen

het elfde vaarseizoen in. “Vorig jaar beleefden

geen enkel probleem hier op het schip.” Inge

schip en dan hebben wij ons huis weer een

we dus ons jubileumjaar, het was prachtig en

voer zelf ook altijd mee. “Maar helaas kan dat

beetje voor onszelf…”

het blijft schitterend om mensen even uit hun

niet altijd meer vanwege de vele aanvragen.

zorgen te halen. We verwennen ze vanaf het

Aan de doelstelling zal echter niets veranderen.

U kunt alles over de stichting lezen op

begin tot het einde van de dag aan boord en er

We willen nog jarenlang doorgaan!”

www.vaarwens.nl

Harderwijk Magazine

dankzij

29


Calluna en Ermelo bewegen! Het Ermelose zwembad Calluna bestaat dit jaar alweer 43 jaar. Marcus Schuddebeurs legt in dit interview de nodige ontwikkelingen uit.

In juli 2017 nam de gemeenteraad het

Ermelo. Dit betekent een samenvoeging van

natuurlijk gewoon open en blijft het

besluit om verder te gaan met het

meerdere sportaccommodaties in Ermelo

team onverminderd doorgaan met haar

ontwikkelen van plannen voor een nieuw

(binnen- en buitensport) en het team

activiteiten.

zwembad en sporthallen op De Zanderij.

van de buurtsportcoaches (Heel Ermelo

Een moeilijk en moedig besluit. Een

Beweegt). De verwachting is dat dit per

U bent en blijft natuurlijk van harte welkom!

ontwikkeling als deze komt ook maar

2019 is gerealiseerd. Ook leent sportpark

Verder hebben we dit voorjaar voor u een

eens in de veertig jaar voor. Beslist geen

De Zanderij zich uitstekend om gevormd te

paar aantrekkelijke acties. Kijkt u hiervoor

sinecure dus. De raad heeft in haar besluit

worden als een vitaal sportpark.”

en voor alle activiteiten en acties op onze

meegenomen dat er in het nieuw te

nieuwe website (www.calluna.nl).

bouwen zwembad ook ruimte moet zijn

Er zijn inmiddels voor de diverse projecten

voor een recreatief gedeelte. Daarnaast

werkgroepen en projectgroepen ingericht.

Let u vooral op de acties op de diverse

is het aspect van duurzaamheid voor een

Deze projectgroepen houden nauw contact

feestdagen in de komende maanden.

nieuw sportcentrum een zwaarwegende

met de huidige en toekomstige gebruikers,

Verder kunt u ook prima de sociale media

en ambitieuze factor geworden. Dit

bereiden de aanbesteding voor en buigen

volgen van Calluna en ‘Heel Ermelo

vertaalt zich in klimaatneutraal bouwen en

zich over inrichting en functionaliteit.

Beweegt’ , de activiteiten van het team

energieneutraal exploiteren.

buurtsportcoaches (voor jong tot oud). Het tijdpad dat de projectgroep Calluna

Wij wensen u een heerlijk en sportief

Schuddebeurs: “Ermelo is hiermee klaar

nu voor ogen heeft richting de realisatie

voorjaar en vooral ook een hele mooie

voor de toekomst als het gaat over de

van het sportcentrum is grofweg drie

zomer. We zien u graag terug in Calluna of

ambities en doelstellingen ten aanzien

jaar. Anderhalf jaar voorbereidingstijd en

op een van de activiteitendagen van Heel

van het klimaat maar ook op het gebied

anderhalf jaar om te bouwen. Dan zou het

Ermelo Beweegt!”

van bewegen en sport.” Er zijn de nodige

nieuwe sportcentrum in de eerste helft van

ontwikkelingen rondom dit project

het sportseizoen 2020- 2021 operationeel

Sportcentrum Calluna

te melden. “Het ontwikkelen van het

kunnen. “Dat is een ambitieuze planning,

Herderlaan 51, Ermelo

sportcentrum wordt voorafgegaan aan

waarbij er geen grote vertragingen zijn

Tel. 0341-554244

het oprichten van een sportbedrijf voor

meegerekend. Tot die tijd blijft Calluna

www.calluna.nl

30

Harderwijk Magazine


CATEGORIE COLUMN

Relatiebemiddeling / relatiecoaching Oók als je denkt uit elkaar te gaan!

In relatiebemiddeling/relatiecoaching worden ingesleten patronen in de communicatie doorbroken en aangepakt. De problemen onder alle emoties worden zo bespreekbaar. Pas als je rustig met elkaar kunt praten ben je in staat om een goede afweging maken om te scheiden of te blijven. En vooral hoé je dat dan wilt.

verbetering in communicatie wel, dat het proces tijdens en na de scheidingsmediation soepeler verloopt. Nog even op een rijtje: • Bemiddeling bij problemen in ouderschap of omgangsregeling na scheiding: Het kan voor scheidende of ex-partners moeilijk zijn om met elkaar in gesprek te gaan. Veel redenen kunnen hier de oorzaak van zijn. Moeite met de opvoedingsstijl van de

Juist in een (ex) liefdesrelatie lijkt het soms of alle communicatie

andere ouder. Of een van de ex-partners houdt zich niet

geoorloofd is. In een vastgelopen relatie weet je vaak precies

voldoende aan de afspraken van de omgangsregeling. Als je

elkaars pijnpunten te raken. Je wilt de ander bereiken. Waarop

er samen niet uitkomt en je maakt je zorgen dan kun je bij ons

de ander dan weer reageert. Voor je het weet zit je in een patroon. Hoe doorbreek je dat? Met zoveel emoties of juist

terecht voor bemiddeling en begeleiding bij de problemen. • Relatiecoaching: Een geregistreerd coach/mediator helpt je

onverschilligheid lijkt dat erg ingewikkeld. Wie begint, wie heeft

om ingesleten patronen in de communicatie te doorbreken en

er gelijk?

aan te pakken. In één of meer gesprekken gaan jullie bespreken wat je wilt bereiken, waar de ongenoegens liggen, zaken onder

Wij maken wel mee dat een stel komt om te scheiden om

ogen zien, leren elkaars gevoelens en gedachten weer te delen

uiteindelijk via relatiecoaching weer samen verder te gaan. Na

en te respecteren.

een intake bij scheidingsmediation kan blijken dat scheiden voor

• Scheidingsmediation: Onder begeleiding van een onpartijdige,

jullie niet de beste optie is. Dan helpt coaching je juist weer op

deskundige mediator maken jullie samen afspraken over alle te

weg naar een relatie waar je allebei voor wilt blijven gaan.

regelen zaken bij een scheiding. De mediator begeleidt het gehele proces (opstellen convenant en alimentatieberekeningen

Ook het omgekeerde komt voor: een stel meldt zich aan voor

etc.). Daarnaast heeft ze oog en oor voor alle emoties, helpt

relatiecoaching. Bij de analyse in de intake blijkt dat één partner

jullie bij het maken van goede afspraken over de zorg voor jullie

al besloten heeft om weg te gaan. Relatiecoaching kan dan het

kinderen en legt deze vast in een ouderschapsplan.

idee geven dat je er alles aan hebt gedaan. Met die motivatie is relatiecoaching soms te laat.

Wil je eerst kennismaken? Kijken of het klikt?

De uitkomst van relatiecoaching, scheiden of blijven, laat zich niet

Bianca Jansen: 06-51505687

altijd voorspellen. Wat je wél over de uitkomst kunt zeggen, is dat

Jacqueline van Oppenraaij: 06-49070866

de communicatie eigenlijk altijd is verbeterd. > Oranjelaan 79, Harderwijk Het mooiste is natuurlijk, dat je daardoor weer door kunt als

info@hetcentrumvoormediation.nl

stel. Maar ook als jullie besluiten uit elkaar te gaan, maakt die

www.hetcentrumvoormediation.nl

Harderwijk Magazine

31


Vraag het de specialist Hypotheek

Lokale specialisten voor uw vragen

De Hypotheker Harderwijk ”

Hypotheken zijn er nu natuurlijk nog maar in twee vormen: lineair en annuïtair. Maar ik heb op internet gelezen dat het wel mogelijk is om een deel van de hypotheek aflossingsvrij te houden als je gebruikmaakt van oud recht. Wat houdt dat precies in en wat zijn daarvan de mogelijkheden en voorwaarden waaraan je moet voldoen?

waarde van de nieuwe woning. Bijvoorbeeld, je had op 31 december 2012 een hypotheek van 150.000 euro. Je koopt dit jaar een nieuwe woning met een waarde van 200.000. Dan mag je nieuwe hypotheek maximaal 100.000 euro aflossingsvrij zijn (de helft van de waarde). De rest van de hypotheek wordt dan annuïtair of lineair afgelost. Uiteraard wordt deze berekening een stuk ingewikkelder als er sprake is geweest van een echtscheiding en/of een nieuwe relatie. Bovendien scheelt een aflossingsvrije hypotheek

ANTWOORD

wel in de maandlast, maar er wordt niets afgelost en dat is niet voor iedereen de beste optie.

Het klopt dat er nog mogelijkheden zijn om een deel van je hypotheek aflossingsvrij af te sluiten. Om te bepalen of dat mag is het belangrijk

Daarom blijft een hypotheekadvies altijd maatwerk. Kom bij ons

om te weten hoeveel hypotheek je had op 31 december 2012. Als je

langs voor een vrijblijvend gesprek. Dan hoor je precies wat voor jou

op die datum helemaal nog geen hypotheek had, dan kan je alleen

mogelijk is.

maar een lineaire of annuïtaire lening afsluiten. Tenminste, als je de hypotheekrente wilt aftrekken van de belasting. Dat mag namelijk

Erik Teunisse

alleen als je aflost op je hypotheek.

financieel adviseur

Maar er is een uitzondering voor mensen die al een hypotheek hadden op 31 december 2012. Het bedrag dat je op dat moment aan hypotheek had, mag je in je nieuwe hypotheek aflossingsvrij meenemen, op voorwaarde dat de aflossingsvrije hypotheek maximaal 50% is van de

Makelaar

De Hypotheker Harderwijk Luttekepoortstraat 136, Harderwijk Tel. 0341-422724 www.hypotheker.nl/harderwijk

Van Goede Huizen Vastgoed

We zijn ons aan het oriënteren op de woningmarkt. Maar waar moeten we precies op letten bij het bezichtigen van een woning? Welke vragen moeten we sowieso stellen? En hoe voorkomen we veelgemaakte fouten tijdens bezichtigingen?

ANTWOORD

laat ze je keuze niet beïnvloeden. Laat altijd een bouwkundige keuring doen, zelfs bij een huis van 5 jaar oud. Verder is het slim om met een woonwensenlijst te werken, zodat je bij elk huis dat je gaat bezichtigen, kunt zien of dit inderdaad ook echt je ideale plek is. Houd rekening met je eigen huidige situatie, maar denk ook zeker aan de toekomst. Kijk bijvoorbeeld naar uitbreidingsmogelijkheden van het huis.

Laten we beginnen met de ligging. Verken de buurt. Het huis kun je naar eigen smaak aanpassen maar de buurt niet. Kijk goed naar

Advies nodig? Schakel mij in als aankoopmakelaar. Dan weet je zeker

parkeermogelijkheden maar vergeet ook niet eventuele knelpunten.

dat er iemand het hoofd koel houdt!

En hoe is de eerste indruk tijdens de bezichtiging? Nog net zo enthousiast als toen je thuis voor het eerst de foto’s ervan zag?

Wietse Goedhart Makelaar en taxateur

Het is in deze verkopersmarkt van groot belang dat je als koper op de hoogte bent van je financiële mogelijkheden. Dus zorg dat

Van Goede Huizen Vastgoed

je hiervan, voordat je gaat bezichtigen, een goed beeld hebt. Dit

Tel. 0341 - 745 219

voorkomt teleurstellingen. Houd het hoofd koel! Bij het kopen van

info@vangoedehuizenvastgoed.nl

een huis komen veel emoties kijken. Dat is helemaal niet erg, maar

www.vangoedehuizenvastgoed.nl

32

Harderwijk Magazine


Bevalling

Dé Verloskundigenpraktijk

We verwachten ons eerste kindje en twijfelen heel erg of we thuis willen bevallen of in het Geboortehuis. Kunt u adviseren hoe we het beste de knoop kunnen doorhakken?

Geboortehuis van Harderwijk. Beide keuzes zijn heel verantwoord. Ons verloskundig systeem is ingesteld op risico selectie, dat wil zeggen dat de verloskundige indien nodig de bevalling tijdig kan verplaatsen naar het ziekenhuis. Het belangrijkste is om daar te gaan bevallen waar je je prettig voelt. Dit bevordert het bevallingsproces en dat kan zowel thuis zijn of in het Geboortehuis.

ANTWOORD

Het is verstandig om een keer te gaan kijken in het Geboortehuis dan kun je op basis daarvan je keuze maken. Verder kun je dit natuurlijk

In Nederland is het bevallingssysteem heel bijzonder. Vrouwen en

altijd bespreken met 1 van onze verloskundigen.

hun partner hebben zelf de keuze of ze thuis willen bevallen of in het ziekenhuis. De verloskundige zal in het 1e gesprek “de intake “met de

Linda Kamphorst-Pit

zwangere en haar partner, een en ander doorspreken om te kijken

Verloskundige

of er een verhoogd risico bestaat om in het ziekenhuis te bevallen. Bijvoorbeeld bij een tweelingzwangerschap of een keizersnede in de voorgeschiedenis. Deze zwangere moet altijd in het ziekenhuis bevallen bij de gynaecoloog. Indien er geen verhoogd risico bestaat kan de zwangere kiezen voor een bevalling thuis of in het

Slapen

Dé Verloskundigenpraktijk Harderwijk Johanniterlaan 3, Harderwijk Tel. 0341 - 460 628 www.verloskundigenpraktijkharderwijk.nl

Sleeplounge by Slaaphof ”

Onze nieuwe woning wordt binnenkort opgeleverd. We willen ook graag een bed kopen voor in onze nieuwe slaapkamer. We hebben heel verschillende slaapwensen en -houdingen en dat zorgde in het verleden bij het zelf uitzoeken steeds voor veel gedoe. Hoe zou u te werk gaan om voor ons het juiste bed en de juiste matrassen uit te kiezen?

dan wordt het lichaam niet uitgerust wakker. Schouderklachten, nekklachten, rugklachten enz komen dan ook veel voor.

Meting van uw lichaam Onderdeel van het advies is een korte meting van het lichaam. Een computer gestuurd bed meet uw lichaam en geeft daarbij belangrijke

ANTWOORD

informatie die je anders niet kunt weten. Tijdens de test voelt u wat een bed voor u doet als het uw lichaam op de juiste plekken ondersteunt of juist ruimte geeft.

Een bed kopen is best lastig. Het kopen van een nieuw matras of bed is best lastig. Ieder mens heeft een ander lichaam en ook andere wensen en/of klachten. Daarnaast kopen mensen niet zo vaak een bed en weten niet goed waar ze op moeten letten. Daarom hebben we een eenvoudig maar heel doordacht stappenplan gemaakt. In 4 duidelijke stappen gaan we van een intakegesprek naar een deskundig en persoonlijk advies.

Uw lichaam is het belangrijkste. Bij het adviesgesprek is uw lichaam en uw wensen het uitgangspunt. Wat veel mensen niet weten ios dat het postuur veel belangrijker is dan het gewicht. Vrouwen hebben een andere lichaamsbouw dan mannen. Brede(re) schouders en/of brede(re) heupen zijn belangrijk om rekening mee te houden.

Wensen en klachten Uiteraard is het belangrijk te letten op gevoeligheden of klachten. De nacht is best lang en wanneer het lichaam niet goed wordt ondersteund

Harderwijk Magazine

Proefliggen. Met de verkregen informatie laten we u een aantal zien en voelen die bij uw wensen en budget past. Ook besteden we ruim aandacht aan wensen kwa stijl en aankleding.

Afspraak. Wees verstandig en laat u goed adviseren. Maak een afspraak zodat er ruim tijd voor u gereserveerd wordt. Een goede nachtrust voor jaren verdient alle aandacht. Welkom. Henk van ’t Hof Slaaphof

SLEEPLOUNGE by SLAAPHOF Deventerweg 2, Harderwijk Tel. 0341 - 410 164 www.sleeplounge.nl / www.slaaphof.nl

33


Vraag het de specialist Dieren

Lokale specialisten voor uw vragen

MobiDierenArts ”

Ik las in jullie advertentie in een van de vorige edities dat jullie (ook) bij mensen aan huis komen als dierenarts. Maar wat houdt deze service precies in, voor welke doelgroep is het en wat zijn de voordelen?

Operaties en het maken van röntgenfoto’s doen we op de praktijk. Indien vervoer een probleem is bieden we een haal- en brengservice. Ook wanneer de tijd gekomen is om afscheid te nemen staan we voor de dieren klaar. Het wordt door eigenaren vaak heel prettig ervaren om thuis, in een

ANTWOORD

vertrouwde omgeving afscheid te nemen van hun maatje.

Dat klopt! Wij hebben naast onze praktijk een mobiele service.

Onze mobiele service is in het bijzonder gericht op oudere mensen,

Vandaar ook de naam MobiDierenarts. Wij bieden de eerstelijns

mensen die huisgebonden zijn, drukke gezinnen en natuurlijk

zorg voor uw hond, kat en andere kleine huisdieren ook gewoon

angstige dieren. Wat ons onderscheidt van een reguliere dierenarts

thuis.

is dat we aan huis komen voor een eerlijke prijs. U hoeft niet te reizen met een angstig dier in een reismandje naar een kliniek en er

Aan huis kunnen we vrijwel alles wat we ook in de spreekkamer

is geen stress door lange wachttijden in een wachtkamer. Wij bieden

doen. Zo komen we aan huis voor consult/onderzoek, bloedafname

een persoonlijke service en nemen de tijd voor onze patiënten.

en behandeling wanneer uw dier ziek is. Maar ook de preventieve

Kortom betaalbaar, comfortabel en erg gemakkelijk!

gezondheidszorg is minstens zo belangrijk, daarom verzorgen wij de jaarlijkse gezondheidscontrole en vaccinatie op maat. Voor chippen,

MobiDierenArts

advies over voeding en antiparasitica kunt u ook bij ons terecht.

De Genestetstraat 11, Harderwijk

We hebben altijd een mini-apotheek mee in onze bus zodat u, in

Tel. 06 2868 9728

de meeste gevallen, niet uit huis hoeft om medicatie op te halen.

www.mobidierenarts.nl

Uitvaart

Puur Uitvaartzorg

Wat zijn de verschillen tussen algemene en eigen graven? En kunnen we via u kiezen voor alle regionale begraafplaatsen?

‘familiegraf’ genoemd. Bij een particulier graf bepaalt de ‘rechthebbende’ wie daarin wordt begraven. Men noemt dit het zogenaamde ‘uitsluitend’ recht. Je huurt het dus als het ware voor een periode. Deze huurperiode bepalen de naasten meestal zelf, 10, 20 of 30

ANTWOORD

jaar. De rechthebbende kan het recht op het graf nadat het verlopen is ook verlengen.

Ondanks dat er steeds meer gecremeerd wordt in Nederland, is

Een algemeen graf is een graf met een korte looptijd, meestal 10

begraven van oudsher de traditie.

jaar, waarin personen worden begraven die niet voor een eigen graf kiezen. Het is meestal een 2- of 3-persoons graf, waarin 2 of 3

In Nederland worden begraafplaatsen beheerd door gemeentes,

mensen komen te liggen, die onderling geen enkele band hebben

kerken en soms door stichtingen. Gemeenten beheren veelal de

en geheel vreemden van elkaar zijn. Op een algemeen graf wordt

‘algemene’ begraafplaatsen. Dit houdt in dat er geen regels zijn ten

geen graf bedekking aangebracht die het hele graf bedekt, maar een

aanzien van geloof of gezindte. Iedereen is daar welkom.

gedeelte daarvan mogen de naasten gebruiken.

Over het algemeen wordt er in Nederland in de grond begraven.

Algemene graven zijn financieel aantrekkelijk omdat ze in de regel

Vaak zijn deze graven 2 of 3 diep. Dat houdt in dat er twee of drie

een stuk goedkoper zijn dan eigen graven.

mensen boven elkaar begraven kunnen worden. Kitty de Keijzer

We kennen particuliere graven en algemene graven. Een particulier

Puur Professionele Uitvaartzorg

graf wordt in het algemeen spraakgebruik ook wel ‘eigen graf’ of

www.puuruitvaartzorg.nl

34

Harderwijk Magazine


Werk

Timeflex Jobcentre ”

Ik ben al een tijd op zoek naar een andere baan en ik had verwacht, gezien de aantrekkende arbeidsmarkt, dat ik al lang en breed voor een andere werkgever aan het werk zou zijn. Het lukt me echter maar niet om door de sollicitatieprocedure te komen. Hoe vergroot ik nou mijn kans op succes?

vacatures aanbieden op verschillende werkniveaus en met verschillende contractvormen. Het Jobcentre biedt zowel vaste, flexibele als tijdelijke banen aan. Op deze manier vergroten we jouw kans op een leuke nieuwe uitdaging op de arbeidsmarkt! Het Timeflex Jobcentre is de ontmoetingsplaats voor alles wat met werk te maken heeft. Naast de ondersteuning van werkzoekenden

ANTWOORD

kunnen bedrijven bij het Jobcentre terecht voor een passende kandidaat, HR- en juridisch advies. We zijn dus meer dan een

De eerste indruk die een potentiële werkgever van jou krijgt, speelt

uitzendbureau! Voor meer informatie kun je contact opnemen met

een sleutelrol. Jouw CV is het eerste wat een werkgever van jou ziet.

Thomas Vossebelt (tvossebelt@timeflex.nl).

Op basis hiervan beslist een werkgever of je wordt uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek. Zorg ervoor dat jouw CV is afgestemd

Thomas Vossebelt

op de vacature en vermeld de relevante informatie. Laat zien wat jij

Vestigingsmanager Timeflex Jobcentre Gelderland

als potentiële werknemer kunt betekenen, welke kwaliteiten jij hebt en waarom juist jij de kandidaat bent die uitgenodigd moet worden

Timeflex Jobcentre

voor een gesprek.

Verkeersweg 57, Harderwijk Tel. 085 - 00 71 805

Het Timeflex Jobcentre kan je hierbij helpen. Naast sollicitatietips

www.jobcentregelderland.nl

en advies over jouw CV kan het Jobcentre je ook interessante

www.kloptmijncv.nl

Diëten

Go for Fit ”

Ik heb al heel veel diëten geprobeerd, maar het is nog nooit gelukt om op gewicht te blijven. Ik zag op je site dat je afvallen in 3 fasen aanbeveelt, maar wat houdt dat precies in en wat zijn daarvan de voordelen?

Fase 2: Bereik je streefgewicht In deze fase ga je de laatste kilo’s afvallen en bereik je je streefgewicht. Er worden steeds meer voedingsmiddelen zoals brood en fruit aan het menu toegevoegd.

Fase 3: Gewichtsbehoud

ANTWOORD

Nu je eenmaal je streefgewicht hebt bereikt laat je voedingscoach je

Met Powerslim werken we inderdaad met 3 fasen. Het is gericht op

afvallen. Daarom leer je in deze fase gezond en gevarieerd te eten

afvallen en bereiken van je streefgewicht en het belangrijkste; het

om je nieuw verkregen gewicht te behouden.

behouden van het bereikte streefgewicht.

Je kan een jaar lang gratis bij mij onder controle blijven zodat je

nog niet los! Op gewicht blijven is immers de grootste uitdaging van

gemotiveerd blijft en niet terug valt in je oude gewoonten.

Fase 1: Afvallen Dit is de actieve fase. In deze fase zal je snel afslanken. Doordat

Ben je nieuwsgierig geworden en wil je ook weer lekker in

koolhydraten uit het menu geweerd worden, komt het lichaam

je vel zitten? Maak dan een afspraak voor een vrijblijvend

in vetverbranding. In deze fase neem je 5 tot 7 producten van

kennismakingsgesprek.

PowerSlim per dag. Verder heb je de keuze uit mager vlees, vis, eieren, groenten en rauwkost.

Go for Fit Afslankstudio Tolweg 16-8, Ermelo

In deze fase bereik je het grootste gedeelte van je gewichtsverlies.

Tel. 06 – 303 84 717

Je blijft in fase 1 totdat je 80% van je gewenste gewichtsverlies hebt

info@go-for-fit.nl

bereikt.

www.go-for-fit.nl

Harderwijk Magazine

35


Werkis: voor werk wat echt bij je past De arbeidsmarkt is in beweging: er is sprake van een krapte in personeelsaanbod en tegelijkertijd maken veel mensen een carrièreswitch. Maar hoe vind je werk wat echt bij je past? Werkis Harderwijk gaat voor de ultieme match tussen een werkzoekende en een vacature. Werkis Harderwijk let daarom bij de werving

in de sectoren bouw, techniek en productie,

om jouw kwaliteiten (weer) te benutten?

en selectie niet alleen op het cv en de

maar het bedrijf mag zich inmiddels allround

Dan zoeken wij jou! Schrijf je snel in bij ons

ervaring, maar ook zeker op het karakter, de

noemen. “We werven voor vele functies, op elk

uitzendbureau in Harderwijk via onze site,

competenties en de persoonlijke voorkeuren

opleidingsniveau. Van magazijnmedewerkers

neem contact met ons op of loop gewoon eens

op het gebied van werkzaamheden, aldus

tot engineers of projectleiders: wij vinden een

bij ons binnen.

vestigingsmanager Peter Brummel. “We

passende baan voor nieuwe kandidaten en het

onderscheiden ons omdat we gaan voor

juiste personeel voor onze klant. Onze online

langdurige dienstverbanden en ons richten

recruiter houdt zich daarom ook fulltime bezig

op echte vakmensen. Het start natuurlijk

met het werven van geschikte kandidaten

vaak met een kort dienstverband, maar ons

middels vacaturebeheer en zoekmachine-

Werkis Harderwijk

uiteindelijke doel is dat onze kandidaten op

optimalisatie.”

Luttekepoortstraat 126-128, Harderwijk Tel. 0341 - 745 709

contract komen bij het bedrijf.” Van oudsher is Werkis goed vertegenwoordigd

Ben je op zoek naar een leuke baan in de

harderwijk@werkis.nl

bouw, techniek of andere sector? Heb je zin

www.werkis.nl/uitzendbureau-harderwijk

gewoonton laat bedrijven opvallen Doe maar gewoon en niet al te gek. Dat is het motto van Ton van der Gaag, het creatieve brein achter reclamebureau gewoonton. ‘Ik adviseer bedrijven hoe ze zich het beste naar de buitenwereld kunnen profileren en hoe ze zich kunnen onderscheiden van collega’s in de markt. Dit realiseer ik door reclame te ontwerpen die past bij de klant. Een bakker wil graag laten zien dat hij anders is dan de bakker op de hoek en dat kun je bereiken door een goede reclame-uiting.’ Binnen zijn bureau heeft hij nog een aparte

kostenplaatje. ‘Voor een goede reclame hoef je

gezet. Ik haal het meeste voldoening uit de

tak: Een merk met lef. ‘Mensen mogen wel

als ondernemer niet veel geld ergens tegenaan

feedback die ik van mijn klanten krijg.”

iets uit hun comfortzône stappen en wat lef

te gooien om iets te krijgen wat goed is. Een

tonen, door op te vallen in het maaiveld. Als

voorbeeld is de ‘Ik Willem-reclamecampagne’

gewoonton

mensen over een reclamecampagne gaan

voor een rijschoolhouder, jaren geleden rond

Schaffelaarhout 7, Harderwijk

praten omdat hij opvalt in het straatbeeld is

de kroning van onze koning. Overal in het

Tel. 06 - 252 952 99

mijn missie geslaagd. Een reclame reikt verder

straatbeeld kwam je de ‘Ik Willem’-uitingen

info@gewoonton.nl

dan een advertentie in de krant.’ Het is zijn doel

tegen. En ik had een heel tevreden klant die

www.gewoonton.nl

om op te vallen, maar wel met een vriendelijk

dankzij deze campagne echt op de kaart is

www.eenmerkmetlef.nl

Harderwijk Magazine

37


WONEN

‘Het gaat echt op rolletjes’ Droom je van een nieuwe parketvloer? Een kwaliteitsvloer die jarenlang mooi blijft? Marco Parket is dé legspecialist in de regio. Zijn officiële ‘werkplaats’ is Barneveld, maar zijn opdrachten vinden wel ‘binnen een straal van vijftig kilometer plaats’, zoals Marco van Diermen het zelf omschrijft, dus ook rondom Harderwijk. Hij is tevreden met de manier waarop zijn bedrijf nu opereert. “Het loopt zakelijk gezien zeker op rolletjes”, vertelt hij enthousiast.

“Ik klaag niet en ben druk bezig op

allemaal om het creëren van een nieuwe

Mensen kennen en volgen de trends en ik

allerlei gebieden, dus ook met trap-en

‘look’ en smaak. Mensen een nieuwe start

uiteraard ook. Bij Marco Parket is de klant

vloerrenovatie waar ik in dit gesprek graag

geven en de boel fris maken naar hun eigen

natuurlijk ook koning. En over verschillende

de nadruk op wil leggen. Ik leg dus niet

zin, dat is toch prachtig?”

kleuren hoeft u zich ook geen zorgen te

alleen nieuwe vloeren, ik vernieuw en

maken. Ik heb in mijn pakket wel veertig

renoveer ook, bijvoorbeeld in oudbouw.

Zoals al aangegeven richt hij zich niet op

verschillende kleuren olie. Neem dus gerust

Een oude trap bekleden met een mooi

Barneveld alleen. ,,Zeker niet, ik heb ook

contact met mij op, ik sta graag klaar voor u!”

eiken product en daar weer een mooie

klanten zitten in Nunspeet en Nijkerk en

‘eyecatcher’ van maken, ik draai er mijn

daar kan Harderwijk dus ook zeker bij

Marco Parket

hand zeker niet voor om. De trap in uw

natuurlijk! Als eigen ondernemer volg ik

Tollensstraat 2, Barneveld

nieuwbouw woning? Ook dat kan bij Marco

natuurlijk de trends die er zijn, zeker het

Tel. 06 – 5195 2827

Parket!” Hij neemt daarbij met nadruk het

huidige heel populaire ultramatte lakwerk.

info@marcoparket.nl

woord ‘opfrissen’ in de mond. “Het gaat

Dat is in mijn branche echt in opkomst.

www.marcoparket.nl

Harderwijk Magazine

39


WONEN

‘Prachtig om in je eigen dorp zo te bouwen én te groeien’ Zeewolde groeit! Dat blijkt eens te meer als het gesprek wordt aangegaan met de verantwoordelijk wethouder op het gebied van ruimtelijke ontwikkeling. Wethouder Wim van der Es werkt vol plezier aan de vele projecten die het dorp doet groeien. “Ieder jaar wordt het hier mooier én drukker.” Sinds eind juni 2014 is Van der Es in functie en het bevalt hem nu nog net zozeer als in zijn begindagen. “Ik ben ook niet voor niets weer in voor een nieuwe ambtstermijn als wethouder. Ik ben bij de gemeenteraadsverkiezingen de VVDlijsttrekker en heb ambities én plezier. Prachtig om mee te denken én te werken aan al die nieuwbouwprojecten.” Daarbij noemt hij met nadruk de Polderwijk en het Havenkwartier. “De Polderwijk heeft ook zijn eigen buurten met een eigen uitstraling en prachtige uitzichten. Dat wat er op stapel staat in het Havenkwartier, wordt echt prachtig, daar ben ik van overtuigd. De dijk langs het Wolderwijd wordt omgelegd en tegelijkertijd wordt een sluis aangelegd waardoor het binnenwater van Zeewolde in verbinding komt met het

de Polderwijk bezig. Als dit in een breder

centrumontwikkeling en de detailhandel en

Wolderwijd. Mensen kunnen in de toekomst

perspectief wordt geplaatst, komt al direct

de leegstand in het centrum. We hebben

in het dorp al het water op en kunnen dus -

de aantrekkende woningbouw aan de

daarbij een actieplan in het leven geroepen

als zij een bootje hebben - vanuit het dorp,

orde. De bewindsman komt daarbij met

dat op dit moment in uitvoering is. Verder

het Wolderwijd op en natuurlijk andersom.

een vergelijking. “In 2017 zijn meer dan

is er in Zeewolde altijd een zogeheten

Dat wordt echt heel mooi, dat weet ik

tweehonderd woningen gebouwd en in

woonmanifestatie, waar ontwikkelaars,

zeker.”

aanbouw genomen. Dat zijn er net zoveel

makelaars en wij ons als gemeente

als in de volledige drie jaren daarvoor.

presenteren. Positief is dat het ook daar

Over welke termijn spreken we bij dit

En 2018 wordt nog beter, de opgaande

ieder jaar drukker wordt. Dat ‘matcht’ weer

project? “Nou, wanneer alles wordt

lijn wordt gewoon doorgetrokken. Ja, als

met de ontwikkelingen die er allemaal

afgerond heb ik op dit moment (dit

wethouder is dat natuurlijk ook prettig

gaande zijn. Zo zie je maar, Zeewolde

interview vond eind januari plaats, red.),

werken. Als de economische wind je in de

beweegt en groeit!”

nog niet precies scherp, maar zeker is wel

rug blaast, is dat altijd fijn uiteraard.”

dat het een project voor de komende jaren is. Het is in ieder geval de bedoeling dat de

Van der Es voelt zich meer dan senang in

bouw van de sluis in 2019 is afgerond en

het jongste dorp van Nederland. “En met

de dijk moet inclusief de wegen worden

mijn brede portefeuille, met daarbij ook nog

verlegd waar veel grondwerk voor nodig

eens onderwijs, is het ook een uitdaging.

is met inklinken en dergelijke. Voordat dit

Maar ik heb er ontzettend veel plezier in en

allemaal af is, ja, dan zijn we toch echt een

heb genoeg ambities. Vier jaar is namelijk

paar jaar verder.”

kort met al die langlopende projecten.

Zeewolde is ook met andere delen van

Zo zijn we bijvoorbeeld ook druk met

Harderwijk Magazine

41


Wonen in Harderweide Het verhaal van Henk Janssen * Wie droomt er niet van? Wonen in een huis die u zelf of samen met een architect of aannemer hebt ontworpen. In een prachtig vrijstaand huis in de geliefde woonwijk Drielanden, nabij de uitgestrekte bossen, groen grasland en het water van het Wolderwijd. Plan Harderweide brengt deze droom een stap dichterbij! * De namen en gegevens van de bewoners zijn aangepast in verband met privacyoverwegingen.

In de wijk Drielanden in Harderwijk

in een mooie twee-onder-een-kapper in

De wijk sprak hen vooral aan, vanwege

verrijst de nieuwe gezinswijk

Drielanden, ook een nieuwbouwwoning. Ik

hun opgroeiende kinderen. “Het is gewoon

Harderweide. Harderweide wordt een

heb me destijds gelijk weer ingeschreven

erg veilig wonen, met veel fietspaden en

wijk waar het buitenleven centraal staat.

voor een vrije kavel en ieder jaar heb

de scholen en winkels liggen altijd in de

Gemeente Harderwijk biedt vrije kavels

ik onze inschrijving vernieuwd. Hoewel

buurt. Het is ook een jonge wijk waar onze

aan, met diverse bouwmogelijkheden.

mijn vrouw zich de afgelopen jaren wel

kids makkelijk vriendjes konden maken

Henk Janssen en gezin waren er wel heel

eens hardop afvroeg waarom, was het

en zich altijd prima vermaakt hebben.

erg vroeg bij om zich in te schrijven.

stiekem onze wens om ooit nog vrijstaand

Inmiddels is onze oudste het huis uit. De

te bouwen en wonen. Die droom is nu

wens bleef en dit was voor ons dus het

uitgekomen.”

juiste moment.”

“We woonden al sinds eind jaren negentig

42

Harderwijk Magazine


WONEN

Omdat ze lang waren ingeschreven, hadden ze veel punten opgebouwd toen de kavels van Harderweide op de markt kwamen. “Ik hield het goed in de gaten bij de makelaars. Zij lieten wel doorschemeren wanneer de kavels op de markt zouden komen, nu ongeveer een jaar geleden. We hebben ons direct ingeschreven voor het project en onze keuze doorgegeven voor kavel en locatie. En het mooie is, we hebben nu precies het plekje wat we graag wilden. Het ligt tegen de groene zoom, een soort geluidswal, in een soort hofje. Het is een heel rustige plek, met alleen doorgaand en geen bestemmingsverkeer.” Ze wisten al een beetje hoe het in zijn werk gaat om zelf een woning te laten bouwen. “Toch heb je dan weer andere wensen. Je gaat nadenken: wat missen we, wat ontbreekt er? Zo hebben we nu een wat grotere tuin en de mogelijkheid om over een aantal jaren eenvoudig beneden een slaapkamer te realiseren. We hadden een duidelijke click met onze aannemer en ook de gemeente is ons ter wille geweest. In december zijn ze begonnen en als alles goed gaat, dan worden de woningen nog voor de bouwvak opgeleverd.” Er is binnen de gestelde kaders voor het bouwen van een eigen huis heel veel mogelijk qua materialen, indeling en andere wensen. “Zowel de aannemer en de gemeente hebben goed meegedacht en uitgelegd wat de mogelijkheden zijn. Mijn belangrijkste adviezen voor mensen die van plan zijn om een kavel te kopen en zelf te bouwen: luister goed naar de aannemer, gemeente en projectontwikkelaar, zij hebben het vaker gedaan. En bedenk vooral ook goed of het financieel haalbaar is om je wensen uit te laten komen en de woning van je dromen neer te zetten.” Meer informatie over de kavels www.bouwkavelsharderwijk.nl www.harderweide.nl

Harderwijk Magazine

Randmeer Makelaars is een modern en eigentijds makelaarskantoor waar de klant centraal staat. Wij zijn sinds 2006 actief vanuit ons kantoor in het centrum van Harderwijk. Met ons vaste team, bestaande uit Danny en Leontine Klaassen, Maurits Buis en Sem Brouwer, werken wij met hart en ziel vanuit ons gezellige kantoor aan de Bruggestraat in de binnenstad van Harderwijk. • Ouderwetse kwaliteit met de beleving van nu! • Wij doen ons werk met passie en gedrevenheid. • Wij houden ons primair bezig met mensen en hun gevoel en zijn ons bewust van hun wensen en interesses. • Onze ambitie is om een woning zo goed mogelijk te verkopen en de hoogste waardering te krijgen van onze opdrachtgevers! • Wij kennen de markt en verstaan ons vak. • Met onze expertise - van juridisch tot design - bieden wij service op het hoogste niveau op het gebied van aankoop, verkoop, huur, designadvies en bouwbegeleiding. Randmeer Makelaars Bruggestraat 24, Harderwijk T. 0341-456455 info@randmeermakelaars.nl www.randmeermakelaars.nl

43


WONEN

Naam is veranderd, maar het werk niet De herkenbaarheid vergroten en nóg meer een eigen identiteit ontwikkelen, dat was en is het doel van Bas van Kooten, die de naam Storm Finance onlangs heeft gewijzigd in Van Kooten Hypotheken & Verzekeringen.

“De naam is veranderd, inderdaad ook

voorwaarden die er allemaal zijn.”

voor meer herkenbaarheid, maar in mijn

doorverwijzingen en heb tegenwoordig ook klanten uit bijvoorbeeld Zwartsluis

werk hoop ik niet te veranderen hoor.

Opvallend op de nieuwe website is dat hij

en Kampen. Vrienden van vrienden, noem

Ik blijf op mijn enthousiaste manier

klanten zogeheten reviews laat schrijven.

ik ze soms wel eens. Kracht is en blijft de

hypotheekadvies geven aan de klanten en

“Zodoende geef ik een nog beter beeld

persoonlijke aandacht. Ik vind het ook

persoonlijke aandacht blijft verder ook

van mijn werkzaamheden.” Van Kooten

prettig werken omdat ik aan huis aan de

een belangrijk aandachtspunt.” De geboren

heeft met zijn werk onlangs een grote prijs

gang ben. Ik bezoek mijn klanten thuis,

Hilversummer, sinds 2001 woonachtig

gewonnen van Independer. “Dat was medio

mede hierdoor kan ik scherpe prijzen

in Harderwijk, was sinds januari 2011

vorig jaar en daar ben ik best een beetje

hanteren voor mijn adviezen. Bezoek ook

werkzaam als Storm Finance.

trots op natuurlijk. Ik werd gekozen tot het

gerust eens mijn nieuwe website

allerbeste advieskantoor van Noord- en

www.vankootenhypotheken.nl!”

Hij ontwikkelde naar eigen zeggen steeds

Oost Gelderland. Prachtig toch?” Van Kooten

meer een eigen identiteit en de nieuwe naam is een uitvloeisel daarvan. “Ik blijf

Is het aantal klanten in de loop der

Hypotheken & Verzekeringen

kijken naar de persoonlijke situatie van de

jaren flink verhoogd? “Nou, duidelijk is

Adres: Linnaeuslaan 8, Harderwijk

klant en de wensen van de klanten. Verder

wel dat er steeds meer bijgekomen zijn

Tel. 0341 - 701 041

bied ik vergelijking aan op prijs en kwaliteit

en daar kan ik natuurlijk alleen maar

bas@vankootenhypotheken.nl

en wijs ik de klanten op de verschillende

tevreden over zijn. Ik krijg ook echt veel

www.vankootenhypotheken.nl

Harderwijk Magazine

45


WONEN

‘Speelgoed om écht te spelen’ Doe-het-zelf-winkel Jecor in Putten doet het anders dan de gangbare bouwmarkt. Dat wordt meer dan helder als gepraat wordt met ondernemer Aalt Geitenbeek. Omdat de langere en mooiere voorjaarsdagen eraan komen, wil men daar in dit interview de nadruk op leggen. “Het buitenseizoen komt er weer aan en

uiteraard goed tot uiting. “Wat koop je

voor elke klant. En onze service naar de

dat betekent dat iedereen zin heeft om naar

precies, hoe zit het speelgoed in elkaar, dat

klant is van groot belang. Bijvoorbeeld bij de

buiten te gaan. Wij hebben ontzettend leuk

soort vragen worden beantwoord op dit veld.”

kasten op maat. We meten standaard de kast

speelgoed ingekocht voor dit voorjaar. We

Wat voor soorten speelgoed zijn er zoal te

in bij de klant thuis, er is dus altijd een kast

hebben ontzettend veel soorten speelgoed,

koop bij Jecor? Dat blijkt haast teveel om op

naar wens. Het is wat dat betreft letterlijk

voor binnen maar zeker ook voor buiten.

te noemen. “Van skelters tot aan loopfietsen

een proces van begin tot eind.”

Om onze klanten van dienst te zijn, hebben

en driewielers maar ook voetballen en

we naast onze winkel een heus testveld, met

goaltjes tot aan wel zes meter breed. Van

Lekker rondsnuffelen en zoeken naar dat

trampolines en houten speelhuisjes, zodat

goedkoop tot redelijk prijzig, we hebben het

ene boutje of schroefje dat nodig is, mag

de mensen weten wat geschikt is voor hun

allemaal. En ook voor schommels, glijbanen

ook bij Jecor. “Komt u met de auto? Er is een

tuin en gezin.

en allerlei andere accessoires ben je bij ons

ruime parkeerplaats. Komt u van ver? Laat

aan het goede adres.” Dit alles gaat gepaard

het ons weten, dan staat de koffie klaar!”

Jecor heeft speelgoed in werkelijk alle

aan een flinke dosis klantvriendelijkheid.

soorten en maten en de kinderen (en de

Prettig is ook dat men met Jecor elke dag tot

Jecor Vakbouwmarkt

ouders) kunnen dit op dat speelveld dus

20.00 uur open is.”

Stationsstraat 30A, Putten Tel. 0341 - 352 354

goed zien en voelen. Het testveld wordt heel veel gebruikt en daar zijn we natuurlijk erg

Wat de klant prettig vindt aan Jecor is

info@jecorvakbouwmarkt.nl

blij mee.” Verschillen komen op het testveld

duidelijk: “Wij bieden dé totaaloplossing

www.jecorvakbouwmarkt.nl

Harderwijk Magazine

47


WONEN

Dé vloerenspecialist van Harderwijk Van PVC, laminaat, kurk, vloerbedekking, tot houten vloeren: Parketmeester Harderwijk is dé vloerenspecialist in de regio Harderwijk. Eigenaar Erik Brandsen geeft een deskundig advies over de juiste vloer in elke situatie.

“De laatste jaren is een PVC-vloer erg in

om te zien welke vloer hun voorkeur heeft.”

een deskundige pool van ZZP-ers in dienst

opmars. Tegenwoordig kan de klant deze

Het assortiment van de Parketmeester is

die de vloeren komen aanleggen.” In de

vloeren in allerlei varianten krijgen. Van

groot, aangezien Brandsen iedere doelgroep

showroom aan het Stationsplein staan alle

verschillende motieven zoals de visgraat

willen bedienen. “Ook voor een mooie

vloeren tentoongesteld. “Ik leg graag in een

tot diverse figuurtjes, triangelvormen en in

laminaatvloer kunnen mensen bij ons

persoonlijk gesprek van alles uit over onze

verschillende kleuren. Wij hebben exclusieve

terecht, we hebben voor elk budget een

producten. Onder het genot van een kopje

PVC-vloeren die onderhoudsvrij en geluidstil

goede vloer.”

koffie of thee mag iedereen op zijn of haar gemak de vloeren komen bekijken.”

zijn.” De Parketmeester staat voor kwaliteit en PVC is daarnaast ideaal voor mensen die

een goede service. “Als eigenaar ben ik het

Parketmeester Harderwijk

vloerverwarming in hun huis willen. “Wat

aanspreekpunt voor kopers. Ik kom zelf bij

Stationsplein 18, Harderwijk

veel mensen niet weten is dat een houten

de mensen thuis langs om een ruimte in te

Tel. 0341 - 426 068

vloer ook geschikt is voor vloerverwarming.

meten en een vloercontrole uit te voeren.

info@parketmeesterharderwijk.nl

We gaan graag het gesprek aan met klanten

We hebben daarnaast als Parketmeesters

www.parketmeesterharderwijk.nl

Harderwijk Magazine

49


Goed uit elkaar gaan, ook financieel Jaarlijks stranden er zo’n tweehonderd huwelijken in de gemeente Harderwijk. Om deze stellen nog beter te kunnen helpen, hebben twee financieel adviseurs van Rabobank Randmeren zich gespecialiseerd in echtscheidingen.

Het gaat om Monique van Donkersgoed

financieel niet haalbaar blijken te zijn. Of

met de verdeling van pensioen? En kunnen

en Robert de Jong. Ze mogen zich

omdat de Belastingdienst later een flinke

de kinderen blijven studeren als één van

tegenwoordig Register Financieel

naheffing zal opleggen aan één van de

de partners overlijdt en de alimentatie

Echtscheidingsadviseur noemen (RFEA). Ze

partners als de afspraken niet worden

wegvalt?

hebben een uitgebreide opleiding gevolgd

aangepast.

en moeten hun financiële en fiscale kennis

Omdat er zoveel geregeld moet

over de afwikkeling van scheidingen steeds

Financieel uit elkaar gaan - zeker als je

worden, hebben Monique en Robert

up to date houden.

een koophuis hebt - is dan ook razend

één belangrijke tip voor stellen die gaan

complex. Je hebt te maken met hypotheken,

scheiden: betrek de bank vroeg bij het

Daarmee vullen ze mediators en advocaten

kapitaalverzekeringen en soms ook

maken van scheidingsplannen. “Zorg dat

goed aan. De meeste mensen die uit

lijfrentepolissen; die moeten allemaal

er een lijntje ligt tussen jullie mediator,

elkaar gaan schakelen zo’n deskundige in

netjes ontvlochten worden. “Elke situatie

echtscheidingsadviseur of advocaat en ons.

om afspraken te maken. “Mediators en

is weer anders. Wij leggen in heldere taal

De meeste ruzies tussen partners die willen

advocaten zijn heel goed in de juridische en

uit welke keuzes je kunt maken en wat de

scheiden of gescheiden zijn, gaan over

emotionele kant van een scheiding. Maar ze

consequenties daarvan zijn”, zegt Monique.

geld”, weet Monique. “Als je financieel alles

weten niet altijd hoe afspraken financieel en fiscaal uitpakken”, vertelt Monique.

goed kan regelen, geeft dat enorm veel rust. Vaak is de belangrijkste vraag of één van

Je kunt dan echt met een schone lei verder.”

de partners in het huis kan blijven wonen En dus moeten zij en haar collega Robert

met de kinderen. Daar doen Monique en

Rabobank Randmeren

regelmatig klanten teleurstellen als die met

Robert hun uiterste best voor, al kan het

Tel. 033 - 467 55 00

een kant-en-klaar echtscheidingsconvenant

niet altijd. Maar ze denken bijvoorbeeld

info.randmeren@rabobank.nl

naar de bank komen. Omdat afspraken

ook mee over de lange termijn. Hoe zit het

www.rabobank.nl/randmeren

50

Harderwijk Magazine


Profile for Twenty Four Webvertising

Harderwijk - 2018 - 1  

Harderwijk - 2018 - 1  

Advertisement