Page 1

ANUL IV NR. 151

56 DE PAGINI

GRATUIT

TIMI±OARA §i ARAD 1 - 7 MAI 2009


1 - 7 mai 2009

editorial

info

Mihai Dobrovolschi Florin Dumitrescu Daniel Vighi Loredana Orhei Diana Petru\ Gianina Corondan Luigi Popescu Lucian Mircu

infoteca film expo evenimente culturale evenimente

6 8 10 12 14 16 18 22

±i-am `nc[lecat pe-o §a de Robert ±erban N-avem autostrad[ fiindc[ ba n-au vrut moacele de la Bucure§ti, ba n-au avut politicienii no§tri din Banat suficiente perechi de… ro\i ca s[ "calce" ni§te fonduri, ba fiindc[ a§a s`ntem noi, rom]nii, mai pe drumuri… `nguste. Cu centura Timi§oarei am lungit-o §i r[slungit-o `nc`t puteam ajunge demult la Vidin. ±oselele s`nt vai de mama lor. Nu putem trage dec`t o singur[ concluzie: ne lipse§te organul pentru carosabilul auto. Probabil c[, `n subcon§tient, nici nu ne place s[ mergem cu ma§ina. (Istoria demonstreaz[, de altfel, c[ am fost un popor care-am cam stat pe acas[,

n-am… c[l[torit pe la al\ii, am fost pa§nici §i a§eza\i, lini§ti\i parafraz`nd-o pe Elena Ceau§escu pe fundurile noastre). P[i atunci hai s[ facem, domne', piste pentru biciclete, c[ aici vroiam s[ ajung! Hai s[ intr[m `n istoria Rom]niei ca primul ora§ care-§i exprim[ dezgustul pentru smog, claxoane, tampon[ri, nervi `n trafic, ambuteiaje, prin promovarea statului demn `n §aua de la bi\icl[. Pistele pentru biciclete s`nt `nguste, nu e necesar s[ treci cu ele prin cur\ile oamenilor §i s[-i desp[gube§ti, bugetul prim[riei nu se vl[guie§te. ~n plus, ar fi trendy, c[-i criz[ §i-am ar[ta c[ §tim s[ ne

loca\ii 20 22 24 26 28

32 34 35 38 40 42 44 48 52 54

cursuri extreme frumuse\e, s[n[tate minifun shopping auto turism restaurante cluburi & baruri cafenele

foto Razvan Voiculescu

S UMAR

adapt[m din mers noului context economic. Ieftin, s[n[tos, modern! ±i v[d titlurile de prima pagin[ prin ziarele Europei: "Timi§orenii au reinventat mersul pe biciclet[", "La Timi§oara a `nceput revolu\ia pe dou[ ro\i", "B[n[\enii `§i pun fruntea pe ghidoane", "Bicicleta §i-a f[cut loc `n §pais, l`ng[ slan[ §i c`rna\i". ±i-am `nc[lecat pe-o §a, §i v-am dat solu\ia…

robiserban@yahoo.com

Editor: S.C. BAZAR MEDIA BANAT S.R.L Redac\ie: Tel/fax: 0256 486774, timisoara@24fun.ro A dresa: P-\a Mocioni nr. 3 ap. 5, Timi§oara Director: ±tefan V[dineanu Redactor-§ef: Diana Petru\ Editor-§ef: Oana Grecu Publicitate: Mihaela Purec, Eugenia Boleta, Valentina Jeremic, R[zvan Bordianu, Cristina Florea, Mihai Nichitescu Distribu\ie: Lucian Bordianu, R[zvan Bordianu, Mihai Nichitescu DTP: Dragan Nicolin Re\eaua 24-FUN: Director General: Alex. S[ndulescu Redactor ±ef: Aneta Ple§a Mare publicitate: Adrian Miholca - adrian.miholca@gruprc.ro, Adrian St[nic[ - adrian.stanica@gruprc.ro Responsabilitatea pentru exactitatea informa\iilor revine exclusiv institu\iilor care le furnizeaz[

24-FUN face parte din grupul REALITATEA-CA|AVENCU (www.gruprc.ro)

Tiraj: 25.000 de exemplare


smartass Mul\i s-or fi `ntors acas[ de Pa§ti. La primul acas[, la cel cu p[rin\i, cu prieteni de liceu §i aer special. La primul acas[, singurul `n care te sim\i cu adev[rat lini§tit c`nd te lini§te§ti. ±i m-am lini§tit. Dup[ un pic de post, cu televizorul stins zile-ntregi, ascult`nd orbe§te de maic[-mea, da, promit, bor§ul §i friptura le fac eu §i da, promit, la opt e gata, s[ ne tragem sufletele un pic §i s[ ne ducem la ~nviere. M-am lini§tit. M-am plimbat pe str[du\ele Bra§ovului `n S`mb[ta Mare, am trecut pe l`ng[ b[tr`neii cu §or\uri §i p[l[rii v`n[tore§ti care vindeau anafur[ la biserica lu’ Grindu. Am stat la coad[, `n cas[, s[ intru la du§ §i am b[ut cu tata un pahar vinovat de vin negru, sub privirile `ng[duitoare ale maic[-mii, c[ ne-a pus pe-am`ndoi s[ postim §i noi tot la pahar tragem. Am fost la ~nviere, `n lini§te de munte, am dus lumin[ la morm`ntul lui T[icu\u. Am f[cut ce trebuie. Da, m-am lini§tit. ±i de la

4 ] www.24fun.ro

Elegie post-Pa§ti de Mihai Dobrovolschi A fost Pa§tele calului din lanul de cannabis dep[rtarea lini§tii mele, de la brusca bun[ cuviin\[, stricate mi s-au p[rut toate. Stricat[ mi s-a p[rut via\a mea cu micile mele orgolii, cu b[utele mele, cu aventurile mele, cu certurile mele. Ciudat[ duminic[. Becali mi se p[rea un golan, B[sescu un bandit, capitala o ferm[. R[uta\ile din jur, de la prieteni sau nu, mai meschine §i inofensive. Iar sms-ul cu calul, lanul de marijuana §i pa§te fericit, primit de vreo zece ori, a fost de prost gust,

`n lini§tea mea. ±i au trecut Pa§tile. ±i m-am `ntors. Un pic deprimat c[ `mi reiau via\a necurat[, b[utele §i orgoliile. C[ unii prieteni \in cu Becali. C[ simt nervii din r`setele cu cravata de trei milioane pe o raz[ de §ase mese `n jur. C[ pot iar s[ m[ cert. C[ iar nu mai s`nt suprapus pe mine, ci pe un mediu bezmetic. C[ s`nt lini§tit doar din an `n Pa§te.

www.dob.ro


acum si la pung[ de plastic Mama ยงi zebra de Florin Dumitrescu Pediatrul p[ruse mai pu\in liniยงtitor ca de obicei.

6 ] www.24fun.ro

Micu\ul f[cuse febr[ de la o viroz[. Febra `i declanยงase alergia. De la alergie str[nut[ de zor ยงi `ยงi trage mucii, ceea ce `i m[reยงte febra... Un cerc vicios care trebuia oprit repede. De la o simpl[ r[ceal[ poate s[... Doamne fereยงte! A dat fuga la farmacie, l[s`ndu-l singur acas[, `nvelit bine. A stat la r`nd dup[ un pensionar care nu ยงtia s[ completeze re\eta... Sim\ea c[ fiecare minut departe de copil o `mb[tr`neยงte cu un an. Acum se `ntorcea victorioas[ cu medicamentul `n m`n[... ~n fa\a zebrei - ghinion: niciun ยงofer nu oprea. La o sut[ de metri `n fa\[ e semafor. Nimeni nu se g`ndeยงte c[, dac[ tot va pierde un minut la semafor, s[-i `ng[duie acestei femei s[ traverseze pe trecerea de pietoni, cu o sut[ de metri mai `nainte. Aceast[ m[mic[ disperat[ nu va z[bovi mai mult de dou[ secunde: nici n-o sim\i c`nd zbugheยงte! De ajuns s[ `ncetineยงti un pic... Un g`nd absurd, de-o clip[: s[ n[v[leasc[ `nainte, f[r[ s[ se uite, e dreptul ei de pieton. Ce s[ fac[? Ei bine, da: va ocoli prin intersec\ie, va trece pe la semafor, va pierde `nc[ niยงte minute ca s[ se `ntoarc[ pe drumul de cas[, minute grele ca niยงte ani de chin... C`nd se preg[tea s[ plece de la zebr[, un automobil opreยงte brusc `n fa\[. Domnul de la volan `i face semn s[ treac[. Din spate se aud mai multe fr`ne ascu\ite. Nimeni din ยงirul de maยงini nu se aยงtepta ca vreunul din fa\[ s[ opreasc[... de ce? ca s[ treac[ โ€žnenorocita draculuiโ€! Aude clar insulta, precum ยงi alte `njur[turi groase, printre claxoane demente. Pentru o clip[ s-a oprit `n mijlocul zebrei ยงi asculta, ilogic de fericit[. O voce tainic[ `i spune c[, cu c`t mai r[u e `njurat[ ea, cu at`t mai grabnic se va `ns[n[toยงi copilul.


cine, unde, c`nd D.V.: C`nd ai `nceput s[ cumperi? P.S.: De student. La talcioc! Dom’le, erau oameni care mureau de foame. Acolo cump[rai un Tonitza: cu doi poli o schi\[. M-am dus cu Dimitrie Stelaru, poetul, §i era `n iarmaroc tot ce vrei! Acolo unde locuiam eu, `n Dude§ti, era o vale a pl`ngerii. D.V.: Acolo era talciocul? P.S.: Un talcioc senza\ional! ±i ca s[ vezi, cu Stelaru v`nam pe acolo ba una, ba alta, nu prea aveam bani. ±i ridic[, dom’le, un Blaga de jos, edi\ie definitiv[. D.V.: Nu erau interdic\ii? P.S.: Nu, nu. Interdic\ia a venit cu mult mai t`rziu §i anticariatele, culmea, erau destul de liberale! Dac[ te cuno§teau, `\i scoteau de sub pult. Cump[ram la talcioc, da’ tot noi le vindeam, c[ n-aveam ce s[ m`nc[m. ~ntr-o zi vine Modest Morariu la mine, a avut `n vizit[ pe cineva din Hunedoara, nepotul lui Vladimir

8 ] www.24fun.ro

Petre Stoica: poet §i colec\ionar de Daniel Vighi Interviu in memoriam Donescu care a scos o revist[: „Vremea” se numea. Foarte bun[! M[, §i zice [sta: „b[ie\i, dac[ ave\i bani, `n c`teva ore trebuie s[ evacuez locuin\a, §i v`nd”. Repede am fugit la P[duchele de Aur, l`ng[ Unirii, un fel de strad[ unde se cump[rau haine vechi, ca s[ fac rost de bani. Am luat repede ni§te pantaloni, am fugit acolo, `ntr-adev[r o vil[ superb[! Domnule, o camer[ imens[ numai

cu c[r\i. Nu v[ pute\i imagina ce-am avut §i ce-am v[zut la via\a mea, c[r\i cu dedica\ii grele! Am avut toat[ opera lui Ilarie Voronca. La ora asta, dac[ a§ avea toate volumele pe care le-am cump[rat, a§ putea s[-mi fac o vil[. Nu v[ pute\i imagina c`t cost[ ast[zi un volum de avangard[!

www.danielvighi.ro


ecologica S`mb[t[, aproximativ o mie, adic[ unu §i trei de zero dintre locuitorii timi§oreni au l[sat treburile casnice §i au pedalat `n tandem cu poli\ia rutier[ §i diverse "vedete". Organizatorii au sperat la o prezen\[ pe dou[ ro\i datorit[ prezen\ei fizice a celor ce ne conduc ora§ul sau ne `nc`nt[ pe sticl[. A fost o priveli§te frumoas[ s[ vezi o coloan[ lung[ parcurg`nd str[zi care sporadic s`nt parcurse de c`te un biciclist r[t[cit pe durata unei zile. M[ uitam la participan\i §i m[ tot `ntrebam de ce au venit. Oare s[ fie din cauza celor cu capital de imagine, `n speran\a unei poze cu ei? Sau s[ fi venit poate pentru ideea de a merge pe biciclet[ al[turi de concet[\eni, pentru sentimentul de apartenen\[ la o mas[ de oameni? Sau poate pentru c[ `§i doresc s[ transforme Timi§oara `ntr-un ora§ cu aer mai curat, l[s`nd pentru o zi ma§ina acas[? Oricare ar fi motivul, poate `n timp vom putea

10 ] www.24fun.ro

Bicicleta ca solu\ie anticriz[... de Loredana Orhei S-a pedalat s`mb[t[ pentru un ora§ mai biciclist vedea mai mul\i pedalatori pe str[zile noastre. Pentru c[ nu am g[sit `nc[ r[spunsul la motivul pentru care cet[\enii au venit s`mb[t[, am g[sit motiva\ia pentru care ar merge `n general pe biciclet[. Las la o parte beneficiile bine cunoscute §i adaug argumentele citate de o persoan[ cu mare capital de imagine. Calculele `n mare ar fi `n felul urm[tor: `n medie o ma§in[ circul[

10.000 km pe an, dac[ s-ar parcurge jum[tate din aceast[ distan\[ pe biciclet[, la o cifr[ aproximativ[ de 150 000 de ma§ini `n ora§, s-ar face o economie la nivel de ora§ de o sut[ de milioane de euro pe an. Am notat ultima sum[ `n litere pentru c[ num[rul de zerouri este un pic ame\itor. Sugestia mea, aici este solu\ia anticriz[ a ora§ului nostru. Pe biciclete v[ rug[m.


happy trend Din nou, c[l[torie cu trenul. Acela§i tren Timi§oara-Bucure§ti, IC, totul se anun\[ de la plecare lini§tit, curat, numai bine ca s[ ajung relaxat[ la destina\ie, cu g`nduri bune §i cu `ntreb[ri din categoria “as good as it gets” pentru speakeri care mai de care. Din nou mi-am imaginat mai multe dec`t se pot tr[i. Pentru c[ pe la Turnu Severin urcau studen\i `n valuri, iar printre ei, iat[-i §i pe cei trei Doamne §i to\i trei. Specii demne de Atlasul de Mitoc[nie Urban[ de la cei de la Guerrilla, purt[tori de aere de nu §tiu c`te ori mai mari dec`t m[sura lor adev[rat[. ±i s[-i fi v[zut pe cei trei “\op`rlani de transport” ce gesturi, vorbe, planuri afi§au, c`nd `i auzeam `mi venea s[ `mi astup urechile cu muzic[ (ceea ce am §i f[cut din c`nd `n c`nd) §i s[-mi scot capul pe geam. La partea cu geamul trebuia s[ m[ mul\umesc cu privitul mormanelor de materiale care abia a§teapt[ s[ fie adunate de pe a noastr[ glie `ntr-un val de Eco

12 ] www.24fun.ro

Pe drum de \ar[ de Diana Petru\ p`n’ la var[ comp[timire manifestat de careva, verde peste verzi. Revin la cei trei grei ai nebunelor maniere. De fiecare dat[ c`nd vreo tip[ “hot” trecea pe l`ng[ locurile lor, se ridicau s[ o contemple, s[ o analizeze at`t `nc`t s[-i g[seasc[ m[car un defect, sf`r§ind prin a se consola, `n cor, cu ideea c[ vor g[si §i ei pe cineva. Nu ratau nicio ocazie s[-§i mai butoneze telefoanele ca s[ r[sune ritmuri de

manele, r`deau la fiecare v`nz[tor de chilipiruri, manifestau des dorin\a de a mai bea o bere §i `nc[ una, `nc[ una...§i tot a§a p`n[ am ajuns la destina\ie. p.s. Nu, `n caz c[ v[ `ntreba\i, semin\e nu aveau `n “palmares”.

diana.petrut@24fun.ro


g -2 2 4 -f fun De ce a§ mai cump[ra ziare dac[ le v[d citite de cu sear[, imediat ce ies din tipografie, `n fel §i chip, pe diverse voci, `ntoarse pe toate fe\ele, interpretate la nai §i la \ambal, de ce Doamne iart[-m[ s[ mai \in `n m`n[ h`rtia? C[ d[ bine? Pentru comuniunea om-natur[? C[ a§a f[ceau str[mo§ii? C[ mi-e mai u§or s[ le memorez? Ori s`nt eu pu\in cl[tinat[, ori e un nonsens. ±i-atunci de ce se pl`ng f[uritorii de ziare c[ nu se mai cump[r[? S[ nu-§i fac[ varianta online. S[ nu se mai citeasc[ din ziarul lor la teve. S[ nu stea febrili sear[ de sear[ s[ contorizeze de c`te ori s-a rostit numele tip[riturii lor. De ce dau vina pe varianta virtual[, chipurile [ia m[n`nc[ tot, doar §tim c[ cei care o acceseaz[ nu-s vechii cump[r[tori. Tot televizorul `i capteaz[ aten\ia rom]nului. Iar acolo \i se citesc toate pove§tile. Pove§ti perisabile, nu d-alea nemuritoare. Dac[ totul, adic[ totul! e deja electronic de ce nu se renun\[ la varianta printat[. E inutil[ din

14 ] www.24fun.ro

Ziare expirate de Gianina Corondan De ce a§ mai cump[ra ziare? moment ce §tii principalele titluri, auzi citite h[lci `ntregi de articole, nu este omis niciun ziar important. M? ~nteleg s[ se mai cumpere alea mici §i nec[jite, care nu apuc[ s[ fie nominalizate `n emisiunile de gen. ±i revistele glossy, clientelor oricum nu trebuie s[ le cite§ti, ele au nevoie de poze. S[ vad[ ce n-a reu§it photoshopul §i pentru asta n-ar fi timp `ntr-o emisiune. Eu cred c[ e timpul s[ se `n\eleag[ exact c[ o

ac\iune determin[ o alta, m-am plictisit de ofusc[rile astea unilaterale, ca §i cum nu am observa interdependen\a fenomenelor. Dac[ p[str[m §i ziarul de h`rtie, s[ nu ne mai pl`ngem c[-i scad v`nz[rile. Dac[ ne da\i §tirile citite la teve, informa\ie electronic[ prin diverse mijloace, opri\i m[car risipa de h`rtie. Nu de alta, dar `nc[lzirea global[… economisire, gestionarea resurselor…


carte O suportabil[ acomodare cu lumea se realizeaz[ situ`ndu-ne la jum[tatea distan\ei de aceasta. Max Blecher este `ntotdeauna chinuitor de departe sau aproape de lume, de obiectele §i oamenii s[i. ~n aceste zone, lucrurile `§i pierd consisten\a placid[ a realit[\ii §i dezlegate de ancora simplei existen\e, plutesc `n universul f[r[ repere al imagina\iei. Aici totul este dispropor\ionat de hipersenzitivitatea autorului, toate formele curg ca ceara topit[. pl[ri „~nt`mpl[rile” din romanul ~nt`mp `n ireealitateea imeediat[ s`nt ale scriitorului redevenit copil `n amintire. „Irealitatea imediat[” e memoria. Lumea este frecventat[ §i cunoscut[ prin reprezent[rile sale fantastice §i suprarealiste `n locuri precum b`lciul, panopticul figurilor de

16 ] www.24fun.ro

Odaia mobilat[ cu extaze de Luigi Popescu sau despre “bizara aventur[ de a fi om” cear[, cinematograful sau podul casei cu lucrurile sale pr[fuite de uitare. Orice obiect banal - o pan[, o carte, o fotografie veche declan§eaz[ puternice crize de melancolie sau exaltare. La sf`r§it, lucrurile dislocate de sensibilitatea copilului revin la locul lor. Imaginile dublate pentru un timp se suprapun §i recreaz[ senza\ia realit[\ii. Blecher

percepe acest lucru ca pe o c[dere §i `§i recheam[ irealitatea `napoi: „M[ zbat acum `n realitate, \ip, implor s[ fiu trezit, s[ fiu trezit `n alt[ via\[, `n via\a mea real[. Este cert c[ e plin[ zi, c[ §tiu unde m[ aflu §i tr[iesc, dar lipse§te ceva din toate acestea”. G[si\i cartea prezentat[ `n Libr[riile C[rture§ti.


infoteca Noul Megane Renault figureaz[ printre protagoni§tii de prim rang ai peisajului automobilistic interna\ional, fiind cea mai important[ marc[ la nivel european. Pl[ceeree pentru condus §i atrac\iee pentru priviree, pe scurt noul Renault Mégane. Noua genera\ie a modelului Renault Mégane a fost lansat[ §i la Timi§oara. Lansarea a fost g[zduit[ de concesionarul m[rcilor auto Renault, Nissan §i Dacia, AutoEuropa. Mult a§teptatul eveniment a avut loc `n data de 23 aprilie, dat[ la care au fost prezentate noile modele de Renault Mégane §i renault Mégane Coupe. Noul Renault Mégane §i noul Renault Mégane Coupé marcheaz[ `nceputul re`nnoirii, de c[tre Renault, a modelelor din segmentul C. Noua gam[ Mégane se caracterizeaz[ prin manevrabilitate, confort remarcabil §i un interior foarte practic, plus o multitudine de echipamente §i func\ii de `nalt[ tehnologie.

Noul Mégane beneficiaz[ de o ofert[ de lansare generoas[: garan\ie 4 ani, sau 100.000 km §i de o ofert[ de finan\are cu 0% dob`nd[ la leasing. Mégane este disponibil `n trei variante de motorizare cu trei versiuni de echipare, la pre\uri ce pornesc de la 12.900 euro cu TVA. Gama ofer[ un motor pe benzin[, 1,6 16V 110 CP §i dou[ turbodiesel CommonRail, 1,5 dCi 105 CP §i 1,9 dCi 130 CP. La toate versiunile, cutia de viteze este manual[ `n §ase trepte. Cele trei variante de echipare s`nt Expression, Dynamique §i Privilege, dotarea standard a versiunii de intrare `n gam[, Expresion, fiind mai mult dec`t generoas[. Calit[\iile noului Mégane s`nt plusate de siguran\a oferit[ pasgerilor §i grija fa\[ de mediul `nconjur[tor (aproximativ 12% din materialele plastice utilizate s`nt ob\inute din reciclare). A§adar, the Time to Change has come!

18 ] www.24fun.ro


videodrom Trafic cu cadavre de Lucian Mircu Ambuteiaj de scurtmetraje: Timishort & Très Courts

S`mb[t[, drum na\ional, Jucu (unde se fac nokiile). ~n ma§in[, doi adul\i, doi adolescen\i §i o feti\[. ±oferi\a se gr[be§te spre Cluj - mai are at`tea de f[cut. Desear[ e ~nvierea. Vrea s[ intre pe §osea de pe un drum secundar. Din st`nga vine o motociclet[, dar pare departe. Motociclistul nu se gr[be§te. Are vreo 200 la or[, dar cu un motor puternic `i atingi a§a u§or. ±oseaua e bun[. Vreme super pentru o (ultim[) tur[. Desear[ e ~nvierea. Impactul puternic face ca ma§ina §i motocicleta s[ r[m`n[ `ncle§tate: o pereche de fiare `ntr-un dans nebun. ±oferi\a §i motociclistul au murit. Am v[zut filmul [sta pe geamul trenului. Trebuia s[ r[m`n nep[s[tor. Doar v[zusem spectacolul de at`tea ori. Zilnic la tv se face trafic de cadavre. Desene pe asfalt cu s`nge, origami cu organe. Scurtmetraje horror `nghi\ite pe nemestecate la cin[. Ne bucur[ dezastrele altora pentru c[ le putem digera mai u§or pe ale noastre. Pentru pasiona\ii de gore, mai multe imagini pe net: chiar acum, pe un site local de larg[ circula\ie, un accidentat decapitat. Pe micile ecrane, par ni§te fic\iuni macabre. C`nd le vezi cu ochii t[i, nefiltrate, groz[viile te lovesc cu 200 km/h. Nu §tiu dac[ putem opri ambuteiajul de cadavre de la §tiri. Dar putem schimba programul. Haide\i s[ ie§im la Gr[dina de Var[, la Studio §i Timi§! ~ntre 6 §i 10 mai, debuteaz[ un festival serios: Timishort. Iar joi, 7 mai, nu putem rata festivalul foarte scurt §i foarte intens: Très Courts (maxim 3 minute). Un festin s[n[tos de film, la noi acas[. ~n sf`r§it.

marele-ecran.blogspot.com

20 ] www.24fun.ro


Timi§oara, 1 - 7 mai 2009

SECRETE DIN TRECUT

CEI 4 FANTASTICI

Adaptat dup[ piesa de teatru omonim[ a lui Noel Coward, filmul "Easy virtue" este o comedie romantic[ ce o are `n centrul ac\iunii pe frumoasa americanc[ Larita Huntington, prima femeie care a condus o ma§in[ de curse `n Statele Unite ale Americii la mijlocul anilor '20. Dup[ decesul primului so\, aventuroasa Larita `l `nt`lne§te `n sudul Fran\ei pe t`n[rul aristocrat englez John Whittaker, al[turi de care tr[ie§te o poveste de dragoste pasional[, care se finalizeaz[ cu o c[s[torie gr[bit[. Consecin\ele nu `nt`rzie s[ apar[ atunci c`nd mirele `§i aduce proasp[ta so\ie `n Anglia, `n luxoasa §i opulenta vil[ de \ar[ a p[rin\ilor lui, cu scopul de a o prezenta tat[lui s[u, mamei sale Veronica §i celor dou[ surori nem[ritate §i acre pe nume Hilda §i Marion. Primit[ cu glacialitate `n s`nul familiei de c[tre cumnate §i de c[tre tradi\ionalista, snoaba §i `ng`mfata ei soacr[, care face tot ceea ce `i st[ `n putin\[ pentru a o determina s[ nu se simt[ binevenit[ §i s[ se despart[ de fiul ei, Larita se bucur[ `ns[ de simpatia domnului Whittaker, care o admir[ pentru stilul nonconformist de via\[ §i pentru modul `n care `§i bate joc de regulile `naltei societ[\i britanice.

Continuarea filmului de succes din 2005. Echipa Celor 4 Fantastici are cea mai dificil[ misiune de p`n[ acum.

EASY VIRTUE S.U.A. (2008) Regia: Stephan Elliott Cu: Jessica Biel, Ben Barnes Comedie/Romantic Durata: 93 minute TIMI± 15:00; 17:00; 19:00; 21:00

22 ] www.24fun.ro

Enigmaticul aventurier intergalactic supranumit Silver Surfer vine pe P[m`nt cu sarcina de a-l distruge, trimis de temutul Galactus. Visul de o via\[ al inventatorului, astronautului §i omului de §tiin\[, Dr.Reed Richards, este pe cale s[ se realizeze: e desemnat s[ conduc[ o expedi\ie `n spa\iu, s[ studieze secretul codului genetic uman. Cinci astronau\i urc[ `ntr-o navet[ spa\ial[ §i naveta intr[ `ntr-o furtun[ radioactiv[, care `i modific[ pe cei cinci dup[ cum urmeaz[: unul devine ignifug-incendiator, altul se transform[ `ntr-un bolovan care car[ pumni, un altul cap[t[ propriet[\i de elastic, iar fata devine maestr[ a camuflajului. Al cincelea este r[ul `n persoan[.

FANTASTIC FOUR: RISE OF THE SILVER SURFER S.U.A. (2007) Regia: Tim Story Cu: Michael Chiklis, Jessica Alba Durata: 92 minute STUDIO 15:00; 17:00; 19:00; 21:00


Arad, 1 - 7 mai 2009

WEEKEND CU MAMA

CLASA DE TANT{L{I

Povestea este "de familie": Luiza, femeie la 40 de ani (Medeea Marinescu admirabil[ `n rol de mam[ "str[in[") se `ntoarce `n România pentru a-§i revedea familia.

Roger este t`n[rul tipic cu probleme de adaptare: timid, f[r[ niciun pic de `ncredere `n el §i timorat la cel mai mic element care se abate de la obi§nuit. ~n plus, nu reu§e§te nicicum s[-§i ia inima `n din\i §i s-o invite `n ora§ pe fata de care este `ndr[gostit, Amanda. Pentru a sc[pa de toate aceste probleme el accept[ s[ se `nscrie la cursurile secrete ale profesorului P, un personaj extrem de dur care, prin metodele sale neortodoxe, este menit s[-i scape pe timizi de toate traumele lor §i s[ fac[ din ei b[rba\i adev[ra\i.

Dar fiica sa Cristina (Adela Popescu) este dependent[ de droguri §i combinat[ cu un §mechera§ m[runt care se crede traficant de mare calibru, iar cumnatul Sandu se dovede§te a fi un netrebnic. La toate acestea se adaug[ probleme cu drogurile §i banii din droguri ale cuplului june §i o revedere a Luizei cu tat[l de la \ar[ (Dinic[ `ntr-un rol §i episod care fac o trimitere auto-referen\ial[ §i elegant[ spre "Morome\ii", ecraniza\i tot de Gulea). E greu de crezut c[ tocmai un regizor cu alur[ de bunic gentil ca Stere Gulea a reu§it s[ pun[ `n film cel mai veridic limbaj tineresc posibil (plin de cuvinte scurte §i deloc frumoase care `ncep cu "P", "M" §i "F") dar faptul s-a `nt`mplat.

C`nd `ns[ Roger urmeaz[ cu con§tiinciozitate toate indica\iile acestuia §i devine unul dintre cei mai buni studen\i din clas[, av`nd curajul chiar s[ fac[ primul pas `n rela\ia cu Amanda, el va descoperi cu stupoare c[ profesorul P o "v`neaz[" pe iubita lui, iar acum trebuie s[-§i `nving[ maestrul.

Dup[ finalul sec §i dur realizezi c[ marele risc §i marea surpriz[ pl[cut[ nu vin numai din partea domni§oarei Popescu `ntr-un rol atipic, ci mai ales din partea regizorului Stere Gulea care trateaz[ demn, f[r[ a c[dea `n naturalisme abjecte sau maneliz[ri insult[toare o poveste deloc confortabil[ §i realist[.

Filmul Clasa de t[nt[l[i este un remake al produc\iei engleze§ti din 1960. Actualii scenari§ti: Todd Phillips §i Scot Armstrong, cuplu deja devenit celebru prin comediile de succes scrise: O escapad[ super/ Road Trip, Vechea ga§c[/ Old School, Poli\i§ti f[r[ maniere/ Starsky & Hutch, au fost `nc`nta\i de ideea na§terii pe h`rtie §i pe ecran a unui grup de ciuda\i, care, fiecare `n parte §i din motive diferite, au nevoie de `ndrumare §i asisten\[. Mai ales atunci c`nd `ndrumarea vine de la Billy Bob Thornton.

WEEKEND CU MAMA ROMÂNIA (2008) Regia: Stere Gulea Cu: Medeea Marinescu, Adela Popescu Dram[ Durata: 90 minute DACIA 11:00; 14:00; 17:00; 20:00

SCHOOL FOR SCOUNDRELS S.U.A.(2008) Regia: Todd Phillips Cu: Billy Bob Thornton, Jon Heder Comedie Durata: 100 minute ARTA 15:00; 17:30; 20:00

www.24fun.ro ] 23


TIMI±OARA AXA ART GALLERY Str. Lucian Blaga, nr. 8 Tel: 0356435734 L-V: 09.00-19.00 Iulius Mall (Str. Demetriade nr.1, pe simezele Axa Art) Expozi\ie de pictur[ Expune: Domenico Santangelo (Sicilia) (09 aprilie-09 mai) Tab[ra de crea\ie Brebu Nou Protagoni§tii: Ana Adam, Sorin Vreme, Gabriel Kelemen, Camil Mih[iescu, Silviu B`rsanu, Viorel Cotoiu, Francisc Rafael Matias, Ro§ca Daniel, Sergio Morariu, Maria Minosora Vrabie, Costin Br[teanu, Bela Tar, Matzas Laszlo (22 aprilie-01 mai) Vernisajul: Centrul de informare turistic[ din G[r`na (vineri, 01 mai, ora 14.00) Vernisaj 2: Galeria Agora din Resi\a (mar\i, 12 mai, ora 18.00) Cuv`ntul de deschidere: Prof. C[lin Chincea Curator: Costin Br[teanu

CARTEA DE NISIP Str. 9 Mai nr. 3 Tel. 0256433094 CENTRUL CULTURAL GERMAN Str. A. Pacha Nr. 2 Tel./Fax: 0256 407058 kultur@kulturzentrumtemeswar.ro CENTRUL CULTURAL FRANCEZ Bd. Loga, nr. 46 Tel.: 0256490544, 0256201453 Fax : 0256490543 Email: ccf@ccftimisoara.ro Web: ccftimisoara.ro CASA ADAM MULLER GUTTENBRUNN Str. Gheorghe Laz[r 10-12 Tel. 0256499341 CASA DE CULTUR{ A STUDEN|ILOR B-dul Regele Carol I , nr. 9 Tel: 0256496711, 0730102944

GALERIA PRO ARMIA Pia\a Libert[\ii 5-7

GALERIA 28 ANASTASIA Str. Br]ncoveanu 28 Tel. 0722503028, 0256246599 Vizitare- prin anun\ telefonic Expozi\ie de pictur[ Expune Marco Paladini (10 aprilie-7 mai)

CAFE DES BOUQUINISTES Str.Janos Bolyai, nr.3 Tel. 0753 368 045

GALERIA CALINA SPA|IU DE ART{ CONTEMPORAN{

Str. M[r[§e§ti 1-3 Tel. 0256498856 Expozi\ie de arhitectur[ Arheologie portabil[ Expune: Liviu Epura§ (06 aprilie-01 mai) Expozi\ie Expune: Magda §i Bogdan Pelmu§ (04 mai- 28 mai) FACULTATEA DE ARTE PLASTICE Str. Oituz, nr. 4 Tel/ fax: 0256592651 Web: www.arte.uvt.ro HELIOS Pia\a Victoriei 6 Tel: 0256492452 L:12.00-20.00, Ma-V:10.00-20.00 S:11.00-15.00 Expozi\ie de grafic[ ~nconjurat de iarb[ Expune: Ciprian Chirileanu (30 aprilie-13 mai) LIBR{RIA C{RTURE±TI Str. Mercy, nr.7 Expozi\ie Satwa Guna (Iluzia Formei) Expune: Stelian Pavalache Vernisaj: luni, 27 aprilie, ora 19.00 (27 aprilie-22 mai) C[rture§ti Iulius Mall Expozi\ie de pictur[ Expune: Oana Zoltan Benedek (28 aprilie-18 mai) MUZEUL DE ART{ TIMI±OARA P-\a Unirii, nr. 1 Tel: 0256491592 Ma-D: 10.00-18.00 L- `nchis Expozi\ie permanent[ de Art[ European[ sec. XVI- XX Expozi\ie permanent[ de Art[ Contemporan[ B[n[\ean[ Expozi\ie permanent[ de Art[ decorativ[ Bilet intrare: 5 RON MUZEUL BANATULUI Pia\a Huniade 1 Tel: 0256491339 Ma – Du : 10:00 – 16:00 Sanctuarul neolitic Par\a Expozi\ie de arheologie, istorie modern[ §i contemporan[ Expozi\ia de baz[ - ±tiin\ele naturii Intrare: pentru copii: 1 RON pentru adulti: 2 RON MUZEUL PRESEI SEVER BOCU Jimbolia, str. Lorena 35 Tel: 0256361463 Expozi\ie de pres[ scris[ MUZEUL SATULUI Aleea CFR 1, Tel: 0256225588 L-D:10.00-18.00 Expozi\ie permanent[ de arhitectur[ popular[ Expozi\ie de art[ §i port popular (expozi\ie cu v`nzare).

24 ] www.24fun.ro

Intrare: pentru copii: 1 RON pentru adul\i: 2 RON GALERIE DE ART{ NOEL Str. Treboniu Laurean, Nr.17 Tel: 0256494886, 0746106620 Orar: Luni - Vineri 10.00 - 17.00 Expozi\ie permanent[ de vestimenta\ie Loca\ie: Galeria de art[ Noel Expozi\ie de pictur[ Expune: Andrei Medinski (15 martie-31 martie) PAPILLON CAFE P-\a Unirii, nr.8 Tel: 0256409119, 0722265471 Expozi\ie de grafic[ La Poudriere Expune: Oana Furc[ (30 aprilie-15 mai) TRIADE Calea Martirilor nr. 51/45 Tel. 0256482056 email: jecza@mail.dnttm.ro TEATRUL MAGHIAR DE STAT CSIKY GERGELY Str. Alba Iulia 2 Tel.: 0256/434814 Expozi\ie de pictur[ A Fragment of My Life Expune: Magdalena Parée-Hahn (21 aprilie-12 mai) VITRALIA Str. Miori\a 4 Tel: 0256490750 L-V: 10.00-18.00, S: 10.00-14.00 Expozi\ie permanent[ de art[ decorativ[, vitralii

ARAD COMPLEXUL MUZEAL ARAD www.muzee.org EXPOZI|II PERMANENTE SEC|IA ARHEOLOGIE ±I ISTORIE ARHEOLOGIE-Preistorie, civiliza\ia dacic[ §i daco-roman[ Revolu\ia de la 1848/49 `n Transilvania. Aradul `n lupta pentru unitate na\ional[ `n secolele XIX- XX. Aradul interbelic SEC|IA ART{ Arta rom]neasc[ sec. XIX-XX Arta universal[ sec. XVI-XIX Arta decorativ[ european[ §i oriental[ Artele spectacolului: teatru-muzic[-cinema SEC|IA ±TIIN|E ALE NATURII Colec\ii de mineralogiepalentologie, flora §i fauna Arad Speologie MUZEUL DE ART{ Str. Gheorghe Popa nr.2-4, et. 2


TIMI±OARA

TEATRUL NA|IONAL „MIHAI EMINESCU” Str. M[r[§e§ti, Nr. 2 Tel.: 0256 499 908 Fax: 0256 201 288 Biletele se g[sesc la Agen\ia Teatrului Na\ional Pre\ul biletelor: 15- lei – tarif normal, 5 lei – elevi, studen\i, pensionari BOALA FAMILIEI M de Fausto Paravidino un spectacol de Radu Afrim Cu: Ion Rizea, Claudia Ieremia, Eugen Jebeleanu, Colin Buzoianu, M[lina Manovici, Victor Manovici Descriere: “S`ntem bolnavi. Bolnavi de bolile lumii (noastre). Nu mai §tim cum s[ iubim. Cum s[ comunic[m. Cum s[ explic[m. Cum s[ ne explic[m. Tr[im o stare de criz[. C`nd doar simturile mai pot provoca unde de §oc, senzualitatea, `n toat[ inocen\a ei, devine fug[ de realitate, de idee, de no\iune. Salvarea st[ `n frumuse\e. Mesajul? Nu subestima niciodat[ for\a inocen\ei. Caut[ frumuse\ea. Folose§te-o.” Sala 2 (s`mb[t[, 02 mai, ora 19.00)

TEATRUL GERMAN DE STAT Str. M[r[§e§ti 2 Tel. 0256201291 Bilete: Ma, J, S: 10.00-13.00; Mi,V: 10.00- 13.00 §i 17.00-19.00, precum §i cu o or[ `nainte de spectacol. Rezerv[ri: tel. 0256 201291 sau fax. 0256 201293 C~NT{REA|A CHEAL{ Autor: Eugène Ionesco Traducere Serge Stauffer Distribu\ia: Mr. Smith-Radu Miodrag Vulpe Mrs. Smith-Ioana Iacob Mr. Martin-Rare§ Hontzu Mrs. Martin-Isolde Cobe\ Mary, Slujnica-Olga Török C[pitanul de pompieri-Boris Gaza Decorul §i costumele-George Petre Regia-Alexandru Dabija Traducere-Serge Stauffer Sala TGST (luni, 04 mai, ora 19.00)

26 ] www.24fun.ro

WOYZECK de Georg Büchner Regia: Georg Peetz Descriere: Woyzeck, un simplu soldat, sufer[ de co§maruri §i depresii. Aceast[ stare `l transform[ `n cobai pl[tit, pe care se experimenteaz[ diferite diete. Woyzeck accept[ acest compromis pentru a-i putea `ntre\ine pe Marie §i copilul pe care l-au avut `mpreun[. Situa\ia se schimb[ radical c`nd el `§i d[ seama c[ Marie l-a `n§elat. Cu: Daniel Ghidel, Andrea Nistor, Ioana Iacob, Christine Cizma§, Radu Vulpe Decorul: Georg Peetz Costumele: Carmen Gaza Light-design: Lucian Moga Dramaturgia: Alina Mazilu Spectacolul se traduce simultan `n limba rom]n[ dup[ spectacol: DISCU|IE CU PUBLICUL Sala TGST (mar\i, 05 mai, ora 19.00)

TEATRUL MAGHIAR DE STAT CSIKY GERGELY Str. Alba Iulia 2 Tel.: 0256/434814 Fax.: 0256/494029 Mobil: 0740143545 office@theater-csikygergely.ro www.theater-csikygergely.ro ~n perioada 4-9 mai, Teatrul Maghiar de Stat se deplasez[ `n Transilvania. Actorii vor delecta publicul din cinci localit[\i ardelene§ti cu trei spectacole: productia Muzican\ii din Bremen, regizat[ de `ns[§i actorii, §i adresat[ mai ales, dar nu exclusiv copiiilor, drama contemporan[ Cotton wool, scris[ de sco\ianul Ali Taylor §i pus[ `n scen[ de Barabás Olga, §i nu `n ultimul r`nd spectacolul nonverbal Amor omnia, bazat pe jocuri de umbre §i lumini, montat de regizorii bulgari Peter Pashov §i Zheni Pashova.

FILARMONICA „BANATUL” Bd. C.D.Loga 2, etaj. 2 Tel. 0256/492521 Bilete: 09.00-13.00 §i cu o or[ `naintea `nceperii concertului. Pre\ bilete:10 RON (`ntreg), 5 RON (redus pentru elevi, studen\i, pensionari) TEATRUL PENTRU COPII ±I TINERI „MERLIN” B-dul Regele Carol I, nr.3 Tel./fax: 0256493049, 356101730


merlin_theater@yahoo.com FATA BABEI ±I FATA MO±ULUI dup[ Ion Creang[ regia ±tefan Sasu La sediu (duminic[, 03 mai, ora 11.00) (duminic[, 03 mai, ora 12.15)

OPERA NA|IONAL{ ROM}N{ TIMI±OARA Str. M[r[§e§ti nr.2 Tel.: 0256433020 Bilete la telefon: 0256 201 117 Web: www.ort.ro E-mail: ort@artelecom.ro

Pollione- C[lin Br[tescu Oroveso- Octavian Vlaicu Clotilde- Gabiella Varvari Flavio- Marius Zaharia Regia tehnic[: Elena Soboleanu Pregatirea muzical[: Drago§ Zaharescu, Angela Cere§, Rare§ P[ltineanu Spectacol c`ntat integral `n limba italian[. (luni, 04 mai, ora 19.00)

permite s[ mimezi Hortensia Papadat Bengescu, transubstan\ia\iune, belengher sau m[tur[? Expresia membrelor superioare poate reda o Afrodit[, un copac, calup sau punct? Musai s[ te `nf[\i§ezi la campionat! (joi, 07 mai, ora 17.00) ~nscrieri la telefoanele de mai sus

CASA STUDEN|ILOR TIMI±OARA Bd. Regele Carol I 9 Tel. 0256496711 casastudentilortm@yahoo.com TEATRUL STUDEN|ESC THESPIS Bd. Regele Carol I 9

ASOCIA|IA CULTURAL{ NOUA ACROPOL{ Str. L. Blaga, nr. 4, etaj 2 Tel: 0256 433151 Orar Luni-Vineri 18:00 - 21:00 www.noua-acropola.ro

FESTIVALUL INTERNA|IONAL “TIMI±OARA mUZICAL{“ Edi\ia a XXXIV-a (04 mai-27 mai) NORMA Oper[ `n dou[ acte Muzica: Vincenzo BelliniLibretul: Felice Romani Conducerea muzical[: David Crescenzi Concert mae§tri: Ovidiu Rusu, Corina Murgu Maestru de cor: Laura Mare Distribu\ia: Norma- Nelly Miricioiu Adalgisa- Miroslava Yordanova

AU{LEU TEATRU DE GARAJ ±I CURTE & SC}R| LOC LEJER Str. Zoe, nr.1 (`n spatele parcului Doina) garaj.curte@aualeu.ro Tel. 0724 592 379, 0745 777 035 CAMPIONATUL MUNICIPAL DE MIM{ ±ti\i jocul. Expresia fe\ei `\i

ARAD

TEATRUL IOAN SLAVICI B-dul Revolu\iei, nr. 103

Telefon: 0257.280.016 E-mail: office@teatrulclasic.ro TURANDOT de Carlo Gozzi Regia: Chris M. Nedeea Decorul: Onisim Colta Costumele – Oana V[ran Sala mare (s`mb[t[, 02 mai, ora 19.00) TARTUFFE de Moliere Regia: Dan Vasile Decorul: Laurian Popa Costumele: Lumini\a Peni§oar[ Sala mare (duminic[, 03 mai, ora 19.00) POVESTE DE IARN{ dup[ William Shakespeare Regia: R[zvan Mure§an Decorul: Tudor Lucanu Costumele: Oana V[ran Sala mare (mar\i, 05 mai, ora 11.00 §i ora 12.30) (miercuri, 06 mai, ora 11.00 §i ora 12. 30) TEATRUL MAGHIAR DE CAMER{ ARAD ~n incinta teatrului de Marionete Str. Episcopiei, nr. 15 Tel. 0257 256922 web: www.szinhazportal.eu e- mail: kamaraszinhaz@gmail.com Biletele se g[sesc la Teatrul de Marionete

www.24fun.ro ] 27


VINERI 1 MAI

S~MB{T{ 2 MAI

RIVER DECK Ibiza legend… dj Chris Montana warm-up: Ben Boognar Ora: 24.00

FILME

CLASIC

Secrete din trecut Timi§ 15.00, 17.00, 19.00, 21.00

TEATRUL NA|IONAL „MIHAI EMINESCU” TIMI±OARA BOALA FAMILIEI M Sala 2 Ora: 19.00

WHY-NOT All hits party Ora: 22.00-05.00

Cei 4 fantastici Studio 15.00, 17.00, 19.00, 21.00

CHEFURI CLUB 30 Oldies but Goldies Party powered by Dj Benito Ora: 22.00

TEATRUL IOAN SLAVICI ARAD TURANDOT Sala mare Ora: 19.00

FILME Secrete din trecut Timi§ 15.00, 17.00, 19.00, 21.00

CLUB PORTO ARTE Retro Party ~n Club, Ora: 22.00

Cei 4 fantastici Studio 15.00, 17.00, 19.00, 21.00

CLUB REBEL Party de Weekend Ora: 20.00

CHEFURI

D' ARC Retro Party Music by Georgia Cafenea D' Arc Music by Melloman HAPPY CLUB Romanian Party Cu Dj Iceman HEAVEN STUDIO Party KOMODO Old School Disco Dj Da S@int Ora: 22.00 LEMON 2 CLUB All Hits Party Ora: 22.00 NO NAME Blackout Friday Hip Hop and RnB, Reggae & Electro Hip Hop Cu Tha-vi, Flow, Limun PIRANHA CLUB Dance Music Dj. Duka RIVER DECK River Deck Stereo Surfing Party cu Ben Boognar Ora: 22.00 YOUTOPIA CLUB Party Club Zone (doamnele §i domni§oarele au intrarea liber[) CLUB NERV (ARAD) Concert WaW

28 ] www.24fun.ro

YOUTOPIA CLUB Party Mistique Night (doamnele §i domni§oarele au intrarea liber[)

CCCP (~n incinta The Note) CCCP is on fire Doamnele §i domni§oarele au intrarea gratuit[ CLUB 30 Oldies but Goldies Ora: 22.00 CLUB PORTO ARTE Retro Party ~n club, Ora: 22.00 CLUB REBEL Party de Weekend Ora: 20.00 D' ARC Club D'Arc Party music by Alex Cafenea D'Arc Party music by Kuky HAPPY CLUB Party Cu Dj Iceman HEAVEN STUDIO Party KOMODO Old School Disco Dj Da S@int Ora: 23.00 LEMON 2 CLUB All Hits Party Ora: 22.00 NO NAME Party All Hits Cu Dj Breeze PIRANHA CLUB Dance Music Dj. Duka

DUMINIC{ 3 MAI CLASIC TEATRUL PENTRU COPII ±I TINERI „MERLIN” FATA BABEI ±I FATA MO±ULUI La sediu Ora: 11.00 Ora: 12.15 TEATRUL IOAN SLAVICI ARAD TARTUFFE Sala mare Ora: 19.00

FILME Secrete din trecut Timi§ 15.00, 17.00, 19.00, 21.00 Cei 4 fantastici Studio 15.00, 17.00, 19.00, 21.00

CHEFURI HAPPY CLUB Happy band Muzica live Ora: 22.00 KOMODO Retro, Disco, Remix Hits Ora: 23.00 RIVER DECK Party Nujazz&deep soulful cu dj Angel Ora: 21.00

LUNI 4 MAI CLASIC TEATRUL GERMAN DE STAT C~NT{REA|A CHEAL{

Sala TGST Ora: 19.00 OPERA NA|IONAL{ ROM}N{ DIN TIMI±OARA NORMA Ora: 19.00

FILME Secrete din trecut Timi§ 15.00, 17.00, 19.00, 21.00 Cei 4 fantastici Studio 15.00, 17.00, 19.00, 21.00

CHEFURI HAPPY CLUB Party Cu Dj Iceman RIVER DECK Party Nujazz&deep soulful cu dj Angel Ora: 21.00

MAR|I 5 MAI CLASIC TEATRUL GERMAN DE STAT WOYZECK Sala TGST Ora: 19.00 TEATRUL IOAN SLAVICI ARAD POVESTE DE IARN{ Sala mare Ora: 11.00, 12.30

FILME Secrete din trecut Timi§ 15.00, 17.00, 19.00, 21.00 Cei 4 fantastici Studio 15.00, 17.00, 19.00, 21.00

CHEFURI CCCP (~n incinta The Note) Student Power Night Doamnele §i domni§oarele au intrarea gratuit[ CLUB 30 Concert extraordinar A.G. Weinberger Ora: 21.00 D'ARC Club D'Arc Party music by Melloman


HAPPY CLUB Retro Party Cu: Dj. Jo Ora: 22.00 RIVER DECK Party Nujazz, afro, latin, boogaloo, funk, big-beat, breakbeat, hip-hop, broken-beats, soul, jazz… cu dj Leizaboy Ora: 21.00 VAN GRAPH K FE RADIO ANONIM live on air. http://radio.anonimTM.ro. Echipa ANONIMTM §i invita\ii lor Ora: 18.00- 21.00

Sala mare Ora: 11.00, 12.30

FILME Secrete din trecut Timi§ 15.00, 17.00, 19.00, 21.00 Cei 4 fantastici Studio 15.00, 17.00, 19.00, 21.00

FILME Secrete din trecut Timi§ 15.00, 17.00, 19.00, 21.00 Cei 4 fantastici Studio 15.00, 17.00, 19.00, 21.00

CHEFURI HAPPY CLUB Party cu Dj Iceman

YOUTOPIA Party Sear[ studen\easc[ (studen\ii au intrare liber[)

RIVER DECK Party Nujazz&deep soulful cu dj Angel Ora: 21.00

MIERCURI 6 MAI

JOI 7 MAI

CLASIC

CLASIC

TEATRUL IOAN SLAVICI ARAD POVESTE DE IARN{

AU{LEU TEATRU DE GARAJ ±I CURTE & SC}R| LOC LEJER

30 ] www.24fun.ro

CAMPIONATUL MUNICIPAL DE MIM{ Ora: 17.00

CHEFURI CCCP (`n incinta The Note) Retro & Russian Party Doamnel §i domni§oarele au intrarea gratuit[ D’ARC Club D'Arc Retro Party Music by Kuky Cafenea D' Arc Party Music by Alex

LEMON 2 CLUB Sear[ S`rbeasc[ Dj. Meggy Ora: 22.00 NO NAME Sear[ studen\easc[ THE NOTE Concert Survolaj Invitat special Amber Smith Ora: 21.00 RIVER DECK Party Deep’n’Dance cu dj Elless Ora: 21.00 VAN GRAPH K FE Babalonia Tropical Soundclash Cu: DuBase, Leizaboy, K-lu §i Injektah Salsa Dura, Boogaloo, Cumbia, Batucada, Kuduro, Afrorave, Reggae, Dub, Tropical Bass Ora: 21.00

HAPPY CLUB Party Cu Dj Iceman

YOUTOPIA CLUB Party Duelul genera\iilor Sear[ studen\easc[

HEAVEN STUDIO Concert Inna Prezint[ noul single: „Love”

CLUB HAZARD (ARAD) Concert WaW


ACTIVE LEARNING Bd. Revolu\iei nr.7 (vis-a-vis de Facultatea de Stomatologie) Tel. 0256491680 Email: office@active-learning.ro Web: www.active-learning.ro Cursuri de engleza, germana, italiana, spaniola, franceza, româna pentru straini. Cursuri de pregatire pentru examenele IELTS, TOEFL, CAMBRIGDE, ECL, DELE, DL, DEUSTCHE ZERTIFICAT, CELI. Cursuri pentru firme.

BABEL CENTER Spl. Tudor Vladimirescu 9/9 Tel. 0256244400 Email: office@babelcenter.ro Web: www.babelcenter.ro Centru acreditat de Ministerul Educa\iei §i Ministerul Muncii, Centru examinare TOEFLibt. Cursuri de englez[, german[, italian[, spaniol[, francez[, olandez[, chinez[, maghiar[, rom]n[ pentru str[ini. Preg[tire pentru examenele interna\ionale (CAE, IELTS, TOEFL, BEC). Certific[ri na\ionale. Speciali§ti `n Business English.

INTERNATIONAL HOUSE Funda\ia INTERNATIONAL FORUM Bd. C. D. Loga, nr. 11 Tel.: 0256490593 Fax: 0256295077 Email: office@ihtm.ro Web: http://www.ihtm.ro TRAINING LINGVISTIC §i COMUNICARE adresate diverselor categorii de doritori: adul\i, copii, adolescen\i, firme private sau publice §i ma-nageri. Centru de examinare al LCCI - London Chamber of Commerce and Industry. Limbi predate: ENGLEZ{, GERMAN{, ITALIAN{, SPANIOL{, ROM}N{ pentru str[ini.

CENTRUL BERLITZ Str. C. Brediceanu nr. 10 et.3 (City Business Centre) Tel. 0256200638, 0728969285

32 ] www.24fun.ro

www.berlitz.ro info.timisoara@berlitz.ro Cele mai eficiente cursuri de englez[, german[, spaniol[, francez[ §i rom]n[ pentru str[ini predate prin renumita metod[ Berlitz® §i cu materiale originale. Programe online §i `n clase virtuale. Cursuri individuale §i de grup. Preg[tire specializat[ pentru examene lingvistice interna\ionale. BIBLIOTECA CENTRAL{ UNIVERSITAR{ “EUGEN TODORAN” TIMI±OARA Filiala Biblioteca Britanic[ Str. Paris nr. 1 et.I Tel. 0256497678 orar: L, J 13.00 - 19.00 Ma, Mi, V 9.00 - 15.00

CENTRUL DE LIMBI MODERNE STUDENT PLUS FUNDA|IA STUDENT PLUS Bl. Take Ionescu, nr. 40 Tel. 0256494390, 0356809991 Email:office@studentplus.ro Web: www.studentplus.ro www.business-plus.ro www.infoo.ro Teste interna\ionale TOEIC, TFI, TOEFL. Cursuri de: Englez[, Italian[, Francez[, German[, Portughez[, Spaniol, Olandez[, Rom]n[, Preg[tire teste Cambridge, TOEFL, IELTS, TFI

EXAMPLUS Bd. Mihai Eminescu, nr.36 Tel.: 0256 490 232 E-mail: contact@examplus.ro Web: www.examplus.ro Cursuri de englez[, german[, francez[, italian[ §i spaniol[ pentru adul\i §i copii, rom]n[ pentru str[ini. Preg[tire pentru examenele interna\ionale (FCE, CAE, LCCI, examenele Institutului Goethe). Centru acreditat de Ministerul Educa\iei, Cercet[rii §i Tineretului.

CENTRUL CULTURAL FRANCEZ Bd. Loga, nr. 46 Tel.: 0256490544, 0256201453


Fax : 0256490543 Email: ccf@ccftimi§oara.ro Web: ccftimi§oara.ro Centrul Cultural Francez v[ propune activit[\i culturale variate care valorizeaz[ t`n[ra crea\ie contemporan[, cursuri de limba francez[ pentru copii §i adul\i, o bogat[ bibliotec[ francez[, un sector activ de cooperare lingvistic[. CCF r[m`ne un element esen\ial pentru continuitatea promov[rii §i difuz[rii culturii §i limbii franceze `n aceast[ parte a Europei.

DECLAR TEAM Zona Sinaia Dorothy Elford tel: 0745 282 594 andreea@declar.ro www.declar.ro Cursuri de grup/individuale. Toate nivelele. Tarife atractive.

CENTRUL CULTURAL GERMAN Str. A. Pacha Nr. 2 Tel./Fax: +40 256 407058 Email: kultur@kulturzentrumtemeswar.ro Prin intermediul extinderii ofertei de cursuri de limba german[, a bibliotecii germane, c`t §i a ofertei variate de evenimente sunt viza\i to\i timi§orenii care doresc s[ `mbine tradi\ia german[ din regiune cu o orientare european[ modern[. CLUB DE DANS SPORTIV MAGNUM V.R.D Tel: 0744430480 0729158073 www.magnumvrd.ro Cursuri pentru `ncep[tori,

intermediari §i avansa\i, pentru copii, tineri §i adul\i

IT ACADEMY PROGRAM EOS Romania Str. Treboniu Laurean, nr. 5 Tel: 0256-498172 www.eos.ro, office@eos.ro Programul Microsoft IT Academy este un program educa\ional r[sp`ndit `n `ntreaga lume §i conceput pentru a permite institu\iilor de educa\ie s[ ofere cursuri de excep\ie utiliz`nd celemai noi tehnologii Microsoft®.

PROFI GROUP Tel/fax: 0254 224 322 Web: www.profigroup.ro E- mail: office@profigroup.ro Organizeaz[ `n jude\ele Timi§, Arad, Alba, Hunedoara cursuri de formare profesional[ `n domenii precum construc\ii, turism, administra\ie.

PROACTIVE COMMUNICATION Calea Torontalului, nr. 3 Tel./Fax: 0356 412 575 Mobil: 0723 342 695 Centru Regional de training §i certificare limbi straine ECL (European Consortium for Certification of Attainment in Modern Languages – www.ecl.org.ro ) office@ proactivecommunication.ro www.proactivecommunication.ro

Workshop

Dezvoltarea competen\elor §i competen\ele pentru dezvoltare. Traversarea crizei §i `nfruntarea evolu\iei. 14 Mai 2009, ora 17.00 la Filarmonica Banatul Timi§oara, cu intrare liber[! A reflecta asupra necesit[\ii de a proteja `n mod corespunz[tor capitalul uman, de a-l preveni de riscul unei necontrolate dispersii, pe care actuala situa\ie de criz[ o poate determina `n orice moment §i pentru a determina efectul de contrac\ie al activit[\ii productive. Cu certitudine, a vorbi despre dezvoltare §i competen\e `ntr-un moment de criz[ at`t de dificil §i delicat, ca §i `n situa\ia actual[, poate p[rea o ac\iune `ndr[znea\[ §i probabil nerealist[... ~n schimb, a nu reflecta asupra a ceea ce reprezint[ aptitudinile necesare pentru a traversa eficient criza este, desigur, nu doar o ac\iune indr[znea\[ §i nerealist[, ci §i distrugatoare fa\[ de posibilit[\iile de continuitate §i vitalitate ale intreprinderilor.

~ntre aceste coordonate se va `nt`mpla workshop-ul anun\at mai sus. Aceast[ reuniune, prin vorbitorii ei, nu dore§te a sugera magice alchimii pentru a ie§i `nving[tori din criz[, dar are obiectivul de a aduce contribu\ii §i testimoniale pentru a dep[§i acest impas cu succes. Un alt scop al conferin\ei este ca prezen\a italian[ s[ continue favorizarea cre§terii §i dezvolt[rii sus\inute a Rom]niei, prin profitabilitate economic[, competitivitate §i valorificarea personalului. C`t despre loca\ia conferin\ei, aceasta nu este aleas[ `nt`mpl[tor, ci dore§te s[ exprime un moment de `nt`lniri `ntre impresii psihologice §i economice care exprim[ cel mai bine centralitatea persoanei §i competen\ele sale.

www.24fun.ro ] 33


TIMI±OARA ASCENT the mountain shop ~n incinta Iulius Mall Magazin cu articole sportive pentru drume\ii montane, escalad[ §i alpinism industrial. Tel. 0256247.682 ; 0733.020.535 Orar: L - D: 10.00 – 22.00 DROPIN urban shop online ~mbr[c[minte §i articole sport (skateboard, snowboard) Tel. 0755 072 055, 0724 214 408 Web: www.dropin.ro U MAN SHOP Str. A. Pacha, nr. 2-3 Tel. 0356005.873 Skate, snow, urban, extreme boardsports shops Shoes, clothing, accesories, hardware Branduri: element, adio, osiris, von zipper, dc, volcom, vans, globe, animal, etnies, es, emerica, dvs, lakai, fallen, cliche, vestal, gravis Web: www.u-man.ro SPORT BIKE CENTER Str. Gen. Dragalina, nr. 15 Tel. 0256220024 V`nz[ri biciclete, componente, accesorii, service profesional Web: www.sportbikecenter.ro CLUBUL SPORTIV ALTERNATIVE TIMI±OARA Ne adres[m practican\ilor de sporturi montane (mai ales alpinism §i escalad[) indiferent de nivelul lor de preg[tire. Web: www.alternativetm.ro PAR ALPIN GRUP Str.Labirint, nr.2, sc.,A ap.3 Tel. 0744261737 Drume\ii, cursuri de alpinism, parapant[ E-mail: aglavan@rdslink.ro Web: www.par-alpingrup.ro

34 ] www.24fun.ro

ONE MOVE CLIMBING GYM Spl. N. Titulescu, nr. 5 (fosta fabric[ Paltim), intrare de pe Bd. Republicii, etajul 2. Tel. 0723286850 - Radu Crainic 0723007563 - Adi Margea Prima sal[ de c[\[rat din Timi§oara Orar: L-V: 16 - 22.30 S: 10 – 20, D: 10 – 17 Web: http://onemove.ro THUNDER BIKES Str. Conac, nr. 22 Dumbravita (Fostul abator Avicola) Tel. 0256 212 181 Service custom, tunning si vanzari moto. Web: www.thunderbikes.ro

ARAD ASOCIA|IA SPEOLOGIC{ SPEOWEST ARAD A.S Speowest Arad ofer[ posibilitatea practic[rii sporturilor montane cu prec[dere speologie §i cobor`ri de canioane, organizeaz[ cursuri de ini\iere `n speologie pentru `ncep[tori, campanii de protec\ie a mediului `nconjur[tor §i administrarea de arii naturale protejate. Web: www.speowest.ro E-mail: speowest@yahoo.com SWORDS OF ASIA Magazin online V`nzare s[bii katana, `ncurbate, specifice samurailor, fabricate manual din o\el carbon de `nalt[ calitate. E-mail: contact@swords-of-asia.com Web: www.swords-of-asia.com


TIMI±OARA ALL FOR BODY Beauty&Sports Str. Constan\a 6 Tel. 0256497555 Consulta\ie de specialitate, Electroterapie, Terapie cu ultrasunete, Kinetoterapie, hidroterapie (`n bazin cu ap[ `nc[lzit[)

B FASHION Str. I. Bolyai 3, Tel. 0256431180 Coafur[, frizerie, cosmetic[, make-up profesional, manichiur[, pedichiur[, unghii false SUPEROFERT{: extensii de p[r natural: 9,9 lei / bucat[

CLUB STIL-EUROPA Str. Aries 19 (Casa Tineretului) tel: 0256489830 Fitness, saun[, masaj, solar, kinetoterapie, aerobic, taebo, arte martiale. Orar: L-V: 09-24, S: 09-22, D: 10-14 CRYSTAL COSMETICS Str 1 decembrie nr.90 Tel. 0256/466 910 L-V 09:00-19:00, S 09:00-15:00 Coafura, cosmetica, manichiura, pedichiura, masaj, modelare corporala (electrostimulare, tratamente corporale), reflexo-terapie, solar...toate va stau la dispozitie intr-o ambianta placuta, oferindu-va servicii numai cu produse profesionale. MONICA Str. Barbu Iscovescu 2

Tel. 0256202899 Str. Ialomi\a 66 Tel. 0256283575 Al. Cristalului 5 Tel. 0256498090 Bd. I. Maniu 33 Tel. 0256457635 Str. Ardealului, nr. 70 Tel. 0256203060 Cosmetic[, coafur[, frizerie, manichiur[, pedichiur[, masaj, saun[, fitness. L-V: 08.00-20.00, S: 08.00-16.00, D: 09.00-13.00 HUMAN DESIGN Bd. T.Ionescu 44 tel. 0722530845 Tattoo, Piercing Studio www.humandesign.ro

DIAMONDS SPA CENTER Silueta Ta Conteaz[! www.diamonds-spa.ro Vaccum, Electro-sonic, Ultrasunete, Electrostimulare, Fitness pasiv, Fototerapie, Du§uri Vicky, Aromotherapie, Sauna umed[/uscat[, Raze infraro§u, ~mpachet[ri namol, Ciocolat[, ~mpachet[ri BRUNO VASSARI, Tratamente cosmetice, Cosmetic[, M[§ti faciale, Epilat,

www.24fun.ro ] 35


Masaj facial relaxant.Prima §edin\[ e gratuit[ diagnosticarea celuitei cu CELL -METTER Professional kit. Str Miron Costin, Nr 4. Tel. 0356440100, 0729978586

anticelulitice, masaj relaxare, masaj anticelulitic, masti faciale, impachetri namol forte, tratament de slabire (fiole). Programari: 0746278468 (intre 10:00-22:00) Informatii: 0746296906

KOSMETIKOS str. E.Ungureanu 14 (zona P-\a Unirii - Parc Botanic) tel: 0722841888, 0770544279, 0356001022 Cabinet de relaxare, cosmetic[ naturist[ §i clasic[, masaj terapeutic, exerci\ii fizice §i energetice de relaxare QIGONG §i TAIJI, medita\ie, consultan\[ pentru stabilirea unui program personalizat.

SALON EDISA str. Odobescu 2 Tel. 0256490675 e-mail: edisa@mail.dnttm.ro Salon Edisa Beauty Center v[ ofer[ o gam[ larg[ de produse §i servicii de calitate: frizerie pentru copii §i b[rba\i; manichiur[ §i pedichiur[, pictur[ §i strasuri, fitness cu o aparatur[ ultra modern[; cosmetic[, tratamente Academic; make-up permanent; saun[ uscat[ §i umed[; coafur[ cu m[rci ca Wella, Schwarzkopf; extensii de p[r natural; masaj anticelulitic §i relaxant. Orar: L-V: 08-20, S: 08-18 Alegi Edisa, alegi s[ fii mai frumoas[.

PINK BEAUTY ONE SILUETA TA CONTEAZA Centru de slabire si modelare corporala, slabire ultra-rapida, tonus muscular, electrostimulare, termo-sauna, impachetari in ciocolata, impachetari

36 ] www.24fun.ro

SAPHIR Str. Adi Endre 2 (P-ta Sinaia) Tel. 0256228636 Salon de `nfrumuse\are. Coafur[. Cosmetic[. Microdermoabraziune. Manichiur[. Pedichiur[. Modelare unghii. Orar: 08.00-20.00

PERFECT NAILS Iulius Mall (demisol) Tel. 0728 500 555, 0356 455 570 Web: www.perfectnails.ro Perfect Nails este primul salon rom]nesc specializat `n manichiur[ §i pedichiur[. Misiunea noastr[ este s[ oferim clien\ilor no§tri servicii irepro§abile folosind produse de

marc[ ce asigur[ unghiilor s[n[tate §i str[lucire. Pentru c[ unghiile sunt cartea ta de vizit[! SALON SELENA Str. Oituz 7 Tel. 0256431012 Shopping Center Bega Tel. 0256213242 Coafur[, cosmetic[, manichiur[, pedichiur[, solar. SMILE FACTORY Clinica germana de ortodontie si stomatologie estetica. Noi îti model[m zîmbetul! Str. Tiblesului 7A Tel/fax: 0256/295 699 tel. 0740 200 555 office@smilefactory.ro www.smilefactory.ro SOL PASION Str. 1 Decembrie, nr.4 (Pia\a N. B[lcescu) Tel. 0721 642 285, 0730 617 386


Solar, coafur[, masaj. Cursuri de aerobic, tae bo, taekwon do pentru copii §i adul\i §i karate pentru copii. ~n cur`nd manichiur[ §i pedichiur[ ±IC STYLE Str. Alba Iulia 9 etaj 2 Tel: 0256437979 Salon de `nfrumuse\are, cosmetic[, coafur[, machiaj, manichiur[ (unghii false §i manichiur[ fantezie), masaj (anticelulitic, de relaxare §i reflexoterapie) Orar: L-V: 08.00-20.00 S: 09.00-16.00 CABINET STOMATOLOGIC DR. OANA POPESCU Str. Iancu Flondor 16 Tel: 0256441925 Orar: L–V: 12.00–20.00 Toat[ gama de servicii stomatologice. Consulta\ii gratuite! PRO MEDICA Str. Craiova 5 Tel: 0256483463, 0356808426 Policlinic[ §i optic[ medical[. POLICLINICA DR. BOLD Str. Dionisie Lin\ia 2 Tel: 0256204959 laborator analize, dermatologie, oftalmologie, medicina muncii, stomatologie, medic de familie, cardiologie §i medicin[ intern[, ORL, neurologie, ginecologie, citodiagnostic Babe§-Papanicolau YOUNG STYLE Str: Treboniu Laurean, nr.17 (in spatele biserici din Sinaia) tel: 0256200522, 0727998605 Orar: luni-s`mb[t[ 10-22 Salon de bronzat dotat cu ultimele modele de aparate. 1 min: 1,1 lei Unghii tehnice (aplicat §i umplut)

ARAD ACTIV CLUB Str. Infanteriei FN tel: 257216951 ELYX B-dul Revolu\iei Salon de coafur[ FERRARA Hotel Continental GOLD GYM Str. Cozia 3 tel. 0257211899 Sal[ fitness GUINOT CENTER Str. Caius iacob Tel. 0257338255 M.A.D ESTETIC Str. L. Blaga 5 Tel. 0257210067 Cabinet chirurgie estetic[ MISTIC STUDIO Str. Unirii `n incinta Renaissance www.misticstudio.ro www.misticstudioshop.ro NEW LOOK Str. Decebal Tel. 0257282 019 SOLISUN P-\a UTA str. O.Goga SUN VISION P-\a Soarelui SUPER LADY Str. V. Alecsandri 3 Tel. 0257280436. Coafur[. VERSOLIS Str. 1 Decembrie Tel. 0257280085

www.24fun.ro ] 37


Trei `n unu la Babel Junior ±coala s-a terminat! ~ncepe aventura!

Cluburile de vacan\[ Babeel Junio or 22 - 27 iunie, 29 iunie 03 iulie, 6 - 10 iulie Dou[ ore de ac\iune §i distrac\ie `n limba englez[ sau german[, jocuri haioase §i experimente n[stru§nice, iar pentru relaxare - o or[ de pictur[ sau modelaj, numai `n cluburile de vacan\[ Babel Junior! Cluburile dureaz[ c`te o s[pt[m`n[ fiecare §i au program de la 9.00 la 12.00.

38 ] www.24fun.ro

±colile de var[ Babeel Junio or 1- 31 iulie, 3 - 21 august, 24 august - 11 septembrie ±colile se adreseaz[ copiilor `ntre 4 §i 15 ani. Cursan\ii exerseaz[ toate componentele studiului unei limbi str[ine, pictura, muzica, teatrul, modelajul §i sculptura; programul de dup[-amiaz[ `mbin[ o diversitate de preocup[ri: sociale, culturale §i sportive.

Pr`nzul se ia la La Maria, iar sportul se face la Complexul Banu Sport §i la Arena Aqua Sport. Variantele de program s`nt scurt, mediu §i lung.

Tab[ra de limba engleez[ la Reed's Scho ool Cobham 2 - 8 august 2009 Se adreseaz[ copilor `ntre 8 §i 16 ani. Multi-Activity Camp: lec\ii de limba englez[, activit[\i multiple §i

excursii, sporturi, seara filmului, barbeque, discotec[ etc. `n Londra. Cazarea se face `n camere de 2, 4, 6 sau 10 locuri. Mesele s`nt servite `n restaurantul §colii. Data limit[ de `nscriere: 23 mai 2009. Pute\i vedea loca\ia pe reeds.surrey.sch.uk

Detalii pe www.babeljunior.ro §i la 0256.244.404


GR{DINI|E KIDS CLUB ALLEGRIA Str. Martir Dan Carpin (fost[ Textili§tilor) Nr. 19 Tel. 0256294958 Mobil: 0723291994 E-mail: office@allegria.ro Web: www.allegria.ro BARBIE Str. Ulpia Traiana, nr. 25 Tel. 0256292185, 0745515299 ed-vertigo@hotmail.com Web: www.gradinita-barbie.ro Gr[dini\[ englez[-german[, cu program normal sau prelungit p`n[ la ora 18.00, 4 mese pe zi, spa\iu de joac[ `n aer liber Alte activit[\i- karate, pian CHIP ±I DALE (§i after school) Str. Ion Roat[, nr. 11 Tel. 0256281019 Mobil: 0724561248, 0754019848 E-mail:office@chipsidale.ro Web: www.chipsidale.ro KINDERGARTEN GIMINNI Str. Pisa, nr.9 (C. Lipovei) Tel. 0256270333 Mobil: 0724250437, 0788186018 Web: www.gradinita-giminni. tripod.com SCOOBY KINDERGARTEN Str. Ferenczes, nr.33 (zona vile Timi§oara-Dumbr[vi\a) Tel. 0256211743 Mobil: 0723293643 Web: www.gradinita-scooby.ro E-mail: cristinyus@yahoo.com, cristina.coroama@ gradinita-scooby.ro Gr[dini\[ cu predare `n limba englez[ intensiv. Deschis[ pe tot parcursul anului, gr[dini\a Scooby beneficiaz[ de personal calificat §i cu experien\[.

CLUBURI AFTER SCHOOL

BABEL JUNIOR Spl. T. Vladimirescu 9, ap. 9 0256.244.400 www.babeljunior.ro office@babelcenter.ro cursuri copii 4-17 ani - limbi straine: grupe restrânse, niveluri similare, pregatire examene internationale - laborator engleza/ germana: experimente, aplicatii practice - arte: grafica&pictura, film, muzica, teatru cursuri adolescenti: din 6 oct. DREAMS PARTY Centrul Comercial Euro2 sector F, et.1 Tel. 0256422750 Mobil: 0740099701, 0723545381 E-mail: office@dreamsparty.ro Web: www.dreamsparty.ro Servicii oferite: Super-petreceri pentru copii cu personaje din poveste, face-painting & body-painting, baloane cu heliu, baloane modelate, decoruri cu baloane, articole party, `nchiriere costume carnaval copii §i adul\i, corporate party.

PALESTRE Str. Livezilor, nr. 40A Tel. 0256472538 Mobil: 0723615182 E-mail: palestre@palestre.ro Web: www.palestre.ro

INTERNATIONAL HOUSE Bd. C. D. Loga, nr. 11 Tel. 0256490593 www.ihtm.ro; junior@ihtm.ro Programul after school cuprinde : - kids club - curs special de limba englez[ pentru pre§colari (5 - 7 ani) - cluburi de studiu (science, reading, drama) `n limba englez[ - cursuri de limba englez[ pentru copii §i adolescen\i, `n grupe restr`nse, at`t `n timpul s[pt[m`nii (diminea\a §i dup[-masa), c`t §i s`mb[t[ - cursuri de preg[tire pentru examenele Cambridge NOU : junior summer camp `n Irlanda

CHILDREN CARE CENTER Str. Carol Davila, nr. 30 Tel. 0256210161 Mobil: 0751092193 E-mail:office@children-care.ro Web: www.children-care.ro Activit[\i desf[§urate: cre§[ particular[, gr[dini\[ particular[

|ARA COPIL{RIEI Mobil: 0766715854, 0724390479 contact@tara-copilariei.ro Web: www.tara-copilariei.ro tara.copilariei@yahoo.com Organiz[m petreceri pentru copii, `nchiriem personaje specifice de s[rb[tori, animatori pentru activit[\i extra-§colare.

SMART KINDERGARTEN Iulius Mall Learning Center “Smart” Str.Liviu Rebreanu, nr. 46 Tel. 0256247767 E-mail: sociatiasmart@clicknet.ro Web: www.smartedu.ro

George §i `ntrecerea Vara e aproape. Mai mare bucurie ca asta nici c[ se putea! Mai ales c[ e ultima var[ de vacan\[ `nainte de primul an de §coal[! Ah, am uitat s[ v[ spun! Am 6 ani! La toamn[, merg `n clasa `nt`i! Dar p`n[ atunci mai e vreme, avem luni bune `nainte, s[ ne bucur[m de ele! ±i vrem s[ profit[m de fiecare zi, a§a c[ am dat startul la 1 Mai... ±i c`nd spun c[ am dat startul, vorbesc serios. Am organizat un concurs de alergat! ~n curtea din spate, acolo unde ne petrecem noi zilele frumoase. Piticul cel buc[lat e cel mai ner[bd[tor: "Am s[ v[ ar[t eu c`t de rapid pot s[ fiu! S`nt vestit pentru asta!" r`de el pe `nfundate. "Eu nu cred c[ o s[ alerg, e mult prea cald!" se pl`nge domni§oara ±iret care prefer[ s[ stea la umbr[ al[turi de v[cu\a ecuson §i s[ preag[teasc[ bomboanele de ciocolat[ pentru `nving[tor! Cum au auzit de dulciuri s-au §i aliniat la start domnul ±iret, familia ecusoanelor §i piticul cel buc[lat. Eu stau preg[tit[ cu fluierul `n m`n[...Dar sta\i a§a, cine mai vine? "A§tepta\i! A§tepta\i! Vreau §i eu s[ particip" spune g`f`ind din tot sufletul George! Precis a v[zut de la etaj premiul §i nu se poate ab\ine... mai ales c`nd e vorba de ciocolat[! "Pe locuri, fi\i gata..." `ncep eu... "Nu, nu, stai s[ `mi trag sufletul ni\el!" strig[ George. Ceilal\i aprob[ t[cu\i. George se `ntinde `n iarb[ §i noi, a§tept[m. Trece o jum[tate de or[, vecinul nostru cel durduliu nu d[ semne c[ ar vrea s[ `nceap[ cursa! "Gata, `ncepem?" `ntreb eu ner[bd[toare. "Nu, nu, mai sta\i pu\in!" sare de colo b[ie\elul. "Ce s[ mai a§tept[m?" se r[ste§te piticul. "Nu te-ai odihnit destul?" continu[ domnul ±iret. "Vai, nu pot, m[ doare piciorul!" `ncepe s[ se vaite George. "P[i dac[ te doare, atunci stai §i las[-ne pe noi s[ ne `ntrecem!" spune `mbufnat §oricelul ecuson. "Nu, nu, m-am `nscris §i eu! Nu se poate s[ v[ `ntrece\i f[r[ mine! De asta am §i l[sat totul acas[, ca s[ m[ `ntrec la fug[!" se miorl[ie George! "Cel mai bine ar fi s[ l[s[m `ntrecerea pe m`ine..." spun eu. "Da, da!" aprob[ George. "Dar s[ m`nc[m bomboanele azi!" spune tot el. "S[ nu se strice! ±i m`ine, putem s[ ne `ntrecem... chiar §i f[r[ premiu!" r`de el cu gura deschis[! Da, ne-am dat cu to\ii seama ce `ncearc[ el s[ fac[, dar s`ntem prieteni, nu ne-am sup[rat. Numai de `ntrecere nu i-a ars lui George! A§a c[ l-am l[sat cu bomboanele de ciocolat[ §i ne-am `ntrecut noi `ntre noi...

Alexandra Pintea (allexa_p@yahoo.com) www.24fun.ro ] 39


TIMI±OARA AMOUR Iulius Mall stand P42 Tel. 0726962424 Brand-uri comercializate: FORNARINA, PHARD, RINASCIMENTO, KOR@KOR CENTRUL COMERCIAL GALERIA 1 Str. Sever Bocu 2 Tel: 0256210044 Fax. 0256210046 L-S: 10.00 – 20.00 ELANGE Iulius Mall, etaj I stand 75 M[rci: Mayo Chix, Rosso di Sera

40 ] www.24fun.ro

ETNO ART Magazinul sufletului tau! Arta populara si arta moderna.Iulius Mall-demisol si Centrul Comercial Terra (stand A10) Tel.0745 325 443 FLOR{RIA FUN DESIGN Bd. Cet[\ii 25, Tel: 0256474 475 Orar: L – S: 09.00 – 20.00 Magazin de cadouri, suveniruri, flori t[iate, flori la ghiveci. Livrare la domiciliu! Aranjamente florare pentru nun\i, botezuri, ocazii speciale. GIA MORETTI Iulis Mall stand E47


Marochin[rie: înc[l\[minte, po§ete, curele – dam[ – în diverse culori §i modele. GIFTBOX Iulius Mall parter Hârtie, cutii, panglic[ împachetat cadouri ÎMPACHET{M ORICE! INDRA EXOTIC ART Centrul Comercial Bega Bd. Revolu\iei 4, Tel: 0256492333 Orar: L –V: 10.00 – 20.00 S: 10.00 – 17.00 Cadouri, suveniruri §i obiecte de decor din arta tradi\ional[ a popoarelor din Asia (Indonezia, Tailanda, India), Africa §i America Latin[ (Peru, Bolivia).

ARAD L'Atelier G&G ALTAMODA B-dul Revolutiei 104 Tel/Fax: 0257. 228 007 Rochii de mirese/Costume de mire info@gegaltamoda.ro www.gegaltamoda.ro CHIC P-\a G[rii GEMI CENTER Str.Nicolae Titulescu, nr. 3 Orar: 09.00- 21.00 Tel/fax: 0257 368 010 E-mail: office@gemi.ro Web: www.gemi.ro GRAND CENTER Str. Banu M[r[cine l]ng[ OMV ZIRIDAVA Bd. Revolu\iei nr. 39 - 41 Ziridava `§i asteapt[ clien\ii `ntr-o prezentare cu totul nou[, oferind un ambient deosebit,un personal profesionist §i o gam[ variat[ de produse §i servicii.

www.24fun.ro ] 41


Timi§oara Tel: +40732.332.331 www.cabcar.ro Plata se poate face §i cu card! A&W COMPANY Oferim servicii de închirieri auto la adresa solicitat[ de c[tre client având un parc auto diversificat §i program non-stop. P-\a Regina Maria 1 Tel. +40 (256) 202 410 fax. +40 (256) 400 383 mobil. +40 721 322 770 office@awrentacar.ro www.awrentacar.ro .drive it!

TIMI±OARA

BCS RENT-A-CAR V[ st[m la dispozi\ie cu o flot[ diversificat[ de autoturisme, microbuze, suv-uri (4x4). Oferte speciale, pre\uri `ncep`nd de la 22 euro, leasing opera\ional pentru companii, transfer aeroport, transport public de persoane. Convinge-te!!! Tel: 0256-200558, 0751227227, 0755033858 www.bcscar.ro office@bcscar.ro

CABCAR RENT A CAR First business car! Inchirieri profesionale de autoturisme noi, fara limita de kilometri. Oferte promotionale, tarife negociabile începînd de la 20 Euro/zi. Predarea si primirea autoturismelor gratuit pe raza judetului Timis. Lugoj Str. Avram Iancu, nr. 7 Tel: +40731332211 Fax:+40256353930

42 ] www.24fun.ro

DIVIETO Str. Bistrei, nr. 18/B Telefax: 0256 281 614 Mobil: 0744772324, 0728129711 Oferim: servicii de `nchirieri autoturisme, transfer aeroport, servicii §ofer. ~ntreaga afacere este cl[dit[ pe principiul parteneriatului, iar investi\ia este reciproc[. Dumneavoastr[ investi\i `ncredere, iar noi seriozitate. Tarifele sunt negociabile. e-mail: divieto@divietotm.ro www.divietotm.ro

HAPPY AUTO RENT A CAR Cel mai specializat site de `nchirieri ma§ini `n regim rent a car din Rom]nia! O gam[ larg[ de oferte §i pachete promo\ionale f[r[ concuren\[! Pre\uri `ncep`nd de la 19 Euro/zi. NOU: transport persoane

microbus 8+1. Cu noi ajungi la destina\ie! La orice destina\ie. Tel: 0256489631, 0723383663, 0728862479 www.happy-rent.ro, office@happy-rent.ro GRUP TAXI Str. Amurgului, nr.1 Tel. 0256207207 Mobil: 0723937777, 0745432201, 0788444939 E-mail: office@gruptaxi.ro www.gruptaxi.ro Ne g[se§ti oriunde ai nevoie! TRACT{RI NON-STOP FAN TAXI Cel mai ieftin taxi tarif de zi 0.99 lei Tel. 944, 0721 644 064, 0765 237 822, 0749 210 012, 0788 210 021 fantaxi@rdstm.ro Angaj[ri §i sugestii: 0722 254 342 STUHL CAR Ofer[ servicii rent a car la pre\uri începând cu 30 Euro negociabil. Tel. 0788 514 453, 0723 696 131 stuhlcar@yahoo.com www.stuhlcar.ro

SCOALA DE SOFERI ALFA cat.A, B, C, C+E, D Cel mai avantajos pret!!! Str. Gh. Lazar, nr. 17, et.1 Tel: 0256/210.504, 0730.556.451 Scoala de soferi Tomas Alfa va ofera cele mai bune conditii pentru a putea deprinde tehnicile condusului si promovarea examenului auto: gama diverisficata de masini noi (Dacii Logan,Skoda Fabia, Peugeot 206, Opel Astra, Chevrolette Spark, camion cu remorca si motociclete), o sala de curs dotata la standarde europene si instructori profesionisti, cu multa rabdare. Toate ascestea pentru a fi sigur pe dumneavostra în momentul în care sunteti la volan.

TUDO TAXI Eficient §i rapid! Str. I.M Pestalozzi, nr. 18 Tel. 0256945 Mobil: 0744449943, 0723449942, 0766329296, 0788449943 ±coala Tudo- cele mai bune pre\uri dinora§! Pute\i ob\ine permis de conducere pentru categoriile: A, A1, B, B+E, C, C+E Web: www.tudo-taxi.ro

ARAD TAXI ALFA PLUS Tel. 949 TAXI ALFA Tel. 945 TAXI ARAD Tel. 940, 0257 244244 TAXI EUROPA Tel. 275.555 TAXI VERBITA Tel. 944 RENAULT ARAD AUTOARENA Calea Bodrogului 10 Tel. 281.995 TOYOTA ARAD WESTMOTORS Calea Radnei, str. Viorelelor 2 Tel./fax: 219.508 MERCEDES BENZ ARAD AUTO SCHUNN Calea Radnei 247 Tel./Fax: 281.474 VOLKSWAGEN ARAD QUARK MOTORS Calea Radnei 288 Tel. 220.060 Fax: 220.050 FORD ARAD AUTO TEHNIC Calea Zimandului FN Tel. 216.669 Fax: 216.629


TIMI±OARA BEST WESTERN AMBASSADOR LUXURY HOTEL Str. Mangalia 3, Tel. 306880 Restaurant, garaje, 2 sali de conferinta, aer condi\ionat, acces la internet, cablu & satelit TV, room-ser-vice, mini-piscina cu jacuzzi, sauna, masaj, solar, catering. CRISTAL CLUB S[c[laz, Str. G[rii 1 tel: 0256 367 648 mobil: 0721763630 www.cristalclub.ro hotel, restaurant, dou[ terenuri de fotbal, 6 terenuri de tenis PENSIUNEA VLAD Bd. L. Rebreanu 19, Tel. 245 993 CLUB SENATOR C. Lugojului DN 6 tel: 0256225463 DORIA Str. Moldovei 10 Tel. 0256207837 CASA DIA Zona D]mbovi\a (P- \a Aurora) Str. Frunzei, nr. 47 (vis-a- vis de restaurant Clasic) Mobil: 0732 123 829 Fix: 0372 934 272 Fax: 0356 108 990

44 ] www.24fun.ro

Pensiunea dispune de: 6 camere duble, 2 camere single, 2 camere cu trei paturi §i un apartament, sal[ de mese, bar non- stop, parcare proprie (minim 20 locuri) Camerele sunt spa\ioase, dotate cu baie proprie, internet, cablu TV, clim[, minibar. HOTEL APOLLO Str. Lini§tei 7, Tel. 0256215500 Nou, cu camere spa\ioase §i elegante, simple, duble §i garsoniere, hotelul e dotat cu instala\ie de climatizare, camere pentru fum[tori §i nefum[tori, televiziune prin cablu, telefoane `n camer[, acces la internet, restaurant, teras[ §i parcare privat[. Totul pentru confortul dumneavoastr[, astfel `nc]t ve\i dori s[ reveni\i! www.hotelapollo.ro appoloni@hotelapollo.ro STIL HOTEL Bd. Take Ionescu 8 Tel. 0256407444, 0256407443 hotel@do-stil.ro REGHINA Str. Cozia 91, Tel. 0256491 166 HOTEL SAVOY Spl. Tudor Vladimirescu 2 Tel. 0256-249900 Cel mai stilat hotel de 4 stele din centrul istoric al Timi§oarei. Ofer[ 55 de camere din care 12 single, 39 duble, 2 garsoniere §i 2 apartamente. Spa\iile de cazare


sunt dotate cu aer condi\ionat, seif, conexiune la internet, linie telefonic[, programe TV prin cablu. Serviciile adi\ionale includ centru informa\ional, sal[ de conferin\e, fitness §i saun[.

VILA CASA DEL SOLE Str. Romulus 12 Tel: 0256496993, 0356457771 Mobil: 0728444614 www.casadelsole.ro office@casadelsole.ro Vila clasic[ amenajat[ cu elegan\[ §i dotat[ la standarde speciale. 18 camere.

(vis-a-vis de Metro 1) Tel: 040- 256/291.200 Fax: 040- 256/291.202 Hotelul dispune de 42 camere, restaurant cu buc[tar §i buc[t[rie italian[. Organiz[m recep\ii, banchete , mese festive, cocktail- uri `n cele dou[ saloane elegante de 120 §i 300 persoane. Dispunem de 2 s[li de conferin\e: 40 locuri §i 200 locuri. Teren de mini fotbal §i tenis. HOTEL CONTINENTAL Bd. Revolu\iei 1989 2 Tel. 0256204 038 V[ st[m la dispozi\ie mai ales pentru organizarea de nun\i, banchete, reuniuni, prezent[ri de mod[, conferin\e, orice alte evenimente de mare anvergur[. BOAVISTA Aleea F. C.Ripensia 7A Tel. 0256309409 STRELI|IA S. Barnutiu 44 tel: 0256247067

PENSIUNEA MAY Va oferim 6 camere single dotate cu Tv si internet, mobilate in stil clasic, Living- conferenece room (capacitate 30 de persoane), Mansarda cu sala multifunctionala. str. Etolia, nr. 8 Dumbravita Tel/Fax: 0040- 256.28.28.22 Mobil: 0722.37.77.39 E-mail: may@clicknet.ro PENSIUNEA DIAMBIENT Str. C. Porumbescu 29A Tel. 496 104, 0744 572 104 Pensiunea dispune de camere spa\ioase, televiziune prin cablu, internet, restaurant. Meniul zilei 14 RON. Camer[ matrimonial[ 120 RON Camer[ dubl[ 110 RON Camer[ single 90 RON. Incheiem contracte avantajoase cu firme. HOTEL TIMI±OARA Str. M[r[§e§ti, nr.1- 3 Tel.: 0256 498 852 Fax: 0256 499 450 HOTEL AURELIA Timi§oara, DN 59, km 8+400

46 ] www.24fun.ro

HOTEL RESTAURANT STEJARUL si natura în luxul ei de… infinite stele! Bazosu Nou, Nr.123 Tel. Receptie: +40 256 296269, +40 728225077 office@turisminbanat.ro www.turisminbanat.ro Suntem un Hotel-Restaurant ce îndepline§te mai multe dorin\e ce se pot desavâr§i împreun[ numai §i numai la Stejarul: DORIN|A DE EVADARE ÎN NATUR{, CONFORTUL ±I RAFINAMENTUL ALTOR VREMURI la un standard de 4 stele. HOTEL LIDO Bd. Dr. I. Bulbuca 18-20 Tel. 0256407373 Barul, restaurantul, sala de conferin\[, sala de fitness, saun[, solarul §i masajul stau la dispozi\ia clien\ilor, `nc]nt]ndu-i

prin calitatea serviciilor §i atmosfera cald[ pe care o avem pentru fiecare

HOTEL PARC Bd Dragalina nr 25 Tel. 0257280820 HOTEL PHOENIX Calea Aurel Vlaicu nr. 267 Tel. 0257.229.110

PENSIUNEA ZEFIR Str. Tulcea 17 Tel. 0788486126, 0720 532 087, 0720 529 302 pensiuneazefir@go.ro Confortul zilelor moderne §i rusticul mobilierului din lemn masiv `nconjuratde o atmosfer[ cald[ §i relaxant[.

HOTEL PRESIDENT C. Timi§orii 164 Tel. 0257278804 HOTEL ARAD Decebal nr. 9 tel. 0257280894 HOTEL PETROM RESIDENCE P-\a Meresier nr 1-3 Tel. 0257 283.055 HOTEL CLASS Str. Ion Ra\iu, Tel. 0257213.153

ARAD

HOTEL IRIS Str. Cap. Ignat, Tel. 0257285.499

XO RESIDENCE**** Str. Ion Ra\iu nr. 13 Tel. 0257/213-163

HOTEL CONTINENTAL Bd. Revolu\iei tel: 0257206403, 0257281700

CABANA LIR Parcare Insula Mure§ Tel. 0744703732 Cabana dispune de 8 camere cu 2 locuri dotate cu grup sanitar propriu (pre\ 50 lei/camer[/ noapte) §i 6 camere cu grup sanitar comun (40 lei/camera/ noapte), 4 casu\e la pre\ul de 35lei/ noapte HOTEL ARDEALUL B-dul Revolu\iei Tel. 0257281.845 HOTEL COANDI C. Romanilor, Tel. 0257287777

HOTEL BEST WESTERN CENTRAL Str. Horia nr. 8 tel. 025725 66 36 fax 025725 66 29

HOTEL LOTUS str. N. Stefu, tel. 0257251.282 PENSIUNEA ZORI DE ZI Tel: 0764 911 188, P[durea Ceala Pensiune ** 6 camere duble cu grup sanitar propriu Pre\ 50 ron /camer[


TIMI±OARA 3 F® Al. Studen\ilor 1 tel: 0256221298 Centrul Comercial Kapa Iulis Mall, Food Court Almondo AMEDEEA Str. Leandrului, nr. 8 (zona Lipovei) Tel. 0730446644, 0256233355 Zilnic ofert[ special[ la meniul zilei.

48 ] www.24fun.ro

DA TONI PIZZOSTERIA TOSCANA Str. Daliei 14, Tel. 0256490298 CUCINA MODERNA Str. Socrates 12 Tel. 0256202405 EVIAN' S Bd. 16 Decembrie 1989, nr. 43 Tel. 0256 270 192 E-mail: hella.monea@gmail.com PIZZERIA CELENTANO Str. Filipescu, Tel. 0256435201

CASA CU FLORI Str.Alba Iulia 1 Tel. 0256435080, 0721180011 Specific b[n[\ean, interna\ional

GOETHESTRASSE Str. Iano§ Paris 3

RESTAURANT CASA BUNICII Str. Virgil Oni\iu, nr. 3 Tel. 0356100870 vis-a-vis de Romcapital Center Primul restaurant gourmet cu m`ncare b[n[\ean[ Teras[ `n gr[din[-loc de joac[ pentru copii www.casa-bunicii.ro

RESTAURANT BURGUND Str. Oravi\a 2C (fost[ Borze§ti) Tel. 0256212866 Orar: Ma-D 12.00-23.00, L `nchis

KFC Iulius Mall, et. 3 Demetriade 1 tel: 0256247611

FLORA Spl. Tudor Vladimirescu 14 Tel. 0256495753 www.restaurant-flora.go.ro


Oaza culinar[ pe malul Beg[i, v[ ofer[ preparate din buc[t[ria rom]neasc[ §i interna\ional[ `ntr-un ambient intim §i select. Organiz[m mese festive. Program: 10.00 – ultimul client. LA RENAISSANCE Str. Lacului, nr.1 Tel. 0727731287, 0721259729, 0256215115 Organizeaz[ nun\i, botezuri §i mese festive INTERMEZZO P-\a Unirii 3, col\ cu V. Alecsandri Tel. 0256432429, 0726693244 Ristorante italiano.

Un local unde po\i savura meniuri italiene sofisticate `ntr-un ambient creat cu gust §i rafinament. Orar: 12.00–24.00. Teras[ `n Pia\a Unirii. RESTAURANT LA LEUL DE AUR str. M[r[§e§ti 12 tel: 0256295318, 0770422716, 0728444618 Readuce c[ldura, intimitatea §i pitorescul perioadei interbelice. Din 26 septembrie vine `n `nt`mpinarea nostalgicilor Timi§oarei de demult. PIZZA TAXI DA TONI Pizza §i paste la domiciliu.

Orar: 12.00-01.00 zilnic Tel. 0256202033

RESTAURANT LA ROSA str. Cugir 18, tel: 0771624466, 0729381077, 0356466011 Restaurant cu specific italian & lounge bar. PIZZA KONTIKI ~mp[nat[ cu bun[t[\i Pia\a Victoriei 1B Tel. 203222, 0726303044 Orar: 10.00–24.00

33 sortimente de pizza. Salate. Desert. 20 sortimente de cafea.Pizza la domiciliu Orar: 11.00–23.00. V[ a§tept[m `ntr-o ambian\[ primitoare. Suntem chiar `n drumul t[u! ROSES OF KOMODO str. Gh. Laz[r nr.5 tel. 0771654387 Buc[t[rie interna\ional[, 100 locuri, climatizat Meniul zilei: 15 lei, de luni p`n[ vineri `ntre 12-15. Organiz[m mese festive, nun\i, evenimente, catering PIZZERIA 3+1 Bd. 16 Decembrie 1989, nr.5

www.24fun.ro ] 49


(`n Pia\a Maria) Tel: 498.200/ 492.535 www.3plus1.gsmguide.ro PRET-A-MANGER Str. Aurelianus 19 Tel. 0256228000 Livr[ri la domiciliu.

VALAHIA Str. Liviu Rebreanu 52 Tel. 0256486104, 0744641405 www.restaurant-valahia.ro

RESTAURANT AQUARIUM În cel mai înalt restaurant din Timisoara, orasul e la picioarele tale! City Business Center, etaj 6 Tel: 0356170380, 07770422816, 0728444618

ARAD

RESTAURANT BOAVISTA Str. F.C. Ripensia tel. 0256309424 Specific italian §i interna\ional

RESTAURANT CONTINENTAL Bd. Revolu\iei Rezerv[ri: Tel.: 206419

RESTAURANT RETRO Bd Revolu\iei 81 tel. 0257214110

PIZZERIA COANDI Str. B[lcescu 6 tel: 0257281514

SABRES Str. Craiova 1 Rezerv[ri: 0356430001 Restaurant cu specific pesc[resc. Teras[. www.sabres.ro RESTAURANT CAMELOT Str. Barbu Iscovescu 2 Tel. 0256221187 Restaurant cu specific medieval

50 ] www.24fun.ro

PICCOLO Str. Cri§an 12 Tel: 0257.257.259 BIANCO E NERO Aleea R[s[ritului 2, bl. 22 Tel/fax: 270.772 COANDI ITALIA B-dul Decebal nr.14 Tel. 0257210467, 0257284579 RESTAURANT CABANA LIR L`ng[ parcarea insula Mure§


Tel: 0744 703 732 Organiz[m mese festive, v[ a§tept[m `ntr-o ambian\[ primitoare GELATERIA ITALIANA B-dul. Revolu\iei 56 Tel. 0257254654, 0257259400 JACKSON HEIGTS P-ta Avram Iancu nr 11 tel 0257 284688 orar zilnic 10.00-24.00 KFC CC Armonia Carrefour C. Aurel Vlaicu 299/6 tel: 0257241122 LIBELULA Bd Revolu\iei 53 Tel 0257251655 IL PADRINO Bd Revolu\iei 89 Tel 0257211911 RATIO BEACH ±trandul Neptun tel: 0257282328 PIZZA KING Str Episcopiei 9 tel: 0257255411 RESTAURANT DECEBAL B-dul Decebal

CASA ROMÂNEASC{ C. Victoriei 88 Tel. 0357401401 RESTAURANT CASA NEAM|IU Str. Ghe. Doja RESTAURANT CASA BULZAN str. M. Scaevola RESTAURANT CASA DI GIAN MARCO Str. Timi§orii, nr. 83 Tel: 0257 214 131 TRATTORIA pizza-pasta-grill Str. Mihai Eminescu, nr. 23 Rezerv[ri §i comenzi la tel. 0257211511, 0733 632 822, 0741 423 750 VIENNA COFFEE HOUSE restaurant-pizzerie B-dul Iuliu Maniu 74-78 Tel. 0722 203 868, 0257 213 060 pensiune.kalypso@gmail.com RESTAURANT ZORI DE ZI Tel: 0764 911 188 P[durea Ceala Organiz[m mese festive Sal[ capacitate 20-50 persoane

www.24fun.ro ] 51


TIMI±OARA CASINO METROPOLIS Incinta Iulius Mall Str. Demetriade 1 Tel/fax. 0256 247650 Electronic roulette, cafe-bar, biliard, pariuri sportive

CLUB 30 P-\a Victoriei 7 tel: 0256247878 Plata cu card. Orar zilnic: 18.00-03.00 Concerte live, Disco party www.club30.ro

HAPPY Beer & Steak House Complex Studen\esc Muzica live cu Happy Band, joi §i duminic[. Informa\ii §i rezerv[ri: 0256 295 299, 0720 934 440 KOMODO LOUNGE CLUB Str. Ghe. Laz[r 5 NO NAME Rebreanu 11 Tel. 0729 681803

OLD BOY'S PUB Str. 1 Decembrie 27 Tel. 0721760338 Orar: zilnic 19.00-02.00 D'ARC Str. Emanuil Ungureanu 14 Tel. 0722 891085 CLUB HEAVEN STUDIO B-dul Dr. Iosif Bulbuca (`n spatele Stadionului Dan P[ltini§an) Tel. 0256293323, 0755heaven Fax: 0256293323 www.heaven-studio.ro

52 ] www.24fun.ro

SESTO SENSO Pia\a Operei (Modex) Orar: 22.00-06.00 Rezerv[ri: 0771 546 570 0771 546 575 www.sestosenso.ro


Live casino, electronic casino, bar, restaurant, valet parking, free drinks

ATLANTIC BAR B-dul Revolutiei nr 104 0257.280.784 BRONX BAR Str Unirii. Non stop.

CLUB TAINE Rock & Jazz club George Coยงbuc 1 (Pia\a Unirii) info & rezerv[ri: 0731349020, 0731349022

WHY NOT Peciu Nou, Tel. 0722639474 Orar: 22.00-05.00 www.why-not.ro

CLUB DE BOWLING CONTINETAL Bd. Revolu\iei, tel. 0257206416 GENOVESSE Str. Episcopiei 11, 0357413123 HAZARD B-dul Revolu\iei 33

ARAD THE NOTE Str. Mehadia Lounge: M-D: 17.00-03.00 Shake: V-S: 21.00-05.00 tel: 294719, 0722692111 www.thenote.ro VALORO CASINO Hotel Continental B- dul. Revolu\iei, nr. 2 Open: 0-24.

KENSU Aurel Vlaicu Bl. 8 CLUB MARQUISE The best club in Arad B-dul. Revolu\iei, nr. 78 Rezerv[ri 0753254581

CLUB NOISE informa\ii ยงi rezerv[ri tel 0763 722277

Orar: Luni-Joi: 08-01 Vineri: 08-ultimul client S`mb[t[: 16- ultimul client Duminic[: 16-01 RENAISSANCE Str. Unirii nr.19 SKY BAR Str. Vasile Alecsandri 1 TABOO ROCK Str. Aviator Georgescu, nr. 2-4 tel: 0744304550, 0742578186 Concerte, festivaluri, after party Cinemateca "Mihai Popovici" Proiec\ii, clipuri, concerte, concursuri de cunoยงtin\e jazz, rock, folk (miercuri, ora 20.00) Internet wireless

MOOSKEA Str. Timiยง

VALORO CASINO B- dul. Dragalina. Open: 0-24. Live casino, electronic casino, bar, restaurant, valet parking, free drinks.

CLUB ROCK NERV Bd. Revolutiei 73 (Palatul Cenad)

VIVA DISCO Str. Mihai Eminescu nr 3

www.24fun.ro ] 53


TIMI±OARA BAROQUE P-\a Unirii 14 Orar: 08.00-01.00 Atmosfer[ boem[ `ntr-un cadru baroque. CAFE CORNER E§ti la un pas de o cafenea cum ai visat & muzic[ live Iulius Mall et. 2, stand E65 Str. Demetriade 1 Tel. 0723706063, 247623 CAFE DAVIDOFF O ambian\[ rafinat[! Iulius Mall, etajul I

SPIRIT CAFFE Str. Mercy, Tel: 0744641377 Intim §i `ntr-o atmosfer[ pl[cut[, te a§tept[m la o discu\ie amical[ sau de afaceri, la o cafea bun[ sau o b[utur[ fin[. Orar: 08.30- 01.00. internet wireless SYMPHONY BAR Parterul Teatrului Na\ional VAN GRAPH K FE Ritualul cafelei perfecte! Str. M. Corvin 4 Tel. 0256404561 www.vangraph.ro

ARAD CAFE MODE Piata Unirii nr. 5, tel 0728444785 L-V:8-24, S:10-02, D10-24 CAFETERIA CASA CU FLORI Str. Alba Iulia 1, Tel. 0721180011 L-V: 08.00–22.00, S-D: 9.00–23.00 D'ARC Str. Emanuil Ungureanu 14 Tel. 0722 891085 ECLIPSE P-\a unirii 2, Tel: 0722343528 Orar: L-V 08.00-24.00 S-D 09.00-24.00 NOU! COFFEE TO GO!

CAFE BOHEME ~n incinta teatrului Slavici, etaj 1 Regim de club CLIQUE-CAFFE B-dul Decebal, nr. 22 Electronic music, chillout, lounge, downtempo. Free Wi-Fi. Clique_Arad@yahoo.com CAFE FANTASY Str. Eminescu nr 30 Orar: 08.00-22.00 DIVINO CAFE B-dul Revolu\iei nr 93

ERICK'S COFFEE HOUSE Str. Vasile Alecsandri 4 Tel. 0788420864 JAVA COFFEE HOUSE Str. Pacha 6, Tel. 0256432495 Internet Cafe! Rulet[! Atmosfer[ deosebit[! Cea mai bun[ cafea din ora§. NON STOP!

DIPLOMAT CAFE Bdul Revolu\iei, nr.52-54 Orar: L-J: 08.00-24.00 V: 08.00-01.00, S,D: 10.30-24.30 Local ambiental, muzic[ pl[cut[.

OPERA P-\a Victoriei 6, Tel: 0722343528 Expresso & Salad Bar Orar: 08.00-24.00 NOU! COFFE TO GO!

K.F. Str. Episcopiei 11-13 Tel. 0257211848

OLLI CAFE Str. Daliei 14, Tel: 0256241521 Bar, Gelaterie, Patiserie §i Cofet[rie. OFFICE BAR by RGM Str. Constantin Br]ncu§i, nr. 7 (cl[direa RGM) Tel: 0744.513.919 Organiz[m evenimente (capacitatea s[lii 50-100 locuri) Dispunem de internet wireless, videoproiector, parcare proprie. Orar: L-V: 08.00-24.00 S, D: 10.00-24.00 PAPILLON CAFE P-\a Unirii 8 Tel: 0256409119, 0722265471 Boemi, nonconformi§ti, v[ a§tept[m cu specialit[\i §i ceaiuri soft. NON- STOP!

54 ] www.24fun.ro

HI CAFFE P-\a Avram Iancu 11 Tel. 0742817416 CLUB MARQUISE The Best Club in Arad Str. Revolu\iei, nr. 78 Rezerv[ri la 0753 254 581 SMART CAFE Str. Unirii Tel. 0257.214.822 THREE BEAN COFFEE Str. Mihai Eminescu, nr. 28 Tel. 0257282188 Produse din cafea proasp[t pr[jit[ §i la GO. Panini din piept de pui, aripioare, cartofi pr[ji\i TIME TO TIME Bd. Revolu\iei 102 Tel. 0257211882 Orar: 08.00-24.00, D: 11.00-24.00


ANUL IV NR. 151

56 DE PAGINI

GRATUIT

TIMI±OARA §i ARAD 1 - 7 MAI 2009

24Fun Timisoara & Arad nr. 151, 1-7 mai  

Ghidul de cultura urbana, 24-FUN Timisoara si Arad, apare saptamanal, in fiecare vineri si contine: editoriale semnate de personalitati lo...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you