Page 1

56 DE PAGINI

GRATUIT

ANUL IV NR. 150

24 - 30 APRILIE 2009

TIMI±OARA §i ARAD


S UMAR

24 - 30 aprilie 2009 info

editorial Mihai Dobrovolschi Tudor |epeneag Daniel Vighi Diana Mitran Diana Petru\ Jean-Lorin Sterian Luigi Popescu Lucian Mircu

6 8 10 12 14 16 18 22

infoteca film expo evenimente culturale evenimente

de Robert ±erban Dup[ '90, c`nd am ie§it `n Occident §i am v[zut, `n ora§e importante ale Europei, cum oamenii st[teau `ntin§i prin parcuri, m-am uitat speriat `n st`nga §i-n dreapta dup[ poli\i§ti. Mi-era mil[ de bie\ii cet[\eni c[ o s[ primeasc[ amend[ fiindc[ stau tol[ni\i la soare, c[ au `ntins p[turile §i citesc, c[ joac[ volei ori bedminton, c[ plozii lor alearg[ de colo p`n[ colo pe frumuse\e de gazon. Dar unde naiba scria “Nu rupe\i florile! Nu c[lca\i iarba!”? Unde era tabla aia pe care, cu litere de-o §chioap[, s`nt trecute amenzile ce se dau `n cazul `n care clinte§ti... clorofila? Nu, bre, `n lumea civilizat[ parcurile exist[ ca s[ se bucure

20 22 24 26 28

32 33 34 38 40 42 44 48 52 54

cursuri extreme frumuse\e, s[n[tate minifun shopping auto turism restaurante cluburi & baruri cafenele

foto Razvan Voiculescu

C[lca\i iarba!

loca\ii

oamenii de ele. Nu doar s[ le priveasc[, ci s[ le foloseasc[. S[ stea pe ele! S[ le calce cu piciorul! Numai `n Timi§oara, c[tun ascuns prin mun\i, pe care cu greu `l localizezi pe hart[, nu-i voie s[ stai pe iarb[. Numai aci n-au voie copiii s[ alerge pe spa\iul verde! E, dac[ am fi un ora§ din Vestul Rom]niei, dac[ am avea cinci stele, ar fi altceva... Gardienii publici n-ar p[zi c`te trei-patru un petec de iarb[. Edilii ar avea bani s[ pl[teasc[ un nene care s[ ude seara gazonul pe care s-au jucat pu§tanii. A turnat prim[ria un parc pentru copii, `ntre blocuri, undeva `n Calea Aradului. E foarte fain, e cu groap[ de nisip, cu

tiribomb[, topogan, cauciuc pe jos, s[ nu-§i sparg[ prichindimea sc[f`rliile. E §i o zon[ verde, dar nu te las[ gardianu' s-o atingi, ca a§a a primit el ordin. Ai pus talpa, ai decartat! |i-a s[rit copilu-n iarb[, te aresteaz[. Exagerez, dar z[u c[-i trist r[u. Domni edili, dac[ tot a deschis domnu' Obama gazonul din fa\a Casei Albe pentru 30000 de oameni, nu pute\i s[ pune\i o vorb[ bun[ la gardieni s[ lase copiii s[ se joace pe peticul [la de iarb[ dintre blocuri? Hai s[ ne civiliz[m §i noi...

robiserban@yahoo.com

Editor: S.C. BAZAR MEDIA BANAT S.R.L Redac\ie: Tel/fax: 0256 486774, timisoara@24fun.ro A dresa: P-\a Mocioni nr. 3 ap. 5, Timi§oara Director: ±tefan V[dineanu Redactor-§ef: Diana Petru\ Editor-§ef: Oana Grecu Publicitate: Mihaela Purec, Eugenia Boleta, Valentina Jeremic, R[zvan Bordianu, Cristina Florea, Mihai Nichitescu Distribu\ie: Lucian Bordianu, R[zvan Bordianu, Mihai Nichitescu DTP: Dragan Nicolin Re\eaua 24-FUN: Director General: Alex. S[ndulescu Redactor ±ef: Aneta Ple§a Mare publicitate: Adrian Miholca - adrian.miholca@gruprc.ro, Adrian St[nic[ - adrian.stanica@gruprc.ro Responsabilitatea pentru exactitatea informa\iilor revine exclusiv institu\iilor care le furnizeaz[

24-FUN face parte din grupul REALITATEA-CA|AVENCU (www.gruprc.ro)

Tiraj: 25.000 de exemplare


smartass Oi fi scris vreo 20 de poezii la via\a mea, dar nu s`nt poet. Nu pentru c[ trebuia s[ scriu mai multe, ci pentru c[ nu am stare de poet. Poetul nu se minte, ori mie mi-e comod, se pare. Poetul se rupe de coaja lumii §i miroase miezul. Ori mie-mi trebuie o plac[ tare sub t[lpi, chiar dac[ nu v[d jum[tate de lume din cauza ei. Poetul e vizitat de muz[, ori eu o exasperez cu tabieturile mele. Poetul nu-§i prive§te suferin\a-n fa\[, s-ar putea speria §i n-ar mai avea cu ce s[ v`neze cuvintele. Poetul leag[ ideile ca un bijutier. Am crezut §i eu c[ po\i `nv[\a s[ ajungi poet. Nu mai cred. Po\i `nv[\a s[ nu mai fii ne-poet. At`t. Apoi e§ti o anten[. Captezi via\a §i redai cuvinte. Legi capete din sfoara lumii: faci funde §i noduri, sari coarda, biciuie§ti, salvezi. Poetul e cel care §tie c[ la `nceput nu a fost moneda, e singurul din lumea asta care se \ine toat[ via\a de cuv`nt. Poetul nu vede ce

4 ] www.24fun.ro

Despre poet de Mihai Dobrovolschi Dintre cifre de birou. vedem noi c`nd mergem pe strad[, poetul vede ce am vazut noi c`ndva dar nu §tim c`nd. Poetul are curaj s[ tr[iasc[, `n timp ce nou[ ne e fric[ s[ nu p[\im ceva. Poetul, culmea, de§i e aproape de ne`n\eles, e mai lucid ca noi, pentru c[ el vede mai mult din lume. El vede §i luna nev[zut[. El vede suferin\a cum vedem noi sume. Poetul nu vorbe§te cu vorbe ci cu frumuse\i §i ur`turi. ±i mi-am dat

seama de toate astea s`mb[t[, pe Valea Oltului, c`nd am auzit un citat dintr-o poezie grozav[ de-a lui Grigore Vieru. Scurt ca un pumnal. Vi-l reproduc §i plec, `n lini§te: „Nu mi-e fric[ de tine moarte./ Dar ce-ai face tu, §i cum ai mai tr[i/ Dac-ai avea o mam[, §i-ar muri?“...

www.dob.ro


www-u uri, situa\ii, amuzamente Internau\ii francezi au sc[pat de rigorile legii... de Tudor |epeneag «Protejarea crea\iei pe internet» a fost respins la Paris

6 ] www.24fun.ro

Adoptat `n Senat §i `n Adunarea Na\ional[, unde fusese `ns[ modificat, textul de lege «Crea\ie §i internet», menit s[-i protejeze pe arti§ti de copierea ilegal[ a filmelor §i albumelor muzicale, a plecat la o comisie unde, sub presiunea guvernului francez, a fost reintrodus[ o m[sur[ nem[surat de stupid[: cei c[rora urma s[ li se interzic[ accesul la internet pe o perioad[ cuprins[ `ntre 2 §i 12 luni pentru c[ au fost prin§i copiind ilegal muzic[ §i filme, trebuiau s[ continue s[ pl[teasc[ abonamentul la internet pe durata sanc\iunii. Bref, textul s-a `ntors la Adunarea Na\ional[, pe culoarele c[reia cam b[tea v`ntul §i unde 15 deputa\i din opozi\ia socialist[ ostili proiectului s-au pref[cut absen\i, ap[r`nd `ns[ la vot `n ultimul moment. Rezultat: legea a fost respins[, tot procesul va trebui reluat, iar pre§edintele Sarkozy a scos fum pe n[ri §i s-a r[stit la deputa\ii din majoritate absen\i la vot. Oricum, aplicarea legii este costisitoare §i greoaie. Identific`ndu-i cu adresa IP, po\i s[-i prinzi pe cei care-§i pun la dispozi\ie fi§ierele de filme §i muzic[ `n re\elele «peer to peer». Amatorii de filme §i muzic[ pe gratis vor folosi `ns[ alte mijloace: re\ele restr`nse, servere Usenet, stocaje la distan\[, capt[ri de radiouri sau televiziuni care difuzeaz[ pe internet, sau, pur §i simplu, trimiterea de fi§iere prin mail. Copiile schimbate `n acest mod nu mai au loc `n spa\iul public, iar pentru a-i identifica pe utilizatorii cu pricina ar trebui o autoriza\ie judec[toreasc[, deoarece este vorba despre secretul coresponden\ei, protejat de lege. Dreptul de autor este unul din drepturile omului, dar el nu poate avea ca pre\ instituirea unei societ[\i poli\iene§ti.


cine, unde, c`nd Din nimic se na§te nimicul, spun mai toate aforismele, tratatele, studiile de fenomenologie §i de axiologie. Din plictiseal[ se na§te melancolia, din asta se ive§te spleenul, mai apoi decaden\a, pe urm[ modernitatea §i relativismul eliberator. Din toate se hr[ne§te libertatea. S`nt dou[ feluri `n care plictiseala poate fiin\a pe p[m`nt: implicit §i explicit. C`nd un personaj, un hermeneut sau un simplu reflexiv zice c[ se plictise§te sau c[ ar vrea s[ analizeze plictiseala, nimic nu poate prinde §i dob`ndi din firea ascuns[ a vorbei. E a§a ca §i c`nd ai vorbi despre neant, despre el trebuie s[ te neantizezi, sau s[ neantizezi, a-l vorbi `nseamn[ a-l risipi degrab[. A§a §i cu plictiseala explicit[. ~n literatura noastr[, ca §i prin altele asemenea, literatura modern[ se na§te din golul implicit al plictisului existen\ial. Textual. Din plictisul social-economic, din

8 ] www.24fun.ro

Despre plictiseal[ de Daniel Vighi Importan\a lucrurilor nesemnificative psihologia remanent[ a dup[ amiezelor de duminic[ prin cartierele de blocuri muncitore§ti ale ora§ului de provincie. El `nsu§i un templu `n care se celebreaz[ plictisul implicit §i explicit. Lumea surorilor cehoviene, lumea din neuitatul film Sonat[ neterminat[ pentru pianin[ mecanic[ sau Anul trecut la Marienbad. Plictiseala din Muntele vr[jit al lui Thomas

Mann, pe c`nd stau bolnavii pe balcoane §i se `nvelesc dup[ tipicuri foarte complicate `n p[turi §i se alungesc pe §ezlong ca s[ priveasc[ apoi `ntr-un gol indistinct.

www.danielvighi.ro


ecologica Mai pu\in §i vine unu mai. S[ vezi atunci chin pe natur[. Dup[ ie§iri la iarb[ verde care se las[ cu gr[tare §i alte activit[\i culinare en plein air, s[ vede\i ce de resturi r[m`n - `n iarb[, pe l`ng[ copaci, prin tufi§uri, ca §i cum resturile astea ar avea rol de `ngr[§[minte sau de ornamente pentru natur[. Se prea vede c[ arta de a fi eco friendly nu are destui fani `n r`ndul românilor. ±i totu§i cred c[ asta \ine de gradul de sensibilitate fa\[ de ceea ce ne `nconjoar[. Prin martie am fost la Moneasa pe motiv de construc\ie/reconstruc\ie echip[ job §i dintr-o plimbare `n susul §i `n josul sta\iunii am r[mas §ocat[ - PET-uri, pungi, h`rtii de parc[ `n sta\iunea aia nu ar fi existat co§uri de gunoi, de parc[ grija fa\[ de natur[ e pe cale de dispari\ie, de parc[ nu pentru noi am p[stra mediul curat.

10 ] www.24fun.ro

Pentru inamicii eco de Diana Mitran De luat la cuno§tin\[ De unde elanul [sta de a l[sa semne peste tot pe unde mergem nu `mi pot da seama. ±i m[ tot g`ndeam §i m[ tot `ntrebam de c`nd or fi alea pe acolo §i cum de nimeni din locul acela nu s-a sesizat, nu a avut nicio reac\ie. ±tiu c[ exist[ sanc\ion[ri pentru cei care s`nt prin§i `n flagrant, dar cum r[m`ne totu§i cu educarea majorit[\ii (adic[ [ia care vin, pleac[ §i las[,

f[r[ s[ mai fie prin§i)? Cum `i facem pe cei `n suferin\[ cu cei §apte ani de-acas[ s[ recupereze bunul sim\ pierdut? Ar fi o solu\ie s[ facem echipe de voluntari care s[ supravegheze fiecare mi§care eco-inamic[, poate, poate se mai trezesc la realitatea verde…


happy trend Zilele trecute, `n vacan\a de Pa§ti, am tot migrat de la un canal de §tiri la altul, poate, poate... La toate posturile de gen, acela§i personaj `n rolul principal - Gigi Becali, `n curs de eliberare. P`n[ s[ apar[ el `n prim plan, ne puteam delecta cu u§a pe care urma s[ ias[ cu z`mbetul pe buze, elan §i colc[ind a dorin\[ de libertate §i a rating. Pe fundal, galeria free gigi, sus\in[tori care mai de care, `mbulzeal[ greu de descris, eu una, nu mi-a§ fi imaginat a§a ceva. §i s[ fi v[zut reac\ia celor mul\i la ie§irea acestuia din arestul Direc\iei de Cercet[ri Penale. R[m`n uimit[, oarecum, de faptul c[ r[zboinicul luminii nu a reac\ionat alergic la ghionturile [lora din jur, c[ §i-a p[strat calmul at`t `n declara\ii, c`t §i `n gesturi. Poate c[ zilele petrecute `n captivitate l-au stors de reac\ii imprevizibile, sau poate i se trage de la faptul c[ va candida pentru un loc

12 ] www.24fun.ro

Ce mai Gigi! de Diana Petru\ ce mai rating... `n Parlamentul European. Culmea penibilului `n acest context este greu de descifrat. Ori st[ `n interesul subit pe care-l manifest[ toat[ presa §i publicul pentru evolu\ia politic[ a lui Gigi, ori `n aten\ia febril[ pe care C.V. Tudor i-o acord[ prin oferirea unui loc cald pe listele partidului pentru minunatele alegeri Europarlamentare, `n condi\iile `n

care, p`n[ nu demult, Gigi era persona non grata `n mintea lui Vadim, un individ demn de mil[ care nu poate prea multe `n plan politic §i cultural, ce mai, nu se poate s[ nu fascineze continuarea unui astfel de subiect...

diana.petrut@24fun.ro


remarc[ `nregistrat[ A fost o vreme c`nd pe biroul meu de jurnalist de revist[ glossy se adunau teancuri de invita\ii la evenimente, recep\ii, cocteiluri. Primeam zilnic telefoane de RSVP `n care voci prietenoase `ncepeau cu domnule Jean-Lorin Sterian §i terminau spun`ndu-mi pe prenume. Chiar dac[ mi se adresau cu Lorin (la Jean fac ur`t din clasa a VIII-a), §tiam c[ nu conta numele meu, ci brandul revistei la care lucram. Cu c`teva dintre aceste voci m-am imprietenit §i ne mai vedem §i azi la o cafea, chiar dac[ s`nt freelancer. Adic[ un fel de jurnalist ie§it la pensie care nu prea poate garanta un articol de feedback post eveniment. Ultimele dou[ s[pt[m`ni au abundat `n petreceri, nu toate branduite, a§a c[ m[ simt dator s[ le trec `n revist[ (unglossy). ~ntr-o zi de joi am ajuns pe strada Logof[t Luca Stroici, la galeria Artmark. Lume mult[, casa mic[. Pere\i mari, fotografii mari. De Gogu §i Henessy. C`te-o cutie de Nirvana `n mai toate cadrele. Cocteiluri

14 ] www.24fun.ro

Party de Jean-Lorin Sterian Ultimele nop\i `n Bucure§ti cu `nghe\at[, dar §i mojito. Trec rapid la whisky cu ghea\[, pentru c[ barmanul e enervant de meticulos. Dou[ zile mai t`rziu s`nt `ntr-o ma§in[ spre Ia§i. Dup[ o cin[ `n care m[ prostesc oferind sample-uri de unt la mesele al[turate, ajungem pe acoperi§ul unui proasp[t deschis mall. Primim ochelari ro§ii gigantici `n care se reflect[ reclamele la J&B. Party, party, party. Whisky-ul curge. Printre petrec[re\i apar c`nd §i c`nd

femei de serviciu care str`ng chi§toacele `n timp real, de§i `n cinci minute podeaua, adic[ acoperi§ul, se umple la loc. La o s[pt[m`n[ dup[ Ia§i `nchid lorgean theatre, dar despre asta `n alt articol. Nu e nicio petrecere de final, pentru c[ merg la agen\ia Friends care a `mplinit §ase ani de la `nfiin\are. Lume din publicitate, alcool de toate felurile, dar beau tot whisky-cola. ±i plec spre Rokolectiv.


carte Jurnalul intim este o form[ literar[ impudic[, este locul tuturor exhibi\ionismelor, al autoalint[rii sau autoironiei, locul `n care juc[m comedia individualit[\ii, `n care vorbim singuri ca s[ ne aud[ ceilal\i. Titlul c[r\ii lui Michel Tournier, Jurnal extim, ne avertizeaz[ §i ne asigur[ c[ nu trebuie s[ ne a§tept[m la nimic din toate astea. Tournier nu se expune `n ipostaze intime `n speran\a c[ vom trage cu ochiul pe gaura cheii. ~n schimb, el ne face spectatorii one§ti ai g`ndurilor, observa\iilor §i lecturilor sale. Ne invit[ pe u§a din fa\[ a prezbiteriului `n care locuie§te `ntr-un sat de la marginea Parisului, ne arat[ gr[dina §i schimb[rile acesteia de-a lungul anotimpurilor, ne `mp[rt[§e§te citate care i-au atras aten\ia, ne descrie fapte anodine, ne

16 ] www.24fun.ro

Un an cu Michel Tournier de Luigi Popescu dincolo de preocuparea de sine `ntre\ine cu vorbe de spirit. Atunci c`nd este vorba despre sine autorul spune: “C`t despre ce s`nt eu prin mine `nsumi, c`nd am terminat de scris, nu §tiu prea bine §i m[ intereseaz[ destul de pu\in”. Nemul\umit de o singur[ identitate, romancierul, la fel ca actorul, `§i erodeaz[ eul `mbr[c`ndu-l `n personajele romanelor sale §i se vindec[ de

acesta prin scris. Pe de alt[ parte, de`ndat[ ce apuc[m s[ ne descriem `ntr-un fel sau altul `ncet[m de a mai fi astfel. Reu§e§te Tournier s[ nu se intimizeze vorbind la persoana `nt`i? Afla\i citindu-i cartea. O g[si\i la C[rture§ti.

tm_mercy@carturesti.ro


infoteca Pentru amatorii spiritului italian

Aflat pe str[du\e ferite de zgomotul §i traficul specific centrului, restaurantul La Rosa poate fi privit ca un loc de refugiu ideal at`t pentru masa de pr`nz, c`t §i pentru cin[. Cei care s-au g`ndit la un astfel de loc §tiu sigur c[ o mas[ poate fi o ocazie important[ pentru a crea leg[turi, fie ele profesionale sau personale. Un ambient de suflet, pentru tine, pentru prieteni, simplu, elegant, cu un interior luminos, care ofer[ c[ldur[ §i intimitate. O atmosfer[ distins[, parfumat[ de flori `ntodeauna proaspete; o atmosfer[ destins[ acompaniat[ de muzic[ `n surdin[. Prin detaliile de interior, combina\ia reu§it[ de crem §i vi§iniu, `n stil art nouveau, restaurantul La Rosa `\i d[ o stare de bine §i o dorin\[ de a

18 ] www.24fun.ro

reveni. De a reveni `ntr-o atmosfer[ prietenoas[, `ntr-un interior care `\i ofer[ libertatea de a alege `ntre a savura o cafea `n lounge bar §i a-\i `nc`nta poftele culinare cu diverse preparate italiene§ti autentice, sau de ce nu, de a le `mbina pe cele dou[, pentru c[ at`t restaurantul, c`t §i barul, sunt o `nc`ntare. Fiecare experien\[ culinar[ de aici este unic[, meniul st`rne§te curiozitate §i pofte prin combina\iile sale delicioase, echilibrate, preg[tite cu fantezie pentru o satisfac\ie deplin[. M`nc[rurile s`nt concentrate pe sublinierea unor arome distincte, clare, dovedind `nc[ o dat[ c[ buc[tarii italieni s`nt mari speciali§ti `n arta culinar[.

Str. Cugir nr. 18 Tel: 0356 - 466.011


videodrom D-l §i d-na Smith la teatru de Lucian Mircu

C`nt[rea\a cheal[

Mai nou, mi-e foarte lene s[ merg la teatru. M-a corupt cinematograful s[ primesc totul de-a gata. Teatrul m[ oblig[ la efort. La un exerci\iu de credin\[ (trebuie s[ cred `n acei actori) §i un exerci\iu de imagina\ie (trebuie s[ completez spa\iile goale). Mi-e tot mai lene s[ v[d teatru. La C`nt[rea\a Cheal[ (Teatrul German) m-am sim\it `ns[ `n largul meu. Scaunele s`nt dispuse ca la cinema, etajat. Traducerea se face prin supratitrare (deasupra scenei, nu la c[§ti). Decorul §i muzica the fifties evoc[ o atmosfer[ stranie, gen Twin Peaks. C`nd autor e „clovnul metafizic”, Eugène Ionesco, te g`nde§ti instant la chestii grele. Alienare. Absurd. Anti-pies[. Contrar a§tept[rilor, montarea regizorului Alexandru Dabija are un fir epic u§or de urm[rit. Un cuplu `n vizit[ la alt cuplu (burghez). To\i cei §ase actori merit[ aplauze, cu c`teva ova\ii `n plus pentru limbajul corporal complex al doamnei Smith (Ioana Iacob) §i al C[pitanului de pompieri (Boris Gaza). C`nt[rea\a cheal[ nu denun\[ lipsa de comunicare. Denun\[ comunicarea defectuoas[, ipocrizia §i egoismul din rela\ii. P[c[leala noastr[ cea de toate zilele. Gesturile mecanice §i umorul lor. Am recunoscut personaje din categoria AICI NU LOCUIE±TE NIMENI. Spectacolul trist al omului-vid. S[ zic §i eu un cli§eu: textul lui Ionesco este mai actual acum, dec`t `n urm[ cu 60 de ani, c`nd l-a scris. Piesa s-a derulat rapid, ca un film pl[cut. Dac[ nu m[ crezi, trebuia s[-i fi v[zut pe cei doi copii (de 10-12 ani) din fa\a mea care au r`s copios.

marele-ecran.blogspot.com

20 ] www.24fun.ro


Timi§oara, 24 - 30 aprilie 2009

WEEKEND CU MAMA

CLASA DE TANT{L{I

Povestea este "de familie": Luiza, femeie la 40 de ani (Medeea Marinescu admirabil[ `n rol de mam[ "str[in[") se `ntoarce `n România pentru a-§i revedea familia.

Roger este t`n[rul tipic cu probleme de adaptare: timid, f[r[ niciun pic de `ncredere `n el §i timorat la cel mai mic element care se abate de la obi§nuit. ~n plus, nu reu§e§te nicicum s[-§i ia inima `n din\i §i s-o invite `n ora§ pe fata de care este `ndr[gostit, Amanda. Pentru a sc[pa de toate aceste probleme el accept[ s[ se `nscrie la cursurile secrete ale profesorului P, un personaj extrem de dur care, prin metodele sale neortodoxe, este menit s[-i scape pe timizi de toate traumele lor §i s[ fac[ din ei b[rba\i adev[ra\i.

Dar fiica sa Cristina (Adela Popescu) este dependent[ de droguri §i combinat[ cu un §mechera§ m[runt care se crede traficant de mare calibru, iar cumnatul Sandu se dovede§te a fi un netrebnic. La toate acestea se adaug[ probleme cu drogurile §i banii din droguri ale cuplului june §i o revedere a Luizei cu tat[l de la \ar[ (Dinic[ `ntr-un rol §i episod care fac o trimitere auto-referen\ial[ §i elegant[ spre "Morome\ii", ecraniza\i tot de Gulea). E greu de crezut c[ tocmai un regizor cu alur[ de bunic gentil ca Stere Gulea a reu§it s[ pun[ `n film cel mai veridic limbaj tineresc posibil (plin de cuvinte scurte §i deloc frumoase care `ncep cu "P", "M" §i "F") dar faptul s-a `nt`mplat.

22 ] www.24fun.ro

C`nd `ns[ Roger urmeaz[ cu con§tiinciozitate toate indica\iile acestuia §i devine unul dintre cei mai buni studen\i din clas[, av`nd curajul chiar s[ fac[ primul pas `n rela\ia cu Amanda, el va descoperi cu stupoare c[ profesorul P o "v`neaz[" pe iubita lui, iar acum trebuie s[-§i `nving[ maestrul.

Dup[ finalul sec §i dur realizezi c[ marele risc §i marea surpriz[ pl[cut[ nu vin numai din partea domni§oarei Popescu `ntr-un rol atipic, ci mai ales din partea regizorului Stere Gulea care trateaz[ demn, f[r[ a c[dea `n naturalisme abjecte sau maneliz[ri insult[toare o poveste deloc confortabil[ §i realist[.

Filmul Clasa de t[nt[l[i este un remake al produc\iei engleze§ti din 1960. Actualii scenari§ti: Todd Phillips §i Scot Armstrong, cuplu deja devenit celebru prin comediile de succes scrise: O escapad[ super/ Road Trip, Vechea ga§c[/ Old School, Poli\i§ti f[r[ maniere/ Starsky & Hutch, au fost `nc`nta\i de ideea na§terii pe h`rtie §i pe ecran a unui grup de ciuda\i, care, fiecare `n parte §i din motive diferite, au nevoie de `ndrumare §i asisten\[. Mai ales atunci c`nd `ndrumarea vine de la Billy Bob Thornton.

WEEKEND CU MAMA ROMÂNIA (2008) Regia: Stere Gulea Cu: Medeea Marinescu, Adela Popescu Dram[ Durata: 90 minute TIMI± 15:00; 17:00; 19:00; 21:00

SCHOOL FOR SCOUNDRELS S.U.A.(2008) Regia: Todd Phillips Cu: Billy Bob Thornton, Jon Heder Comedie Durata: 100 minute STUDIO 15:00; 17:00; 19:00; 21:00


Arad, 24 - 30 aprilie 2009

~N SEXCURSIE

MARELE STAN

Ian Lafferty este un t`n[r de 18 ani din Chicago, care lucreaz[ la o gogo§erie situat[ `ntr-un mall, este `n permanen\[ ironizat de c[tre fratele s[u mai mare Rex, `§i pierde toate iubitele `n favoarea mezinului `n v`rst[ de numai 14 ani §i se confrunt[ cu umilitoarea problem[ de a fi `nc[ virgin chiar `nainte de a pleca la colegiu.

"Big Stan" este o comedie haios[ despre un b[rbat mic de statur[, firav ca §i constitu\ie fizic[, slab §i nesigur pe sine, pe nume Stan Minton, care intr[ `n panic[ atunci c`nd afl[ c[ afacerile sale ilegale au fost dezv[luite §i c[ a fost condamnat la `nchisoare de c[tre instan\[, tem`ndu-se s[ nu fie torturat §i violat de c[tre ceilal\i de\inu\i.

Nereu§ind s[ o cucereasc[ pe Felicia, fata visurilor lui §i `n acela§i timp cea mai bun[ prieten[ a sa al[turi de Lance, Ian Lafferty se orienteaz[ spre `nt`lnirile virtuale de pe internet §i intr[ `n contact cu Danielle, care utilizeaz[ nickname-ul de Ms. Tasty §i pare s[ aib[ toate calit[\ile pe care b[iatul §i le-a dorit vreodat[ la o femeie, fiind amuzant[, frumoas[ §i sexy.

~n cele c`teva zile r[mase p`n[ la `ncarcerare, Stan angajeaz[ un misterios maestru al artelor mar\iale pentru a-l `nv[\a tehnici de autoap[rare §i se transform[ `ntr- un expert kung-fu. Dup[ ce ajunge la `nchisoare, b[rbatul se folose§te de abilit[\ile nou-dob`ndite pentru a-i intimida pe ceilal\i prizonieri, le c`§tig[ acestora respectul §i `n cele din urm[ le devine lider, instaur`nd o atmosfer[ de lini§te §i armonie `n pu§c[rie §i reu§ind s[ reuneasc[ fac\iunile rivale de infractori periculo§i. Numai c[ un gardian corupt are tot interesul ca `nchisoarea s[ redevin[ un teatru de r[zboi, a§a cum era `nainte de apari\ia lui Stan, elabor`nd un plan complicat de a-l elimina pe acesta din drumul s[u. Nominalizat la trei premii Emmy pentru presta\ia sa din cadrul celebrului show Saturday Night Live, Schneider a reu§it s[ se impun[ ca una dintre figurile marcante de la Hollywood, at`t ca actor, scenarist, produc[tor precum §i mai nou, ca regizor.

Singurul obstacol `n calea a§a-zisei iubiri este faptul c[ Ms.Tasty locuie§te `n Knoxville, la o distan\[ de aproximativ 500 de mile de ora§ul lui natal. La `ndemnul amicilor s[i, Lance §i Felicia §i fiind `nso\it de c[tre ace§tia, Ian porne§te `ntr-o c[l[torie ini\iatic[ cu ma§ina prin \ar[, c[l[torie `n timpul c[reia cei trei tineri `nva\[ mai multe lucruri dec`t §i-ar fi imaginat vreodat[ despre dragoste §i despre via\[ `n general. SEX DRIVE S.U.A. (2008) Regia: Sean Anders Cu: Amanda Crew; Josh Zuckerman Comedie Durata: 109 minute DACIA 11:00; 14:00; 17:00; 20:00

BIG STAN S.U.A. (2008) Regia: Rob Schneider Cu: David Carradine, Rob Schneider Ac\iune/Comedie Durata: 107 minute ARTA 15:00; 17:30; 20:00

www.24fun.ro ] 23


TIMI±OARA AXA ART GALLERY Str. Lucian Blaga, nr. 8 Tel: 0356435734 L-V: 09.00-19.00 Iulius Mall (Str. Demetriade nr.1, pe simezele Axa Art) Expozi\ie de pictur[ Expune: Domenico Santangelo (Sicilia) (09 aprilie-09 mai) GALERIA PRO ARMIA Pia\a Libert[\ii 5-7 CAFE DES BOUQUINISTES Str.Janos Bolyai, nr.3 Tel. 0753 368 045 CARTEA DE NISIP Str. 9 Mai nr. 3 Tel. 0256433094 CENTRUL CULTURAL GERMAN Str. A. Pacha Nr. 2 Tel./Fax: 0256 407058 kultur@kulturzentrumtemeswar.ro CENTRUL CULTURAL FRANCEZ Bd. Loga, nr. 46 Tel.: 0256490544, 0256201453 Fax : 0256490543

Email: ccf@ccftimisoara.ro Web: ccftimisoara.ro Centrul Cultural Francez va fi `nchis pe perioada 18 aprilie-26 aprilie. CASA ADAM MULLER GUTTENBRUNN Str. Gheorghe Laz[r 10-12 Tel. 0256499341 CASA DE CULTUR{ A STUDEN|ILOR B-dul Regele Carol I , nr. 9 Tel: 0256496711, 0730102944 GALERIA 28 ANASTASIA Str. Br]ncoveanu 28 Tel. 0722503028, 0256246599 Vizitare- prin anun\ telefonic Expozi\ie de pictur[ Expune Marco Paladini (10 aprilie-30 aprilie) GALERIA CALINA SPA|IU DE ART{ CONTEMPORAN{ Str. M[r[§e§ti 1-3 Tel. 0256498856 Expozi\ie de arhitectur[ Arheologie portabil[ Expune: Liviu Epura§ (06 aprilie-01 mai) FACULTATEA DE ARTE PLASTICE Str. Oituz, nr. 4

Tel/ fax: 0256592651 Web: www.arte.uvt.ro HELIOS Pia\a Victoriei 6 Tel: 0256492452 L:12.00-20.00, Ma-V:10.00-20.00 S:11.00-15.00 Expozi\ie colectiv[ Expune Asocia\ia femeilor maghiare din Timi§oara (16 aprilie-29 aprilie) LIBR{RIA C{RTURE±TI Str. Mercy, nr.7 Expozi\ie Satwa Guna (Iluzia Formei) Expune: Stelian Pavalache Vernisaj: luni, 27 aprilie, ora 19.00 (27 aprilie-22 mai) C[rture§ti Iulius Mall Expozi\ie de pictur[ Expune: Oana Zoltan Benedek (28 aprilie-18 mai) MUZEUL DE ART{ TIMI±OARA P-\a Unirii, nr. 1 Tel: 0256491592 Ma-D: 10.00-18.00 L- `nchis Expozi\ie permanent[ de Art[ European[ sec. XVI- XX Expozi\ie permanent[ de Art[ Contemporan[ B[n[\ean[ Expozi\ie permanent[ de Art[ decorativ[ Bilet intrare: 5 RON Patrimoniu din Banat - Un caiet de modele de zugr[vite din secolul al XVIII-lea (10 martie-26 aprilie) Expozi\ie: Stampa Vene\ian[ din secolul al XVIII-lea Expozi\ia marcheaz[ o prim[ colaborare `ntre Muzeul de Art[ Timi§oara §i Muzeul |[rii Cri§urilor, lucr[rile prezentate afl`ndu-se `n patrimoniul institu\iei or[dene. (03 aprilie-30 aprilie) MUZEUL BANATULUI Pia\a Huniade 1 Tel: 0256491339 Ma – Du : 10:00 – 16:00 Sanctuarul neolitic Par\a Expozi\ie de arheologie, istorie modern[ §i contemporan[ Expozi\ia de baz[ - ±tiin\ele naturii Intrare: pentru copii: 1 RON pentru adulti: 2 RON MUZEUL PRESEI SEVER BOCU Jimbolia, str. Lorena 35 Tel: 0256361463 Expozi\ie de pres[ scris[ MUZEUL SATULUI Aleea CFR 1, Tel: 0256225588 L-D:10.00-18.00 Expozi\ie permanent[ de arhitectur[ popular[

24 ] www.24fun.ro

Expozi\ie de art[ §i port popular (expozi\ie cu v`nzare). Intrare: pentru copii: 1 RON pentru adul\i: 2 RON GALERIE DE ART{ NOEL Str. Treboniu Laurean, Nr.17 Tel: 0256494886, 0746106620 Orar: Luni - Vineri 10.00 - 17.00 Expozi\ie permanent[ de vestimenta\ie Loca\ie: Galeria de art[ Noel Expozi\ie de pictur[ Expune: Andrei Medinski (15 martie-31 martie) PAPILLON CAFE P-\a Unirii, nr.8 Tel: 0256409119, 0722265471 TRIADE Calea Martirilor nr. 51/45 Tel. 0256482056 email: jecza@mail.dnttm.ro TEATRUL MAGHIAR DE STAT CSIKY GERGELY Str. Alba Iulia 2 Tel.: 0256/434814 Expozi\ie de pictur[ A Fragment of My Life Expune: Magdalena Parée-Hahn (21 aprilie-12 mai) VITRALIA Str. Miori\a 4 Tel: 0256490750 L-V: 10.00-18.00, S: 10.00-14.00 Expozi\ie permanent[ de art[ decorativ[, vitralii

ARAD COMPLEXUL MUZEAL ARAD www.muzee.org EXPOZI|II PERMANENTE SEC|IA ARHEOLOGIE ±I ISTORIE ARHEOLOGIE-Preistorie, civiliza\ia dacic[ §i daco-roman[ Revolu\ia de la 1848/49 `n Transilvania. Aradul `n lupta pentru unitate na\ional[ `n secolele XIX- XX. Aradul interbelic SEC|IA ART{ Arta rom]neasc[ sec. XIX-XX Arta universal[ sec. XVI-XIX Arta decorativ[ european[ §i oriental[ Artele spectacolului: teatru-muzic[-cinema SEC|IA ±TIIN|E ALE NATURII Colec\ii de mineralogiepalentologie, flora §i fauna Arad Speologie MUZEUL DE ART{ Str. Gheorghe Popa nr.2-4, et. 2


TIMI±OARA

office@theater-csikygergely.ro www.theater-csikygergely.ro RAIUL Autor: Arni Ibsen Regia: László Sándor Sala Mare (duminica, 26 aprilie, ora 19.00)

TEATRUL NA|IONAL „MIHAI EMINESCU” Str. M[r[§e§ti, Nr. 2 Tel.: 0256 499 908 Fax: 0256 201 288 Biletele se g[sesc la Agen\ia Teatrului Na\ional Pre\ul biletelor: 15- lei – tarif normal, 5 lei – elevi, studen\i, pensionari COPILUL DIN SPATELE OCHILOR de Nava Semel traducerea Liana Ceterchi un concept de M[lina Petre Descriere: O mam[ are grij[ de fiul ei handicapat, atins de sindromul Down §i `ncearc[ s[-l protejeze de greut[\ile care `l a§teapt[. Aceast[ pies[ este o c[l[torie `ntr-o familie care lupt[ cu durerea, ignoran\a §i spaima. Holul cu oglinzi (miercuri, 29 aprilie, ora 19.00)

TEATRUL GERMAN DE STAT Str. M[r[§e§ti 2 Tel. 0256201291 Bilete: Ma, J, S: 10.00-13.00; Mi,V: 10.00- 13.00 §i 17.00-19.00, precum §i cu o or[ `nainte de spectacol. Rezerv[ri: tel. 0256 201291 sau fax. 0256 201293 C~NT{REA|A CHEAL{ Autor: Eugène Ionesco Traducere Serge Stauffer Distribu\ia: Mr. Smith-Radu Miodrag Vulpe Mrs. Smith-Ioana Iacob Mr. Martin-Rare§ Hontzu Mrs. Martin-Isolde Cobe\ Mary, Slujnica-Olga Török C[pitanul de pompieri-Boris Gaza Decorul §i costumele-George Petre Regia-Alexandru Dabija Traducere-Serge Stauffer Sala TGST (joi, 30 aprilie, ora 19.00)

TEATRUL MAGHIAR DE STAT CSIKY GERGELY Str. Alba Iulia 2 Tel.: 0256/434814 Fax.: 0256/494029 Mobil: 0740143545

26 ] www.24fun.ro

AMOR OMNIA Scenariul si regia: Peter Pashov si Zheni Pashova Sala Mare (mar\i, 28 aprilie, ora 19.00) PRIVIGHETOAREA Autor: Kerényi Ferenc Regia: Mátyás Zsolt Imre Sala Mare (miercuri, 29 aprilie, ora 19.00) COTTON WOOL Autor: Ali TaylorRegia: Barabás Olga Sala Studio (joi, 30 aprilie, ora 19.00) TEATRUL PENTRU COPII ±I TINERI „MERLIN” B-dul Regele Carol I, nr.3 Tel./fax: 0256493049, 356101730 merlin_theater@yahoo.com

FILARMONICA „BANATUL” Bd. C.D.Loga 2, etaj. 2 Tel. 0256/492521 Bilete: 09.00-13.00 §i cu o or[ `naintea `nceperii concertului. Pre\ bilete:10 RON (`ntreg), 5 RON (redus pentru elevi, studen\i, pensionari) CONCERT SIMFONIC Orchestra simfonic[ a Filarmonicii „Banatul" Timi§oara Dirijor: Raymond Janssen (Olanda) Solist: Michelangelo Carbonara (Italia) Program: L. van Beethoven: Uvertura Coriolan, op. 62 J. Brahms : Concertul nr. 2 `n si bemol major pentru pian §i orchestr[, op. 83 D. Sostakovici: Simfonia nr. 1 `n fa major, op.10 Sala Capitol (vineri, 24 aprilie, ora 19.00) RECITAL MICHAEL PEPA Sala Capitol (duminic[, 26 aprilie, ora 19.00) RECITAL DE FLAUT ±I CHITAR{ Ion Bogdan ±tef[nescu – flaut Costin Soare – chitar[ Program: J. S. Bach: Sonata `n mi major pentru flaut §i chitar[, BWV 1035 M. Giuliani: Gran Duetto concertante, op. 52 W. A. Mozart: Sonata `n la major (dupa KV. 331/332) D. Capoianu: Sonata pentru flaut §i chitara[ H. Villa-Lobos: Aria din Bachianas


Brasileiras nr.5 A. Piazzolla: Istoria tangoului Sala Capitol (mar\i, 28 aprilie, ora 19.00) CONCERT SIMFONIC Orchestra simfonic[ a Filarmonicii „Banatul" Timi§oara Dirijor: Eckart Hübner Germania Solista: Vanda Albota Program: S. Rahmaninov: Concertul nr. 1 `n fa diez minor pentru pian §i orchestr[, op. 1 P. I. Ceaikovski: Simfonia a IV-a, `n fa minor, op. 36 Sala Capitol (joi, 30 aprilie, ora 19.00)

OPERA NA|IONAL{ ROM}N{ TIMI±OARA Str. M[r[§ti nr.2 Tel.: 0256433020 Bilete la telefon: 0256 201 117 Web: www.ort.ro E-mail: ort@artelecom.ro GISELLE Balet `n dou[ acte Muzica: Adolphe Charles Adam Libretul: Theophile Gautier §i Jules Henri Saint - Georges Coregrafia: Carmen Cojocaru

(dup[ coregrafia clasic[ a lui Marius Petipa) Scenografia: Krisztina Nagy Distribu\ia: Giselle- Monica Kerekes Albert- Hora\iu Kerekes Contele- Marius Iuliu Mare Bathilde- Carmen Cojocaru Hans- Romulus Radu Wilfried- Alin Radu Pas de deux- Andreea Jura, Sergiu Dan Bertha- Hellena Ganser Myrtha- Mirabela Zonai (debut) Zulma- Manuela Ardelean Monna- Andreea Jura Ansamblul de balet al Operei Na\ionale Rom]ne Timi§oara `n colaborare cu elevii Colegiului Na\ional de Art[ „Ion Vidu" Sec\ia Coregrafie „±tefan Gheorghe" Specatcol pe band[ magnetic[. (duminic[, 26 aprilie, ora 19.00) CASA STUDEN|ILOR TIMI±OARA Bd. Regele Carol I 9 Tel. 0256496711 casastudentilortm@yahoo.com

trec cei r[ma§i acas[ `n timpul r[zboaielor. O mam[ §i o fiic[ a§teapt[ r[bd[toare ve§ti de la b[rba\ii din via\a lor, pleca\i s[ lupte `n „Marele R[zboi", c`nd un mesager sose§te cu ve§ti... ~ncetul cu `ncetul, mesagerul `§i face loc `n min\ile §i casele femeilor devenite, `n disperarea a§tept[rii, vulnerabile. Piesa este o alegorie a modului t[cut, dar puternic, de banalizare `n societate a ideii §i realit[\ii r[zboiului. Avanpremier[ (duminic[, 26 aprilie, ora 18.00) Premier[ (luni, 27 aprilie, ora 20.00)

ASOCIA|IA CULTURAL{ NOUA ACROPOL{ Str. L. Blaga, nr. 4, etaj 2 Tel: 0256 433151 Orar Luni-Vineri 18:00 - 21:00 www.noua-acropola.ro

ARAD

TEATRUL STUDEN|ESC THESPIS Bd. Regele Carol I 9

AU{LEU TEATRU DE GARAJ ±I CURTE & SC}R| LOC LEJER Str. Zoe, nr.1 (`n spatele parcului Doina) garaj.curte@aualeu.ro Tel. 0724 592 379, 0745 777 035

CAII LA FEREASTR{ Tragi-comedie dup[ Matei Vi§niec regia Andrei Covaliu Descriere: „Caii la fereastr[" este o examinare p[trunz[toare a angoasei mentale §i emo\ionale prin care

ST{TEAM ~NTIN±I PE PAT ~N TRAVESTI Text de: Daniil Harms Ac\ioneaz[: Christine Cizmas, Ovidiu Mih[i\[ Lumini: Mircea Bogatu ~nscenarea: Ovidiu Mih[i\[ (joi, 30 aprilie, ora 19.30 fix)

TEATRUL IOAN SLAVICI B-dul Revolu\iei, nr. 103 Telefon: 0257.280.016 E-mail: office@teatrulclasic.ro TEATRUL MAGHIAR DE CAMER{ ARAD ~n incinta teatrului de Marionete Str. Episcopiei, nr. 15 Tel. 0257 256922 web: www.szinhazportal.eu e- mail: kamaraszinhaz@gmail.com Biletele se g[sesc la Teatrul de Marionete

www.24fun.ro ] 27


VINERI 24 APRILIE

YOUTOPIA CLUB Party Club Zone (doamnele §i domni§oarele au intrarea liber[)

CLASIC

CLUB NERV (ARAD) Concert WaW

FILARMONICA „BANATUL” CONCERT SIMFONIC Sala Capitol Ora: 19.00

FILME Weekend cu mama Timi§ 15.00, 17.00, 19.00, 21.00 Clasa de t[nt[l[i Studio 15.00, 17.00, 19.00, 21.00

CHEFURI CLUB 30 Oldies but Goldies Party powered by Dj Benito Ora: 22.00 CLUB PORTO ARTE Retro Party ~n Club, Ora: 22.00 CLUB REBEL Party de Weekend Ora: 20.00 D' ARC Retro Party Music by Georgia

S~MB{T{ 25 APRILIE FILME Weekend cu mama Timi§ 15.00, 17.00, 19.00, 21.00 Clasa de t[nt[l[i Studio 15.00, 17.00, 19.00, 21.00

TEATRUL MAGHIAR DE STAT CSIKY GERGELY RAIUL Sala Mare, Ora: 19.00

CLUB 30 Oldies but Goldies Ora: 22.00

TEATRUL STUDEN|ESC THESPIS CAII LA FEREASTR{ Ora: 18.00

CLUB PORTO ARTE Retro Party ~n club, Ora: 22.00

FILME

KOMODO Old School Disco Dj Da S@int Ora: 22.00

Cafenea D'Arc Party music by Kuky HAPPY CLUB Party Cu Dj Iceman HEAVEN STUDIO Party KOMODO Old School Disco Dj Da S@int Ora: 23.00

PIRANHA CLUB Dance Music Dj. Duka

LEMON 2 CLUB All Hits Party Ora: 22.00

RIVER DECK River Deck Stereo Surfing Party cu Ben Boognar Ora: 22.00

NO NAME Party All Hits Cu Dj Breeze

28 ] www.24fun.ro

CLASIC

OPERA NA|IONAL{ ROM}N{ DIN TIMI±OARA GISELLE Ora: 19.00

D' ARC Club D'Arc Party music by Alex

THE NOTE Lansare album Omul cu ±obolani "Dansam lega\i la ochi cu spatele la zid" Ora: 22.00

DUMINIC{ 26 APRILIE

CCCP (~n incinta The Note) CCCP is on fire Doamnele §i domni§oarele au intrarea gratuit[

HAPPY CLUB Romanian Party Cu Dj Iceman

PIRANHA CLUB Dance Music Dj. Duka RIVER DECK Party cu Ben Boognar dj Elless

FILME Weekend cu mama Timi§ 15.00, 17.00, 19.00, 21.00 Clasa de t[nt[l[i Studio 15.00, 17.00, 19.00, 21.00

CHEFURI

FILARMONICA „BANATUL” RECITAL MICHAEL PEPA Sala Capitol Ora: 19.00

CLUB REBEL Party de Weekend Ora: 20.00

NO NAME Blackout Friday Hip Hop and RnB, Reggae & Electro Hip Hop Cu Tha-vi, Flow, Limun

YOUTOPIA CLUB Party Mistique Night (doamnele §i domni§oarele au intrarea liber[)

CHEFURI

Cafenea D' Arc Music by Melloman

LEMON 2 CLUB All Hits Party Ora: 22.00

WHY-NOT All hits party Ora: 22.00-05.00

Weekend cu mama Timi§ 15.00, 17.00, 19.00, 21.00 Clasa de t[nt[l[i Studio 15.00, 17.00, 19.00, 21.00

CHEFURI HAPPY CLUB Happy band Muzica live Ora: 22.00 KOMODO Retro, Disco, Remix Hits Ora: 23.00 RIVER DECK Party Nujazz&deep soulful cu dj Angel Ora: 21.00

LUNI 27 APRILIE CLASIC TEATRUL STUDEN|ESC THESPIS CAII LA FEREASTR{ Ora: 20.00

HAPPY CLUB Party Cu Dj Iceman RIVER DECK Party Nujazz&deep soulful cu dj Angel Ora: 21.00

MAR|I 28 APRILIE CLASIC TEATRUL MAGHIAR DE STAT CSIKY GERGELY AMOR OMNIA Sala Mare Ora: 19.00 FILARMONICA „BANATUL” RECITAL DE FLAUT ±I CHITAR{ Sala Capitol Ora: 19.00

FILME Weekend cu mama Timi§ 15.00, 17.00, 19.00, 21.00 Clasa de t[nt[l[i Studio 15.00, 17.00, 19.00, 21.00

CHEFURI CCCP (~n incinta The Note) Student Power Night Doamnele §i domni§oarele au intrarea gratuit[ D'ARC Club D'Arc Party music by Melloman HAPPY CLUB Retro Party Cu: Dj. Jo Ora: 22.00 RIVER DECK Party Nujazz, afro, latin, boogaloo, funk, big-beat, breakbeat, hip-hop, broken-beats, soul, jazz… cu dj Leizaboy Ora: 21.00


VAN GRAPH K FE RADIO ANONIM live on air. http://radio.anonimTM.ro. Echipa ANONIMTM §i invita\ii lor Ora: 18.00- 21.00 YOUTOPIA Party Sear[ studen\easc[ (studen\ii au intrare liber[)

MIERCURI 29 APRILIE CLASIC TEATRUL NA|IONAL „MIHAI EMINESCU” TIMI±OARA COPILUL DIN SPATELE OCHILOR Holul cu Oglinzi Ora: 19.00 TEATRUL MAGHIAR DE STAT CSIKY GERGELY PRIVIGHETOAREA Sala Mare Ora: 19.00,

FILME Weekend cu mama Timi§ 15.00, 17.00, 19.00, 21.00

30 ] www.24fun.ro

Clasa de t[nt[l[i Studio 15.00, 17.00, 19.00, 21.00

CHEFURI HAPPY CLUB Party cu Dj Iceman RIVER DECK Party Nujazz&deep soulful cu dj Angel Ora: 21.00

JOI 30 APRILIE

Sala Capitol Ora: 19.00 AU{LEU TEATRU DE GARAJ ±I CURTE & SC}R| LOC LEJER ST{TEAM ~NTIN±I PE PAT Ora: 19.30

FILME Weekend cu mama Timi§ 15.00, 17.00, 19.00, 21.00 Clasa de t[nt[l[i Studio 15.00, 17.00, 19.00, 21.00

CHEFURI

HAPPY CLUB Party Cu Dj Iceman LEMON 2 CLUB Sear[ S`rbeasc[ Dj. Meggy Ora: 22.00 NO NAME Sear[ studen\easc[ THE NOTE Housexy Cu DJ Elless Intrare liber[ RIVER DECK Deep’n’Dance Party cu dj Elless Ora: 21.00

CLASIC

CCCP (`n incinta The Note) Retro & Russian Party Doamnel §i domni§oarele au intrarea gratuit[

TEATRUL GERMAN DE STAT C~NT{REA|A CHEAL{ Sala TGST Ora: 19.00

CLUB 30 Concert Extraordinar Haddaway Ora: 21.00

VAN GRAPH K FE Babalonia Tropical Soundclash Cu: DuBase, Leizaboy, K-lu §i Injektah Salsa Dura, Boogaloo, Cumbia, Batucada, Kuduro, Afrorave, Reggae, Dub, Tropical Bass Ora: 21.00

TEATRUL MAGHIAR DE STAT CSIKY GERGELY COTTON WOOL sala Studio Ora: 19.00

D’ARC Club D'Arc Retro Party Music by Kuky

YOUTOPIA CLUB Party Duelul genera\iilor Sear[ studen\easc[

Cafenea D' Arc Party Music by Alex

CLUB HAZARD (ARAD) Concert WaW

FILARMONICA „BANATUL” CONCERT SIMFONIC


ACTIVE LEARNING Bd. Revolu\iei nr.7 (vis-a-vis de Facultatea de Stomatologie) Tel. 0256491680 Email: office@active-learning.ro Web: www.active-learning.ro Cursuri de engleza, germana, italiana, spaniola, franceza, româna pentru straini. Cursuri de pregatire pentru examenele IELTS, TOEFL, CAMBRIGDE, ECL, DELE, DL, DEUSTCHE ZERTIFICAT, CELI. Cursuri pentru firme.

BABEL CENTER Spl. Tudor Vladimirescu 9/9 Tel. 0256244400 Email: office@babelcenter.ro Web: www.babelcenter.ro Centru acreditat de Ministerul Educa\iei §i Ministerul Muncii, Centru examinare TOEFLibt. Cursuri de englez[, german[, italian[, spaniol[, francez[, olandez[, chinez[, maghiar[, rom]n[ pentru str[ini. Preg[tire pentru examenele interna\ionale (CAE, IELTS, TOEFL, BEC). Certific[ri na\ionale. Speciali§ti `n Business English.

INTERNATIONAL HOUSE Funda\ia INTERNATIONAL FORUM Bd. C. D. Loga, nr. 11 Tel.: 0256490593 Fax: 0256295077 Email: office@ihtm.ro Web: http://www.ihtm.ro TRAINING LINGVISTIC §i COMUNICARE adresate diverselor categorii de doritori: adul\i, copii, adolescen\i, firme private sau publice §i ma-nageri. Centru de examinare al LCCI - London Chamber of Commerce and Industry. Limbi predate: ENGLEZ{, GERMAN{, ITALIAN{, SPANIOL{, ROM}N{ pentru str[ini.

CENTRUL BERLITZ Str. C. Brediceanu nr. 10 et.3 (City Business Centre) Tel. 0256200638, 0728969285 www.berlitz.ro info.timisoara@berlitz.ro Cele mai eficiente cursuri de englez[, german[, spaniol[,

francez[ §i rom]n[ pentru str[ini predate prin renumita metod[ Berlitz® §i cu materiale originale. Programe online §i `n clase virtuale. Cursuri individuale §i de grup. Preg[tire specializat[ pentru examene lingvistice interna\ionale.

nuitatea promov[rii §i difuz[rii culturii §i limbii franceze `n aceast[ parte a Europei.

BIBLIOTECA CENTRAL{ UNIVERSITAR{ “EUGEN TODORAN” TIMI±OARA Filiala Biblioteca Britanic[ Str. Paris nr. 1 et.I Tel. 0256497678 orar: L, J 13.00 - 19.00 Ma, Mi, V 9.00 - 15.00

DECLAR TEAM Zona Sinaia Dorothy Elford tel: 0745 282 594 andreea@declar.ro www.declar.ro Cursuri de grup/individuale. Toate nivelele. Tarife atractive.

CENTRUL DE LIMBI MODERNE STUDENT PLUS FUNDA|IA STUDENT PLUS Bl. Take Ionescu, nr. 40 Tel. 0256494390, 0356809991 Email:office@studentplus.ro Web: www.studentplus.ro www.business-plus.ro www.infoo.ro Teste interna\ionale TOEIC, TFI, TOEFL. Cursuri de: Englez[, Italian[, Francez[, German[, Portughez[, Spaniol, Olandez[, Rom]n[, Preg[tire teste Cambridge, TOEFL, IELTS, TFI

CENTRUL CULTURAL GERMAN Str. A. Pacha Nr. 2 Tel./Fax: +40 256 407058 Email: kultur@kulturzentrumtemeswar.ro Prin intermediul extinderii ofertei de cursuri de limba german[, a bibliotecii germane, c`t §i a ofertei variate de evenimente sunt viza\i to\i timi§orenii care doresc s[ `mbine tradi\ia german[ din regiune cu o orientare european[ modern[.

EXAMPLUS Bd. Mihai Eminescu, nr.36 Tel.: 0256 490 232 E-mail: contact@examplus.ro Web: www.examplus.ro Cursuri de englez[, german[, francez[, italian[ §i spaniol[ pentru adul\i §i copii, rom]n[ pentru str[ini. Preg[tire pentru examenele interna\ionale (FCE, CAE, LCCI, examenele Institutului Goethe). Centru acreditat de Ministerul Educa\iei, Cercet[rii §i Tineretului.

CENTRUL CULTURAL FRANCEZ Bd. Loga, nr. 46 Tel.: 0256490544, 0256201453 Fax : 0256490543 Email: ccf@ccftimi§oara.ro Web: ccftimi§oara.ro Centrul Cultural Francez v[ propune activit[\i culturale variate care valorizeaz[ t`n[ra crea\ie contemporan[, cursuri de limba francez[ pentru copii §i adul\i, o bogat[ bibliotec[ francez[, un sector activ de cooperare lingvistic[. CCF r[m`ne un element esen\ial pentru conti-

32 ] www.24fun.ro

CLUB DE DANS SPORTIV MAGNUM V.R.D Tel: 0744430480 0729158073 www.magnumvrd.ro Cursuri pentru `ncep[tori, intermediari §i avansa\i, pentru copii, tineri §i adul\i

IT ACADEMY PROGRAM EOS Romania Str. Treboniu Laurean, nr. 5 Tel: 0256-498172 www.eos.ro, office@eos.ro Programul Microsoft IT Academy este un program educa\ional r[sp`ndit `n `ntreaga lume §i conceput pentru a permite institu\iilor de educa\ie s[ ofere cursuri de excep\ie utiliz`nd celemai noi tehnologii Microsoft®.

PROFI GROUP Tel/fax: 0254 224 322 Web: www.profigroup.ro E- mail: office@profigroup.ro Organizeaz[ `n jude\ele Timi§, Arad, Alba, Hunedoara cursuri de formare profesional[ `n domenii precum construc\ii, turism, administra\ie.


TIMI±OARA ASCENT the mountain shop ~n incinta Iulius Mall Magazin cu articole sportive pentru drume\ii montane, escalad[ §i alpinism industrial. Tel. 0256247.682 ; 0733.020.535 Orar: L - D: 10.00 – 22.00 DROPIN urban shop online ~mbr[c[minte §i articole sport (skateboard, snowboard) Tel. 0755 072 055, 0724 214 408 Web: www.dropin.ro U MAN SHOP Str. A. Pacha, nr. 2-3 Tel. 0356005.873 Skate, snow, urban, extreme boardsports shops Shoes, clothing, accesories, hardware Branduri: element, adio, osiris, von zipper, dc, volcom, vans, globe, animal, etnies, es, emerica, dvs, lakai, fallen, cliche, vestal, gravis Web: www.u-man.ro SPORT BIKE CENTER Str. Gen. Dragalina, nr. 15 Tel. 0256220024 V`nz[ri biciclete, componente, accesorii, service profesional Web: www.sportbikecenter.ro CLUBUL SPORTIV ALTERNATIVE TIMI±OARA Ne adres[m practican\ilor de sporturi montane (mai ales alpinism §i escalad[) indiferent de nivelul lor de preg[tire. Web: www.alternativetm.ro PAR ALPIN GRUP Str.Labirint, nr.2, sc.,A ap.3 Tel. 0744261737 Drume\ii, cursuri de alpinism, parapant[ E-mail: aglavan@rdslink.ro Web: www.par-alpingrup.ro

ONE MOVE CLIMBING GYM Spl. N. Titulescu, nr. 5 (fosta fabric[ Paltim), intrare de pe Bd. Republicii, etajul 2. Tel. 0723286850 - Radu Crainic 0723007563 - Adi Margea Prima sal[ de c[\[rat din Timi§oara Orar: L-V: 16 - 22.30 S: 10 – 20, D: 10 – 17 Web: http://onemove.ro THUNDER BIKES Str. Conac, nr. 22 Dumbravita (Fostul abator Avicola) Tel. 0256 212 181 Service custom, tunning si vanzari moto. Web: www.thunderbikes.ro

ARAD ASOCIA|IA SPEOLOGIC{ SPEOWEST ARAD A.S Speowest Arad ofer[ posibilitatea practic[rii sporturilor montane cu prec[dere speologie §i cobor`ri de canioane, organizeaz[ cursuri de ini\iere `n speologie pentru `ncep[tori, campanii de protec\ie a mediului `nconjur[tor §i administrarea de arii naturale protejate. Web: www.speowest.ro E-mail: speowest@yahoo.com SWORDS OF ASIA Magazin online V`nzare s[bii katana, `ncurbate, specifice samurailor, fabricate manual din o\el carbon de `nalt[ calitate. E-mail: contact@swords-of-asia.com Web: www.swords-of-asia.com

www.24fun.ro ] 33


TIMI±OARA ALL FOR BODY Beauty&Sports Str. Constan\a 6, Tel. 0256497555 Consulta\ie de specialitate, Electroterapie, Terapie cu ultrasunete, Kinetoterapie, hidroterapie (`n bazin cu ap[ `nc[lzit[)

Tel. 0256283575 Al. Cristalului 5 Tel. 0256498090 Bd. I. Maniu 33 Tel. 0256457635 Str. Ardealului, nr. 70 Tel. 0256203060 Cosmetic[, coafur[, frizerie, manichiur[, pedichiur[, masaj, saun[, fitness. L-V: 08.00-20.00, S: 08.00-16.00, D: 09.00-13.00 HUMAN DESIGN Bd. T.Ionescu 44 tel. 0722530845 Tattoo, Piercing Studio www.humandesign.ro

B FASHION Str. I. Bolyai 3, Tel. 0256431180 Coafur[, frizerie, cosmetic[, make-up profesional, manichiur[, pedichiur[, unghii false SUPEROFERT{: extensii de p[r natural: 9,9 lei / bucat[

CLUB STIL-EUROPA Str. Aries 19 (Casa Tineretului) tel: 0256489830 Fitness, saun[, masaj, solar, kinetoterapie, aerobic, taebo, arte martiale. Orar: L-V: 09-24, S: 09-22, D: 10-14 CRYSTAL COSMETICS Str 1 decembrie nr.90 Tel. 0256/466 910 L-V 09:00-19:00, S 09:00-15:00 Coafura, cosmetica, manichiura, pedichiura, masaj, modelare corporala (electrostimulare, tratamente corporale), reflexo-terapie, solar...toate va stau la dispozitie intr-o ambianta placuta, oferindu-va servicii numai cu produse profesionale. MONICA Str. Barbu Iscovescu 2 Tel. 0256202899 Str. Ialomi\a 66

34 ] www.24fun.ro

DIAMONDS SPA CENTER Silueta Ta Conteaz[! www.diamonds-spa.ro Vaccum, Electro-sonic, Ultrasunete, Electrostimulare, Fitness pasiv, Fototerapie, Du§uri Vicky, Aromotherapie, Sauna umed[/uscat[, Raze infraro§u, ~mpachet[ri namol, Ciocolat[, ~mpachet[ri BRUNO VASSARI, Tratamente cosmetice, Cosmetic[, M[§ti faciale, Epilat, Masaj facial relaxant.Prima §edin\[ e gratuit[ diagnosticarea celuitei cu CELL -METTER Professional kit. Str Miron Costin, Nr 4. Tel. 0356440100, 0729978586 PINK BEAUTY ONE SILUETA TA CONTEAZA Centru de slabire si modelare corporala, slabire ultra-rapida, tonus muscular, electrostimulare, termo-sauna, impachetari in ciocolata, impachetari anticelulitice, masaj relaxare, masaj anticelulitic, masti faciale, impachetri namol forte, tratament de slabire (fiole). Programari: 0746278468 (intre 10:00-22:00) Informatii: 0746296906


SALON EDISA str. Odobescu 2 Tel. 0256490675 e-mail: edisa@mail.dnttm.ro Salon Edisa Beauty Center v[ ofer[ o gam[ larg[ de produse §i servicii de calitate: frizerie pentru copii §i b[rba\i; manichiur[ §i pedichiur[, pictur[ §i strasuri, fitness cu o aparatur[ ultra modern[; cosmetic[, tratamente Academic; make-up permanent; saun[ uscat[ §i umed[; coafur[ cu m[rci ca Wella, Schwarzkopf; extensii de p[r natural; masaj anticelulitic §i relaxant. Orar: L-V: 08-20, S: 08-18 Alegi Edisa, alegi s[ fii mai frumoas[. SAPHIR Str. Adi Endre 2 (P-ta Sinaia) Tel. 0256228636 Salon de `nfrumuse\are. Coafur[. Cosmetic[. Microdermoabraziune.

Manichiur[. Pedichiur[. Modelare unghii. Orar: 08.00-20.00

PERFECT NAILS Iulius Mall (demisol) Tel. 0728 500 555, 0356 455 570 Web: www.perfectnails.ro Perfect Nails este primul salon rom]nesc specializat `n manichiur[ §i pedichiur[. Misiunea noastr[ este s[ oferim clien\ilor no§tri servicii irepro§abile folosind produse de marc[ ce asigur[ unghiilor s[n[tate §i str[lucire. Pentru c[ unghiile sunt cartea ta de vizit[! SMILE FACTORY Clinica germana de ortodontie si stomatologie estetica.

Noi îti model[m zîmbetul! Str. Tiblesului 7A Tel/fax: 0256/295 699 tel. 0740 200 555 office@smilefactory.ro www.smilefactory.ro SOL PASION Str. 1 Decembrie, nr.4 (Pia\a N. B[lcescu) Tel. 0721 642 285, 0730 617 386 Solar, coafur[, masaj. Cursuri de aerobic, tae bo, taekwon do pentru copii §i adul\i §i karate pentru copii. ~n cur`nd manichiur[ §i pedichiur[ ±IC STYLE Str. Alba Iulia 9 etaj 2 Tel: 0256437979 Salon de `nfrumuse\are, cosmetic[, coafur[, machiaj, manichiur[ (unghii false §i manichiur[ fantezie), masaj (anticelulitic, de relaxare §i reflexoterapie) Orar: L-V: 08.00-20.00 S: 09.00-16.00

SALON SELENA Str. Oituz 7 Tel. 0256431012 Shopping Center Bega Tel. 0256213242 Coafur[, cosmetic[, manichiur[, pedichiur[, solar. CABINET STOMATOLOGIC DR. OANA POPESCU Str. Iancu Flondor 16 Tel: 0256441925 Orar: L–V: 12.00–20.00 Toat[ gama de servicii stomatologice. Consulta\ii gratuite! PRO MEDICA Str. Craiova 5 Tel: 0256483463, 0356808426 Policlinic[ §i optic[ medical[. POLICLINICA DR. BOLD Str. Dionisie Lin\ia 2 Tel: 0256204959 laborator analize, dermatologie,

www.24fun.ro ] 35


oftalmologie, medicina muncii, stomatologie, medic de familie, cardiologie ยงi medicin[ intern[, ORL, neurologie, ginecologie, citodiagnostic Babeยง-Papanicolau YOUNG STYLE Str: Treboniu Laurean, nr.17 (in spatele biserici din Sinaia) tel: 0256200522, 0727998605 Orar: luni-s`mb[t[ 10-22 Salon de bronzat dotat cu ultimele modele de aparate. 1 min: 1,1 lei Unghii tehnice (aplicat ยงi umplut)

GOLD GYM Str. Cozia 3 tel. 0257211899 Sal[ fitness GUINOT CENTER Str. Caius iacob Tel. 0257338255 M.A.D ESTETIC Str. L. Blaga 5 Tel. 0257210067 Cabinet chirurgie estetic[ MISTIC STUDIO Str. Unirii `n incinta Renaissance www.misticstudio.ro www.misticstudioshop.ro NEW LOOK Str. Decebal Tel. 0257282 019

ARAD ACTIV CLUB Str. Infanteriei FN tel: 257216951 ELYX B-dul Revolu\iei Salon de coafur[ FERRARA Hotel Continental

36 ] www.24fun.ro

SOLISUN P-\a UTA, str. O.Goga SUN VISION P-\a Soarelui SUPER LADY Str. V. Alecsandri 3 Tel. 0257280436. Coafur[. VERSOLIS Str. 1 Decembrie Tel. 0257280085


Tramvaiul lui Iepuril[ ~n prima zi de Pa§ti, noi timi§orenii am avut parte de o surpriz[ din partea unor oameni de bine: tramvaiul istoric a circulat pe §ine pe linia lui 6 de diminea\a p`n[ seara c`nd a dat ploaia… Pe sc[ri Iepura§ul §i Puiul d[deau bine\e §i salutau lumea de pe strad[. Doi oameni `mbr[ca\i `n mascote de Iepura§ si Ra\opuiul au dat farmec zilei de Pa§ti. De o voio§ie ie§it[ din comun, ace§tia au `mp[r\it bucurie §i muuuult[ turt[ dulce la to\i "participan\ii `n trafic" mai mici sau mai mari, dup[ caz. Copiii alergau pe strad[ dup[ Iepura§, doar doar apucau s[ `l cunoasc[ §i s[ `§i m[rturiseasc[ inocen\a fa\[ de bl`ndul animal. Oameni mari, adolescen\i \in`ndu-se de m`n[, b[tr`nei cu to\ii f[ceau cu m`na la salutul urecheatului, care reu§ea astfel s[ le smulg[ un z`mbet. Am aflat de acest tramvai cu c`teva zile `n urm[ §i am decis s[ `l introduc §i pe copilul meu `n acest tramvai plin de istorie. Ajuta\i am urcat `n tramvai, am luat loc pe o bancheta...plin[ de copii care c[rau un iepura§ `ntr-o cutie de carton. Dou[ feti\e de 8-9 ani `mp[r\eau turt[ dulce sub form[ de ou[ la c[l[tori- ele erau ajutoarele

38 ] www.24fun.ro

voluntare ale lui Iepuril[, mergeau deja de c`teva ore cu tramvaiul.. `mp[r\ind ceva dulce cu mult[ inocen\[ §i voio§ie...T[ticii lor st[teau sprijini\i `n geam, plictisi\i deja de at`tea ture de ora§. Iepuril[ acesta era magic- §tia aproape toate numele copiilor din tramvai, §tia ce juc[rii a primit fiecare, unde §i-a f[cut cuibul... §i aten\ie- mi-a spus c[ Mo§ Cr[ciun- prietenul lui deja a `nceput munca pentru decembrie §i deja e cam aglomerat!!! La `nceput b[iatul meu s-a ru§inat, mai ales c`nd Iepuril[ l-a strigat dup[ nume (cum putea acel om ascuns sub o mascot[ de animal s[ §tie cum `l cheam[ §i unde i-a ascuns juc[riile???). Apoi a prins curaj §i a `nceput s[ `l trag[ de codi\[- s[rmanul Iepura§ a `nceput s[ o \in[ bine de tot s[ nu r[m`n[ f[r[ ea!! ~n timp s-au `mprietenit §i au `mp[r\it `mpreun[ turt[ dulce la copii, am f[cut poze §i ne-am distrat copios! Veselie, 3000 ou[ din turt[ dulce, z`mbete, inocen\[, poze, Iepuril[, tramvai antic, flutura§i,ou[ colorate, Ra\o-puiul, dou[ iepuri\e, mul\i copii-toate datorate prim[riei §i companiei Siemens. S[ le dea Dumnezeu s[n[tate (zumzete de prin tramvai)!

dr. Ioana V]rtosu www.mamicafarafrica.ro


GR{DINI|E KIDS CLUB ALLEGRIA Str. Martir Dan Carpin (fost[ Textili§tilor) Nr. 19 Tel. 0256294958 Mobil: 0723291994 E-mail: office@allegria.ro Web: www.allegria.ro BARBIE Str. Ulpia Traiana, nr. 25 Tel. 0256292185, 0745515299 ed-vertigo@hotmail.com Web: www.gradinita-barbie.ro Gr[dini\[ englez[-german[, cu program normal sau prelungit p`n[ la ora 18.00, 4 mese pe zi, spa\iu de joac[ `n aer liber Alte activit[\i- karate, pian CHIP ±I DALE (§i after school) Str. Ion Roat[, nr. 11 Tel. 0256281019 Mobil: 0724561248, 0754019848 E-mail:office@chipsidale.ro Web: www.chipsidale.ro KINDERGARTEN GIMINNI Str. Pisa, nr.9 (C. Lipovei) Tel. 0256270333 Mobil: 0724250437, 0788186018 Web: www.gradinita-giminni. tripod.com SCOOBY KINDERGARTEN Str. Ferenczes, nr.33 (zona vile Timi§oara-Dumbr[vi\a) Tel. 0256211743 Mobil: 0723293643 Web: www.gradinita-scooby.ro E-mail: cristinyus@yahoo.com, cristina.coroama@ gradinita-scooby.ro Gr[dini\[ cu predare `n limba englez[ intensiv. Deschis[ pe tot parcursul anului, gr[dini\a Scooby beneficiaz[ de personal calificat §i cu experien\[.

CLUBURI AFTER SCHOOL

BABEL JUNIOR Spl. T. Vladimirescu 9, ap. 9 0256.244.400 www.babeljunior.ro office@babelcenter.ro cursuri copii 4-17 ani - limbi straine: grupe restrânse, niveluri similare, pregatire examene internationale - laborator engleza/ germana: experimente, aplicatii practice - arte: grafica&pictura, film, muzica, teatru cursuri adolescenti: din 6 oct. DREAMS PARTY Centrul Comercial Euro2 sector F, et.1 Tel. 0256422750 Mobil: 0740099701, 0723545381 E-mail: office@dreamsparty.ro Web: www.dreamsparty.ro Servicii oferite: Super-petreceri pentru copii cu personaje din poveste, face-painting & body-painting, baloane cu heliu, baloane modelate, decoruri cu baloane, articole party, `nchiriere costume carnaval copii §i adul\i, corporate party.

PALESTRE Str. Livezilor, nr. 40A Tel. 0256472538 Mobil: 0723615182 E-mail: palestre@palestre.ro Web: www.palestre.ro

INTERNATIONAL HOUSE Bd. C. D. Loga, nr. 11 Tel. 0256490593 www.ihtm.ro; junior@ihtm.ro Programul after school cuprinde : - kids club - curs special de limba englez[ pentru pre§colari (5 - 7 ani) - cluburi de studiu (science, reading, drama) `n limba englez[ - cursuri de limba englez[ pentru copii §i adolescen\i, `n grupe restr`nse, at`t `n timpul s[pt[m`nii (diminea\a §i dup[-masa), c`t §i s`mb[t[ - cursuri de preg[tire pentru examenele Cambridge NOU : junior summer camp `n Irlanda

CHILDREN CARE CENTER Str. Carol Davila, nr. 30 Tel. 0256210161 Mobil: 0751092193 E-mail:office@children-care.ro Web: www.children-care.ro Activit[\i desf[§urate: cre§[ particular[, gr[dini\[ particular[

|ARA COPIL{RIEI Mobil: 0766715854, 0724390479 contact@tara-copilariei.ro Web: www.tara-copilariei.ro tara.copilariei@yahoo.com Organiz[m petreceri pentru copii, `nchiriem personaje specifice de s[rb[tori, animatori pentru activit[\i extra-§colare.

SMART KINDERGARTEN Iulius Mall Learning Center “Smart” Str.Liviu Rebreanu, nr. 46 Tel. 0256247767 E-mail: sociatiasmart@clicknet.ro Web: www.smartedu.ro

Surpriza surprizelor "E final de aprilie, se apropie ziua mea §i ca niciodat[, nimeni nu spune nimic despre asta! Au uitat cu to\ii?" m-am `ntrebat eu cu mirare zilele trecute. Prietenii mei din camera albastr[ nu au dat semne c[ ar §ti ceva, mama nu a zis nimic despre tort sau invita\i. S[ pl[nuiasc[ oare o petrecere surpriz[? Cu g`ndurile astea `n minte am a§teptat ziua mea. A venit. E ast[zi. ±i totu§i nimeni nu pare s[ `§i dea seama de asta. Oare ce se `nt`mpl[? Am `nceput s[ fac ordine printre juc[rii §i am g[sit o pereche de teni§i alba§tri, cei cu stelu\e pe care i-am primit anul trecut de ziua mea. "Ia privi\i aici, ce am g[sit!" am strigat eu c[tre prietenii mei. Nimeni nu m-a b[gat `ns[ `n seam[. S`nt to\i ocupa\i cu juc[riile lor: cuburi §i c[r\i de colorat. "Ce frumos ne-am distrat anul trecut, nu? V[ mai aminti\i?" `ncerc eu s[ le atrag aten\ia... Piticul cel buc[lat m[ prive§te cu mirare. ~i spune ceva domnului ±iret §i am`ndoi `ncep s[ r`d[. "Ce tot §u§otesc acolo? Gata, m[ dau b[tut[, nimeni nu `§i aminte§te anul acesta de ziua mea. Oare s[ le spun? Nu, nu le spun nimic!" decid eu `n mintea mea. Am s[ fac o plimbare `n curte... poate totu§i `ntre timp... sau, cine §tie... Am mers a§adar la plimbare. Am revenit §i toate s`nt la fel. Prietenii mei se joac[ `n continuare, p[pu§a Ana coloreaz[ dar, stai, oare asta ce e? M[ privesc to\i cu z`mbetul pe fe\e: "Ne pare r[u, de data asta am uitat de ziua ta... Ne-am amintit doar c`nd ne-ai ar[tat teni§ii alba§tri! A§a c[ \i-am preg[tit un tort din... cuburi!" spune piticul cel buc[lat. "Asta da surpriz[, dragii mei! Cum a§a, a\i uitat?" `i `ntreb eu mirat[. "P[i de fiecare dat[ tu ne aminteai de ziua ta cu o lun[ `nainte `n fiecare zi! Vine ziua mea, vine ziua mea, peste o s[pt[m`n[, peste dou[ zile! Anul acesta nu ne-ai spus nimic! A§a c[, am uitat! Deci nu avem tort, dar totu§i po\i pune o lum`nare pe cuburile acestea" spune domni§oara ±iret. "Voi a\i uitat `ns[ nu §i bunica!" le spun eu vesel[. "Ia privi\i aici!" Un tort de fri§c[ §i c[p§uni troneaz[ pe m[su\a din hol. Bunica l-a adus `n timp ce eram la plimbare prin curte... Asta da surpriz[ de ziua mea!

Alexandra Pintea (allexa_p@yahoo.com) www.24fun.ro ] 39


TIMI±OARA AMOUR Iulius Mall stand P42 Tel. 0726962424 Brand-uri comercializate: FORNARINA, PHARD, RINASCIMENTO, KOR@KOR CENTRUL COMERCIAL GALERIA 1 Str. Sever Bocu 2 Tel: 0256210044 Fax. 0256210046 L-S: 10.00 – 20.00 ELANGE Iulius Mall, etaj I stand 75

40 ] www.24fun.ro

M[rci: Mayo Chix, Rosso di Sera ETNO ART Magazinul sufletului tau! Arta populara si arta moderna.Iulius Mall-demisol si Centrul Comercial Terra (stand A10) Tel.0745 325 443 FLOR{RIA FUN DESIGN Bd. Cet[\ii 25 Tel: 0256474 475 Orar: L – S: 09.00 – 20.00 Magazin de cadouri, suveniruri, flori t[iate, flori la ghiveci. Livrare la domiciliu! Aranjamente florare pentru nun\i, botezuri, ocazii speciale.


GIA MORETTI Iulis Mall stand E47 Marochin[rie: înc[l\[minte, po§ete, curele – dam[ – în diverse culori §i modele. GIFTBOX Iulius Mall parter Hârtie, cutii, panglic[ împachetat cadouri ÎMPACHET{M ORICE! INDRA EXOTIC ART Centrul Comercial Bega Bd. Revolu\iei 4, Tel: 0256492333 Orar: L –V: 10.00 – 20.00 S: 10.00 – 17.00 Cadouri, suveniruri §i obiecte de decor din arta tradi\ional[ a popoarelor din Asia (Indonezia, Tailanda, India), Africa §i America Latin[ (Peru, Bolivia).

ARAD L'Atelier G&G ALTAMODA B-dul Revolutiei 104 Tel/Fax: 0257. 228 007 Rochii de mirese/Costume de mire info@gegaltamoda.ro www.gegaltamoda.ro CHIC P-\a G[rii GEMI CENTER Str.Nicolae Titulescu, nr. 3 Orar: 09.00- 21.00 Tel/fax: 0257 368 010 E-mail: office@gemi.ro Web: www.gemi.ro GRAND CENTER Str. Banu M[r[cine l]ng[ OMV ZIRIDAVA Bd. Revolu\iei nr. 39 - 41 Ziridava `§i asteapt[ clien\ii `ntr-o prezentare cu totul nou[, oferind un ambient deosebit,un personal profesionist §i o gam[ variat[ de produse §i servicii.

www.24fun.ro ] 41


Timi§oara Tel: +40732.332.331 www.cabcar.ro Plata se poate face §i cu card! A&W COMPANY Oferim servicii de închirieri auto la adresa solicitat[ de c[tre client având un parc auto diversificat §i program non-stop. P-\a Regina Maria 1 Tel. +40 (256) 202 410 fax. +40 (256) 400 383 mobil. +40 721 322 770 office@awrentacar.ro www.awrentacar.ro .drive it!

TIMI±OARA

BCS RENT-A-CAR V[ st[m la dispozi\ie cu o flot[ diversificat[ de autoturisme, microbuze, suv-uri (4x4). Oferte speciale, pre\uri `ncep`nd de la 22 euro, leasing opera\ional pentru companii, transfer aeroport, transport public de persoane. Convinge-te!!! Tel: 0256-200558, 0751227227, 0755033858 www.bcscar.ro office@bcscar.ro

CABCAR RENT A CAR First business car! Inchirieri profesionale de autoturisme noi, fara limita de kilometri. Oferte promotionale, tarife negociabile începînd de la 20 Euro/zi. Predarea si primirea autoturismelor gratuit pe raza judetului Timis. Lugoj Str. Avram Iancu, nr. 7 Tel: +40731332211 Fax:+40256353930

42 ] www.24fun.ro

DIVIETO Str. Bistrei, nr. 18/B Telefax: 0256 281 614 Mobil: 0744772324, 0728129711 Oferim: servicii de `nchirieri autoturisme, transfer aeroport, servicii §ofer. ~ntreaga afacere este cl[dit[ pe principiul parteneriatului, iar investi\ia este reciproc[. Dumneavoastr[ investi\i `ncredere, iar noi seriozitate. Tarifele sunt negociabile. e-mail: divieto@divietotm.ro www.divietotm.ro

HAPPY AUTO RENT A CAR Cel mai specializat site de `nchirieri ma§ini `n regim rent a car din Rom]nia! O gam[ larg[ de oferte §i pachete promo\ionale f[r[ concuren\[! Pre\uri `ncep`nd de la 19 Euro/zi. NOU: transport persoane

microbus 8+1. Cu noi ajungi la destina\ie! La orice destina\ie. Tel: 0256489631, 0723383663, 0728862479 www.happy-rent.ro, office@happy-rent.ro GRUP TAXI Str. Amurgului, nr.1 Tel. 0256207207 Mobil: 0723937777, 0745432201, 0788444939 E-mail: office@gruptaxi.ro www.gruptaxi.ro Ne g[se§ti oriunde ai nevoie! TRACT{RI NON-STOP FAN TAXI Cel mai ieftin taxi tarif de zi 0.99 lei Tel. 944, 0721 644 064, 0765 237 822, 0749 210 012, 0788 210 021 fantaxi@rdstm.ro Angaj[ri §i sugestii: 0722 254 342 STUHL CAR Ofer[ servicii rent a car la pre\uri începând cu 30 Euro negociabil. Tel. 0788 514 453, 0723 696 131 stuhlcar@yahoo.com www.stuhlcar.ro

SCOALA DE SOFERI ALFA cat.A, B, C, C+E, D Cel mai avantajos pret!!! Str. Gh. Lazar, nr. 17, et.1 Tel: 0256/210.504, 0730.556.451 Scoala de soferi Tomas Alfa va ofera cele mai bune conditii pentru a putea deprinde tehnicile condusului si promovarea examenului auto: gama diverisficata de masini noi (Dacii Logan,Skoda Fabia, Peugeot 206, Opel Astra, Chevrolette Spark, camion cu remorca si motociclete), o sala de curs dotata la standarde europene si instructori profesionisti, cu multa rabdare. Toate ascestea pentru a fi sigur pe dumneavostra în momentul în care sunteti la volan.

TUDO TAXI Eficient §i rapid! Str. I.M Pestalozzi, nr. 18 Tel. 0256945 Mobil: 0744449943, 0723449942, 0766329296, 0788449943 ±coala Tudo- cele mai bune pre\uri dinora§! Pute\i ob\ine permis de conducere pentru categoriile: A, A1, B, B+E, C, C+E Web: www.tudo-taxi.ro

ARAD TAXI ALFA PLUS Tel. 949 TAXI ALFA Tel. 945 TAXI ARAD Tel. 940, 0257 244244 TAXI EUROPA Tel. 275.555 TAXI VERBITA Tel. 944 RENAULT ARAD AUTOARENA Calea Bodrogului 10 Tel. 281.995 TOYOTA ARAD WESTMOTORS Calea Radnei, str. Viorelelor 2 Tel./fax: 219.508 MERCEDES BENZ ARAD AUTO SCHUNN Calea Radnei 247 Tel./Fax: 281.474 VOLKSWAGEN ARAD QUARK MOTORS Calea Radnei 288 Tel. 220.060 Fax: 220.050 FORD ARAD AUTO TEHNIC Calea Zimandului FN Tel. 216.669 Fax: 216.629


TIMI±OARA BEST WESTERN AMBASSADOR LUXURY HOTEL Str. Mangalia 3, Tel. 306880 Restaurant, garaje, 2 sali de conferinta, aer condi\ionat, acces la internet, cablu & satelit TV, room-ser-vice, mini-piscina cu jacuzzi, sauna, masaj, solar, catering. CRISTAL CLUB S[c[laz, Str. G[rii 1 tel: 0256 367 648 mobil: 0721763630 www.cristalclub.ro hotel, restaurant, dou[ terenuri de fotbal, 6 terenuri de tenis PENSIUNEA VLAD Bd. L. Rebreanu 19, Tel. 245 993 CLUB SENATOR C. Lugojului DN 6 tel: 0256225463 DORIA Str. Moldovei 10 Tel. 0256207837 CASA DIA Zona D]mbovi\a (P- \a Aurora) Str. Frunzei, nr. 47 (vis-a- vis de restaurant Clasic) Mobil: 0732 123 829 Fix: 0372 934 272 Fax: 0356 108 990

44 ] www.24fun.ro

Pensiunea dispune de: 6 camere duble, 2 camere single, 2 camere cu trei paturi §i un apartament, sal[ de mese, bar non- stop, parcare proprie (minim 20 locuri) Camerele sunt spa\ioase, dotate cu baie proprie, internet, cablu TV, clim[, minibar. HOTEL APOLLO Str. Lini§tei 7, Tel. 0256215500 Nou, cu camere spa\ioase §i elegante, simple, duble §i garsoniere, hotelul e dotat cu instala\ie de climatizare, camere pentru fum[tori §i nefum[tori, televiziune prin cablu, telefoane `n camer[, acces la internet, restaurant, teras[ §i parcare privat[. Totul pentru confortul dumneavoastr[, astfel `nc]t ve\i dori s[ reveni\i! www.hotelapollo.ro appoloni@hotelapollo.ro STIL HOTEL Bd. Take Ionescu 8 Tel. 0256407444, 0256407443 hotel@do-stil.ro REGHINA Str. Cozia 91, Tel. 0256491 166 HOTEL SAVOY Spl. Tudor Vladimirescu 2 Tel. 0256-249900 Cel mai stilat hotel de 4 stele din centrul istoric al Timi§oarei. Ofer[ 55 de camere din care 12 single, 39 duble, 2 garsoniere §i 2 apartamente. Spa\iile de cazare


sunt dotate cu aer condi\ionat, seif, conexiune la internet, linie telefonic[, programe TV prin cablu. Serviciile adi\ionale includ centru informa\ional, sal[ de conferin\e, fitness §i saun[.

PENSIUNEA DIAMBIENT Str. C. Porumbescu 29A Tel. 496 104, 0744 572 104 Pensiunea dispune de camere spa\ioase, televiziune prin cablu, internet, restaurant. Meniul zilei 14 RON. Camer[ matrimonial[ 120 RON Camer[ dubl[ 110 RON Camer[ single 90 RON. Incheiem contracte avantajoase cu firme.

VILA CASA DEL SOLE Str. Romulus 12 Tel: 0256496993, 0356457771 Mobil: 0728444614 www.casadelsole.ro office@casadelsole.ro Vila clasic[ amenajat[ cu elegan\[ §i dotat[ la standarde speciale. 18 camere.

HOTEL TIMI±OARA Str. M[r[§e§ti, nr.1- 3 Tel.: 0256 498 852 Fax: 0256 499 450

PENSIUNEA MAY Va oferim 6 camere single dotate cu Tv si internet, mobilate in stil clasic, Living- conferenece room (capacitate 30 de persoane), Mansarda cu sala multifunctionala. str. Etolia, nr. 8 Dumbravita Tel/Fax: 0040- 256.28.28.22 Mobil: 0722.37.77.39 E-mail: may@clicknet.ro

HOTEL AURELIA Timi§oara, DN 59, km 8+400 (vis-a-vis de Metro 1) Tel: 040- 256/291.200 Fax: 040- 256/291.202 Hotelul dispune de 42 camere, restaurant cu buc[tar §i buc[t[rie italian[. Organiz[m recep\ii, banchete , mese festive, cocktail- uri `n cele dou[ saloane elegante de 120 §i 300 persoane. Dispunem de 2 s[li de conferin\e: 40 locuri §i 200 locuri. Teren de mini fotbal §i tenis. HOTEL CONTINENTAL Bd. Revolu\iei 1989 2 Tel. 0256204 038 V[ st[m la dispozi\ie mai ales pentru organizarea de nun\i, banchete, reuniuni, prezent[ri de mod[, conferin\e, orice alte evenimente de mare anvergur[.

www.24fun.ro ] 45


+40 728225077 office@turisminbanat.ro www.turisminbanat.ro Suntem un Hotel-Restaurant ce îndepline§te mai multe dorin\e ce se pot desavâr§i împreun[ numai §i numai la Stejarul: DORIN|A DE EVADARE ÎN NATUR{, CONFORTUL ±I RAFINAMENTUL ALTOR VREMURI la un standard de 4 stele.

BOAVISTA Aleea F. C.Ripensia 7A Tel. 0256309409

HOTEL LIDO Bd. Dr. I. Bulbuca 18-20 Tel. 0256407373 Barul, restaurantul, sala de conferin\[, sala de fitness, saun[, solarul §i masajul stau la dispozi\ia clien\ilor, `nc]nt]ndu-i prin calitatea serviciilor §i atmosfera cald[ pe care o avem pentru fiecare

STRELI|IA S. Barnutiu 44 tel: 0256247067

HOTEL RESTAURANT STEJARUL si natura în luxul ei de… infinite stele! Bazosu Nou, Nr.123 Tel. Receptie: +40 256 296269,

46 ] www.24fun.ro

ARAD XO RESIDENCE**** Str. Ion Ra\iu nr. 13 Tel. 0257/213-163 CABANA LIR Parcare Insula Mure§ Tel. 0744703732 Cabana dispune de 8 camere cu 2 locuri dotate cu grup sanitar propriu (pre\ 50 lei/camer[/ noapte) §i 6 camere cu grup sanitar comun (40 lei/camera/ noapte), 4 casu\e la pre\ul de 35lei/ noapte

Tel. 0257280820 HOTEL PHOENIX Calea Aurel Vlaicu nr. 267 Tel. 0257.229.110 HOTEL PRESIDENT C. Timi§orii 164 Tel. 0257278804 HOTEL ARAD Decebal nr. 9 tel. 0257280894 HOTEL PETROM RESIDENCE P-\a Meresier nr 1-3 Tel. 0257 283.055

HOTEL ARDEALUL B-dul Revolu\iei Tel. 0257281.845

HOTEL CLASS Str. Ion Ra\iu Tel. 0257213.153

HOTEL COANDI C. Romanilor, Tel. 0257287777

HOTEL IRIS Str. Cap. Ignat Tel. 0257285.499 HOTEL CONTINENTAL Bd. Revolu\iei tel: 0257206403, 0257281700

PENSIUNEA ZEFIR Str. Tulcea 17 Tel. 0788486126, 0720 532 087, 0720 529 302 pensiuneazefir@go.ro Confortul zilelor moderne §i rusticul mobilierului din lemn masiv `nconjuratde o atmosfer[ cald[ §i relaxant[.

HOTEL BEST WESTERN CENTRAL Str. Horia nr. 8 tel. 025725 66 36 fax 025725 66 29 HOTEL PARC Bd Dragalina nr 25

HOTEL LOTUS str. N. Stefu tel. 0257251.282 PENSIUNEA ZORI DE ZI Tel: 0764 911 188, P[durea Ceala Pensiune ** 6 camere duble cu grup sanitar propriu Pre\ 50 ron /camer[


TIMI±OARA 3 F® Al. Studen\ilor 1 tel: 0256221298 Centrul Comercial Kapa Iulis Mall, Food Court Almondo AMEDEEA Str. Leandrului, nr. 8 (zona Lipovei) Tel. 0730446644, 0256233355 Zilnic ofert[ special[ la meniul zilei. CASA CU FLORI Str.Alba Iulia 1 Tel. 0256435080, 0721180011 Specific b[n[\ean, interna\ional

DA TONI PIZZOSTERIA TOSCANA Str. Daliei 14, Tel. 0256490298 CUCINA MODERNA Str. Socrates 12 Tel. 0256202405 EVIAN' S Bd. 16 Decembrie 1989, nr. 43 Tel. 0256 270 192 E-mail: hella.monea@gmail.com PIZZERIA CELENTANO Str. Filipescu Tel. 0256435201 GOETHESTRASSE Str. Iano§ Paris 3 KFC Iulius Mall, et. 3 Demetriade 1 tel: 0256247611

RESTAURANT CASA BUNICII Str. Virgil Oni\iu, nr. 3 Tel. 0356100870 vis-a-vis de Romcapital Center Primul restaurant gourmet cu m`ncare b[n[\ean[ Teras[ `n gr[din[-loc de joac[ pentru copii www.casa-bunicii.ro

48 ] www.24fun.ro

RESTAURANT BURGUND Str. Oravi\a 2C (fost[ Borze§ti) Tel. 0256212866 Orar: Ma-D 12.00-23.00, L `nchis FLORA Spl. Tudor Vladimirescu 14


Tel. 0256495753 www.restaurant-flora.go.ro Oaza culinar[ pe malul Beg[i, v[ ofer[ preparate din buc[t[ria rom]neasc[ §i interna\ional[ `ntr-un ambient intim §i select. Organiz[m mese festive. Program: 10.00 – ultimul client.

col\ cu V. Alecsandri Tel. 0256432429, 0726693244 Ristorante italiano. Un local unde po\i savura meniuri italiene sofisticate `ntr-un ambient creat cu gust §i rafinament. Orar: 12.00–24.00 Teras[ `n Pia\a Unirii

PIZZA TAXI DA TONI Pizza §i paste la domiciliu. Orar: 12.00-01.00 zilnic Tel. 0256202033

LA RENAISSANCE Str. Lacului, nr.1 Tel. 0727731287, 0721259729, 0256215115 Organizeaz[ nun\i, botezuri §i mese festive

RESTAURANT LA LEUL DE AUR str. M[r[§e§ti 12 tel: 0256295318, 0770422716, 0728444618 Readuce c[ldura, intimitatea §i pitorescul perioadei interbelice. Din 26 septembrie vine `n `nt`mpinarea nostalgicilor Timi§oarei de demult.

RESTAURANT LA ROSA str. Cugir 18, tel: 0771624466, 0729381077, 0356466011 Restaurant cu specific italian & lounge bar.

INTERMEZZO P-\a Unirii 3

PIZZA KONTIKI ~mp[nat[ cu bun[t[\i Pia\a Victoriei 1B

Tel. 203222, 0726303044 Orar: 10.00–24.00 33 sortimente de pizza. Salate. Desert. 20 sortimente de cafea.Pizza la domiciliu Orar: 11.00–23.00. V[ a§tept[m `ntr-o ambian\[ primitoare. Suntem chiar `n drumul t[u! PIZZERIA 3+1 Bd. 16 Decembrie 1989, nr.5 (`n Pia\a Maria) Tel: 498.200/ 492.535 www.3plus1.gsmguide.ro PRET-A-MANGER Str. Aurelianus 19 Tel. 0256228000 Livr[ri la domiciliu.

www.24fun.ro ] 49


RESTAURANT AQUARIUM În cel mai înalt restaurant din Timisoara, orasul e la picioarele tale! City Business Center, etaj 6 Tel: 0356170380, 07770422816, 0728444618

ARAD

RESTAURANT BOAVISTA Str. F.C. Ripensia tel. 0256309424 Specific italian §i interna\ional

RESTAURANT CONTINENTAL Bd. Revolu\iei Rezerv[ri: Tel.: 206419

RESTAURANT RETRO Bd Revolu\iei 81 tel. 0257214110

PIZZERIA COANDI Str. B[lcescu 6 tel: 0257281514 SABRES Str. Craiova 1 Rezerv[ri: 0356430001 Restaurant cu specific pesc[resc. Teras[. www.sabres.ro

PICCOLO Str. Cri§an 12 Tel: 0257.257.259

RESTAURANT CAMELOT Str. Barbu Iscovescu 2 Tel. 0256221187 Restaurant cu specific medieval

COANDI ITALIA B-dul Decebal nr.14 Tel. 0257210467, 0257284579

VALAHIA Str. Liviu Rebreanu 52 Tel. 0256486104, 0744641405 www.restaurant-valahia.ro

50 ] www.24fun.ro

BIANCO E NERO Aleea R[s[ritului 2, bl. 22 Tel/fax: 270.772

RESTAURANT CABANA LIR L`ng[ parcarea insula Mure§ Tel: 0744 703 732 Organiz[m mese festive, v[ a§tept[m `ntr-o ambian\[ primitoare


GELATERIA ITALIANA B-dul. Revolu\iei 56 Tel. 0257254654, 0257259400

Tel. 0357401401

JACKSON HEIGTS P-ta Avram Iancu nr 11 tel 0257 284688 orar zilnic 10.00-24.00

RESTAURANT CASA BULZAN str. M. Scaevola

KFC CC Armonia Carrefour C. Aurel Vlaicu 299/6 tel: 0257241122 LIBELULA Bd Revolu\iei 53 Tel 0257251655 IL PADRINO Bd Revolu\iei 89 Tel 0257211911 RATIO BEACH ±trandul Neptun tel: 0257282328 PIZZA KING Str Episcopiei 9 tel: 0257255411 RESTAURANT DECEBAL B-dul Decebal CASA ROMÂNEASC{ C. Victoriei 88

RESTAURANT CASA NEAM|IU Str. Ghe. Doja

RESTAURANT CASA DI GIAN MARCO Str. Timi§orii, nr. 83 Tel: 0257 214 131 TRATTORIA pizza-pasta-grill Str. Mihai Eminescu, nr. 23 Rezerv[ri §i comenzi la tel. 0257211511, 0733 632 822, 0741 423 750 VIENNA COFFEE HOUSE restaurant-pizzerie B-dul Iuliu Maniu 74-78 Tel. 0722 203 868, 0257 213 060 pensiune.kalypso@gmail.com RESTAURANT ZORI DE ZI Tel: 0764 911 188 P[durea Ceala Organiz[m mese festive Sal[ capacitate 20-50 persoane

www.24fun.ro ] 51


TIMI±OARA CASINO METROPOLIS Incinta Iulius Mall Str. Demetriade 1 Tel/fax. 0256 247650 Electronic roulette, cafe-bar, biliard, pariuri sportive

CLUB 30 P-\a Victoriei 7 tel: 0256247878 Plata cu card. Orar zilnic: 18.00-03.00 Concerte live, Disco party www.club30.ro

HAPPY Beer & Steak House Complex Studen\esc Muzica live cu Happy Band, joi §i duminic[. Informa\ii §i rezerv[ri: 0256 295 299, 0720 934 440 KOMODO LOUNGE CLUB Str. Ghe. Laz[r 5 NO NAME Rebreanu 11 Tel. 0729 681803

OLD BOY'S PUB Str. 1 Decembrie 27 Tel. 0721760338 Orar: zilnic 19.00-02.00 D'ARC Str. Emanuil Ungureanu 14 Tel. 0722 891085 CLUB HEAVEN STUDIO B-dul Dr. Iosif Bulbuca (`n spatele Stadionului Dan P[ltini§an) Tel. 0256293323, 0755heaven Fax: 0256293323 www.heaven-studio.ro

52 ] www.24fun.ro

SESTO SENSO Pia\a Operei (Modex) Orar: 22.00-06.00 Rezerv[ri: 0771 546 570 0771 546 575 www.sestosenso.ro


Live casino, electronic casino, bar, restaurant, valet parking, free drinks

ATLANTIC BAR B-dul Revolutiei nr 104 0257.280.784 BRONX BAR Str Unirii. Non stop.

CLUB TAINE Rock & Jazz club George Coยงbuc 1 (Pia\a Unirii) info & rezerv[ri: 0731349020, 0731349022

WHY NOT Peciu Nou, Tel. 0722639474 Orar: 22.00-05.00 www.why-not.ro

ARAD THE NOTE Str. Mehadia Lounge: M-D: 17.00-03.00 Shake: V-S: 21.00-05.00 tel: 294719, 0722692111 www.thenote.ro VALORO CASINO Hotel Continental B- dul. Revolu\iei, nr. 2 Open: 0-24.

CLUB DE BOWLING CONTINETAL Bd. Revolu\iei, tel. 0257206416 GENOVESSE Str. Episcopiei 11, 0357413123 HAZARD B-dul Revolu\iei 33 KENSU Aurel Vlaicu Bl. 8 CLUB MARQUISE The best club in Arad B-dul. Revolu\iei, nr. 78 Rezerv[ri 0753254581

CLUB NOISE GRAND OPENING duminic[ 19 aprilie informa\ii ยงi rezerv[ri tel 0763 722277

Orar: Luni-Joi: 08-01 Vineri: 08-ultimul client S`mb[t[: 16- ultimul client Duminic[: 16-01 RENAISSANCE Str. Unirii nr.19 SKY BAR Str. Vasile Alecsandri 1 TABOO ROCK Str. Aviator Georgescu, nr. 2-4 tel: 0744304550, 0742578186 Concerte, festivaluri, after party Cinemateca "Mihai Popovici" Proiec\ii, clipuri, concerte, concursuri de cunoยงtin\e jazz, rock, folk (miercuri, ora 20.00) Internet wireless

MOOSKEA Str. Timiยง

VALORO CASINO B- dul. Dragalina. Open: 0-24. Live casino, electronic casino, bar, restaurant, valet parking, free drinks.

CLUB ROCK NERV Bd. Revolutiei 73 (Palatul Cenad)

VIVA DISCO Str. Mihai Eminescu nr 3

www.24fun.ro ] 53


TIMI±OARA BAROQUE P-\a Unirii 14 Orar: 08.00-01.00 Atmosfer[ boem[ `ntr-un cadru baroque. CAFE CORNER E§ti la un pas de o cafenea cum ai visat & muzic[ live Iulius Mall et. 2, stand E65 Str. Demetriade 1 Tel. 0723706063, 247623 CAFE DAVIDOFF O ambian\[ rafinat[! Iulius Mall, etajul I

SPIRIT CAFFE Str. Mercy, Tel: 0744641377 Intim §i `ntr-o atmosfer[ pl[cut[, te a§tept[m la o discu\ie amical[ sau de afaceri, la o cafea bun[ sau o b[utur[ fin[. Orar: 08.30- 01.00. internet wireless SYMPHONY BAR Parterul Teatrului Na\ional VAN GRAPH K FE Ritualul cafelei perfecte! Str. M. Corvin 4 Tel. 0256404561 www.vangraph.ro

ARAD CAFE MODE Piata Unirii nr. 5, tel 0728444785 L-V:8-24, S:10-02, D10-24 CAFETERIA CASA CU FLORI Str. Alba Iulia 1, Tel. 0721180011 L-V: 08.00–22.00, S-D: 9.00–23.00 D'ARC Str. Emanuil Ungureanu 14 Tel. 0722 891085 ECLIPSE P-\a unirii 2, Tel: 0722343528 Orar: L-V 08.00-24.00 S-D 09.00-24.00 NOU! COFFEE TO GO!

CAFE BOHEME ~n incinta teatrului Slavici, etaj 1 Regim de club CLIQUE-CAFFE B-dul Decebal, nr. 22 Electronic music, chillout, lounge, downtempo. Free Wi-Fi. Clique_Arad@yahoo.com CAFE FANTASY Str. Eminescu nr 30 Orar: 08.00-22.00 DIVINO CAFE B-dul Revolu\iei nr 93

ERICK'S COFFEE HOUSE Str. Vasile Alecsandri 4 Tel. 0788420864 JAVA COFFEE HOUSE Str. Pacha 6, Tel. 0256432495 Internet Cafe! Rulet[! Atmosfer[ deosebit[! Cea mai bun[ cafea din ora§. NON STOP!

DIPLOMAT CAFE Bdul Revolu\iei, nr.52-54 Orar: L-J: 08.00-24.00 V: 08.00-01.00, S,D: 10.30-24.30 Local ambiental, muzic[ pl[cut[.

OPERA P-\a Victoriei 6, Tel: 0722343528 Expresso & Salad Bar Orar: 08.00-24.00 NOU! COFFE TO GO!

K.F. Str. Episcopiei 11-13 Tel. 0257211848

OLLI CAFE Str. Daliei 14, Tel: 0256241521 Bar, Gelaterie, Patiserie §i Cofet[rie. OFFICE BAR by RGM Str. Constantin Br]ncu§i, nr. 7 (cl[direa RGM) Tel: 0744.513.919 Organiz[m evenimente (capacitatea s[lii 50-100 locuri) Dispunem de internet wireless, videoproiector, parcare proprie. Orar: L-V: 08.00-24.00 S, D: 10.00-24.00 PAPILLON CAFE P-\a Unirii 8 Tel: 0256409119, 0722265471 Boemi, nonconformi§ti, v[ a§tept[m cu specialit[\i §i ceaiuri soft. NON- STOP!

54 ] www.24fun.ro

HI CAFFE P-\a Avram Iancu 11 Tel. 0742817416 CLUB MARQUISE The Best Club in Arad Str. Revolu\iei, nr. 78 Rezerv[ri la 0753 254 581 SMART CAFE Str. Unirii Tel. 0257.214.822 THREE BEAN COFFEE Str. Mihai Eminescu, nr. 28 Tel. 0257282188 Produse din cafea proasp[t pr[jit[ §i la GO. Panini din piept de pui, aripioare, cartofi pr[ji\i TIME TO TIME Bd. Revolu\iei 102 Tel. 0257211882 Orar: 08.00-24.00, D: 11.00-24.00


24Fun Timisoara & Arad nr. 150, 24-30 aprilie  

Ghidul de cultura urbana, 24-FUN Timisoara si Arad, apare saptamanal, in fiecare vineri si contine: editoriale semnate de personalitati lo...